Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity wg stanu na dzień 10 lutego 2015 roku) Lubartów, listopad 2014

2 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubartowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej lub wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 6. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku. 7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. str. 2

3 KONTA OSOBISTE Lp. TAB. 1 y Junior Aktywny 1. Opłata za 1 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 7,90 zł 2 10,90 zł 4,90 zł 2. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System BS 24: Aktywacja usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2 SMS comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.3 TELE - comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.4 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 3 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Ilość darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym w Systemie BS 24 za przelew 3 szt. 5 szt. 7 szt. 15 szt. 5 szt. 5.2 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł w Systemie BS 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w Systemie BS 24 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 6. Zlecenie stałe Senior za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł w Systemie BS 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: wewnętrznego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł do innego banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 6.4 Realizacja zlecenia stałego w Systemie BS wewnętrznego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł do innego banku 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7.2 Aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie - 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza - 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 8. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, zbliżeniowa MasterCard PayPass 8.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.2 Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 8.3 Użytkowanie karty: 4 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.4 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.5 Transakcje gotówkowe: 1 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 2 Nie pobiera się opłaty w okresie 12 miesięcy liczonych od miesiąca otwarcia rachunku dotyczy ów Standard, których umowy zostały zawarte w Oddziale w Lublinie. 3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 4 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. str. 3

4 Lp we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5 Junior Aktywny w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od transakcji w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6 Senior 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł min.10,00 zł 5,00 zł min.10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł 5,00 zł min10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 8.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 6 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek od transakcji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Klienta 8.8 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.9 Usługa cash back od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 7 zwykłym) na terenie kraju: w miesiącu za wyciąg częściej niż raz za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł 9.4 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy odebrany osobiście lub wysłany pocztą Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 11.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11.2 odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 12.1 z Bankiem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12.2 z innymi bankami 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 14. Wysyłanie wezwań (monitów) 7 do zapłaty, oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku, lub o stanie środków na tym rachunku 16. Likwidacja rachunku 16.1 Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 16.2 Likwidacja rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 6 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 7 Na życzenie klienta. str. 4

5 TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Lp. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Senior Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto 1. Prowadzenie rachunku 8 miesięcznie 2,00 zł 5,00 zł 2. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 SMS comp miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3.2 TELE - comp miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 9 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny za przelew 1,50 zł 1,50 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: za przelew 2,00 zł 3,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej ,00 zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 6. Zlecenie stałe 6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 6.2 modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: wewnętrznego za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł do innego banku 1,50 zł 1,50 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,50 zł 0,50 zł 7.2 Aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: w Banku 1,00 zł 1,00 zł w innym banku krajowym 3,00 zł 3,00 zł 8. Czeki 8.1 Wydanie blankietów czekowych za czek 0,60 zł 0,60 zł 8.2 Potwierdzenie czeku 5,00 zł 5,00 zł 8.3 Przyjęcia zgłoszenia utraty blankietów czekowych lub dowodu tożsamości za zgłoszenie 15,00 zł 15,00 zł 8.4 Inkaso czeku za czek 6,00 zł 6,00 zł 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, zbliżeniowa MasterCard 9.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 0,00 zł 0,00 zł 9.2 Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 30,00 zł 9.3 Użytkowanie karty 10 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 9.4 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 0,00 zł 0,00 zł banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł od transakcji w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. 10,00 zł min. 10,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą min 10,00 zł min 10,00 zł w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 8 Nie pobiera się opłaty: 1) za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty, 2) za prowadzenie rachunków do obsługi świadczeń dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3) za prowadzenie rachunku POL-Konto Senior przez okres 12 miesięcy liczonych od miesiąca otwarcia rachunku, 4) w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wraz z funkcjonującym limitem kredytowym, 5) w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku z jednoczesnym złożeniem wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego. Pozycje 3-5 dotyczą rachunków otwartych w Oddziale w Lublinie 9 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 10 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. 11 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku str. 5

6 Lp. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Senior Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł 9.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 12 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 15,00 zł 15,00 zł 9.8 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 9.9 Usługa cash back od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 9.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną 0,00 zł 0,00 zł 10.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł w jednostce Banku prowadzącej rachunek zwykłym) na terenie kraju: częściej niż raz w za każdą przesyłkę 5,00 zł za każdą przesyłkę 5,00 zł 10.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 13 za miesiącu wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 10.4 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany pocztą Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu Sporządzenie historii 14 rachunku na wniosek Posiadacza: za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł za dokument 5,00 zł 5,00 zł 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 5,00 zł 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł 7,00 zł 12. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 12.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 12.2 odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 0,00 zł 0,00 zł 13.2 z innymi bankami 20,00 zł 20,00 zł 13.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 5,00 zł 14. Wysyłanie wezwań (monitów) 15 do zapłaty, oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł Wydanie posiadaczom POL-Konta, na ich wniosek 15. zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku, lub o stanie środków na tym rachunku 16. Likwidacja rachunku 16.1 Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia 16.2 otwarcia Likwidacja rachunku rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia Zastrzeżenie rachunku lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów 17. tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. 18. Ustanowienie drugiego i następnych pełnomocników lub dokonanie zmiany pełnomocnika do rachunku. 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat za dokument 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 12 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 13 Na życzenie Klienta. 14 Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 15 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty. Posiadacz rachunku może być obciążany niniejszą opłatą nie częściej niż raz na 14 dni (kolejne monity/wezwania mogą być wysłane po upływie 14 dni od wysłania poprzednich. str. 6

7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie (EUR,USD,CHF,GBP) Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ( w tym PKZP i SKO) 0,00 zł przy wpłacie min. 200 jednostek monetarnych 16 0,00 zł 0,00zł 20,00 zł bez wniesienia wpłaty 1.1 Wydanie książeczki ,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Likwidacja rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 17 w trakcie jednego okresu rozliczeniowego dokonana w placówkach organizacyjnych 18 Banku: pierwsza wypłata od kwoty 0,00 zł kolejna wypłata od kwoty 0,25% min. 7,00 zł 4.3 W innych bankach, z którymi obowiązuje porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych a vista 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku od wypłaty - 0,10% min. 5,00 zł 0,00 zł bez sprawdzenia salda 0,00 zł ze sprawdzeniem salda 5,00 zł 0, min. 1,00 zł max. 10,00 zł Prowizja nie dotyczy SKO Pierwszy przelew za przelew 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Kolejny przelew 0,25% min. 7,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w walucie PLN: Pierwszy przelew za przelew 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3,50 zł Kolejny przelew 0,25% min. 7,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 3,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł SORBNET - w placówce Banku 6. Czeki Wydanie blankietów czekowych za blankiet ,00 zł 6.2 Przyjęcia zgłoszenia utraty blankietów czekowych 7. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na tym rachunku za zgłoszenie - 0,00 zł ,00 zł - 0,00 zł raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł miesiącu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 9. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 9.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku odwołanie dyspozycji posiadacza 9.2 rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - za dokument 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł jednostki monetarne: 200 USD, 200 EUR, 200 GBP, 200 CHF. 17 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 18 Placówki Banku: Oddziały: I Oddział w Lubartowie ul. Lubelska 30a, Lubartów, II Oddział w Lubartowie ul. Lubelska 95, Lubartów, w Abramowie ul. 22 Lipca 8a, Abramów; w Ostrowie Lubelskim, ul. Pod Lipami 4, Ostrów Lubelski; w Kamionce ul. Lubartowska 5, Kamionka; w Firleju ul. Partyzancka Firlej; w Lublinie ul. Willowa 29, Lublin; w Sernikach, Serniki 1a, Filia w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 66, Niedźwiada; Punkty Kasowe w Rozkopaczewie, Rozkopaczew I 49, Ostrów Lubelski; w Lubartowie, ul. Cicha 6, Lubartów str. 7

8 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie (EUR,USD,CHF,GBP) Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ( w tym PKZP i SKO) za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł OSZCZĘDNOŚCI Lp. TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Rachunki lokaty w PLN potwierdzone terminową książeczką oszczędnościową Rachunki lokat w PLN Rachunki lokat w walutach wymienialnych (USD, EUR, GBP, CHF) 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Wydanie książeczki 0,00 zł Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 19 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1. Przelew wewnętrzny za przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w walucie PLN 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 6. Wydanie zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na tym rachunku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 7. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 7.1 przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 7.2 odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku za dokument 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych. za dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 19 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. str. 8

9 KARTY KREDYTOWE Lp. TAB. 5 Karty kredytowe Wydanie nowej karty: Aktywny Senior 1.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2 VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 BPS VISA Credit mniej niż zł rocznie 54,00 zł 54,00 zł 54,00 zł 54,00 zł co najmniej zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2 BPS VISA Gold mniej niż zł rocznie 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł co najmniej zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.2 BPS VISA Gold 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit, 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.2 BPS VISA Gold 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 BPS VISA Credit, 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6.2 BPS VISA Gold 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10. Transakcje bezgotówkowe: 21 od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju od transakcji min 5,00 zł 11.2 za granicą min 10,00 zł 12. Przelew z karty za przelew min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł min 5,00 zł min 10,00 zł min 5,00 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 22 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego min. 40,00 zł min. 40,00 zł min. 40,00 zł min. 40,00 zł 20 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku oraz w stosunku do pozostałych Klientów stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 21 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 22 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. Kredytobiorca może być obciążany niniejszą opłatą nie częściej niż raz na 14 dni (kolejne monity/wezwania mogą być wysłane po upływie 14 dni od wysłania poprzednich). str. 9

10 KREDYTY TAB. 6 Kredyty konsumenckie 23 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Udzielenie kredytu: od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1 Bezpieczna Gotówka od kwoty kredytu 2.2 Odnawialny w ROR 25 od kwoty kredytu 2.3 Konsumpcyjny Gotówkowy od kwoty kredytu Okazjonalny: a),,kredyt wiosenny min. 50,00 zł 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł min. 50,00 zł 2 % 2 % 1,8% 5% b),,kredyt na lato c),,kredyt jesienny 5% 5% od kwoty kredytu d),,zima z Bankiem Spółdzielczym 5% e),,kredytu gwiazdkowego 3,5% 3,5% 3,5% 4,5% 2.5 Kredyt Konsolidacyjny od kwoty kredytu 2 % 2.6 Kredyt EKODACH od kwoty kredytu 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu Odnawialnego 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 % 1% 1 % 1 % 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł min. 50,00 zł min. 50,00 zł min. 50 zł min. 50 zł za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 8. Wydanie opinii wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 9. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł za stronę 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 26 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do kredytu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 14. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 14.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod obserwacją min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł 14.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 23 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 24 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 25 Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 26 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. str. 10

11 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 15. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 27 TAB. 7 Kredyty hipoteczne 28 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 29 od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Udzielenie kredytu 30 : 2.1 Mój Dom 2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu 1 % 1 % 0,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1% 1 % 0,5 % 1 % 1 % 0,5 % 1,5 % 2 % 0,5 % 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % wcześniejszej spłaty 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 9. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 11. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 12. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 13. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy od kwoty prolongowanej za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00zł 50,00zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 27 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 28 W stosunku do Kredytobiorców korzystających z Kredytów Mieszkaniowych i Hipotecznych Kredytów Konsumpcyjnych udzielonych do 30 września 2008r. stosuje się stawki jak dla u Standardowego. W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto oraz rachunków POL-Efekt prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 29 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 30 Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie 31 Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu 32 Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim str. 11

12 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów 16. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 33 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 17. Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł pełnomocnika do kredytu 18. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 18.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł obserwacją 18.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej a) do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 19. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 34 TAB. 8 Kredyty pozostałe 35 Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Udzielenie kredytu: od wnioskowanej kwoty Aktywny Senior dla pozostałych Klientów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Kredyt z premią termomodernizacyjny, remontową lub kompensacyjną Kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu od kwoty kredytu miesięcznie od kwoty raty 2 % 2 % 2 % 4% 1% 1 % ,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł za aneks 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł wniosek Kredytobiorcy 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 37 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 11. Przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do kredytu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Za czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 12.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod obserwacją min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł min. 100 zł 12.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej 33 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 34 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 35 W stosunku do posiadaczy/współposiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych POL-Konto prowadzonych w Banku stosuje się stawki jak dla u Standardowego. 36 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 37 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu str. 12

13 Lp. dla Aktywny Senior pozostałych Klientów a) do zł włącznie (kapitał) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) powyżej zł (kapitał) 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 38 INNE USŁUGI TAB. 9 Ubezpieczenia Lp. 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 39 : 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 40 miesięcznie 0,038 % 3. Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 41 rocznie 0,08 % 4. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 42 rocznie 0,098 % TAB. 10 Przekazy w obrocie dewizowym Lp. 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 1.2 SEPA od transakcji 10,00 zł 1.3 Regulowany 30,00 zł 1.4 polecenie wypłaty 43 0,25% min. 30 zł, max. 300,00 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100,00 zł 2.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 3. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 3.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 3.2 SEPA od transakcji 10,00 zł 3.3 Regulowany 20,00 zł 3.4 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 zł 4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100,00 zł 5. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 6.2 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 7. Opłata Non-STP 46 za zlecenie od transakcji 10,00 zł 5,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich od transakcji 9. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 30,00 zł 38 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 39 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 40 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. 41 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 42 Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 43 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 6), w przypadku opcji kosztowej OUR. 44 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 45 Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 46 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 1.4 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. str. 13

14 TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym Lp. 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 47 od łącznej w jednej wartości walucie czeków min. 20 zł 3. Inkaso czeków 48 od łącznej wartości czeków 0,25% min. 20 zł, max. 300 zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku w jednej walucie od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku za czek 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii za czek 15 AUD 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 49 od transakcji 15 zł TAB. 12 Usługi pozostałe Lp. 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10,00 zł 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 50,00 zł 3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 3.1 krajowego za stronę 5,00 zł 3.2 zagranicznego 10,00 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 50 za zapytanie 10,00 zł lub na zasadach wzajemności 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. + 30,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie posiadającej w momencie składania dyspozycji rachunku, lokaty, kredytu lub udziału. 25,00 zł 7. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 51 40,00 zł + koszty rzeczywiste 8. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20,00zł 9. Przechowywanie depozytu 52 za każdy depozyt: 9.1 duplikatów kluczy 9.2 książeczek oszczędnościowych, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 9.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista miesięcznie od dokumentu miesięcznie od jednego dokumentu 10,00 zł 10,00 zł 1 % wartości min. 10,00 zł max. 100,00 zł 15,00 zł 47 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 48 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 49 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 50 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 51 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 52 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. str. 14

15 11. Przepisanie terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista na rzecz innej osoby w drodze cesji 12. Wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 13. Umorzenie utraconej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 10,00 zł 14. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do wg ceny zakupu + 50 % monet. narzutu, min. 5,00 zł 15. Wydanie kserokopii unieważnionej terminowej książeczki oszczędnościowej lub a vista 10,00 zł 16. Usługi internetowe: 16.1 Aktywacja usługi 20,00 zł 16.2 Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 53 4,00 zł 16.3 Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: w Banku od transakcji 0,00 zł w innych bankach 0,50 zł 16.4 Odblokowanie tokena 2,00 zł 16.5 Zastrzeżenie tokena 15,00 zł 16.6 Opłata za wydanie każdego kolejnego tokena do rachunku 150,00 zł 16.7 Opłata za wydanie kolejnego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego oraz w przypadku 150,00 zł nie zwrócenia dotychczas używanego tokena Opłata za wydanie tokena dla ów: Junior,, Standard, Senior 150,00 zł 16.9 Opłata za SMS Kod do autoryzacji zleceń za SMS 0,00 zł 20,00 zł 10,00 zł TAB. 13 Czynności kasowe w złotych Lp. 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Dotyczy: I O/Lubartów, II O/Lubartów Dotyczy: O/Abramów, O/Firlej, O/Kamionka, O/Lublinie, O/Ostrów Lub., O/Serniki, F/Niedźwiada, PK/Rozkopaczew 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0, min. 3,00 zł max. 200,00 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 0,5% min. 3,00 zł max. 200,00 zł 0,5% min. 2,75 zł max. 200,00 zł 1.4 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od transakcji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji min. 3,00 zł min. 3,00 zł min. 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia wg porozumienia wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł od transakcji 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2,00 zł 0,5% min. 2,00 zł 0,5% min. 2,00 zł 5. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0,10 % 0,00 %zł 0,00 %zł 53 Opłatę pobiera się od Klientów, którzy posiadają usługę poza em. str. 15

16 str. 16

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 20-01-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 81/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 06.06.2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA CZERWIEC 2017 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 05-03-2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2015 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 listopada 2013 r.

Warszawa, 04 listopada 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 59/12/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2013 roku. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012 r. Warszawa, 04 listopada 2013 r. Spis treści: Zasady opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 161/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 28 listopada 2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2017 Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dla Umów zawartych od dnia 16.11.2012r. obowiązuje od 20.02014r. dla Umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo