BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2015 r Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...4 I RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR...4 II.RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY...5 III.RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻADANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...5 IV.RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOSCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VII. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH...8 VIII. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IX.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH. W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH X. PRZELEWY ZAGRANICZNE XI. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...10 XII. KONTO STUDENT...11 XIII.KONTO JUNIOR...11 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE...12 I. KARTA PŁATNICZA VISA ELEKTRON...12 II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC...13 III. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA...14 IV. VISA CLASSIC DEBETOWA STUDENT...14 ROZDZIAŁ III. KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE...15 II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE...16 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH...16 IV. KREDYTY MIESZKANIOWE...16 V.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW...16 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI...17 I. CZYNNOŚCI KASOW E W ZŁOTYCH...17 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złozył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 2.Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności(z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 3.W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..."zarząd BS ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 4.Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba,że zawarte umowy stanowią inaczej. 5.Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 6.Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7.Nie pobiera się prowizji i opłat od: -wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych,rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, -wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce -wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy -przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, -operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy -wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11.Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS 12.Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne interesem BS 13.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14.Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową.jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytywy (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Iłży niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty prowizji. 15.Bank BPS SA może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku ( kartę debetową), podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl miesięczny.w przypadku zamykania wyłącznie karty płatniczej do rachunku (karty debetowej), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (karta debetowa) podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI DEPOZYTOWE Tryb pobierania Stawka I. RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR ROR ROR e-konto 1 1. Otwarcie rachunku. 0,00zł 2. Prowadzenie rachunku UWAGA: prowizje pobierane są 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy 10- ty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, prowizje pobiera się następnego dnia roboczego następującego po 10-tym. Prowizje na rachunkach założonych po miesięcznie 10-tym pobiera się w miesiącu następnym. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w BS i jego jednostkach: za wpłatę bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: za wypłatę 4.1. w BS i jego jednostkach a za wypłatę 1,00 zł 4.2. wykreślony 4.3. w placówkach Poczty Polskiej. za wypłatę Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5. Realizacja czeku gotówkowego: Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5.1. w BS i jego jednostkach a) za wypłatę 5.2. wykreślony 6. Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej na rachunki prowadzone : 6.1. w BS i jego jednostkach za przelew w innych bankach: za przelew -do 1000 zł za przelew 2,00 zł 1 -powyżej 1000 zł za przelew 0,3% od 1 max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew Zlecenie stałe : 7.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie 7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 7.3 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 7.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł rachunku klienta, itp.) 8. Polecenie zapłaty : 8.1. Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 8.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : 8.3. a) w banku BS za zlecenie 2,00zł 2,00zł b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 8.4. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 8.5. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku za zlecenie dłużnika na rachunek w innym Banku 8.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. za zlecenie 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 1,00 zł 11. Inkaso czeku. 15,00zł 15,00zł 12. Wyciąg bankowy : 12.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 12.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: a.)listem zwykłym - raz w miesiącu, za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 3,00 zł b)listem poleconym za każdą przesyłkę 1 -rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla klientów, którzy preferują elektroniczny dostęp do rachunku. a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 4

5 - raz w miesiącu, za wyciag - częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę, 6,00 zł 6,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00zł 20,00zł 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu 5 5 tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. Uwaga:pobiera Bank Zrzeszający BPS S.A 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu za wezwanie 2 2 niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika z tytułu za wezwanie 2 2 kredytu w ROR (kwota płatna za każdy wysłany monit ). 17. Likwidacja rachunku ROR w ciągu 30 dni od daty otwarcia Likwidacja na wniosek klienta rachunku ROR Prowizja od debetu pobierana każdorazowo przy zmianie salda z Ma na Wn 15,00zł 15,00zł 20. Zmiana karty wzorów podpisów Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o stanie konta za zlecenie 1 zł max 10 zł 1 zł max 10 zł 22. Zmiana warunków umowy ROR na wniosek Klienta 5 5 II. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wypłata gotówki a za wypłatę 3.1 pierwsza wypłata z rachunku oszczędzającego za wypłatę 3.2 każda następna : - dla klientów posiadających konto osobiste ROR, za wypłatę 7,00 zł dla pozostałych klientów posiadających rachunek w naszym za wypłatę 9,00 zł banku, - dla klientów nie posiadających rachunku w naszym banku. za wypłatę 14,00 zł 4. Zmiana pełnomocnika Likwidacja rachunku Wyciąg z konta bankowego: 6.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 6.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 3,00 zł 6.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 6.4. a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 6.7. b)listem poleconym za każdą przesyłkę raz w miesiącu, za wyciag częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 6,00 zł III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2 Wydanie książeczki. 2.1 przy otwarciu rachunku 2.2 wydanie nowej książeczki w miejsce zakończonej 3. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach B.S. za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w : a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 5

6 5.1. B.S i jego jednostkach a) za wypłatę do 100 zł 1,00 zł powyżej 100zł do 200zł 2,00 zł powyżej 200zł do 500zł powyżej 500zł do 1000zł powyżej 1000 zł do 5000zł powyżej 5000zł 3,00 zł Przelew na rachunek prowadzony: 6.1. w B.S. i jego jednostkach za przelew 6.2. w innych bankach: a) do 1000 zł za przelew 2,00 zł b) powyżej 1000 zł od 0,3% od max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 2 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej obejmujące zasięgiem banki- strony porozumienia Uwaga:Prowizja pobierana przez Bank Zrzeszający BPS S.A za zlecenie 5 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki utraconej : za zlecenie - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 1 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki. 1 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄZECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 2 Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w B.S. i jego jednostkach a za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w B.S i jego jednostkach za przelew 5.2. w innych bankach: 5.3 W systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 2 6. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, utraconej: - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości 40,00zł 30,00zł 6.1 Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki 15,00zł 7. Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 1 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty do 3.000,00zł a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 6

7 przy pierwszym terminie przy dotrzymaniu kolejnych terminów 10 Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty powyżej 3.000,00zł do przy pierwszym terminie przy dotrzymaniu kolejnych terminów 11 Likwidacja oszczędnościowej lokaty terminowej oraz e-lokaty powyżej od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty od każdej likwidowanej lokaty 2,00 zł 2,00 zł przy pierwszym terminie od każdej likwidowanej lokaty przy dotrzymaniu kolejnych terminów od każdej likwidowanej lokaty 10 Likwidacja elokaty(bezgotówkowo na zlecenie klienta) od zlecenia V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty 3 3. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie drogą 4 korespondencyjną 4. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie miesięcznie 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 5.1 a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłży za wpłatę b) prowadzony w innym banku krajowym za wpłatę 1 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży 6.1 Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki, 7. Przelew na rachunek: za wypłatę za wypłatę za wypłatę 1 0,25% od 0,25% od 7.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 7.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 7.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięcznie 8.2 dodatkowo drukowany na życzenie klienta za wyciąg 8.3 Wysyłany przez przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu za wyciąg za wyciąg 3,00 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 7

8 b) listem poleconym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu za wyciąg za wyciąg 6,00 zł 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków za granicę Likwidacja rachunku 1 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 3. Przelew na rachunek: za wypłatę za wypłatę za wypłatę 0,25% od 0,25% od 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 3.2 złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 4. Likwidacja lokaty 1 VII.SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH 1. Skup i sprzedaż walut obcych w postaci banknotów za transakcję 1.1 Uwaga: Nie skupuje się i nie sprzedaje walut obcych w postaci bilonu. VIII.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROR ROR e-konto 1. VIII.A. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet 1.1. Udostępnienie systemu ebanknet 1.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi ebanknet miesięcznie 1.3. Realizacja zleceń płatniczych - od 1 szt przelewu uwaga :nie dotyczy zlecenia przelewu środków na lokatę za przelew 1,00 zł założenie elokaty za przelew likwidacja elokaty za przelew 1.4. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 2,00 zł 1.7. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za każdą przesyłkę 6,00 zł 6,00 zł 1.9. Przyjecie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie )sytemu EbankNet 1 1 VIII. B.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ecorponet 1. Udostępnienie usługi ecorponet 100,00zł 10 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 8

9 2. Abonament za korzystanie z systemu ecorponet miesięcznie Blokada i zastrzeżenie systemu ecorponet Odblokowanie systemu ecorponet Szkolenie z obsługi systemu na życzenie klienta Odpłatność za udostępnienie hasła wysłąnego sms-em 7. Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek: a) w BS b) w innym banku krajowym IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1,00 zł 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku : 1.1 opinii bankowych zaświadczeń bankowych 2 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, za dokument max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga:Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku za dokument 8,00 zł max. 30 zł za cały rok 3. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. Uwaga: dotyczy rachunków z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową, rachunków płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonymi książeczką oszczędnościową oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w walutach wymienialnych 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z B.S. i jego jednostkami 20,00zł b) z innymi bankami Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej 40,00zł 11. Prowizja za realizację czeków gotówkowych ROR klientów innych banków 12. Przelew środków za granicę z książeczki obiegowej lub ROR Za przelew Prowizja od przekazanych środków przez inne instytucje finansowe na ROR lub książeczkę a'vista 14. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Uwaga : opłata pobierana od każdego spadkobiercy Jednorazowo 0,5% przekazanej 3 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 9

10 X. PRZELEWY ZAGRANICZNE 1 Realizacja przelewów w systemie standardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. 1. Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4 1 BPS 1.2 SEPA Regulowany Polecenie wypłaty 2 0,25min 30 zł, max 300 zł 2. Realizacja przelewów w systemie niestandardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie,,pilnym'' W USD. GBP i PLN w trybie,,przyspieszonym'' Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych : 3.1 przekazy nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA Regulowany 3 4 Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów : -,,BEN'' i,,sha'' -,,OUR'' 2 5 Zwrot nie podjętej przekazu 0,15% min 20zł, max 100,00 zł 6. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 3 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane,,z góry'' od poleceń wypłaty 4 : za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 7.1 Przy kwotach do 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Przy kwotach powyżej 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata,,NON-STP'' Zmiany/korekty /odwołania zrealizowanego przelewu wykonane na zlecenie klienta 75 zł + koszty banków trzecich 10. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu (fax, ) V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1 Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: dodatkowo pobiera sie z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA. a) realizowanych w złotych od 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od 1,00% min niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określonych w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej,,our'', 3 -opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku, 4 -do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujace w danym dniu operacyjnym, 5 -opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.4 i 4..Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 10

11 2 Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. od a) realizowanych w złotych od 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od 1,00% min 4 3 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera sie zryczałtowanej opłaty pocztowej. 4 Warunkowy skup czeków od podmiotów gospodarczych Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową. 5 Sprzedaż czeków płatnych za granicą: od od 0,25% min 2 max 10 1,50% min 1 a) bankierskich ( od czeku) od 0,15% min 1 max 15 b) podróżniczych (od łącznej wartości czeków) od 0,50% min 1 max 15 6 Inkaso czeków w walutach obcych (od czeku) Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA od 6,1 Opłata pobierana od każdego czeku przyjętego do inkasa w obrocie Uwaga: prowizja pobierana w BS Iłża 7 Dewizowym Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata- opłata pobierana od podawcy czeku 0,25% min 2 max koszty rzeczywiste banków trzecich 8 Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 9 Odwołanie zlecenia z pkt koszty rzeczywiste banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę - EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00EUR za jeden czek 2) czeki opiewające na funty angielskie GBP -płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie AUD -płatne w Australii 15,00AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00DKK za jeden czek XII. KONTO STUDENT 1. Otwarcie konta STUDENT 2. Prowadzenie Konta STUDENT miesięcznie 1,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 3.1. W BS i jego jednostkach oraz w bankach- strona porozumienia z dnia r. od wpłaty Tabela opłat i prowizji BS Iłża 11

12 3.2. W placówkach Poczty Polskiej od wpłaty Równowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4. Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a od wypłaty 5. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5.1. W BS i jego jednostkach od przelewu 5.2. W innych bankach: - do 1 00 od przelewu 5.3. W systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niż milion od przelewu 1 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion od przelewu 2 6. Zlecenie stałe : za zlecenie 1,00 zł 6.1. Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 1,00 zł 6.3. Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 6.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na rachunku klienta, itp.) 7. Polecenie zapłaty za zlecenie 1,00 zł 7.1. Rejestracja polecenia zapłaty : za zlecenie 7.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : a) w banku BS za zlecenie b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 7.3. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 7.4. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie 7.5. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym Banku za zlecenie 7.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 1,00 zł 8. Wyciąg bankowy : 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek raz w miesiącu za wyciąg 8.2. dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 8.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 3,00 zł a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 3,00 zł 8.4. b)listem poleconym raz w miesiącu, za wyciag a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 12

13 częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 6,00 zł 9. Udostępnienie systemu ebanknet miesięcznie 10. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi EbankNet miesięcznie 1,00 zł 11. Realizacja zleceń płatniczych -od 1 szt przelewu od przelewu 12. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 15. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym -za każdą przesyłkę 6,00 zł 17. Przyjęcie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie) systemu EbankNet Zmiana karty Posiadacza/Współposiadacza Konta Student 19. Wysyłanie wezwań(monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w Koncie Student do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit ) Likwidacja Konta Student w ciagu 30dni od daty otwarcia Likwidacja na wniosek klienta Konta Student 1 XIII.KONTO JUNIOR 1 Otwarcie rachunku Jednorazowo 2 Prowadzenie rachunku : 2.1 Utrzymanie miesięcznego średniego salda 50 i powyżej Miesięcznie 2.2 Utrzymanie miesięcznego średniego salda poniżej 50 Miesięcznie 3 Wpłata gotówki na rachunek dokonana : 3.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a Za wypłatę 4.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4.2 W placówkach poczty polskiej Za wpłatę Rownowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4.3 wykreślony 5 Realizacja przelewu na rachunki prowadzone : 5.1 W BS i jego jednostkach Za przelew 5.2 W innych bankach do 100 powyżej Zlecenia stałe : Za przelew za przelew 6.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego Za zlecenie 6.2 Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego Za zlecenie a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00zł należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 5. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 50,00zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 13

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo