Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA"

Transkrypt

1 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy D Nazwa grupy Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Wydział Kierunek studiów Specjalności NAUK O ZDROWIU Położnictwo Poziom studiów jednolite magisterskie * I stopnia X Forma studiów II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne OS-GIOG Rok studiów II, III Semestr studiów III, IV, V, VI Typ przedmiotu obowiązkowy X fakultatywny Rodzaj przedmiotu Język wykładowy * zaznaczyd odpowiednio, zamieniając na X Forma kształcenia kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Wykład 40 Seminarium 10 Dwiczenia audytoryjne Dwiczenia kierunkowe (niekliniczne) Dwiczenia kliniczne Dwiczenia laboratoryjne Dwiczenia specjalistyczne (mgr) Dwiczenia w warunkach symulowanych 30 Lektoraty Zajęcia praktyczne przy pacjencie 120 Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe 200 Samokształcenie 25 inne Godziny Razem 425

2 Cele kształcenia: Przygotowanie studentów do podjęcia opieki ginekologicznej nad kobietą chorą, zdrową i zagrożoną chorobą. Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęd: Numer efektu kształcenia przedmiot owego W 01 Numer efektu kształcenia kierunkow ego D.W 33 Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi Przedstawia zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresach jej życia i omawia rolę położnej w opiece ginekologicznej w różnych okresach życia i stanie zdrowia. W 02 D.W 34 Omawia nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. W 03 D.W 35 Przedstawia prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie. W 04 D.W 36 Przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywnośd seksualną w różnych okresach życia człowieka. W 05 D.W 37 Charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną. W 06 D.W 38 Przedstawia metody diagnozowania i leczenia niepłodności W 07 D.W 39 Omawia postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet ze stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W 08 D.W 40 Omawia rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej. W 09 D.W 41 Przedstawia sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa). W 10 D.W 42 Omawia zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i możliwości zapobiegania Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia (formujące i podsumowujące),,,,, Forma zajęd dydaktycznych ** wpisz symbol, SK, SK SE, SK, SK, SK

3 (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne). W 11 D.W 43 Określa udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna) W 12 D.W 44 Omawia diagnostykę i metody leczenia zmian w piersiach: mammografia, sonomammografia, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), rezonans magnetyczny. W 13 D.W 45 Przedstawia epidemiologię i patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeoskich i sutka. W 14 D.W 46 Omawia udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych. W 15 D.W 47 Zna zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych oraz w trakcie radioterapii. W 16 D.W 48 Omawia opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. U 01 D.U 36 D.U 30 Sprawuje opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia. Edukuje kobietę w zakresie higieny i odżywiania w schorzeniach ginekologicznych i w pozostałych okresach jej życia. U 02 D.U 37 Uczestniczy w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz planuje opiekę ginekologiczną. U 03 D.U 24 Zakłada i zmienia opatrunek na ranie operacyjnej. U 04 D.U 38 Rozpoznaje choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji, na dwiczeniach, każdego dwiczenia, na dwiczeniach, każdego dwiczenia, na dwiczeniach, każdego dwiczenia, SE CS, CS, CS, U 05 D.U 39 Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe CS,

4 i stany przedrakowe narządów płciowych. U 06 D.U 40 Rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu U 07 D.U 41 Rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne. U 08 D.U 42 Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik. U 09 D.U 43 Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, oraz współpracuje z rodziną chorej. K 01 D.K 1 Szanuje godnośd i autonomię osób powierzonych opiece. K 02 D.K 2 Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu. K 03 D.K 3 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie. K 04 D.K 4 Wykazuje odpowiedzialnośd za wykonywanie zadao zawodowych. na dwiczeniach, każdego dwiczenia K 05 D.K 5 Przestrzega praw pacjenta K 05 D.K 6 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. K 05 D.K 7 Zachowuje tajemnicę zawodową. K 05 D.K 9 Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. SE SE, CS, PP, SK,, PZ CS, PP,PZ ** - wykład; SE - seminarium; CA - dwiczenia audytoryjne; CN - dwiczenia kierunkowe (niekliniczne); CK - dwiczenia kliniczne; CL -dwiczenia laboratoryjne; CM dwiczenia specjalistyczne (mgr); CS - dwiczenia w warunkach symulowanych; LE - lektoraty; zajęcia praktyczne przy pacjencie - PP; WF - zajęcia wychowania fizycznego (tam gdzie wynikają z planu studiów); PZ- praktyki zawodowe; SK - samokształcenie Proszę oznaczyd krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują paostwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw np.:

5 Wiedza Umiejętności + + Postawy + Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS): Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h) (udział w zajęciach, aktywnośd, przygotowanie sprawdzenie, itp. zgodnie z planem studiów) 1. Godziny kontaktowe Czas pracy własnej studenta 25 Sumaryczne obciążenie pracy studenta 425 Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 15 Uwagi Treśd zajęd: (proszę wpisad hasłowo tematykę zajęd z podziałem na formę zajęd dydaktycznych, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia) Wykłady semestr III 1. Okresy życia kobiety. Ginekologia wieku rozwojowego. 2. Nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych. 3. Prawidłowy i zaburzony cykl miesiączkowy. 4. Seksualnośd człowieka. 5. Niepłodnośd małżeoska. 6. Stany zapalne dróg rodnych i choroby przenoszone drogą płciową. 7. Okres klimakterium i senium. 8. Zaburzenia statyki żeoskich narządów płciowych i nietrzymanie moczu. semestr IV 9. Endometrioza. 10. Metody operacyjne wykorzystywane w ginekologii. 11. Zmiany nowotworowe narządów płciowych i sutka. 12. Rola położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia. (przygotowanie kobiety do samoopieki w przebiegu cyklu miesiączkowego, profilaktyka i opieka w stanach zapalnych narządów rodnych i chorobach przenoszonych drogą płciową, zaburzeniach statyki i wysiłkowym nietrzymaniu moczu) 13. Udział położnej w zabiegach i badaniach w ginekologii. 14. Rola położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej. 15. Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej. 16. Rola położnej w profilaktyce i leczeniu nowotworów narządów płciowych i sutka. 17. Opieka nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Seminaria semestr III 1. Diagnostyka w ginekologii. 2. Patologia seksualna. Ćwiczenia semestr III 1. Udział położnej w badaniu ginekologicznym i w badaniu sutków. 2. Udział położnej w pobieraniu materiału do badao laboratoryjnych w ginekologii. 3. Udział położnej w leczeniu schorzeo w ginekologii. semestr IV 4. Udział położnej w zabiegach diagnostycznych i leczniczych chorób szyjki macicy w ginekologii. 5. Udział położnej w zabiegach diagnostyczno-leczniczych schorzeo jamy macicy. 6. Założenie opatrunku, zmiana opatrunku na ranie operacyjnej, udział położnej w wyjmowaniu drenu, zdejmowaniu szwów z rany operacyjnej w ginekologii. Inne formy kształcenia (wpisad jakie) Zajęcia praktyczne: Oddział ginekologii operacyjnej - semestr IV

6 1. Opieka nad pacjentkami z różnymi schorzeniami ginekologicznymi. 2. Udział położnej w leczeniu: podawanie leków, stosowanie zabiegów wspomagających leczenie, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych. 3. Przygotowanie pacjentki do badao i zabiegów, udział w zabiegach oraz postępowanie po ich zakooczeniu. 4. Zadania położnej w przygotowaniu chorej do zabiegu operacyjnego. 5. Opieka nad pacjentką po operacji ginekologicznej. 6. Prowadzenie procesu pielęgnowania u pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym. 7. Edukacja zdrowotna na temat profilaktyki schorzeo ginekologicznych i przygotowania pacjentek do samoopieki po zabiegu operacyjnym. 8. Rola położnej w przygotowaniu pacjentki do wypisu ze szpitala. Samokształcenie: 1. Charakterystyka okresów życia kobiety i wybranych problemów zdrowotnych w nich występujących. Rola położnej w opiece nad kobietą. 2. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie dojrzewania rola położnej w edukacji młodzieży i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. 3. Cykl miesiączkowy i jego zaburzenia, znaczenie samoobserwacji, higiena kobiety. 4. Dolegliwości i schorzenia okresu klimakterium i senium. Zaburzenia statyki narządu rodnego. Nietrzymanie moczu. Rola położnej w opiece nad kobietą. 5. Profilaktyka powikłao pooperacyjnych w ginekologii zadania położnej w opiece nad chorą. Literatura podstawowa: (wymienid wg istotności, nie więcej niż 3 pozycje) 1. Bręborowicz G.H.: Położnictwo i Ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Opala T.: Ginekologia, Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2002 Literatura uzupełniająca i inne pomoce: (nie więcej niż 3 pozycje) 1. Łepecka- Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bancroft J. Seksualnośd człowieka. ISBN Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo, Dwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne ) pracownia umiejętności pielęgniarsko-położniczych, sprzęt do wykonywania nauczanych i zabiegów, fantomy do dwiczeo, rzutnik multimedialny, naturalne środowisko pacjenta Warunki wstępne: (minimalne warunki, jakie powinien student spełnid przed przystąpieniem do modułu/przedmiotu. Opisad w formie określonych kompetencji albo wcześniej zaliczonych przedmiotów) student posiada wiedzę z wybranych zagadnieo z anatomii, patologii mikrobiologii, podstaw opieki położniczej Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: (określid formę i warunki zaliczenia zajęd wchodzących w zakres modułu/przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu koocowego teoretycznego i/lub praktycznego, jego formę oraz wymagania jakie student powinien spełnid by go zdad, a także kryteria na poszczególne oceny jeśli przedmiot kooczy się egzaminem lub m na ocenę) - SE ( przygotowanie projektów oraz prezentacji - przygotowanie do zajęd i aktywny w nich udział) CS - ( aktywny udział i wykonywanie dwiczeo) PP - ( umiejętności zawartych w sylabusie, analizy przypadku w oparciu o proces pielęgnowania) SK (praca pisemna w formie eseju, prezentacji, projektu działao edukacyjnych lub pielęgnacyjnych) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wszystkich form realizacji zajęd. Ocena: Bardzo dobra (5,0) KRYTERIA DO OCENY EGZAMINU KOOCOWEGO - USTNEGO : Kryteria oceny: (tylko dla przedmiotów/modułów kooczących się egzaminem lub m na ocenę, ) ocenę bardzo dobrą otrzymuje studentka, która wykazuje: bardzo dobrą znajomośd zagadnieo z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej objętych programem nauczania, umiejętnośd praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,

7 Sposób wykonania Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ponad dobra (4,5) Dobra (4,0) Dośd dobra (3,5) Dostateczna (3,0) posługuje się terminologią naukową, wypowiedzi są wyczerpujące, logiczne, wskazują na korzystanie z literatury naukowej i nie wymagają uzupełnieo, w przypadku egzaminu testowego MCQ uzyskuje od 91 do 100% prawidłowych odpowiedzi ocenę ponad dobrą otrzymuje studentka, która prezentuje: ponad dobrą znajomośd zagadnieo z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej objętych programem nauczania, umiejętnośd praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy po ukierunkowaniu, posługuje się terminologią naukową, wypowiedzi są wyczerpujące, logiczne, wskazują na korzystanie z literatury naukowej, ale wymagają uzupełnieo, w przypadku egzaminu testowego MCQ uzyskuje od 81 do 90% prawidłowych odpowiedzi ocenę dobrą otrzymuje studentka, która wykazuje: dobrą znajomością zagadnieo z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej objętych programem nauczania, potrafi uzasadnid przydatnośd zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym, wypowiedzi są rzeczowe, logiczne, samodzielne, prezentuje wiedzę objętą podstawową literaturą fachową w przypadku egzaminu testowego MCQ uzyskuje od 71 do 80% prawidłowych odpowiedzi ocenę dośd dobrą otrzymuje studentka, która wykazuje: dośd dobrą znajomością zagadnieo z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej objętych programem nauczania, po ukierunkowaniu potrafi uzasadnid przydatnośd zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym, wypowiedzi są rzeczowe, logiczne, wymagają ukierunkowania, prezentuje wiedzę objętą podstawową literaturą fachową w przypadku egzaminu testowego MCQ uzyskuje od 61 do 70% prawidłowych odpowiedzi ocenę dostateczną otrzymuje studentka, która: wykazuje dostateczną znajomośd zagadnieo z zakresu ginekologii opieki ginekologicznej objętych programem nauczania, przed udzieleniem wypowiedzi potrzebuje ukierunkowania, operuje wiedzą zdobytą podczas obowiązujących zajęd przewidzianych planem kształcenia, nie dąży do pogłębienia wiedzy, wypowiedzi są niepełne, wydłużone w czasie, zawierają nieścisłości, chociaż uwzględniają główne elementy pytania w przypadku egzaminu testowego MCQ uzyskuje 51-60% prawidłowych odpowiedzi KRYTERIA DO ZALICZENIA DWICZEO W WARUNKACH SYMULOWANYCH I ZAJĘD PRAKTYCZNYCH PRZY PACJENCIE Kryteria Wiedza Zasady Sprawnośd Samodzielnośd Postawa oceny Punkty 0 Nie posiada wiedzy 1 Posiada niski poziom wiedzy 2 Posiada wiedzę na poziomie Nie przestrzega zasad Nie przestrzega prawidłowej kolejności zasad Przestrzega zasad po ukierunkowa Czynności wykonuje chaotycznie Czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno Czynności wykonuje poprawnie Brak samodzielności mimo ukierunkowania Wymaga stałego ukierunkowania w działaniu Sporadycznie wymaga ukierunkowania Nie potrafi analizowad i krytycznie ocenid swojego postępowania, nie współpracuje z pacjentką i zespołem Mimo ukierunkowania nie potrafi ocenid i analizowad swego postępowania, nie potrafi współpracowad z pacjentką i z zespołem Ma pewne trudności w ocenie swojego postępowania, wymaga

8 podstawow ym 3 Posiada pełną wiedzę z danego zakresu niu Przestrzega zasad, techniki i kolejności wykonywania Czynności wykonuje pewnie, zdecydowanie i logicznie Dwiczenie wykonuje samodzielnie, pewnie naprowadzenia, ukierunkowania Potrafi krytycznie analizowad i ocenid swoje postępowanie, umiejętnie współpracuje z pacjentką i z zespołem Punktacja do zaliczenia dwiczeo w warunkach symulowanych i zajęd praktycznych przy pacjencie Punkty Ocena 0-7 niedostateczna 8 dostateczna 9 dośd dobra dobra ponad dobra bardzo dobra Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./ ) Zakład Ginekologii Tytuł (stopieo) naukowy lub zawodowy, dziedzina naukowa, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego wraz z wykonywanym zawodem i formą prowadzonych zajęd prof. dr hab. Jerzy Zalewski- wykłady, seminaria, mgr Anna Jaros położna dwiczenia, mgr Małgorzata Pałczyoska położna, mgr Katarzyna Żelazko - położna, mgr Anna Jaros - położna - zajęcia praktyczne Data opracowania sylabusa Imię i nazwisko autora sylabusa, podpis Prof. J. Zalewski, mgr A. Jaros, mgr E. Korzeniewska, mgr B. Mirska, mgr M. Żebracka-Górniak, mgr E. Kawecka-Janik, mgr M. Szostkowska, mgr T. Trebenda, mgr M. Madej, mgr A. Skórzewska, mgr M. Terpiłowska, mgr M. Pałczyoska, mgr K. Żelazko, dr A. Strama Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Jerzy Zalewski... Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia...

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Technologie informacyjne Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Technologie informacyjne Grupa szczegółowych efektów kształcenia 10 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne () Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 3 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Część A - Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Lekarsko-

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Statystyka medyczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne () Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Medycyna sądowa Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Część A Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SYLABUS na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Sylabus Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Grupa szczegółowych efektów Kod grupy C Nazwa grupy Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod grupy DIAGNOSTYCZNE

Kod grupy DIAGNOSTYCZNE Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów NOWOCZESNE Nazwa grupy TECHNIKI Kod grupy DIAGNOSTYCZNE Nauki w zakresie B.W, B.U opieki specjalistycznej NAUK O ZDROWIU

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY.

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów OKULISTYKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Kod grupy Nazwa grupy B.W, B.U Nauki w zakresie opieki specjalistycznej NAUK O ZDROWIU POŁOŻNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Socjologia medycyny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Socjologia medycyny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Socjologia

Bardziej szczegółowo

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia RADIOLOGIA Grupa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Historia medycyny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Historia medycyny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Przedmiot humanistyczny: Historia medycyny

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Grupa

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe 60 30 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne () Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Fizjologia narządu żucia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Dopalacze i ich skutki Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy Nazwa grupy

Dopalacze i ich skutki Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Badania naukowe w Położnictwie. Nazwa modułu/przedmiotu

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Badania naukowe w Położnictwie. Nazwa modułu/przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów Badania naukowe w Położnictwie Kod grupy C.W, C.U, D.K Wydział NAUK O ZDROWIU Kierunek studiów Położnictwo Specjalności

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia DIAGNOSTYKA. Kod grupy Nazwa grupy WEWNĄTRZMACICZNA

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia DIAGNOSTYKA. Kod grupy Nazwa grupy WEWNĄTRZMACICZNA Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia DIAGNOSTYKA Grupa szczegółowych efektów PRENATALNA kształcenia I TERAPIA Kod grupy Nazwa grupy WEWNĄTRZMACICZNA Nauki w zakresie PŁODU

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia RADIOLOGIA Grupa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia NEONATOLOGIA I OPIEKA NEONATOLOGICZNA

Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia NEONATOLOGIA I OPIEKA NEONATOLOGICZNA Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Częśd A - Opis przedmiotu NEONATOLOGIA I OPIEKA NEONATOLOGICZNA Grupa szczegółowych efektów Kod grupy D Nazwa grupy Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów FILOZOFIA I TEORIA Kod grupy Nazwa grupy OPIEKI POŁOŻNICZEJ A.W, A.U Nauki społeczne Wydział Kierunek studiów NAUK

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Biofizyka Grupa szczegółowych efektów Kod grupy Nazwa grupy Wydział Kierunek studiów NAUK O ZDROWIU Fizjoterapia Specjalności Poziom studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA (Opieka Specjalistyczna)

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA (Opieka Specjalistyczna) SYLABUS 2012-2015 Nazwa modułu/przedmiotu : ydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA w tym ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Sylabus 2017/2018. Opis przedmiotu kształcenia. Wychowanie Fizyczne. Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS)

Sylabus 2017/2018. Opis przedmiotu kształcenia. Wychowanie Fizyczne. Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus 2017/2018 Opis przedmiotu kształcenia Wychowanie Fizyczne Załącznik nr 5 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod Nazwa grupy grupy Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus 2017-2018 Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Lekarsko-Stomatologiczny Lekarsko-Dentystyczny nie dotyczy Grupa szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny

kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Fizjologia Ciąży Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy E Nazwa grupy Nauki kliniczne niezabiegowe Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

kształcenia PREWENCYJNA W GINEKOLOGII B.W, B.U

kształcenia PREWENCYJNA W GINEKOLOGII B.W, B.U Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów MEDYCYNA PREWENCYJNA W Nazwa grupy POŁOŻNICTWIE I Kod grupy Nauki w zakresie GINEKOLOGII B.W, B.U opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Kod grupy I POŁOŻNICTWA

Kod grupy I POŁOŻNICTWA Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów KLINICZNE PODSTAWY Nazwa grupy GINEKOLOGII Kod grupy I POŁOŻNICTWA Moduł podstaw KW, KU fizjoterapii klinicznej NAUK

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 NOWORODKIEM

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 NOWORODKIEM Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów OPIEKA ŚRODOWISKOWA NAD KOBIETĄ, Kod grupy Nazwa grupy NOWORODKIEM Nauki w zakresie I RODZINĄ B.W, B.U opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów INTENSYWNY NADZÓR Kod grupy Nazwa grupy POŁOŻNICZY B.W, B.U Nauki w zakresie opieki specjalistycznej NAUK O ZDROWIU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów OPIEKA SPECJALISTYCZNA Kod grupy Nazwa grupy W GINEKOLOGII Nauki w zakresie B.W, B.U opieki specjalistycznej NAUK O

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus na rok akademicki 2016/2017 Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Starzenie się jako proces Kod grupy Nazwa grupy fizjologiczny B C D E Naukowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Sylabus

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia KLINICZNE I

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia KLINICZNE I Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia KLINICZNE I Grupa szczegółowych efektów kształcenia SPOŁECZNE ASPEKTY Kod grupy Nazwa grupy ROZRODCZOŚCI Nauki w zakresie CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Dietetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek POŁOŻNICTWO Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia

Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia Filozofia i etyka zawodu położnej NAUK O ZDROWIU Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy B Nauki społeczne Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2015/2016

Sylabus na rok 2015/2016 Sylabus na rok 2015/2016 Nazwa przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU. II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne x niestacjonarne

Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU. II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne x niestacjonarne Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Częśd A - Opis przedmiotu kształcenia TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU NAUK O ZDROWIU Położnictwo Specjalności Poziom studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Razem 15 Cele kształcenia: C1. Wyposażenie studenta/studentki we współczesną wiedzę etyczną i podstawy prawne zawodu lekarza dentysty.

Razem 15 Cele kształcenia: C1. Wyposażenie studenta/studentki we współczesną wiedzę etyczną i podstawy prawne zawodu lekarza dentysty. Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Prawo i etyka w stomatologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Patomorfologia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Patomorfologia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Patomorfologia Grupa szczegółowych efektów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie semestry IV, rok akad. 2013-2014 SYMBOL Wk1 +Wk7 Wk16 WYKŁADY LICZBA GODZIN Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów. Nazwa modułu/przedmiotu B.W, B.U

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów. Nazwa modułu/przedmiotu B.W, B.U Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA Kod grupy Nazwa grupy W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII B.W, B.U Nauki w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne Nazwa modułu /przedmiotu Radiologia stomatologiczna Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Radiologia stomatologiczna Grupa szczegółowych

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny UMW

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny UMW Wydział Lekarsko-Stomatologiczny UMW Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY Lekarsko-Dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I (uzupełniające, tzw pomostowe ) X RAZEM 110

SYLABUS I (uzupełniające, tzw pomostowe ) X RAZEM 110 SYLABUS 2012 2015 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (Podstawy Opieki Położniczej) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

OS-PGiPPG Cz. 2 GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu

OS-PGiPPG Cz. 2 GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Nabór 017/018 Kod przedmiotu OS-PGiPPG Cz. GINEKOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu OPIEKA GINEKOLOGICZNA w języku angielskim Gynecology and gynecological care USYTUOANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia Periodontologia przedkliniczna. Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach. Ćwiczenia kliniczne (CK)

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia Periodontologia przedkliniczna. Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach. Ćwiczenia kliniczne (CK) Nazwa przedmiotu Sylabus Opis przedmiotu kształcenia Periodontologia przedkliniczna Załącznik nr 5 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY UMW Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Radiologia stomatologiczna Grupa szczegółowych efektów Kod grupy V Nazwa grupy E Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. - zaliczenie

I nforma cje ogólne. - zaliczenie Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów OPIEKA ŚRODOWISKOWA Kod grupy Nazwa grupy NAD KOBIETĄ I JEJ Nauki w zakresie RODZINĄ B.W, B.U opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (Opieka Specjalistyczna) PO.1.OS- PRM. Nazwa modułu/przedmiotu :

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (Opieka Specjalistyczna) PO.1.OS- PRM. Nazwa modułu/przedmiotu : Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS zęść A - Opis przedmiotu kształcenia. PODSTAWY RATOWNITWA MEDYZNEGO (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS- PRM Kierunek

Bardziej szczegółowo