Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkrypt

1 Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014

2 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci Zarz¹d 1 Zarz¹dzaniei administracja 2 Raport Zarz¹du 3 Raport Zarz¹dców Inwestycyjnych 7 Raport z audytu 8 Sprawozdanie finansowe i informacje statystyczne Po³¹czone zestawienie 11 Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach 17 Zestawienie zmian w liczbie jednostek 21 Informacje statystyczne 27 Informacjedodatkowe dosprawozdaniafinansowego 33 Zestawienie inwestycji JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 57 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 61 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 66 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 71 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 80 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 90 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 96 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 119 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 122 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 148 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 153 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 156 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 163 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 166 Za³¹cznik: Niezrewidowana informacja dodatkowa WskaŸniki ³¹cznych kosztów Funduszu 169 Podsumowanie celów inwestycyjnych subfunduszy 176 Wyniki i zmiennoœæ 178 Odsetki otrzymane/(naliczone) na rachunkach bankowych 184 Klasyjednosteksubfunduszy podlegaj¹cepodatkowi Taxed Abonnement wwysokoœci0, WskaŸnik stopy obrotu portfela 185 Metoda obliczania ekspozycji na ryzyko 186 Zabezpieczenie 187 Historyczne zestawienia zmian w liczbie jednostek 188 Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: Niniejsze Sprawozdanie nie mo e stanowiæ wy³¹cznej podstawy do dokonywania jakichkolwiek subskrypcji. Subskrypcje bêd¹ wa ne jedynie w przypadku dokonania ich w oparciu o bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Documents), udostêpniane wraz z ostatnim zrewidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz ostatnim niezrewidowanym pó³rocznym sprawozdaniem finansowym, jeœli zosta³o ono opublikowane po rocznym sprawozdaniu finansowym. Bie ¹cy prospekt, dokumenty zawieraj¹ce kluczowe informacje dla inwestorów, niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe oraz zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe s¹ nieodp³atnie udostêpniane w siedzibie SICAV oraz przez lokalnych agentów p³atnoœci. Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez Zarz¹dcê Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych w prospekcie oraz bie ¹cych dokumentach zawieraj¹cych kluczowe informacje dla inwestorów, dane Zarz¹dcy Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy bêd¹ dostêpne w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej lub na stronie

3 JPMorgan Investment Funds Zarz¹d Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Wielka Brytania Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Holandia John Li How Cheong The Directors Office (Biuro Zarz¹du) 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Niemcy Daniel Watkins (od 13 grudnia 2014r.) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania Siedziba 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 1

4 JPMorgan Investment Funds Zarz¹dzanie i administracja Spó³ka zarz¹dzaj¹ca, agent rejestracyjny, agent transferowy, œwiatowy dystrybutor i agent domicylowy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Zarz¹dcy inwestycyjni J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japonia JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Wielka Brytania JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depozytariusz, agent korporacyjny i administracyjny J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Audytor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Radca prawny Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 2

5 JPMorgan Investment Funds Raport Zarz¹du Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Niezale ny cz³onek i prezes Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od wrzeœnia 2001r. Pan Saunders ukoñczy³ studia na Uniwersytecie w Bristolu na kierunku ekonomii i podj¹³ pracê w firmie Robert Fleming w 1970r. Pe³ni³ szereg funkcji na stanowiskach dyrektorskich grupy w Hongkongu, Japonii i Stanach Zjednoczonych, po czym powróci³ do Wielkiej Brytanii w 1988r. Obj¹³ stanowisko wiceprezesa zarz¹du Fleming Asset Management, a nastêpnie po po³¹czeniu grupy Robert Fleming z JP Morgan przeszed³ na emeryturê w 2001r. Pan Saunders obecnie pe³ni funkcjê prezesa zarz¹du kilku funduszy JPMorgan zarejestrowanych w Luksemburgu oraz funduszu MB Asia Select Fund. Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Niezale ny cz³onek Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od stycznia 2009r. Pan Elvinger zosta³ wpisany na listê adwokatów w Luksemburgu w 1984r., a od 1987r. jest partnerem w luksemburskiej kancelarii adwokackiej Elvinger, Hoss & Prussen. Pan Elvinger praktykuje szeroko rozumiane prawo korporacyjne i bankowe, ze specjalizacj¹ w dziedzinie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Jest cz³onkiem zarz¹du stowarzyszenia bran y funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu - Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) oraz obecnie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego komitetu doradczego ds. regulacji oraz wspó³przewodnicz¹cego komisji ds. prawnych w ALFI. Wchodzi tak e w sk³ad komitetów doradczychprzykomisjinadzoru SektoraFinansowegow dziedziniefunduszyinwestycyjnych, funduszyemerytalnychorazspó³ekinwestycyjnychzwi¹zanych z kapita³ami podwy szonego ryzyka. Pan Elvinger obecnie zasiada w organach i piastuje stanowiska kierownicze w szeregu organizacji europejskich, w tym w kilku funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê w Luksemburgu i zarz¹dzanych przez JPMorgan. Jean Frijns Niezale ny cz³onek Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od lipca 2005r. Pan Frijns ukoñczy³ studia na wydziale ekonometrii, uzyska³ doktorat z ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu oraz pracowa³ jako wyk³adowca na Uniwersytecie Pó³nocnego Illinois. W 1980r. podj¹³ pracê w holenderskim biurze centralnego planowania Central Planning Bureau (CPB), które pe³ni rolê ekonomicznego zespo³u doradców przy rz¹dzie holenderskim, a w 1983r. obj¹³ stanowisko zastêpcy dyrektora CPB. Pan Frijns pe³ni³ szereg ró nych funkcji, m.in. g³ównego analityka inwestycyjnego w holenderskim funduszu emerytalnym ABP, profesora w dziedzinie inwestycji na uczelni Vrije Universiteit w Amsterdamie, a od 2005r. jest przewodnicz¹cym Komitetu Monitoringu adu Korporacyjnego. Pan Frijns obecnie zasiada w organach i piastuje stanowiska kierownicze w szeregu organizacji europejskich, w tym w kilku funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê w Luksemburgu i zarz¹dzanych przez JPMorgan. John Li How Cheong Niezale ny cz³onek Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od czerwca 2012r. Przez ostatnie 26 lat pan Li pracowa³ g³ównie w sektorze finansowym, jako audytor lub doradca dla m.in. banków, funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych. Do grona jego zleceniodawców nale a³y firmy z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Azji, dziêki czemu pan Li mia³ okazjê zyskaæ szerokie doœwiadczenie w kontaktach z miêdzynarodowymi przedsiêbiorstwami. Przez ponad 20 lat by³ równie partnerem w luksemburskimoddziale KPMG, w którym przez 8 lat pe³ni³ funkcjê partnera zarz¹dzaj¹cego, a nastêpnie na 3 lata obj¹³ stanowisko przewodnicz¹cego rady nadzorczej. Pan Li by³ cz³onkiem grupy Investment Management Practice. Jest równie cz³onkiem zarz¹du instytutu Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Ponadto, pan Li obecnie zasiada w organach szeregu instytucji finansowych, w tym kilku funduszy inwestycyjnych maj¹cych siedzibê w Luksemburgu i zarz¹dzanych przez JPMorgan. Peter Thomas Schwicht Niezale ny cz³onek Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od czerwca 2012r. Pan Schwichtukoñczy³studiaw dziedzinieekonomiibiznesuna UniwersytecieMannheimw Niemczech, wczeœniej studiowa³na kierunkachbiznesu, podatków i rachunkowoœci w Hamburgu, Norwegii i Stanach Zjednoczonych, a w latach od 1987 do paÿdziernika 2014r. pracowa³ w JPMorgan Asset Management. Przed przejœciem na emeryturê by³ g³ównym dyrektorem ds. zarz¹dzania inwestycjami w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w JPMorgan Asset Management. Wczeœniej pe³ni³ funkcjê dyrektora pionu ds. dzia³alnoœci instytucjonalnej na kontynentaln¹ Europê oraz dyrektora krajowego ds. zarz¹dzania inwestycjami w obszarze dzia³alnoœci instytucjonalnej i detalicznej w Niemczech, gdzie najpierw by³ odpowiedzialny za rozwój tego obszaru dzia³alnoœci, a nastêpnie rozszerzenie go na pozosta³e kraje kontynentalnej Europy. Obecnie pe³ni funkcjê cz³onka zarz¹du w kilku funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê w Luksemburgu i zarz¹dzanych przez JPMorgan. Daniel Watkins Powi¹zany cz³onek Zarz¹du. W sk³adzie Zarz¹du od grudnia 2014r. Pan Daniel Watkins, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, pe³ni funkcjê Wiceprezesa ds. zarz¹dzania inwestycjami na Europê oraz dyrektora wspó³zarz¹dzaj¹cego globalnym dzia³em odpowiedzialnym za obs³ugê klienta i platformê biznesow¹. Pan Watkins jest zatrudniony w spó³ce od 1997r., a do jego obowi¹zków nale y nadzorowanie infrastrukturybiznesowej w Europie i Azji, w tym obs³ugi klienta, administracjifunduszami, rozwoju produktów oraz obs³ugi zapytañ ofertowych. Pan Watkins pe³ni tak e funkcjê Wiceprezesa ds. Zarz¹dzania Inwestycjami na Region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), wystêpuj¹c jako dyrektor wszystkich regulowanych podmiotów prawnych w tym regionie. Pan Watkins dotychczas pe³ni³ szereg ró nych funkcji w ramach JPMorgan, w tym: dyrektora nadzoruj¹cego dzia³alnoœæ operacyjn¹ w Europie oraz globaln¹ dzia³alnoœæ zarz¹dzania inwestycjami, dyrektora nadzoruj¹cego zespó³ ds. dzia³alnoœci operacyjnej w Europie, dyrektora nadzoruj¹cego Europejsk¹ Agencjê Transferow¹, dyrektora nadzoruj¹cego dzia³alnoœæ operacyjn¹ w Luksemburgu, dyrektora zarz¹dzaj¹cego Europejsk¹ Agencj¹ Transferow¹ oraz operacjami inwestycyjnymi w Londynie, a tak e dyrektora zarz¹dzaj¹cego zespo³ami inwestycyjnymi Flemings. Ukoñczy³ studia wy sze na kierunku ekonomii i nauk politycznych na Uniwersytecie York oraz jest licencjonowanym doradc¹ finansowym. Obecnie pe³ni funkcjê cz³onka zarz¹du w kilku funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê w Luksemburgu i zarz¹dzanych przez JPMorgan. 3

6 JPMorgan Investment Funds Raport Zarz¹du (c.d.) Zarz¹d Spó³ki ma przyjemnoœæ przedstawiæ zrewidowane sprawozdanie roczne za rok zakoñczony 31 grudnia 2014r. Struktura Funduszu Fundusz jest spó³k¹ o zmiennym kapitale inwestycyjnym, utworzon¹ jako Société Anonyme (Spó³ka Akcyjna) zgodnie z prawem Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga. Decyzj¹ Zarz¹du Funduszu funkcjê Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej objê³a spó³ka JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME). Fundusz jest zorganizowany w formie parasola obejmuj¹cego wiele subfunduszy, z których ka dy ma w³asne cele inwestycyjne i w³asn¹ politykêinwestycyjn¹ oraz podlega odrêbnym ograniczeniom inwestycyjnym. Celem Funduszu jest inwestowanie dostêpnych œrodków w zbywalne papiery wartoœciowe i inne dozwolone aktywa dowolnego rodzaju, zgodnie z Prospektem Funduszu, celem dywersyfikacji ryzyka i zapewnienia posiadaczom jednostek stosownych wyników w zarz¹dzaniu ich portfelami inwestycyjnymi. Fundusz dzia³a jako przedsiêbiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe (UCITS) zgodnie z Dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009r. oraz podlega obowi¹zuj¹cej w Luksemburgu ustawie z 17 grudnia 2010r., z póÿniejszymi zmianami, dotycz¹cej przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania. W zwi¹zku z powy szym, sprzeda jednostek Funduszu mo e byæ oferowana w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, z zastrze eniem z³o enia stosownego powiadomienia w krajach innych ni Wielkie Ksiêstwo Luksemburga. Dodatkowo, wnioski o rejestracjê Funduszu oraz jego subfunduszy mog¹ byæ równie sk³adane w innych krajach. Wed³ug stanu na koniec roku Fundusz dysponowa³ 22 subfunduszami. Wszystkie subfundusze i klasy jednostek s¹ zarejestrowane jako oferowane i podlegaj¹ce dystrybucji w Wielkim Ksiêstwie Luksemburga oraz dodatkowo czêœæ subfunduszy i klas jednostek s¹ zarejestrowane w nastêpuj¹cych jurysdykcjach: Antyle Holenderskie, Austria, Bahrajn, Belgia, Chile, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Jersey, Makau, Niemcy, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Wêgry, Wielka Brytania oraz W³ochy. Rola i odpowiedzialnoœæ Zarz¹du OdpowiedzialnoœæZarz¹du Funduszu podlega wy³¹cznie prawu Luksemburga. W kontekœcierocznych sprawozdañ Funduszu, obowi¹zki Zarz¹du s¹ regulowane ustaw¹ z dnia 10 grudnia 2010r. dotycz¹c¹, miedzy innymi, ksiêgowoœci i rocznych sprawozdañ przedsiêbiorstwzbiorowego inwestowania, a tak e ustaw¹ z dnia 17 grudnia 2010r., z póÿniejszymi zmianami, dotycz¹c¹ przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania. Umowa o zarz¹dzanie inwestycjami zawarta pomiêdzy Funduszem a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. okreœla kwestie, w których Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca jest upowa niona do dzia³ania zgodnie z Rozdzia³em 15 ustawy z 17 grudnia 2010r., z póÿniejszymi zmianami. Dotyczy to miêdzy innymi zarz¹dzaniaaktywamifunduszu oraz œwiadczeniaus³ugadministracyjnych, rejestracyjnych, us³ugagentadomicylowegooraz us³ugmarketingowych. Wszystkie pozosta³e kwestie wymagaj¹ akceptacji Zarz¹du, przy czym w celu zapewnienia przejrzystoœci, s¹ one dodatkowo wyszczególnione w stosownym dokumencie przyjêtym przez Zarz¹d i Spó³kê Zarz¹dzaj¹c¹. Do kompetencji zastrze onych dla Zarz¹du nale y okreœlanie celów i polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy, ograniczeñ i uprawnieñ inwestycyjnych oraz zmian w Prospekcie, ocena i zatwierdzanie kluczowych danych inwestycyjnych i finansowych, w tym rocznych sprawozdañ, a tak e zlecanie i ocena us³ug œwiadczonych przez Spó³kê Zarz¹dzaj¹c¹, audytora i depozytariusza. Przed ka dym posiedzeniem Zarz¹du, jego cz³onkowie otrzymuj¹ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegó³owe informacje pozwalaj¹ce im na stosowne przygotowanie siê do posiedzenia. Na potrzeby ka dego kwartalnego posiedzenia, na wniosek Zarz¹du przedstawiane mu s¹ raporty miêdzy innymi Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej i zarz¹dców inwestycyjnych, a tak e raporty z zarz¹dzania ryzykiem oraz propozycje zmian w istniej¹cych subfunduszach lub ewentualnie propozycje uruchomienia nowych subfunduszy. Przedstawiciele najwy szej kadry zarz¹dzaj¹cej ka dym z tych obszarów bior¹ udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du na podstawie otrzymanych zaproszeñ, w celu umo liwienia cz³onkom Zarz¹du uzyskania odpowiedzi na pytania dotycz¹ce przedstawionych im raportów. Cz³onkowie Zarz¹du podejmuj¹ decyzje w interesiefunduszu i jego udzia³owców, jako ca³oœci, unikaj¹c uczestniczeniaw jakichkolwiek debatach lub decyzjach powoduj¹cych konflikt interesów pomiêdzy ich prywatnymi interesami, a interesem posiadaczy jednostek Funduszu. Kwestie uznawane za konflikt interesów s¹ wyszczególnione w Prospekcie oraz polityce Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej dotycz¹cej konfliktów interesów, która jest dostêpna do wgl¹du na stronie internetowej pod adresem: Zarz¹d mo e na koszt Funduszu zasiêgaæ opinii niezale nych specjalistów. Sk³ad Zarz¹du Funkcjê Prezesa Zarz¹du pe³ni Iain O.S. Saunders. W sk³ad Zarz¹du wchodzi piêciu niezale nych cz³onków oraz jeden powi¹zany cz³onek Zarz¹du. Mianem powi¹zanego cz³onka Zarz¹du okreœlane s¹ osoby zatrudnione przez spó³kê JPMorgan Chase & Co lub dowolny z jej podmiotów powi¹zanych. Wszystkie posiedzenia Zarz¹du wymagaj¹ obecnoœci wiêkszoœci niezale nych cz³onków, dziêki czemu Zarz¹d dzia³a w sposób niezale ny od Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej. Zarz¹d, jako grupa specjalistów, dysponuje szerok¹ wiedz¹ inwestycyjn¹, finansow¹ i prawn¹, a tak e doœwiadczeniem w dziedzinach zwi¹zanych z funkcjonowaniem Funduszu. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ wybieranicorocznieprzez udzia³owców podczas dorocznego WalnegoZgromadzenia. Zarz¹d niestosujeograniczenia³¹cznej liczby lat, przez które dana osoba mo e pe³niæ funkcjê cz³onka Zarz¹du, a przedstawiaj¹c udzia³owcom rekomendacje odnoœnie wyboru cz³onków do swojego sk³adu, bierze pod uwagê charakter i wymagania bran y funduszy inwestycyjnych oraz dzia³alnoœci Funduszu. Zasady, na jakich poszczególni cz³onkowie s¹ wybierani do sk³adu Zarz¹du s¹ okreœlone w zawieranych z nimi kontraktach, które s¹ dostêpne do wgl¹du w siedzibie Funduszu. Zmiana w sk³adzie Zarz¹du Pan May zrezygnowa³ z funkcji cz³onka Zarz¹du ze skutkiemna koniec dnia 12 grudnia 2014r. Korzystaj¹c z okazji Zarz¹d pragnie wyraziæ mu podziêkowania za pracê na rzecz Spó³ki. Podczas posiedzeniaw dniu 12 grudnia 2014r., Zarz¹d mianowa³pana Daniela Watkinsana cz³onka Zarz¹du ze skutkiemod dnia 13 grudnia 2014r. w celu zajêcia przez niego miejsca powsta³ego w wyniku rezygnacji pana May a, na podstawie uprzedniej zgody ze strony Komisji Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu (CSSF). Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( WZA ), zaplanowanego na dzieñ 24 kwietnia 2015r. Zarz¹d zamierza zarekomendowaæ udzia³owcom powo³anie pana Massimo Greco na dodatkowego cz³onka Zarz¹du ze skutkiem od dnia odbycia siê WZA. Pan Greco wniesie w posiedzenia Zarz¹du szerok¹ wiedzê i doœwiadczenie w zarz¹dzaniu aktywami, dlatego zaleca siê, aby udzia³owcy podczas g³osowania wsparli jego kandydaturê. Poni ej znajduje siê krótkie podsumowanie doœwiadczenia pana Greco: Massimo Greco, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, odpowiada za dzia³funduszy inwestycyjnych w Europie kontynentalnej, któregosiedzibaznajduje siê w Londynie. Jest pracownikiem JPMorgan od 1992r., a obecne obowi¹zki pe³ni od 2012r. W 1998r. pan Greco obj¹³ stanowisko dyrektora nadzoruj¹cego zarz¹dzanie inwestycjami we W³oszech. Wczeœniej, w latach , pracowa³ w londyñskim zespole ds. rynków kapita³owych w spó³ce Goldman Sachs International. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w banku inwestycyjnym we W³oszech jako dyrektor sprzeda y produktów kredytowych i opartych na stopach procentowych. Pan Greco ukoñczy³ studia ekonomiczne na Uniwersytecie Turyñskim oraz posiada tytu³ MBA (specjalizacja w finansach) uzyskany na uczelni Anderson Graduate School of Management przy Uniwersytecie Kalifornijskim, kampus Los Angeles (UCLA). Wynagrodzenie Zarz¹du Zarz¹d jest zdania, e wynagrodzenie jego cz³onków powinno odzwierciedlaæ zakres obowi¹zków Zarz¹du, jego ogólne doœwiadczenie oraz powinno byæ sprawiedliwe i proporcjonalne do wielkoœci, z³o onoœci oraz celów inwestycyjnych Funduszu i jego subfunduszy. Wynagrodzenie jest poddawane corocznej weryfikacji. Roczne wynagrodzenie Prezesa Zarz¹du wynosi obecnie EUR, w przypadku pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wynosi ono EUR, poza powi¹zanymi cz³onkami Zarz¹du, którzy zrezygnowali z wynagrodzenia. 4

7 JPMorgan Investment Funds Raport Zarz¹du (c.d.) Posiedzenia Zarz¹du i Komitety Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co kwarta³, jednak w razie koniecznoœci bêd¹ organizowane dodatkowe posiedzenia. Bior¹c pod uwagê zakres i charakter dzia³alnoœci Funduszu, Zarz¹d w chwili obecnej nie uznaje za konieczne powo³ywanie formalnego komitetu ds. audytu lub wynagrodzeñ, ani te adnych innych sta³ych komitetów. Kwestia ta jest jednak poddawana sta³ej ocenie. W zwi¹zku z powy szym, wszystkie sprawy podlegaj¹ce Zarz¹dowi s¹ obecnie zatwierdzane przez Zarz¹d lub, w przypadku kwestii wymagaj¹cych dodatkowej analizy, przez odpowiedni podkomitet Zarz¹du powo³any na potrzeby konkretnej sprawy. Tego typu sytuacja mo e mieæ miejsce w przypadku, gdy Zarz¹d zg³osi potrzebê wprowadzenia zmian w Prospekcie, a oczekiwanie na nastêpne kwartalne posiedzenie Zarz¹du w celu zatwierdzenia takiego wniosku bêdzie niewskazane. W posiedzeniach tego typu podkomitetów zazwyczaj bierze udzia³ minimum dwóch cz³onków Zarz¹du. W trakcie omawianego roku odby³y siê cztery posiedzenia Zarz¹du. By³y to posiedzenia kwartalne, których program obejmowa³ miêdzy innymi kwestie omówione powy ej w punkcie Rola i odpowiedzialnoœæ Zarz¹du. Oprócz posiedzenia Zarz¹du, podczas którego audytor prezentuje raport z przeprowadzonego badania sprawozdañ Funduszu, niezale ni cz³onkowie Zarz¹du dodatkowo raz w roku spotykaj¹ siê z audytorem bez udzia³u powi¹zanych cz³onków Zarz¹du. Kontrola wewnêtrzna Us³ugi zarz¹dzania inwestycjami oraz obs³ugi administracyjnej s¹ œwiadczone przez Spó³kê Zarz¹dzaj¹c¹, natomiast us³ugi depozytariusza zapewnia spó³ka J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Z tego wzglêdu, przyjêty przez Zarz¹d system kontroli wewnêtrznej g³ównie sprowadza siê do monitorowania us³ug œwiadczonych przez Spó³kê Zarz¹dzaj¹c¹ i depozytariusza, w tym kontroli dzia³alnoœci operacyjnej i zgodnoœci z wymogami, który to system zosta³ ustanowiony przez Zarz¹d w celu zapewnienia wype³niania zobowi¹zañ Funduszu wobec udzia³owców, zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie, Statucie oraz wszystkichstosownychregulacjach. Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca formalnieprzedk³adazarz¹dowi kwartalneraportyz podejmowanych dzia³añ, za któreodpowiada oraz dodatkowo niezw³ocznie informuje Zarz¹d o wszelkich istotnych kwestiach administracyjnych i rachunkowych. ad korporacyjny oraz Kodeks postêpowania ALFI Zarz¹d odpowiada za zapewnienie ³adu korporacyjnego na odpowiednio wysokim poziomie oraz uznaje, e Fundusz stosuje najlepsze praktyki przyjête przez bran ê funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. W szczególnoœci Zarz¹d przyj¹³ w Funduszu kodeks postêpowania opracowany przez stowarzyszenie bran y funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu (ALFI), okreœlaj¹cy zasady dobrego zarz¹dzania ( Kodeks postêpowania ). Zasady te zosta³y znowelizowane w sierpniu 2013r. i obecnie maj¹ nastêpuj¹ce brzmienie: 1. Zarz¹d powinien nieprzerwanie zapewniaæ wysoki standard ³adu korporacyjnego; 2. Zarz¹d powinien dysponowaæ wysokimi kwalifikacjami i odpowiednim doœwiadczeniem oraz dok³adaæ wszelkich starañ, aby zapewniæ, e kolektywnie posiada stosowne kompetencje umo liwiaj¹ce mu wype³nianie obowi¹zków; 3. Zarz¹d powinien dzia³aæ uczciwie i niezale nie, kieruj¹c siê najlepszym interesem inwestorów; 4. Zarz¹d powinien wykonywaæ swoje obowi¹zki z zachowaniem w³aœciwej uwagi i starannoœci; 5. Zarz¹d powinien dbaæ o przestrzeganie wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, regulacji oraz aktów za³o ycielskich Funduszu; 6. Zarz¹d powinien dbaæ, aby inwestorzy byli w³aœciwie poinformowani oraz sprawiedliwie i uczciwie traktowani, a tak e aby otrzymywali œwiadczenia i obs³ugê, do których s¹ uprawnieni; 7. Zarz¹d powinien zapewniæ skuteczny proces zarz¹dzania ryzykiem oraz odpowiednie mechanizmy kontroli wewnêtrznej; 8. Zarz¹d powinien dok³adaæ wszelkich starañ, aby rzetelnie i skutecznie identyfikowaæ i eliminowaæ wszelkie istniej¹ce lub potencjalne konflikty interesów oraz odpowiednio ujawniaæ informacje na ich temat; 9. Zarz¹d powinien dbaæ, aby prawa udzia³owców by³y egzekwowane w przemyœlany sposób i w najlepszym interesie Funduszu; 10. Zarz¹d powinien dbaæ, aby wynagrodzenie jego cz³onków by³o na uzasadnionym i sprawiedliwym poziomie oraz aby informacje na jego temat by³y odpowiednio ujawniane. W ocenie Zarz¹du, Fundusz we wszystkich istotnych aspektach w roku obrotowym zakoñczonym 31 grudnia 2014r. dzia³a³ w zgodzie z postanowieniami Kodeksu postêpowania. Zarz¹d ka dego roku przeprowadza ocenê sta³ej zgodnoœci z postanowieniami Kodeksu postêpowania. Zasady g³osowania przez pe³nomocnika Zarz¹d deleguje odpowiedzialnoœæ za g³osowanie przez pe³nomocnika na Spó³kê Zarz¹dzaj¹c¹. Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca zarz¹dza prawami do g³osu w ostro ny i sumienny sposób, wy³¹cznie na podstawie w³asnego uzasadnionego os¹du co do tego, jakie rozwi¹zanie bêdzie najbardziej sprzyja³o finansowym interesom jego klientów. W zakresie w jakim bêdzie to mo liwe, Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca bêdzie g³osowaæ na wszystkich posiedzeniach zwo³ywanych przez spó³ki, w które inwestuje. Egzemplarz zasad g³osowania przez pe³nomocnika jest udostêpniany na ¹danie w siedzibie Funduszu oraz jest dostêpny na stronie internetowej pod adresem: Ubezpieczenie cz³onków Zarz¹du i pracowników od odpowiedzialnoœci zawodowej Statut Funduszu przewiduje ochronê cz³onków Zarz¹du na wypadek uzasadnionych wydatków poniesionych w zwi¹zku z roszczeniami dotycz¹cymi wype³nianych przez nich obowi¹zków, pod warunkiem, e osoby te nie dzia³a³y w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem. W celu ochrony udzia³owców przed powy szymi roszczeniami, Zarz¹d uzyska³ dla cz³onków Zarz¹du i pracowników ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci zawodowej, które zabezpiecza ich przed niektórymi formami odpowiedzialnoœci zwi¹zanymi ich funkcj¹ i obowi¹zkami, jednak nie obejmuje jakichkolwiek nieuczciwych lub niezgodnych z prawem dzia³añ z ich strony. Niezale ny rewident Funkcjê audytora Funduszu od lutego 2006r. pe³ni firmapricewaterhousecoopers, Société coopérative. Ostatniprzetargpubliczny na wybór audytora odby³ siê w 2013r. Zarz¹d w bie ¹cym roku przeprowadzi³ ocenê us³ug œwiadczonych przez PwC i zdecydowa³, e z zastrze eniem innych istotnych czynników, udzia³owcom zostanie zaproponowany ponowny wybór tej firmy jako audytora na okres kolejnych trzech lat. Pod koniec tego okresu, Zarz¹d ponownie rozwa y czy wskazane jest og³oszenie przetargu na firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi audytorskie. 5

8 JPMorgan Investment Funds Raport Zarz¹du (c.d.) Walne Zgromadzenie Nastêpne Walne Zgromadzenie Udzia³owców Spó³ki odbêdzie siê 24 kwietnia 2015r. w siedzibie Spó³ki w celu omówienia kwestii zwi¹zanych z zakoñczeniem roku przypadaj¹cym Podczas zgromadzenia udzia³owcy miêdzy innymi zostan¹ poproszeni o rozstrzygniêcie typowych kwestii omawianych na takich posiedzeniach, a mianowicie: 1. przyjêcie sprawozdania finansowego i zatwierdzenie podzia³u wyników; 2. zatwierdzenie wynagrodzenia cz³onków zarz¹du; 3. wybór cz³onków Zarz¹du, z których wszyscy zg³aszaj¹ swoj¹ kandydaturê; 4. wybór audytora. Zarz¹d nie zaproponowa³ do omówienia adnych nadzwyczajnych kwestii. Znacz¹ce zmiany w ci¹gu roku W trakcie omawianego roku, ³¹czna wartoœæ Funduszu wzros³a z 34,1 mld USD do 41,2 mld USD wed³ug stanu na koniec roku. W trakcie roku Zarz¹d uzgodni³ podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ korporacyjnych i wprowadzenie innych istotnych zmian w odniesieniu do subfunduszy: a) Likwidacja subfunduszy Posiadacze jednostek nastêpuj¹cych subfunduszy zostali poinformowani, e decyzj¹ Zarz¹du subfundusze te zostan¹ zlikwidowane: - JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I w dniu 19 wrzeœnia 2014r. b) Po³¹czenie subfunduszy Posiadacze jednostek nastêpuj¹cych subfunduszy zostali poinformowani, e decyzj¹ Zarz¹du subfundusze te zostan¹ po³¹czone: i) z dniem 17 stycznia 2014r.: - subfundusz JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund zosta³ w³¹czony do subfunduszu JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund; c) Zmiany w strategiach inwestycyjnych, celach inwestycyjnych, polityce inwestycyjnej oraz nazwach subfunduszy Posiadacze jednostek czêœci subfunduszy zostali poinformowani, e decyzj¹ Zarz¹du wprowadzone zostan¹ nastêpuj¹ce zmiany: i) z dniem 5 lutego 2014r.: - JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I. Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna zosta³y zmienione celem umo liwienia subfunduszowi inwestowania wiêkszoœci w portfel korporacyjnych papierów d³u nych pochodz¹cych z rynków wschodz¹cych i sklasyfikowanych poni ej poziomu ryzyka inwestycyjnego. ii) z dniem 5 lutego 2014r.: - JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund. Prospekt subfunduszu zosta³ zmieniony celem usuniêcia nastêpuj¹cego zdania w czêœci dotycz¹cej polityki inwestycyjnej: Wiêkszoœæ (z wy³¹czeniem œrodków pieniê nych i innych pieniê nych) bêdzie inwestowana w d³u ne papiery wartoœciowe. Z dniem 17 marca 2014r. utworzone zosta³y klasy jednostek zabezpieczonych w RMB w celu zapewnienia rozwi¹zania coraz wiêkszej grupie klientów posiadaj¹cych lokaty w CNH. Pocz¹wszy od 24 listopada 2014r. niektóre klasy jednostek mog¹ wi¹zaæ siê z naliczeniem op³aty za uzyskane wyniki. Nazwy tego typu klas jednostek zosta³y zmienione poprzez dodanie przyrostka (perf). Tym samym niektóre jednostki klasy Y zostan¹ przemianowane na jednostki klasy X. d) Wycofanie op³at za uzyskany wynik Z dniem 9 kwietnia 2014r. op³ata za uzyskany wynik zosta³a wycofana w odniesieniu do subfunduszu JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund. Prospekt SICAV zosta³ zaktualizowany w celu uwzglêdnienia informacji o wycofaniu wspomnianych op³at za uzyskany wynik. Za okres od 12 sierpnia 2014r. do 19 wrzeœnia 2014r. (data likwidacji), Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca zdecydowa³a o obni eniu op³aty za zarz¹dzanie i doradztwo w odniesieniu do subfunduszu JPMorgan Investment Funds -Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I do 0. Zarz¹d Luksemburg, 26 marca 2015r. 6

9 JPMorgan Investment Funds Raport Zarz¹dców Inwestycyjnych Omówienie sytuacji na rynku w 2014r. W okresie 12 miesiêcy zakoñczonym 31 grudnia 2014r., globalne rynki akcji zapewnia³y wysokie zyski, a indeks MSCI World Index wzrós³ o 19,5 w przeliczeniu na euro. G³ównymi czynnikami, które kszta³towa³y nastroje inwestorów w tym okresie by³y rosn¹ce rozbie noœci w polityce banków centralnych, niepewnoœæ geopolityczna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz gwa³towny spadek cen ropy naftowej. Szczególnie dobre wyniki odnotowywa³y akcje spó³ek amerykañskich - indeks S&P 500 na fali dynamicznej poprawy sytuacji gospodarczej w USA oraz znacznego umocnienia siê dolara amerykañskiego wzglêdem euro wzrós³ o 28,7 w przeliczeniu na euro. Dla porównania, indeks MSCI Europe radzi³ sobie znacznie gorzej, zapewniaj¹c zwrot na poziomie 6,8 w zwi¹zku z obawami o wzrost gospodarczy w strefie euro, podczas gdy indeks MSCI Emerging Markets Index wzrós³ o 11,4. Pomimo pojawiaj¹cych siê na pocz¹tku roku oczekiwañ wzrostu rentownoœci obligacji, inwestorzy papierów o sta³ej stopie dochodu odnotowali istotne zyski indeks Barclays Global Aggregate Bond Index wzrós³ o 14,5 (Ÿród³o wszystkich danych na temat stóp zwrotu: FactSet, 31 grudnia 2014r., ca³kowita stopa zwrotu w przeliczeniu na euro). Motywem przewodnim w ci¹gu roku by³o zakoñczenie programu skupu w Stanach Zjednoczonych oraz spekulacje dotycz¹ce terminu pierwszej podwy ki stóp procentowych. W grudniu 2013r. amerykañska Rezerwa Federalna (Fed) og³osi³a, e pocz¹wszy od stycznia 2014r., program comiesiêcznego skupu, opiewaj¹cy pierwotnie na 85 mld USD, bêdzie ka dego miesi¹ca redukowany o 10 mld USD. Reakcja rynków w USA i innych krajach rozwiniêtych by³a stonowana, gdy spodziewano siê tej informacji i postrzegano j¹ jako oznakê wiêkszego zaufania w stabilnoœæ wzrostu gospodarki amerykañskiej. Prowadzony przez Fed program skupu zosta³ ostatecznie zakoñczony w paÿdzierniku 2014r. Brak presji inflacyjnych oraz obawy o poziom wzrostu poza Stanami Zjednoczonymi spowodowa³y jednak przesuniêcie przewidywanego terminu pierwszego podniesienia stóp procentowych ponownie do po³owy 2015r., szczególnie bior¹c pod uwagê podtrzymywane przez Fed stanowisko, aby stopy procentowe pozostawiæ przez d³u szy czas na obecnym, niskim poziomie. Spowodowa³o to obni enie rentownoœci obligacji, przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu amerykañskich akcji. Do dalszego wzrostu walorów spó³ek z USA przyczyni³ siê znaczny wzrost zysków przedsiêbiorstw oraz utrzymuj¹cy siê wzrost gospodarki amerykañskiej, któremu sprzyja³y oznaki znacznej poprawy na rynku pracy. Podobnie jak w USA, Bank Anglii og³osi³ zamiar podwy szenia stóp procentowych w zwi¹zku z utrzymuj¹c¹ siê dynamik¹ wzrostu gospodarki brytyjskiej. Podczas gdy poprawa sytuacji gospodarczej zarówno w USA jak i Wielkiej Brytanii wywo³a³a oczekiwania wzrostu stóp procentowych w obu krajach w nadchodz¹cym roku, utrzymuj¹ce siê os³abienie strefy euro i Japonii zmusi³y Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Bank Japonii do podjêcia dalszych dzia³añ stymuluj¹cych wzrost gospodarczy. W strefie euro, nieprzerwanie niskie tempo wzrostu zmusi³o EBC do podjêcia w czerwcu dzia³añ maj¹cych na celu pobudzenie ogólnego popytu oraz ochronê gospodarki strefy euro przed deflacj¹. Bank centralny obni y³ g³ówn¹ stopê kredytu refinansowego do 0,05, ale przede wszystkim stara³ siê tak e pobudziæ przep³yw kredytów do firm i odbiorców indywidualnych poprzez wprowadzenie ujemnej stopy oprocentowania depozytów oraz przed³u enie taniego d³ugoterminowego dofinansowania banków w formie nowej serii tzw. ukierunkowanych d³u szych operacji refinansuj¹cych (TLTRO). Tymczasem pod koniec paÿdziernika Bank Japonii og³osi³ przed³u enie programu skupu obligacji skarbowych, zwiêkszaj¹c tym samym skup z ok. 50 bilionówjpy roczniedo 80 bilionówjpy w celu pobudzenia japoñskiej aktywnoœcigospodarczej. Ta zaskakuj¹ca decyzja by³a odpowiedzi¹ na niepokoj¹cy brak poprawy kondycji gospodarki po pierwszej serii kwietniowych podwy ek podatku konsumpcyjnego. Dane PKB potwierdzi³y, e gospodarka japoñska w trzecim kwartale 2014r. ponownie osunê³a siê w recesjê, g³ównie w wyniku spadku konsumpcji. Coraz bardziej rozbie ne polityki banków centralnych zaowocowa³y istotnymi zmianami na rynkach walutowych, a konkretnie znacznym umocnieniem dolara amerykañskiego wzglêdem jena i euro. Kilka walut rynków wschodz¹cych równie odnotowa³o znaczne os³abienie, co by³o efektem korekty spowodowanej zakoñczeniem programu skupu przez Fed. Gospodarki wschodz¹ce by³y wczeœniej g³ównymi beneficjentami podwy szonej p³ynnoœci wynikaj¹cej z nadzwyczaj luÿnej polityki monetarnej Fed i tym samym postrzegano je jako wra liwe na skutki ograniczenia dzia³añ stymuluj¹cych gospodarkê. Rynki wschodz¹ce zareagowa³y tak e na szereg wydarzeñ politycznych, które mia³y miejsce w ci¹gu roku. Wiele z tych wydarzeñ wp³ynê³o pozytywnie na rynek akcji, w szczególnoœcizwyciêstwo Narendry Modiego w wyborach na premieraindii, zapewniaj¹ce perspektywy reformgospodarczych i tymsamymsprzyjaj¹ce pozytywnym nastrojom inwestorów. Z drugiej strony, w Brazylii powróci³y obawy o rozwój gospodarki po tym, jak w paÿdzierniku Dilma Rousseff zosta³ ponownie wybrany na prezydenta. Nastroje wobec Brazyliii kilkuinnych krajów specjalizuj¹cych siê w eksporcietowarów ucierpia³ytak e w efekciespadku cen towarów w dalszej czêœci roku. W wyniku odmowy zmniejszenia produkcji przez Organizacjê Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹ (OPEC) oraz obaw o poziom wzrostu globalnego popytu, cena ropy Brent spad³a o po³owê wzglêdem czerwcowej ceny 112 USD za bary³kê, osi¹gaj¹c pod koniec analizowanego okresu najni szy poziom od piêæ i pó³ roku. Jednym z krajów, które najbardziej ucierpia³y z powodu spadku cen ropy by³a Rosja, dodatkowo borykaj¹ca siê z sankcjami na³o onymi przez kraje zachodnie w reakcji na eskalacjê walk na wschodzie Ukrainy pomiêdzy wspieranymi przez Rosjê separatystami, a ukraiñskim rz¹dem. Kolejn¹ kluczow¹ kwesti¹ na rynkach wschodz¹cych by³o spowolnienie gospodarcze w Chinach dane przemys³owe i dynamika wzrostu PKB znacznie os³ab³y. Mimo to, chiñskie akcje radzi³y sobie dobrze na tle pozosta³ych rynków wschodz¹cych, a indeks MSCI China zapewni³ zwrot na poziomie 22, 9, co by³o efektem dzia³añ stymuluj¹cych, podjêtych przez chiñskie w³adze. Ludowy Bank Chin niespodziewanie po raz pierwszy od dwóch lat og³osi³ obni kê stóp procentowych oraz wprowadzi³ projekty inwestycji infrastrukturalnych, które maj¹ pomóc w realizacji za³o onych celów wzrostowych. Perspektywy na rok 2015 Nadzieje na tegoroczn¹ powszechn¹ poprawê kondycji wœród rozwiniêtych gospodarek os³ab³y. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania odnotowa³y przyzwoite wyniki, jednak e gospodarki strefy euro oraz rynków wschodz¹cych i Japonii by³y znacz¹co s³absze, z perspektywami mniej obiecuj¹cymi ni na pocz¹tku roku. W nadchodz¹cych miesi¹cach nowego roku, prawdopodobnie najwa niejszym motywem, który bêdzie zajmowa³ uwagê inwestorów, bêdzie dalsza rozbie noœæ w wynikach i politykach pieniê nych poszczególnych gospodarek. Polityka monetarna pozostanie nadzwyczaj luÿna w skali globalnej, jednak droga do normalizacji w roku 2015 na powa nie rozpocznie siê wraz ze wzrostem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w po³owie roku, pod warunkiem, e poziom bezrobocia w USA bêdzie w dalszym ci¹gu spada³ szybciej, ni pierwotnie zak³adano oraz, e jednoczeœnie zwiêkszy siê dynamika wzrostu p³ac. Dlatego zarówno Fed, jak i Bank Anglii prawdopodobnie podnios¹ stopy w 2015r. z chwil¹ utrwalenia siê wzrostu gospodarczego. W takich warunkach, uzyskanie odpowiednich zwrotów z papierów o sta³ej stopie dochodu mo e byæ utrudnione, jednak e bior¹c pod uwagê to, e poszczególne obszary rynków obligacji bêd¹ reagowa³y inaczej na proces normalizacji, wci¹ jeszcze bêd¹ dostêpne okazje inwestycyjne. Tymczasem na rynkach wschodz¹cych wyceny akcji wydaj¹ siê niskie w porównaniu z danymi historycznymi i rynkami rozwiniêtymi, przy czym nadal istniej¹ w¹tpliwoœci w odniesieniu do poprawy wyników przedsiêbiorstw, bior¹c pod uwagê niski poziom cen towarów i obawy o spowolnienie gospodarcze w Chinach. Ten typ równie odczuje efekty wzrostu stóp procentowych w USA oraz potencjalnego dalszego umocnienia siê dolara amerykañskiego w 2015r. Zarz¹dcy inwestycyjni 26 marca 2015r. Informacje zawarte w tym raporcie maj¹ charakter historyczny i nie nale y ich traktowaæ jako wyznacznika przysz³ych wyników spó³ki. 7

10 Raport z audytu dla Akcjonariuszy JPMorgan Investment Funds Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego funduszu JPMorgan Investment Funds oraz poszczególnych wchodz¹cych w jego sk³ad subfunduszy, na które sk³ada siê po³¹czone zestawienie i zestawienie inwestycji oraz po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach za rok obrotowy zakoñczony t¹ dat¹, a tak e opis wa niejszych stosowanych zasad rachunkowoœci oraz noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego. Odpowiedzialnoœæ Zarz¹du SICAV za sprawozdanie finansowe Zarz¹d SICAV odpowiada za sporz¹dzenie i rzeteln¹ prezentacjê niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Luksemburgu wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotycz¹cymi sprawozdawczoœci finansowej oraz za wewnêtrzn¹ kontrolê w zakresie, który Zarz¹d SICAV uzna za niezbêdny do w³aœciwego sporz¹dzenia sprawozdania finansowego wolnego od istotnych nieprawid³owoœci, w tym równie spowodowanych nadu yciami lub b³êdami. Odpowiedzialnoœæ rewidenta Réviseur d entreprises agréé Naszym zadaniem jest wyra enie opinii o niniejszym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliœmy zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przyjêtymi przez luksembursk¹ komisjê nadzoru sektora finansowego Commission de Surveillance du Secteur Financier. Przepisy te nak³adaj¹ na nas obowi¹zek postêpowania w zgodzie z wymogami etycznymi oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawid³owoœci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur s³u ¹cych uzyskaniu dowodów potwierdzaj¹cych kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym i ujawnione w nim informacje. Wybór procedur badania zale y od os¹du Réviseur d entreprises agréé, w³¹czaj¹c ocenê ryzyka wyst¹pienia istotnych nieprawid³owoœci w sprawozdaniu finansowym, w tym równie spowodowanych nadu yciami lub b³êdami. Dokonuj¹c oceny tych ryzyk, Réviseur d entreprises agréé bierze pod uwagê kontrole wewnêtrzne zwi¹zane ze sporz¹dzeniem i rzeteln¹ prezentacj¹ sprawozdania finansowego, aby na tej podstawie opracowaæ stosowne do okolicznoœci procedury badania, nie zaœ celem wyra enia opinii o skutecznoœci kontroli wewnêtrznych przeprowadzanych w danym podmiocie. Badanie obejmuje tak e ocenê stosownoœci przyjêtych zasad rachunkowoœci, zasadnoœci szacunków ksiêgowych dokonanych przez Zarz¹d SICAV, a tak e ocenê ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwa amy, e uzyskane przez nas dowody badania stanowi¹ wystarczaj¹c¹ i odpowiedni¹ podstawê do wyra enia przez nas opinii. Opinia Naszym zdaniem za³¹czone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjê finansow¹ funduszu JPMorgan Investment Funds oraz ka dego z wchodz¹cych w jego sk³ad subfunduszy, a tak e wyniki ich dzia³alnoœci i zmiany w ich aktywach za rok obrotowy zakoñczony t¹ dat¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Luksemburgu wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotycz¹cymi sprawozdawczoœci finansowej. Pozosta³e kwestie Badanie informacji dodatkowej za³¹czonej do raportu rocznego zosta³o przeprowadzone zgodnie z zakresem zleconych nam prac, jednak e nie obejmowa³o ono zastosowania konkretnych procedur badania zgodnych ze standardami wyszczególnionymi powy ej. W zwi¹zku z tym nie wyra amy opinii co do wspomnianej informacji dodatkowej. Nale y jednak zaznaczyæ, e nie zg³aszamy adnych zastrze eñ odnoœnie wspomnianej informacji dodatkowej w kontekœcie sprawozdania finansowego traktowanego jako ca³oœæ. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative reprezentowana przez: Luksemburg, 26marca2015r. Emmanuel Chataignier PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B TVA LU

11 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 9

12 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 10

13 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie JPMorgan Investment Funds Po³¹czone USD Blue and Green Fund EUR Aktywa Inwestycje w papiery wartoœciowe wed³ug wartoœci rynkowej Koszt nabycia: Inwestycje w papiery, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) wed³ug wartoœci rynkowej * Œrodki pieniê ne na rachunkach bankowych oraz u brokerów Nale noœci z tytu³u sprzeda y inwestycji Nale noœci z tytu³u sprzeda y papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Nale noœci z tytu³u subskrypcji Nale noœci z tytu³u odsetek i dywidend Nale ne zwroty podatku Odst¹pienie od wynagrodzenia** Pozosta³e nale noœci Niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Aktywa ogó³em Zobowi¹zania Kredyt w rachunku bankowym i brokerskim Otwarte krótkie pozycje na papierach wartosciowych, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u zakupu inwestycji Zobowi¹zania z tytu³u zakupu papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) * Zobowi¹zania z tytu³u wykupu Zobowi¹zania z tytu³u op³at za zarz¹dzanie i doradztwo Opata za uzyskany wynik Pozosta³e zobowi¹zania*** Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Zobowi¹zania ogó³em Aktywa ogó³em Historyczne aktywa ogó³em 31 grudnia 2013r grudnia 2012r * Patrz informacja dodatkowa 2 i). ** patrz informacja dodatkowa 3 a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 11

14 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD

15 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR

16 JPMorgan Investment Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

17 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 15

18 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 16

19 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach JPMorgan Investment Funds Po³¹czone USD Blue and Green Fund EUR Aktywa na pocz¹tek roku * Dochód Przychód z dywidendy Dochód odsetkowy Przychody z po yczek papierów wartoœciowych Odsetki bankowe Odsetki od transakcji swapowych Przychody ogó³em Koszty Op³aty za zarz¹dzanie i doradztwo Prowizje depozytariusza, agenta korporacyjnego, administracyjnego i agenta domicylowego Op³aty agenta transferowego i agenta rejestracyjnego Podatek Taxe d abonnement Oprocentowanie kredytu w rachunku Odsetki od transakcji swapowych Op³aty ró ne** Minus: odst¹pienie od wynagrodzenia *** Koszty ogó³em przed op³at¹ za uzyskany wynik Opata za uzyskany wynik Koszty ogó³em Przychód/(strata) z inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na sprzeda y inwestycji Zrealizowany zysk/(strata) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) Zrealizowany zysk/(strata) na ró nicach kursowych Zrealizowany zysk/(strata) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) ( ) - Zrealizowany zysk/(strata) na instrumentach pochodnych ( ) ( ) Zrealizowany zysk/(strata) za rok ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na inwestycjach Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na ró nicach kursowych Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na papierach, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) ( ) - Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) na instrumentach pochodnych ( ) Zmiana w niezrealizowanym zysku/(stracie) za rok Wzrost/(spadek) w wyniku operacji Zmiany w kapitale udzia³owym Subskrypcje Wykupy ( ) - Wzrost/(spadek) w wyniku zmian w kapitale udzia³owym Wyp³ata dywidendy ( ) - Aktywa na koniec roku * Saldo pocz¹tkowe zosta³o po³¹czone wed³ug kursów wymianywalut obowi¹zuj¹cych Po³¹czenie tych samych wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia 2013r. daje kwotê USD. ** Na op³aty ró ne sk³ada³y siê w g³ównej mierze op³aty z tytu³u zarz¹dzania, audytu, koszty podatkowe, rejestracyjne, koszty publikacji, wysy³ki i druku, a tak e wydatki na us³ugi prawne i dzia³ania marketingowe. *** patrz informacja dodatkowa 3a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 17

20 JPMorgan Investment Funds Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach (c.d.) Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I (1) USD Euro Liquid Market Fund (2) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD ( ) - ( ) ( ) (2.535) ( ) ( ) ( ) (5.984) ( ) - ( ) ( ) (51.675) - (54.897) ( ) ( ) (95.682) - - ( ) (94.294) (3.351) (58.539) (75.450) (8.224) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (209) (1) Subfundusz zosta³ zlikwidowany w dniu 19 wrzeœnia 2014r. (2) Subfundusz zosta³ w³¹czony do subfunduszu JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund w dniu 17 stycznia 2014r. 18

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2016 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2010 JPMorgan Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,(

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,( Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne... 52='=,$,, 262%

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2011 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) Zarz¹d

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o 1)

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo