Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 27 czerwca 2014 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: 12 czerwca 2014 r. zastępuje się datą: 27 czerwca 2014 r. 2) W Rozdziale III Część A w pkt. 22 dotychczasowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczące subfunduszu Pioneer Surowców i Energii zostaje zastąpione nowym następującym oświadczeniem: 1

2 2

3 3) W Rozdziale III Część B pkt 2.3. dotyczący subfunduszu Pioneer Obligacji i Dochodu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2.3. Profil inwestora Subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu jest kierowany do inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w horyzoncie średnio- i długoterminowym akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym. Subfundusz jest adresowany do inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitentów z różnych krajów świata. Inwestycje w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być wykorzystywane do osiągnięcia większej dywersyfikacji lokat inwestora. Subfundusz bezwzględnie nie jest polecany inwestorom oczekującym znacznego wzrostu wartości inwestycji w krótkim czasie. 4) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący subfunduszu Pioneer Surowców i Energii otrzymuje nowe następujące brzmienie: Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1) subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Commodity Alpha ( Commodity Alpha ); 2) subfundusz Pioneer S.F. EUR Commodities ( EUR Commodities ); 3) fundusz Pioneer Funds Austria Gold Stock ( Gold Stock ); 4) fundusz Pioneer Funds Austria Energy Stock ( Energy Stock ); 5) inne, niż określone w pkt. 1) 4) powyżej, subfundusze Pioneer Funds, subfundusze Pioneer S.F. oraz Fundusze Pioneer Funds Austria. 5) W Rozdziale VII w pkt. 2. w treści statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: I. W art. 22bb 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art. 22bb [Główne lokaty Subfunduszu] 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1) subfundusz Pioneer Funds Pioneer Funds Commodity Alpha ( Commodity Alpha ); 2) subfundusz Pioneer S.F. EUR Commodities ( EUR Commodities ); 3) fundusz Pioneer Funds Austria Gold Stock ( Gold Stock ); 4) fundusz Pioneer Funds Austria Energy Stock ( Energy Stock ); 5) (skreślony) 6) inne, niż określone w pkt 1-4 powyżej, subfundusze Pioneer Funds, subfundusze Pioneer S.F. oraz Fundusze Pioneer Funds Austria. II. W art otrzymuje nowe następujące brzmienie: Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego w tytuły a) Pioneer Funds - China Equity 2. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku w tytuły a) Pioneer Funds - Asia Equity 3. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Subkontynentu Indyjskiego w tytuły a) Pioneer Funds - Indian Equity 4. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej w tytuły a) Pioneer Funds - Latin American Equity 5. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy także w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane w ust. 1 4 powyżej, subfunduszy Pioneer Funds zgodnie z postanowieniami podrozdziałów 1, 3, 3k, 3l. 3

4 6. Fundusz podaje w prospekcie informacyjnym Funduszu, rocznym i półrocznym połączonym sprawozdaniu zarządzanie aktywami Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego przez Towarzystwo. Fundusz nie będzie inwestować w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektu informacyjnego lub sprawozdania finansowego Pioneer Funds. III. W art. 32g 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu w tytuły a) Pioneer Funds China Equity b) Pioneer Funds - Japanese Equity c) Pioneer Funds Asia Equity 2. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych w tytuły a) Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value b) Pioneer Funds - European Potential c) Pioneer Funds -Top European Players 3. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w tytuły a) Pioneer Funds - Emerging Markets Equity b) Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity 4. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego w tytuły a) Pioneer Funds - Strategic Income b) Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 5. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego w tytuły a) Pioneer Funds - Strategic Income b) Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 6. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy także w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane w ust. 1-5 powyżej, subfunduszy Pioneer Funds zgodnie z postanowieniami podrozdziałów 3a, 3b, 3c, 3i, 3j. 7. Fundusz podaje w prospekcie informacyjnym Funduszu, rocznym i półrocznym połączonym sprawozdaniu zarządzanie aktywami Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego przez Towarzystwo. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektu informacyjnego lub sprawozdania finansowego Pioneer Funds. IV. W art. 32gg 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1.1. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej w tytuły uczestnictwa każdego z funduszy i subfunduszy: a) Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity b) Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock c) Pioneer Funds Austria - Russia Stock 2. Fundusz może lokować do 50 % Aktywów Subfunduszu Pioneer Obligacji Strategicznych w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: a) Pioneer Funds - Euro Strategic Bond c) Pioneer Funds - Emerging Markets Bond d) Pioneer Funds - Global High Yield 3. Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: a) Pioneer Funds - Absolute Return Bond b) Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy c) Pioneer Funds - Absolute Return Currencies d) Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth 4

5 4. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy także w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane w ust. 1 3 powyżej, subfunduszy Pioneer Funds oraz Funduszy Pioneer Funds Austria zgodnie z postanowieniami podrozdziałów od 3d do 3f. 5. Fundusz podaje w prospekcie informacyjnym Funduszu, rocznym i półrocznym połączonym sprawozdaniu zarządzanie aktywami: - Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, - Funduszy Pioneer Funds Austria pobieranego przez Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz - wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego przez Towarzystwo. Fundusz będzie inwestować Aktywa Subfunduszu Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds oraz Funduszami Pioneer Funds Austria a także stawki wynagrodzenia za efektywność zarządzania Pioneer Funds będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektów informacyjnych lub sprawozdań finansowych Pioneer Funds oraz Funduszy Pioneer Funds Austria. V. W art. 32ggg 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Fundusz może lokować do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa każdego z funduszy i subfunduszy: a) Pioneer Funds - Commodity Alpha b) Pioneer S.F. - EUR Commodities c) Pioneer Funds Austria - Gold Stock d) Pioneer Funds Austria - Energy Stock 2. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu także w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane w ust. 1 powyżej, subfunduszy Pioneer Funds, subfunduszy Pioneer S.F. oraz Funduszy Pioneer Funds Austria zgodnie z postanowieniami podrozdziału 3g. 3. Fundusz podaje w prospekcie informacyjnym Funduszu, rocznym i półrocznym połączonym sprawozdaniu zarządzanie aktywami: Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Pioneer S.F. pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Funduszy Pioneer Funds Austria pobieranego przez Pioneer Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego przez Towarzystwo. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Funduszami Pioneer Funds Austria będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektów informacyjnych lub sprawozdań finansowych Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Funduszy Pioneer Funds Austria. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. 5