URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu Gminy Przemyśl. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania Księgi Jakości bez zgody Wójta, 1 z 20

2 Tytuł rozdziału: Karta zmian. Rozdzielnik. Rozdział nr: Wydanie: 1 Strona: 2 Stron: 20 KARTA ZMIAN Lp. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Wprowadzający zmianę ROZDZIELNIK Lp. Otrzymujący procedurę Nr egz. Data otrzymania Podpis 1 Witold Kowalski Wójt Gminy Gminy r. 2 Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy r.

3 Tytuł rozdziału: Spis treści. Rozdział nr: Wydanie: 1 Strona: 3 Stron: 20 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE I EMISJĘ KSIĘGI JAKOŚCI ROZDZIAŁ 2. PREZENTACJA URZĘDU GMINY PRZEMYŚL ROZDZIAŁ 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEKLARACJA NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSIĘGA JAKOŚCI ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POLITYKA JAKOŚCI STRATEGIA JAKOŚCI PLANOWANIE JAKOŚCI STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRACY KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA WŁASNOŚĆ KLIENTA ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE PROCESY REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL MAPA PROCESÓW W URZĘDZIE GMINY PRZEMYŚL ZASADY ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO POMIAR I ANALIZA DANYCH Z PROCESÓW DOSKONALENIE ROZDZIAŁ 6. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW P R O C E S I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI Zarządzanie dokumentacją i zapisami Przegląd zarządzania P R O C E S II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I INFRASTRUKTURĄ PROCES III KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, INFORMACJA PUBLICZNA PROCES IV OPRACOWANIE BUDŻETU, STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW PROCES V ZAKUPY PROCES VI REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCES VII OBSŁUGA RADY GMINY PROCES VIII DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI ROZDZIAŁ 7. WYKAZ PROCEDUR I ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ PROCEDUR WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

4 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność za stosowanie i emisję Księgi Jakości. Rozdział nr: 1 Wydanie: 1 Strona: 4 Stron: 20 ROZDZIAŁ 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE I EMISJĘ KSIĘGI JAKOŚCI 1. Wójt Gminy bierze pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszej Księdze Jakości. 2. Księga Jakości stanowi dokument Urzędu Gminy Przemyśl, opisujący w sposób kompleksowy System Zarządzania Jakością i przedstawiający podstawowe zasady jego funkcjonowania. 3. Zgodnie z decyzją Wójta, w Urzędzie Gminy Przemyśl został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i obejmuje swoim zakresem całą działalność Gminy. Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do stosowania zasad opisanych w niniejszej Księdze Jakości. 4. Za opracowanie, wydanie i aktualizację Księgi Jakości oraz jej zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i CAF nazwany w dokumentacji Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5. Księga Jakości w wersji elektronicznej umieszczona jest na serwerze Urzędu w formacie PDF, natomiast wyemitowane egzemplarze Księgi Jakości są ewidencjonowane w Rozdzielniku. 6. Egzemplarze informacyjne Księgi Jakości udostępniane są tylko za zgodą Wójta lub Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 7. Decyzją Wójta, Księga Jakości opisująca wdrożony System Zarządzania Jakością obowiązuje od dnia r. Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zatwierdził: Wójt Gminy Przemyśl

5 Tytuł rozdziału: Prezentacja Urzędu Gminy Przemyśl. Rozdział nr: 2 Wydanie: 1 Strona: 5 Stron: 20 RO ZD ZI AŁ 2. PREZENTACJA URZĘDU GMINY PRZEMYŚL. Gmina Przemyśl leży na południu Polski w województwie podkarpackim. Jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego, położoną w jego południowo - wschodniej części oraz jedną z 10 gmin powiatu ziemskiego przemyskiego. Gmina nie stanowi jednego zwartego terenu, lecz dzieli się na dwa wyodrębnione obszary terytorialnie. Powierzchnia gminy Przemyśl wynosi 108,6 km2, a liczba ludności na koniec 2012 r. wyniosła mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw są to sołectwa: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Kuńkowce, Krówniki, Łętownia, Łuczyce, Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Ujkowice, Wapowce i Witoszyńce. Łącznikiem obu obszarów jest miasto Przemyśl, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Zakres działania, organizację, zasady funkcjonowania, zadania kierownictwa i poszczególnych referatów Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemyśl. W strukturze Urzędu wyodrębnione są referaty i samodzielne stanowiska pracy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. W skład Urzędu wchodzą: 1) Referat Organizacyjny; 2) Referat Finansowy; 3) Referat Podatkowy; 4) Referat Inwestycji i Remontów; 5) Referat Gospodarki Nieruchomościami; 6) Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego; 7) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. W Urzędzie Gminy Przemyśl pracuje 30 pracowników. Obszar funkcjonowania Urzędu obejmuje; zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań własnych gminy, zadań zleconych i zadań przyjmowanych przez gminę w drodze porozumień. Pracownicy Urzędu Gminy Przemyśl realizują zadania publiczne na rzecz mieszkańców, instytucji i organizacji gminy Przemyśl. Urząd ma dobrze uporządkowaną strukturę organizacyjną, nastawioną na realizację celów i efektywną pracę.

6 Tytuł rozdziału: System Zarządzania Jakością. Rozdział nr: 3 Wydanie: 1 Strona: 6 Stron: 20 Rozdział 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3.1. Postanowienia ogólne System Zarządzania Jakością to struktura organizacyjna, dokumentacja systemu i wszystkie zasoby niezbędne do skutecznego zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość w organizacji samorządowej to sposób zarządzania skoncentrowany przede wszystkim na zwiększeniu zadowolenia klientów, satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych i ludzkich. Zarządzanie jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl realizowane jest poprzez zarządzanie procesami, co decyduje o jakości realizowanych usług i zadań publicznych. Pomiędzy ustanowionymi procesami istnieją wzajemne powiązania zasobów i działań, które wynikają z celów procesów i przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy. Wszystkie zidentyfikowane procesy są udokumentowane, przez co zapewniona jest efektywność ich realizacji i skuteczność sterowania nimi. Skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością jest w sposób ciągły monitorowana i doskonalona poprzez dokonywanie analiz i ocen Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Opisany w niniejszej Księdze Jakości, System Zarządzania Jakością służy doskonaleniu zarządzania w Urzędzie Gminy Przemyśl. Intencją Wójta jest taka organizacja procesów przebiegających w Gminie, aby klient otrzymywał usługi, których oczekuje przy jednoczesnym stworzeniu takich relacji ekonomicznych, które zapewnią rozwój Gminy. System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie procesy i działania w zakresie usług i zadań publicznych realizowanych w Urzędzie Gminy oraz wszystkie procesy pomocnicze niezbędne dla właściwego planowania i przebiegu realizowanych usług i zadań publicznych oraz ich kontroli. Cele polityki jakości realizowane są poprzez czynne zaangażowanie wszystkich pracowników w działania projakościowe. Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski 3.3. Zakres Systemu Zarządzania Jakością Zakres systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl obejmuje realizację zadań: własnych, wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwał Rady Gminy, zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, System obejmuje wymagania normy ISO 9001: 2008 z wyłączeniem punktów: 7.3 Projektowanie i rozwój, gdyż Gmina nie wprowadza samodzielnie nowych usług; Walidacja procesów dostarczania usługi, gdyż usługi świadczone dla klienta są indywidualnie dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi; 3.4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl zapewnia spójność wszystkich działań odnoszących się do jakości i oprócz właściwej komunikacji zapewnia możliwość dostarczenia dowodów spełnienia wyznaczonych celów jakości. Dokumentację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy stanowią: udokumentowana Polityka Jakości,

7 Tytuł rozdziału: System Zarządzania Jakością. Rozdział nr: 3 Wydanie: 1 Strona: 7 Stron: 20 Księga Jakości, udokumentowane procedury, przepisy prawne, dokumenty organizacyjne (statut, regulaminy, zarządzenia), zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2008, zapisy realizacji usług administracyjnych i zadań publicznych, inna dokumentacja niezbędna dla działalności Księga Jakości Księga Jakości jest dokumentem potwierdzającym istnienie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przemyśl. Księga Jakości określa politykę jakości ustanowioną przez Wójta oraz opisuje w sposób kompleksowy opracowany, wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością, funkcjonujący w Urzędzie Gminy w oparciu o podejście procesowe. Księga Jakości opisuje wzajemne zależności między procesami, przywołując procedury zawierające szczegółowe opisy postępowania w poszczególnych obszarach objętych systemem zarządzania jakością. Nadzór nad aktualizacją treści Księgi Jakości pełni Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który prowadzi również przegląd zgodności jej treści z obowiązującymi ustaleniami (rozporządzenia, dokumenty organizacyjne, polityka jakości ).

8 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 8 Stron: 20 ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 4.1. Polityka Jakości Wójt określił i udokumentował swoją politykę, cele i zobowiązania dotyczące jakości. Polityka Jakości jest znana, wprowadzona i zrozumiała dla wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych Urzędu Gminy. Spełnieniu wymagań normy oraz ustanowionej Polityki Jakości i określonych w jej ramach celów jakości, służą regularnie dokonywane przez najwyższe kierownictwo przeglądy systemu jakości. W trakcie przeglądów dokonywana jest ocena możliwości doskonalenia i potrzeba zmian w funkcjonującym systemie. Polityka Jakości jest okresowo przeglądana i nowelizowana, tak aby realizacja celów w niej zawartych pozwalała na zaspakajanie ciągle rosnących potrzeb i oczekiwań klientów. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Skuteczna realizacja zadań publicznych określonych w przepisach prawa, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług poprzez: sprawne i kompetentne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach; szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich w Gminie; pracowników zatrudnionych dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb Klientów, uwzględnianie ich oczekiwań w planach poprawy jakości; ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Gminą; prowadzenie stałego monitoringu procesów oraz ciągłe doskonalenie poprzez realizację planów poprawy jakości, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Zapewniam, że wymagania wdrożonego w Urzędzie Gminy Przemyśl systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 będą przestrzegane a skuteczność systemu stale doskonalona. Wójt Gminy Przemyśl mgr Witold Kowalski

9 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 9 Stron: Strategia jakości Cele jakościowe Urzędu Gminy Przemyśl zawarte w Polityce Jakości, realizowane są poprzez powiązane ze sobą działania, na które składają się m.in.: stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne, jak również szkolenia zewnętrzne, kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych, regularne sprawdzanie wykonania oraz doskonalenia zadań i celów w zakresie jakości, rejestrację i analizę skarg i ankiet klientów, identyfikację wszystkich problemów jakościowych związanych ze świadczonymi usługami, przeprowadzanie okresowej, wewnętrznej oceny efektywności systemu zarządzania jakością Planowanie jakości Planowanie jakości ma zapewnić, że system jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i służy osiągnięciu przez Urząd Gminy celów jakości. Planowanie jakości obowiązuje we wszystkich obszarach objętych systemem zarządzania jakością i obejmuje: ocenę określonych potrzeb i oczekiwań klientów, ocenę aktualnych wymagań prawnych, ocenę możliwości doskonalenia Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Przemyśl jest przedstawiona w Załączniku nr 2 do Księgi Jakości Odpowiedzialność i uprawnienia Organizacja Urzędu Gminy Przemyśl, odpowiednio przyporządkowana koncepcji jakości opracowanej przez najwyższe kierownictwo, została ustanowiona w celu spełnienia wymagań klienta oraz wymagań ustawowych. Zakresy uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Przemyśl. Wszyscy pracownicy posiadają szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności, które znajdują się w ich aktach osobowych. Odpowiedzialność pracowników związana z systemem zarządzania jakością opisana jest szczegółowo w procedurach SZJ. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy pracownikami, wykonującymi czynności mające wpływ na jakość realizowanych usług są ustalone poszczególnymi procedurami wdrożonego systemu zarządzania jakością Przedstawiciel Kierownictwa Wójt powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zadaniem jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Jest on kompetentny i posiada uprawnienia do zarządzania, monitorowania i koordynowania systemu zarządzania jakością oraz reprezentowania Gminy w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością Infrastruktura i środowisko pracy Infrastruktura Urzędu Gminy nadzorowana jest zgodnie z procedurą P2.2 Nadzór nad infrastrukturą Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie jest określony system komunikacji wewnętrznej dotyczącej polityki jakości, wymagań, celów i osiągnięć, co jest pomocne w doskonaleniu funkcjonowania Urzędu i bezpośrednio angażuje wszystkich pracowników do działań dotyczących jakości. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez: zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, pisma ogólne,

10 Tytuł rozdziału: Odpowiedzialność kierownictwa. Rozdział nr: 4 Wydanie: 1 Strona: 10 Stron: 20 istniejącą dokumentację i zapisy, pocztę elektroniczną, spotkania kierownictwa z pracownikami Urzędu Gminy. Szczegółowy tryb postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Przemyśl Przegląd zarządzania Wójt dokonuje okresowych przeglądów zarządzania, które stanowią podstawę do oceny przydatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością. Przeglądy zarządzania umożliwiają określenie kierunków doskonalenia systemu jak również określenie zmian w zarządzaniu w tym konieczność aktualizacji Polityki Jakości i jej celów. Przegląd zarządzania opisany jest szczegółowo w rozdziale Własność klienta Własność klienta jest odpowiednio identyfikowana, weryfikowana i zabezpieczana. Dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy istnieje potrzeba dostarczenia przez klienta dokumentów będących jego własnością w celu poprawnej realizacji usługi, właściwy pracownik sprawuje nad nią nadzór. Przedmioty znalezione, będące własnością klienta są rejestrowane, składowane w wydzielonym odpowiednio wydzielonym miejscu oraz nadzorowane przez pracownika wyznaczonego przez Wójta. W przypadku identyfikacji właściciela jest on powiadamiany o możliwości odbioru przedmiotu. W pozostałych przypadkach dalszy tryb postępowania ustala Wójt.

11 Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 11 Stron: 20 ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE 5.1. Procesy realizowane w Urzędzie Gminy Przemyśl Opracowany, wdrożony, funkcjonujący i doskonalony w Urzędzie system zarządzania jakością oparty jest na podejściu procesowym. Zarządzanie procesowe zapewnia bieżący nadzór nad powiązaniami między poszczególnymi procesami wyodrębnionymi w Urzędzie i nad ich wzajemnym oddziaływaniem, co pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania. Każdy zidentyfikowany w Urzędzie proces jest logicznym ciągiem czynności, prowadzącym w efekcie do przekształcenia danych wejściowych w dane wyjściowe. Każda czynność jest zamierzona, czyli służy konkretnemu celowi. W Urzędzie wyodrębniono 8 procesów, w tym: Procesy główne: Realizacja usług administracyjnych, Opracowanie budżetu, planów, strategii i programów, Zakupy, Obsługa Rady Gminy, Komunikacja z klientem, informacja publiczna. Procesy zarządzania: Zarządzanie i doskonalenie systemu jakości. Procesy pomocnicze: Zarządzanie infrastrukturą i gospodarką nieruchomości. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

12 Informacje od KLIENTÓW Przepisy zewnętrzne KSIĘGA JAKOŚCI Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 12 Stron: Mapa procesów w Urzędzie Gminy Przemyśl System Zarządzania Jakością Polityka Jakości, Przegląd Systemu Zarządzania Jakością, Nadzór nad dokumentacją SZJ i pozostałą, kancelaria tajna Opracowywanie strategii programów i planów Opracowywanie i realizacja budżetu Zakupy Zarządzanie zasobami (zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi, gospodarka nieruchomościami i mieniem Gminy) Realizacja usług administracyjnych Obsługa Rady Gminy Komunikacja z klientem, informacja publiczna Doskonalenie systemu zarządzania jakością KLIENT 5.3. Zasady zarządzania procesowego Ustanowione w Urzędzie Gminie procesy są ze sobą w logiczny sposób powiązane. Dla każdego procesu wyznaczona została osoba odpowiedzialna, która danym procesem zarządza. Zarządzanie procesem przez osobę odpowiedzialną polega na:

13 Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesowe. Rozdział nr: 5 Wydanie: 1 Strona: 13 Stron: 20 planowaniu procesu, definiowaniu celu, nadzorowaniu działań przygotowawczych i realizacji czynności będących przedmiotem procesu, nadzorowaniu przebiegu i dokonywaniu oceny efektywności procesu, ocenie zgodności wykonywanych działań z udokumentowanymi procedurami, nadzorowaniu zapisów jakości w celu zweryfikowania czy proces jest prowadzony zgodnie z założeniami inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych w celu ciągłego doskonalenia. Dla każdego procesu określone są: cel procesu, charakterystyka procesu, dokumenty, które stanowią podstawę realizacji procesu Pomiar i analiza danych z procesów Urząd Gminy Przemyśl stosuje odpowiednie metody monitorowania i pomiary dla oceny realizacji procesów. Metody te służą potwierdzeniu zdolności każdego z procesów do osiągania zamierzonych wyników. Właściciele procesów wyznaczają wskaźniki służące do monitorowania założonych celów, a ich wielkości określane są corocznie przez Najwyższe Kierownictwo w planach poprawy jakości w trakcie przeglądu wykonywanego zgodnie z procedurą P1.2 Przegląd systemu zarządzania jakością. Przyjęte wskaźniki - kryteria akceptacji dla poszczególnych procesów są zebrane w tabeli (załącznik nr 3). Urząd Gminy prowadzi procesy monitorowania, pomiarów, analizowania i doskonalenia niezbędne do: zaprezentowania zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami klienta, zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz stałego podwyższania skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Analizowane są odpowiednie informacje z poszczególnych procesów w celu pozyskania informacji o: zadowoleniu klienta, zgodności z wymaganiami dotyczącymi realizacji usługi, charakterystykach i trendach dotyczących procesów i świadczonych usług w tym możliwości podejmowania działań zapobiegawczych Doskonalenie Wójt zobowiązuje się w sposób ciągły doskonalić skuteczność systemu zarządzania poprzez stosowanie i wykorzystywanie Polityki Jakości, celów, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych. W trakcie przeglądów dokonywanych przez kierownictwo identyfikowane są obszary, które wymagają doskonalenia. Identyfikacja następuje poprzez analizę danych z procesów, auditów wewnętrznych oraz zgłoszonych działań korygujących i zapobiegawczych. Właściciele procesów są odpowiedzialni za wdrożenie zaplanowanych działań związanych z doskonaleniem systemu prowadzą również nadzór i kontrolę nad tymi działaniami. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dokonuje oceny efektywności zrealizowanych i zaplanowanych działań, związanych z doskonaleniem systemu w trakcie przeglądu zarządzania.

14 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 14 Stron: 20 Rozdział 6. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW 6.1. Proces I Zarządzanie Systemem Jakości Celem procesu jest zapewnienie, że: ustanowiona w Urzędzie Polityka Jakości i jej cele są rozwijane i realizowane zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, zidentyfikowane procesy są nadzorowane i monitorowane, personel jest kompetentny i przeszkolony, system jakości jest poddawany przeglądowi i ocenie, dokumentacja i zapisy są nadzorowane, Wójt zapewnia niezbędne środki do prawidłowej realizacji celów Polityki Jakości. Osobą odpowiedzialną za proces Zarządzania systemem jakości jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w procedurach tego procesu. Dane wejściowe: dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością, ustalony sposób postępowania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, informacje o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością. Dane wyjściowe (efekt procesu) decyzje dotyczące doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu objęte systemem zarządzania jakością. Proces jest planowany, realizowany, analizowany i modyfikowany tak, aby był aktualny w odniesieniu do zmieniających się wymagań wewnętrznych i zewnętrznych Zarządzanie dokumentacją i zapisami Wdrożony w Urzędzie System Zarządzania Jakością posiada udokumentowane procedury i instrukcje zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Dokumentacja jest dostosowana do świadczonych przez Urząd usług i opisuje sposób postępowania w poszczególnych obszarach. Zapisy prowadzone są w celu monitorowania przebiegu wszystkich procesów w Urzędzie, dotyczących jakości i w celu możliwości odtworzenia przebiegu tych procesów. Prowadzone są również zapisy potrzebne do wykazania, że proces realizacji usługi spełnił wymagania. W Urzędzie ustanowiona została procedura: P1.1 - Nadzór nad dokumentacją i zapisami, która w sposób szczegółowy opisuje nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością. Nadzorowanie dokumentacji i danych związanych z obsługą klientów i realizacją zadań publicznych jest zgodne z Instrukcją Kancelaryjną, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Instrukcją obiegu dokumentów finansowych, Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie. Nadzór obejmuje: opracowanie i zatwierdzanie dokumentacji, przeglądy i aktualizację dokumentów, edycję i rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian i poprawek, archiwizację dokumentacji i zapisów. Prowadzony nadzór nad dokumentacją i zapisami pozwala na: zabezpieczenie dostępności niezbędnych dokumentów na stanowiskach pracy, eliminowanie niebezpieczeństwa funkcjonowania dokumentów nieaktualnych lub unieważnionych, kontrolowane udostępnianie dokumentów i zapisów.

15 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 15 Stron: Przegląd zarządzania Wójt przeprowadza okresowo przegląd systemu zarządzania jakością zgodnie z postanowieniami procedury P1.2 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia jego stałej przydatności, efektywności i określenia zakresu niezbędnych jego modyfikacji. Przegląd przeprowadzany jest raz w roku po zakończeniu wszystkich zaplanowanych auditów wewnętrznych. Sprawozdania z auditów stanowią jeden z elementów oceny systemu funkcjonującego w Urzędzie. Podczas przeglądu ocenie poddawane są: sprawozdania z auditów, raporty z podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, sprawozdania dotyczące skarg klientów, realizacja planu szkoleń i ich efektywność, stan BHP i skuteczność szkoleń w zakresie BHP, wyniki oceny zadowolenia klientów. Przeprowadzona ocena służy planowaniu działań, mających na celu rozwój systemu zarządzania jakością oraz działań w zakresie poprawy jakości świadczonych usług. Za zorganizowanie przeglądu odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wykaz osób uczestniczących w przeglądzie ustala każdorazowo Wójt. Wnioski z przeglądu są podstawą do podjęcia działań projakościowych Proces II Zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą i gospodarką nieruchomości Celem procesu jest zapewnienie osiągnięcia wymaganej świadomości pracowników w odniesieniu do ich działalności i do celów jakości jak również postępowania, który obowiązuje przy określeniu potrzeb, utrzymaniu w należytym stanie i nabywaniu urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Osobą odpowiedzialną za proces Zarządzania zasobami ludzkimi i infrastrukturą jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadr, bhp i stypendiów socjalnych. Dane wejściowe: oferty szkoleniowe, plan szkoleń, ankiety oceny szkoleń, zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont, zgłoszone naprawy i usterki. Dane wyjściowe (efekt procesu) lista przeszkolonych pracowników, ocena efektywności szkoleń, rejestr napraw i usterek, sprawozdania z przeglądu infrastruktury. W Urzędzie ustalony jest sposób postępowania przy planowaniu, realizacji, dokumentowaniu i ocenie efektywności szkoleń pracowników oraz przy określaniu ramowych wymagań kwalifikacyjnych i uprawnień dla pracowników objętych systemem zarządzania jakością. Ustanowiona została procedura P2.1 Szkolenie pracowników. Świadomość i kompetencje, w której w sposób szczegółowy ustalone zostały zasady: określania potrzeb szkoleniowych, zabezpieczania środków przeznaczonych na szkolenia, realizacji i dokumentowania szkoleń oraz oceny ich efektywności, określania ramowych zakresów wymagań kwalifikacyjnych i uprawnień dla poszczególnych stanowisk.

16 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 16 Stron: 20 Ustalone zasady gwarantują, że pracownicy są kompetentni i posiadają niezbędną wiedzę, pozwalającą na świadomą realizację celów jakości. W Gminie ustalony jest sposób postępowania przy wykorzystaniu i nadzorowaniu infrastruktury Urzędu. Dokonywane są okresowe przeglądy infrastruktury przez kompetentne osoby. Ustanowiona została procedura P2.2 Nadzór nad infrastrukturą i gospodarką nieruchomościami, szczegółowo opisująca postępowanie w ww. zakresie Proces III Komunikacja z klientem, informacja publiczna Celem procesu jest zapewnienie sprawnej komunikacji z klientami Urzędu Gminy Przemyśl oraz ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy realizacji praw obywateli do informacji o sprawach publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony danych, do których dostęp jest ograniczony w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych danych ustawowo chronionych. Osobą odpowiedzialną za proces Komunikacji z klientem, informacja publiczna jest Sekretarz Gminy. Dane wejściowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej, ankiety zadowolenia klientów, skargi i wnioski klientów, polecenia Wójta. Dane wyjściowe (efekt procesu) rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, udzielenie informacji publicznej we wnioskowanej przez klienta formie, decyzja administracyjna odmawiająca udzielenie informacji publicznej lub umarzająca postępowanie, protokół z badania zadowolenia klientów, publikacje w prasie i innych mediach nt. Urzędu i Gminy, konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami mediów, zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P3.1 Dostęp do informacji publicznej oraz P3.2 Komunikacja z Klientem Proces IV Opracowanie budżetu, strategii, programów i planów Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania przy opracowywaniu budżetu, strategii, programów i planów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Przemyśl oraz związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd. Osobą odpowiedzialną za proces Opracowania budżetu, strategii, programów i planów jest Skarbnik Gminy Dane wejściowe ustawa o samorządzie, strategia rozwoju gminy, strategie/plany/programy gmin, dane statystyczne, wnioski mieszkańców, procedura aktualizacji strategii/planów/programów. Dane wyjściowe (efekt procesu) uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia budżetu/strategii/planu/programu, wyniki monitoringu.

17 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 17 Stron: 20 Opracowana została procedura P4.1 Opracowywanie budżetu, strategii, planów i programów, szczegółowo opisująca postępowanie w ww. zakresie Proces V Zakupy Celem procesu jest zapewnienie, że wszystkie kupowane materiały oraz usługi będą spełniały określone w specyfikacjach wymagania niezbędne do właściwej realizacji zadań Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za proces Zakupów jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. zamówień publicznych o ochrony środowiska. Komisja przetargowa jest odpowiedzialna za przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Dane wejściowe wnioski o zakup/udzielenie zamówienia, plan zakupów usług, towarów i robót budowlanych, regulamin udzielania zamówień publicznych, karta oceny wykonawcy/dostawcy. Dane wyjściowe (efekt procesu) umowa, protokół odbioru, faktura, lista wykonawców zamówień, rejestr zamówień publicznych. W Urzędzie ustanowiona została procedura P5.1 Zakupy, która w sposób szczegółowy opisuje proces zakupów materiałów oraz usług Proces VI Realizacja usług administracyjnych Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji usług w komórkach organizacyjnych, oraz ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy określeniu wymagań, nadzorowaniu, kontroli usług administracyjnych dla klienta świadczonych przez Urząd Gminy. Osobą odpowiedzialną za proces Realizacji usług administracyjnych jest Sekretarz Gminy. Dane wejściowe podanie, pismo, wniosek klienta wszczynające postępowanie, wszczęcie postępowania z urzędu. Dane wyjściowe (efekt procesu) decyzja administracyjna, postanowienie, zaświadczenie, pismo. Realizacja usług administracyjnych prowadzona jest w sposób nadzorowany, określono sposób nadzoru nad poszczególnymi etapami realizacji procesu tak, aby sprawy wnoszone przez Klientów załatwiane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem należytej staranności i w ustawowo określonych terminach. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P6.1 - Realizacja usług administracyjnych.

18 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 18 Stron: 20 Realizacja zadań publicznych przez pracowników Urzędu odbywa się są zgodnie z właściwymi przepisami zewnętrznymi. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P6.2 - Realizacja zadań publicznych. W procedurze P6.1 został opisany sposób postępowania i nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego w Gminie Proces VII Obsługa Rady Gminy Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania przy obsłudze Rady Gminy, jej Komisji, a w szczególności: przygotowanie, organizacja i dokumentowanie sesji Rady Gminy, posiedzeń Komisji, postępowanie z interpelacjami i wnioskami radnych oraz wnioskami i opiniami Komisji. Osobą odpowiedzialną za proces Obsługi Rady Gminy jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy i Archiwum. Dane wejściowe projekty uchwał, informacje, sprawozdania i inne materiały kierowane na sesję Rady, posiedzenia Komisji, wnioski i interpelacje radnych, wnioski i opinie Komisji, skargi i wnioski, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady. Dane wyjściowe (efekt procesu) uchwały Rady Gminy, rejestry uchwał Rady, rejestr skarg i wniosków, protokoły z sesji Rady, posiedzeń Komisji, udzielone odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje. Szczegółowy sposób postępowania zawarto w procedurze P7.1 - Obsługa Rady Gminy Proces VIII Doskonalenie Systemu Jakości Doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zwiększenie skuteczności i efektywności wszystkich procesów, zachodzących w Urzędzie Gminy jest jednym z podstawowych celów Kierownictwa. Osobą odpowiedzialną za proces Doskonalenia systemu jakości jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Dane wejściowe plan wewnętrznych auditów, zawiadomienie o audicie wewnętrznym. Dane wyjściowe (efekt procesu) raporty z auditów wewnętrznych, protokoły niezgodności. W Urzędzie systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością. Ustanowione zostały procedury, których stosowanie jest pomocne w ciągłym dążeniu do podwyższania jakości świadczonych usług, a tym samym do zwiększania zadowolenia klienta. Są to procedury: P8.1. Audit wewnętrzny, P8.2. Działania korygujące, P8.3.- Działania zapobiegawcze, P8.4. Postępowanie z usługą niezgodną. W Urzędzie przeprowadzane są regularnie audity wewnętrzne, których celem jest:

19 Tytuł rozdziału: Charakterystyka procesów. Rozdział nr: 6 Wydanie: 1 Strona: 19 Stron: 20 stwierdzenie, czy poszczególne elementy systemu zarządzania jakością spełniają przyjęte założenia oraz wymagania normy ISO 9001:2008, korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości, wyznaczenie kierunków doskonalenia. Audity wewnętrzne przeprowadzane są przez przeszkolonych auditorów, którzy są niezależni od osób odpowiedzialnych za auditowany obszar. W każdej komórce organizacyjnej objętej systemem zarządzania jakością audit przeprowadzany jest przynajmniej jeden raz w roku. Sprawozdania z przeprowadzonych auditów stanowią materiał do przeglądu kierownictwa. W wyniku auditów wewnętrznych są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze, których celem jest wyeliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności systemu. Działania korygujące podejmowane są zawsze, gdy wystąpi niezgodność w funkcjonowaniu systemu bądź też niezgodność wykonywanej usługi. W każdym przypadku przeprowadzana jest analiza zaistniałej niezgodności w celu określenia jej przyczyny. Informacji o zaistniałych niezgodnościach dostarczają m.in. skargi klientów i ocena zadowolenia klienta, które są bardzo wnikliwie analizowane. Skuteczność wprowadzonych działań korygujących jest sprawdzana. Działania zapobiegawcze są podejmowane w celu zapobieżenia wystąpieniu potencjalnej niezgodności, która mogłaby zakłócić sprawne funkcjonowanie systemu jak również negatywnie wpłynąć na jakość świadczonych usług. Informacje dotyczące satysfakcji lub braku satysfakcji klienta stanowią jeden z istotnych wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie. Wskaźnik ten pozwala na ciągłe monitorowanie skuteczności wdrożonego SZJ i daje możliwość eliminowania i zapobiegania przyczynom mogącym powodować złe funkcjonowanie systemu. Nadzorowanie niezgodności zaistniałych w Urzędzie gwarantuje ciągły dozór nad powyższymi oraz daje możliwość podjęcia działań w celu ich usunięcia, jak również zapobiegania ponownemu ich wystąpieniu.

20 Tytuł rozdziału: Wykaz procedur i załączników. Rozdział nr: 7 Wydanie: 1 Strona: 20 Stron: 20 Rozdział 7. WYKAZ PROCEDUR I ZAŁĄCZNIKÓW 7.1. Wykaz procedur Lp. Indeks Tytuł 1. P1.1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami 2. P1.2 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością 3. P2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. P2.2 Nadzór nad infrastrukturą i gospodarką nieruchomościami 5. P3.1 Dostęp do informacji publicznej 6. P3.2 Komunikacja z Klientem 7. P4.1 Opracowywanie budżetu, strategii, planów i programów 8. P5.1 Zakupy 9. P6.1 Realizacja usług administracyjnych 10. P6.2 Realizacja zadań publicznych 11. P7.1 Obsługa Rady Gminy 12. P8.1 Wewnętrzny audit jakości 13. P8.2 Działania korygujące 14. P8.3 Działania zapobiegawcze 15. P8.4 Postępowanie z usługą niezgodną 7.2. Wykaz załączników Załącznik nr 1 rejestr egzemplarzy informacyjnych Księgi Jakości Załącznik nr 2 schemat organizacyjny Załącznik nr 3 kryteria akceptacji dla poszczególnych procesów. KONIEC

21 Załącznik nr 1 do Księgi Jakości wyd. 1 Rejestr egzemplarzy informacyjnych Księgi Jakości Lp. Otrzymujący kopię Księgi Jakości Nr kopii Akceptacja Pełnomocnika ds. SZJ Data otrzymania Podpis otrzymującego/ potwierdzenie wysyłki

22 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Przemyśl Załącznik nr 2 do Księgi Jakości wyd. 1

23 Tabela - kryteria oceny procesów realizowanych w ramach systemu zarządzania jakością Załącznik nr 3 do Księgi Jakości wyd. 1 L.p Procesy działania (koordynator procesu) Zarządzanie systemem jakości (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością) Zarządzanie zasobami ludzkimi i infrastrukturą ( ) Komunikacja z Klientem, informacja publiczna ( ) Opracowanie budżetu, strategii, programów i planów ( ) Zakupy (..) Realizacja usług administracyjnych (...) Obsługa rady powiatu i zarządu powiatu (...) Doskonalenie systemu jakości (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością) Wskaźniki oceny procesu - działania (kryteria akceptacji) Stopień realizacji działań po przeglądach jakości ocena efektywności szkoleń awaryjność ciągłość działania ilość opinii pozytywnych wynikających z ankiety ilość informacji opublikowanych w prasie i innych mediach % wykonania budżetu % zrealizowanych kierunków działania % reklamacji % dostawców, którzy otrzymali wysoką ocenę % nieterminowo załatwionych spraw % skarg zasadnych % nieterminowych odpowiedzi na wnioski i interpelacje % spraw wprowadzonych nadzwyczajnie na posiedzenia Rady % skutecznie wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych ilość powtarzających się niezgodności Wartości oczekiwane (cele na rok 2013) Okres analizy wyników Wartości uzyskane

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU KP/09/01 KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Przemyśl 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/6 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE.1 Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania. Model jakości ISO 9000/9001

Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania. Model jakości ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Model jakości ISO 9000/9001 Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE

URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Urząd Gminy w Szydłowie Strona / stron 1 / 23 URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE według normy ISO 9001:2008 Strona / stron 2 / 23 Spis treści I. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Szydłowie...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data: Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY Strona: 1/5 OBSŁUGA RADY GMINY Wydanie nr I 01.03.2011 r. Nr egz. 2 Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkała 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Magdalena Mazurkiewicz Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5.03.200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE /7 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r.. Data: 3 sierpnia 2007r. Obowiązuje od: Nr egz.: Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 Stron 6 PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Standard ISO 9001:2015

Standard ISO 9001:2015 Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/ Obowiązuje od 1 marca 201r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA.1 Zaangażowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangażowane w tworzenie, wdrożenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015

UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015 UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015 4.3 Ustalenie systemu zarządzania jakością Zakres systemu zarządzania jakości organizacji powinien być dostępny i utrzymany w formie udokumentowanej informacji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU KP/08/02

KARTA PROCESU KP/08/02 KARTA PROCESU KP/08/02 Zarządzanie personelem Obowiązuje od: 01.12.2010 r. Wersja: 1 Stron: 5 Egzemplarz: 1 OPRACOWAŁ: Beata Wawryka ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski 1. Cel procesu Data, podpis Data, podpis

Bardziej szczegółowo