URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu Gminy Przemyśl. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania Księgi Jakości bez zgody Wójta, 1 z 20

2 Tytuł rozdziału: Karta zmian. Rozdzielnik. Rozdział nr: Wydanie: 1 Strona: 2 Stron: 20 KARTA ZMIAN Lp. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Wprowadzający zmianę ROZDZIELNIK Lp. Otrzymujący procedurę Nr egz. Data otrzymania Podpis 1 Witold Kowalski Wójt Gminy Gminy r. 2 Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy r.

3 Tytuł rozdziału: Spis treści. Rozdział nr: Wydanie: 1 Strona: 3 Stron: 20 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE I EMISJĘ KSIĘGI JAKOŚCI ROZDZIAŁ 2. PREZENTACJA URZĘDU GMINY PRZEMYŚL ROZDZIAŁ 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEKLARACJA NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSIĘGA JAKOŚCI ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POLITYKA JAKOŚCI STRATEGIA JAKOŚCI PLANOWANIE JAKOŚCI STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRACY KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA WŁASNOŚĆ KLIENTA ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE PROCESY REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL MAPA PROCESÓW W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL ZASADY ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO POMIAR I ANALIZA DANYCH Z PROCESÓW DOSKONALENIE ROZDZIAŁ 6. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW P R O C E S I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI Zarządzanie dokumentacją i zapisami Przegląd zarządzania P R O C E S II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I INFRASTRUKTURĄ PROCES III KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, INFORMACJA PUBLICZNA PROCES IV OPRACOWANIE BUDŻETU, STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW PROCES V ZAKUPY PROCES VI REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCES VII OBSŁUGA RADY GMINY PROCES VIII DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI ROZDZIAŁ 7. WYKAZ PROCEDUR I ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ PROCEDUR WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

4 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność za stosowanie i emisję Księgi Jakości. Rozdział nr: 1 Wydanie: 1 Strona: 4 Stron: 20 ROZDZIAŁ 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE I EMISJĘ KSIĘGI JAKOŚCI 1. Wójt Gminy bierze pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszej Księdze Jakości. 2. Księga Jakości stanowi dokument Urzędu Gminy Przemyśl, opisujący w sposób kompleksowy System Zarządzania Jakością i przedstawiający podstawowe zasady jego funkcjonowania. 3. Zgodnie z decyzją Wójta, w Urzędzie Gminy Przemyśl został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i obejmuje swoim zakresem całą działalność Gminy. Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do stosowania zasad opisanych w niniejszej Księdze Jakości. 4. Za opracowanie, wydanie i aktualizację Księgi Jakości oraz jej zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i CAF nazwany w dokumentacji Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5. Księga Jakości w wersji elektronicznej umieszczona jest na serwerze Urzędu w formacie PDF, natomiast wyemitowane egzemplarze Księgi Jakości są ewidencjonowane w Rozdzielniku. 6. Egzemplarze informacyjne Księgi Jakości udostępniane są tylko za zgodą Wójta lub Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 7. Decyzją Wójta, Księga Jakości opisująca wdrożony System Zarządzania Jakością obowiązuje od dnia r. Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zatwierdził: Wójt Gminy Przemyśl

5 Tytuł rozdziału: Prezentacja Urzędu Gminy Przemyśl. Rozdział nr: 2 Wydanie: 1 Strona: 5 Stron: 20 RO ZD ZI AŁ 2. PREZENTACJA URZĘDU GMINY PRZEMYŚL. Gmina Przemyśl leży na południu Polski w województwie podkarpackim. Jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego, położoną w jego południowo - wschodniej części oraz jedną z 10 gmin powiatu ziemskiego przemyskiego. Gmina nie stanowi jednego zwartego terenu, lecz dzieli się na dwa wyodrębnione obszary terytorialnie. Powierzchnia gminy Przemyśl wynosi 108,6 km2, a liczba ludności na koniec 2012 r. wyniosła mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw są to sołectwa: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Kuńkowce, Krówniki, Łętownia, Łuczyce, Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Ujkowice, Wapowce i Witoszyńce. Łącznikiem obu obszarów jest miasto Przemyśl, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Zakres działania, organizację, zasady funkcjonowania, zadania kierownictwa i poszczególnych referatów Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemyśl. W strukturze Urzędu wyodrębnione są referaty i samodzielne stanowiska pracy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. W skład Urzędu wchodzą: 1) Referat Organizacyjny; 2) Referat Finansowy; 3) Referat Podatkowy; 4) Referat Inwestycji i Remontów; 5) Referat Gospodarki Nieruchomościami; 6) Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego; 7) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. W Urzędzie Gminy Przemyśl pracuje 30 pracowników. Obszar funkcjonowania Urzędu obejmuje; zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań własnych gminy, zadań zleconych i zadań przyjmowanych przez gminę w drodze porozumień. Pracownicy Urzędu Gminy Przemyśl realizują zadania publiczne na rzecz mieszkańców, instytucji i organizacji gminy Przemyśl. Urząd ma dobrze uporządkowaną strukturę organizacyjną, nastawioną na realizację celów i efektywną pracę.

6 Tytuł rozdziału: System Zarządzania Jakością. Rozdział nr: 3 Wydanie: 1 Strona: 6 Stron: 20 Rozdział 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3.1. Postanowienia ogólne System Zarządzania Jakością to struktura organizacyjna, dokumentacja systemu i wszystkie zasoby niezbędne do skutecznego zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość w organizacji samorządowej to sposób zarządzania skoncentrowany przede wszystkim na zwiększeniu zadowolenia klientów, satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych i ludzkich. Zarządzanie jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl realizowane jest poprzez zarządzanie procesami, co decyduje o jakości realizowanych usług i zadań publicznych. Pomiędzy ustanowionymi procesami istnieją wzajemne powiązania zasobów i działań, które wynikają z celów procesów i przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy. Wszystkie zidentyfikowane procesy są udokumentowane, przez co zapewniona jest efektywność ich realizacji i skuteczność sterowania nimi. Skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością jest w sposób ciągły monitorowana i doskonalona poprzez dokonywanie analiz i ocen Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Opisany w niniejszej Księdze Jakości, System Zarządzania Jakością służy doskonaleniu zarządzania w Urzędzie Gminy Przemyśl. Intencją Wójta jest taka organizacja procesów przebiegających w Gminie, aby klient otrzymywał usługi, których oczekuje przy jednoczesnym stworzeniu takich relacji ekonomicznych, które zapewnią rozwój Gminy. System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie procesy i działania w zakresie usług i zadań publicznych realizowanych w Urzędzie Gminy oraz wszystkie procesy pomocnicze niezbędne dla właściwego planowania i przebiegu realizowanych usług i zadań publicznych oraz ich kontroli. Cele polityki jakości realizowane są poprzez czynne zaangażowanie wszystkich pracowników w działania projakościowe. Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski 3.3. Zakres Systemu Zarządzania Jakością Zakres systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl obejmuje realizację zadań: własnych, wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwał Rady Gminy, zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, System obejmuje wymagania normy ISO 9001: 2008 z wyłączeniem punktów: 7.3 Projektowanie i rozwój, gdyż Gmina nie wprowadza samodzielnie nowych usług; Walidacja procesów dostarczania usługi, gdyż usługi świadczone dla klienta są indywidualnie dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi; 3.4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl zapewnia spójność wszystkich działań odnoszących się do jakości i oprócz właściwej komunikacji zapewnia możliwość dostarczenia dowodów spełnienia wyznaczonych celów jakości. Dokumentację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy stanowią: udokumentowana Polityka Jakości,

7 Tytuł rozdziału: System Zarządzania Jakością. Rozdział nr: 3 Wydanie: 1 Strona: 7 Stron: 20 Księga Jakości, udokumentowane procedury, przepisy prawne, dokumenty organizacyjne (statut, regulaminy, zarządzenia), zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2008, zapisy realizacji usług administracyjnych i zadań publicznych, inna dokumentacja niezbędna dla działalności Księga Jakości Księga Jakości jest dokumentem potwierdzającym istnienie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl. Księga Jakości określa politykę jakości ustanowioną przez Wójta oraz opisuje w sposób kompleksowy opracowany, wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością, funkcjonujący w Urzędzie Gminy w oparciu o podejście procesowe. Księga Jakości opisuje wzajemne zależności między procesami, przywołując procedury zawierające szczegółowe opisy postępowania w poszczególnych obszarach objętych systemem zarządzania jakością. Nadzór nad aktualizacją treści Księgi Jakości pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który prowadzi również przegląd zgodności jej treści z obowiązującymi ustaleniami (rozporządzenia, dokumenty organizacyjne, polityka jakości ).

8 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 8 Stron: 20 ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 4.1. Polityka Jakości Wójt określił i udokumentował swoją politykę, cele i zobowiązania dotyczące jakości. Polityka Jakości jest znana, wprowadzona i zrozumiała dla wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych Urzędu Gminy. Spełnieniu wymagań normy oraz ustanowionej Polityki Jakości i określonych w jej ramach celów jakości, służą regularnie dokonywane przez najwyższe kierownictwo przeglądy systemu jakości. W trakcie przeglądów dokonywana jest ocena możliwości doskonalenia i potrzeba zmian w funkcjonującym systemie. Polityka Jakości jest okresowo przeglądana i nowelizowana, tak aby realizacja celów w niej zawartych pozwalała na zaspakajanie ciągle rosnących potrzeb i oczekiwań klientów. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Skuteczna realizacja zadań publicznych określonych w przepisach prawa, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług poprzez: sprawne i kompetentne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach; szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich w Gminie; pracowników zatrudnionych dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb Klientów, uwzględnianie ich oczekiwań w planach poprawy jakości; ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Gminą; prowadzenie stałego monitoringu procesów oraz ciągłe doskonalenie poprzez realizację planów poprawy jakości, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Zapewniam, że wymagania wdrożonego w Urzędzie Gminy Przemyśl systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 będą przestrzegane a skuteczność systemu stale doskonalona. Wójt Gminy Przemyśl mgr Witold Kowalski

9 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 9 Stron: Strategia jakości Cele jakościowe Urzędu Gminy Przemyśl zawarte w Polityce Jakości, realizowane są poprzez powiązane ze sobą działania, na które składają się m.in.: stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne, jak również szkolenia zewnętrzne, kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych, regularne sprawdzanie wykonania oraz doskonalenia zadań i celów w zakresie jakości, rejestrację i analizę skarg i ankiet klientów, identyfikację wszystkich problemów jakościowych związanych ze świadczonymi usługami, przeprowadzanie okresowej, wewnętrznej oceny efektywności systemu zarządzania jakością Planowanie jakości Planowanie jakości ma zapewnić, że system jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i służy osiągnięciu przez Urząd Gminy celów jakości. Planowanie jakości obowiązuje we wszystkich obszarach objętych systemem zarządzania jakością i obejmuje: ocenę określonych potrzeb i oczekiwań klientów, ocenę aktualnych wymagań prawnych, ocenę możliwości doskonalenia Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Przemyśl jest przedstawiona w Załączniku nr 2 do Księgi Jakości Odpowiedzialność i uprawnienia Organizacja Urzędu Gminy Przemyśl, odpowiednio przyporządkowana koncepcji jakości opracowanej przez najwyższe kierownictwo, została ustanowiona w celu spełnienia wymagań klienta oraz wymagań ustawowych. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Przemyśl. Wszyscy pracownicy posiadają szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności, które znajdują się w ich aktach osobowych. Odpowiedzialność pracowników związana z systemem zarządzania jakością opisana jest szczegółowo w procedurach SZJ. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy pracownikami, wykonującymi czynności mające wpływ na jakość realizowanych usług są ustalone poszczególnymi procedurami wdrożonego systemu zarządzania jakością Przedstawiciel Kierownictwa Wójt powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zadaniem jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Jest on kompetentny i posiada uprawnienia do zarządzania, monitorowania i koordynowania systemu zarządzania jakością oraz reprezentowania Gminy w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością Infrastruktura i środowisko pracy Infrastruktura Urzędu Gminy nadzorowana jest zgodnie z procedurą P2.2 Nadzór nad infrastrukturą Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie jest określony system komunikacji wewnętrznej dotyczącej polityki jakości, wymagań, celów i osiągnięć, co jest pomocne w doskonaleniu funkcjonowania Urzędu i bezpośrednio angażuje wszystkich pracowników do działań dotyczących jakości. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez: zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, pisma ogólne,

10 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 10 Stron: 20 istniejącą dokumentację i zapisy, pocztę elektroniczną, spotkania kierownictwa z pracownikami Urzędu Gminy. Szczegółowy tryb postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Przemyśl Przegląd zarządzania Wójt dokonuje okresowych przeglądów zarządzania, które stanowią podstawę do oceny przydatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością. Przeglądy zarządzania umożliwiają określenie kierunków doskonalenia systemu jak również określenie zmian w zarządzaniu w tym konieczność aktualizacji Polityki Jakości i jej celów. Przegląd zarządzania opisany jest szczegółowo w rozdziale Własność klienta Własność klienta jest odpowiednio identyfikowana, weryfikowana i zabezpieczana. Dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy istnieje potrzeba dostarczenia przez klienta dokumentów będących jego własnością w celu poprawnej realizacji usługi, właściwy pracownik sprawuje nad nią nadzór. Przedmioty znalezione, będące własnością klienta są rejestrowane, składowane w wydzielonym odpowiednio wydzielonym miejscu oraz nadzorowane przez pracownika wyznaczonego przez Wójta. W przypadku identyfikacji właściciela jest on powiadamiany o możliwości odbioru przedmiotu. W pozostałych przypadkach dalszy tryb postępowania ustala Wójt.

11 Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 11 Stron: 20 ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE 5.1. Procesy realizowane w Urzędzie Gminy Przemyśl Opracowany, wdrożony, funkcjonujący i doskonalony w Urzędzie system zarządzania jakością oparty jest na podejściu procesowym. Zarządzanie procesowe zapewnia bieżący nadzór nad powiązaniami między poszczególnymi procesami wyodrębnionymi w Urzędzie i nad ich wzajemnym oddziaływaniem, co pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania. Każdy zidentyfikowany w Urzędzie proces jest logicznym ciągiem czynności, prowadzącym w efekcie do przekształcenia danych wejściowych w dane wyjściowe. Każda czynność jest zamierzona, czyli służy konkretnemu celowi. W Urzędzie wyodrębniono 8 procesów, w tym: Procesy główne: Realizacja usług administracyjnych, Opracowanie budżetu, planów, strategii i programów, Zakupy, Obsługa Rady Gminy, Komunikacja z klientem, informacja publiczna. Procesy zarządzania: Zarządzanie i doskonalenie systemu jakości. Procesy pomocnicze: Zarządzanie infrastrukturą i gospodarką nieruchomości. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

12 Informacje od KLIENTÓW Przepisy zewnętrzne KSIĘGA JAKOŚCI Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 12 Stron: Mapa procesów w Urzędzie Gminy Przemyśl System Zarządzania Jakością Polityka Jakości, Przegląd Systemu Zarządzania Jakością, Nadzór nad dokumentacją SZJ i pozostałą, kancelaria tajna Opracowywanie strategii programów i planów Opracowywanie i realizacja budżetu Zakupy Zarządzanie zasobami (zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi, gospodarka nieruchomościami i mieniem Gminy) Realizacja usług administracyjnych Obsługa Rady Gminy Komunikacja z klientem, informacja publiczna Doskonalenie systemu zarządzania jakością KLIENT 5.3. Zasady zarządzania procesowego Ustanowione w Urzędzie Gminie procesy są ze sobą w logiczny sposób powiązane. Dla każdego procesu wyznaczona została osoba odpowiedzialna, która danym procesem zarządza. Zarządzanie procesem przez osobę odpowiedzialną polega na:

13 Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 13 Stron: 20 planowaniu procesu, definiowaniu celu, nadzorowaniu działań przygotowawczych i realizacji czynności będących przedmiotem procesu, nadzorowaniu przebiegu i dokonywaniu oceny efektywności procesu, ocenie zgodności wykonywanych działań z udokumentowanymi procedurami, nadzorowaniu zapisów jakości w celu zweryfikowania czy proces jest prowadzony zgodnie z założeniami inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych w celu ciągłego doskonalenia. Dla każdego procesu określone są: cel procesu, charakterystyka procesu, dokumenty, które stanowią podstawę realizacji procesu Pomiar i analiza danych z procesów Urząd Gminy Przemyśl stosuje odpowiednie metody monitorowania i pomiary dla oceny realizacji procesów. Metody te służą potwierdzeniu zdolności każdego z procesów do osiągania zamierzonych wyników. Właściciele procesów wyznaczają wskaźniki służące do monitorowania założonych celów, a ich wielkości określane są corocznie przez Najwyższe Kierownictwo w planach poprawy jakości w trakcie przeglądu wykonywanego zgodnie z procedurą P1.2 Przegląd systemu zarządzania jakością. Przyjęte wskaźniki - kryteria akceptacji dla poszczególnych procesów są zebrane w tabeli (załącznik nr 3). Urząd Gminy prowadzi procesy monitorowania, pomiarów, analizowania i doskonalenia niezbędne do: zaprezentowania zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami klienta, zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz stałego podwyższania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Analizowane są odpowiednie informacje z poszczególnych procesów w celu pozyskania informacji o: zadowoleniu klienta, zgodności z wymaganiami dotyczącymi realizacji usługi, charakterystykach i trendach dotyczących procesów i świadczonych usług w tym możliwości podejmowania działań zapobiegawczych Doskonalenie Wójt zobowiązuje się w sposób ciągły doskonalić skuteczność systemu zarządzania poprzez stosowanie i wykorzystywanie Polityki Jakości, celów, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych. W trakcie przeglądów dokonywanych przez kierownictwo identyfikowane są obszary, które wymagają doskonalenia. Identyfikacja następuje poprzez analizę danych z procesów, auditów wewnętrznych oraz zgłoszonych działań korygujących i zapobiegawczych. Właściciele procesów są odpowiedzialni za wdrożenie zaplanowanych działań związanych z doskonaleniem systemu prowadzą również nadzór i kontrolę nad tymi działaniami. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dokonuje oceny efektywności zrealizowanych i zaplanowanych działań, związanych z doskonaleniem systemu w trakcie przeglądu zarządzania.

14 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 14 Stron: 20 Rozdział 6. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW 6.1. Proces I Zarządzanie Systemem Jakości Celem procesu jest zapewnienie, że: ustanowiona w Urzędzie Polityka Jakości i jej cele są rozwijane i realizowane zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, zidentyfikowane procesy są nadzorowane i monitorowane, personel jest kompetentny i przeszkolony, system jakości jest poddawany przeglądowi i ocenie, dokumentacja i zapisy są nadzorowane, Wójt zapewnia niezbędne środki do prawidłowej realizacji celów Polityki Jakości. Osobą odpowiedzialną za proces Zarządzania systemem jakości jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w procedurach tego procesu. Dane wejściowe: dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością, ustalony sposób postępowania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, informacje o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością. Dane wyjściowe (efekt procesu) decyzje dotyczące doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu objęte systemem zarządzania jakością. Proces jest planowany, realizowany, analizowany i modyfikowany tak, aby był aktualny w odniesieniu do zmieniających się wymagań wewnętrznych i zewnętrznych Zarządzanie dokumentacją i zapisami Wdrożony w Urzędzie System Zarządzania Jakością posiada udokumentowane procedury i instrukcje zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Dokumentacja jest dostosowana do świadczonych przez Urząd usług i opisuje sposób postępowania w poszczególnych obszarach. Zapisy prowadzone są w celu monitorowania przebiegu wszystkich procesów w Urzędzie, dotyczących jakości i w celu możliwości odtworzenia przebiegu tych procesów. Prowadzone są również zapisy potrzebne do wykazania, że proces realizacji usługi spełnił wymagania. W Urzędzie ustanowiona została procedura: P1.1 - Nadzór nad dokumentacją i zapisami, która w sposób szczegółowy opisuje nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością. Nadzorowanie dokumentacji i danych związanych z obsługą klientów i realizacją zadań publicznych jest zgodne z Instrukcją Kancelaryjną, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Instrukcją obiegu dokumentów finansowych, Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie. Nadzór obejmuje: opracowanie i zatwierdzanie dokumentacji, przeglądy i aktualizację dokumentów, edycję i rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian i poprawek, archiwizację dokumentacji i zapisów. Prowadzony nadzór nad dokumentacją i zapisami pozwala na: zabezpieczenie dostępności niezbędnych dokumentów na stanowiskach pracy, eliminowanie niebezpieczeństwa funkcjonowania dokumentów nieaktualnych lub unieważnionych, kontrolowane udostępnianie dokumentów i zapisów.

15 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 15 Stron: Przegląd zarządzania Wójt przeprowadza okresowo przegląd systemu zarządzania jakością zgodnie z postanowieniami procedury P1.2 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia jego stałej przydatności, efektywności i określenia zakresu niezbędnych jego modyfikacji. Przegląd przeprowadzany jest raz w roku po zakończeniu wszystkich zaplanowanych auditów wewnętrznych. Sprawozdania z auditów stanowią jeden z elementów oceny systemu funkcjonującego w Urzędzie. Podczas przeglądu ocenie poddawane są: sprawozdania z auditów, raporty z podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, sprawozdania dotyczące skarg klientów, realizacja planu szkoleń i ich efektywność, stan BHP i skuteczność szkoleń w zakresie BHP, wyniki oceny zadowolenia klientów. Przeprowadzona ocena służy planowaniu działań, mających na celu rozwój systemu zarządzania jakością oraz działań w zakresie poprawy jakości świadczonych usług. Za zorganizowanie przeglądu odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wykaz osób uczestniczących w przeglądzie ustala każdorazowo Wójt. Wnioski z przeglądu są podstawą do podjęcia działań projakościowych Proces II Zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą i gospodarką nieruchomości Celem procesu jest zapewnienie osiągnięcia wymaganej świadomości pracowników w odniesieniu do ich działalności i do celów jakości jak również postępowania, który obowiązuje przy określeniu potrzeb, utrzymaniu w należytym stanie i nabywaniu urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Osobą odpowiedzialną za proces Zarządzania zasobami ludzkimi i infrastrukturą jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadr, bhp i stypendiów socjalnych. Dane wejściowe: oferty szkoleniowe, plan szkoleń, ankiety oceny szkoleń, zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont, zgłoszone naprawy i usterki. Dane wyjściowe (efekt procesu) lista przeszkolonych pracowników, ocena efektywności szkoleń, rejestr napraw i usterek, sprawozdania z przeglądu infrastruktury. W Urzędzie ustalony jest sposób postępowania przy planowaniu, realizacji, dokumentowaniu i ocenie efektywności szkoleń pracowników oraz przy określaniu ramowych wymagań kwalifikacyjnych i uprawnień dla pracowników objętych systemem zarządzania jakością. Ustanowiona została procedura P2.1 Szkolenie pracowników. Świadomość i kompetencje, w której w sposób szczegółowy ustalone zostały zasady: określania potrzeb szkoleniowych, zabezpieczania środków przeznaczonych na szkolenia, realizacji i dokumentowania szkoleń oraz oceny ich efektywności, określania ramowych zakresów wymagań kwalifikacyjnych i uprawnień dla poszczególnych stanowisk.

16 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 16 Stron: 20 Ustalone zasady gwarantują, że pracownicy są kompetentni i posiadają niezbędną wiedzę, pozwalającą na świadomą realizację celów jakości. W Gminie ustalony jest sposób postępowania przy wykorzystaniu i nadzorowaniu infrastruktury Urzędu. Dokonywane są okresowe przeglądy infrastruktury przez kompetentne osoby. Ustanowiona została procedura P2.2 Nadzór nad infrastrukturą i gospodarką nieruchomościami, szczegółowo opisująca postępowanie w ww. zakresie Proces III Komunikacja z klientem, informacja publiczna Celem procesu jest zapewnienie sprawnej komunikacji z klientami Urzędu Gminy Przemyśl oraz ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy realizacji praw obywateli do informacji o sprawach publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony danych, do których dostęp jest ograniczony w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych danych ustawowo chronionych. Osobą odpowiedzialną za proces Komunikacji z klientem, informacja publiczna jest Sekretarz Gminy. Dane wejściowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej, ankiety zadowolenia klientów, skargi i wnioski klientów, polecenia Wójta. Dane wyjściowe (efekt procesu) rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, udzielenie informacji publicznej we wnioskowanej przez klienta formie, decyzja administracyjna odmawiająca udzielenie informacji publicznej lub umarzająca postępowanie, protokół z badania zadowolenia klientów, publikacje w prasie i innych mediach nt. Urzędu i Gminy, konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami mediów, zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P3.1 Dostęp do informacji publicznej oraz P3.2 Komunikacja z Klientem Proces IV Opracowanie budżetu, strategii, programów i planów Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania przy opracowywaniu budżetu, strategii, programów i planów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Przemyśl oraz związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd. Osobą odpowiedzialną za proces Opracowania budżetu, strategii, programów i planów jest Skarbnik Gminy Dane wejściowe ustawa o samorządzie, strategia rozwoju gminy, strategie/plany/programy gmin, dane statystyczne, wnioski mieszkańców, procedura aktualizacji strategii/planów/programów. Dane wyjściowe (efekt procesu) uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia budżetu/strategii/planu/programu, wyniki monitoringu.

17 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 17 Stron: 20 Opracowana została procedura P4.1 Opracowywanie budżetu, strategii, planów i programów, szczegółowo opisująca postępowanie w ww. zakresie Proces V Zakupy Celem procesu jest zapewnienie, że wszystkie kupowane materiały oraz usługi będą spełniały określone w specyfikacjach wymagania niezbędne do właściwej realizacji zadań Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za proces Zakupów jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych o ochrony środowiska. Komisja przetargowa jest odpowiedzialna za przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Dane wejściowe wnioski o zakup/udzielenie zamówienia, plan zakupów usług, towarów i robót budowlanych, regulamin udzielania zamówień publicznych, karta oceny wykonawcy/dostawcy. Dane wyjściowe (efekt procesu) umowa, protokół odbioru, faktura, lista wykonawców zamówień, rejestr zamówień publicznych. W Urzędzie ustanowiona została procedura P5.1 Zakupy, która w sposób szczegółowy opisuje proces zakupów materiałów oraz usług Proces VI Realizacja usług administracyjnych Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji usług w komórkach organizacyjnych, oraz ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy określeniu wymagań, nadzorowaniu, kontroli usług administracyjnych dla klienta świadczonych przez Urząd Gminy. Osobą odpowiedzialną za proces Realizacji usług administracyjnych jest Sekretarz Gminy. Dane wejściowe podanie, pismo, wniosek klienta wszczynające postępowanie, wszczęcie postępowania z urzędu. Dane wyjściowe (efekt procesu) decyzja administracyjna, postanowienie, zaświadczenie, pismo. Realizacja usług administracyjnych prowadzona jest w sposób nadzorowany, określono sposób nadzoru nad poszczególnymi etapami realizacji procesu tak, aby sprawy wnoszone przez Klientów załatwiane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem należytej staranności i w ustawowo określonych terminach. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P6.1 - Realizacja usług administracyjnych.

18 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 18 Stron: 20 Realizacja zadań publicznych przez pracowników Urzędu odbywa się są zgodnie z właściwymi przepisami zewnętrznymi. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P6.2 - Realizacja zadań publicznych. W procedurze P6.1 został opisany sposób postępowania i nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego w Gminie Proces VII Obsługa Rady Gminy Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania przy obsłudze Rady Gminy, jej Komisji, a w szczególności: przygotowanie, organizacja i dokumentowanie sesji Rady Gminy, posiedzeń Komisji, postępowanie z interpelacjami i wnioskami radnych oraz wnioskami i opiniami Komisji. Osobą odpowiedzialną za proces Obsługi Rady Gminy jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy i Archiwum. Dane wejściowe projekty uchwał, informacje, sprawozdania i inne materiały kierowane na sesję Rady, posiedzenia Komisji, wnioski i interpelacje radnych, wnioski i opinie Komisji, skargi i wnioski, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady. Dane wyjściowe (efekt procesu) uchwały Rady Gminy, rejestry uchwał Rady, rejestr skarg i wniosków, protokoły z sesji Rady, posiedzeń Komisji, udzielone odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P7.1 - Obsługa Rady Gminy Proces VIII Doskonalenie Systemu Jakości Doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zwiększenie skuteczności i efektywności wszystkich procesów, zachodzących w Urzędzie Gminy jest jednym z podstawowych celów Kierownictwa. Osobą odpowiedzialną za proces Doskonalenia systemu jakości jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Dane wejściowe plan wewnętrznych auditów, zawiadomienie o audicie wewnętrznym. Dane wyjściowe (efekt procesu) raporty z auditów wewnętrznych, protokoły niezgodności. W Urzędzie systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością. Ustanowione zostały procedury, których stosowanie jest pomocne w ciągłym dążeniu do podwyższania jakości świadczonych usług, a tym samym do zwiększania zadowolenia klienta. Są to procedury: P8.1. Audit wewnętrzny, P8.2. Działania korygujące, P8.3.- Działania zapobiegawcze, P8.4. Postępowanie z usługą niezgodną. W Urzędzie przeprowadzane są regularnie audity wewnętrzne, których celem jest:

19 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 19 Stron: 20 stwierdzenie, czy poszczególne elementy systemu zarządzania jakością spełniają przyjęte założenia oraz wymagania normy ISO 9001:2008, korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości, wyznaczenie kierunków doskonalenia. Audity wewnętrzne przeprowadzane są przez przeszkolonych auditorów, którzy są niezależni od osób odpowiedzialnych za auditowany obszar. W każdej komórce organizacyjnej objętej systemem zarządzania jakością audit przeprowadzany jest przynajmniej jeden raz w roku. Sprawozdania z przeprowadzonych auditów stanowią materiał do przeglądu kierownictwa. W wyniku auditów wewnętrznych są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze, których celem jest wyeliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności systemu. Działania korygujące podejmowane są zawsze, gdy wystąpi niezgodność w funkcjonowaniu systemu bądź też niezgodność wykonywanej usługi. W każdym przypadku przeprowadzana jest analiza zaistniałej niezgodności w celu określenia jej przyczyny. Informacji o zaistniałych niezgodnościach dostarczają m.in. skargi klientów i ocena zadowolenia klienta, które są bardzo wnikliwie analizowane. Skuteczność wprowadzonych działań korygujących jest sprawdzana. Działania zapobiegawcze są podejmowane w celu zapobieżenia wystąpieniu potencjalnej niezgodności, która mogłaby zakłócić sprawne funkcjonowanie systemu jak również negatywnie wpłynąć na jakość świadczonych usług. Informacje dotyczące satysfakcji lub braku satysfakcji klienta stanowią jeden z istotnych wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie. Wskaźnik ten pozwala na ciągłe monitorowanie skuteczności wdrożonego SZJ i daje możliwość eliminowania i zapobiegania przyczynom mogącym powodować złe funkcjonowanie systemu. Nadzorowanie niezgodności zaistniałych w Urzędzie gwarantuje ciągły dozór nad powyższymi oraz daje możliwość podjęcia działań w celu ich usunięcia, jak również zapobiegania ponownemu ich wystąpieniu.

20 Tytuł rozdziału: Wykaz procedur i załączników. Rozdział nr: 7 Wydanie: 1 Strona: 20 Stron: 20 Rozdział 7. WYKAZ PROCEDUR I ZAŁĄCZNIKÓW 7.1. Wykaz procedur Lp. Indeks Tytuł 1. P1.1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami 2. P1.2 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością 3. P2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. P2.2 Nadzór nad infrastrukturą i gospodarką nieruchomościami 5. P3.1 Dostęp do informacji publicznej 6. P3.2 Komunikacja z Klientem 7. P4.1 Opracowywanie budżetu, strategii, planów i programów 8. P5.1 Zakupy 9. P6.1 Realizacja usług administracyjnych 10. P6.2 Realizacja zadań publicznych 11. P7.1 Obsługa Rady Gminy 12. P8.1 Wewnętrzny audit jakości 13. P8.2 Działania korygujące 14. P8.3 Działania zapobiegawcze 15. P8.4 Postępowanie z usługą niezgodną 7.2. Wykaz załączników Załącznik nr 1 rejestr egzemplarzy informacyjnych Księgi Jakości Załącznik nr 2 schemat organizacyjny Załącznik nr 3 kryteria akceptacji dla poszczególnych procesów. KONIEC

21 Załącznik nr 1 do Księgi Jakości wyd. 1 Rejestr egzemplarzy informacyjnych Księgi Jakości Lp. Otrzymujący kopię Księgi Jakości Nr kopii Akceptacja Pełnomocnika ds. SZJ Data otrzymania Podpis otrzymującego/ potwierdzenie wysyłki

22 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Przemyśl Załącznik nr 2 do Księgi Jakości wyd. 1

23 Tabela - kryteria oceny procesów realizowanych w ramach systemu zarządzania jakością Załącznik nr 3 do Księgi Jakości wyd. 1 L.p Procesy działania (koordynator procesu) Zarządzanie systemem jakości (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością) Zarządzanie zasobami ludzkimi i infrastrukturą ( ) Komunikacja z Klientem, informacja publiczna ( ) Opracowanie budżetu, strategii, programów i planów ( ) Zakupy (..) Realizacja usług administracyjnych (...) Obsługa rady powiatu i zarządu powiatu (...) Doskonalenie systemu jakości (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością) Wskaźniki oceny procesu - działania (kryteria akceptacji) Stopień realizacji działań po przeglądach jakości ocena efektywności szkoleń awaryjność ciągłość działania ilość opinii pozytywnych wynikających z ankiety ilość informacji opublikowanych w prasie i innych mediach % wykonania budżetu % zrealizowanych kierunków działania % reklamacji % dostawców, którzy otrzymali wysoką ocenę % nieterminowo załatwionych spraw % skarg zasadnych % nieterminowych odpowiedzi na wnioski i interpelacje % spraw wprowadzonych nadzwyczajnie na posiedzenia Rady % skutecznie wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych ilość powtarzających się niezgodności Wartości oczekiwane (cele na rok 2013) Okres analizy wyników Wartości uzyskane

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 7. 3.1. Miasto

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 0 1 0 - K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów.

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Urząd Gminy Polkowice Załącznik Nr 1 do procedury Nr Q 4.2.3

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 1 / 24 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15.11.2013 roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo