Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina

2 Wprowadzenie Zmiany geopolityczne kraju i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymuszają korektę układów komunikacyjnych, również w rejonie przygranicznym województwa zachodniopomorskiego. Sytuacje na przejściach wraz z natężeniem ruchu na drogach przedstawia rys. nr 1. Nowe uwarunkowania i wpływy przestrzenno-gospodarcze jednoznacznie wskazują, iż miasto Szczecin znajdzie się w strefie oddziaływania dużych metropolii zewnętrznych (rys nr 2) oraz na szlaku korytarzy komunikacyjnych Hamburg- Lubecka-Kaliningrad i Ystad-Południe Europy. Prognozuje się, że w najbliższym okresie ulegnie zmianie charakter ruchu w rejonie przygranicznym, a na sieci ulic miasta Szczecina znacznie wzrośnie ruch związany z dalekim tranzytem. Ponadto Komisja Europejska zakłada, iż w nadchodzących latach region Morza Bałtyckiego będzie najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. Prognozuje się trzykrotny wzrost obrotów handlu zagranicznego krajów tego regionu. W ramach europejskich wizji rozwojowych takich na przykład jak "Wizje i strategie wokół Bałtyku VASAB 2010 Plus - Program Rozwoju Przestrzennego" są prowadzone prace analityczne, które mają wykazać np. zasadność i zakres budowy nowych i modernizację starych dróg, mając na uwadze przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności regionów w obszarze Morza Bałtyckiego przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego. W ramach wspólnych transgranicznych opracowań pomiędzy Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Południową Skanią a województwem zachodniopomorskim tworzą się pewne koncepcje rozwiązań infrastrukturalnych. Między innymi są to projekty: Translogis - zakończony w 2002 r. Baltic Bridge - zakończony w 2001 roku, kontynuowany dalej jako Baltic Plus - koniec projektu przewiduje się w 2005 roku, Łuk Południowego Bałtyku - zakończony w czerwcu 2004 roku. We wszystkich tych projektach kwestie powiązań komunikacyjnych wokół Aglomeracji Szczecińskiej były i są podnoszone. Rozwiązania w nich prezentowane uzyskały akceptację stron uczestniczących w pracach. Ponadto z tych dokumentów, jak i z dokumentów programowych Krajów Związkowych Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii wynika znacząca rola miasta Szczecina. Oddziaływanie bezpośrednie i powiązania pośrednie miasta Szczecina były badane w pracach prowadzonych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Zasięg tych oddziaływań przedstawia rys. nr 3.

3 Sieć osadniczą wraz z wielkością poszczególnych ośrodków w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz ich wzajemną zależnością przedstawia rysunek nr 4. W obszarze południowozachodniego brzegu Morza Bałtyckiego na północ od Berlina, miasto Szczecin jest największym ośrodkiem osadniczym o znaczącej funkcji obsługi ludności. Po "otwarciu granic" miasto Szczecin będzie pod większym wpływem "ośrodków zewnętrznych" takich jak Berlin, Kopenhaga, Ystad, Malmo czy Poznań i Gdańsk, tak jak pokazano na rysunku nr 5. Z uwagi na ściślejsze powiązania miasta Szczecina poprzez zwiększenie dostępności z tymi ośrodkami dojdzie do większego zainteresowania jako potencjalnym miejscem inwestycji w dziedzinie przemysłu, handlu, usług, nauki itp. Podejmowane próby rozwiązania obecnych i przyszłych problemów w rejonie przygranicznym miasta Szczecina, jednoznacznie wskazują że najbardziej efektywnym rozwiązaniem w zakresie komunikacyjnym będzie budowa drogowego obejścia zachodniego miasta wraz ze stałą przeprawą przez rzekę Odrę. Możliwy do realizacji układ komunikacyjny wokół m. Szczecina przedstawia rysunek nr 6. Realizacja obejścia zachodniego m. Szczecina udostępni nowe tereny inwestycyjne w sąsiadujących ze Szczecinem gminach, co w przyszłości wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów dla przyszłych inwestorów (INFRAPARK - Police, ŁOZIENICA - Goleniów). Ponadto budowa przeprawy przez Odrę i północnego odcinka ( w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113) obejścia skróci o co najmniej 30 min. przejazdy na północ i wschód Polski zarówno z północnych dzielnic Szczecina jak i z gmin położonych po zachodniej stronie Odry. W konsekwencji obejście to przejmie i wyprowadzi poza miasto ruch tranzytowy z pobliskich przejść granicznych a nade wszystko ma szansę stać się częścią przyszłej "Via Hanseatici" - drogi o znaczeniu międzynarodowym, biegnącej z zachodu Europy poprzez Hamburg i Lubekę ( niemiecka autostrada A-20), drogowe przejście graniczne Dobieszczyn-Hintersee lub Lubieszyn-Linken, dalej przez m.police na obecną drogę Krajową nr 6 i dalej przez województwa Polski Północnej do Królewca (Kaliningradu). Zmniejszenie ruchu transportowego w centrum Szczecina w zdecydowany sposób poprawi stan środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz terenów przygranicznych.

4 Poprzez realizacje tej inwestycji zwiększy się dostępności rejonu wokół m. Szczecina eliminując naturalne bariery jakimi są rz. Odra, jez. Dąbskie i Zalew Szczeciński, a pośrednią grupą docelową korzystającą z tego faktu będą przyszli inwestorzy, jak i turyści zmierzający ze wschodu na zachód i odwrotnie. Możliwości rozprowadzenia ruchu kołowego wokół miasta Szczecina przedstawia rysunek nr 7. Po realizacji obejścia zachodniego jeszcze bardziej zostanie podkreślony węzłowy charakter miasta Szczecina w pobliżu, którego przechodzi ruch ze Skandynawii, północnych portów niemieckich oraz ruch generowany przez drogę wodną rzeki Odry wraz z Nadodrzańską Magistralą Kolejową i drogę S-3, czyli "Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy" wzdłuż rzeki Odry.

5

6

7

8 劗e n c enie l t nsp t g weg n s eg egi n st n wi f kt k ńc eni 劗 w 劗 t st 劗 劗 劗 劗 劗 el c 劗i 劗 劗ek 劗 劗 劗 劗 g 劗 劗 st ck 劗 劗 sew lk wᐧ吷ąc enie 劗 t st 劗 劗 劗ᐧ吷ᐧ吷ᐧ吷 劗ᐧ吷 el c 劗i e lin 劗ᐧ吷 c ecinᐧ吷 劗 w ne t 劗cᐧ吷c s n li 劗 n p i 劗ie p n egi n ln 劗 劗 wsk 劗ą s n ᖷ咷ć 劗 w 劗 n weg st ᐧ吷eg p ᐧ吷ąc eni p e ᖷ咷 ᆗ哧 n póᐧ吷n c 劗i st ᐧ吷 c ecin, ᐧ吷ᖷ咷c ᖷ咷ceg t st 劗 劗 劗ᐧ吷ᐧ吷 劗 劗ᐧ吷ᐧ吷 i 劗 劗 劗 劗 g 劗i eksp es w 劗 劗i ᐧ吷 劗3 i ᐧ吷 劗ᐧ吷 c st 劗ili 劗e ᖷ咷 t nsp t wą wscᐧ吷ó 劗 cᐧ吷ó E p 劗 劗óᐧ吷n cne 劗 i k 劗ów N 劗 ᐧ吷t 劗ckicᐧ吷ᐧ吷 ᖷ升 st Sz z ł ᖷ升 ᖷ升ၷ厷 p z łuż ၷ厷 ၷ厷 Sၷ厷ၷ厷ၷ厷 (scᐧ吷e 劗 t c ᆗ哧ᖷ咷ci póᐧ吷n cn 劗 ᖷ咷 k we 劗 E p 劗 n c n 劗 劗i w 劗 nie p ᐧ吷ąc eni 劗i w kóᐧ吷 ᐧ吷 c ecin 劗 k l e 劗 nie 劗ieski 劗 n c n gᆗ哧 k 劗 wš ᐧ吷 劗ᐧ吷, k l e 劗 ó 劗 w 劗 劗 n c n gᆗ哧 fe e ln n ᐧ吷ᐧ吷ᆗ哧, któ 劗 gᐧ吷 劗 劗 劗 劗ć ᐧ吷ąc nikie 劗 p 劗iᆗ哧 劗 劗 劗 劗 劗 gą ᐧ吷 劗ᐧ吷, k l e 劗 c e w n 劗 劗 n c n kᐧ吷 t st w t 劗 劗 e 劗 nie E p 劗ᆗ哧 ᆗ哧nwest 劗c 劗 劗e 劗ᖷ咷cie cᐧ吷 nie 劗i st ᐧ吷 c ecin p 劗c 劗ni siᆗ哧 n c neg sk óceni c s p e 劗 póᐧ吷n cn 劗cᐧ吷 劗s ów p e 劗 劗sᐧ吷 w 劗cᐧ吷 劗i st ᐧ吷 c ecin npᐧ吷 ᆗ哧 ó 劗 劗i st ᐧ吷 ᖷ咷 劗ecnie c s p e 劗 n te 劗 t sie c 劗li 劗ᆗ哧ᐧ吷 k 劗 w 劗n si 劗ᐧ吷3 劗inᐧ吷 p e li w ni ws 劗stkicᐧ吷 w 劗 劗ieni n 劗cᐧ吷 inwest 劗c 劗i w t 劗 劗 劗e 劗ᖷ咷ci cᐧ吷 nieg k 劗 劗ᐧ吷3 c s p e 劗 w 劗niesie ᐧ吷ᆗ哧ᆗ哧 劗inᐧ吷 劗 劗 劗ᆗ哧te t t 劗 legᐧ吷 ᖷ咷ci st ᐧ吷 劗 p t kt w ne 劗 el w 劗 k legᐧ吷 ᖷ咷ci w lini cᐧ吷 p st 劗cᐧ吷 i p e 劗ᆗ哧te w 劗 劗ieni neg k 劗ent ᐧ吷 ᆗ哧 w gi n g nic n 劗 劗s 劗 wc 劗 p 劗ekt nie w glᆗ哧 ni n c 劗wist 劗cᐧ吷 k 劗ᖷ咷ci 劗 w 劗 teg p ᐧ吷ąc eni n linii 劗 劗 劗 g 劗 劗 劗ek 劗 ᐧ吷 c ecin 劗 ᆗ哧 ńsk 劗 ᆗ哧 lining, g ie c s p e 劗 w glᆗ哧 ni 劗ąc ws 劗stkie p p n w ne inwest 劗c 劗e p st nie nie 劗ieckie 劗 i p lskie 劗, legnie 劗es c e k 劗stnie 劗s 劗 劗 劗i n 劗ᐧ吷 Sz ၷ厷 ᖷ升 ၷ厷 szt u ၷ厷ᖷ升 z ᖷ升 st Sz z ၷ厷 łu st u ၷ厷 zᖷ升 ၷ厷 u u ၷ厷ၷ厷ၷ厷ၷ厷 ၷ厷u t ၷ厷ၷ厷ၷ厷 ၷ厷 kw t t 劗e 劗 劗 劗e 劗 wᆗ哧 st ᐧ吷e 劗 p ep w 劗 p e ekᆗ哧 ᖷ咷 ᆗ哧, 劗e k li 劗 劗n 劗cᐧ吷 wᆗ哧 ᐧ吷ów 劗e ni w p 劗 c 劗i i p se 劗 iel 劗ąc 劗 劗 n c ᐧ吷e 劗 ᐧ吷 g ᖷ咷ciᐧ吷

9

10 Charakterystyka projektowanego obejścia zachodniego miasta Szczecina Podstawowe parametry drogi: Droga klasy głównej ruchu przyśpieszonego- GP. (docelowo S) Prędkość projektowa - Vp=100 km/h Nośność nawierzchni jezdni głównej kn/oś Przekrój poprzeczny drogi: docelowo - przekrój dwujezniowy: jezdnia 2x7,0 m pobocza utwardzone 2x2,0 m pobocza gruntowe 2x 0,75 m pas dzielący jezdnie min.3,5 m Zaleca się wykonanie korpusu ziemnego w szerokości docelowej. Podstawową szerokość linii rozgraniczenia pod drogę przyjęto 50,0m. Dostępność drogi: Połączenie z siecią drogową oraz obsługę terenów przyległych odbywać się będzie docelowo poprzez 9 węzłów, które muszą zostać wybudowane oraz jeden węzeł - Goleniów, który musi zostać przebudowany. Po doprecyzowaniu przebiegu obejścia zachodniego miasta Szczecina z uwagi na korektę wynikającą z wcześniejszego przebiegu przez tereny obecnie chronione, całkowita długość wynosi 49,5 km. Aktualny przebieg obejścia zachodniego miasta Szczecina przedstawiono na rysunku. Na całej długości obejścia zlokalizowano 10 bezkolizyjnych węzłów. Kolejno są to węzły : Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Mierzyn, Wołczkowo, Tanowo, Szczecin Północ, Police, Modrzewie, Goleniów. Szczegółowe odległości między węzłami to : Rosówek - Kołbaskowo - 6,2 km, Kołbaskowo - Przecław - 1,4 km, Przecław - Będargowo - 4,6 km, Będargowo - Mierzyn - 6,4 km, Mierzyn - Wołczkowo - 4,7 km, Wołczkowo - Tanowo - 8,0 km, Tanowo - Szczecin Północ- 3,5 km, Szczecin Północ - Police - 2,3 km, Police - Modrzewie - 13,1 km, Modrzewie - Goleniów - 5,5 km.

11 Analiza nawigacyjna Uwarunkowania lokalizacji stałej przeprawy - ᆗ勧 n j n l zy n g cyjn j ł j ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧 l c ᆗ勧 ᖧ厧 ᆗ勧 ᆗ勧z y ny m n m lny ᆗ勧z ś n y ᆗ勧zᆗ勧 ł 受 gl n g m u ł g z ł kᆗ勧 śl ny n 67 m. ᆗ勧 ᆗ勧 m ᆗ勧y ś ł m u yn k ją z ᆗ勧z 受 ᆗ勧 z j yc 受 ᆗ勧 u 受zcz c n ᆗ勧 z ᆗ勧z y nyc 受 ᆗ勧 m ᆗ勧 受 y k śc yc 受 k 受 受u nyc 受 受 czn 受zcz c ᑇ咇 k j. y k ść m k ym lną k 受 n lu ᆗ勧 m y n ᆗ勧 ᖧ厧 n ujśc ᆗ勧 受zcz c n l m uj k u ln l n y k g n ᆗ勧c ᆗ勧z c 受 ząc ᆗ勧z z ᑇ咇 ᆗ勧ᆗ勧 n y k śc ᑇ咇n ujśc ᑇ咇n 受łn c ᑇ咇 m ᆗ勧 gm. ᑇ咇 l n 受 ᑇ咇. y k ść łu 受 n śᆗ勧 n m z m m y yn ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇 mᑇ咇 n m y k ść ᆗ勧z 受 n jn 受 zym m j cu k ł 6ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇 m. ᑇ咇 z c ny ᆗ勧z ś z my ᆗ勧zᆗ勧 ł 受 gl n g m ᆗ勧 zy nᆗ勧 ᆗ勧znym kᆗ勧 ᆗ勧 z m 受ᆗ勧 m u ł g z z n g n ᆗ勧z nym 受zcz c n ᆗ勧 ᖧ厧 n ujśc kᆗ勧 śl n n ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇 m n c nku ᆗ勧 ym ᑇ咇ᑇ咇ᑇ咇 m n łuku ᆗ勧u n g. ᆗ勧yᑇ咇 k cj yc 受 lk śc nn n ą ć yk n n u głᆗ勧 受 n j n l zy ᆗ勧 受l mu lu 受 n ᆗ勧 j k u 受u l n g. j 受 ᆗ勧 z j ym lnym m j c m ᆗ勧z ᆗ勧 y j l k l z cj n 受łn c ᆗ勧 j nu ᑇ咇 j nk ᆗ勧 l ck j ᑇ咇n 受łn c ᆗ勧 ᆗ勧 u ᑇ咇 ᆗ勧 k g ᆗ勧 l c ᑇ咇. ᑇ咇 k l z cjᆗ勧 ł j ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧 j n ᑇ咇 kł 受 ᑇ咇 受 m cznyc 受 ᆗ勧 l c c 受 ᆗ勧z n n ᆗ勧y unku n 受 j. ᆗ勧 n n l z n g cyjn ł j ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧 l c ᆗ勧 ᖧ厧 ᆗ勧 ᑇ咇 ᑇ咇 m l k ᆗ勧 受 受. n 受. k. 受.. ᆗ勧 ᑇ咇. n z. ᑇ咇ᑇ咇 受zcz c n ᑇ咇 ᑇ咇 n n ᑇ咇 zł k mgᆗ勧 n 受. 受y ᆗ勧 gᆗ勧 ᑇ咇 k g ᆗ勧 ᑇ咇 ᑇ咇ᑇ咇 ᑇ咇 z m ᆗ勧z 受k 受ᆗ勧 mgᆗ勧 n 受. k. 受. ᑇ咇 受zcz c n 2004 ᆗ勧 k. ᆗ勧 n y l k l z cj ł j ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧 j n m ᆗ勧 l c. ᆗ勧ᆗ勧z ny ᆗ勧 n ᑇ咇 ᆗ勧z ᆗ勧 y j n jk ᆗ勧zy n j zy k mun k cyjn łn ᆗ勧unk 受 z cz ᑇ咇 n g cj.

12 k ᆗ勧 ny ᑇ咇 kł 受 ᑇ咇 受 m cznyc 受 ᆗ勧 l c c 受 n 受 z ᆗ勧 ncj ln j l k l z cj ł j ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧z z ᆗ勧z kᆗ勧 ᑇ咇 ᆗ勧ᆗ勧 ᆗ勧 ᆗ勧 n 受łn cny. ᑇ咇 ᆗ勧zuc n z ł 受 n ᆗ勧 n y zn. ᑇ咇 Przeprawa południowa - A zl k l z n ᆗ勧 j n 受k l ᑇ咇 k g ᑇ咇 ᆗ勧. ᆗ勧 n m ł k ᆗ勧zy ny z u g n ᑇ咇 zn j ując ᆗ勧 n jąc g 受l 受u k c k ᑇ咇 n u ln l k cj k c k ᑇ咇ᑇ咇 k n ᆗ勧ukcj m u 受ᆗ勧 z ᆗ勧zył u 受y 受 z ᆗ勧 c n ᆗ勧 ᆗ勧 g c u ᆗ勧u n 受 z czn ᆗ勧 gul n ᆗ勧uc 受u k 受 ᆗ勧z z 咇 咇 受ᑇ咇 ᆗ勧 ᑇ咇ᆗ勧 n jąc g ujᆗ勧c yᑇ咇 ł 受y ᆗ勧 n ᆗ勧z c ᆗ勧c ᆗ勧 nu z k n ł m ᆗ勧z y nym yk ᆗ勧zy n n ᆗ勧zy n j c 受 ᆗ勧 ᆗ勧 n z c 受 n jᑇ咇 k m l k n łącz n z ᆗ勧 j k ną ᆗ勧 gą zy 受k g ᆗ勧uc 受uᑇ咇 ᆗ勧z jśc ᆗ勧z z ᆗ勧 n ᑇ咇n ujśc 受l 受u l k ᆗ勧ł 受 受 z ᆗ勧u c 受ᆗ勧 n n g kᆗ勧 j 受ᆗ勧 zu ᆗ勧 z ᆗ勧 n n g ᆗ勧 z ᆗ勧 u ᆗ勧zyᆗ勧 y ᑇ咇 un yczn ᆗ勧ᑇ咇l ᆗ勧y yczn g 咇 受ᆗ勧y n ᑇ咇ną ᆗ勧 n c 受 n j Przeprawa centralna - B zl k l z n 受l 受u ᑇ咇 j nk ᆗ勧 l ck j. ᆗ勧 n n jmn j k ᆗ勧zy ny z u g n ᑇ咇 n jącą ᑇ咇 j nkᆗ勧 ᆗ勧 l cką z ᆗ勧z ł n ą ł unk 受 n 受 z cznyc 受ᑇ咇 k n ᆗ勧ukcj m u 受ᆗ勧 z ᆗ勧zył u 受y 受 z ᆗ勧 c n ᆗ勧 ᆗ勧 g c u ᆗ勧u n 受 z czn ᆗ勧 gul n ᆗ勧uc 受u k 受 ᆗ勧z z 咇 咇 受ᑇ咇 k n czn ść zl k l z n 受ᆗ勧 n cy k 受 ᑇ咇 k m lk n jśc ᆗ勧 y ᆗ勧 g j zy 受k g ᆗ勧uc 受u n ᆗ勧 n ᆗ勧 lcᑇ咇 zcz g 受ln ᆗ勧 j n ᆗ勧zycz 受łk. ᆗ勧ᆗ勧z ᆗ勧 tunelowa m 受l j k 受 ym ᆗ勧 nc ᑇ咇 ym n mn j z ᆗ勧z c 受 yc 受 ᆗ勧 n 受 nyc 受 n lz ᆗ勧 n 受łn cny ᆗ勧 ᑇ咇ᑇ咇 ᆗ勧z ny n ᆗ勧y unku y 受 jᑇ咇 y j ᆗ勧 受yć ym lnym. 咇 ᆗ勧 z ąz n z unk u z n 受u y ᆗ勧z ᆗ勧 y ᆗ勧 z 受 z cz ᑇ咇 n g cj n jk ᆗ勧zy n j z. 受 ᆗ勧 ny n k j ᆗ勧z ᆗ勧 yᑇ咇 受ᆗ勧 k gᆗ勧 n cz ᑇ咇 ᆗ勧uc 受u k 受 ᑇ咇 kᆗ勧 受 z zj z y z ᆗ勧 g un luᑇ咇 ᆗ勧 受n n 受 zy k z yk n n ᑇ咇 受ᆗ勧 k k n czn śc ᆗ勧z 受u y y mu zn k n n g cyjn g ᑇ咇 mn j z gᆗ勧 j zu ln l śᆗ勧 k n uᆗ勧 ln g. 受 ᆗ勧 ną uj mną j k n czn ść yk n n k g z 受 z cz n ᑇ咇 cj ln n yl cj ᑇ咇 n y k yc ku u 受 ncj n 受 z czn j.

13

14 ᖷ劷 ed i d b uch p j dó s m ch d ch ᖧ劷 ED I D B UCH J DÓ S M CH D CH SIECI D Ó K J CH W 2005 r. ᖧ劷 ED I D B UCH J DÓ S M CH D CH SIECI D Ó K J CH W 2020.

15 Z p edst i ch p żej ᖷ劷 esó iᖷ劷 ᖷ劷 że ie ᖷ劷eż ie d p d ch i est cjiᖷ劷 uch ᖷ劷 ᖷ劷ic ch mi st ᖷ劷 c eci p est e i piᆗ呇t stu ᖷ劷 t ᖷ劷 ieᖷ劷 c jm iej jed ą t ecią. kolei analizująᖧ劷 ruᖧ劷ᖧ劷 na najᖧ劷li 咇ej poło 咇on 咇ᖧ劷ᖧ劷 przejᖷ哇ᖧ劷iaᖧ劷ᖧ劷 graniᖧ劷zn 咇ᖧ劷ᖧ劷 od Szᖧ劷zeᖧ劷ina w 咇nika, 咇e np. ᖧ劷ał 咇 ruᖧ劷ᖧ劷 z przejᖷ哇ᖧ劷ia w Luᖧ劷iesz 咇nie ᖧ劷ᖧ劷ᖧ劷ąᖧ劷 się przenieᖷ哇ၷ啇 na praw 咇 ᖧ劷rzeg dr 咇 musi przejᖷ哇ၷ啇 przez ᖧ劷entrum miasta, które ju 咇 jest "zakorkowane" w godzinaᖧ劷ᖧ劷 szᖧ劷z 咇tu poprzez ruᖧ劷ᖧ劷 lokaln 咇. roᖧ劷lem ten przedstawiono na w 咇kresaᖧ劷ᖧ劷 poni 咇ej, gdzie zaznaᖧ劷zono w jakiᖧ劷ᖧ劷 i z jakiᖧ劷ᖧ劷 kierunków jest generowan 咇 ruᖧ劷ᖧ劷 samoᖧ劷ᖧ劷odow 咇 na przejᖷ哇ᖧ劷iaᖧ劷ᖧ劷 graniᖧ劷zn 咇ᖧ劷ᖧ劷 w Luᖧ劷iesz 咇nie i Kołᖧ劷askowie. Doraźne rozwiązania w postaᖧ劷i ᖧ劷udow 咇 ᖧ劷z 咇 modernizaᖧ劷ji wewnętrznego układu drogowego miasta nie rozwią 咇ą proᖧ劷lemów z ruᖧ劷ᖧ劷em tranz 咇tow 咇m i zasadniᖧ劷zo nie poprawią się parametr 咇 dla podró 咇ująᖧ劷 咇ᖧ劷ᖧ劷 tranz 咇tem.

16

17

18 ᑇ勗 ł ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ł ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᖷ吧ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗ᑇ勗 ᑇ勗 ᑇ勗 ż ᑇ勗ᑇ勗

19

20 Zakres prac, jakie wykonał Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich: "Aktualizacja koncepcji drogowego obejścia zachodniego miasta Szczecina" -- Zachodniopomorski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) Opracowanie "Zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Kołbaskowo i Dobra w zakresie przebiegu obejścia zachodniego miasta Szczecina" - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RBGPWZ), "Koncepcja rozwoju infrastruktury w województwie zachodniopomorskim - stałe połączenie Police Święta - działania mające na celu utrzymanie niezbędnych dla społeczeństwa połączeń komunikacyjnych" oraz "Obejście zachodnie miasta Szczecina - analiza możliwości pozyskania źródeł finansowania inwestycji" - RBGPWZ. Studium przedwykonawcze "Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku - Łuk Południowego Bałtyku - Analiza warunków dla realizacji projektu zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" w ramach środków Unii Europejskiej PHARE CBC - RBGPWZ. W roku 2005 opracowano "Analizy pozwalające na wybór przejścia projektowanego obejścia przez teren miasta - RBGPWZ. Do końca 2005 r. na prace studialne i projektowe związane z obejściem drogowym miasta Szczecina Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył kwotę zł.

21 Obejście zachodnie miasta Szczecina w dokumentach Dotychczasowe działania zmierzające do budowy drogowego Obejścia Zachodniego m. Szczecina: w 2000r 升 u D ó W j wó w K wy t ł 升 升 tu j j w 升 jᖷ吧 t S 升, tó uw ę 升u wę wy ᖷ吧 ᖷ吧ᖧ咇w ęt ( 升 t w y y 8) 1 marca 2000 r. M ł W j 升ył ę t u w w w w y w ów j wy ów w t U t t 升y Wójt w K ł 升 w D 升, Bu t w G w ᖷ吧, St t ᖷ吧 w tu ᖷ吧 t w U ę u M ł w W j wó tw 14 czerwca 2000 r. t ł y K ł 升 w, D 升, ᖷ吧 S D j w w 升O 升w y ół ᖷ吧 j S w w 升 O ę 升, w tó j w t ę y y 升 w 升 t : w ᖷ吧 j w 升 jᖷ吧 j wy w t, 升 wł j tu wy u u u tów, u y y j w u 升u wy w t u 9 kwietnia 2001 r. t ł y t tw ty ᖷ吧 w ę 升 ów w w O 升 jᖷ吧 S 9 kwietnia 2001 r. U 升 M ł w w ę 升 ᖷ吧 升 升 y t 升WRSᖷ吧 O/S w w t ów O 升 jᖷ吧 S, 19 kwietnia 2001 r. j 升 uw t yf w ł ń 升 W j wó tw u j 升ł y ję u yt tu w 升 y j 升 O 升 jᖷ吧 S 9 maja 2001r. t ł ᖷ吧ORO UMᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇 w w w ó y t w w ty j O 升 jᖷ吧 S w w 升 O ę ᖷ吧 ᖷ吧 ᖧ咇w ęt ᖷ吧 u t ł Wójtów K ł 升 w D 升, Bu t ów G w ᖷ吧, ᖷ吧 y t M t S, St tę ᖷ吧 w tu ᖷ吧 M ł W j wó tw St y 升 w 升 ły ę w ut y w j wy t ów 升 O 升 jᖷ吧 w y t w t y f j w ty u u w t u w u ᖷ吧, y u ᖷ吧 升ę y j w ty j, u 升 j u ᖷ吧 w w 升 f t u tu ę t 升 24 czerwca 2001 r. Dy t 升WRSᖷ吧 ytyw w ᖧ咇 w t ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇 w w wy t w j 升 jᖷ吧 grudzień 2001 r. ń j tu ᖷ吧 w ᖷ吧 升ᖧ咇 升, w tó y f uł w j y j w ty j, w ty ów 嗧 O 升w y ół ᖷ吧 j S w w O ę, 24 czerwca 2002 r. S j W j wó tw u w ł 升 XXXᖧ咇ᖧ咇/334/ᖧ咇ᖧ咇 yj 升ł 升ᖷ吧 w t w j wó tw 升, w tó y t w 升 w j w O 升 jᖷ吧 S, 7 października 2002 r. S j W j wó tw u w ł 升 XXXV/355/ᖧ咇ᖧ咇 yj 升ł 升St t ę R w ju ᖧ咇 tu W j wó tw u ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇5 升 ᖷ吧 y j O 升 jᖷ吧 S, 16 czerwca 2003 r. w M ł W j wó tw, W j w y, ᖷ吧 y t M t S ᖷ吧 Rᖷ吧 uw ę w ᖧ咇 wy ᖷ吧 R w ju t ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇4 ᖷ吧 ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇6 w ty j 'O 升w ół ᖷ吧 j S w w 升 O ę 升, 10 września 2003 r. ᖷ吧 ł R 升 u Rᖷ吧 w Bu wy D ó K j wy 升ut t ᖷ吧 M ł w tó y t f uj, 嗧 O 升w ół ᖷ吧 S w w 升 O ę j t wy ęw ę w t ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇4 ᖷ吧 ᖧ咇ᖧ咇ᖧ咇6 嗧 ę źၷ噷 w f j y u t 升 wy j w ty j w 升 u ó j wy, 12 października 2003 r. w ᖷ吧 M ł ᖷ吧 t St u w M t tw ᖧ咇 f t u tu y ᖷ吧 升 j ᖷ吧 ł t, w tó y w uw ę, 嗧 O 升w ół ᖷ吧 S w w 升 O ę j t j t t 升 u w 升 w ju u w ty j 升 12 listopada 2003 r. t ᖷ吧 M ł t j y w t, tó y 升 t w wy 升u w O 升w y ół ᖷ吧 j S w w 升 O ę 20 października 2003 r. t tw ty M ł, W j w y ᖷ吧 y t W Rᖷ吧 uw ę u 升O 升 jᖷ吧 升 j w ty j 升 j K ju lipiec 2004 r. ń j t 升St f R w ju ᖷ吧 łu w B łty u ᖷ吧 Łu ᖷ吧 łu w B łty u 升, w tó y u t yły t y w j wó tw :,, w ń ᖷ吧 u K j w 升 wy M 升u ᖷ吧 ᖷ吧 O 升wó K W t j tu t ł wy tu u wy w w 升 jᖷ吧 t S w t ł 升 w ᖷ吧 ᖧ咇w ęt 20 sierpnia 2004 r. ᖷ吧 M ł ᖷ吧 Ry Ku y y S t St u w M t tw ᖧ咇 f t u tu y Rᖷ吧 wy w 升 嗧 升 y t, tó wy j 升 w y j tu 8 listopada 2004 r. ᖷ吧 M ł ᖷ吧 Ry Ku y y S t St u w M t tw ᖧ咇 f t u tu y Rᖷ吧 w ty 升 y w ty j t t y w j wó tw 17 luty 2005 r. ᖷ吧 M ł ᖷ吧 K y t f O w M t ᖧ咇 f t u tu y Rᖷ吧 w w w 升 jᖷ吧 t S t ó j wy u wę ł w ut t 升ᖷ吧6 y 嗧 w 升 j w 升 ᖧ咇ᖧ咇

22 28 października 2005 w ᖷ吧 M ł ᖷ吧 Ry Ku y y S t St u w M t tw ᖧ咇 f t u tu y Rᖷ吧 w w w 升 jᖷ吧 t S t ó j wy u wę ł w ut t 升ᖷ吧6 y 嗧 w 升 j w 升 ᖧ咇ᖧ咇

Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina. Szczecin, listopad 2010 r.

Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina. Szczecin, listopad 2010 r. Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina Szczecin, listopad 2010 r. Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski

REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. mgr inż. arch. Piotr Kowalski REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO mgr inż. arch. Piotr Kowalski SZCZECIN NA TLE REGIONU BAŁTYCKIEGO - DAWNIEJ SZCZECIN - HISTORIA MIASTA W SKRÓCIE VIII w. - na

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 W związku z projektem BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA oraz Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

OCENA DOTYCHCZASOWEGO PROCESU I WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA SĄSIADUJĄCYCH WOJEWÓDZTW

OCENA DOTYCHCZASOWEGO PROCESU I WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZEJ WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA SĄSIADUJĄCYCH WOJEWÓDZTW POLSKO NIEMIECKI OBSZAR ROZWOJU ODRA NYSA (DPERON) Badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej możliwości realizacji inwestycji transgranicznych OCENA DOTYCHCZASOWEGO PROCESU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji:

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji: INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Wykonawca dokumentacji: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice MOSTY Katowice sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice STUDIUM KORYTARZOWE OBEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin. Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny"

Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin. Konferencja S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny" Słupsk, 14.09.2015 Sieć dróg w zarządzie Oddziału GDDKiA w Szczecinie Rejon Koszalin klasa A klasa S klasa GP klasa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

A C H I T E K T U A, T E C H N O L O G I A, W N Ę T Z A Barbara Kowalska, 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 18A/1 tel. 091 4842410, +48 501 407 077; e-mail artechbasia@interia.pl EONT POIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Uwarunkowania realizacyjne obwodnicy Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania. Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg:

Uwarunkowania. Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: Uwarunkowania Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: droga ekspresowa S3, droga krajowa nr 27, droga krajowa nr 32 (ul. Trasa Północna)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST 厧 w g 厧 w b u bó l w w wów w bów w w l ń ᖷ吧 w ę w w ᐧ呇 l w w w g u l g b w g w l w g b 厧 l w 厧 w 厧 w ż ᖷ吧 b u 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

ROK 3 Komunikacja miejska

ROK 3 Komunikacja miejska I N S T Y T U T P R O J E K T O W A N I A U R B A N I S T Y C Z N E G O ROK 3 Komunikacja miejska WYKŁAD 1: Ulice: definicje, klasyfikacja, kompozycja sieci ulic Dr inż. arch. Wojciech Wicher Definicje

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO- ŚRODOWISKOWE Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce

STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO- ŚRODOWISKOWE Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce Nazwa obiektu: Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S74 i DK9 Etap projektu: Zamawiający: Wykonawca: STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO- ŚRODOWISKOWE Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE INWESTYCJI

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE INWESTYCJI Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE INWESTYCJI Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ż ć żń Ę ń żń Ę żń ż Ń Ą Ę ć ń ż Ł ń ć ź Ę ć ć ć ż ć ć ć Ę ń Ź ń Ę Ę Ę ń ń ż ż źń Ź ć Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ń ć żń żń ń ń ń ż Ł ć Ą ć ń ż ń ć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł Sielce obecnie Kurów Zachód (bez węzła) Część nr 1: odcinek granica województwa

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo