BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Transkrypt

1 NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem, doradcą bankowym, doradcą prawnym, księgowym, opiekunem klienta lub innym profesjonalnym doradcą. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Siedziba: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga R.C.S. Luxembourg B.6317 Szanowni Państwo, 19 czerwca 2015 r. Zarząd ( Zarząd ) spółki BlackRock Global Funds ( Spółka ) kieruje do Państwa niniejsze pismo, aby poinformować o opisanych poniżej zmianach, jakie planuje wprowadzić w odniesieniu do Spółki i jej subfunduszy ( Funduszy ). Wszystkie zmiany przedstawione w niniejszym piśmie wchodzą w życie z dniem 20 lipca 2015 r. ( Dzień Wejścia w Życie ), o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, a niniejsze pismo stanowi zawiadomienie posiadaczy tytułów uczestnictwa o tym fakcie. Terminy zdefiniowane użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenia nadane im w prospekcie Spółki ( Prospekt ). W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, że Fundusze European Equity Income Fund, North American Equity Income Fund i Renminbi Bond Fund, o których mowa w niniejszym piśmie, nie zostały dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych w Hongkongu do publicznej sprzedaży w Hongkongu. Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych nie stanowi rekomendacji ani zatwierdzenia Spółki lub Funduszy, ani też żadnej gwarancji wartości komercyjnej Spółki lub Funduszy. Jego wydanie nie oznacza, że Spółka lub Fundusze są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ani nie stanowi potwierdzenia, że są odpowiednie dla określonego inwestora lub kategorii inwestorów. 1. Zmiana nazw indeksów odniesienia Nazwy indeksów odniesienia wskazanych poniżej Funduszy ulegną zmianie. Zmiany zostały wprowadzone w celu ujednolicenia i zapewnienia poprawności stosowanych nazw poszczególnych indeksów odniesienia. Zwracamy uwagę, że same indeksy odniesienia poszczególnych Funduszy nie uległy zmianie. Zmiana nazw indeksów odniesienia nie będzie mieć również wpływu na ogólny profil ryzyka Funduszy, ani na dotychczasowy sposób zarządzania nimi. Euro Corporate Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z BoA ML EMU Corporate Bond Index na BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index European Equity Income Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI Europe Total Return Index na MSCI Europe Index Global Allocation Fund Zmiana nazwy indeksu z 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-US World Govt Bond Index na 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index Global Enhanced Equity Yield Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index Minimum Volatility na MSCI ACWI Minimum Volatility Global Equity Income Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index na MSCI ACWI Global Government Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 100% Hedged (USD) na Citigroup World Government Bond USD Hedged Index 1

2 Global High Yield Bond Fund Zmiana nazwy indeksu z BoA ML Global High Yield Constrained USD Hedged Index na BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index Global Multi-Asset Income Fund Zmiana nazwy indeksu z 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged na 50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged Global Opportunities Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI AC World Index na MSCI ACWI World Financials Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI ACWI World Financials Index na MSCI ACWI Financials Index World Healthscience Fund Zmiana nazwy indeksu z MSCI World Healthcare Index na MSCI World Health Care Index 2. Zmiany dotyczące celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej oraz powołanie pomocniczego doradcy inwestycyjnego 2.1 Dostęp do rynku Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Niektóre Fundusze (zwłaszcza te ukierunkowane na inwestycje na rynkach azjatyckich, ale również część Funduszy rynków wschodzących i globalnych) pośrednio inwestują w ChRL, głównie poprzez akcje klasy H (akcje spółek z ChRL notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu) i obligacje typu dim sum (emitowane poza ChRL, ale denominowane w chińskiej walucie CNH (juan wykorzystywany w handlu poza terytorium Chin kontynentalnych), nie zaś w lokalnej walucie). W celu uzyskania bardziej efektywnej kosztowo i zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek ChRL, do polityki inwestycyjnej odpowiednich Funduszy zostaną wprowadzone zmiany, obowiązujące od Daty Wejścia w Życie, które umożliwią dokonywanie inwestycji w ChRL w ramach dwóch programów: 1. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ( RQFII ) 2. Shanghai Hong Kong Stock Connect ( Stock Connect ). W Załączniku C przedstawiono wykaz Funduszy, dla których proponowane jest korzystanie z programów Stock Connect i/lub RQFII, oraz limity aktywów zarządzanych przez Fundusze, które mogą być inwestowane za pośrednictwem tych programów. RQFII Program RQFII przeznaczony jest dla zagranicznych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych ( Inwestorzy Kwalifikowani ), którzy środki denominowane w renminbi pozyskane poza terytorium ChRL inwestują na rynku papierów wartościowych w ChRL. Po uzyskaniu zezwolenia Chińskiej Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie działalności w ramach programu RQFII oraz limitu na inwestycje w renminbi przyznawanego przez Chiński Państwowy Urząd Dewizowy ( Limit RQFII ), Inwestor Kwalifikowany może dokonywać inwestycji na rynku papierów wartościowych w ChRL w ramach przyznanego mu Limitu RQFII. Inwestor Kwalifikowany będzie pełnił podwójną funkcję doradcy/ pomocniczego doradcy inwestycyjnego właściwych Funduszy oraz posiadacza zezwolenia RQFII. Powołanie pomocniczego doradcy inwestycyjnego Spółka BlackRock Asset Management North Asia Limited ( BAMNA ) uzyskała stosowne zezwolenie RQFII i będzie działać w charakterze Inwestora Kwalifikowanego w odniesieniu do właściwych Funduszy po uzyskaniu od Chińskiego Państwowego Urzędu Dewizowego wymaganego Limitu RQFII. W związku z tym konieczne jest, aby spółka BAMNA pełniła rolę doradcy/pomocniczego doradcy inwestycyjnego w odniesieniu do tych Funduszy. BAMNA jest obecnie doradcą pomocniczym wszystkich Funduszy, które mają korzystać z programu RQFII, z wyjątkiem Asian Tiger Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund i Asian Local Bond Fund. Obecnie Funduszami Asian Tiger Bond Fund i Asian Local Bond Fund zarządza spółka BlackRock (Singapore) Limited, działająca w charakterze doradcy inwestycyjnego, a Funduszem Emerging Markets Local Currency Bond Fund zarządzają spółki BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Investment Management (UK) Limited oraz BlackRock Financial Management, Inc., pełniące funkcję doradców inwestycyjnych tego Funduszu. Aby zapewnić Funduszom Asian Tiger Bond Fund, Asian Local Bond Fund i Emerging Markets Local Currency Bond Fund możliwość inwestowania bezpośrednio w ChRL po uzyskaniu przez BAMNA wymaganego Limitu RQFII, w Dniu Wejścia w Życie spółce BAMNA zostanie zlecone pełnienie funkcji ich pomocniczego doradcy inwestycyjnego. BAMNA podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych w Hongkongu i obecnie działa w charakterze pomocniczego doradcy inwestycyjnego innych Funduszy posiadających zezwolenie Komisji*. * Zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych nie stanowi rekomendacji ani zatwierdzenia Spółki lub jej subfunduszy, ani też żadnej gwarancji wartości komercyjnej Spółki lub jej subfunduszy. Jego wydanie nie oznacza, że Spółka lub jej subfundusze są odpowiednie dla wszystkich inwestorów ani nie stanowi potwierdzenia, że są odpowiednie dla określonego inwestora lub kategorii inwestorów. 2

3 Proponowane zmiany nie będą skutkować podwyższeniem opłat i kosztów ponoszonych przez odnośne Fundusze i/lub posiadaczy ich tytułów uczestnictwa. Na dzień niniejszego pisma Chiński Państwowy Urząd Dewizowy nie przyznał jeszcze BAMNA Limitu RQFII, który ma zostać podzielony pomiędzy Fundusze ujęte w wykazie w Załączniku C; do czasu jego przyznania Fundusze te nie mogą dokonywać inwestycji w ramach Limitu RQFII. Stock Connect Program Stock Connect ma w założeniu zapewnić inwestorom z Hongkongu i ChRL dostęp do obu rynków giełdowych. Program uruchomiono 17 listopada 2014 r. W ramach programu Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu i Szanghaju wprowadziły systemy dwukierunkowego przekazywania zleceń, aby umożliwić inwestorom z Hongkongu zawieranie transakcji na akcjach określonych spółek notowanych na rynku w ChRL, a inwestorom z ChRL zawieranie transakcji na akcjach określonych spółek notowanych w Hongkongu, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami i regulacjami oraz w ramach limitów inwestycji transgranicznych. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w ramach programów RQFII i Stock Connect Należy zwrócić uwagę, że inwestowanie w ramach programów Stock Connect i RQFII wiąże się nie tylko z ryzykiem typowym dla inwestycji w ChRL, ale i z określonymi dodatkowymi czynnikami ryzyka. Przykładowo, korzystanie z obu programów wymaga stosowania limitów dotyczących inwestycji w ChRL. Jeżeli dany Fundusz nie posiada przyznanego i dostępnego limitu inwestycyjnego, istnieje ryzyko, że nie będzie on w stanie realizować przyjętej strategii inwestycyjnej. Ponadto programy funkcjonują od niedawna, a obowiązujące regulacje nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego nie ma pewności, w jaki sposób będą stosowane. W związku z tym potencjalne zmiany mogą mieć niekorzystny wpływ na możliwość realizacji inwestycji bezpośrednio w ChRL w ramach określonego programu. Wyczerpujące informacje na temat czynników ryzyka dotyczących inwestowania w ChRL oraz szczególne czynniki ryzyka dotyczące programów Stock Connect i RQFII będą przedstawiane w Prospekcie począwszy od dnia Daty Wejścia w Życie. Inwestycje w ramach programów Stock Connect i RQFII nie powinny mieć istotnego wpływu na ogólny profil ryzyka odnośnych Funduszy ani na ich zakładany poziom dźwigni. 2.2 Global Enhanced Equity Yield Fund doprecyzowanie informacji dotyczących dywidendy Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna funduszu Global Enhanced Equity Yield Fund przedstawione w Prospekcie zostaną doprecyzowane poprzez dodanie informacji, że obecnie Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto. W treści wprowadzone zostanie zastrzeżenie w następującym brzmieniu Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (obejmującej koszty). Dotychczasowa polityka wypłat Funduszu ani sposób zarządzania Funduszem nie ulegają zmianie. 3. Zmiany zakładanego poziomu dźwigni Fundusze mogą stosować instrumenty pochodne, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym oraz w celu efektywnego zarządzania portfelem. Przez dźwignię rozumie się ekspozycję Funduszu związaną z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych. Prognozowany poziom dźwigni dla każdego z Funduszy oblicza się wykorzystując sumę wartości nominalnych wszystkich pochodnych instrumentów finansowych utrzymywanych przez dany Fundusz, bez stosowania nettingu. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętej przez Spółkę polityki zarządzania ryzykiem oraz obliczania poziomu dźwigni przedstawiono w częściach Prospektu zatytułowanych Zarządzanie ryzykiem i Dźwignia. Zakładany poziom dźwigni nie ma charakteru limitu i może zmieniać się w czasie. W wypadku niektórych Funduszy nastąpi zmiana zakładanego poziomu dźwigni finansowej. Szczegółowe informacje dotyczące właściwych Funduszy, zmiany zakładanych poziomów dźwigni oraz uzasadnienie tych zmian przedstawiono w Załączniku A. Zmiany zakładanych poziomów dźwigni nie będą skutkować zmianą celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej ani ogólnego profilu ryzyka Funduszy, ani też obecnego sposobu zarządzania Funduszami. 4. Zmiana miary stosowanej w ramach zarządzania ryzykiem Miara stosowana w ramach zarządzania ryzykiem Funduszu Euro Short Duration Bond Fund zostanie zmieniona na Bezwzględną Wartość VaR ( Bezwzględna Wartość VaR ). Dotychczas stosowano Względną Wartość VaR ( Względna Wartość VaR ), a wskaźnikiem odniesienia wykorzystywanym na potrzeby obliczeń był Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index. Względna Wartość VaR obliczana jest przez porównanie VaR danego funduszu i VaR właściwego wskaźnika odniesienia lub portfela referencyjnego, a VaR funduszu nie może przekroczyć dwukrotności VaR wskaźnika odniesienia. Bezwzględna Wartość VaR jest powszechnie wykorzystywana na potrzeby pomiaru ryzyka w wypadku funduszy, dla których porównanie ze wskaźnikiem odniesienia lub portfelem referencyjnym nie jest miarodajne. Regulacje stanowią ponadto, że VaR takiego funduszu nie może być wyższa niż 20% wartości aktywów netto tego funduszu. Wartość VaR dotychczasowego wskaźnika odniesienia funduszu Euro Short Duration Bond Fund istotnie się obniżyła ze względu na panujące warunki rynkowe. Łączna ekspozycja funduszu Euro Short Duration Bond jest ograniczona limitem wyznaczanym na podstawie wskaźnika odniesienia, co w obecnej sytuacji znacznie utrudnia Doradcy Inwestycyjnemu 3

4 zarządzanie tym funduszem w sposób zgodny z celem inwestycyjnym, jakim jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. W obecnym otoczeniu rynkowym Względna Wartość VaR nie jest odpowiednią miarą do stosowania w zarządzaniu ryzykiem funduszu Euro Short Duration Bond Fund. Dzięki zmianie na Bezwzględną Wartość VaR, stosowana będzie wyższa miara VaR, co pozwoli na zwiększenie łącznej ekspozycji funduszu Euro Short Duration Bond Fund. Ponadto wprowadzona zmiana spowoduje wyeliminowanie różnicy pomiędzy miarami stosowanymi w zarządzaniu ryzykiem przez Euro Short Duration Bond Fund i US Dollar Short Duration Bond Fund. W wypadku funduszu US Dollar Short Duration Bond Fund, który realizuje podobną strategię krótkiej duracji (inwestując głównie na rynku amerykańskim), stosowana jest Bezwzględna Wartość VaR. Zmiana nie powinna istotnie wpłynąć na ogólny profil ryzyka ani prowadzić do zmiany zakładanego poziomu dźwigni Funduszu Euro Short Duration Bond Fund czy też obecnego sposobu zarządzania Funduszem. 5. Zmiany opłat i prowizji 5.1 Obniżenie stawki prowizji za zarządzanie Roczna stawka prowizji za zarządzanie funduszami Euro Corporate Bond Fund i Natural Resources Growth & Income Fund zostanie obniżona po zakończeniu ich przeglądu. Szczegółowe informacje dotyczące tych funduszy i zmian rocznej stawki prowizji za zarządzanie przedstawiono w Załączniku B. 5.2 Inne opłaty i prowizje koszty prawne związane ze zwrotem podatku u źródła w Unii Europejskiej Od 2008 r. Spółka składa wnioski o zwrot podatku pobranego u źródła w kilku jurysdykcjach Unii Europejskiej ( UE ), w których prowadzi działalność inwestycyjną i gdzie płaciła podatek u źródła, który jest uznawany za sprzeczny z prawem UE. Do tej pory koszty prawne dotyczące składania wniosków o zwrot podatku były pokrywane z opłaty administracyjnej pobieranej przez BlackRock (Luxembourg) S.A. (spółka zarządzająca Spółki). W ciągu ostatnich kilku lat duża część wniosków złożonych przez Spółkę została rozpatrzona pozytywnie, a kwota otrzymanych zwrotów istotnie przewyższyła związane z tym koszty. W związku z tym, począwszy od 20 lipca 2015 r. koszty prawne związane z ubieganiem się o zwrot podatku u źródła w UE będą pokrywane bezpośrednio przez Spółkę, a nie jak do tej pory z opłaty administracyjnej. Koszty te będą alokowane proporcjonalnie do odpowiednich Funduszy i mogą skutkować nieznacznym wzrostem opłat pobieranych w odniesieniu do odpowiednich Funduszy w wypadku nieuzyskania zwrotu podatku. Konsekwencje dla posiadaczy tytułów uczestnictwa Posiadacze Tytułów Uczestnictwa, którzy nie wyrażają zgody na wprowadzenie proponowanych tu zmian, mogą dokonać umorzenia posiadanych Tytułów Uczestnictwa bez dodatkowych kosztów przed Datą Wejścia w Życie zgodnie z postanowieniami Prospektu. Środki z tytułu umorzenia Tytułów Uczestnictwa zostaną wypłacone trzeciego Dnia Roboczego po odnośnym Dniu Operacji, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów (określonych w Prospekcie). Informacje ogólne Aktualne wersje Prospektu, dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) (nie dotyczy posiadaczy tytułów uczestnictwa w Hongkongu), Informacji dla rezydentów Hongkongu oraz Zestawienia kluczowych faktów o produktach właściwych funduszy, zostaną udostępnione w stosownym czasie. Dostępne są również kopie Statutu Spółki oraz rocznych i półrocznych raportów, które można uzyskać na życzenie, bezpłatnie, od lokalnego przedstawiciela Spółki pod adresem podanym poniżej. Zarząd przyjmuje odpowiedzialność za treść niniejszego pisma. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarządu, który dołożył wszelkich uzasadnionych starań w tym celu, informacje zawarte w niniejszym piśmie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych faktów mogących wpłynąć na skutki tych informacji. Niniejsze pismo nie wymaga podjęcia jakichkolwiek działań przez jego odbiorców. Fundusz BlackRock Global Funds jest wpisany do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dopuszczony do dystrybucji w Polsce. Funkcję Przedstawiciela w Polsce pełni Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, Warszawa. Funkcję Agenta Płatności w Polsce pełni Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w lokalnym zespole ds. Obsługi Inwestorów. Z poważaniem Nicholas C.D. Hall Prezes Zarządu 4

5 Załącznik A FUNDUSZ DOTYCHCZASOWY ZAKŁADANY POZIOM DŹWIGNI ZAKŁADANY POZIOM DŹWIGNI PLANOWANY W ZMIENIONYM PROSPEKCIE UZASADNIENIE WPROWADZANEJ ZMIANY Emerging Europe Fund 5% 10% W wypadku tego Funduszu poziom dźwigni zwykle przewyższa obecnie podawaną wartość, ze względu na zwiększenie wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych i okazjonalne wykorzystanie kontraktów futures na indeksy, w celu uzyskania dodatkowego zwrotu z utrzymywanych środków pieniężnych. Emerging Markets Equity Income Fund Fixed Income Global Opportunities Fund 5% 10% W wypadku tego Funduszu poziom dźwigni zwykle przewyższa obecnie podawaną wartość, ze względu na zwiększenie wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych i okazjonalne wykorzystanie kontraktów futures na indeksy, w celu uzyskania dodatkowego zwrotu z utrzymywanych środków pieniężnych. 340% 500% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania instrumentów pochodnych powiązanych z krótkoterminowymi stopami procentowymi. Global Allocation Fund 80% 140% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania instrumentów pochodnych powiązanych z krótkoterminowymi stopami procentowymi. Global Dynamic Equity Fund 60% 100% Przewiduje się, że faktyczny poziom dźwigni tego Funduszu będzie wyższy od obecnie podawanej wartości, głównie ze względu na oczekiwane zwiększenie wykorzystania opcji na akcje i kontraktów futures. India Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Japan Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Japan Flexible Equity Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle North American Equity Income Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle Renminbi Bond Fund 20% 60% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle wykorzystuje walutowe instrumenty pochodne. US Basic Value Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle US Small & MidCap Opportunities Fund 0% 5% W wypadku tego Funduszu faktyczny poziom dźwigni zwykle 5

6 Załącznik B EURO CORPORATE BOND FUND DOTYCHCZASOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE NOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE Klasa A 0,90% 0,80% Klasa C 0,90% 0,80% Klasa D 0,45% 0,40% Klasa E 0,90% 0,80% Klasa I 0,45% 0,40% Klasa J 0,00% 0,00% Klasa X 0,00% 0,00% NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME FUND DOTYCHCZASOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE NOWA PROWIZJA ZA ZARZĄDZANIE Klasa A 1,75% 1,50% Klasa C 1,75% 1,50% Klasa D 1,00% 0,75% Klasa E 1,75% 1,50% Klasa I 1,00% 0,75% Klasa J 0,00% 0,00% Klasa X 0,00% 0,00% Uwaga: tytuły uczestnictwa Klas D, E, I, J i X Funduszy wskazanych powyżej nie są dostępne w publicznej sprzedaży w Hongkongu. 6

7 Załącznik C Fundusze objęte programem RQFII / Stock Connect i limity inwestycyjne Fundusz Program Limit inwestycyjny ASEAN Leaders Fund Stock Connect i RQFII 10% Asia Pacific Equity Income Fund Stock Connect i RQFII 10% Asian Dragon Fund Stock Connect i RQFII 10% Asian Growth Leaders Fund Stock Connect i RQFII 10% China Fund Stock Connect i RQFII 10% Pacific Equity Fund Stock Connect i RQFII 10% Emerging Markets Equity Income Fund Stock Connect 10% Emerging Markets Fund Stock Connect 10% Global Allocation Fund Stock Connect 10% Global Dynamic Equity Fund Stock Connect 10% Global Multi-Asset Income Fund Stock Connect 10% Global Opportunities Fund Stock Connect 10% Global SmallCap Fund Stock Connect 10% World Financials Fund Stock Connect 10% World Healthscience Fund Stock Connect 10% Asian Local Bond Fund RQFII 10% Asian Tiger Bond Fund RQFII 10% Emerging Markets Local Currency Bond Fund RQFII 10% Renminbi Bond Fund RQFII Bez limitu PRISMA 15/1128 BGF PRO SHL POL 0615

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010

SKRÓCONY PROSPEKT Lipiec 2010 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20 ( Subfundusz") Subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d Investissement à Capital Variable) ( Spółka ) SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo