OS-PGiPPG Cz. 2 GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OS-PGiPPG Cz. 2 GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Nabór 017/018 Kod przedmiotu OS-PGiPPG Cz. GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu OPIEKA GINEKOLOGICZNA w języku angielskim Gynecology and gynecological care USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Położnictwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć ydział Nauk o Zdrowiu Imię i nazwisko Kontakt Mgr Jadwiga Pakulska - spotkania bezpośrednie wg harmonogramu dyżurów Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji ykłady, iczenia Zajęcia bez udziału nauczyciela Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu PSZ w Płocku OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Rok II semestr letni Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Obowiązkowy / Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Polski Semestry, na których realizowany jest przedmiot Formy zajęć Liczba godzin ymagania wstępne Sposób realizacji zajęć V VI iedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu modułów: Nauki podstawowe, Nauki społeczne, Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej FORMY, SPOSOBY I METODY PROADZENIA ZAJĘĆ ykład ćwiczenia lektorat konwersato rium seminarium ZBUN rok S r s r s r s r s r S r s r s ykłady dla wszystkich studentów, wielkość jednostki zajęć min., max godz. dydaktyczne w bloku tematycznym, iczenia praktyczne w pracowni ratunkowej w grupach max. 10 osobowych. ielkość jednostki zajęć min., max. godz. Zajęcia bez udziału nauczyciela (ZBUN) realizowane indywidualnie przez każdego studenta,

2 Sposób zaliczenia zajęć Metody dydaktyczne Przedmioty powiązane/moduł ykaz literatury Podstawowa Uzupełni ająca Egzamin z całości przedmiotu obejmujący treści z ginekologii i opieki ginekologicznej po VI semestrze, ykłady- zaliczenie z oceną z całości przedmiotu po V semestrze iczenia - zaliczanie po V semestrze umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń; obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach; jedno kolokwium semestralne po zakończeniu realizacji treści programowych dokonane przez prowadzącego, nie później niż na ostatnich ćwiczeniach (zajęciach) w danym semestrze, Zajęcia bez udziału nauczyciela (ZBUN) zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego, ocena po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta (praca problemowa w pliku ord lub prezentacja multimedialna Power Point przygotowana wg wytycznych oraz po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym), ykłady: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, iczenia: studium przypadku, burza mózgów, film dydaktyczny, pogadanka prezentacje multimedialne, pokaz na fantomach Zajęcia bez udziału nauczyciela: studiowanie literatury, prezentacja multimedialna Power Point lub praca problemowa w pliku ord zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z nauczycielem prowadzącym, dyskusja dydaktyczna. Pielęgniarstwo ginekologiczno położnicze oraz inne przedmioty z modułu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej. 1. Troszyński M., Położnictwo. iczenia, ydawnictwo Lekarskie L, arszawa 9.. Dudenhausen J.., Pschyrembel., Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Iwanowicz-Palus G. (red.), Alternatywne metody opieki okołoporodowej, ydawnictwo Lekarskie L, arszawa 01.. Dmoch-Gajzlerska E. (red.), Stany nagłe w położnictwie, ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Hopkins J., Podręcznik ginekologii i położnictwa, Medipage, arszawa Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Ciechaniewicz. (red.): Pielęgniarstwo. iczenia. ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Stadnicka G: Opieka przedkoncepcyjna. ydawnictwo Lekarskie L, arszawa Bręborowicz Położnictwo tom 1 L Boyle, M. (red), Stany nagłe w okresie okołoporodowym, L, arszawa 8. Fleischer A. C.. Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie, L, arszawa 3. Kruszyński Z., Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące, L, arszawa 7. Respondek-Liberska M. (red.), Kardiologia prenatalna dla położników i

3 kardiologów dziecięcych, ydaw. Czelej, Lublin 6. Słodki M. Opracowanie modelu opieki prenatalnej nad ciężarną z wrodzoną wadą serca u płodu na podstawie nowego prenatalnego podziału wad serca. PSZ Płock 01 CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 1. Zapoznanie z zasadami opieki ginekologicznej nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi w różnych okresach jej życia.. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych, diagnostycznych i opieki w odniesieniu do kobiety zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. 3. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. Efekty kształcenia (kody) Przedmiotowe OS-GiOG_01 OS-GiOG_0 OS-GiOG_03 OS-GiOG_0 OS-GiOG_0 OS-GiOG_06 OS-GiOG_07 OS-GiOG_08 OS-GiOG_09 OS-GiOG_10 OS-GiOG_11 OS-GiOG_1 OS-GiOG_13 OS-GiOG_1 OS-GiOG_1 Kierunkowe D. D.6 D.33 D.3 D.3 D.36 D.37 D.38 D.39 D.0 D.1 D. D.3 D. Treści programowe a efekty kształcenia Forma zajęć Ć 1, Zbun 1 1, Zbun 1 9 Zbun 1 3, Temat Liczba godzin Suma liczby godzin D. 9,

4 1 OS-GiOG_16 D.6 9, OS-GiOG_17 D.7 9, OS-GiOG_18 D.8 9, OS-GiOG_19 D OS-GiOG_0 D OS-GiOG_1 D OS-GiOG_ D OS-GiOG_3 D OS-GiOG_ D OS-GiOG_U01 D.U1. OS-GiOG_U0 D.U. OS-GiOG_U03 D.U OS-GiOG_U0 D.U OS-GiOG_U0 D.U7 6,7 89 OS-GiOG_U06 D.U OS-GiOG_U07 D.U OS-GiOG_U08 D.U33 8 OS-GiOG_U09 D.U3 8 OS-GiOG_U10 D.U36 1-,3, 6 86 OS-GiOG_U11 D.U37. 1,3, OS-GiOG_U1 D.U38 1 Zbun

5 OS-GiOG_U13 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U16 OS-GiOG_U17 OS-GiOG_U18 OS-GiOG_U19 OS-GiOG_U0 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U OS-GiOG_U3 OS- GiOG _K01 OS- GiOG _K0 OS- GiOG _K03 OS- GiOG _K0 OS- GiOG _K0 OS- GiOG _K06 OS- GiOG _K07 OS- GiOG _K08 OS- GiOG _K09 D.U39 D.U0 D.U1 D.U D.U3 D.U3 D.U6 D.U63 D.U69 D.U70 D.U71 D.K Zbun 1- Zbun , Zbun Efekty kształcenia a treści programowe Efekty kształcenia przedmiotowe kody Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów kształcenia w zakresie IEDZY dla kierunku dla standardu OS-GiOG_01 Omawia techniki wspomaganego rozrodu oraz zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym. D. D.

6 OS-GiOG_0 Omawia rodzaje antykoncepcji. D.6 D.6 OS-GiOG_03 OS-GiOG_0 OS-GiOG_0 OS-GiOG_06 OS-GiOG_07 OS-GiOG_08 OS-GiOG_09 OS-GiOG_010 OS-GiOG_11 OS-GiOG_1 OS-GiOG_13 OS-GiOG_1 OS-GiOG_1 OS-GiOG_16 OS-GiOG_17 OS-GiOG_18 OS-GiOG_19 OS-GiOG_0 OS-GiOG_1 OS-GiOG_ Przedstawia zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia. Omawia nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. Przedstawia prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie. Przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka. Charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną. Przedstawia metody diagnozowania i leczenia niepłodności. Omawia postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet z stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narząd rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu. Omawia rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej. Przedstawia sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa). Omawia zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i moż iwości zapobiegania (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne). Określa udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu ochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna). Omawia diagnostykę i metody leczenia zmian w piersiach: mammografia, sonomammografia, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny. Przedstawia epidemiologię i patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. Omawia udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych. Zna zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych oraz w trakcie radioterapii. Omawia opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Omawia przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym. Omawia postępowanie pielęgnacyjne wobec chorego po zabiegu operacyjnym. yjaśnia zasady zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym. Omawia rodzaje powikłań pooperacyjnych (krwa ienie, choroba zakrzepowa, zapalenie płuc, rozejście się rany pooperacyjnej, sepsa) i ich objawy oraz stosowaną opiekę położniczą. D.33 D.3 D.3 D.36 D.37 D.38 D.39 D.0 D.1 D. D.3 D. D. D.6 D.7 D.8 D.70 D.71 D.7 D.73 D.33 D.3 D.3 D.36 D 37 D.38 D.39 D.0 D.1 D. D.3 D. D. D.6 D.7 D.8 D.70 D.71 D.7 D.73

7 OS-GiOG_3 OS-GiOG_ Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania. Zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI D. 100 D.100 D.101 D.101 OS-GiOG_U01 Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki. D.U1. D.U1. OS-GiOG_U0 Posługuje się podstawowymi narzędziami D.U. D.U. chirurgicznymi. OS-GiOG_U03 Zakłada i zmienia opatrunek na ranie operacyjnej. D.U D.U OS-GiOG_U0 OS-GiOG_U0 OS-GiOG_U06 OS-GiOG_U07 OS-GiOG_U08 OS-GiOG_U09 OS-GiOG_U10 OS-GiOG_U11 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U13 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U16 OS-GiOG_U17 OS-GiOG_U18 OS-GiOG_U19 Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży, porodzie i w połogu wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów postępowania położniczego. Przygotowuje kobietę do badań diagnostycznych, w tym prenatalnych, oraz w nich uczestniczy. Edukuje kobietę w zakresie higieny i odżywiania podczas ciąży, połogu, w schorzeniach ginekologicznych i pozostałych okresach jej życia. Prowadzi edukację z zakresu dostępnych metod antykoncepcji, naucza naturalnych metod regulacji poczęć. D.U D.U7 D.U30 D.U31 D.U D.U7 D.U30 D.U31 Rozpoznaje ciążę obumarłą. D.U33 D.U33 Opiekuje się matką po poronieniu, porodzie martwego dziecka, narodzinach dziecka z wadami rozwojowymi i po urazie okołoporodowym. Sprawuje opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia od poczęcia do senium. Uczestniczy w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz zaplanuje opiekę ginekologiczną. Rozpoznaje choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji. Rozpo naje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe. Rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu. D.U3 D.U36 D.U37 D.U38 D.U39 D.U0 D.U3 D.U36 D.U37 D.U38 D.U39 D.U0 Rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne. D. 1 D.U1 Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik. Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz współpracuje z rodziną chorej. Prowadzi intensywny nadzór pooperacyjny po zabiegu operacyjnym Prowadzi rehabilitację przyłóżkową w usprawnianiu po operacjach ginekologicznych, cięciu cesarskim i po porodzie. D.U D.U3 D.U3 D.U6 D.U D.U3 D.U3 D.U6

8 OS-GiOG_U0 OS-GiOG_U1 OS-GiOG_U OS-GiOG_U3 OS- GiOG _ K01 OS- GiOG _ K0 OS- GiOG _ K03 OS- GiOG _K0 OS- GiOG _K0 Przeprowadza różne formy aktywności ruchowej w opiece nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i pacjentką ginekologiczną. Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejęt ości umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne. Potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie. w zakresie KOMPETENCJI Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem raz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie. ykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych. Przestrzega praw pacjenta. D.U63 D.U69 D.U70 D.U71 D.K D.K3 D.K D.K D.U63 D.U69 D.U70 D.U71 D.K D.K3 D.K D.K OS- GiOG _K06 OS- GiOG _K07 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. Zachowuje tajemnicę zawodową. D.K6 D.K7 D.K6 D.K7 OS- GiOG _K08 OS- GiOG _K09 spółdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. D.K8 D.K9 D.K8 D.K9 Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach Efekty kształcenia kody Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY Kierunkowe Przedmiotowe w ćw Lek konwers sem ZBUN D. OS-GiOG_ D.6 OS-GiOG_ D.33 OS-GiOG_ D.3 OS-GiOG_ D.3 OS-GiOG_ D.36 OS-GiOG_ D.37 OS-GiOG_ D.38 OS-GiOG_ D.39 OS-GiOG_ D.0 OS-GiOG_

9 D.1 OS-GiOG_ D. OS-GiOG_ D.3 OS-GiOG_ D. OS-GiOG_ D. OS-GiOG_ D.6 OS-GiOG_ D.7 OS-GiOG_ D.8 OS-GiOG_ D.70 OS-GiOG_ D.71 OS-GiOG_ D.7 OS-GiOG_ D.73 OS-GiOG_ D.100 OS-GiOG_ D.101 OS-GiOG_ w zakresie UMIEJĘTNOŚCI w ćw Lek konwer sem ZBUN D.U1. OS-GiOG_U D.U. OS-GiOG_U D.U OS-GiOG_U D.U OS-GiOG_U D.U7 OS-GiOG_U D.U30 OS-GiOG_U D.U31 OS-GiOG_U D.U33 OS-GiOG_U D.U3 OS-GiOG_U D.U36 OS-GiOG_U D.U37 OS-GiOG_U D.U38 OS-GiOG_U D.U39 OS-GiOG_U D.U0 OS-GiOG_U D.U1 OS-GiOG_U D.U OS-GiOG_U D.U3 OS-GiOG_U D.U3 OS-GiOG_U D.U6 OS-GiOG_U D.U63 OS-GiOG_U D.U69 OS-GiOG_U D.U70 OS-GiOG_U D.U71 OS-GiOG_U w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwer sem ZBUN. OS- GiOG _ K D.K. OS- GiOG _ K D.K3. OS- GiOG _ K D.K. OS- GiOG _K D. OS- GiOG _K

10 D.K6. OS- GiOG _K D.K7. OS- GiOG _K D.K8 OS- GiOG _K D.K9 OS- GiOG _K Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3, na ocenę na ocenę, na ocenę 60-70% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów kształcenia Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów kształcenia Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów kształcenia Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów kształcenia Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów kształcenia Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi. KRYTERIA OCENY ODPOIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH l.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus 1-1 Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY TESTU na ocenę 3 na ocenę 3, na ocenę na ocenę, na ocenę 71-7% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 76-8% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOANEGO PRZEZ STUDENTA RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu. 0 0 II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej 0-0- wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa. 0 0

11 IV. Logiczny układ treści V. Dobór literatury. 0 0 OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus 1-1 Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F1 - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego wykłady F ocena po zakończeniu pracy wykonanej przez studenta w ramach ZBUN. F3- zaliczenie wykładów i ćwiczeń po V semestrze P1 Egzamin z całości przedmiotu po VI semestrze obejmujący treści z Ginekologii i Opieki ginekologicznej (test) Egzamin Egzamin Zadania Referat/ Sprawozdanie pisemny/ Projekt Kolokwium Dyskusje ustny domowe prezentacja Zaliczenie F 60% 0% 0% Efekty kształcenia (kody) P 100% Metody weryfikacji efektów kształcenia kierunkowe przedmiotowe Egzami n ustny Egzamin pisemny/ Zaliczenie D.-D.6 D.33-D.8 D.70-D.73 D.100-D.101 D.U1.-D.U. D.U-D.U D.U7 D.U30-D.U3 D.U3 D.U6-D.U63 D.U69-D.U71-9 OS-GiOG_01-OS- GiOG_ OS-GiOG_U01-OS- GiOG_U3 OS- GiOG _K010-9 Projekt Kolokwium D.-D.6 D.33-D.8 D.70-D.73 D.100- D.101 D.U1.- D.U. D.U-D.U D.U7 D.U30-D.U3 D.U3 D.U6-D.U63 D.U69-D.U71-9 OS- GiOG_01- OS- GiOG_ OS- GiOG_U01- OS- GiOG_U3 OS- GiOG _K01-09 Sprawozda -nie Referat/ prezentacja D.-D.6 D.33-D.8 D.70-D.73 D.100-D.101 D.U1.-D.U. D.U-D.U D.U7 D.U30-D.U3 D.U3 D.U6-D.U63 D.U69-D.U71-9 OS-GiOG_01-OS- GiOG_ OS-GiOG_U01-OS- GiOG_U3 OS- GiOG _K01-09 Inne Punkty ECTS Obciążenie studenta Forma aktywności Studia stacjonarne Bilans ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: ykłady 0h 1,3 iczenia h h 0,7 Konsultacje przedmiotowe -

12 Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 1h Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - ZBUN (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) h 0,7 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 7h - zajęcia teoretyczne 3ECTS - zajęcia praktyczne ECTS PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT - praktyki zawodowe ECTS h h h 30h 0,3 1 *1 punkt ECTS = -30 godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 7 godz.: godz. = 3ECTS i 7godz.:30 godz. =, ECTS (średnio 3 pkt. ECTS) TREŚCI PROGRAMOE FORMA ZAJĘĆ TEMAT LICZBA GODZIN SUMA GODZIN YKŁADY 1. Rola i zadania położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach życia. 0. Ginekologia wieku rozwojowego. Nieprawidłowości budowy i wady rozwojowe narządów płciowych, ciała obce w narządzie rodnym, stany zapalne zewnętrznych narządów płciowych. Specyfika pracy położnej w Poradni ginekologii dziecięcej. Problemy okresu pokwitania rola położnej. Przygotowanie młodzieży do prokreacji. 3. Specyfika pielęgnowania w schorzeniach ginekologicznych. Profilaktyka, leczenie, pielęgnowanie, prewencja stany zapalne narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową. Endometrioza. Rola położnej w zapobieganiu, rozpoznawaniu i postępowaniu w zakażeniach narządu rodnego kobiety.. Opieka nad małżonkami z problemem niepłodności. spółudział położnej w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej. Niepowodzenia położnicze. Przygotowanie do zapłodnienia pozaustrojowego.. Opieka nad kobietą w okresie menopauzalnym i senium. Rola położnej w rozpoznaniu, zapobieganiu i leczeniu osteoporozy, chorób układu krążenia, zaburzeń metabolicznych, zaburzeń psychicznych). 6. Udział położnej w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów narządu rodnego i sutka (mammografia, sonomammografia, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny). 7. Przygotowanie kobiety do badań i zabiegów diagnostycznych w ginekologii (badanie ginekologiczne, ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, HSG, ACU). 8. Rola położnej w zapobieganiu i leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i z zaburzeniami statyki narządu rodnego. 9. Przygotowanie chorej do operacji ginekologicznej i w onkologii 1 ginekologicznej. Pielęgnacja pacjentki po operacji ginekologicznej i z nowotworem narządu rodnego lub sutka leczonej hormonalnie. Przygotowanie kobiet do samoobserwacji i samoopieki. Przygotowanie pacjentki do radioterapii. Pielęgnacja pacjentki po radioterapii. Przygotowanie pacjentki do chemioterapii. Pielęgnacja pacjentki po chemioterapii. Udział położnej w leczeniu objawowym. Terapia bólu. 10. Opieka nad chorą w terminalnej fazie choroby. 1

13 FORMA ZAJĘĆ iczenia FORMA ZAJĘĆ Zajęcia bez udziału nauczyciela Zajęcia praktyczne TEMAT 1. Pielęgnowanie pacjentki przed- i po mastektomii. Rehabilitacja i resocjalizacja kobiet po mastektomii i operacjach w onkologii ginekologicznej. Grupy wsparcia.. Badanie ginekologiczne. Przygotowanie kobiety do badań i zabiegów diagnostycznych w ginekologii. Podawanie leków dopochwowo, płukanie pochwy. 3. Udział położnej w diagnostyce i leczeniu nadżerki części pochwowej szyjki macicy. Pobieranie materiałów do badań: badanie cytoonkologiczne i bakteriologiczne, badanie ph i KOH pochwy.. Udział położnej w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu rodnego i sutka. Badanie i samobadanie piersi.. Opieka nad kobietą w czasie i po zabiegu brachyterapii. LICZBA SUMA GODZIN GODZIN TEMAT LICZBA SUMA GODZIN GODZIN 1. Opracuj standard pielęgnacji kobiety przed i po operacji usunięcia piersi. 10. Opracuj procedurę postępowania położnej przyjęcia pacjentki w oddział 1 ginekologiczny. 1. Zasady opieki nad kobietą w oddziale ginekologii operacyjnej. Specyfika 8 oddziału.. Zasady opieki kobietą przyjmowaną do szpitala. Specyfika Izby. 8 Przyjęcie chorej na oddział. 3. Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-leczniczej, 8 diagnostycznej. Udział położnej w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Przygotowanie do operacji.. Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-leczniczej i 8 diagnostycznej. Udział położnej w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Postępowanie po operacji.. Zadania położnej wynikające z funkcji rehabilitacyjnej Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki chorobowej i 8 pobytu w oddziale. Postępowanie w obniżeniu narządu rodnego, nietrzymania moczu, wad narządu rodnego, schorzeń onkologicznych narządu rodnego. 7. Problemy pielęgnacyjne w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. 8 Praktyki zawodowe 8. Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka - radio- i chemioterapia. Edukacja pacjentki. 9. Problemy pielęgnacyjne kobiet hospitalizowanych z problemem niepłodności. 10. Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki chorobowej i pobytu w oddziale. Zakażenie i zapalenie narządu rodnego, zaburzenia cyklu miesiączkowego i krwawienia w ginekologii. Stany nagłe w ginekologii. 1. Zasady opieki nad kobietą w oddziale ginekologii operacyjnej. Specyfika 0 oddziału.. Przyjęcie chorej na oddział Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-leczniczej, 0 diagnostycznej. Udział położnej w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Przygotowanie do operacji.. Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-leczniczej i 0 diagnostycznej. Udział położnej w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Postępowanie po operacji.. Zadania położnej wynikające z funkcji rehabilitacyjnej. 0

14 6. Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki chorobowej i 30 pobytu w oddziale. Postępowanie w obniżeniu narządu rodnego, nietrzymania moczu, wad narządu rodnego, schorzeń onkologicznych narządu rodnego. 7. Problemy pielęgnacyjne w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka - radio- i chemioterapia. Edukacja pacjentki. 9. Problemy pielęgnacyjne kobiet hospitalizowanych z problemem niepłodności. 10. Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki chorobowej i pobytu w oddziale. Zakażenie i zapalenie narządu rodnego, zaburzenia cyklu miesiączkowego i krwawienia w ginekologii. Stany nagłe w ginekologii Załącznik Nr 1. Czynności szczegółowe Zajęcia Praktyczne - EK Czynności szczegółowe Student: D. Przedstawi techniki wspomaganego rozrodu. Omówi zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym. D.6 Omówi rodzaje antykoncepcji. Przedstawi zalety i wady antykoncepcji. D.33 Scharakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia. D.3 Scharakteryzuje nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. Zróżnicuje poszczególne wady w budowie narządów kobiecych. Omówi prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego. D.3 Opisze zaburzenia cyklu miesięcznego. Prowadzi przygotowanie kobiety do obserwacji cyklu miesięcznego. Prowadzi przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie. D.38 Scharakteryzuje metody diagnozowania niepłodności. Zróżnicuje metody leczenia niepłodności. Przedstawi postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet ze stanami D.39 zapalnymi narządów rodnych i z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przedstawi postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu. Przedstawi rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej. D.0 Opisze przygotowanie dalsze i bliższe. Przedstawia zakres badań diagnostycznych koniecznych do operacji Scharakteryzuje sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji D.1 ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa). Opisze możliwe powikłania i sposoby ich zapobiegania. Przedstawi udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami D.3 ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna). Scharakteryzuje diagnostykę zmian w piersiach: mammografia, sonomammografia, D. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny. Scharakteryzuje metody leczenia zmian w piersiach. D. yjaśni epidemiologię chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. Opisze patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka.

15 D.6 Przedstawi udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych. Opisze rolę położnej w profilaktyce raka szyjki macicy i raka piersi. Opisze zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych. D.7 Opisze zasady postępowania z chorą przed i w trakcie radioterapii. Opisze zasady postępowania z chorą przed i w trakcie chemioterapii. D.8 Scharakteryzuje opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. D.70 Przedstawi przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym. Przedstawi przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym. D.71 Scharakteryzuje postępowanie pielęgnacyjne wobec chorej po zabiegu operacyjnym. D.7 Scharakteryzuje możliwości wystąpienia powikłań pooperacyjnych. yjaśni zasady zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym. Scharakteryzuje rodzaje powikłań pooperacyjnych (krwawienie, choroba zakrzepowa, D.73 zapalenie płuc, rozejście się rany pooperacyjnej, sepsa). Opisuje objawy powikłań pooperacyjnych. yjaśni stosowaną opiekę w przypadku powikłań pooperacyjnych. D.U1 Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki. D.U D.U Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi. Zakłada i zmienia opatrunek na ranie operacyjnej. Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i D.U rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży, porodzie i w połogu wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów postępowania położniczego. Przygotowuje kobietę do badań diagnostycznych, w tym prenatalnych, oraz w nich uczestniczy. D.U7 Uczestniczy w badaniach diagnostycznych, w tym prenatalnych. Pobiera materiał z pochwy i szyjki macicy do oceny ekosystemu pochwy. Pobiera materiał na test z KOH. D.U30 Prowadzi edukację kobiet w zakresie higieny i odżywiania w schorzeniach ginekologicznych i pozostałych okresach jej życia. D.U33 Rozpoznaje ciążę obumarłą. draża adekwatne postępowanie wobec pacjentki z ciążą obumarłą. Rozpoznaje poronienie. D.U3 draża adekwatne postępowanie wobec pacjentki z poronieniem. Opiekuje się kobietą po poronieniu. D.U36 Sprawuje opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia od poczęcia do senium. Bierze aktywny udział w diagnostyce chorób i wad narządów płciowych kobiecych. D.U37 Bierze aktywny udział w leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych. Planuje opiekę nad kobietą z chorobami i wadami narządów płciowych kobiecych. Rozpoznaje choroby sutka. D.U38 Prowadzi badanie kliniczne piersi. Prowadzi edukację pacjentki w zakresie samobadania i samoobserwacji. Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe. D.U39 Pobiera wymaz cytologiczny z szyjki macicy. Interpretuje wyniki badania. Rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. D.U0 Uczestniczy w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. D.U Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik. D.U3 Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

16 D.U3 D.U6 D.U63 spółpracuje z rodziną chorej i wdraża ją do opieki nieprofesjonalnej. Prowadzi intensywny nadzór pooperacyjny po zabiegu operacyjnym. Prowadzi rehabilitację przyłóżkową w usprawnianiu po operacjach ginekologicznych. Prowadzi różne formy aktywności ruchowej w opiece nad pacjentką ginekologiczną. Załącznik Nr. Czynności szczegółowe Praktyki Zawodowe - Oddział Ginekologii EK Czynności szczegółowe Student: D. Przedstawi techniki wspomaganego rozrodu. Omówi zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym. D.6 Omówi rodzaje antykoncepcji. Przedstawi zalety i wady antykoncepcji. D.33 Scharakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia. D.3 Scharakteryzuje nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. Zróżnicuje poszczególne wady w budowie narządów kobiecych. Omówi prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego. D.3 Opisze zaburzenia cyklu miesięcznego. Prowadzi przygotowanie kobiety do obserwacji cyklu miesięcznego. Prowadzi przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie. D.38 Scharakteryzuje metody diagnozowania niepłodności. Zróżnicuje metody leczenia niepłodności. Przedstawi postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet ze stanami D.39 zapalnymi narządów rodnych i z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przedstawi postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu. Przedstawi rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej. D.0 Opisze przygotowanie dalsze i bliższe. Przedstawia zakres badań diagnostycznych koniecznych do operacji Scharakteryzuje sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji D.1 ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa). Opisze możliwe powikłania i sposoby ich zapobiegania. Przedstawi udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami D.3 ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna). Scharakteryzuje diagnostykę zmian w piersiach: mammografia, sonomammografia, D. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny. Scharakteryzuje metody leczenia zmian w piersiach. D. yjaśni epidemiologię chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. Opisze patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. D.6 Przedstawi udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych. Opisze rolę położnej w profilaktyce raka szyjki macicy i raka piersi. Opisze zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych. D.7 Opisze zasady postępowania z chorą przed i w trakcie radioterapii. Opisze zasady postępowania z chorą przed i w trakcie chemioterapii. D.8 Scharakteryzuje opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. D.70 Przedstawi przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym. Przedstawi przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym.

17 D.71 Scharakteryzuje postępowanie pielęgnacyjne wobec chorej po zabiegu operacyjnym. D.7 Scharakteryzuje możliwości wystąpienia powikłań pooperacyjnych. yjaśni zasady zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym. Scharakteryzuje rodzaje powikłań pooperacyjnych (krwawienie, choroba zakrzepowa, D.73 zapalenie płuc, rozejście się rany pooperacyjnej, sepsa). Opisuje objawy powikłań pooperacyjnych. yjaśni stosowaną opiekę w przypadku powikłań pooperacyjnych. D.U1 Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki. D.U D.U Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi. Zakłada i zmienia opatrunek na ranie operacyjnej. Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i D.U rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży, porodzie i w połogu wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów postępowania położniczego. Przygotowuje kobietę do badań diagnostycznych, w tym prenatalnych, oraz w nich uczestniczy. D.U7 Uczestniczy w badaniach diagnostycznych, w tym prenatalnych. Pobiera materiał z pochwy i szyjki macicy do oceny ekosystemu pochwy. Pobiera materiał na test z KOH. D.U30 Prowadzi edukację kobiet w zakresie higieny i odżywiania w schorzeniach ginekologicznych i pozostałych okresach jej życia. D.U33 Rozpoznaje ciążę obumarłą. draża adekwatne postępowanie wobec pacjentki z ciążą obumarłą. Rozpoznaje poronienie. D.U3 draża adekwatne postępowanie wobec pacjentki z poronieniem. Opiekuje się kobietą po poronieniu. D.U36 Sprawuje opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia od poczęcia do senium. Bierze aktywny udział w diagnostyce chorób i wad narządów płciowych kobiecych. D.U37 Bierze aktywny udział w leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych. Planuje opiekę nad kobietą z chorobami i wadami narządów płciowych kobiecych. Rozpoznaje choroby sutka. D.U38 Prowadzi badanie kliniczne piersi. Prowadzi edukację pacjentki w zakresie samobadania i samoobserwacji. Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe. D.U39 Pobiera wymaz cytologiczny z szyjki macicy. Interpretuje wyniki badania. Rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. D.U0 Uczestniczy w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. D.U Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik. Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w D.U3 warunkach domowych. spółpracuje z rodziną chorej i wdraża ją do opieki nieprofesjonalnej. D.U3 Prowadzi intensywny nadzór pooperacyjny po zabiegu operacyjnym. D.U6 D.U63 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową w usprawnianiu po operacjach ginekologicznych. Prowadzi różne formy aktywności ruchowej w opiece nad pacjentką ginekologiczną.

18 Załącznik Nr 3. Czynności szczegółowe Praktyki Zawodowe - Izba Przyjęć Ginekologiczna EK Czynności szczegółowe D. D.6 D.33 D.3 D.3 D.36 D.37 D.38 D.39 D. D.3 D.73 D.U1 D.U D.U33 Omawia techniki wspomaganego rozrodu oraz zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym. Omawia rodzaje antykoncepcji. Przedstawia zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia. Omawia nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. Przedstawia prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie. Przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka. Charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną. Przedstawia metody diagnozowania i leczenia niepłodności. Omawia postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet z stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu. Omawia zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i możliwości zapobiegania (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne). Określa udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna). Omawia rodzaje powikłań pooperacyjnych (krwawienie, choroba zakrzepowa, zapalenie płuc, rozejście się rany pooperacyjnej, sepsa) i ich objawy oraz stosowaną opiekę położniczą. Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki. Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi. Rozpoznaje ciążę obumarłą. D.U36 Sprawuje opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia od poczęcia do senium. D.U37 Uczestniczy w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz zaplanuje opiekę ginekologiczną. D.U38 Rozpoznaje choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji. D.U39 D.U0 D.U1 D.K D.K3 D.K Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe. Rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu. Rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie. ykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych.

19 D.K D.K6 D.K7 D.K8 D.K9 Przestrzega praw pacjenta. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. Zachowuje tajemnicę zawodową. spółdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.

w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Położnictwo Prof zw. dr hab. n. med.

w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Położnictwo Prof zw. dr hab. n. med. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Nabór 17/18 w języku polskim w języku angielskim OS-PGiPPG USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Cz. 1 GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA Gynecology and

Bardziej szczegółowo

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. Kod przedmiotu. w języku angielskim

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. Kod przedmiotu. w języku angielskim KARTA PRZEDMIOTU Nabór 017/018 Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-O ONKOLOGIA Oncology Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SYLABUS na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk - Dyła

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk - Dyła KARTA PRZEDMIOTU Nabór 17/18 Kod przedmiotu NSp-Chs Nazwa przedmiotu w języku polskim CHOROBY SKÓRY w języku angielskim skin diseases USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-R w języku polskim RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Radiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim Lek. spec. Monika Jasieczek-Duniec Forma zajęć Przedmiot obowiązkowy / Nauki w zakresie opieki specjalistycznej V -

w języku angielskim Lek. spec. Monika Jasieczek-Duniec Forma zajęć Przedmiot obowiązkowy / Nauki w zakresie opieki specjalistycznej V - KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018 Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-AiPZŻ cz. 1 ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA Anesthesiology

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Metody dydaktyczne. Przedmioty powiązane/moduł. Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze. Podstawowa. Wykaz literatury.

Metody dydaktyczne. Przedmioty powiązane/moduł. Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze. Podstawowa. Wykaz literatury. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PGiPPG POŁOŻNICTO I w języku polskim Nazwa przedmiotu GINEKOLOGIA w języku angielskim Obstetrics and Gynecology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-A w języku polskim ANATOMIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Anatomy USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Iwona Orłowska

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Iwona Orłowska Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018 w języku polskim w języku angielskim OpchCPsych USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM PSYCHICZNIE I JEGO

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA (Opieka Specjalistyczna)

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA (Opieka Specjalistyczna) SYLABUS 2012-2015 Nazwa modułu/przedmiotu : ydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018 Kod przedmiotu NS-DM Nazwa przedmiotu w języku polskim DYDAKTYKA MEDYCZNA w języku angielskim Medical teaching USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Clinical Pharmacology

Clinical Pharmacology KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018 Kod przedmiotu NSp-FKl Nazwa przedmiotu w języku polskim FARMAKOLOGIA KLINICZNA w języku angielskim Clinical Pharmacology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. OS-AiPZŻ cz. 2 ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA część pielęgniarska Anesthesiology and the threat of life

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2017/2018. OS-AiPZŻ cz. 2 ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA część pielęgniarska Anesthesiology and the threat of life KARTA PRZEDMIOTU Nabór 207/208 Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-AiŻ cz. 2 ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA część pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne CECHA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Poziom realizacji przedmiotu Jednostka realizująca KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Położnictwo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Położnictwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-R Nazwa przedmiotu w języku polskim RADIOLOGIA w języku angielskim Radiology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PsiPPs w języku polskim PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychiatric USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 01/016 Kod przedmiotu OS-RiPN Nazwa przedmiotu w języku polskim Cz. 1 REHABILITACJA w języku angielskim Rehabilitation USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA w języku polskim Nazwa przedmiotu PSYCHICZNEGO w języku angielskim Mental health promotion USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim OI USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy D Nazwa grupy Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017 KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017 Kod przedmiotu PO-PB Nazwa przedmiotu w języku polskim Przygotowanie biblioteczne w języku angielskim Library Know-How USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Dietetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Chirurgia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

w języku polskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku polskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu NS Pr Nazwa przedmiotu w języku polskim PRAWO w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: Ginekologia i Położnictwo dla studentów III ROKU Kierunku: Fizjoterapia- studia I stopnia licencjackie semestry VI, rok akad. 2013-2014 l.p. SEMINARIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 20/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZ w języku polskim PROMOCJA ZDROIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Health Promotion USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Mgr Elżbieta Niezgoda

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Mgr Elżbieta Niezgoda Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim PGiPPG USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ PIELĘGNIARSTO POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNE Obstetrics - gynecological nursing

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (2015/2016-2016/2017) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku angielskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo nabór 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-BF w języku polskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Imię i nazwisko dr n. med. Beata Haor Forma zajęć Zajęcia praktyczne, Praktyki zawodowe

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Imię i nazwisko dr n. med. Beata Haor Forma zajęć Zajęcia praktyczne, Praktyki zawodowe KARTA PRZEDMIOTU Nabór 017/018 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim OPOP-POZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Primary health care USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Dr n.med. Dorota Kochman Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Dr n.med. Dorota Kochman Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 0/06 Kod przedmiotu NS-ZP Nazwa przedmiotu w języku polskim ZDROIE PUBLICZNE w języku angielskim Public Health USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Lek. spec. Tomasz Wierzchowski

w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Lek. spec. Tomasz Wierzchowski KARTA PRZEDMIOTU Nabór 17/18 Kod przedmiotu NSp-Ok Nazwa przedmiotu w języku polskim OKULISTYKA w języku angielskim Ophthalmology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017 Kod przedmiotu POP-ZS Nazwa przedmiotu w języku polskim ZAKAŻENIA SZPITALNE w języku angielskim Nosocomial infection USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-BNwP BADANIA NAUKOWE W Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. POP-BNwP BADANIA NAUKOWE W Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Nabór 015/016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-BNwP BADANIA NAUKOE w języku polskim Nazwa przedmiotu PIELĘGNIARTIE w języku angielskim Research in nursing UYTUOANIE PRZEDMIOTU YTEMIE TUDIÓ Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie semestry IV, rok akad. 2013-2014 SYMBOL Wk1 +Wk7 Wk16 WYKŁADY LICZBA GODZIN Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2014/2015. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2014/2015. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 4/5 Kod przedmiotu OS-ChiPCh Nazwa przedmiotu w języku polskim CZ.. CHIRURGIA w języku angielskim Surgery USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2016/2017 Kod przedmiotu POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA w języku polskim Nazwa przedmiotu PSYCHICZNEGO w języku angielskim Mental health promotion USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OŚWIĘCIMIU INSTYTUT PIELĘGNIARSTW PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1. Zajęcia praktyczne studenci

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English language USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. Józef Kocur Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. Józef Kocur Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 015/016 Kod przedmiotu OS-PsiPPs Nazwa przedmiotu w języku polskim Cz. 1. PSYCHIATRIA w języku angielskim Psychiatric USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma

Bardziej szczegółowo

OS-PGiPPG Cz. 2 PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

OS-PGiPPG Cz. 2 PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Nabór 15/1 Kod przedmiotu OS-PGiPPG Cz. PIELĘGNIARSTO w języku polskim Nazwa przedmiotu POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE w języku angielskim Obstetrics gynecological nursing USYTUOANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ

EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ EGZAMIN MAGISTERSKI kierunek POŁOŻNICTWO 2014/2015 OBSZAR WIEDZY HUMANISTYCZNEJ 1. Filozofia zawodu położnej a misja opieki położniczej. 2. Wpływ wybranych koncepcji filozoficznych na kształtowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w onkologii ginekologicznej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. OS-NiPN NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. OS-NiPN NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NiPN w języku polskim NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Neurology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo