BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Transkrypt

1 NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem, doradcą bankowym, doradcą prawnym, księgowym, opiekunem klienta lub innym profesjonalnym doradcą. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Siedziba: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga R.C.S. Luxembourg B.6317 Szanowni Państwo, 19 czerwca 2015 r. Zarząd ( Zarząd ) spółki BlackRock Global Funds ( Spółka ) kieruje do Państwa niniejsze pismo, aby poinformować o opisanych poniżej zmianach, jakie planuje wprowadzić w odniesieniu do Spółki i jej subfunduszy ( Funduszy ). Wszystkie zmiany przedstawione w niniejszym piśmie wchodzą w życie z dniem 20 lipca 2015 r. ( Dzień Wejścia w Życie ), o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, a niniejsze pismo stanowi zawiadomienie posiadaczy tytułów uczestnictwa o tym fakcie. Terminy zdefiniowane użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenia nadane im w prospekcie Spółki ( Prospekt ). W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, że Fundusze European Equity Income Fund, North American Equity Income Fund i Renminbi Bond Fund, o których mowa w niniejszym piśmie, nie zostały dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych w Hongkongu do publicznej sprzedaży w Hongkongu. Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych nie stanowi rekomendacji ani zatwierdzenia Spółki lub Funduszy, ani też żadnej gwarancji wartości komercyjnej Spółki lub Funduszy. Jego wydanie nie oznacza, że Spółka lub Fundusze są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ani nie stanowi potwierdzenia, że są odpowiednie dla określonego inwestora lub kategorii inwestorów. 1. Zmiana nazw indeksów odniesienia Nazwy indeksów odniesienia wskazanych poniżej Funduszy ulegną zmianie. Zmiany zostały wprowadzone w celu ujednolicenia i zapewnienia poprawności stosowanych nazw poszczególnych indeksów odniesienia. Zwracamy uwagę, że same indeksy odniesienia poszczególnych Funduszy nie uległy zmianie. Zmiana nazw indeksów odniesienia nie będzie mieć również wpływu na ogólny profil ryzyka Funduszy, ani na dotychczasowy sposób zarządzania nimi. Euro Corporate Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z BoA ML EMU Corporate Bond Index na BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index European Equity Income Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI Europe Total Return Index na MSCI Europe Index Global Allocation Fund Zmiana nazwy indeksu z 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-US World Govt Bond Index na 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index Global Enhanced Equity Yield Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index Minimum Volatility na MSCI ACWI Minimum Volatility Global Equity Income Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index na MSCI ACWI Global Government Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 100% Hedged (USD) na Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 1

2 Global High Yield Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z BoA ML Global High Yield Constrained USD Hedged Index na BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index Global Multi-Asset Income Fund Zmiana nazwy indeksu z 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged na 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged Global Opportunities Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index na MSCI ACWI World Financials Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI ACWI World Financials Index na MSCI ACWI Financials Index World Healthscience Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI World Healthcare Index na MSCI World Health Care Index 2. Zmiany dotyczące celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej oraz powołanie pomocniczego doradcy inwestycyjnego 2.1 Dostęp do rynku Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Niektóre Fundusze (zwłaszcza te ukierunkowane na inwestycje na rynkach azjatyckich, ale również część Funduszy rynków wschodzących i globalnych) pośrednio inwestują w ChRL, głównie poprzez akcje klasy H (akcje spółek z ChRL notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu) i obligacje typu dim sum (emitowane poza ChRL, ale denominowane w chińskiej walucie CNH (juan wykorzystywany w handlu poza terytorium Chin kontynentalnych), nie zaś w lokalnej walucie). W celu uzyskania bardziej efektywnej kosztowo i zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek ChRL, do polityki inwestycyjnej odpowiednich Funduszy zostaną wprowadzone zmiany, obowiązujące od Daty Wejścia w Życie, które umożliwią dokonywanie inwestycji w ChRL w ramach dwóch programów: 1. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ( RQFII ) 2. Shanghai Hong Kong Stock Connect ( Stock Connect ). W Załączniku C przedstawiono wykaz Funduszy, dla których proponowane jest korzystanie z programów Stock Connect i/lub RQFII, oraz limity aktywów zarządzanych przez Fundusze, które mogą być inwestowane za pośrednictwem tych programów. RQFII Program RQFII przeznaczony jest dla zagranicznych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych ( Inwestorzy Kwalifikowani ), którzy środki denominowane w renminbi pozyskane poza terytorium ChRL inwestują na rynku papierów wartościowych w ChRL. Po uzyskaniu zezwolenia Chińskiej Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie działalności w ramach programu RQFII oraz limitu na inwestycje w renminbi przyznawanego przez Chiński Państwowy Urząd Dewizowy ( Limit RQFII ), Inwestor Kwalifikowany może dokonywać inwestycji na rynku papierów wartościowych w ChRL w ramach przyznanego mu Limitu RQFII. Inwestor Kwalifikowany będzie pełnił podwójną funkcję doradcy/ pomocniczego doradcy inwestycyjnego właściwych Funduszy oraz posiadacza zezwolenia RQFII. Powołanie pomocniczego doradcy inwestycyjnego Spółka BlackRock Asset Management North Asia Limited ( BAMNA ) uzyskała stosowne zezwolenie RQFII i będzie działać w charakterze Inwestora Kwalifikowanego w odniesieniu do właściwych Funduszy po uzyskaniu od Chińskiego Państwowego Urzędu Dewizowego wymaganego Limitu RQFII. W związku z tym konieczne jest, aby spółka BAMNA pełniła rolę doradcy/pomocniczego doradcy inwestycyjnego w odniesieniu do tych Funduszy. BAMNA jest obecnie doradcą pomocniczym wszystkich Funduszy, które mają korzystać z programu RQFII, z wyjątkiem Asian Tiger Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund i Asian Local Bond Fund. Obecnie Funduszami Asian Tiger Bond Fund i Asian Local Bond Fund zarządza spółka BlackRock (Singapore) Limited, działająca w charakterze doradcy inwestycyjnego, a Funduszem Emerging Markets Local Currency Bond Fund zarządzają spółki BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Investment Management (UK) Limited oraz BlackRock Financial Management, Inc., pełniące funkcję doradców inwestycyjnych tego Funduszu. Aby zapewnić Funduszom Asian Tiger Bond Fund, Asian Local Bond Fund i Emerging Markets Local Currency Bond Fund możliwość inwestowania bezpośrednio w ChRL po uzyskaniu przez BAMNA wymaganego Limitu RQFII, w Dniu Wejścia w Życie spółce BAMNA zostanie zlecone pełnienie funkcji ich pomocniczego doradcy inwestycyjnego. BAMNA podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych w Hongkongu i obecnie działa w charakterze pomocniczego doradcy inwestycyjnego innych Funduszy posiadających zezwolenie Komisji*. * Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych nie stanowi rekomendacji ani zatwierdzenia Spółki lub jej subfunduszy, ani też żadnej gwarancji wartości komercyjnej Spółki lub jej subfunduszy. Jego wydanie nie oznacza, że Spółka lub jej subfundusze są odpowiednie dla wszystkich inwestorów ani nie stanowi potwierdzenia, że są odpowiednie dla określonego inwestora lub kategorii inwestorów. 2

3 Proponowane zmiany nie będą skutkować podwyższeniem opłat i kosztów ponoszonych przez odnośne Fundusze i/lub posiadaczy ich tytułów uczestnictwa. Na dzień niniejszego pisma Chiński Państwowy Urząd Dewizowy nie przyznał jeszcze BAMNA Limitu RQFII, który ma zostać podzielony pomiędzy Fundusze ujęte w wykazie w Załączniku C; do czasu jego przyznania Fundusze te nie mogą dokonywać inwestycji w ramach Limitu RQFII. Stock Connect Program Stock Connect ma w założeniu zapewnić inwestorom z Hongkongu i ChRL dostęp do obu rynków giełdowych. Program uruchomiono 17 listopada 2014 r. W ramach programu Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu i Szanghaju wprowadziły systemy dwukierunkowego przekazywania zleceń, aby umożliwić inwestorom z Hongkongu zawieranie transakcji na akcjach określonych spółek notowanych na rynku w ChRL, a inwestorom z ChRL zawieranie transakcji na akcjach określonych spółek notowanych w Hongkongu, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami i regulacjami oraz w ramach limitów inwestycji transgranicznych. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w ramach programów RQFII i Stock Connect Należy zwrócić uwagę, że inwestowanie w ramach programów Stock Connect i RQFII wiąże się nie tylko z ryzykiem typowym dla inwestycji w ChRL, ale i z określonymi dodatkowymi czynnikami ryzyka. Przykładowo, korzystanie z obu programów wymaga stosowania limitów dotyczących inwestycji w ChRL. Jeżeli dany Fundusz nie posiada przyznanego i dostępnego limitu inwestycyjnego, istnieje ryzyko, że nie będzie on w stanie realizować przyjętej strategii inwestycyjnej. Ponadto programy funkcjonują od niedawna, a obowiązujące regulacje nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego nie ma pewności, w jaki sposób będą stosowane. W związku z tym potencjalne zmiany mogą mieć niekorzystny wpływ na możliwość realizacji inwestycji bezpośrednio w ChRL w ramach określonego programu. Wyczerpujące informacje na temat czynników ryzyka dotyczących inwestowania w ChRL oraz szczególne czynniki ryzyka dotyczące programów Stock Connect i RQFII będą przedstawiane w Prospekcie począwszy od dnia Daty Wejścia w Życie. Inwestycje w ramach programów Stock Connect i RQFII nie powinny mieć istotnego wpływu na ogólny profil ryzyka odnośnych Funduszy ani na ich zakładany poziom dźwigni. 2.2 Global Enhanced Equity Yield Fund doprecyzowanie informacji dotyczących dywidendy Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna funduszu Global Enhanced Equity Yield Fund przedstawione w Prospekcie zostaną doprecyzowane poprzez dodanie informacji, że obecnie Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto. W treści wprowadzone zostanie zastrzeżenie w następującym brzmieniu Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (obejmującej koszty). Dotychczasowa polityka wypłat Funduszu ani sposób zarządzania Funduszem nie ulegają zmianie. 3. Zmiany zakładanego poziomu dźwigni Fundusze mogą stosować instrumenty pochodne, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym oraz w celu efektywnego zarządzania portfelem. Przez dźwignię rozumie się ekspozycję Funduszu związaną z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych. Prognozowany poziom dźwigni dla każdego z Funduszy oblicza się wykorzystując sumę wartości nominalnych wszystkich pochodnych instrumentów finansowych utrzymywanych przez dany Fundusz, bez stosowania nettingu. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętej przez Spółkę polityki zarządzania ryzykiem oraz obliczania poziomu dźwigni przedstawiono w częściach Prospektu zatytułowanych Zarządzanie ryzykiem i Dźwignia. Zakładany poziom dźwigni nie ma charakteru limitu i może zmieniać się w czasie. W wypadku niektórych Funduszy nastąpi zmiana zakładanego poziomu dźwigni finansowej. Szczegółowe informacje dotyczące właściwych Funduszy, zmiany zakładanych poziomów dźwigni oraz uzasadnienie tych zmian przedstawiono w Załączniku A. Zmiany zakładanych poziomów dźwigni nie będą skutkować zmianą celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej ani ogólnego profilu ryzyka Funduszy, ani też obecnego sposobu zarządzania Funduszami. 4. Zmiana miary stosowanej w ramach zarządzania ryzykiem Miara stosowana w ramach zarządzania ryzykiem Funduszu Euro Short Duration Bond Fund zostanie zmieniona na Bezwzględną Wartość VaR ( Bezwzględna Wartość VaR ). Dotychczas stosowano Względną Wartość VaR ( Względna Wartość VaR ), a wskaźnikiem odniesienia wykorzystywanym na potrzeby obliczeń był Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index. Względna Wartość VaR obliczana jest przez porównanie VaR danego funduszu i VaR właściwego wskaźnika odniesienia lub portfela referencyjnego, a VaR funduszu nie może przekroczyć dwukrotności VaR wskaźnika odniesienia. Bezwzględna Wartość VaR jest powszechnie wykorzystywana na potrzeby pomiaru ryzyka w wypadku funduszy, dla których porównanie ze wskaźnikiem odniesienia lub portfelem referencyjnym nie jest miarodajne. Regulacje stanowią ponadto, że VaR takiego funduszu nie może być wyższa niż 20% wartości aktywów netto tego funduszu. Wartość VaR dotychczasowego wskaźnika odniesienia funduszu Euro Short Duration Bond Fund istotnie się obniżyła ze względu na panujące warunki rynkowe. Łączna ekspozycja funduszu Euro Short Duration Bond jest ograniczona limitem wyznaczanym na podstawie wskaźnika odniesienia, co w obecnej sytuacji znacznie utrudnia Doradcy Inwestycyjnemu 3

4 zarządzanie tym funduszem w sposób zgodny z celem inwestycyjnym, jakim jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. W obecnym otoczeniu rynkowym Względna Wartość VaR nie jest odpowiednią miarą do stosowania w zarządzaniu ryzykiem funduszu Euro Short Duration Bond Fund. Dzięki zmianie na Bezwzględną Wartość VaR, stosowana będzie wyższa miara VaR, co pozwoli na zwiększenie łącznej ekspozycji funduszu Euro Short Duration Bond Fund. Ponadto wprowadzona zmiana spowoduje wyeliminowanie różnicy pomiędzy miarami stosowanymi w zarządzaniu ryzykiem przez Euro Short Duration Bond Fund i US Dollar Short Duration Bond Fund. W wypadku funduszu US Dollar Short Duration Bond Fund, który realizuje podobną strategię krótkiej duracji (inwestując głównie na rynku amerykańskim), stosowana jest Bezwzględna Wartość VaR. Zmiana nie powinna istotnie wpłynąć na ogólny profil ryzyka ani prowadzić do zmiany zakładanego poziomu dźwigni Funduszu Euro Short Duration Bond Fund czy też obecnego sposobu zarządzania Funduszem. 5. Zmiany opłat i prowizji 5.1 Obniżenie stawki prowizji za zarządzanie Roczna stawka prowizji za zarządzanie funduszami Euro Corporate Bond Fund i Natural Resources Growth & Income Fund zostanie obniżona po zakończeniu ich przeglądu. Szczegółowe informacje dotyczące tych funduszy i zmian rocznej stawki prowizji za zarządzanie przedstawiono w Załączniku B. 5.2 Inne opłaty i prowizje koszty prawne związane ze zwrotem podatku u źródła w Unii Europejskiej Od 2008 r. Spółka składa wnioski o zwrot podatku pobranego u źródła w kilku jurysdykcjach Unii Europejskiej ( UE ), w których prowadzi działalność inwestycyjną i gdzie płaciła podatek u źródła, który jest uznawany za sprzeczny z prawem UE. Do tej pory koszty prawne dotyczące składania wniosków o zwrot podatku były pokrywane z opłaty administracyjnej pobieranej przez BlackRock (Luxembourg) S.A. (spółka zarządzająca Spółki). W ciągu ostatnich kilku lat duża część wniosków złożonych przez Spółkę została rozpatrzona pozytywnie, a kwota otrzymanych zwrotów istotnie przewyższyła związane z tym koszty. W związku z tym, począwszy od 20 lipca 2015 r. koszty prawne związane z ubieganiem się o zwrot podatku u źródła w UE będą pokrywane bezpośrednio przez Spółkę, a nie jak do tej pory z opłaty administracyjnej. Koszty te będą alokowane proporcjonalnie do odpowiednich Funduszy i mogą skutkować nieznacznym wzrostem opłat pobieranych w odniesieniu do odpowiednich Funduszy w wypadku nieuzyskania zwrotu podatku. Konsekwencje dla posiadaczy tytułów uczestnictwa Posiadacze Tytułów Uczestnictwa, którzy nie wyrażają zgody na wprowadzenie proponowanych tu zmian, mogą dokonać umorzenia posiadanych Tytułów Uczestnictwa bez dodatkowych kosztów przed Datą Wejścia w Życie zgodnie z postanowieniami Prospektu. Środki z tytułu umorzenia Tytułów Uczestnictwa zostaną wypłacone trzeciego Dnia Roboczego po odnośnym Dniu Operacji, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów (określonych w Prospekcie). Informacje ogólne Aktualne wersje Prospektu, dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) (nie dotyczy posiadaczy tytułów uczestnictwa w Hongkongu), Informacji dla rezydentów Hongkongu oraz Zestawienia kluczowych faktów o produktach właściwych funduszy, zostaną udostępnione w stosownym czasie. Dostępne są również kopie Statutu Spółki oraz rocznych i półrocznych raportów, które można uzyskać na życzenie, bezpłatnie, od lokalnego przedstawiciela Spółki pod adresem podanym poniżej. Zarząd przyjmuje odpowiedzialność za treść niniejszego pisma. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarządu, który dołożył wszelkich uzasadnionych starań w tym celu, informacje zawarte w niniejszym piśmie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych faktów mogących wpłynąć na skutki tych informacji. Niniejsze pismo nie wymaga podjęcia jakichkolwiek działań przez jego odbiorców. Fundusz BlackRock Global Funds jest wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dopuszczony do dystrybucji w Polsce. Funkcję Przedstawiciela w Polsce pełni Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, Warszawa. Funkcję Agenta Płatności w Polsce pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w lokalnym zespole ds. Obsługi Inwestorów. Z poważaniem Nicholas C.D. Hall Prezes Zarządu 4

5 Załącznik A FUNDUSZ DOTYCHCZASOWY ZAKŁADANY POZIOM DŹWIGNI ZAKŁADANY POZIOM DŹWIGNI PLANOWANY W ZMIENIONYM PROSPEKCIE UZASADNIENIE WPROWADZANEJ ZMIANY Emerging Europe Fund 5% 10% W wypadku tego Funduszu poziom dźwigni zwykle przewyższa obecnie podawaną wartość, ze względu na zwiększenie wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych i okazjonalne wykorzystanie kontraktów futures na indeksy, w celu uzyskania dodatkowego zwrotu z utrzymywanych środków pieniężnych. Emerging Markets Equity Income Fund Fixed Income Global Opportunities Fund 5% 10% W wypadku tego Funduszu poziom dźwigni zwykle przewyższa obecnie podawaną wartość, ze względu na zwiększenie wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych i okazjonalne wykorzystanie kontraktów futures na indeksy, w celu uzyskania dodatkowego zwrotu z utrzymywanych środków pieniężnych. 340% 500% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania instrumentów pochodnych powiązanych z krótkoterminowymi stopami procentowymi. Global Allocation Fund 80% 140% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania instrumentów pochodnych powiązanych z krótkoterminowymi stopami procentowymi. Global Dynamic Equity Fund 60% 100% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania opcji na akcje i kontraktów futures. India Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Japan Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Japan Flexible Equity Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle North American Equity Income Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Renminbi Bond Fund 20% 60% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne. US Basic Value Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle US Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle 5

6 Załącznik B EURO CORPORATE BOND FUND DOTYCHCZASOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE NOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE Klasa A 0,90% 0,80% Klasa C 0,90% 0,80% Klasa D 0,45% 0,40% Klasa E 0,90% 0,80% Klasa I 0,45% 0,40% Klasa J 0,00% 0,00% Klasa X 0,00% 0,00% NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME FUND DOTYCHCZASOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE NOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE Klasa A 1,75% 1,50% Klasa C 1,75% 1,50% Klasa D 1,00% 0,75% Klasa E 1,75% 1,50% Klasa I 1,00% 0,75% Klasa J 0,00% 0,00% Klasa X 0,00% 0,00% Uwaga: tytuły uczestnictwa Klas D, E, I, J i X Funduszy wskazanych powyżej nie są dostępne w publicznej sprzedaży w Hongkongu. 6

7 Załącznik C Fundusze objęte programem RQFII / Stock Connect i limity inwestycyjne Fundusz Program Limit inwestycyjny ASEAN Leaders Fund Stock Connect i RQFII 10% Asia Pacific Equity Income Fund Stock Connect i RQFII 10% Asian Dragon Fund Stock Connect i RQFII 10% Asian Growth Leaders Fund Stock Connect i RQFII 10% China Fund Stock Connect i RQFII 10% Pacific Equity Fund Stock Connect i RQFII 10% Emerging Markets Equity Income Fund Stock Connect 10% Emerging Markets Fund Stock Connect 10% Global Allocation Fund Stock Connect 10% Global Dynamic Equity Fund Stock Connect 10% Global Multi-Asset Income Fund Stock Connect 10% Global Opportunities Fund Stock Connect 10% Global SmallCap Fund Stock Connect 10% World Financials Fund Stock Connect 10% World Healthscience Fund Stock Connect 10% Asian Local Bond Fund RQFII 10% Asian Tiger Bond Fund RQFII 10% Emerging Markets Local Currency Bond Fund RQFII 10% Renminbi Bond Fund RQFII Bez limitu PRISMA 15/1128 BGF PRO SHL POL 0615

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Siedziba: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Nr tel.: +352 34 2010 4201 Nr faksu: +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE.

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Siedziba: 49, avenue, J.F.Kennedy L-1855 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga R.C.S. Luxembourg B 127481 Tel.: + 44 207 743 3300 Faks: + 44 207 743 1143 www.blackrockinternational.com NINIEJSZY DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa

Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów Dane na 31 październik 2017 Subfundusze akcji Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 03.04.2000 LU0109394709 14,34-7,89-2,55 1,38 20,06

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

Prospekt. BlackRock Global Funds. 6 listopada 2015 r.

Prospekt. BlackRock Global Funds. 6 listopada 2015 r. Prospekt BlackRock Global Funds Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Suplement. Goldman Sachs Funds SICAV. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.

Suplement. Goldman Sachs Funds SICAV. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V. Suplement Goldman Sachs Funds SICAV Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.) Suplement I do Prospektu emisyjnego - Część I: Portfele akcyjne

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Skrót Prospektu 9 października 2009 r. Fundusze akcyjne

BlackRock Global Funds. Skrót Prospektu 9 października 2009 r. Fundusze akcyjne EQUITIES FIXED INCOME REAL ESTATE LIQUIDITY ALTERNATIVES BLACKROCK SOLUTIONS BlackRock Global Funds Skrót Prospektu 9 października 29 r. Fundusze akcyjne BlackRock Global Funds (Spółka) jest zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do Protokół zmian w Prospekcie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Noble Funds Africa And Frontier Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń Statut funduszu nie zawiera postanowień ograniczających możliwość odkupywania jednostek uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds Dodatek

BlackRock Global Funds Dodatek BlackRock Global Funds Dodatek z dnia 13 lipca 2017 r. do Prospektu z dnia 30 czerwca 2016 r. Niniejszy dodatek ( Dodatek ) stanowi część prospektu z dnia 30 czerwca 2016 r. ( Prospekt ) i należy go czytać

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r.

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r. BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 31 sierpnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Spis treści List Prezesa BGF 2 Raport Zarządzających

Bardziej szczegółowo