Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r.

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste)... 4 I.I.A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SENIOR (konto osobiste).5 I.I.B.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR STUDENT ( konto osobiste)...7 II. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową. 9 III. Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej IV. Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową V. Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych VI. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych VII. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych Rozdział II. KARTY BANKOWE I. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH I. Kredyty konsumpcyjne II. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych III. Kredyty z dotacją 14 IV. Kredyty konsolidacyjne..14 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. Usługi różne II. Czeki w obrocie dewizowym III. Polecenie wypłaty IV. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce V. Depozyty wartościowe i rzeczowe VI. Czynności kasowe w złotych Rozdział V. Usługi internetowe (CUI) I. Usługi internetowe (CUI)..17 2

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych BS w dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS w oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobierz się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 3

4 lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 1. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 1.1. I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY (KONTO OSOBISTE) Otwarcie rachunku 8,00 zł Prowadzenie rachunku - miesięcznie: Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za pełny miesiąc. Opłata miesięczna nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia trwania umowy rachunku. a) Konto Osobiste 3,50 zł Wpłata gotówki na rachunek dokonana: a) w jednostkach BS w b) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w prowadzącej rachunek Uwaga: a) wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych b) kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach BS w b) w bankach - stronach Porozumienia z dnia r. 7,00 zł c) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostkach BS w b) w innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w 4,00 zł b) w innym banku krajowym 4,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł Uwaga: Opłata pobierana z rachunku dłużnika Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 4

5 Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 15,00 zł Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 0,80 zł Inkaso czeku 6,00 zł Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej BPS S.A., w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Likwidacja rachunku Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia Przesłanie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 5,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku A. Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku Przyznanie, podwyższenie, odnowienie dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1.1.A I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY SENIOR (KONTO OSOBISTE) 10,00zł 3%, min. 1.1.A.1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 1.1.A.2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie: Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za pełny miesiąc. Opłata miesięczna nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia trwania umowy rachunku. a) Konto Osobiste 0,00 zł 1.1.A.3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: a) w jednostkach BS w b) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku 1.1.A.4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w prowadzącej rachunek Uwaga: 5

6 1.1.A A A.7. - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych b) kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach BS w b) w bankach - stronach Porozumienia z dnia r. 7,00 zł c) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostkach BS w b) w innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w 4,00 zł b) w innym banku krajowym 4,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 1.1.A.8. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł Uwaga: Opłata pobierana z rachunku dłużnika 1.1.A.9. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 1.1.A.10. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 1.1.A.11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 15,00 zł 1.1.A.12. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 0,80 zł 1.1.A.13. Inkaso czeku 6,00 zł 1.1.A.14. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł 1.1.A.15. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej BPS S.A., w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej 1.1.A.16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 1.1.A.17. Likwidacja rachunku Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia 6

7 1.1.A A.18A. 1.1.A B Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku. Przyznanie, podwyższenie, odnowienie dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR STUDENT (KONTO OSOBISTE) 5,00 zł 10,00zł 3%, min. 1.1.B.1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 1.1.B.2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie: Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za pełny miesiąc. Opłata miesięczna nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia trwania umowy rachunku. a) Konto Osobiste 0,00 zł 1.1.B.3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: a) w jednostkach BS w 1.1.B B.5. b) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w prowadzącej rachunek Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny 12:00 dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych b) kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach BS w b) w bankach - stronach Porozumienia z dnia r. 7,00 zł c) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska 7

8 1.1.B.6. Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostkach BS w 1.1.B.7. b) w innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w 4,00 zł b) w innym banku krajowym 4,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 1.1.B.8. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł Uwaga: Opłata pobierana z rachunku dłużnika 1.1.B.9. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 1.1.B.10. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 1.1.B.11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 15,00 zł 1.1.B.12. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 0,80 zł 1.1.B.13. Inkaso czeku 6,00 zł 1.1.B.14. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł 1.1.B A.16. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej BPS S.A., w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 8

9 oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 1.1.B.17. Likwidacja rachunku Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia 1.1.B B.18A. 1.1.B C Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku. Przyznanie, podwyższenie, odnowienie dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR 500Plus (KONTO OSOBISTE) 5,00 zł 10,00zł 3%, min. 1.1.C.1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 1.1.C.2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie: Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za pełny miesiąc. Opłata miesięczna nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia trwania umowy rachunku. a) Konto Osobiste 0,00 zł 1.1.C.3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: a) w jednostkach BS w 1.1.C C.5. b) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w prowadzącej rachunek Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny 12:00 dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych b) kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja czeku gotówkowego: a) w jednostkach BS w 9

10 b) w bankach - stronach Porozumienia z dnia r. 7,00 zł 1.1.C.6. c) w placówkach Poczty Polskiej równowartość opłaty pobieranej od BS w przez ppup Poczta Polska Uwaga: Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostkach BS w 1.1.C.7. b) w innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w 4,00 zł b) w innym banku krajowym 4,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 1.1.C.8. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł Uwaga: Opłata pobierana z rachunku dłużnika 1.1C.9. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 1.1.C.10. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 1.1.C.11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku 15,00 zł 1.1.C.12. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 0,80 zł 1.1.C.13. Inkaso czeku 6,00 zł 1.1.C.14. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł 10

11 b) listem poleconym 10,00 zł 1.1.C.15. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej BPS S.A., w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej 1.1.C.16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 1.1.C.17. Likwidacja rachunku 1.1.C C.18A. 1.1.C.19. Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku. Przyznanie, podwyższenie, odnowienie dopuszczalnego limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 5,00 zł 10,00zł 3%, min II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Otwarcie rachunku 8,00 zł Wydanie książeczki przy założeniu rachunku 10,00 zł Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BPS S.A.; zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi BS w zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz placówkach Poczty Polskiej Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: jednostkach organizacyjnych BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych innych bankach, z którymi BS w zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda b) ze sprawdzeniem salda 5,00 zł placówkach Poczty Polskiej Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł. 11

12 Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia Umorzenie książeczki 1,00% kwoty wkładu, min. 10,00 zł, max III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w: a) Banku b) innych bankach w systemie ELIXIR 4,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 - dla zleceń w kwocie mniejszej niż , Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet 1,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25,00 zł Uwaga: Opłata pobierana jest w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00 zł Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 5,00 zł Likwidacja rachunku Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia 1.4. IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku 12

13 Wydanie książeczki Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS w prowadzącej rachunek Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 3,20 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej wg kosztów rzeczywistych Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia Umorzenie książeczki 0,50% kwoty wkładu min. 20,00 zł, max V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku lokaty Prowadzenie rachunku lokaty Wpłaty na rachunek lokaty Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w: a) jednostkach BS w b) innych bankach w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max. 20,00 zł c) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS w prowadzących rachunek Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych 1.6. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty- miesięcznie 3,50 zł Uwaga: Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za pełny miesiąc. Opłata miesięczna nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia trwania umowy rachunku. 13

14 Wpłata gotówki na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w jednostkach BS w b) prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min. 15,00 zł, max Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Uwaga : - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w b) złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max. 30,00 zł c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min. 10,00 zł, max. 100,00 zł d) realizacja zleceń złotowych w innym Banku krajowym w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek wysyłany przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu lub rzadziej b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 10,00 zł Likwidacja rachunku walutowego Uwaga: Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku 1.6.8A. Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku VII. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 5,00 zł 10,00zł Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w 14

15 b) złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 0,20% nie mniej niż 4,00 zł, max. 20,00 zł c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,20%, min. 10,00 zł, max. 100,00 zł d) realizacja zleceń złotowych w innym Banku krajowym w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej ,00 zł. - dla zleceń w kwocie mniejszej niż ,00 zł Zerwanie lokaty przed terminem w pierwszym okresie zadeklarowania 1.8. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 0,40% od kwoty lokaty Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 3,00 zł Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 3,00 zł księgowego) - od każdego dokumentu Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych a. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o numerze i saldzie rachunku 70,00 zł Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł, max. 40,00 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7,00 zł, max. 50,00 zł za cały rok Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu 5,00 zł lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem a Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek Klienta 5,00 zł Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci a Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci za czynność b Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Za czynność c Wydanie dla osoby uprawnionej zaświadczenia o saldzie rachunku po śmierci jego posiadacza Z tytułu ogółu czynności związanych z ustaleniem zdolności danych dłużnika wskazanych w zajęciu rachunku bankowego z danymi posiadacza rachunku oraz z tytułu rozliczeń dokonanych w ramach realizacji zajęcia rachunku bankowego oraz z tytułu każdorazowych rozliczeń Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew za 1 rachunek 0,50% nie mniej niż 15,00 zł max. 100,00 zł 15

16 Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z jednostek BS w b) z innymi bankami 60,00 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: a) telefonicznie na hasło 5,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek Klienta 10,00 zł Wydanie (na życzenie Klienta) zaświadczenia/opinii/informacji o transakcjach na rachunku zamkniętym: a) za okres ostatnich 12 miesięcy za 1 rachunek b) za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) Udzielenie posiadaczowi rachunku informacji zbiorczej o jego rachunkach w bankach Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach zmarłego w bankach, osobie uprawnionej np. spadkobiercy za 1 rachunek 100,00 zł (w tym należny podatek VAT) 100,00 zł (w tym należny podatek VAT) 2. Rozdział II. KARTY BANKOWE 2.1. I. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Wydanie nowej karty 0,00 zł a) wydanie karty w trybie ekspresowym 80,00 zł Wznowienie karty 0,00 zł Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty 3,50 zł wydanej do rachunku (za wyjątkiem kont osobistych, ROR Senior, ROR Student, ROR 500PLUS) Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 0,50% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 2,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00% min. 10,00 zł wypłaty Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 6,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Wydanie zastępczej karty za granicą 500,00zł Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu 5,00 zł PIN na wniosek użytkownika karty 16

17 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 10,00 zł Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 10,00 zł Zmiana wysokości limitu transakcji 10,00 zł Wydanie nowej karty przy powtórnym zagubieniu 300,00 zł 3. Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH 3.1. I. KREDYTY KONSUMPCYJNE Prowizja za udzielenie kredytu: a) konsumpcyjnego 3% min. b) odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 3% min. (od kwoty przyznanego kredytu) Uwaga: Pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu c) konsumpcyjnego do 10 miesięcy 3,5% min. d) szybki kredyt wakacyjny 3% min.. e) prowizja od kredytu konsumpcyjnego dla osób prywatnych- Kredyt Wiosenny Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt 2 i 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 4% min. 100,00 zł 3% min. 3% min Za czynności związane z przejęciem długu 1% min Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,50% min. Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 3.2. II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczeń bankowych Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do 0,00 zł dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Uwaga: Nie pobiera się opłaty od wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli dotyczących kredytu Bezpieczna Gotówka Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta Uwaga: Za wydanie takich dokumentów, jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp III. KREDYTY Z DOTACJĄ Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na zakup kolektorów słonecznych 4% min. 200,00 zł 3.4. IV. KREDYTY KONSOLIDACYJNE Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu 17

18 zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na kredyt konsolidacyjny 0,5% min. 200,00 zł 4. Rozdział IV. INNE USŁUGI 4.1. I. USŁUGI RÓŻNE Wydanie kserokopii umowy Wydanie opinii o kliencie BS na wniosek klienta 90,00 zł a Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności 1 kredytowej Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, instytucjom i organom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa lub na zasadach wzajemności bankowego Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec jednostek BS w zasadę wzajemności y Zryczałtowana opłata pocztowa "opłata porto" za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków, w których wskazany jest ten sam płatnik, należy pobrać opłatę za jedną przesyłkę Udzielenie stałego pełnomocnictwa do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w jednostkach BS w Udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w jednostkach BS w 10,00 zł 10,00 zł 4.2. II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą, w tym czeków podróżnych i bankierskich (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: a) realizowanych w złotych 0,50% min. b) realizowanych w walucie obcej 1,00% min Skup czeków płatnych w jednostkach BS w 0,25% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł Skup czeków rentowych 0,25% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł Uwaga: W odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera się zryczałtowanych opłat pocztowych i telekomunikacyjnych Sprzedaż czeków płatnych za granicą: a) bankierskich (od kwoty czeku) 0,15% min., max. 1 b) podróżnych (od łącznej wartości czeków) 0,50% min., max Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) 0,25% min. 20,00 zł, max. 1 Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków, należy pobrać prowizje od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata - bank zagraniczny (opłata pobierana od podawcy czeku) Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków + koszty banków trzecich Odwołanie zlecenia z pkt. 7 + koszty banków trzecich Warunkowy skup czeku 1,50% min III. POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: polecenia wypłaty na kwoty nieprzekraczające równowartości 10,00 5,00 zł 18

19 EUR polecenia wypłaty (przelewy transgraniczne z obszaru UE) na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR oraz krajowe w EUR: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym c) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub 0,10% min., wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A., z dyspozycją max. 100,00 zł dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" d) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A., z dyspozycją dotyczącą kosztów "OUR" 0,20% min. max. 200,00 zł e) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0,30% min. max. 200,00 zł Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty polecenia wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od banku zlecającego realizację płatności, niezależnie od prowizji z pkt Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 25,00 zł Zlecenie poszukiwania / reklamacja polecenia wypłaty 40,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS S.A. lub BS Odwołanie zlecenia z pkt 5 + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: polecenie wypłaty - krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. polecenie wypłaty - krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej ,00 EUR do ,00 EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. pozostałe polecenia wypłaty Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową a) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. b) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu BPS S.A. (dla klientów strategicznych) Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN (jeśli funkcjonuje w banku beneficjenta), od każdego przekazu Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu BPS S.A. (z polecenia i na rzecz klientów indywidualnych) 0,20% min. max. 200,00 zł wg umowy 25,00 zł Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty - wstrzymanie płatności Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz koszty banku trzeciego 19

20 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) - dotyczy przekazów w EUR i USD: z datą waluty "pilny": a) zlecenia do kwoty 1000 USD i 1000 EUR bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1000 USD i 1000 EUR Zmiany/korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta 40,00 zł Uwaga: W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Udzielenie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia wypłaty Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks 5,00 zł miesięcznie 10,00 zł Opłata S.W.I.F.T.-owa 10,00 zł Zryczałtowana opłata pocztowa "opłata porto" 4.4. IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Skup i sprzedaż walut obcych 4.5. V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt Przechowanie depozytu - za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy - miesięcznie 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu Uwaga: a) opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego w jednostkach BS w oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości b) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym rozdziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego wg stawki 22% 4.6. VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w jednostkach BS w 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł b) podmiotów gospodarczych prowadzone w jednostkach BS w c) prowadzone w innych bankach krajowych od każdej pozycji 0,50% min 2,50 zł - za telefon Orange Polska S.A.., energię elektryczną 1,50 zł Uwaga: Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi BS w zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: wg porozumienia 20

21 a) do 10 szt. Bez opłat b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł Wypłaty gotówkowe: a) osób prywatnych z tytułu zleceń do wypłaty - nie posiadających rachunków w BS w za wyjątkiem wypłat dotyczących przekazów internetowych 5. Rozdział V. USŁUGI INTERNETOWE (CUI) 5.1. VIII. USŁUGI INTERNETOWE (CUI) 0,50% od kwoty wypłaty min. 3,20 zł max 20 zł Za sporządzenie umowy dostępu do Centrum Usług 10,00 zł Internetowych (za wyjątkiem kont osobistych 500PLUS), również w części po słowie Przelewy dodaje się następujące wyrażenie (za wyjątkiem kont osobistych 500PLUS, ROR Senior, ROR Student) Opłata za usługi internetowe miesięcznie (za wyjątkiem kont 3,50 zł osobistych RR Senior, ROR Student, ROR 500PLUS) Uwaga: Opłata za usługi internetowe pobierana jest z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca. W przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku Opłata za użytkowanie tokena - miesięcznie Wydanie jednego tokena do rachunku Wydanie drugiego tokena lub kolejnych do rachunku - za każdy 2 token Wydanie kolejnego tokena w miejsce uszkodzonego, 300,00 zł zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego - jednorazowo Przelewy 0,40 zł Rezygnacja z usługi 5,00zł 21

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 7/2017 z dnia 14.09.2017 r. Traci moc Uchwała Zarządu Nr 5 z dnia 27.01.2017 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od 21.09.2010r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od 21.09.2010r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 21.09.2010r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 15.10.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów w Lublinie dla klientów detalicznych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów w Lublinie dla klientów detalicznych Załącznik do uchwały Nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 30.03.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WISZNICACH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wisznicach Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 1 luty 2011r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 1 luty 2011r. . Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych obowiązuje od 1 luty 2011r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo