Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkrypt

1 Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2010

2 JPMorgan Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci Zarz¹d 1 Zarz¹dzanie i administracja 2 Niezrewidowane sprawozdanie finansowe i informacje statystyczne Po³¹czone zestawienie 5 Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach 23 Zestawienie zmian w liczbie jednostek 39 Informacje statystyczne 51 Informacje dodatkowe do niezrewidowanego sprawozdania finansowego 64 Zestawienie inwestycji JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 73 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 221 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 76 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 225 JPMorgan Funds - America Equity Fund 80 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund 229 JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 83 JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund 232 JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund 84 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 235 JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund 87 JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) 239 JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund 89 JPMorgan Funds - Global Focus Fund 242 JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I 90 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 246 JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 93 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 249 JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 95 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 252 JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 97 JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund 255 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 100 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 258 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 105 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 261 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 108 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 264 JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 110 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 269 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 113 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 274 JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 118 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 276 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 120 JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund 280 JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 122 JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 282 JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 124 JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 285 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 127 JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund 287 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 130 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund 288 JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund 133 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 289 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 135 JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 291 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 136 JPMorgan Funds - JF China Fund 294 JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 139 JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 295 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 142 JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 296 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 145 JPMorgan Funds - JF India Fund 297 JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 147 JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund 299 JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 149 JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 300 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 152 JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 301 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 155 JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 302 JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 158 JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund 304 JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 161 JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 308 JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 166 JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 311 JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund 170 JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 312 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 171 JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 313 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 174 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 314 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 175 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 316 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 177 JPMorgan Funds - Russia Fund 320 JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 181 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 321 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 184 JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 324 JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 187 JPMorgan Funds - UK Equity Fund 327 JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 189 JPMorgan Funds - US 130/30 Fund 330 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 192 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 333 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 195 JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 348 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund 200 JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund 350 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 202 JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 352 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund 205 JPMorgan Funds - US krótka Duration Bond Fund 355 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 207 JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund 356 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 209 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 358 JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 210 JPMorgan Funds - US Strategic Growth Fund 360 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 214 JPMorgan Funds - US Technology Fund 362 JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 219 JPMorgan Funds - US Value Fund 363 Za³¹cznik: Niezrewidowana informacja dodatkowa WskaŸniki ³¹cznych kosztów Funduszu 366 Podsumowanie celów inwestycyjnych subfunduszy 380 Wyniki i zmiennoœæ 387 Odsetki otrzymane/(naliczone) na rachunkach bankowych 400 Klasy jednostek subfunduszy podlegaj¹ce podatkowi Taxe d Abonnement w wysokoœci 0, WskaŸnik stopy obrotu portfela 401 Historyczne zestawienia zmian w liczbie jednostek 402 Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: Niniejsze Sprawozdanie nie mo e stanowiæ wy³¹cznej podstawy do dokonywania jakichkolwiek subskrypcji. Subskrypcje bêd¹ wa ne jedynie w przypadku dokonania ich w oparciu o bie ¹cy prospekt i bie ¹cy uproszczony projekt, udostêpniane wraz z ostatnim zrewidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz ostatnim niezrewidowanym pó³rocznym sprawozdaniem finansowym, je li zosta³o ono opublikowane po rocznym sprawozdaniu finansowym. Zarówno bie ¹cy prospekt, jak i bie ¹cy uproszczony prospekt, niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe oraz zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe s¹ nieodp³atnie udostêpniane na yczenie w siedzibie SICAV oraz przez lokalnych agentów p³atnoœci. Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez Zarz¹dcê Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych w prospekcie oraz uproszczonym prospekcie, dane Zarz¹dcy Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy bêd¹ dostêpne w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej lub na stronie

3 JPMorgan Funds Zarz¹d Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Bankier Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Wielka Brytania Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Jean Frijns Profesor w dziedzinie finansów i inwestycji Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Holandia Wiceprezes Zarz¹du Pierre Jaans Ekonomista 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Andrea L. Hazen Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Wielka Brytania Robert Van der Meer Profesor finansów 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Holandia Berndt May Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Austria Siedziba European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 1

4 JPMorgan Funds Zarz¹dzanie i administracja Spó³ka zarz¹dzaj¹ca, agent rejestracyjny, agent transferowy, œwiatowy dystrybutor i agent domicylowy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Doradca inwestycyjny (podmiot zlikwidowany w dniu 21 paÿdziernika 2010r.) JPMorgan Asset Management Advisory Company S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Zarz¹dcy inwestycyjni J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2 - Chome Chiyoda-ku Tokyo Japonia JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Wielka Brytania JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 17th Floor, 65 Tun Hwa South Road Section 2, Taipei Tajwan JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hongkong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY Stany Zjednoczone Depozytariusz, agent korporacyjny, administracyjny i agent p³atnoœci J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Audytor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Radca prawny Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 2

5 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 3

6 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 4

7 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie JPMorgan Funds Po³¹czone USD Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD Aktywa Inwestycje w papiery wartoœciowe wed³ug wartoœci rynkowej Koszt nabycia: Inwestycje w papiery, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) wed³ug wartoœci rynkowej (1) Œrodki pieniê ne na rachunkach bankowych Depozyty terminowe i inne aktywa pieniê ne Nale noœci z tytu³u sprzeda y inwestycji Nale noœci z tytu³u sprzeda y papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (1) Nale noœci z tytu³u subskrypcji Nale noœci z tytu³u odsetek i dywidend Nale ne zwroty podatku Odst¹pienie od wynagrodzenia (2) Pozosta³e nale noœci Niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Aktywa ogó³em Zobowi¹zania Kredyt w rachunku bankowym Otwarte krótkie pozycje na papierach wartosciowych, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (2) Zobowi¹zania z tytu³u zakupu inwestycji Zobowi¹zania z tytu³u zakupu papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (1) Zobowi¹zania z tytu³u wykupu Zobowi¹zania z tytu³u op³at za zarz¹dzanie i doradztwo Op³ata za uzyskany wynik Pozosta³e zobowi¹zania Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Zobowi¹zania ogó³em Aktywa ogó³em Historyczne aktywa ogó³em 30 czerwca 2010r czerwca 2009r czerwca 2008r czerwca 2007r czerwca 2006r (1) Patrz informacja dodatkowa 2l). (2) Patrz informacja dodatkowa 7a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 5

8 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (3) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD (3) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 1 lipca 2010r. 6

9 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD Emerging Markets Corporate Bond Fund (4) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (5) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (6) USD (4) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 14 lipca 2010r. (5) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 24 listopada 2010r. (6) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 10 grudnia 2010r. 7

10 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (7) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD (7) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 29 listopada 2010r. 8

11 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (8) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR Euroland Equity Fund EUR (8) Nazwa subfunduszu zmieniona z Euro Liquid Reserve Fund w dniu 2 sierpnia 2010r. 9

12 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Euroland Select Equity Fund EUR Europe 130/30 Fund EUR Europe Aggregate Plus Bond Fund EUR Europe Balanced Fund (EUR) EUR Europe Convergence Equity Fund EUR Europe Dynamic Fund EUR Europe Dynamic Mega Cap Fund EUR

13 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Dynamic Small Cap Fund EUR Europe Equity Fund EUR Europe Focus Fund EUR Europe High Yield Bond Fund EUR Europe Micro Cap Fund EUR Europe Select 130/30 Fund EUR Europe Small Cap Fund EUR

14 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Strategic Growth Fund EUR Europe Strategic Growth Small Cap Fund EUR Europe Strategic Value Fund EUR Europe Strategic Value Small Cap Fund EUR Europe Technology Fund EUR Germany Equity Fund EUR Global Absolute Return Bond Fund (9) USD (9) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 7 paÿdziernika 2010r. 12

15 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Aggregate Bond Fund USD Global Consumer Trends Fund EUR Global Convertibles Fund (EUR) EUR Global Corporate Bond Fund USD Global Credit Bond Fund USD Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund (10) EUR Global Dynamic Fund USD (10) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 16 wrzeœnia 2010r. 13

16 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Equity Fund (USD) USD Global Focus Fund EUR Global Government Bond Fund EUR Global Government Short Duration Bond Fund EUR Global Healthcare Fund USD Global Infrastructure Trends Fund EUR Global Natural Resources Fund EUR

17 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Real Estate Securities Fund (USD) USD Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Global Short Duration Bond Fund USD Gobal Socially Responsible Fund USD Global Strategic Bond Fund USD Highbridge Asia Pacific STEEP Fund (11) USD Highbridge Europe STEEP Fund EUR (11) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 13 grudnia 2010r. 15

18 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Highbridge US STEEP Fund USD Japan Dynamic Fund JPY JF ASEAN Equity Fund USD JF Asia Alpha Plus Fund USD JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund USD JF China Fund USD JF Greater China Fund USD

19 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) JF Hong Kong Fund USD JF India Fund USD JF Japan Alpha Plus Fund USD JF Japan Equity Fund USD JF Japan Small Cap Fund USD JF Korea Equity Fund USD JF Pacific Balanced Fund USD

20 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) JF Pacific Equity Fund USD JF Pacific Technology Fund USD JF Singapore Fund USD JF Taiwan Fund USD Latin America Equity Fund USD Managed Reserves Fund USD Russia Fund USD

21 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Sterling Bond Fund GBP Systematic Alpha Fund EUR UK Equity Fund GBP US 130/30 Fund USD US Aggregate Bond Fund USD US Dynamic Fund USD US Growth Alpha Plus Fund USD

22 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) US Select 130/30 Fund USD US Short Duration Bond Fund (12) USD US Small and Micro Cap Fund USD US Small Cap Growth Fund USD US Strategic Growth Fund USD US Technology Fund USD US Value Fund USD (12) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 15 grudnia 2010r. 20

23 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 21

24 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 22

25 JPMorgan Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach za okres od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. JPMorgan Funds Po³¹czone USD Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD Aktywa na pocz¹tek okresu * Dochód Przychód z dywidendy Dochód odsetkowy Przychody z po yczek papierów wartoœciowych Odsetki bankowe Odsetki od transakcji swapowych Przychody ogó³em Koszty Op³aty za zarz¹dzanie i doradztwo Prowizje depozytariusza, agenta korporacyjnego, administracyjnego i agenta domicylowego Op³aty agenta transferowego i agenta rejestracyjnego Podatek Taxe d abonnement Oprocentowanie kredytu w rachunku Odsetki od transakcji swapowych Op³aty ró ne** Minus: odst¹pienie od wynagrodzenia (1) Koszty ogó³em przed op³at¹ za uzyskany wynik Op³ata za uzyskany wynik Koszty ogó³em Przychód/(strata) z inwestycji ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na sprzeda y inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) (20.267) Zrealizowany zysk/(strata) na finansowych kontraktach terminowych futures (70.239) - Zrealizowany zysk/(strata) na ró nicach kursowych ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³ooeci (TBA) Zrealizowany zysk/(strata) na instrumentach pochodnych Zrealizowany zysk/(strata) za okres Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na inwestycjach Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na walutowych kontraktach terminowych forward (581) (92.947) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na finansowych kontraktach terminowych futures Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na ró nicach kursowych ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (50.935) - (12.154) - Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na instrumentach pochodnych Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) za okres Wzrost/(spadek) w wyniku operacji Zmiany w kapitale udzia³owym Subskrypcje Wykupy ( ) ( ) ( ) ( ) Wzrost/(spadek) w wyniku zmian w kapitale udzia³owym ( ) Wyp³ata dywidendy ( ) (4.362) - - Aktywa na koniec okresu (1) Patrz informacja dodatkowa 7a). * Saldo pocz¹tkowe zosta³o po³¹czone wed³ug kursów wymiany walut obowi¹zuj¹cych Po³¹czenie tych samych wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w dniu 30 czerwca 2010r. daje kwotê USD ** Na op³aty ró ne sk³ada³y siê w g³ównej mierze wynagrodzenie Cz³onków Zarz¹du, op³aty z tytu³u audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 23

26 JPMorgan Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (2) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD (46.507) ( ) ( ) ( ) (63.109) ( ) (950) (49.288) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (155) - - ( ) (2) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 1 lipca 2010r. 24

27 JPMorgan Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD Emerging Markets Corporate Bond Fund (3) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (4) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (5) USD (658) (4.808) (31.577) (783) (81.792) ( ) ( ) ( ) (72.692) (68.734) (7.464) (343) ( ) (21.764) - - (36.426) (2.031) ( ) (76.162) (47.139) (25.595) (8.690) (3.567) (813) - ( ) ( ) ( ) ( ) (42.665) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) - ( ) (19.242) ( ) (3) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 14 lipca 2010r. (4) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 24 listopada 2010r. (5) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 10 grudnia 2010r. 25

28 JPMorgan Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (6) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD ( ) ( ) ( ) (566) (200) (8.382) ( ) (97.650) (57.674) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.171) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - ( ) (3.390) - ( ) (6) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 29 listopada 2010r. 26

29 JPMorgan Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (7) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR Euroland Equity Fund EUR ( ) (40.694) ( ) - ( ) ( ) (1.159) (17.154) (7.267) (24.787) (4.759) - (5.593) ( ) (47.906) ( ) - ( ) ( ) (51.797) ( ) (54.060) (2.494) - ( ) (12.703) (22.542) (83) (93) ( ) (45.222) ( ) (34.021) ( ) ( ) (80.473) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (54.160) - (1.535) ( ) (7) Nazwa subfunduszu zmieniona z Euro Liquid Reserve Fund w dniu 2 sierpnia 2010r. 27

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2016 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2011 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) Zarz¹d

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa

Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów Dane na 31 październik 2017 Subfundusze akcji Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 03.04.2000 LU0109394709 14,34-7,89-2,55 1,38 20,06

Bardziej szczegółowo

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Grudzień 2016 r. JPMorgan Funds. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg

PROSPEKT EMISYJNY Grudzień 2016 r. JPMorgan Funds. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY Grudzień 2016 r. JPMorgan Funds Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg JPMORGAN FUNDS ( Fundusz ) uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w trybie przewidzianym

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

JPMORGAN FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY. Wrzesień 2015 r.

JPMORGAN FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY. Wrzesień 2015 r. JPMORGAN FUNDS Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY Wrzesień 2015 r. DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH I NIE MOŻE PODLEGAĆ DYSTRYBUCJI WŚRÓD TAKICH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

JPMORGAN FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY. Wrzesień 2016 r.

JPMORGAN FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY. Wrzesień 2016 r. JPMORGAN FUNDS Société d'investissement à Capital Variable Luksemburg PROSPEKT EMISYJNY Wrzesień 2016 r. DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH I NIE MOŻE PODLEGAĆ DYSTRYBUCJI WŚRÓD TAKICH

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta

Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta Merrill Lynch International Investment Funds Raport pó roczny oraz pó roczne sprawozdanie finansowe niebadane przez bieg ego rewidenta 30 czerwca 2005 r. Spis treêci List Przewodniczàcego 2 Rada Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Sprawozdanie półroczne. Polska. 30 czerwca 2011 r. R.C.S. Luxembourg B 8.202

Schroder International Selection Fund Sprawozdanie półroczne. Polska. 30 czerwca 2011 r. R.C.S. Luxembourg B 8.202 International Selection Fund Sprawozdanie półroczne 30 czerwca 2011 r. Polska R.C.S. Luxembourg B 8.202 International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds AUDYTOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2010 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable AUDYTOWANE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds - Identyfikatory funduszy

Franklin Templeton Investment Funds - Identyfikatory funduszy Franklin Templeton Investment Funds - Identyfikatory funduszy Fundusze Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV. 23 maja 2016 r. Nazwa Klasa Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r.

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r. BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 31 sierpnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Spis treści List Prezesa BGF 2 Raport Zarządzających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa Polska Tel +48 22 337 13 50 Fax +48 22 337 13 70 Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 10/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 11/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 4/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Suplement. Goldman Sachs Funds SICAV. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.

Suplement. Goldman Sachs Funds SICAV. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V. Suplement Goldman Sachs Funds SICAV Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.) Suplement I do Prospektu emisyjnego - Część I: Portfele akcyjne

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo