Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkrypt

1 Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015

2 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci Zarz¹d 1 Zarz¹dzaniei administracja 2 Niezrewidowane sprawozdanie finansowe i informacje statystyczne Po³¹czone zestawienie 5 Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach 11 Zestawienie zmian w liczbie jednostek 15 Informacje statystyczne 21 Informacjedodatkowe doniezrewidowanego sprawozdaniafinansowego 27 Zestawienie inwestycji JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 40 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 45 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 48 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 59 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () 64 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 69 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () 73 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 78 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 81 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 92 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 152 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 154 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 156 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 159 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 167 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 170 Za³¹cznik - Niezrewidowana informacja dodatkowa Wspó³czynniki kosztów ca³kowitych funduszu 173 Podsumowanie celów inwestycyjnych subfunduszy 181 Wyniki i zmiennoœæ 183 Odsetki otrzymane/(naliczone) na rachunkach bankowych 189 Klasyjednosteksubfunduszy podlegaj¹cepodatkowi Taxed Abonnement wwysokoœci0, WskaŸnik stopy obrotu portfela 190 Metoda obliczania ekspozycji na ryzyko 191 Zabezpieczenie 192 Historyczne zestawienia zmian w liczbie jednostek 193 Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: Niniejsze Sprawozdanie nie mo e stanowiæ wy³¹cznej podstawy do dokonywania jakichkolwiek subskrypcji. Subskrypcje bêd¹ wa ne jedynie w przypadku dokonania ich w oparciu o bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Documents), udostêpniane wraz z ostatnim zrewidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz ostatnim niezrewidowanym pó³rocznym sprawozdaniem finansowym, jeœli zosta³o ono opublikowane po rocznym sprawozdaniu finansowym. Bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów, niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe oraz zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe s¹ nieodp³atnie udostêpniane w siedzibie SICAV oraz przez lokalnych agentów p³atnoœci. Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez Zarz¹dcê Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych w prospekcie oraz bie ¹cych dokumentach zawieraj¹cych kluczowe informacje dla inwestorów, dane Zarz¹dcy Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy bêd¹ dostêpne w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej lub na stronie

3 JPMorgan Investment Funds Zarz¹d Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Wielka Brytania Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Holandia Daniel J. Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania John Li How Cheong The Directors Office (Biuro Zarz¹du) 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Niemcy Massimo Greco (od 24 kwietnia 2015r.) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y OJP Wielka Brytania Siedziba 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 1

4 JPMorgan Investment Funds Zarz¹dzanie i administracja Spó³ka zarz¹dzaj¹ca, agent rejestracyjny, agent transferowy, œwiatowy dystrybutor i agent domicylowy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Zarz¹dcy inwestycyjni J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo Japonia JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depozytariusz, agent korporacyjny i administracyjny J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Audytor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Radca prawny Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 2

5 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 3

6 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 4

7 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie JPMorgan Investment Funds Po³¹czone Blue and Green Fund EUR Aktywa Inwestycje w papiery wartoœciowe wed³ug wartoœci rynkowej Koszt nabycia: Inwestycje w papiery, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) wed³ug wartoœci rynkowej * Œrodki pieniê ne na rachunkach bankowych oraz u brokerów Nale noœci z tytu³u sprzeda y inwestycji Nale noœci z tytu³u sprzeda y papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Nale noœci z tytu³u subskrypcji Nale noœci z tytu³u odsetek i dywidend Nale ne zwroty podatku Odst¹pienie od wynagrodzenia** Pozosta³e nale noœci Niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Aktywa ogó³em Zobowi¹zania Kredyt w rachunku bankowym i brokerskim Otwarte krótkie pozycje na papierach wartosciowych, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u zakupu inwestycji Zobowi¹zania z tytu³u zakupu papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u wykupu Zobowi¹zania z tytu³u op³at za zarz¹dzanie i doradztwo Nale ne op³aty dystrybucyjne Op³ata za uzyskany wynik Pozosta³e zobowi¹zania*** Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Zobowi¹zania ogó³em Aktywa ogó³em Historyczne aktywa ogó³em 31 grudnia 2014r grudnia 2013r * Patrz informacja dodatkowa 2 i). ** Patrz informacja dodatkowa 3 a). *** Na pozosta³e zobowi¹zania sk³ada³y siê w g³ównej mierze wynagrodzenie Cz³onków Zarz¹du, op³aty z tytu³u audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 5

8 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund ()

9 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund

10 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (1) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund (1) Nazwa subfunduszu zosta³a zmieniona z JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund na JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund w dniu 1 kwietnia 2015r. 8

11 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 9

12 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 10

13 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. JPMorgan Fundusze inwestycyjne Po³¹czone Blue and Green Fund EUR Aktywa na pocz¹tek okresu * Dochód Przychód z dywidendy Dochód odsetkowy Przychody z po yczek papierów wartoœciowych Odsetki bankowe Odsetki od transakcji swapowych Przychody ogó³em Koszty Op³aty za zarz¹dzanie i doradztwo Op³aty dystrybucyjne Prowizje depozytariusza, agenta korporacyjnego, administracyjnego i agenta domicylowego Op³aty agenta transferowego i agenta rejestracyjnego Podatek Taxe d abonnement Oprocentowanie kredytu w rachunku Odsetki od transakcji swapowych Op³aty ró ne** Minus: odst¹pienie od wynagrodzenia *** Koszty ogó³em przed uwzglêdnieniem za uzyskany wynik Op³ata za uzyskany wynik Koszty ogó³em Przychód/(strata) z inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na sprzeda y inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na ró nicach kursowych Zrealizowany zysk/(strata) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) ( ) - Zrealizowany zysk/(strata) na instrumentach pochodnych ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) za okres Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na inwestycjach ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) (50.558) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na ró nicach kursowych ( ) (21.539) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na instrumentach pochodnych ( ) (40.256) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) za okres ( ) Wzrost/(spadek) w wyniku operacji Zmiany w kapitale udzia³owym Subskrypcje Umorzenia ( ) (1.291) Wzrost/(spadek) w wyniku zmian w kapitale udzia³owym (1.291) Wyp³ata dywidendy ( ) - Aktywa na koniec okresu * Saldo pocz¹tkowe zosta³o po³¹czone wed³ug kursów wymianywalut obowi¹zuj¹cych Po³¹czenie tych samych wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia 2014r. daje kwotê ** Na op³aty ró ne sk³ada³y siê w g³ównej mierze op³aty z tytu³u zarz¹dzania, audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. *** Patrz informacja dodatkowa 3a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 11

14 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.765) (52.588) ( ) (17.057) (16.996) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (20.896) (4.220) (53.768) ( )

15 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) EUR (9.382) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.018) ( ) (135) (40.389) ( ) (29.005) (4.748) (13.198) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.066) ( ) ( ) (4.523) ( ) (986) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.979) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.591) (382) (327) (1) Subfundusz zosta³ w³¹czony do subfunduszu JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund w dniu 28 kwietnia 2015r. 13

16 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (2) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund ( ) (74.830) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.734) (9.744) ( ) ( ) ( ) ( ) (81.359) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (596) ( ) ( ) ( ) (2.578) (7.227) (58.442) - - ( ) (741) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.532) (41.439) ( ) (685) (24.483) ( ) (2) Nazwa subfunduszu zosta³a zmieniona z JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund na JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund w dniu 1 kwietnia 2015r. 14

17 JPMorgan Investment Funds Zestawienie zmian w liczbie jednostek (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Jednostki wyemitowane wg stanu na pocz¹tek okresu Jednostki subskrybowane Jednostki umorzone Jednostki wyemitowane wg stanu na koniec okresu JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,798-0, ,749 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,015 JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,326 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,105 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,784 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,215 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , , ,167 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,369 JPM Europe Select Equity D (acc) ,230 48, ,982 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,454 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,714 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,603 JPM Europe Select Equity I (acc) - (zabezpieczony) , , ,727 JPM Europe Select Equity P (dist) - EUR , ,034 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,619 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (zabezpieczony)* , ,783 - JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR , , , ,308 JPM Europe Select Equity X (acc) - (zabezpieczony) , , ,796 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,982 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR ,929 18, ,207 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (zabezpieczony) 3.465, , , ,067 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - (zabezpieczony) , , , ,262 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,764 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR , , , ,155 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,324 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (zabezpieczony) , , , ,553 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (zabezpieczony) , , , ,090 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - (zabezpieczony) , , , ,569 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,036 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR , , , ,479 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR , , , ,576 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - (zabezpieczony) , , , ,541 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR , , , ,253 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.281, , ,808 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR , , , ,074 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (zabezpieczony) ,000 40, , ,000 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - (zabezpieczony) , ,909 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,409 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR , , , ,396 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - (zabezpieczony) - 319, ,318 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , , , ,374 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR , , , ,918 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - SGD (zabezpieczony) ,410 31, ,299 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR , , , ,436 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,849 JPM Global Balanced A (acc) - (zabezpieczony) , , , ,443 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,538 JPM Global Balanced A (dist) - (zabezpieczony) , , , ,446 JPM Global Balanced A (mth) - (zabezpieczony) 9.308, , , ,849 JPM Global Balanced B (acc) - EUR , , , ,523 JPM Global Balanced B (acc) - (zabezpieczony) , , , ,934 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 2.557,027 30, , ,037 JPM Global Balanced B (mth) - (zabezpieczony) , , , ,526 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,249 JPM Global Balanced C (acc) - (zabezpieczony) , , , ,393 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,518 JPM Global Balanced D (acc) - (zabezpieczony) , , , ,083 JPM Global Balanced D (mth) - (zabezpieczony) , , , ,961 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,564 JPM Global Balanced I (acc) - (zabezpieczony) , ,545 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,842 JPM Global Balanced X (acc) - (zabezpieczony) 873, , ,823 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,825 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR 372, , , ,093 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.998, , , ,077 JPM Global Capital Appreciation A (acc) - (zabezpieczony) , ,000 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR , , , ,723 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,965 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,277 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR* 307, ,932 - JPM Global Capital Appreciation X (acc) - (zabezpieczony) , , , ,000 15

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio CitiMoney FCP) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2006 r. TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Legg Mason Global Money Funds FCP

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2014 rok 15 12 marca 2014 2015 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Niezbadane sprawozdanie półroczne na dzień 30 września 2005 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo