Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkrypt

1 Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015

2 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci Zarz¹d 1 Zarz¹dzaniei administracja 2 Niezrewidowane sprawozdanie finansowe i informacje statystyczne Po³¹czone zestawienie 5 Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach 11 Zestawienie zmian w liczbie jednostek 15 Informacje statystyczne 21 Informacjedodatkowe doniezrewidowanego sprawozdaniafinansowego 27 Zestawienie inwestycji JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 40 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 45 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 48 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 59 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () 64 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 69 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () 73 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 78 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 81 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 92 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 152 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 154 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 156 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 159 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 167 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 170 Za³¹cznik - Niezrewidowana informacja dodatkowa Wspó³czynniki kosztów ca³kowitych funduszu 173 Podsumowanie celów inwestycyjnych subfunduszy 181 Wyniki i zmiennoœæ 183 Odsetki otrzymane/(naliczone) na rachunkach bankowych 189 Klasyjednosteksubfunduszy podlegaj¹cepodatkowi Taxed Abonnement wwysokoœci0, WskaŸnik stopy obrotu portfela 190 Metoda obliczania ekspozycji na ryzyko 191 Zabezpieczenie 192 Historyczne zestawienia zmian w liczbie jednostek 193 Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: Niniejsze Sprawozdanie nie mo e stanowiæ wy³¹cznej podstawy do dokonywania jakichkolwiek subskrypcji. Subskrypcje bêd¹ wa ne jedynie w przypadku dokonania ich w oparciu o bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Documents), udostêpniane wraz z ostatnim zrewidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz ostatnim niezrewidowanym pó³rocznym sprawozdaniem finansowym, jeœli zosta³o ono opublikowane po rocznym sprawozdaniu finansowym. Bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów, niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe oraz zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe s¹ nieodp³atnie udostêpniane w siedzibie SICAV oraz przez lokalnych agentów p³atnoœci. Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez Zarz¹dcê Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych w prospekcie oraz bie ¹cych dokumentach zawieraj¹cych kluczowe informacje dla inwestorów, dane Zarz¹dcy Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy bêd¹ dostêpne w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej lub na stronie

3 JPMorgan Investment Funds Zarz¹d Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Wielka Brytania Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Holandia Daniel J. Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania John Li How Cheong The Directors Office (Biuro Zarz¹du) 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Niemcy Massimo Greco (od 24 kwietnia 2015r.) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y OJP Wielka Brytania Siedziba 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 1

4 JPMorgan Investment Funds Zarz¹dzanie i administracja Spó³ka zarz¹dzaj¹ca, agent rejestracyjny, agent transferowy, œwiatowy dystrybutor i agent domicylowy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Zarz¹dcy inwestycyjni J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo Japonia JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depozytariusz, agent korporacyjny i administracyjny J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Audytor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Radca prawny Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 2

5 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 3

6 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 4

7 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie JPMorgan Investment Funds Po³¹czone Blue and Green Fund EUR Aktywa Inwestycje w papiery wartoœciowe wed³ug wartoœci rynkowej Koszt nabycia: Inwestycje w papiery, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) wed³ug wartoœci rynkowej * Œrodki pieniê ne na rachunkach bankowych oraz u brokerów Nale noœci z tytu³u sprzeda y inwestycji Nale noœci z tytu³u sprzeda y papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Nale noœci z tytu³u subskrypcji Nale noœci z tytu³u odsetek i dywidend Nale ne zwroty podatku Odst¹pienie od wynagrodzenia** Pozosta³e nale noœci Niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Aktywa ogó³em Zobowi¹zania Kredyt w rachunku bankowym i brokerskim Otwarte krótkie pozycje na papierach wartosciowych, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u zakupu inwestycji Zobowi¹zania z tytu³u zakupu papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u wykupu Zobowi¹zania z tytu³u op³at za zarz¹dzanie i doradztwo Nale ne op³aty dystrybucyjne Op³ata za uzyskany wynik Pozosta³e zobowi¹zania*** Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Zobowi¹zania ogó³em Aktywa ogó³em Historyczne aktywa ogó³em 31 grudnia 2014r grudnia 2013r * Patrz informacja dodatkowa 2 i). ** Patrz informacja dodatkowa 3 a). *** Na pozosta³e zobowi¹zania sk³ada³y siê w g³ównej mierze wynagrodzenie Cz³onków Zarz¹du, op³aty z tytu³u audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 5

8 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund ()

9 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund

10 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (1) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund (1) Nazwa subfunduszu zosta³a zmieniona z JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund na JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund w dniu 1 kwietnia 2015r. 8

11 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 9

12 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 10

13 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. JPMorgan Fundusze inwestycyjne Po³¹czone Blue and Green Fund EUR Aktywa na pocz¹tek okresu * Dochód Przychód z dywidendy Dochód odsetkowy Przychody z po yczek papierów wartoœciowych Odsetki bankowe Odsetki od transakcji swapowych Przychody ogó³em Koszty Op³aty za zarz¹dzanie i doradztwo Op³aty dystrybucyjne Prowizje depozytariusza, agenta korporacyjnego, administracyjnego i agenta domicylowego Op³aty agenta transferowego i agenta rejestracyjnego Podatek Taxe d abonnement Oprocentowanie kredytu w rachunku Odsetki od transakcji swapowych Op³aty ró ne** Minus: odst¹pienie od wynagrodzenia *** Koszty ogó³em przed uwzglêdnieniem za uzyskany wynik Op³ata za uzyskany wynik Koszty ogó³em Przychód/(strata) z inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na sprzeda y inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na ró nicach kursowych Zrealizowany zysk/(strata) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) ( ) - Zrealizowany zysk/(strata) na instrumentach pochodnych ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) za okres Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na inwestycjach ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) (50.558) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na ró nicach kursowych ( ) (21.539) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na instrumentach pochodnych ( ) (40.256) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) za okres ( ) Wzrost/(spadek) w wyniku operacji Zmiany w kapitale udzia³owym Subskrypcje Umorzenia ( ) (1.291) Wzrost/(spadek) w wyniku zmian w kapitale udzia³owym (1.291) Wyp³ata dywidendy ( ) - Aktywa na koniec okresu * Saldo pocz¹tkowe zosta³o po³¹czone wed³ug kursów wymianywalut obowi¹zuj¹cych Po³¹czenie tych samych wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia 2014r. daje kwotê ** Na op³aty ró ne sk³ada³y siê w g³ównej mierze op³aty z tytu³u zarz¹dzania, audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. *** Patrz informacja dodatkowa 3a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 11

14 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.765) (52.588) ( ) (17.057) (16.996) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (20.896) (4.220) (53.768) ( )

15 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Global Dividend Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) EUR (9.382) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.018) ( ) (135) (40.389) ( ) (29.005) (4.748) (13.198) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.066) ( ) ( ) (4.523) ( ) (986) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.979) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.591) (382) (327) (1) Subfundusz zosta³ w³¹czony do subfunduszu JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund w dniu 28 kwietnia 2015r. 13

16 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (2) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund ( ) (74.830) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.734) (9.744) ( ) ( ) ( ) ( ) (81.359) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (596) ( ) ( ) ( ) (2.578) (7.227) (58.442) - - ( ) (741) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.532) (41.439) ( ) (685) (24.483) ( ) (2) Nazwa subfunduszu zosta³a zmieniona z JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund na JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund w dniu 1 kwietnia 2015r. 14

17 JPMorgan Investment Funds Zestawienie zmian w liczbie jednostek (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Jednostki wyemitowane wg stanu na pocz¹tek okresu Jednostki subskrybowane Jednostki umorzone Jednostki wyemitowane wg stanu na koniec okresu JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,798-0, ,749 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,015 JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,326 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,105 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,784 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,215 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , , ,167 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,369 JPM Europe Select Equity D (acc) ,230 48, ,982 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,454 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,714 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,603 JPM Europe Select Equity I (acc) - (zabezpieczony) , , ,727 JPM Europe Select Equity P (dist) - EUR , ,034 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,619 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (zabezpieczony)* , ,783 - JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR , , , ,308 JPM Europe Select Equity X (acc) - (zabezpieczony) , , ,796 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,982 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR ,929 18, ,207 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (zabezpieczony) 3.465, , , ,067 JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - (zabezpieczony) , , , ,262 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,764 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR , , , ,155 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,324 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (zabezpieczony) , , , ,553 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (zabezpieczony) , , , ,090 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - (zabezpieczony) , , , ,569 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,036 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR , , , ,479 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR , , , ,576 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - (zabezpieczony) , , , ,541 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR , , , ,253 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.281, , ,808 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR , , , ,074 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (zabezpieczony) ,000 40, , ,000 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - (zabezpieczony) , ,909 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,409 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR , , , ,396 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - (zabezpieczony) - 319, ,318 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , , , ,374 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR , , , ,918 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - SGD (zabezpieczony) ,410 31, ,299 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR , , , ,436 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,849 JPM Global Balanced A (acc) - (zabezpieczony) , , , ,443 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,538 JPM Global Balanced A (dist) - (zabezpieczony) , , , ,446 JPM Global Balanced A (mth) - (zabezpieczony) 9.308, , , ,849 JPM Global Balanced B (acc) - EUR , , , ,523 JPM Global Balanced B (acc) - (zabezpieczony) , , , ,934 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 2.557,027 30, , ,037 JPM Global Balanced B (mth) - (zabezpieczony) , , , ,526 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,249 JPM Global Balanced C (acc) - (zabezpieczony) , , , ,393 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,518 JPM Global Balanced D (acc) - (zabezpieczony) , , , ,083 JPM Global Balanced D (mth) - (zabezpieczony) , , , ,961 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,564 JPM Global Balanced I (acc) - (zabezpieczony) , ,545 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,842 JPM Global Balanced X (acc) - (zabezpieczony) 873, , ,823 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,825 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR 372, , , ,093 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.998, , , ,077 JPM Global Capital Appreciation A (acc) - (zabezpieczony) , ,000 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR , , , ,723 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,965 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,277 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR* 307, ,932 - JPM Global Capital Appreciation X (acc) - (zabezpieczony) , , , ,000 15

18 JPMorgan Investment Funds Zestawienie zmian w liczbie jednostek (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Jednostki wyemitowane wg stanu na pocz¹tek okresu Jednostki subskrybowane Jednostki umorzone Jednostki wyemitowane wg stanu na koniec okresu JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () JPM Global Capital Preservation () A (acc) - EUR (zabezpieczony) 8.015, , , ,681 JPM Global Capital Preservation () A (acc) , , , ,940 JPM Global Capital Preservation () A (inc) - EUR (zabezpieczony) - 22,458 11,251 11,207 JPM Global Capital Preservation () A (mth) - 5, , ,000 JPM Global Capital Preservation () B (mth) - 5, ,000 JPM Global Capital Preservation () C (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,440 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - EUR (zabezpieczony) 3.975, , , ,470 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - SEK (zabezpieczony) 1.989,276-10, ,276 JPM Global Capital Preservation () D (acc) , , , ,735 JPM Global Capital Preservation () D (mth) - 5, , ,335 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,224 JPM Global Conservative Balanced A (acc) , , , ,050 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,193 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR ,667 84, , ,886 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.524,409 8, , ,543 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.518, , , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,824 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,236 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (zabezpieczony) , , , ,364 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 312, , ,563 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 3.153, , ,558 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () JPM Global Convertibles () A (acc) , , , ,449 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) - SGD (zabezpieczony) , , , ,170 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) , , , ,909 JPM Global Convertibles () A (dist) , , , ,156 JPM Global Convertibles () A (mth) , , , ,045 JPM Global Convertibles () B (acc) , , , ,854 JPM Global Convertibles () B (mth) , , ,596 JPM Global Convertibles () C (acc) , , , ,295 JPM Global Convertibles () D (acc) , , , ,668 JPM Global Convertibles () D (mth) , , , ,007 JPM Global Convertibles () I (acc) , , , ,723 JPM Global Convertibles () X (acc) , , , ,071 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - EUR , , , ,825 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,945 JPM Global Dividend A (acc) , , , ,087 JPM Global Dividend A (div) - EUR , , , ,247 JPM Global Dividend A (div) - EUR (zabezpieczony) 7.635, , , ,906 JPM Global Dividend A (div) , , , ,838 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (zabezpieczony) 338, ,673 JPM Global Dividend A (inc) , , , ,218 JPM Global Dividend A (mth) - (zabezpieczony) , , , ,624 JPM Global Dividend B (dist) - EUR 11, , ,073 JPM Global Dividend B (inc) - EUR (zabezpieczony) 3.304, , , ,488 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,312 JPM Global Dividend C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,378 JPM Global Dividend D (acc) , , , ,689 JPM Global Dividend D (div) - EUR (zabezpieczony) , , , ,454 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (zabezpieczony) 9, ,948 JPM Global Dividend T (acc) - EUR (zabezpieczony) 9.874, , , ,179 JPM Global Dividend X (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,995 JPM Global Dividend X (dist) - AUD , , , ,784 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,714 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,137 JPM Global Financials A (acc) , , , ,398 JPM Global Financials A (dist) , , , ,633 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) , , , ,263 JPM Global Financials C (acc) , , , ,126 JPM Global Financials C (dist) , , , ,066 JPM Global Financials D (acc) , , , ,438 16

19 JPMorgan Investment Funds Zestawienie zmian w liczbie jednostek (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Jednostki wyemitowane wg stanu na pocz¹tek okresu Jednostki subskrybowane Jednostki umorzone Jednostki wyemitowane wg stanu na koniec okresu JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (zabezpieczony) , , , ,477 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (zabezpieczony) 9.626, , , ,011 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,851 JPM Global High Yield Bond A (acc) - HUF (zabezpieczony) , , , ,335 JPM Global High Yield Bond A (acc) , , , ,359 JPM Global High Yield Bond A (dist) , , , ,726 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,671 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (zabezpieczony) , , , ,474 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (zabezpieczony) , , , ,637 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (zabezpieczony) , , , ,148 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (zabezpieczony) , , ,684 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,720 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,861 JPM Global High Yield Bond A (mth) , , , ,174 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,143 JPM Global High Yield Bond B (acc) , , , ,928 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (zabezpieczony) , , , ,116 JPM Global High Yield Bond B (mth) , ,989 0, ,282 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,760 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (zabezpieczony) , , ,905 JPM Global High Yield Bond C (acc) , , , ,080 JPM Global High Yield Bond C (dist) - GBP (zabezpieczony) , , ,282 JPM Global High Yield Bond C (dist) , , , ,837 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (zabezpieczony) , ,606 JPM Global High Yield Bond C (inc) - EUR (zabezpieczony) , , ,702 JPM Global High Yield Bond C (mth) , , ,954 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,808 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (zabezpieczony) , , , ,557 JPM Global High Yield Bond D (acc) , , , ,205 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (zabezpieczony) , , , ,770 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,393 JPM Global High Yield Bond I (acc) , , , ,196 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (zabezpieczony) , , , ,010 JPM Global High Yield Bond I (dist) - GBP (zabezpieczony) - 15,746-15,746 JPM Global High Yield Bond I (dist) , , , ,526 JPM Global High Yield Bond P (dist) - * , ,000 - JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,849 JPM Global High Yield Bond I (mth) , , , ,434 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,926 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,455 JPM Global High Yield Bond X (acc) , , , ,902 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (zabezpieczony) , , , ,741 JPM Global Income A (acc) - CHF (zabezpieczony) , , , ,926 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,089 JPM Global Income A (acc) - SGD (zabezpieczony) - 134, ,160 JPM Global Income A (acc) - (zabezpieczony) , , , ,672 JPM Global Income A (dist) - GBP (zabezpieczony) , ,984 JPM Global Income A (div) - CHF (zabezpieczony) 5.509, , , ,095 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,287 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,724 JPM Global Income A (div) - SGD (zabezpieczony) , , , ,425 JPM Global Income A (div) - (zabezpieczony) , , , ,965 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,864 JPM Global Income A (irc) - AUD (zabezpieczony) , , , ,696 JPM Global Income A (irc) - CAD (zabezpieczony) , ,483 JPM Global Income A (irc) - RMB (zabezpieczony) , , , ,839 JPM Global Income A (mth) - EUR , ,749 JPM Global Income A (mth) - GBP (zabezpieczony) , ,082 JPM Global Income A (mth) - SGD (zabezpieczony) , , , ,512 JPM Global Income A (mth) - (zabezpieczony) , , , ,610 JPM Global Income B (acc) - EUR , , , ,333 JPM Global Income B (acc) - (zabezpieczony) , , , ,781 JPM Global Income B (dist) - GBP (zabezpieczony) , , , ,105 JPM Global Income B (dist) - (zabezpieczony) , , , ,154 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,181 JPM Global Income B (div) - (zabezpieczony) , , , ,950 JPM Global Income B (mth) - (zabezpieczony) , , , ,014 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,749 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,562 JPM Global Income C (div) - (zabezpieczony) , , , ,781 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,931 JPM Global Income D (acc) - (zabezpieczony) , , , ,139 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,258 JPM Global Income D (div) - (zabezpieczony) , , , ,385 JPM Global Income D (mth) - (zabezpieczony) , , , ,598 JPM Global Income I (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Income I (mth) - JPY (zabezpieczony) 2.296, , ,492 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,921 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPM Global Income X (irc) - AUD (zabezpieczony) , , ,566 17

20 JPMorgan Investment Funds Zestawienie zmian w liczbie jednostek (c.d.) za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. Jednostki wyemitowane wg stanu na pocz¹tek okresu Jednostki subskrybowane Jednostki umorzone Jednostki wyemitowane wg stanu na koniec okresu JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 3.439, , , ,428 JPM Global Select Equity A (acc) , , , ,281 JPM Global Select Equity A (dist) , , , ,849 JPM Global Select Equity B (acc) , ,965 8, ,270 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,794 JPM Global Select Equity C (acc) , , , ,499 JPM Global Select Equity D (acc) , , , ,909 JPM Global Select Equity X (acc) , ,021 18, ,785 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) , , , ,855 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - 267,836 1, ,836 JPM Global Select Equity Plus C (perf) (acc) - 950, , , ,837 JPM Global Select Equity Plus D (perf) (acc) , , , ,829 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - EUR , , ,512 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - SEK (zabezpieczony) , , ,136 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) , , ,700 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - (zabezpieczony) , , ,574 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP 633,951 0, ,020 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) 6.397,575 4, ,000 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) - EUR 3.478, , ,519 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (acc) - EUR , , ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) 7,472-7,472 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (acc) - EUR , , ,766 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) 1.098,306 26, ,702 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - (zabezpieczony) , , ,042 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - EUR , , ,306 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - 434, ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - (zabezpieczony) 1.482, , ,418 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (perf) (dist) - EUR 11,467-11,467 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (zabezpieczony) - 11,422-11,422 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (zabezpieczony) , , , ,296 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,366 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SEK (zabezpieczony) , , , ,778 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SGD (zabezpieczony) , , , ,066 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) , , , ,989 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) ,000-10,000 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) , , , ,303 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (zabezpieczony) , , , ,995 JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,517 JPM Income Opportunity A (perf) (irc) - RMB (zabezpieczony) , , ,260 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) , , , ,952 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - CHF (zabezpieczony) , , , ,294 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,008 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) , , , ,622 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - EUR (zabezpieczony) , , , ,935 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) , , , ,658 JPM Income Opportunity B (perf) (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,481 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) , , , ,698 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - CHF (zabezpieczony) , , , ,809 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,431 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - SEK (zabezpieczony) , , ,302 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) , , , ,265 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) , , , ,147 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) , , , ,181 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,367 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) , , , ,442 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (zabezpieczony) , , , ,689 JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,260 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - CHF (zabezpieczony) 2.184, , , ,799 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,923 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - SGD (zabezpieczony) , , ,623 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) , , , ,450 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) , , , ,953 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) , , , ,699 JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - EUR (zabezpieczony) , , , ,005 JPM Income Opportunity P (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) - 493, ,370 JPM Income Opportunity P (perf) (acc) , ,306 JPM Income Opportunity T (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) 1.033, , ,198 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) - EUR (zabezpieczony) , , ,325 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) , , , ,896 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - GBP (zabezpieczony) 10, ,112 (1) Subfundusz zosta³ w³¹czony do subfunduszu JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund w dniu 28 kwietnia 2015r. 18

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2016 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2010 JPMorgan Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2011 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) Zarz¹d

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV

Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Zbadany przez biegłego rewidenta raport roczny za 2014 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2012 r. Niniejszym AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ogłasza o zmianach w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSI BIORCÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSI BIORCÓW TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSI BIORCÓW OBOWI ZUJE OD 14.10.2014 SPIS TRE CI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 926 099,00 1

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

QUADRIGA SUPERFUND SICAV

QUADRIGA SUPERFUND SICAV QUADRIGA SUPERFUND SICAV Société d'investissement a Capital Variable Sprawozdanie roczne (niezbadane) na dzień 30 czerwca 2009 r. 1 QUADRIGA SUPERFUND SICAV Spis treści Organizacja SICAV 3 Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania PPE za okres 5.04. - 30.06.2002 r. Szanowni Pañstwo, Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 9/1999 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU BILANS I. Aktywa 4 034 4 832 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Strategic Solutions Zbadane sprawozdanie roczne

Strategic Solutions Zbadane sprawozdanie roczne Strategic Solutions Zbadane sprawozdanie roczne 30 września 2011 r. Polska R.C.S Luxembourg B 96.779 Strategic Solutions Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Zbadane sprawozdanie roczne

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo