MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A."

Transkrypt

1 MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 23 maja 2011 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str Fundusz Dynamiczny str PPE - Fundusz Obligacji str PPE - Fundusz Zrównoważony str PPE - Fundusz Akcji str PPE - Fundusz Pieniężny str Fundusz Pieniężny str Fundusz AFK Obligacji str Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str Fundusz AFK Akcji str Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str Fundusz AFK Nowa Europa str AFK Obligacji Światowych str AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich str AFK Akcji Rynków Wschodzących str AFK Aktywnej Alokacji str Fundusz Ochrony Wzrostu str Fundusz LOKATA str Fundusz NESTOR str MetLife UFK - Schroder ISF Euro Equity str MetLife UFK - BlackRock Global Allocation Fund str MetLife UFK - Skarbiec Lokacyjny str MetLife UFK - Skarbiec Spółek Wzrostowych str MetLife UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia str MetLife UFK - Templeton Global Bond Fund str MetLife UFK - Ipopema Agresywny str MetLife UFK - Ipopema Makro Alokacji str MetLife UFK - Templeton Global Total Return Fund str MetLife UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund str MetLife UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii str MetLife UFK - MetLife Pieniężny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny str MetLife UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego str MetLife UFK - Altus Akcji str MetLife UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych str MetLife UFK - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego str MetLife UFK - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych str MetLife UFK - ING (L) Japonia str MetLife UFK - MetLife Akcji str MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych str MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących str MetLife UFK - MetLife Akcji Średnich Spółek str MetLife UFK - MetLife Obligacji Plus str MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu str MetLife UFK - Noble Fund Akcji str MetLife UFK - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Noble Fund Mieszany str MetLife UFK - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus str MetLife UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - Schroder ISF Asian Opportunities str MetLife UFK - Skarbiec Akcja str MetLife UFK - Skarbiec Kasa str MetLife UFK - Skarbiec Małych i Średnich Spółek str MetLife UFK - UniAkcje Wzrostu str MetLife UFK - UniKorona Obligacje str MetLife UFK - UniKorona Pieniężny str MetLife UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund str MetLife UFK - Quercus Selektywny str MetLife UFK - Quercus Agresywny str MetLife UFK - Quercus Ochrony Kapitału str MetLife UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego str MetLife UFK - Aviva Investors Polskich Akcji str MetLife UFK - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Healthcare Fund str MetLife UFK - Franklin Natural Resources Fund str MetLife UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity str MetLife UFK - BlackRock Latin American Fund str MetLife UFK - BlackRock World Mining Fund str MetLife UFK - Investor Top 25 Małych Spółek str MetLife UFK - Investor Akcji str MetLife UFK - Ipopema Obligacji str MetLife UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund str MetLife UFK - BlackRock Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund str MetLife UFK - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund str MetLife UFK - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund str MetLife UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych str Informacja dodatkowa str

2

3 Fundusz Stabilny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,26 1. Lokaty , ,75 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe , ,51 II. Zobowiązania , ,92 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,92 III. Aktywa netto (I-II) , ,34 3

4 Fundusz Stabilny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,99 I. Zwiększenia funduszu , ,39 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,91 2. Pozostałe przychody , ,61 3. Pozostałe zwiększenia , ,87 II. Zmniejszenia funduszu , ,40 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,64 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,60 6. Pozostałe koszty 7 484, ,18 7. Pozostałe zmniejszenia , ,64 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,15 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,34 4

5 Fundusz Stabilny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3993 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7904 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,74 28,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,57 28,02 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 27,51 28,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 27,51 28,02 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7679 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,51 33,02 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,37 32,81 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,66 33,43 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,66 32,81 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0930 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,23 32,59 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,07 32,33 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,31 32,99 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,31 32,33 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0454 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 30,30 32,76 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 30,15 32,53 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 31,43 33,16 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 31,43 32,53 5

6 Fundusz Stabilny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,75 99,91% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,05 89,95% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,49 7,68% 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,21 2,28% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,51 0,09% V. Zobowiązania ,92 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,34 100,00% 1. krajowe ,34 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 6

7 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,99 1. Lokaty , ,12 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,53 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 9 201, ,83 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,70 III. Aktywa netto (I-II) , ,46 7

8 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,21 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,82 I. Zwiększenia funduszu , ,37 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,17 2. Pozostałe przychody , ,63 3. Pozostałe zwiększenia , ,57 II. Zmniejszenia funduszu , ,19 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,56 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,58 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,03 6. Pozostałe koszty , ,03 7. Pozostałe zmniejszenia , ,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,07 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,46 8

9 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7752 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27,08 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26,92 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28,05 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 JEDNOSTKA TYP A Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 22,86 23, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,47 23, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 23,34 24, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 23,14 23,30 JEDNOSTKA TYP B Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 26,20 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,85 27, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,97 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,76 27,44 JEDNOSTKA TYP S Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,97 27, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25,61 26, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,70 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 26,49 27,11 9

10 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,12 99,61% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb ,63 49,48% Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,52 9,30% 4. Akcje ,81 28,41% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,16 12,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,87 0,45% V. Zobowiązania ,53-0,06% VI. Aktywa netto (w tym) ,46 100,00% 1. krajowe ,04 99,25% 2. zagraniczne - kraje UE ,42 0,75% 3. zagraniczne - kraje poza UE 10

11 Fundusz Dynamiczny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,72 2. Środki pieniężne , ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe , ,15 II. Zobowiązania , ,97 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,81 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,97 III. Aktywa netto (I-II) , ,30 11

12 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,85 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,21 I. Zwiększenia funduszu , ,31 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,37 2. Pozostałe przychody , ,11 3. Pozostałe zwiększenia , ,83 II. Zmniejszenia funduszu , ,52 1. Tytułem wykupu , ,92 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,23 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,18 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,98 6. Pozostałe koszty , ,62 7. Pozostałe zmniejszenia , ,59 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,66 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,30 12

13 Fundusz Dynamiczny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7954 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 21,72 21,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 20,79 20,80 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22,37 22,87 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,50 21,46 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4983 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,19 25,13 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,20 24,59 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,02 27,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,16 25,59 JEDNOSTKA TYP S Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,4558 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25,55 25,43 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 24,53 24,88 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 26,38 27,49 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 25,49 25,86 13

14 Fundusz Dynamiczny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,72 99,23% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 22,87% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,86 0,73% 4. Akcje ,61 68,02% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach ,92 0,25% inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,33 7,37% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 00 IV. Należności ,55 0,78% V. Zobowiązania ,97-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,30 100,00% 1. krajowe ,42 98,22% 2. zagraniczne - kraje UE ,88 1,78% 3. zagraniczne - kraje poza UE 14

15 PPE - Fundusz Obligacji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,29 1. Lokaty , ,10 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 33, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 33, ,19 II. Zobowiązania 5 253, ,80 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 5 253, ,80 III. Aktywa netto (I-II) , ,49 15

16 PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,16 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,46 I. Zwiększenia funduszu , ,81 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,96 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 0, ,85 II. Zmniejszenia funduszu , ,35 1. Tytułem wykupu , ,49 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,94 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,22 6. Pozostałe koszty 64,80 16,20 7. Pozostałe zmniejszenia 1 281, ,50 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,49 16

17 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,5830 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,95 18,75 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,82 18,52 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,22 19,10 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,22 18,52 17

18 PPE - Fundusz Obligacji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8463 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,93 19,93 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,75 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 20,33 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,29 19,75 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8526 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 20,12 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 20,00 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 20,55 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,42 20,00 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,8761 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,27 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,17 20,14 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,06 20,70 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,58 20,14 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 012, ,2324 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 19,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,89 19,76 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,77 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,26 19,76 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3120 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 20,54 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,46 20,39 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,35 20,97 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,86 20,39 18

19 PPE - Fundusz Obligacji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,10 99,87% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub ,29 93,65% gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,81 6,22% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,02% IV. Należności ,19 0,13% V. Zobowiązania ,80-0,02% VI. Aktywa netto (w tym) ,49 100,00% 1. krajowe ,49 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 19

20 PPE - Fundusz Zrównoważony I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,58 1. Lokaty , ,79 2. Środki pieniężne , ,99 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe ,20 0,00 II. Zobowiązania , ,57 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2 628,92 0,02 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe , ,55 III. Aktywa netto (I-II) , ,01 20

21 PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,46 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,38 I. Zwiększenia funduszu , ,84 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,13 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 7 185, ,71 II. Zmniejszenia funduszu , ,46 1. Tytułem wykupu , ,24 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,99 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,53 6. Pozostałe koszty 78,30 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 2 504, ,60 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,17 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,01 21

22 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,9380 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,31 18,49 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,00 18,34 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,54 19,19 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,27 18,50 22

23 PPE - Fundusz Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,3291 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,57 18,80 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,26 18,65 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,81 19,53 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,55 18,86 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 146, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 164, ,6892 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,09 19,45 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,80 19,30 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 20,25 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,13 19,57 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7964 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,01 19,35 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,71 19,20 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,27 20,14 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,04 19,46 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1314 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,52 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,84 19,37 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,40 20,32 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,18 19,65 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,0579 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7780 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 19,14 19,44 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,83 19,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 20,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,15 19,53 23

24 PPE - Fundusz Zrównoważony IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,79 99,76% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,66 59,80% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,02 2,40% 4. Akcje ,44 27,14% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,67 10,42% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 4 999,99 0,01% IV. Należności ,80 0,28% V. Zobowiązania ,57-0,05% VI. Aktywa netto (w tym) ,01 100,00% 1. krajowe ,48 99,31% 2. zagraniczne - kraje UE ,53 0,69% 3. zagraniczne - kraje poza UE 24

25 PPE - Fundusz Akcji I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,24 1. Lokaty , ,00 2. Środki pieniężne , ,01 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności , , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym , , pozostałe 6 590, ,20 II. Zobowiązania 2 873, ,05 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 612,58 0,01 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 2 260, ,04 III. Aktywa netto (I-II) , ,19 25

26 PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,36 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,09 I. Zwiększenia funduszu , ,93 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,69 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 4 233, ,24 II. Zmniejszenia funduszu , ,02 1. Tytułem wykupu , ,23 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,67 6. Pozostałe koszty 29,70 215,10 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,92 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,19 26

27 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,7024 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 27

28 PPE - Fundusz Akcji III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,2021 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 856, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 953, ,3715 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,67 18,46 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,93 18,04 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,29 19,74 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,54 18,62 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,6914 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,77 18,53 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,02 18,11 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,39 19,82 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,62 18,68 JEDNOSTKA TYP D Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 033, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 109, ,5907 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,57 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,01 18,16 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,38 19,88 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,64 18,76 JEDNOSTKA TYP E Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 508, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 587, ,5268 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,35 18,01 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,60 17,60 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,94 19,22 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,16 18,11 JEDNOSTKA TYP F Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 370, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 408, ,8857 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,75 18,48 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,99 18,06 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,36 19,75 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,59 18,61 28

29 PPE - Fundusz Akcji IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,00 99,08% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 6,51% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje ,46 64,18% 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,54 28,39% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,01 0,07% IV. Należności ,23 0,88% V. Zobowiązania ,05-0,03% VI. Aktywa netto (w tym) ,19 100,00% 1. krajowe ,44 98,42% 2. zagraniczne - kraje UE ,75 1,58% 3. zagraniczne - kraje poza UE 29

30 PPE - Fundusz Pieniężny I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł).. I. Aktywa , ,08 1. Lokaty , ,68 2. Środki pieniężne 5 000, ,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. Należności 209, , z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, pozostałe 209, ,40 II. Zobowiązania 113,97 126,30 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 113,97 126,30 III. Aktywa netto (I-II) , ,78 30

31 PPE - Fundusz Pieniężny II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego , ,65 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,61 I. Zwiększenia funduszu , ,22 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,21 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 17, ,01 II. Zmniejszenia funduszu 4 212, ,61 1. Tytułem wykupu 1 128,74 0,00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 3 084, ,71 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0, ,90 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 496, ,52 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,78 31

32 PPE - Fundusz Pieniężny III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA TYP A Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 5 968, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 225, ,5127 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,67 10,82 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,67 10,82 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,74 10,86 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,74 10,85 JEDNOSTKA TYP B Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 73, ,0185 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,95 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 10,95 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,76 11,00 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,85 10,99 JEDNOSTKA TYP C Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,1415 II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,00 10,91 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,90 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,73 10,95 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 10,82 10,94 32

33 PPE - Fundusz Pieniężny IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) I. Lokaty (suma 1-12) ,68 97,67% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,20 90,77% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe ,48 6,90% 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 5 000,00 0,44% IV. Należności ,40 1,90% V. Zobowiązania -126,30-0,01% VI. Aktywa netto (w tym) ,78 100,00% 1. krajowe ,78 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie sporządzania informacji zamieszczanych przez zakłady ubezpieczeń w stosownych przez siebie wzorcach umownych

z dnia w sprawie sporządzania informacji zamieszczanych przez zakłady ubezpieczeń w stosownych przez siebie wzorcach umownych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia w sprawie sporządzania informacji zamieszczanych przez zakłady ubezpieczeń w stosownych przez siebie wzorcach umownych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne Twoje inwestycje Multibonus Ubezpieczenie inwestycyjne 2/ Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz. / Arthur Ashe Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

l l l l l l l l l zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu

l l l l l l l l l zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu i Projekty aktów wykonawczych do projektu ustawy o działaności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sporządzania informacji zamieszczanych przez zakłady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo