BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2015 r Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...4 I RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR...4 II.RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY...5 III.RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻADANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...5 IV.RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOSCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VII. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH...8 VIII. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IX.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH. W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH X. PRZELEWY ZAGRANICZNE XI. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...10 XII. KONTO STUDENT...11 XIII.KONTO JUNIOR...11 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE...12 I. KARTA PŁATNICZA VISA ELEKTRON...12 II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC...13 III. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA...14 IV. VISA CLASSIC DEBETOWA STUDENT...14 ROZDZIAŁ III. KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE...15 II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE...16 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH...16 IV. KREDYTY MIESZKANIOWE...16 V.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW...16 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI...17 I. CZYNNOŚCI KASOW E W ZŁOTYCH...17 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złozył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 2.Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności(z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 3.W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..."zarząd BS ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 4.Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba,że zawarte umowy stanowią inaczej. 5.Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 6.Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7.Nie pobiera się prowizji i opłat od: -wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych,rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, -wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce -wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy -przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, -operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy -wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11.Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS 12.Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne interesem BS 13.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14.Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową.jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytywy (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Iłży niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty prowizji. 15.Bank BPS SA może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku ( kartę debetową), podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl miesięczny.w przypadku zamykania wyłącznie karty płatniczej do rachunku (karty debetowej), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (karta debetowa) podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI DEPOZYTOWE Tryb pobierania Stawka I. RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR ROR ROR e-konto 1 1. Otwarcie rachunku. 0,00zł 2. Prowadzenie rachunku UWAGA: prowizje pobierane są 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy 10- ty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, prowizje pobiera się następnego dnia roboczego następującego po 10-tym. Prowizje na rachunkach założonych po miesięcznie 10-tym pobiera się w miesiącu następnym. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w BS i jego jednostkach: za wpłatę bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: za wypłatę 4.1. w BS i jego jednostkach a za wypłatę 1,00 zł 4.2. wykreślony 4.3. w placówkach Poczty Polskiej. za wypłatę Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5. Realizacja czeku gotówkowego: Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5.1. w BS i jego jednostkach a) za wypłatę 5.2. wykreślony 6. Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej na rachunki prowadzone : 6.1. w BS i jego jednostkach za przelew w innych bankach: za przelew -do 1000 zł za przelew 2,00 zł 1 -powyżej 1000 zł za przelew 0,3% od 1 max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew Zlecenie stałe : 7.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie 7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 7.3 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 7.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł rachunku klienta, itp.) 8. Polecenie zapłaty : 8.1. Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 8.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : 8.3. a) w banku BS za zlecenie 2,00zł 2,00zł b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 8.4. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 8.5. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku za zlecenie dłużnika na rachunek w innym Banku 8.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. za zlecenie 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 1,00 zł 11. Inkaso czeku. 15,00zł 15,00zł 12. Wyciąg bankowy : 12.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 12.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: a.)listem zwykłym - raz w miesiącu, za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 3,00 zł b)listem poleconym za każdą przesyłkę 1 -rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla klientów, którzy preferują elektroniczny dostęp do rachunku. a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 4

5 - raz w miesiącu, za wyciag - częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę, 6,00 zł 6,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00zł 20,00zł 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu 5 5 tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. Uwaga:pobiera Bank Zrzeszający BPS S.A 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu za wezwanie 2 2 niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika z tytułu za wezwanie 2 2 kredytu w ROR (kwota płatna za każdy wysłany monit ). 17. Likwidacja rachunku ROR w ciągu 30 dni od daty otwarcia Likwidacja na wniosek klienta rachunku ROR Prowizja od debetu pobierana każdorazowo przy zmianie salda z Ma na Wn 15,00zł 15,00zł 20. Zmiana karty wzorów podpisów Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o stanie konta za zlecenie 1 zł max 10 zł 1 zł max 10 zł 22. Zmiana warunków umowy ROR na wniosek Klienta 5 5 II. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wypłata gotówki a za wypłatę 3.1 pierwsza wypłata z rachunku oszczędzającego za wypłatę 3.2 każda następna : - dla klientów posiadających konto osobiste ROR, za wypłatę 7,00 zł dla pozostałych klientów posiadających rachunek w naszym za wypłatę 9,00 zł banku, - dla klientów nie posiadających rachunku w naszym banku. za wypłatę 14,00 zł 4. Zmiana pełnomocnika Likwidacja rachunku Wyciąg z konta bankowego: 6.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 6.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 3,00 zł 6.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 6.4. a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 6.7. b)listem poleconym za każdą przesyłkę raz w miesiącu, za wyciag częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 6,00 zł III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2 Wydanie książeczki. 2.1 przy otwarciu rachunku 2.2 wydanie nowej książeczki w miejsce zakończonej 3. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach B.S. za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w : a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 5

6 5.1. B.S i jego jednostkach a) za wypłatę do 100 zł 1,00 zł powyżej 100zł do 200zł 2,00 zł powyżej 200zł do 500zł powyżej 500zł do 1000zł powyżej 1000 zł do 5000zł powyżej 5000zł 3,00 zł Przelew na rachunek prowadzony: 6.1. w B.S. i jego jednostkach za przelew 6.2. w innych bankach: a) do 1000 zł za przelew 2,00 zł b) powyżej 1000 zł od 0,3% od max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 2 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej obejmujące zasięgiem banki- strony porozumienia Uwaga:Prowizja pobierana przez Bank Zrzeszający BPS S.A za zlecenie 5 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki utraconej : za zlecenie - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 1 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki. 1 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄZECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 2 Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w B.S. i jego jednostkach a za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w B.S i jego jednostkach za przelew 5.2. w innych bankach: 5.3 W systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 2 6. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, utraconej: - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości 40,00zł 30,00zł 6.1 Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki 15,00zł 7. Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 1 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty do 3.000,00zł a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 6

7 przy pierwszym terminie przy dotrzymaniu kolejnych terminów 10 Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty powyżej 3.000,00zł do przy pierwszym terminie przy dotrzymaniu kolejnych terminów 11 Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty powyżej od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty 2,00 zł 2,00 zł przy pierwszym terminie od każdej likwidowanej lokaty przy dotrzymaniu kolejnych terminów od każdej likwidowanej lokaty 10 Likwidacja elokaty(bezgotówkowo na zlecenie klienta) od zlecenia V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty 3 3. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie drogą 4 korespondencyjną 4. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie miesięcznie 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 5.1 a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłży za wpłatę b) prowadzony w innym banku krajowym za wpłatę 1 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży 6.1 Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki, 7. Przelew na rachunek: za wypłatę za wypłatę za wypłatę 1 0,25% od 0,25% od 7.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 7.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 7.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięcznie 8.2 dodatkowo drukowany na życzenie klienta za wyciąg 8.3 Wysyłany przez przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu za wyciąg za wyciąg 3,00 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 7

8 b) listem poleconym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu za wyciąg za wyciąg 6,00 zł 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków za granicę Likwidacja rachunku 1 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 3. Przelew na rachunek: za wypłatę za wypłatę za wypłatę 0,25% od 0,25% od 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 3.2 złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 4. Likwidacja lokaty 1 VII.SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH 1. Skup i sprzedaż walut obcych w postaci banknotów za transakcję 1.1 Uwaga: Nie skupuje się i nie sprzedaje walut obcych w postaci bilonu. VIII.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROR ROR e-konto 1. VIII.A. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet 1.1. Udostępnienie systemu ebanknet 1.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi ebanknet miesięcznie 1.3. Realizacja zleceń płatniczych - od 1 szt przelewu uwaga :nie dotyczy zlecenia przelewu środków na lokatę za przelew 1,00 zł założenie elokaty za przelew likwidacja elokaty za przelew 1.4. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 2,00 zł 1.7. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za każdą przesyłkę 6,00 zł 6,00 zł 1.9. Przyjecie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie )sytemu EbankNet 1 1 VIII. B.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ecorponet 1. Udostępnienie usługi ecorponet 100,00zł 10 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 8

9 2. Abonament za korzystanie z systemu ecorponet miesięcznie Blokada i zastrzeżenie systemu ecorponet Odblokowanie systemu ecorponet Szkolenie z obsługi systemu na życzenie klienta Odpłatność za udostępnienie hasła wysłąnego sms-em 7. Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek: a) w BS b) w innym banku krajowym IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1,00 zł 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku : 1.1 opinii bankowych zaświadczeń bankowych 2 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, za dokument max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga:Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku za dokument 8,00 zł max. 30 zł za cały rok 3. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. Uwaga: dotyczy rachunków z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową, rachunków płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonymi książeczką oszczędnościową oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w walutach wymienialnych 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z B.S. i jego jednostkami 20,00zł b) z innymi bankami Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej 40,00zł 11. Prowizja za realizację czeków gotówkowych ROR klientów innych banków 12. Przelew środków za granicę z książeczki obiegowej lub ROR Za przelew Prowizja od przekazanych środków przez inne instytucje finansowe na ROR lub książeczkę a'vista 14. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Uwaga : opłata pobierana od każdego spadkobiercy Jednorazowo 0,5% przekazanej 3 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 9

10 X. PRZELEWY ZAGRANICZNE 1 Realizacja przelewów w systemie standardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. 1. Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4 1 BPS 1.2 SEPA Regulowany Polecenie wypłaty 2 0,25min 30 zł, max 300 zł 2. Realizacja przelewów w systemie niestandardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie,,pilnym'' W USD. GBP i PLN w trybie,,przyspieszonym'' Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych : 3.1 przekazy nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA Regulowany 3 4 Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów : -,,BEN'' i,,sha'' -,,OUR'' 2 5 Zwrot nie podjętej przekazu 0,15% min 20zł, max 100,00 zł 6. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 3 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane,,z góry'' od poleceń wypłaty 4 : za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 7.1 Przy kwotach do 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach powyżej 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata,,NON-STP'' Zmiany/korekty /odwołania zrealizowanego przelewu wykonane na zlecenie klienta 75 zł + koszty banków trzecich 10. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu (fax, ) V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1 Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: dodatkowo pobiera sie z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA. a) realizowanych w złotych od 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od 1,00% min niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określonych w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej,,our'', 3 -opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku, 4 -do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujace w danym dniu operacyjnym, 5 -opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.4 i 4..Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 10

11 2 Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. od a) realizowanych w złotych od 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od 1,00% min 4 3 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera sie zryczałtowanej opłaty pocztowej. 4 Warunkowy skup czeków od podmiotów gospodarczych Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową. 5 Sprzedaż czeków płatnych za granicą: od od 0,25% min 2 max 10 1,50% min 1 a) bankierskich ( od czeku) od 0,15% min 1 max 15 b) podróżniczych (od łącznej wartości czeków) od 0,50% min 1 max 15 6 Inkaso czeków w walutach obcych (od czeku) Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA od 6,1 Opłata pobierana od każdego czeku przyjętego do inkasa w obrocie Uwaga: prowizja pobierana w BS Iłża 7 Dewizowym Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata- opłata pobierana od podawcy czeku 0,25% min 2 max koszty rzeczywiste banków trzecich 8 Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 9 Odwołanie zlecenia z pkt koszty rzeczywiste banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę - EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00EUR za jeden czek 2) czeki opiewające na funty angielskie GBP -płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie AUD -płatne w Australii 15,00AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00DKK za jeden czek XII. KONTO STUDENT 1. Otwarcie konta STUDENT 2. Prowadzenie Konta STUDENT miesięcznie 1,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 3.1. W BS i jego jednostkach oraz w bankach- strona porozumienia z dnia r. od wpłaty Tabela opłat i prowizji BS Iłża 11

12 3.2. W placówkach Poczty Polskiej od wpłaty Równowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4. Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a od wypłaty 5. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5.1. W BS i jego jednostkach od przelewu 5.2. W innych bankach: - do 1 00 od przelewu 5.3. W systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niż milion od przelewu 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion od przelewu 2 6. Zlecenie stałe : za zlecenie 1,00 zł 6.1. Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 1,00 zł 6.3. Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 6.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na rachunku klienta, itp.) 7. Polecenie zapłaty za zlecenie 1,00 zł 7.1. Rejestracja polecenia zapłaty : za zlecenie 7.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : a) w banku BS za zlecenie b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 7.3. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 7.4. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie 7.5. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym Banku za zlecenie 7.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 1,00 zł 8. Wyciąg bankowy : 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek raz w miesiącu za wyciąg 8.2. dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 8.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 3,00 zł a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 3,00 zł 8.4. b)listem poleconym raz w miesiącu, za wyciag a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 12

13 częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 6,00 zł 9. Udostępnienie systemu ebanknet miesięcznie 10. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi EbankNet miesięcznie 1,00 zł 11. Realizacja zleceń płatniczych -od 1 szt przelewu od przelewu 12. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 15. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym -za każdą przesyłkę 6,00 zł 17. Przyjęcie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie) systemu EbankNet Zmiana karty Posiadacza/Współposiadacza Konta Student 19. Wysyłanie wezwań(monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w Koncie Student do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit ) Likwidacja Konta Student w ciagu 30dni od daty otwarcia Likwidacja na wniosek klienta Konta Student 1 XIII.KONTO JUNIOR 1 Otwarcie rachunku Jednorazowo 2 Prowadzenie rachunku : 2.1 Utrzymanie miesięcznego średniego salda 50 i powyżej Miesięcznie 2.2 Utrzymanie miesięcznego średniego salda poniżej 50 Miesięcznie 3 Wpłata gotówki na rachunek dokonana : 3.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a Za wypłatę 4.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4.2 W placówkach poczty polskiej Za wpłatę Rownowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4.3 wykreślony 5 Realizacja przelewu na rachunki prowadzone : 5.1 W BS i jego jednostkach Za przelew 5.2 W innych bankach do 100 powyżej Zlecenia stałe : Za przelew za przelew 6.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego Za zlecenie 6.2 Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego Za zlecenie a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00zł należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 5. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 50,00zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 13

Tekst jednolity. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr...

Tekst jednolity. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr... BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo