Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity wg stanu na dzień 10 lutego 2015 roku) Lubartów, listopad 2014

2 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubartowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej lub wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 6. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku. 7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. str. 2

3 KONTA OSOBISTE Lp. TAB. 1 y Junior Aktywny 1. Opłata za 1 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 7,90 zł 2 10,90 zł 4,90 zł 2. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System BS 24: Aktywacja usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2 SMS comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.3 TELE - comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.4 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 3 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Ilość darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym w Systemie BS 24 za przelew 3 szt. 5 szt. 7 szt. 15 szt. 5 szt. 5.2 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł w Systemie BS 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w Systemie BS 24 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 6. Zlecenie stałe Senior za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł w Systemie BS 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: wewnętrznego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł do innego banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego w Systemie BS wewnętrznego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł do innego banku 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7.2 Aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie - 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza - 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 8. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, zbliżeniowa MasterCard PayPass 8.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.2 Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 8.3 Użytkowanie karty: 4 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.4 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.5 Transakcje gotówkowe: 1 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 2 Nie pobiera się opłaty w okresie 12 miesięcy liczonych od miesiąca otwarcia rachunku dotyczy ów Standard, których umowy zostały zawarte w Oddziale w Lublinie. 3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 4 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. str. 3

4 Lp we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5 Junior Aktywny w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od transakcji w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6 Senior 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł min.10,00 zł 5,00 zł min.10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 8.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 6 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek od transakcji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Klienta 8.8 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.9 Usługa cash back od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 7 zwykłym) na terenie kraju: w miesiącu za wyciąg częściej niż raz za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł 9.4 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy odebrany osobiście lub wysłany pocztą Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 11.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11.2 odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 12.1 z Bankiem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12.2 z innymi bankami 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 14. Wysyłanie wezwań (monitów) 7 do zapłaty, oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku, lub o stanie środków na tym rachunku 16. Likwidacja rachunku 16.1 Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 16.2 Likwidacja rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 6 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 7 Na życzenie klienta. str. 4

5 TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Lp. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Senior Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto 1. Prowadzenie rachunku 8 miesięcznie 2,00 zł 5,00 zł 2. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 SMS comp miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3.2 TELE - comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 9 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny za przelew 1,50 zł 1,50 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: za przelew 2,00 zł 3,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej ,00 zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 6. Zlecenie stałe 6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 6.2 modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: wewnętrznego za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł do innego banku 1,50 zł 1,50 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,50 zł 0,50 zł 7.2 Aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: w Banku 1,00 zł 1,00 zł w innym banku krajowym 3,00 zł 3,00 zł 8. Czeki 8.1 Wydanie blankietów czekowych za czek 0,60 zł 0,60 zł 8.2 Potwierdzenie czeku 5,00 zł 5,00 zł 8.3 Przyjęcia zgłoszenia utraty blankietów czekowych lub dowodu tożsamości za zgłoszenie 15,00 zł 15,00 zł 8.4 Inkaso czeku za czek 6,00 zł 6,00 zł 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, zbliżeniowa MasterCard 9.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 0,00 zł 0,00 zł 9.2 Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 30,00 zł 9.3 Użytkowanie karty 10 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 9.4 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 0,00 zł 0,00 zł banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł od transakcji w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. 10,00 zł min. 10,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą min 10,00 zł min 10,00 zł w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 8 Nie pobiera się opłaty: 1) za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty, 2) za prowadzenie rachunków do obsługi świadczeń dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3) za prowadzenie rachunku POL-Konto Senior przez okres 12 miesięcy liczonych od miesiąca otwarcia rachunku, 4) w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wraz z funkcjonującym limitem kredytowym, 5) w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku z jednoczesnym złożeniem wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego. Pozycje 3-5 dotyczą rachunków otwartych w Oddziale w Lublinie 9 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 10 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. 11 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku str. 5

6 Lp. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Senior Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 9.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 12 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 15,00 zł 15,00 zł 9.8 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.9 Usługa cash back od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 9.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną 0,00 zł 0,00 zł 10.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł w jednostce Banku prowadzącej rachunek zwykłym) na terenie kraju: częściej niż raz w za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł 10.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 13 za miesiącu wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 10.4 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany pocztą Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu Sporządzenie historii 14 rachunku na wniosek Posiadacza: za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł za dokument 5,00 zł 5,00 zł 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 5,00 zł 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł 7,00 zł 12. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 12.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 12.2 odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 0,00 zł 0,00 zł 13.2 z innymi bankami 20,00 zł 20,00 zł 13.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 5,00 zł 14. Wysyłanie wezwań (monitów) 15 do zapłaty, oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł Wydanie posiadaczom POL-Konta, na ich wniosek 15. zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku, lub o stanie środków na tym rachunku 16. Likwidacja rachunku 16.1 Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia 16.2 otwarcia Likwidacja rachunku rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia Zastrzeżenie rachunku lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów 17. tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. 18. Ustanowienie drugiego i następnych pełnomocników lub dokonanie zmiany pełnomocnika do rachunku. 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat za dokument 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 12 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 13 Na życzenie Klienta. 14 Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 15 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty. Posiadacz rachunku może być obciążany niniejszą opłatą nie częściej niż raz na 14 dni (kolejne monity/wezwania mogą być wysłane po upływie 14 dni od wysłania poprzednich. str. 6

7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie (EUR,USD,CHF,GBP) Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ( w tym PKZP i SKO) 0,00 zł przy wpłacie min. 200 jednostek monetarnych 16 0,00 zł 0,00zł 20,00 zł bez wniesienia wpłaty 1.1 Wydanie książeczki ,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Likwidacja rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 17 w trakcie jednego okresu rozliczeniowego dokonana w placówkach organizacyjnych 18 Banku: pierwsza wypłata od kwoty 0,00 zł kolejna wypłata od kwoty 0,25% min. 7,00 zł 4.3 W innych bankach, z którymi obowiązuje porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych a vista 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku od wypłaty - 0,10% min. 5,00 zł 0,00 zł bez sprawdzenia salda 0,00 zł ze sprawdzeniem salda 5,00 zł 0, min. 1,00 zł max. 10,00 zł Prowizja nie dotyczy SKO Pierwszy przelew za przelew 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Kolejny przelew 0,25% min. 7,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w walucie PLN: Pierwszy przelew za przelew 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3,50 zł Kolejny przelew 0,25% min. 7,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł SORBNET - w placówce Banku 6. Czeki Wydanie blankietów czekowych za blankiet ,00 zł 6.2 Przyjęcia zgłoszenia utraty blankietów czekowych 7. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na tym rachunku za zgłoszenie - 0,00 zł ,00 zł - 0,00 zł raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł miesiącu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 9. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 9.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku odwołanie dyspozycji posiadacza 9.2 rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - za dokument 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł jednostki monetarne: 200 USD, 200 EUR, 200 GBP, 200 CHF. 17 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 18 Placówki Banku: Oddziały: I Oddział w Lubartowie ul. Lubelska 30a, Lubartów, II Oddział w Lubartowie ul. Lubelska 95, Lubartów, w Abramowie ul. 22 Lipca 8a, Abramów; w Ostrowie Lubelskim, ul. Pod Lipami 4, Ostrów Lubelski; w Kamionce ul. Lubartowska 5, Kamionka; w Firleju ul. Partyzancka Firlej; w Lublinie ul. Willowa 29, Lublin; w Sernikach, Serniki 1a, Filia w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 66, Niedźwiada; Punkty Kasowe w Rozkopaczewie, Rozkopaczew I 49, Ostrów Lubelski; w Lubartowie, ul. Cicha 6, Lubartów str. 7

8 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie (EUR,USD,CHF,GBP) Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ( w tym PKZP i SKO) za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł OSZCZĘDNOŚCI Lp. TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Rachunki lokaty w PLN potwierdzone terminową książeczką oszczędnościową Rachunki lokat w PLN Rachunki lokat w walutach wymienialnych (USD, EUR, GBP, CHF) 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Wydanie książeczki 0,00 zł Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 19 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny za przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w walucie PLN 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 6. Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na tym rachunku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 7. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 7.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 7.2 odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 19 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. str. 8

9 KARTY KREDYTOWE Lp. TAB. 5 Karty kredytowe Wydanie nowej karty: Aktywny Senior 1.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2 VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 BPS VISA Credit mniej niż zł rocznie 54,00 zł 54,00 zł 54,00 zł 54,00 zł co najmniej zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2 BPS VISA Gold mniej niż zł rocznie 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł co najmniej zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 BPS VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit, 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.2 BPS VISA Gold 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 BPS VISA Credit, 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.2 BPS VISA Gold 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10. Transakcje bezgotówkowe: 21 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju od transakcji min 5,00 zł 11.2 za granicą min 10,00 zł 12. Przelew z karty za przelew min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 22 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego min. 40,00 zł min. 40,00 zł min. 40,00 zł min. 40,00 zł 20 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku oraz w stosunku do pozostałych Klientów stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 21 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 22 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. Kredytobiorca może być obciążany niniejszą opłatą nie częściej niż raz na 14 dni (kolejne monity/wezwania mogą być wysłane po upływie 14 dni od wysłania poprzednich). str. 9

10 KREDYTY TAB. 6 Kredyty konsumenckie 23 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Udzielenie kredytu: od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1 Bezpieczna Gotówka od kwoty kredytu 2.2 Odnawialny w ROR 25 od kwoty kredytu 2.3 Konsumpcyjny Gotówkowy od kwoty kredytu Okazjonalny: a),,kredyt wiosenny min. 50,00 zł 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł min. 50,00 zł 2 % 2 % 1,8% 5% b),,kredyt na lato c),,kredyt jesienny 5% 5% od kwoty kredytu d),,zima z Bankiem Spółdzielczym 5% e),,kredytu gwiazdkowego 3,5% 3,5% 3,5% 4,5% 2.5 Kredyt Konsolidacyjny od kwoty kredytu 2 % 2.6 Kredyt EKODACH od kwoty kredytu 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu Odnawialnego 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 % 1% 1 % 1 % 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł min. 50,00 zł min. 50,00 zł min. 50 zł min. 50 zł za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 8. Wydanie opinii wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 9. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł za stronę 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 26 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do kredytu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 14. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 14.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod obserwacją min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł 14.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 23 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 24 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 25 Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 26 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. str. 10

11 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 15. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 27 TAB. 7 Kredyty hipoteczne 28 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 29 od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Udzielenie kredytu 30 : 2.1 Mój Dom 2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu 1 % 1 % 0,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1% 1 % 0,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1,5 % 2 % 0,5 % 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % wcześniejszej spłaty 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 9. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 11. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 12. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 13. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy od kwoty prolongowanej za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 27 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 28 W stosunku do Kredytobiorców korzystających z Kredytów Mieszkaniowych i Hipotecznych Kredytów Konsumpcyjnych udzielonych do 30 września 2008r. stosuje się stawki jak dla u Standardowego. W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto oraz rachunków POL-Efekt prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 29 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 30 Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie 31 Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu 32 Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim str. 11

12 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów 16. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 33 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 17. Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł pełnomocnika do kredytu 18. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 18.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł obserwacją 18.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej a) do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 19. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 34 TAB. 8 Kredyty pozostałe 35 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Udzielenie kredytu: od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Kredyt z premią termomodernizacyjny, remontową lub kompensacyjną Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu od kwoty kredytu miesięcznie od kwoty raty 2 % 2 % 2 % 4% 1% 1 % ,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł wniosek Kredytobiorcy 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 37 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do kredytu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 12.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod obserwacją min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł 12.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej 33 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 34 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 35 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 36 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 37 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu str. 12

13 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów a) do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 38 INNE USŁUGI TAB. 9 Ubezpieczenia Lp. 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 39 : 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 40 miesięcznie 0,038 % 3. Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 41 rocznie 0,08 % 4. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 42 rocznie 0,098 % TAB. 10 Przekazy w obrocie dewizowym Lp. 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 1.2 SEPA od transakcji 10,00 zł 1.3 Regulowany 30,00 zł 1.4 polecenie wypłaty 43 0,25% min. 30 zł, max. 300,00 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100,00 zł 2.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 3. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 3.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 3.2 SEPA od transakcji 10,00 zł 3.3 Regulowany 20,00 zł 3.4 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 zł 4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100,00 zł 5. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 6.2 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 7. Opłata Non-STP 46 za zlecenie od transakcji 10,00 zł 5,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich od transakcji 9. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 30,00 zł 38 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 39 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 40 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. 41 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 42 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 43 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 6), w przypadku opcji kosztowej OUR. 44 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 45 Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 46 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 1.4 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. str. 13

14 TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym Lp. 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 47 od łącznej w jednej wartości walucie czeków min. 20 zł 3. Inkaso czeków 48 od łącznej wartości czeków 0,25% min. 20 zł, max. 300 zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku w jednej walucie od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku za czek 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii za czek 15 AUD 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 49 od transakcji 15 zł TAB. 12 Usługi pozostałe Lp. 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10,00 zł 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 50,00 zł 3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 3.1 krajowego za stronę 5,00 zł 3.2 zagranicznego 10,00 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 50 za zapytanie 10,00 zł lub na zasadach wzajemności 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. + 30,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie posiadającej w momencie składania dyspozycji rachunku, lokaty, kredytu lub udziału. 25,00 zł 7. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 51 40,00 zł + koszty rzeczywiste 8. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20,00zł 9. Przechowywanie depozytu 52 za każdy depozyt: 9.1 duplikatów kluczy 9.2 książeczek oszczędnościowych, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 9.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista miesięcznie od dokumentu miesięcznie od jednego dokumentu 10,00 zł 10,00 zł 1 % wartości min. 10,00 zł max. 100,00 zł 15,00 zł 47 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 48 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 49 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 50 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 51 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 52 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. str. 14

15 11. Przepisanie terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista na rzecz innej osoby w drodze cesji 12. Wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 13. Umorzenie utraconej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 10,00 zł 14. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do wg ceny zakupu + 50 % monet. narzutu, min. 5,00 zł 15. Wydanie kserokopii unieważnionej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 10,00 zł 16. Usługi internetowe: 16.1 Aktywacja usługi 20,00 zł 16.2 Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 53 4,00 zł 16.3 Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: w Banku od transakcji 0,00 zł w innych bankach 0,50 zł 16.4 Odblokowanie tokena 2,00 zł 16.5 Zastrzeżenie tokena 15,00 zł 16.6 Opłata za wydanie każdego kolejnego tokena do rachunku 150,00 zł 16.7 Opłata za wydanie kolejnego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego oraz w przypadku 150,00 zł nie zwrócenia dotychczas używanego tokena Opłata za wydanie tokena dla ów: Junior,, Standard, Senior 150,00 zł 16.9 Opłata za SMS Kod do autoryzacji zleceń za SMS 0,00 zł 20,00 zł 10,00 zł TAB. 13 Czynności kasowe w złotych Lp. 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Dotyczy: I O/Lubartów, II O/Lubartów Dotyczy: O/Abramów, O/Firlej, O/Kamionka, O/Lublinie, O/Ostrów Lub., O/Serniki, F/Niedźwiada, PK/Rozkopaczew 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 0,5% min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0,5% min. 2,75 zł max. 200,00 zł 1.4 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od transakcji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji min. 3,00 zł min. 3,00 zł min. 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia wg porozumienia wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł od transakcji 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2,00 zł 0,5% min. 2,00 zł 0,5% min. 2,00 zł 5. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0,10 % 0,00 %zł 0,00 %zł 53 Opłatę pobiera się od Klientów, którzy posiadają usługę poza em. str. 15

16 str. 16

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo