STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY"

Transkrypt

1 STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Funduszu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych. Wartości Udziałów jednostkowych odpowiadają wartościom jednostek uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne tych funduszy, dostępne na stronie internetowej. 2. Polityka inwestycyjna Funduszu i charakterystyka aktywów Funduszu: 1) Waluta podstawowa Funduszu: PLN 2) Limity zaangażowania: Fundusz może zawierać następujące aktywa: a) jednostki uczestnictwa odpowiedniego Funduszu inwestycyjnego do 100% b) środki pieniężne do 100%, z uwagi na proces dokonywania transakcji na jednostkach uczestnictwa do czasu rozliczenia tych transakcji, z tym że łączna wartość limitów zaangażowania nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Funduszu. 3) Wykaz Funduszy z oznaczeniem Funduszu inwestycyjnego, których jednostki uczestnictwa mogą stanowić aktywa Funduszu: lp. Nazwa Funduszu Kod Funduszu Nazwa Funduszu inwestycyjnego, do którego lokowane są aktywa Funduszu Poziom ryzyka 1 Skala od 1 do 7, gdzie 1 oznacza niski poziom ryzyka, a 7 wysoki poziom ryzyka Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego 1. FOLPI001 - Subfundusz UniKorona 2. Obligacje FOLOB002 - Subfundusz UniKorona Obligacje 3. - UniObligacje Nowa Europa FOLUE001 - Subfundusz UniObligacje Nowa Europa 4. FOLSY002 - Subfundusz Noble Fund 5. Obligacji FOLOB003 - Legg Mason Subfundusz Obligacji Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Schroder ISF Asian Convertible Bond FOLPI002 - Legg Mason Subfundusz FOLEM001 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return FOLAC001 Schroder ISF Asian Convertible Bond 1

2 Allianz - Allianz Euro High Yield Bond - PLN - Allianz US High Yield - PLN FOLPI005 Allianz FIO - Subfundusz Allianz FOLHY001 Allianz Euro High Yield Bond - AT (H2-PLN) - PLN FOLHY002 Allianz US High Yield - AT (H2-PLN) - PLN 12. Obligacji FOLOB009 - Subfundusz Open Finance Obligacji Skarbiec Depozytowy FOLPI004 FOLTO003 - Subfundusz Open Finance - Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FOLAD001 ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny Investor Obligacji FOLIO001 Investor Obligacji FIO AXA Lokacyjny FOLLK001 - AXA Subfundusz Lokacyjny AXA Obligacji FOLOB Global High Yield Bond Global Strategic Bond Fund Polska Global Bond Fund - ALTUS - Aktywnego Zarządzania FOLJP002 FOLJP003 FOLTF005 - AXA Subfundusz Obligacji SFIO - Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond SFIO - Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Templeton Global Bond Fund Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego FOLAA002 ALTUS - FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania 23. FOLSW001 - Subfundusz Arka BZ WBK 24. Obligacji Skarbowych FOLOB001 - Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 25. Obligacji Korporacyjnych FOLWK001 - Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 26. Mieszany FOLMI001 - Subfundusz Noble Fund Mieszany 27. Global Return FOLGR001 - Subfundusz Noble Fund Global Return 28. Strateg FOLTR001 - Legg Mason Subfundusz Strateg 2

3 29. FOLSW007 - Subfundusz Open Finance SKARBIEC III Filar FOLTO001 - Subfundusz SKARBIEC-III Filar 31. SKARBIEC Market Neutral FOLSN001 - Subfundusz SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Rynków Surowcowych - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Franklin Global Fundamental Strategies Fund - AXA FOLSS001 - Subfundusz SKARBIEC Rynków Surowcowych FOLZE001 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO FOLTF004 FOLSW005 Franklin Global Fundamental Strategies Fund - AXA Subfundusz 36. Zrównoważony FOLZR001 - Subfundusz UniKorona Zrównoważony Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego 37. Polskich FOLAK001 - Subfundusz Arka BZ WBK Polskich 38. Tureckich FOLTU001 - Subfundusz Arka BZ WBK Tureckich 39. Akcje FOLAK002 - Subfundusz UniKorona Akcje 40. Wzrostu FOLSW003 - Subfundusz UniAkcje Wzrostu 41. Nowa Europa FOLNE001 - Subfundusz UniAkcje Nowa Europa 42. Małych i Średnich Spółek FOLAM001 - Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 43. Dywidendowy FOLUD001 - Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 44. FOLAK003 - Subfundusz Noble Fund 45. Małych i Średnich Spółek FOLAM002 - Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 46. Africa and Frontier FOLAF001 Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 47. FOLAK004 - Legg Mason Subfundusz AXA FOLAK008 - AXA Subfundusz AXA Big Players FOLAK009 - AXA Subfundusz Big Players 3

4 50. - AXA Cyklu Koniunkturalnego FOLZR003 - AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego Investor Gold Otwarty - Investor Indie i Chiny FOLGO001 Investor Parasol SFIO - Investor Gold Otwarty FOLIC001 Investor Parasol SFIO - Investor Indie i Chiny Investor FOLAK014 Investor FIO Investor Turcja FOLTU002 Investor Parasol SFIO - Investor Turcja Allianz Europe Equity Growth - PLN FOLEG001 Allianz Europe Equity Growth - AT (H-PLN) - PLN 56. FOLAK011 - Subfundusz Open Finance 57. Małych i Średnich Spółek FOLAM005 - Subfundusz Open Finance Małych i Średnich Spółek 58. Aktywnej Alokacji FOLAA001 - Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji Allianz Plus FOLAK013 Allianz FIO - Subfundusz Allianz Plus Skarbiec Akcja FOLTO002 - Subfundusz SKARBIEC - Akcja ALTUS Subfundusz Short FOLAS001 ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz Short 62. Asian Growth Fund FOLTF001 Templeton Asian Growth Fund Franklin India Fund FOLTF002 Franklin India Fund Franklin U.S. Opportunities Fund FOLTF003 Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin European Dividend Fund FOLFD001 - Franklin European Dividend Fund Franklin Natural Resources FOLFR001 - Franklin Natural Resources Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FOLAR002 ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 68. Emerging Markets Opportunities FOLJP001 SFIO - Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities 4

5 69. Highbridge US STEEP FOLJP004 Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO - Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP, 70. BRIC FOLFB001 - Templeton BRICK 71. Latin America FOLFA001 - Templeton Latin America 1 Poziomy ryzyka dla poszczególnych UFK są analogiczne do poziomów ryzyka zawartych w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KIID) dla funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK. 4) Towarzystwo Ubezpieczeń aktualizuje listę Funduszy inwestycyjnych, o której mowa w pkt 3 poprzez: a) wykreślenie Funduszu inwestycyjnego - w przypadku zakończenia likwidacji Funduszu inwestycyjnego lub b) dodanie nowego Funduszu inwestycyjnego. 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: a) zmiany nazwy Funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa mogą być lokowane aktywa Funduszu b) połączenia Funduszy inwestycyjnych, odpowiedniej aktualizacji podlega wykaz Funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w pkt W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 Towarzystwo Ubezpieczeń umieści aktualną Strategię inwestycyjną Funduszu na stronie internetowej i przekazuje ją na każde żądanie Ubezpieczającego. 4. Postanowienia końcowe Niniejsza Strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 roku. 5

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłoêcià - PLUS ze składkà regularnà

Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłoêcià - PLUS ze składkà regularnà Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłat składek regularnych Wniosek o ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przysoêcià

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać

Bardziej szczegółowo