II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów"

Transkrypt

1 Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r. I. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, należy przedstawić następujące dokumenty 1. W przypadku rezydentów pełnoletnich będących obywatelami polskimi: a) dowód osobisty albo b) inny dokument tożsamości akceptowany i wydany na terytorium Rzeczpospolitej Polski. W przypadku przedłożenia dokumentu bez adresu zamieszkania dodatkowo wymagany jest inny, akceptowany przez Bank dokument, potwierdzający adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadku rezydentów pełnoletnich będących obywatelami innych państw niż Rzeczpospolita Polska: a) paszport wydany przez państwo rezydenta wraz z dokumentem, akceptowanym przez Bank, potwierdzającym adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania albo b) dowód osobisty rezydenta wydany w kraju pochodzenia (dotyczy wyłącznie obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) wraz z dokumentem, akceptowanym przez Bank, potwierdzającym adres zamieszkania rezydenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie rezydenta o miejscu zamieszkania. 3. W przypadku rezydentów małoletnich będących obywatelami polskimi: a) dowód osobisty albo b) paszport wydany przez Rzeczpospolitą Polskę albo c) ważna legitymacja szkolna albo d) odpis aktu urodzenia lub ważnej legitymacji / karty ubezpieczeniowej. W przypadku braku w dokumencie adresu zamieszkania, osoba zawierająca Umowę składa oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby małoletniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. W przypadku nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami Rzeczpospolitej Polski: a) dowód osobisty wydanego przez Rzeczpospolitą Polskę albo b) paszport wydany przez Rzeczpospolitą Polskę oraz c) innym, akceptowany przez Bank dokumentem, potwierdzającym adres zamieszkania nierezydenta na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska. 5. W przypadku nierezydentów pełnoletnich będących obywatelami innego państwa niż Rzeczpospolita Polska: a) paszport wydany przez państwo nierezydenta wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem, wydany w kraju pochodzenia nierezydenta potwierdzający adres zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska albo b) dowód osobisty wydany w kraju pochodzenia nierezydenta (dotyczy wyłącznie obywateli Państw, dla których Bank posiada wzorce takich dokumentów) wraz z innym akceptowanym przez Bank dokumentem, wydany w kraju pochodzenia nierezydenta potwierdzający adres zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub oświadczenie nierezydenta o miejscu zamieszkania na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej dokonane być może wyłącznie przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej postępowanie Banku jest uzależnione od przedłożenia orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, określającego jego zakres lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. II. Kanały dostępu 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów W wyżej wymienionych kanałach dostępu wszyscy Klienci zakwalifikowani są do kategorii Klient detaliczny. Klienci obsługiwani we wskazanych kanałach dostępu nie mogą zmienić Kategorii. Klient detaliczny Klient korzystający z najwyższego poziomu ochrony przewidzianego Dyrektywą MiFID oraz polskimi przepisami wprowadzającymi MiFID, nie należący do kategorii Klientów profesjonalnych ani Uprawnionych kontrahentów, w stosunku do którego Bank obowiązany jest określić, czy Instrument finansowy przez niego wybrany odpowiada jego wiedzy i doświadczeniu oraz celom inwestycyjnym.

2 IV. Konflikty interesów Polityka zarządzania Konfliktami Interesów w Banku (aktywny link). V. Przyjmowanie i przekazywanie świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych Podstawowe informacje o przyjmowaniu i przekazywaniu świadczeń przez Getin Noble Bank S.A. w związku z świadczeniem usług inwestycyjnych (aktywny link). VI. Fundusze / subfundusze dystrybuowane w poszczególnych kanałach dostępu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające lub reprezentujące fundusze / subfundusze dystrybuowane w Banku Kanał dostępu POK PF NB Open Finance TFI S.A. X X X Noble Funds TFI S.A. X X X BPH TFI S.A. X AgioFunds TFI S.A. X Investors TFI S.A. X Union Investment TFI S.A. X AXA TFI S.A. X Skarbiec TFI S.A. X MetLife TFI S.A. X Altus TFI S.A. X NN Investment Partners TFI S.A. X Opera TFI S.A. X Franklin Templeton Investments X Schroder Investment Management S.A. X Fundusze / subfundusze dystrybuowane w POK i PF Noble Fund Pieniężny Noble Fund Obligacji Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Fund Timingowy Noble Fund Global Return Noble Fund Mieszany Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Africa and Frontier Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance Akcji Open Finance Aktywnej Alokacji Open Finance Mały i Średnich Spółek Fundusze / subfundusze dystrybuowane w NB AGIO Multistrategia AGIO Kapitał AGIO Agresywny AGIO Aktywnej Alokacji AGIO Kapitał PLUS ALTUS Akcji ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny ALTUS Optymalnego Wzrostu ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy

3 Noble Fund Pieniężny Noble Fund Obligacji Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Fund Timingowy Noble Fund Global Return Noble Fund Mieszany Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Africa and Frontier BPH Skarbowy BPH Pieniężny BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2 BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny BPH Zrównoważony BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Akcji Globalny BPH Akcji Europy Wschodzącej BPH Globalny Żywności i Surowców BPH FIO Strategii Akcyjnej AXA Akcji AXA Akcji Dużych Spółek AXA Selective Equity AXA Akcji Spółek Dywidendowych AXA Akcji MIŚS AXA Obligacji AXA Lokacyjny AXA Obligacji Korporacyjnych AXA Stabilnego Wzrostu AXA Makro Akcji NN Akcji NN Średnich i Małych Spółek NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Selektywny NN Stabilnego Wzrostu NN Zrównoważony NN Obligacji NN Gotówkowy ALTUS Stabilnego Wzrostu ALTUS Aktywnego Zarządzania ALTUS Akcji ALTUS Short Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance Akcji Open Finance Aktywnej Alokacji Open Finance Mały i Średnich Spółek Novo Gotówkowy Novo Papierów Dłużnych Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo Stabilnego Wzrostu Novo Aktywnej Alokacji Novo Akcji Globalnych Novo Akcji Investor Obligacji Korporacyjnych Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus Investor Akcji Spółek Wzrostowych Investor Globalny Akcji Investor Akcji Rynków Wschodzących Investor Akcji Dużych Spółek Investor Akcji Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor BRIC Investor Zmian Klimatycznych Investor Nieruchomości i Budownictwa Investor Infrastruktury i Informatyki Investor Gold Otwarty Investor Agrobiznes Investor Rosja Investor Turcja Investor Indie i Chiny Investor Ameryka Łacińska Investor Zrównoważony Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Obligacji Investor Płynna Lokata Investor Gotówkowy

4 NN Lokacyjny Plus NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Globalnych Możliwości NN (L) Spółek Dywidendowych USA NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN (L) Nowej Azji NN (L) Ameryki Łacińskiej NN (L) Japonia NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących NN (L) Depozytowy NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji MetLife Akcji MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Aktywnej Alokacji MetLife Obligacji Skarbowych MetLife Pieniężny MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife Zrównoważony Nowa Europa MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Nowa Europa MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Lokacyjny MetLife Obligacji Plus MetLife Obligacji Światowych MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Zrównoważony Azjatycki UniKorona Pieniężny UniKorona Obligacje UniLokata UniObligacje: Nowa Europa UniDolar Pieniężny UniStabilny Wzrost UniKorona Zrównoważony UniAkcje Dywidendowy UniKorona Akcje Skarbiec Kasa Skarbiec Depozytowy Skarbiec Obligacja Skarbiec Lokacyjny Slarbiec III Filar Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Skarbiec Waga Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Top Brands Skarbiec Akcja Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec Rynków Rozwiniętych Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec TOP Funduszy Akcji Sakrbiec Rynków Surowcowych Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euroland Fund Franklin European Fund Franklin European Dividend Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund Franklin Global Allocation Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund Franklin India Fund Franklin Japan Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Natural Resources Fund

5 UniAkcje Wzrostu UniAkcje: Nowa Europa UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniAkcje: Turcja UniWIBID Plus UniEURIBOR UniObligacje Aktywny UniStrategie Dynamiczny UniAkcje: Daleki Wschód Schroder ISF Asia Pacific Property Securities EUR Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Schroder ISF Asian Equity Yield EUR Schroder ISF Asian Opportunities USD Schroder ISF Asian Smaller Companies USD Schroder ISF Asian Total Return PLN hedged Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD Schroder ISF China Opportunities USD Schroder ISF Global Convertible Bond USD Schroder ISF Emerging Asia USD Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD Schroder ISF EURO Government Bond EUR Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond USD Schroder ISF US Smaller Companies USD Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Franklin Technology Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mena Fund Franklin European Total Return Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Templeton Africa Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund VII. Zlecenia i dyspozycje przyjmowane w ramach dystrybuowanych funduszy / subfunduszy 1. Zlecenia: a) otwarcie rejestru, b) nabycie tytułów uczestnictwa, c) odkupienie tytułów uczestnictwa, d) konwersja / zamiana tytułów uczestnictwa. 2. Dyspozycje: a) zmiana danych (uczestnika, pełnomocnika, reprezentanta lub przedstawiciela ustawowego), b) udzielanie / odwoływanie / zmiana zakresu pełnomocnictwa, c) dodanie / usunięcie reprezentanta firmy, d) dodanie / usunięcie przedstawiciela ustawowego, e) blokada / odwołanie blokady rejestru, f) ustanowienie / odwołanie osoby uposażonej,

6 g) transfer spadkowy tytułów uczestnictwa, h) odkupienie spadkowe tytułów uczestnictwa, i) zwrot kosztów pogrzebu, j) pośmiertna blokada rejestru, k) transfer środków w wyniku rozwiązania Wspólnego Rejestru Małżeńskiego, l) zamkniecie rejestru. VIII. Wynagrodzenie Banku Getin Noble Bank S.A. na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przyjmuje i przekazuje zlecenia nabycia i zbycia tytułów uczestnictwa, za co otrzymuje wynagrodzenie. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Open Finance TFI S.A. Noble Funds TFI S.A. BPH TFI S.A. AgioFunds TFI S.A. Investors TFI S.A. Union Investment TFI S.A. AXA TFI S.A. Skarbiec TFI S.A. MetLife TFI S.A. Altus TFI S.A. NN Investment Partners TFI S.A. Opera TFI S.A. Franklin Templeton Investments Schroder Investment Management S.A. Stawka wynagrodzenia 60% opłaty stałej za zarządzanie* od 50% do 100% kwoty odpowiadającej wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej oraz od 50% do 60% opłaty z tytułu wynagrodzenia za administrację i zarządzanie* 5,75% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty manipulacyjnej oraz od 0,1% do 1 % opłaty bieżącej* od 0% do 50% kwoty odpowiadającej wysokości opłaty administracyjnej oraz do 50% opłaty za zarządzanie* * w tym zakresie Bank partycypuje w wynagrodzeniu pobieranym przez TFI z aktywów funduszu z tytułu zarządzania danym funduszem IX. Pełnomocnictwa 1. Pełnomocnictwo do zawarcia lub rozwiązania Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej i potwierdzone: a) w kraju przez notariusza lub pracownika Banku; b) za granicą przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, lub potwierdzone urzędowo lub notarialnie wraz z dołączoną apostille w rozumieniu konwencji z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi być przedłożone przez pełnomocnika w Oddziale Banku przy zawarciu Umowy. 3. W przypadku osób fizycznych pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi zawierać dane osobowe osoby, w imieniu której ma być zawarta Umowa, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczpospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości określonego w Wiadomości, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy,

7 datę, kraj i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, numer telefonu oraz podstawowe dane pełnomocnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku pełnomocników będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, datę, kraj i miejsce urodzenia. 4. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi zawierać dane osobowe osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta zawierającego Umowę, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczpospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy, datę, kraj i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki i numer telefonu oraz podstawowe dane pełnomocnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Rzeczpospolitej Polskiej), rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, datę, kraj i miejsce urodzenia. X. Porady ogólne Porady ogólne są świadczone Klientom objętym ofertą w ramach Oddziałów Noble Bank. XI. Kontakt z Bankiem POK, PF NB Infolinia dostępna siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00: dla numerów stacjonarnych i komórkowych: dla połączeń z zagranicy: Opłata za połączenie wg taryfy operatora. Infolinia dostępna w języku polskim. Strona internetowa: Adres: Getin Noble Bank S.A., Infolinia dostępna siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00: Opłata za połączenie wg taryfy operatora. Infolinia dostępna w języku polskim i angielskim. Strona internetowa: Adres: Getin Noble Bank S.A., Data ostatniej aktualizacji: r.

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STYCZEŃ 2013 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2013 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo