Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE DB)

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej i przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z politykà lokacyjnà i zarzàdzaniem Êrodkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do Êrodków pochodzàcych ze Składek wpłacanych w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpiecze - niowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Regularnà db Inwestuj w PrzyszłoÊç Pasja Oszcz dzania, db Inwestuj w PrzyszłoÊç Pasja Oszcz dzania II oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Regularnà db Inwestuj w PrzyszłoÊç Nawigator (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powy ej, majà odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Ogólne 2 1. Głównym kryterium, którym kieruje si Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartoêci aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach okreêlonych przepisami prawa, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogà byç lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały okreêlone w Art. 154 pkt 6 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej W zale noêci od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje nast pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Strategii Akcyjnej 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 32) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 1

3 33) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 34) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 35) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 36) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 37) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 38) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 39) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 40) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 41) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 42) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 43) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 44) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 45) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 46) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 47) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 48) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 49) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 50) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 51) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 52) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 53) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 54) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny 55) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev 56) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short 57) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja 58) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Pieni ny Skarbiec-Kasa 59) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja 60) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Subfundusz Superfund GoldFuture 61) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 62) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 63) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja 64) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje 65) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje 66) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Pieni ny 67) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Zrównowa ony 68) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 69) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze subfundusz UniWIBID Plus 70) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio 71) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Chinese Equity 72) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 73) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Global Emerging Markets Equity 74) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Indian Equity 75) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund 76) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Equity Fund 77) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 78) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund 79) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund 80) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 81) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Emerging Europe Fund 82) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Global Opportunities Fund 83) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund 84) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Latin American Fund 85) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF US Basic Value Fund 86) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Gold Fund 87) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Mining Fund 2

4 88) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 89) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets 90) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Global Property Securities 91) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Japanese Equity 92) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Voyager Alternative Investments Fund 93) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Emerging Market Debt Fund 94) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual European Best Ideas Fund 95) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Pacific Equity Fund 96) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Total Return USD Bond Fund 97) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual US Dividend Fund 98) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Asian Growth Fund 99) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton BRIC Fund 100) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Emerging Markets Fund 101) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Franklin European Total Return Fund 102) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Frontier Markets Fund 103) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Global Total Return Fund 104) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Growth (Euro) Fund 105) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 1 106) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 3 107) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany 2030 Charakterystyka aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 4 1. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 2. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu Allianz Subfundusz Allianz Akcji Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3

5 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 3. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - 100% Aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Fundusz Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, zwanego dalej Funduszem Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy - Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4

6 5. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 6. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 7. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5

7 - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. BPH Subfundusz Zrównowa ony BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców BPH Subfundusz Obligacji 2 8. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 9. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 10. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy 6

8 - BPH Subfundusz Obligacji 2 nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 11. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Strategii Akcyjnej, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Strategii Akcyjnej 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Strategii Akcyjnej nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 13. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. BPH Strategii Akcyjnej Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 7

9 Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 14. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 15. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 16. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 8

10 17. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 19. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 9

11 Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 20. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 21. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 22. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz 10

12 Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 23. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Zrówno wa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 24. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji w wyniku wzrostu warto- Êci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 25. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony ING Parasol ING Subfundusz Akcji ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 11

13 ING Parasol ING Subfundusz Obligacji ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowo - europejskich ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 26. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 27. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 28. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Selektywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12

14 29. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 30. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanym przez Ipopema Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 31. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 13

15 Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny Fundusz SkandiaLegg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 32. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 33. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 34. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 14

16 - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 35. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 36. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 37. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 15

17 - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 38. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 39. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 40. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: 16

18 - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 41. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 42. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 43. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy Novo Subfundusz Novo Akcji Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 17

19 Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 44. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 45. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 46. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa - onego Wzrostu, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18

20 47. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcjizarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 48. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 49. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 50. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w wyniku wzrostu Optimum Subfundusz Optimum Akcji Optimum Subfundusz Optimum Obligacji Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 19

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia Miesięcznik inwestycyjny luty 17 Warto wiedzieć 01. Początek 17 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach. 04. Pozytywnie (choć krótkoterminowo) oceniamy potencjał europejskiego rynku akcji.

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny październik 16 Warto wiedzieć OBSERWUJEMY WYRAŹNY WZROST ZMIENNOŚCI NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości zgormadzonych środków INWESTOWANIE W REGIONIE USA RYZYKOWNE przedwyborczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy!

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy! Miesięcznik inwestycyjny grudzień 16 Warto wiedzieć 01. Nasze portfele cały czas cechuje ograniczona zmienność nawet w okresie tak dużej niepewności na rynkach, jak w ostatnim miesiącu 04. Wracamy z inwestycjami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL4 PREMIUM Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608)

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo