BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...4 I RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR...4 II.RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY...5 III.RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻADANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...5 IV.RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOSCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH...7 VII. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH...8 VIII. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IX.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH. W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH X. PRZELEWY ZAGRANICZNE XI. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...10 XII. KONTO STUDENT...11 XIII.KONTO JUNIOR...11 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE...12 I. KARTA PŁATNICZA VISA ELEKTRON...12 II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC...13 III. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA...14 IV. VISA CLASSIC DEBETOWA STUDENT...14 ROZDZIAŁ III. KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE...15 II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE...16 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH...16 IV. KREDYTY MIESZKANIOWE...16 V.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW...16 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI...17 I. CZYNNOŚCI KASOW E W ZŁOTYCH...17 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złozył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 2.Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności(z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 3.W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..."zarząd BS ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 4.Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba,że zawarte umowy stanowią inaczej. 5.Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 6.Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7.Nie pobiera się prowizji i opłat od: -wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych,rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, -wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce -wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy -przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, -operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy -wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11.Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS 12.Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne interesem BS 13.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14.Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową.jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytywy (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Iłży niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty prowizji. 15.Bank BPS SA może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. W przypadku zamykania rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku ( kartę debetową), podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl miesięczny.w przypadku zamykania wyłącznie karty płatniczej do rachunku (karty debetowej), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (karta debetowa) podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI DEPOZYTOWE Tryb pobierania Stawka I. RACHUNEK OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR ROR ROR e-konto 1 1. Otwarcie rachunku. 0,00zł 2. Prowadzenie rachunku UWAGA: prowizje pobierane są 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy 10- ty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, prowizje pobiera się następnego dnia roboczego następującego po 10-tym. Prowizje na rachunkach założonych po miesięcznie 5,00 zł 10-tym pobiera się w miesiącu następnym. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w BS i jego jednostkach: za wpłatę bez opłat 5,00 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: za wypłatę 4.1. w BS i jego jednostkach a za wypłatę 1,00 zł 5,00 zł 4.2. wykreślony 4.3. w placówkach Poczty Polskiej. za wypłatę Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5. Realizacja czeku gotówkowego: Równowartość opłaty pobranej od B.S. Iłża przez ppup Poczta Polska 5.1. w BS i jego jednostkach a) za wypłatę 5.2. wykreślony 6. Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej na rachunki prowadzone : 6.1. w BS i jego jednostkach za przelew w innych bankach: za przelew -do kwoty 1000 zł za przelew 2,00 zł 1 -powyżej kwoty 1000 zł za przelew 0,3% od kwoty 1 max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 15,00 zł 15,00 zł - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 25,00 zł 25,00 zł 7. Zlecenie stałe : 7.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie 7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5,00 zł 7.3 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 5,00 zł 7.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł rachunku klienta, itp.) 8. Polecenie zapłaty : 8.1. Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 8.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : 8.3. a) w banku BS za zlecenie 2,00zł 2,00zł b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 8.4. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 8.5. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku za zlecenie dłużnika na rachunek w innym Banku 8.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 1,00 zł 11. Inkaso czeku. 15,00zł 15,00zł 12. Wyciąg bankowy : 12.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 12.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: a.)listem zwykłym - raz w miesiącu, za wyciąg - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 3,00 zł b)listem poleconym za każdą przesyłkę 1 -rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony dla klientów, którzy preferują elektroniczny dostęp do rachunku. a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 4

5 - raz w miesiącu, za wyciag - częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę, 6,00 zł 6,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00zł 20,00zł 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu 5 5 tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. Uwaga:pobiera Bank Zrzeszający BPS S.A 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu za wezwanie 2 2 niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika z tytułu za wezwanie 2 2 kredytu w ROR (kwota płatna za każdy wysłany monit ). 17. Likwidacja rachunku ROR w ciągu 30 dni od daty otwarcia Likwidacja na wniosek klienta rachunku ROR Prowizja od debetu pobierana każdorazowo przy zmianie salda z Ma na Wn 15,00zł 15,00zł 20. Zmiana karty wzorów podpisów Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o stanie konta za zlecenie 1 zł max 10 zł 1 zł max 10 zł 22. Zmiana warunków umowy ROR na wniosek Klienta 5 5 II. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wypłata gotówki a za wypłatę 3.1 pierwsza wypłata z rachunku oszczędzającego za wypłatę 3.2 każda następna : - dla klientów posiadających konto osobiste ROR, za wypłatę 7,00 zł dla pozostałych klientów posiadających rachunek w naszym za wypłatę 9,00 zł banku, - dla klientów nie posiadających rachunku w naszym banku. za wypłatę 14,00 zł 4. Zmiana pełnomocnika Likwidacja rachunku Wyciąg z konta bankowego: 6.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS za wyciąg prowadzącej rachunek raz w miesiącu 6.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 3,00 zł 6.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 6.4. a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za wyciąg 3,00 zł 6.7. b)listem poleconym za każdą przesyłkę raz w miesiącu, za wyciag częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 6,00 zł III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2 Wydanie książeczki. 2.1 przy otwarciu rachunku 2.2 wydanie nowej książeczki w miejsce zakończonej 5,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach B.S. za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w : a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 5

6 5.1. B.S i jego jednostkach a) za wypłatę (obowiązuje do ) za wypłatę (obowiązuje od ) do 100 zł powyżej 100zł do 200zł powyżej 200zł do 500zł powyżej 500zł do 1000zł powyżej 1000 zł do5000zł powyżej 5000zł 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 5,00 zł Przelew na rachunek prowadzony: 6.1. w B.S. i jego jednostkach za przelew 6.2. w innych bankach: a) do kwoty 1000 zł za przelew 2,00 zł b) powyżej 1000 zł od kwoty 0,3% od kwoty max 100 zł 6.3 w systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 15,00 zł - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 25,00 zł 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej obejmujące zasięgiem banki- strony porozumienia Uwaga:Prowizja pobierana przez Bank Zrzeszający BPS S.A za zlecenie 5 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki utraconej : za zlecenie - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości 3 25,00 zł 8.1 Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki 15,00 zł 8.3 Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 15,00 zł 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki. 1 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄZECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 2 Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w B.S. i jego jednostkach a za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w B.S i jego jednostkach za przelew 5.2. w innych bankach: 5,00 zł 5.3 W systemie SORBNET - w kwocie równej lub większej niż milion za przelew 15,00 zł - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 25,00 zł 6. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, utraconej: - wraz z dokumentem tożsamości - bez dokumentu tożsamości 40,00zł 30,00zł 6.1 Za umorzenie utraconej książeczki Za ustalenie numeru książeczki 15,00zł 7. Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej 15,00 zł 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 4 a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 6

7 9. Likwidacja przy pierwszym terminie książeczki oszczędnościowej, likwidacja wkładu terminowego z wielowkładowej książeczki oszczędnościowej (od każdego wkładu) oraze lokaty do kwoty złotych - zmiana uchwała z r 2,00 zł 9.1 Likwidacja przy pierwszym terminie książeczki oszczędnościowej, likwidacja wkładu terminowego z wielowkładowej książeczki oszczędnościowej (od każdego wkładu ) oraz elokaty o kwocie powyżej złotych zmiana uchwała z r 5,00 złotych V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty 3 3. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie drogą 4 korespondencyjną 4. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie miesięcznie 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 5.1 a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłży za wpłatę b) prowadzony w innym banku krajowym za wpłatę 15,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży 6.1 Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki, 7. Przelew na rachunek: za wypłatę za wypłatę za wypłatę 0,25% od kwoty 0,25% od kwoty 7.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 7.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 5,00 zł 7.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek miesięcznie 8.2 dodatkowo drukowany na życzenie klienta za wyciąg 5,00 zł 8.3 Wysyłany przez przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu b) listem poleconym raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg 3,00 zł 6,00 zł 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków za granicę Likwidacja rachunku 1 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłży Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty za wypłatę za wypłatę 0,25% od kwoty Tabela opłat i prowizji BS Iłża 7

8 b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 3. Przelew na rachunek: za wypłatę 0,25% od kwoty 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Baku Spółdzielczym w Iłży za przelew 3.2 złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 5,00 zł 3.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,15% min 2 4. Likwidacja lokaty 1 VII.SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH 1. Skup i sprzedaż walut obcych w postaci banknotów za transakcję 1.1 Uwaga: Nie skupuje się i nie sprzedaje walut obcych w postaci bilonu. VIII.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROR ROR e-konto 1. VIII.A. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet 1.1. Udostępnienie systemu ebanknet 1.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi ebanknet miesięcznie 5,00 zł 1.3. Realizacja zleceń płatniczych - od 1 szt przelewu za przelew 1,00 zł 1.4. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet 15,00 zł 15,00 zł 1.6. Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 2,00 zł 1.7. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za każdą przesyłkę 6,00 zł 6,00 zł 1.9. Przyjecie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie )sytemu EbankNet 1 1 VIII. B.SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ecorponet 1. Udostępnienie usługi ecorponet 100,00zł Abonament za korzystanie z systemu ecorponet miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 3. Blokada i zastrzeżenie systemu ecorponet Odblokowanie systemu ecorponet Szkolenie z obsługi systemu na życzenie klienta Odpłatność za udostępnienie hasła wysłąnego sms-em 7. Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek: a) w BS b) w innym banku krajowym IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1,00 zł 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku : 1.1 opinii bankowych 5 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 8

9 1.2 zaświadczeń bankowych 25,00 zł 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, za dokument 5,00 zł max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga:Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku za dokument 8,00 zł max. 30 zł za cały rok 3. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. Uwaga: dotyczy rachunków z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową i rachunków płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonymi książeczką oszczędnościową. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z B.S. i jego jednostkami 20,00zł b) z innymi bankami Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej 40,00zł 11. Prowizja za realizację czeków gotówkowych ROR klientów innych banków 5,00 zł 12. Przelew środków za granicę z książeczki obiegowej lub ROR Za przelew Prowizja od przekazanych środków przez inne instytucje finansowe na ROR lub książeczkę a'vista 14. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Uwaga : opłata pobierana od każdego spadkobiercy X. PRZELEWY ZAGRANICZNE 1 Realizacja przelewów w systemie standardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. Jednorazowo 0,5% kwoty przekazanej 3 1. Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 4 1 BPS 1.2 SEPA Regulowany Polecenie wypłaty 2 0,25min 30 zł, max 300 zł 2. Realizacja przelewów w systemie niestandardowym : Uwaga : prowizja dotyczy przelewów zagranicznych składanych w formie papierowej lub elektronicznej. 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie,,pilnym'' W USD. GBP i PLN w trybie,,przyspieszonym'' Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych : 2 - niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określonych w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej,,our'', Tabela opłat i prowizji BS Iłża 9

10 3.1 przekazy nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA 15,00 zł 3.3 Regulowany 3 4 Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów : -,,BEN'' i,,sha'' -,,OUR'' 2 5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min 20zł, max 100,00 zł 6. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 3 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane,,z góry'' od poleceń wypłaty 4 : za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 7.1 Przy kwotach do 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 65,00 zł 7.2 Przy kwotach powyżej 5.000EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata,,NON-STP'' Zmiany/korekty /odwołania zrealizowanego przelewu wykonane na zlecenie klienta 75 zł + koszty banków trzecich 10. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu (fax, ) V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1 1 Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: dodatkowo pobiera sie z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA. a) realizowanych w złotych od kwoty 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od kwoty 1,00% min 4 2 Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. od kwoty a) realizowanych w złotych od kwoty 0,50% min 2 b) realizowanych w walucie obcej od kwoty 1,00% min 4 3 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera sie zryczałtowanej opłaty pocztowej. 4 Warunkowy skup czeków od podmiotów gospodarczych Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową. 5 Sprzedaż czeków płatnych za granicą: od kwoty od kwoty 0,25% min 2 max 10 1,50% min 1 a) bankierskich ( od kwoty czeku) od kwoty 0,15% min 1 max 15 b) podróżniczych (od łącznej wartości czeków) od kwoty 0,50% min 1 max 15 6 Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS SA od kwoty 0,25% min 2 max opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku, 4 -do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujace w danym dniu operacyjnym, 5 -opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.4 i 4..Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 10

11 6,1 Opłata pobierana od każdego czeku przyjętego do inkasa w obrocie Uwaga: prowizja pobierana w BS Iłża 7 Dewizowym Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata- opłata pobierana od podawcy czeku koszty rzeczywiste banków trzecich 8 Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 9 Odwołanie zlecenia z pkt koszty rzeczywiste banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę - EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00EUR za jeden czek 2) czeki opiewające na funty angielskie GBP -płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie AUD -płatne w Australii 15,00AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00DKK za jeden czek XII. KONTO STUDENT 1. Otwarcie konta STUDENT 2. Prowadzenie Konta STUDENT miesięcznie 1,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 3.1. W BS i jego jednostkach oraz w bankach- strona porozumienia z dnia r W placówkach Poczty Polskiej Równowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4. Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a od wypłaty 5. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 5.1. W BS i jego jednostkach od przelewu 5.2. W innych bankach: - do kwoty 1 00 od przelewu 5.3. W systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niż milion od przelewu 15,00 zł - dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion od przelewu 25,00 zł 6. Zlecenie stałe : za zlecenie 1,00 zł 6.1. Zdefiniowanie zlecenia stałego za zlecenie a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł.w przypadku awizowania wypłaty i ne odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % nie mniej niż 50 zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 11

12 6.2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 1,00 zł 6.3. Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 6.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np. brak środków na rachunku klienta, itp.) 7. Polecenie zapłaty za zlecenie 1,00 zł 7.1. Rejestracja polecenia zapłaty : za zlecenie 7.2. Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego : a) w banku BS za zlecenie b) w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 7.3. Realizacja z rachunku płatnika za zlecenie 7.4. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie 7.5. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym Banku za zlecenie 7.7. Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 1,00 zł 8. Wyciąg bankowy : 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek raz w miesiącu za wyciąg 8.2. dodatkowy drukowany na życzenie klienta za wyciąg 8.3. wysyłany przez B.S drogą pocztową na terenie kraju: 3,00 zł a.)listem zwykłym raz w miesiącu, za wyciąg częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 3,00 zł 8.4. b)listem poleconym raz w miesiącu, za wyciag częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 6,00 zł 9. Udostępnienie systemu ebanknet miesięcznie 10. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi EbankNet miesięcznie 1,00 zł 11. Realizacja zleceń płatniczych -od 1 szt przelewu od przelewu 12. Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet 15,00 zł 14. Udostępnienie kolejnego pakietu haseł jednorazowych 2,00 zł 15. Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika Przesyłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym -za każdą przesyłkę 6,00 zł 17. Przyjęcie zgłoszenia o odblokowaniu systemu zablokowanego z winy klienta (3-krotne błędne logowanie) systemu EbankNet Zmiana karty Posiadacza/Współposiadacza Konta Student 5,00 zł 19. Wysyłanie wezwań(monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w Koncie Student do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit ) Likwidacja Konta Student w ciagu 30dni od daty otwarcia 1 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 12

13 21. Likwidacja na wniosek klienta Konta Student 1 XIII.KONTO JUNIOR 1 Otwarcie rachunku Jednorazowo 2 Prowadzenie rachunku : 2.1 Utrzymanie miesięcznego średniego salda 50 i powyżej Miesięcznie 2.2 Utrzymanie miesięcznego średniego salda poniżej 50 Miesięcznie 5,00 zł 3 Wpłata gotówki na rachunek dokonana : 3.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku w BS i jego jednostkach na podstawie dowodu wypłaty a Za wypłatę 4.1 W BS i jego jednostkach Za wpłatę 4.2 W placówkach poczty polskiej Za wpłatę Rownowartość opłaty pobranej od BS Iłża przez PPUP Poczta Polska 4.3 wykreślony 5 Realizacja przelewu na rachunki prowadzone : 5.1 W BS i jego jednostkach Za przelew 5.2 W innych bankach do kwoty 100 powyżej Zlecenia stałe : Za przelew za przelew 6.1 Zdefiniowanie zlecenia stałego Za zlecenie 6.2 Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego Za zlecenie 6.3 Realizacja zlecenia stałego Za zlecenie 6.4 Poinformowanie klienta o niezrealizowanym zleceniu stałym (np brak środków na rachunku klienta, itp) Za zlecenie 7 Likwidacja rachunku Jednorazowo 2 8 Wyciąg bankowy : 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek raz w miesiącu Za wyciąg 8.2 dodatkowy drukowany na życzenie klienta Za wyciąg 3,00 zł 8.3 wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju : a) listem zwykłym raz w miesiącu Za wyciąg częściej niż raz w miesiącu Za wyciąg 3,00 zł 8.4 b) listem poleconym a - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00zł należy awizować, co najmniej na 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 5. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% nie mniej niż 50,00zł. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 13

14 raz w miesiącu Za wyciąg częściej niż raz w miesiącu Za wyciąg 6,00 zł ROZDZIAŁ II KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty. 12,00zł 2. Wznowienie karty. 12,00zł 3 Wydanie duplikatu karty. 12,00zł 4. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. miesięcznie 2,50 zł 5. Zmiana numeru PIN 1 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. za transakcję 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. za transakcję 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od kwoty 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od wypłaty krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. od wypłaty 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. od kwoty 2,00 % min. 12 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od wypłaty 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. od wypłaty 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. od kwoty 2,00 % min. 10 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18 Poinformowanie klienta o czasowym zablokowaniu/odblokowaniu karty 35,00 zł 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 15,00 zł 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Nieuzasadniona reklamacja Zmiana miesięcznego limitu autoryzacyjnego 24. Opłata za cash back /wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej/w Polsce. II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. miesięcznie 5. Zmiana numeru PIN 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. 1 12,00zł 12,00zł 20,00zł 3,50zł 1 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 14

15 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od kwoty 0,50% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku od wypłaty 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. od wypłaty 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. od kwoty 2,00 % min. 10 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od wypłaty 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. od wypłaty 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. od kwoty 2,00 % min. 10 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 18 Poinformowanie klienta o czasowym zablokowaniu/odblokowaniu karty 35,00 zł 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 20 Zmiana danych Użytkownika karty. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 23. Nieuzasadniona reklamacja 24. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back ( wyplata gotówki w kasie placówki od wypłaty handlowo usługowej ) w Polsce III. VISA CLASSIC DEBETOWA 1 3,00 zł 15,00 zł ,00zł bez opłat 1. Wydanie/wznowienie karty Visa Classic Debetowa 5,00 zł 2. Użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 3. Transakcje bezgotówkowe 4. Transakcje gotówkowe : 4.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 4.2 W innych bankomatach kraju 4.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą 4.4 W punktach akceptujących kartę w kraju 4.5 W punktach akceptujących kartę za granicą 4.6 W placówkach Poczty Polskiej 4.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4,00 zł 2% min 10 zł 5,00zł 2% min 10zł 5,00 zł zł 5. Sprawdzenie salda w bankomacie uwaga:usługa dostępna jedynie w bankmatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 1 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Tabela opłat i prowizji BS Iłża 15

16 8. Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty IV. VISA CLASSIC DEBETOWA STUDENT 1. Wydanie/wznowienie karty Visa Classic Debetowa 1,00 zł 2. Użytkowanie karty 1,00 zł 3. Transakcje bezgotówkowe miesięcznie 4. Transakcje gotówkowe : We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku W innych bankomatach kraju 4.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą 4.4 W punktach akceptujących kartę w kraju 4.5 W punktach akceptujących kartę za granicą 4,00 zł 2 % min 10 zł 2 % min 10 zł 4.6 W placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 4.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzenie salda w bankomacie uwaga:usługa dostępna jedynie w bankmatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 1 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8. Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty V.VISA CLASSIC DEBETOWA JUNIOR 1 Wydanie/wznowienie karty Visa Classic Debetowa Jednorazowo 5,00 zł 2 Użytkowanie karty 3 Transakcje bezgotówkowe Miesięcznie 4 Transakcje gotówkowe : 4.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach Od transakcji POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 4.2 W innych bankomatach kraju Od transakcji 4,00 zł 4.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą Od transakcji 2%min 10zł 4.4 W punktach akceptujących kartę w kraju Od transakcji 2%min 10zł 4.5 W punktach akceptujących kartę za granicą Od transakcji 2%min 10zł 4.6 W placówkach Poczty Polskiej Od transakcji 5,00 zł 4.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Jednorazowo Sprawdzenie salda w bankomacie uwaga:usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Od transakcji 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta Od transakcji 1 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika Od transakcji 8. Zmiana danych użytkownika karty Od transakcji 5,00 zł 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Od transakcji ROZDZIAŁ III. KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Gotówkowe, w tym sezonowe: Tabela opłat i prowizji BS Iłża 16

17 a) prowizja za udzielenie kredytu (prowizja jest pomniejszana o opłatę przygotowawczą ) b) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (opłata jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu ) 2. Ratalne na zakup artykułów trwałego użytku i usług od kwoty kredytu od kwoty wnioskowanej od 0,00% do 5,00 % od 0,00% do 1,50% a) prowizja za udzielenie kredytu (prowizja jest pomniejszona o opłatę przygotowawczą) b) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (opłata jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu) od kwoty kredytu od kwoty wnioskowanej 3. Odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (od kwoty przyznanego kredytu), Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. a) prowizja za udzielenie kredytu (prowizja jest pomniejszona o opłatę przygotowawczą) od kwoty kredytu od 0,00% do 5,00% od 0,00% do 4,00% od 0,00% do 3,00 % b) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (opłata jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu ) II. HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE a) prowizja za udzielenie kredytu (prowizja jest pomniejszona o opłatę przygotowawczą) b) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (opłata jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu ) od kwoty wnioskowanej od kwoty kredytu od kwoty wnioskowanej od 0,00% do 1,50% od 0,00% do 3,00% od 0,00% do 1,50% III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu Uwaga: Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i: 1) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z przyznanego kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) w razie odmownego rozpatrzenia wniosku należna bankowi prowizja wynosi 2 % nie mniej niż 4 i nie więcej niż 10. Wpłacona przez Klienta kwota przekraczająca wartość należnej prowizji podlega zwrotowi. od kwoty wnioskowanej 2,00% nie mniej niż 4 b) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 4% IV. KREDYTY MIESZKANIOWE Tabela opłat i prowizji BS Iłża 17

18 a) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Uwaga: Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i: 1) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z przyznanego kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) w razie odmownego rozpatrzenia wniosku należna bankowi prowizja wynosi 0%-0,50% nie mniej niż 4 i nie więcej niż 10. Wpłacona przez Klienta kwota przekraczająca wartość należnej prowizji podlega zwrotowi. od kwoty wnioskowanej Od 0,00% do 0,50% nie mniej niż 4 b) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu IVA. KREDYTY KONSOLIDACYJNE a) Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu b) Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku od (opłata jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, opłata nie podlega kwoty zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z Kredytu) wnioskowanej od 0,00% do 3,00% min 20 Od 0,00% do 3,00 % Od 0,00% do 1,50 % V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 2. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.1 dokonywanych na wniosek klienta płatna od każdego aneksu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga:prowizja nie podlega zwrotowi w razie nie zrealizowania kredytu od kwoty prolongowanej za aneks od kwoty przyrzeczonej od 1,00% do3,00% min ,25% min 5 4. Wydania na wniosek kredytobiorcy zaświadczeń bankowych 4 5. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy za każdą sztukę 5,00 zł 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 8 Za telefoniczne zawiadomienie o nie wywiązaniu się klienta z warunków zawartych w umowie kredytowej 9. Wydanie zezwolenia na zwolnienie części nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku z tytułu udzielonego i nie spłaconego kredytu. 10. Wydanie zezwolenia na zwolnienie nieruchomości spod wpisu hipoteki w przypadku spłaty kredytu. 11. Wydanie na wniosek klienta opinii dotyczącej np. zabezpieczeń, spłat terminowości, inne informacje niż posiadanie rachunku kredytu 2 6,00 zł Prowizja od spłat przed terminem* : 1,00 % nie pobiera się prowizji jeśli spłata następuje 30 dni przed terminem, -nie pobiera się prowizji jeśli kwota wcześniejszej spłaty nie przekracza w miesiącu 500,00 PLN - nie pobiera się prowizji od kredytów na zakup kolektorów słonecznych -prowizję pobiera się od kwoty wpłaty w dniu spłaty Uwaga : prowizji nie można stosować w przypadku kredytów, do których stosuje się wymogi ustawy o kredycie konsumenckim tj. konsumpcyjnych, mieszkaniowych, hipotecznych w wysokości mniejszej lub równej ,00 PLN 13. *dotyczy Prowizja jednorazowa tylko kredytów za otwartych podwyższone dniu ryzyko r z tytułu udzielenia i do r. kredytu z niskim wkładem własnym 14. Uruchomienie kredytu przed otrzymaniem zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipotecznego, również w przypadku gdy przyjęto tymczasowe zabezpieczenie. od kwoty zaangażowania 1% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym 0,06% kwoty kredytu prowizja pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc Tabela opłat i prowizji BS Iłża 18

19 15. Prowizja za nieterminowe doręczenie polisy ubezpieczeniowej celem dokonania cesji praw z polisy na Bank (14 dni po terminie ważności ostatniej polisy) 16. Prowizja za dokonanie spłaty przez Bank wymagalnych należności Banku w ciężar rachunku ROR na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do rachunku 17. Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości, jeżeli Klient nie przedstawił do wniosku aktualnego odpisu z Wydziału Ksiąg Wieczystych (dotyczy przypadków, gdy Księga Wieczysta prowadzona jest w wersji elektronicznej) 18. Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości dokonany w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy każdej spłacie dokonanej przez Bank od każdej Księgi Wieczystej od każdej Księgi Wieczystej 3 5,00 zł 5 Od 10 do 150,00 zł 19. Brak wypełnienia warunku umownego (innego niż terminowość spłaty) Opłata za kontrolę Klienta na etapie rozpatrywania wniosku i w okresie realizacji kredytu Od 10 do 300,00 zł 21. Za rezygnację z pobrania transzy/części kredytu 1% kwoty, z której się rezygnuje 22. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta nie przewidziane w taryfie opłat i prowizji. 23. Prowizja od spłat przed terminem w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie* : nie pobiera się prowizji jeśli spłata następuje 30 dni przed terminem, -nie pobiera się prowizji jeśli kwota wcześniejszej spłaty nie przekracza w miesiącu 500,00 PLN - nie pobiera się prowizji od kredytów na zakup kolektorów słonecznych -prowizję pobiera się od kwoty wpłaty w dniu spłaty *dotyczy tylko kredytów otwartych od dnia r. ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki Uwaga:za wyjątkiem Filii Sienno, Filii Szydłowiec, Oddziału Lipsko Od 5 do 500,00 zł 1,00 % a) osób prywatnych prowadzone w BS b)podmiotów gospodarczych prowadzone dla posiadacza rachunku w BS 1,00 zł wpłaty dokonywane przez osoby inne niż posiadacz rachunku 1 wpłaty dokonywane przez posiadacza/pełnomocnika rachunku w imieniu osób trzecich c)prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 0,50 % min 3,00 zł Uwaga:jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy d) wpłata gotówki PLN z udziałem bilonu Uwaga:dotyczy wpłat powyżej 500 zł 2 Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe od kwoty 0,50% od kwoty a) do 10 szt b) powyżej 10 szt od kwoty 0,50 % min 2 zł 3. Prowizja od wpłat kasowych na rzecz TP S.A 2,00 zł 4. Od wpłat gotówkowych na konto US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 5. Wykreślony O 5,00 zł. 6. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: dotyczy Filii Sienno a) osób prywatnych prowadzone w BS b) podmiotów gospodarczych prowadzone dla posiadacza rachunku w BS wpłaty dokonywane przez osoby inne niż posiadacz rachunku wpłaty dokonywane przez posiadacza/pełnomocnika rachunku w imieniu osób trzecich od od wypłaty od wypłaty 1,00 zł 1 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 19

20 c) prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 0,50% min.2,40 zł 7. Wypłaty z konta /0: 7.1 Za dokonanie wypłaty z konta /0 zwroty elixir Uwaga: Prowizja pobierana jest od klienta 7.2 Za dokonanie przeksięgowania z konta /0 zwroty elixir na rachunek klienta Uwaga: Prowizja pobierana jest z rachunku klienta 8. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : od kwoty od kwoty 0,5 % od kwoty operacji min. 5,00 zł 0,5 % od kwoty operacji min. 5,00 zł wykreślony od 9. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : dotyczy Oddziału Zwoleń a) osób prywatnych prowadzone w BS b) podmiotów gospodarczych prowadzone dla posiadacza rachunku w BS wpłaty dokonywane przez osoby inne niż posiadacz rachunku wpłaty dokonywane przez posiadacza/pełnomocnika rachunku w imieniu osób trzecich c) prowadzone w innych bankach krajowych - TP S.A. Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy 10. Za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w BS Iłża od kwoty 1,00 zł 1 0,50% min. 3,00 zł 2,00zł Za wydanie depozytu Za wydanie zaświadczenia niezwiązanego z rachunkiem depozytowym i kredytowym 13. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: dotyczy Fili Szydłowiec 25,00 zł a) osób prywatnych prowadzone w BS b) podmiotów gospodarczych prowadzone dla posiadacza rachunku w BS wpłaty dokonywane przez osoby inne niż posiadacz rachunku wpłaty dokonywane przez posiadacza/pełnomocnika rachunku w imieniu osób trzecich 1,00 zł 1 c) prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 0,50 % min 2,50 zł d) prowizja od wpłat kasowych na rzecz TP S.A 1,50 zł 14. Wydanie na wniosek klienta kserokopii lub wtórnika dowodu księgowego (wpłaty kasowe) Uwaga:prowizja pobierana jest od każdego wtórnika lub kserokopii od dokumentu 5,00 zł 15 Opłata związana z wykupem oraz rozliczeniem bonów rewaloryzacyjnych 0,50% od kwoty min 1 - Tabela opłat i prowizji BS Iłża 20

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo