Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1"

Transkrypt

1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: r r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania Księgi Jakości bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. nr:

2 Tytuł rozdziału: Spis treści SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE. Zatwierdzenie Księgi Jakości 2. Misja i Polityka Jakości 3. Prezentacja Miasta i Gminy Lesko 4. Prezentacja Urzędu 5. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Lesko 6. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie jakości. WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Zastosowanie i dopuszczalne wykluczenia 2. Norma powołana 3. Terminy i definicje 4. System Zarządzania Jakością 4.. Zarządzanie procesowe 4.2. Dokumentacja 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na Klienta 5.3. Polityka jakości 5.4. Planowanie 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura Strona: 2 Obowiązuje od: r.

3 Tytuł rozdziału: Spis treści Strona: 3 Obowiązuje od: r Środowisko pracy 7. Realizacja wykonania usługi 7.. Planowanie procesu realizacji usługi 7.2. Procesy związane z klientem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Nadzorowanie procesu dostarczania usługi 7.6. Nadzór nad przyrządami kontrolno pomiarowymi 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.. Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. Nadzór nad usługą niezgodną 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Wyłączenia 2. Wykaz opracowanych procedur i instrukcji SZJ dla Urzędu Miasta i Gminy Lesko 3. Rejestr zmian księgi jakości

4 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 4 Obowiązuje od: r. ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE. Zatwierdzenie Księgi Jakości 2. Misja i Polityka Jakości 3. Prezentacja Miasta i Gminy Lesko 4. Prezentacja Urzędu 5. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Lesko 6. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie jakości

5 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 5 Obowiązuje od: r.. ZATWIERDZENIE KSIĘGI JAKOŚCI Niniejszym zatwierdzam Księgę Jakości określającą politykę jakości i opisującą System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 900:2009 Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do stosowania zasad, procedur i instrukcji wprowadzonych Księgą Jakości. Nadzór nad realizacją polityki jakości sformułowanej w niniejszej Księdze Jakości przyjmuję osobiście. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz

6 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 6 Obowiązuje od: r. 2. MISJA I POLITYKA JAKOŚCI Misja i Polityka Jakości Urzędu Miasta i Gminy Lesko została ustanowiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, podpisana i przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom Urzędu Zarządzeniem Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 5 października 2009 roku. Załącznik do Zarządzenia nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia r. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU System zarządzania jakością według normy PN EN ISO 900:2009

7 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 7 Obowiązuje od: r. MISJA I POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MISJA Misją do spełnienia przez Urząd Miasta i Gminy Lesko jest profesjonalna i skuteczna realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców mająca na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Lesko, a tym samym tworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej. POLITYKA JAKOŚCI Nadrzędnym celem Urzędu Miasta i Gminy Lesko jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług poprzez profesjonalną i sprawną obsługę interesantów zgodnie z zasadami prawa i samorządności, w szczególności: stałe podnoszenie satysfakcji obsługiwanych interesantów; dbałość o pozytywny wizerunek Urzędu; doskonalenie komunikacji pomiędzy interesantem a Urzędem, w tym zapewnienie przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu; realizacja kierunków rozwoju Miasta i Gminy Lesko zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Lesko do roku Cele zrealizowane zostaną przez: wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 900:2009; przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów określonych w aktach prawnych, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lesko i innych przepisach wewnętrznych; stałe monitorowanie jakości świadczonych usług i ich doskonalenie, badanie zadowolenia oraz analizowanie potrzeb Interesantów; sprawne,kompetentne i terminowe załatwianie spraw interesantów; usprawnienie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie; podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy; wprowadzenie zasad partnerstwa społecznego w procesy decyzyjne związane z rozwojem miasta. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zapewnia realizację Polityki Jakości przez ciągłe jej monitorowanie, doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO , oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przez wszystkich pracowników Urzędu.

8 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 8 Obowiązuje od: r. 3. PREZENTACJA Nazwa Lesko pochodzi od słowa "leszczyna". W dokumencie z 436 r. nosi nazwę Lesko, a później Lesco, Lesko, Liesko, Lissko, aż wreszcie ustala się dzisiejsza nazwa. Pod koniec VIII w. pojawia się zruszczona nazwa Lisko. Dopiero w 93 r., na wniosek władz miejskich, przywrócono nazwę Lesko. Pierwotna wioska powstała w miejscu gdzie rozdzielał się stary trakt handlowy wiodący z Biecza, Krosna przez Sanok na Węgry. Wioska ta znajdowała się na terenie obecnej Posady Leskiej i prawdopodobnie została założona przez ludność ruską, która uciekła przed uciskiem Tatarów i bojarów ruskich.

9 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 9 Obowiązuje od: r. Na przełomie IV i V w. Lesko wraz z rozległymi dobrami zostaje nadane Kmitom z Wiśnicza herbu Szreniawa przez króla Władysława Jagiełłę. Lesko jest jedną z wielu wsi należących do tzw. "klucza sobieńskiego", czyli wschodnich posiadłości rodu Kmitów. Prawa miejskie otrzymuje w końcu 469 r. lub na początku 470 r. Wtedy wzniesiony zostaje drewniany zamek na terenie zburzonego grodu. Właścicielem i założycielem miasta był prawdopodobnie Stanisław Kmita. W pierwszych latach VI wieku przenosi on swoją siedzibę ze zburzonego przez Węgrów zamku Sobień do Leska. Jeszcze wcześniej, bo w 490 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu przywilej dający prawo do dwóch jarmarków rocznie i cotygodniowych targów. Z tego okresu do naszych czasów zachowuje się w układzie miasta rynek (obecny Plac Konstytucji) i podstawowy schemat średniowiecznego rozplanowania ulic wybiegających z naroży rynku. W 488 r. miasto liczy 300 mieszkańców. Po śmierci Stanisława Kmity w 538 r. Lesko staje się własnością jego starszego brata Piotra i zostaje praktycznie stolicą wschodnich majątków rodu Kmitów. Piotr Kmita buduje w Lesku zamek i kościół, a także cerkiew (obecnie nie istnieje). Za jego czasów miasto otrzymuje kilka przywilejów nadanych przez króla Zygmunta Augusta. W 546 r. król zatwierdza statut cechów leskich. W tym okresie zostaje utworzony również sąd specjalny dla zbójników (zw. beskidnikami lub tołhajami) oraz powstaje szkoła parafialna. Wraz ze śmiercią Piotra Kmity kończy się okres dynamicznego rozwoju miasta. Po jego śmierci Lesko przechodzi na pewien czas w ręce Stanisława Stadnickiego - stryja słynnego "diabła łańcuckiego".

10 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 0 Obowiązuje od: r. W 595 r. na cmentarzu wzniesiona zostaje mała cerkiew dla uczczenia Unii Brzeskiej. W 702 r. Lesko niszczą Szwedzi, a w trzy lata później jego ludność dziesiątkuje zaraza. Po Stadnickich właścicielami miasta są: Ossolińscy, Mniszchowie, a ostatnimi Krasiccy. W 772 r. Lesko wchodzi w skład zaboru austriackiego i staje się siedzibą cyrkułu. Miasto zaczyna upadać. Nie ratują sytuacji nawet przywileje otrzymane w 774 r. Upadek spowodowany jest przez szlachtę, która dla zwiększenia własnych dochodów przejmuje w swoje ręce handel, a nawet rzemiosło. W 878 r. nawiedza miasto epidemia cholery, a w 886 r. olbrzymi pożar niszczy 34 domy w tym wszystkie wokół rynku i przy obecnej ulicy Unii Brzeskiej. Po tych tragediach następuje jego odbudowa, wzrasta również liczba ludności (w 907 r ), powstają: szkoły, Towarzystwo Szkół Ludowych, straż pożarna. W czasie I wojny światowej zniszczenia miasta są niewielkie, jednak liczba zabitych w okolicach Leska jest tak duża, że utworzono nowy cmentarz. Upamiętnieniem tamtych wydarzeń są: znajdujący się naprzeciw ratusza obelisk z 934 r. oraz odnowiony przez Pana Stanisława Macielę (miłośnika historii miasta) cmentarz wojenny.

11 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: Obowiązuje od: r. W dwudziestoleciu międzywojennym zostaje zelektryfikowane miasto, zbudowano most na Sanie, a w ratuszu powstają archiwum i muzeum miejskie. Działa wytwórnia win i miodów pitnych oraz hurtowy skład win importowanych. Rozwija się handel, przemysł spożywczy, naftowy i drzewny. Zagospodarowane zostają źródełka wód mineralnych, urządza się pijalnię wód i pawilon muzyczny. Obiektami służącymi społeczności są: stadion sportowy, plaża miejska i kino. Tragiczne czasy II wojny światowej nie omijają również Leska i jego mieszkańców. Miasto znajduje się pod okupacją zarówno niemiecką, jak i sowiecką. Największe straty ponosi ludność żydowska, której miejscem kaźni jest Zasław k/zagórza. Masowej egzekucji Polaków dokonują hitlerowcy na wzgórzu Gruszki w lipcu 940 r. Na tym terenie wojna nie kończy się w maju 945 r. Lata powojenne są okresem krwawych zmagań z nacjonalistami ukraińskimi spod znaku OUN - UPA. Po wyzwoleniu Lesko pełni ważną funkcję ośrodka administracyjnego dla regionu, będąc zarazem siedzibą władz powiatowych i gminnych. Obecnie, po ostatniej reformie samorządowej, Lesko należy do województwa podkarpackiego i jest stolicą powiatu, pełniąc w nim ważną funkcję ośrodka administracyjnego, gospodarczego i kulturalno-oświatowego. Jest dynamicznie rozwijającym się miasteczkiem, liczącym około 6 tyś. mieszkańców. Podejmowanych jest wiele działań służących rozwojowi miasta i gminy, m.in. poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej (rewitalizacja miasta, oczyszczalnia, kanalizacja) oraz poszukiwanie nowych terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów.

12 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 2 Obowiązuje od: r. Naturalnym atutem Gminy jest jej położenie na obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczo krajobrazowych, stwarzających bardzo duże możliwości uprawiania czynnej turystyki w postaci wędrówek pieszych i rowerowych, paralotniarstwa, szybownictwa, lotnictwa, łowów myśliwskich oraz wędkarstwa. W sezonie zimowym wypoczywający w regionie mogą korzystać z ofert Ośrodka Sportów Narciarskich w Weremieniu i wyciągu narciarskiego w Huzelach. Oprócz turystyki narciarskiej zjazdowej rozwija się turystyka narciarska biegowa. Atrakcje zimowe gminy to: kuligi, wyprawy psimi zaprzęgami, zimowy Off Roud, oraz nowa dyscyplina sportu zimowego, którą jest połączenie jazdy na nartach z paralotniarstwem - Speed Riding. Wyjątkowe tereny stwarzają możliwości do uprawiania sportów ekstremalnych, w tym paralotniarstwa i szybownictwa. Miejscowość Bezmiechowa dzięki swemu unikalnemu mikroklimatowi, nazywana jest szybowcową perłą kraju. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych budzących zainteresowanie turystów. Do najciekawszych zabytków i miejsc w gminie Lesko należą: Zamek Kmitów z VI w. (obecnie ośrodek wypoczynkowy Gliwickiej Agencji Turystycznej), kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z 530 r., synagoga wzniesiona w VII w., kirkut (cmentarz żydowski) z około 2 tys. macew, ratusz miejski z 896 r., cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej, bunkry Linii Mołotowa, kościół w Średniej Wsi perła architektury drewnianej, barokowy kościół z 745 r. w Hoczwi, cerkiew greckokatolicka w Manastercu z 820 roku, rezerwat z ruinami zamku na górze Sobień z 340 r., cerkiew w Dziurdziowie z 899 r., aktualnie obrządku prawosławnego, Izba Pamięci Regionalnej Pana Zdzisława Pękalskiego w Hoczwi, Pracownia Ceramiki Carpe Diem w Jankowcach. Znaczeniu miasta nadają szczególnie imprezy plenerowe, organizowane głównie w okresie letnim. Dzięki takim akcjom społeczność lokalna może promować produkty regionalne wśród licznie zgromadzonych turystów. Do imprez cyklicznych odbywających się w Lesku należą: Marcowe Spotkania Kabaretowe, Dni Leska (maj), Bieszczadzkie Zadumania Wernisaż prac Twórców Bieszczadzkich (od maja do października w Galerii Synagoga), Bieszczadzkie lato z książką (czerwiec), Festiwal Country w Bieszczadach (lipiec), Festiwal Kultur Karpackich (lipiec), Euroregionalny Jarmark Turystyczny Nasze Karpaty (lipiec), Dożynki Gminne (sierpień/wrzesień), Agrobieszczady (sierpień), Pożegnanie Lata (wrzesień), Spotkania z Muzyką Świata (październik). Gmina Lesko posiada tytuł Gminy Fair Play oraz Gminy Przyjaznej Środowisku. W rankingu Złotej Setki Gmin Podkarpacia w 2009 roku uzyskała 8 miejsce, zostając jednocześnie liderem Gmin Turystycznych.

13 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 3 Obowiązuje od: r. 4. PREZENTACJA URZĘDU Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji samorządowej i publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych, a także przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej zapewniając profesjonalną i skuteczną realizację zadań. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach może realizować swoje zadania oraz zaspokajać lokalne potrzeby dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. Urząd funkcjonuje zgodnie z: Ustawą z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z późn. zm.), Ustawą z dnia 4 czerwca 960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 07 z późn. zm.), Ustawą z dnia 22 marca 990 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 200r. Nr 42, poz.593 z późn. zm.), Statutem Gminy Lesko, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lesko Regulaminem Pracy Urzędu Miasta i Gminy Lesko, uchwałami RM, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, innymi przepisach szczególnymi. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 974r. Kodeks Pracy (DZ.U. z 998 r. Nr 2, poz.94 z późn. zm.). Urząd mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ul. Rynek 2 oraz ul. Parkowa w Lesku. W budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Lesko zlokalizowanym przy ul. Parkowej funkcjonują następujące jednostki i komórki organizacyjne: Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych /OSS/ Referat Finansowy /FN/ Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska /GPNiOŚ/ Referat Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /PFIiGK/ Skarbnik Gminy /SK/ Archiwum Urzędu Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W budynku zlokalizowanym przy ul. Rynek funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Biuro Rady Miejskiej Urząd Stanu Cywilnego /USC/ Referat Spraw Obywatelskich i Administracji /SOA/ Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

14 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 4 Obowiązuje od: r. Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lesko wprowadzony Zarządzeniem Nr /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 2 stycznia 2008r. z póź. zm. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, którzy współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym przez prawo. Pracownicy Urzędu nie mają samoistnych kompetencji, lecz wykonują kompetencje w imieniu i z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. W wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie prawa i w granicach prawa, i są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania. Struktura organizacyjna Urzędu dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Strukturę organizacyjną Urzędu, powiązania funkcjonalne i zależności służbowe przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lesko przedstawiony jest w pkt 5 niniejszego rozdziału. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lesko, który dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dążeniem Kierownictwa jest, aby Urząd nie działał tylko w zakresie kodeksowego wypełniania obowiązków, ale również przy tym spełniał potrzeby i oczekiwania Klienta, czemu służyć ma m.in. uporządkowana struktura organizacyjna, nastawiona na realizację celów i efektywną pracę. Stąd decyzja o wdrożeniu w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 900:2009. Kierownictwo Urzędu, po konsultacjach z pracownikami uznało, że poprawi to funkcjonowanie Urzędu oraz jego wiarygodność w oczach naszych mieszkańców oraz przyszłych inwestorów.

15 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 5 Obowiązuje od: r. 5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU BURMISTRZ Z-CA BURMISTRZA REFERAT OTGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH - Kierownik referatu - stan. ds obsługi sekretariatu - stan. ds działalności gospodarczej - stan. ds. świadczeń rodzinnych i spraw mieszkaniowych - stan. ds. dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej - stan. ds. obsługi Rady SEKRETARZ /VACAT/ REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI - Kierownik referatu - stan. ds. ewidencji ludności - stan. ds. dowodów osobistych - stan. ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - kierowca/konserwator - sprzątaczka SKARBNIK REFERAT FINANSOWY - Kierownik referatu - stan ds. podatków od osób fizycznych i prawnych - stan. ds. wymiaru podatkowego i kontroli podatków - stan. ds. ewidencji wpływów z majątku gminy - stan. ds. księgowania wydatków budżetowych i środków trwałych - stan. ds. rozliczania podatku KIEROWNIK USC REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA - Kierownik referatu - stan. ds. gospodarki nieruchomościami - stan. ds. gospodarki leśnej - stan. ds. gospodarki przestrzennej - stan. ds. ochrony środowiska i rolnictwa REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY, INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Kierownik referatu - Główny specjalista ds. funduszy - stan. ds. pozyskiwania funduszy - stan. ds. pozyskiwania funduszy - stan. ds. inwestycji i remontów - stan. ds. gosp. komunalnej. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNEJ PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

16 Tytuł rozdziału: Wprowadzenie Rozdział I Strona: 6 Obowiązuje od: r. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE JAKOŚCI Za informacje zawarte w niniejszej księdze odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Głównym dokumentem systemu zarządzania jakością jest niniejsza księga jakości. Zawiera ona opis systemu zarządzania jakością wraz z wyszczególnieniem wszelkich wyłączeń. Prezentuje procesy funkcjonujące w ramach tegoż sytemu oraz opis ich wzajemnego oddziaływania. Zasady i ustalenia zawarte w tym dokumencie odnoszą się do wszystkich obszarów działania Urzędu. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy (dla potrzeb dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością dopuszcza się używania w skrócie nazwy Urząd ) zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej Księgi Jakości. Powielanie i rozpowszechnianie egzemplarzami jest zabronione. Księgi Jakości poza wymienionymi w rozdzielniku Nadzór nad wydanymi egzemplarzami Księgi Jakości dokonywany jest zgodnie z procedurą P/4/ Nadzór nad dokumentacją i zapisami.

17 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2. Norma powołana 3. Terminologia i definicje 4. System Zarządzania Jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami 7. Realizacja usługi 8. Pomiar, analiza i doskonalenie Strona: 7 Obowiązuje od: r.. Zastosowanie i dopuszczalne wykluczenia

18 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Strona: 8 Obowiązuje od: r.. ZASTOSOWANIE I DOPUSZCZALNE WYKLUCZENIA System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko został zbudowany o faktycznie realizowane procesy usługowe, które dostosowano do wymagań określonych w normie PN EN ISO 900:2009 i opisano w dokumentacji Systemu. System Zarządzania Jakością obejmuje cały zakres organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Głównym celem tego Systemu jest wprowadzenie i trwałe utrzymywanie takich zasad postępowania, które gwarantują w sposób ciągły jednakowy poziom świadczonych usług, ku pełnemu zadowoleniu klientów, a także wprowadzają zasady szybkiego reagowania na występujące niezgodności oraz elementy ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wdrożony w Urzędzie System Zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wszystkie referaty Urzędu Miasta i Gminy Lesko wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Proces projektowania opisany w normie w pkt. 7.3 nie jest realizowany w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko i został potraktowany jako wyłączenia. Nie wpływa on na zdolność Urzędu do dostarczania usługi, która spełnia wymagania Klienta, gdyż Urząd nie projektuje produktu oferowanego Klientowi. Prace realizowane przez Urząd są określane przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 2. NORMA POWOŁANA Niniejszą Księgę Jakości opracowano w oparciu o następujące dokumenty: normę PN-EN ISO 9000:2005 Systemy Zarządzania Jakością-Podstawowe zasady i słownictwo normę PN-EN ISO 900: 2008 Systemy Zarządzania Jakością-Wymagania. normę PN-EN ISO 9004: 2000 Systemy Zarządzania Jakością-Wytyczne doskonalenia. 3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE Poniżej zamieszczono terminologię oraz skróty stosowane w procedurach opracowanych dla Urzędu Miasta i Gminy Lesko używane w niniejszej Księdze Jakości:

19 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Strona: 9 Obowiązuje od: r. AUDIT - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. AUDITOR - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. DOKUMENT - informacja i jej nośnik. DOWÓD Z AUDITU - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. DZIAŁANIE KORYGUJĄCE - działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej sytuacji niepożądanej. DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE - działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. KLIENT osoba prawna lub fizyczna, instytucja, organizacja, której sprawę zgodnie ze swoją właściwością załatwia Urząd Miasta i Gminy. JAKOŚĆ - stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. KIEROWNICTWO Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta i Gminy Lesko. Urząd Miasta i Gminy Lesko. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Referat. KRYTERIA AUDITU - zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie. - dokument, w którym określono System Zarządzania Jakością w organizacji. NIEZGODNOŚĆ - niespełnienie wymagania. NORMA wynik procedur normalizacyjnych, wyrażony w postaci reguł i zatwierdzony przez odpowiednie władze. ORGANIZACJA - grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDANIA JAKOŚCIĄ - przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko. POLITYKA JAKOŚCI ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości formalnie wyrażone przez Kierownictwo. PROCEDURA - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. PROGRAM AUDITU zestaw, jednego lub więcej, auditów zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. PRZEGLĄD działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów. REJESTR wykaz uporządkowany wg jednego kryterium. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. USTALENIA Z AUDITU - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. WYRÓB/USŁUGA -produkt finalny działań Urzędu Miasta i Gminy Lesko, mających na celu spełnienie wymagań Klienta. ZADOWOLENIE KLIENTA percepcja Klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione. ZAPIS - dokument, w którym podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań.

20 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Strona: 20 Obowiązuje od: r. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. ZASOBY - kadra pracownicza, środki finansowe, wyposażenie. ZESPÓŁ AUDITUJĄCY jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit. Skróty referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lesko Skrót Referat/Jednostka BRM Biuro Rady Miejskiej USC Urząd Stanu Cywilnego OSS Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych SOA Referat Spraw Obywatelskich i Administracji FN Referat Finansowy PFIiGK Referat Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej GPNOiŚ Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami Ochrony i Środowiska Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych PSZJ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością BDK Bieszczadzki Dom Kultury PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku MGOPS Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku LCESiP Leskie Centrum Edukacji Sportu i Promocji ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku Skróty występujące w dokumentach SZ UMiG Urząd Miasta i Gminy KPA ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego SZJ system zarządzania jakością

21 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Strona: 2 Obowiązuje od: r. 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4. Zarządzanie procesowe Przedstawiony w niniejszej Księdze Jakości system zarządzania jakością opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w międzynarodowych normach serii PN-EN ISO 900:2009. Celem wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością jest poprawa i doskonalenie obsługi klienta oraz jakości zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Lesko oraz uzyskanie i utrzymanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN EN ISO 900:2009. W Urzędzie Miasta i Gminy Lesko wyodrębniono następujące procesy w systemie zarządzania jakością. Procesy główne: Nadzór nad dokumentacją i zapisami. Zarządzanie infrastrukturą. Zakupy usług i towarów. Realizacja usług administracyjnych. Opracowywanie strategii, programów i planów. Obsługa Rady Miejskiej. Komunikacja z Klientem. Dostęp do informacji publicznej. Utrzymanie systemu: Wewnętrzny audit jakości, działania korygujące i zapobiegawcze. Postępowanie z usługą niezgodną. W celu wprowadzenia SZJ zgodnego z normą PN EN ISO 900:2009 zidentyfikowano procesy, ich sekwencję, procedury istotne z punktu widzenia zarządzania jakością. Procesy, ich wzajemne powiązania zostały zorganizowane w taki sposób, aby wymagania klientów były spełnione na każdym etapie. Powiązania procesów, ich sekwencję, jak również ich wzajemne oddziaływanie przedstawia poniższy schemat: Rys 2. Powiązania procesów SZJ

22 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Strona: 22 Obowiązuje od: r. MAPA PROCESÓW REALIZACJA WYROBU P-7/ Zakup towarów i usług P-7/2 Realizacja usług administracyjnych P-7/3 Opracowywanie strategii, programów i planów oraz budżetu P-7/4 Obsługa Rady Miejskiej P-7/5 Komunikacja z klientem KLIENT - ZADOWOLENIE KLIENT - WYMAGANIA NADZOROWANIE P-4/3 Nadzór nad dokumentacją i zapisami P-7/6 Dostęp do informacji publicznej ZARZĄDZANIE ZASOBAMI P-6/3 Zarządzanie infrastrukturą ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Polityka i cele jakości, Księga Jakości DOSKONALENIE SZJ P-8/ Wewnętrzny audit jakości, działania korygujące i zapobiegawcze P-8/2 Postępowanie z usługą niezgodną

23 Tytuł rozdziału: Wymagania Systemu Zarządzania Jakością 4.2. Strona: 23 Obowiązuje od: r. DOKUMENTACJA Postanowienia ogólne Dokumentację systemu jakości tworzą wszystkie pisane dokumenty dotyczące zarządzania jakością podzielone na cztery poziomy hierarchiczne. Na najwyższym (I) poziomie znajduje się niniejsza Księga Jakości, zawierająca m.in. politykę jakości oraz opisująca zasady zarządzania jakością w Urzędzie. II poziom dokumentacji stanowią procedury systemu jakości określające zasady postępowania w poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu. III poziom dokumentacji systemu jakości stanowią dokumenty o charakterze techniczno wykonawczym np. instrukcje. IV poziom dokumentacji stanowią formularze do zapisów. Wypełnione zapisami formularze stanowią dowód funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Księga Jakości Księga Jakości zawiera opis systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko. Opis sytemu zarządzania jakością zawarty jest również w udokumentowanych procedurach, do których odwołuje się niniejsza Księga Jakości. Wykaz udokumentowanych procedur znajduje się w części III pkt 2 niniejszej Księgi Jakości Nadzór nad dokumentami i zapisami W Urzędzie nadzorowaniu podlegają następujące dokumenty: Polityka jakości, Księga jakości, Udokumentowane procedury, Akty prawne wewnętrzne (uchwały, zarządzenia, polecenia itp.), Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Gminy (normy, akty prawne), Instrukcje, regulaminy, Dokumenty będące własnością Klienta, Zapisy stanowiące dowody spełniania wymagań oraz skuteczności systemu zarządzania jakością. Dokumentacja poddawana jest nadzorowi i systematycznej kontroli. Dokumentacja SZJ w połączeniu z aktami normatywnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi opisuje procesy i czynności administracyjne w Urzędzie. Urząd realizując swoje zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne. W związku z tym, istotną sprawą jest zapewnienie merytorycznym pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów.

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Tytuł rozdziału Spis treści -- Strona: Obowiązuje od:07.0.200r. URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA wg normy PN-EN ISO 900:2009 Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: Jacek Sołek /imię i nazwisko zatwierdzającego/

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 Stron 6 PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo