Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE DB)

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej i przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z politykà lokacyjnà i zarzàdzaniem Êrodkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do Êrodków pochodzàcych ze Składek wpłacanych w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpiecze - niowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Regularnà db Inwestuj w PrzyszłoÊç Pasja Oszcz dzania, db Inwestuj w PrzyszłoÊç Pasja Oszcz dzania II oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składkà Regularnà db Inwestuj w PrzyszłoÊç Nawigator (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powy ej, majà odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Postanowienia Ogólne 2 1. Głównym kryterium, którym kieruje si Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost wartoêci aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. W granicach okreêlonych przepisami prawa, aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogà byç lokowane we wszystkie rodzaje aktywów, jakie zostały okreêlone w Art. 154 pkt 6 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej W zale noêci od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje nast pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: 1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 2) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 5) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 7) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 8) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 9) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 10) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 11) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BPH Strategii Akcyjnej 12) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 13) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 14) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 15) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 16) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 17) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 18) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 19) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 21) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 22) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 23) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 24) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 25) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 27) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 29) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 30) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 31) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 32) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Kryteria doboru lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 1

3 33) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 34) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 35) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 36) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 37) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 38) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 39) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 40) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 41) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 42) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 43) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 44) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 45) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 46) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 47) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 48) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 49) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 50) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 51) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus 52) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni ny 53) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Zrównowa ony 54) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny 55) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev 56) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short 57) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja 58) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Pieni ny Skarbiec-Kasa 59) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłu nych Skarbiec -Obligacja 60) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Subfundusz Superfund GoldFuture 61) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany 62) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Ârednich Spółek 63) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja 64) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje 65) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje 66) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Pieni ny 67) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniKorona Zrównowa ony 68) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 69) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze subfundusz UniWIBID Plus 70) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio 71) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Chinese Equity 72) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 73) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Global Emerging Markets Equity 74) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia HSBC GIF Indian Equity 75) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund 76) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Europe Equity Fund 77) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 78) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund 79) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund 80) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 81) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Emerging Europe Fund 82) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Global Opportunities Fund 83) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund 84) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF Latin American Fund 85) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF US Basic Value Fund 86) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Gold Fund 87) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia BGF World Mining Fund 2

4 88) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 89) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Emerging Markets 90) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Global Property Securities 91) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder ISF Japanese Equity 92) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Voyager Alternative Investments Fund 93) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Emerging Market Debt Fund 94) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual European Best Ideas Fund 95) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Pacific Equity Fund 96) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual Total Return USD Bond Fund 97) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Old Mutual US Dividend Fund 98) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Asian Growth Fund 99) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton BRIC Fund 100) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Emerging Markets Fund 101) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Franklin European Total Return Fund 102) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Frontier Markets Fund 103) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Global Total Return Fund 104) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Templeton Growth (Euro) Fund 105) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 1 106) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Depozytowy 3 107) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany ) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Euro Gwarantowany 2030 Charakterystyka aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 4 1. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 2. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu Allianz Subfundusz Allianz Akcji Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek 3

5 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 3. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus, zwanego dalej Funduszem Skandia Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus 1) Cel inwestycyjny Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus: - 100% Aktywów Funduszu Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus zarzàdzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna. - Fundusz Allianz Subfundusz Allianz Obligacji Plus nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, zwanego dalej Funduszem Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: - 100% Aktywów Funduszu Skandia Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarzàdzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy - Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 4

6 5. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 6. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 7. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, zwanego dalej Funduszem Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanym przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5

7 - 100% aktywów Funduszu Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarzàdzanego przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. BPH Subfundusz Zrównowa ony BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców BPH Subfundusz Obligacji 2 8. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 9. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 10. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy 6

8 - BPH Subfundusz Obligacji 2 nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 11. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia BPH Strategii Akcyjnej, zwanego dalej Funduszem Skandia BPH Strategii Akcyjnej 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanym przez BPH Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej: - 100% aktywów Funduszu Skandia BPH Strategii Akcyjnej jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zarzàdzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy - BPH Strategii Akcyjnej nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 13. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. BPH Strategii Akcyjnej Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji 7

9 Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 14. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanym przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zarzàdzanego przez Aviva Investors Poland - Towarzystwo Funduszy - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 15. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 16. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 8

10 17. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 19. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny Investor Parasol Subfundusz Investor Turcja 9

11 Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 20. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Akcji Du ych Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 21. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 22. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz 10

12 Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 23. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanym przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Investor Parasol Subfundusz Investor Zrówno wa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarzàdzanego przez Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy - Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 24. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji w wyniku wzrostu warto- Êci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 25. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Gotówkowy zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Investor Parasol Subfundusz Investor Zrównowa ony ING Parasol ING Subfundusz Akcji ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy 11

13 ING Parasol ING Subfundusz Obligacji ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowo - europejskich ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 26. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Obligacji zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 27. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Akcji Ârodkowoeuropejskich nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 28. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy - ING Parasol ING Subfundusz Selektywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 12

14 29. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony, zwanego dalej Funduszem Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanym przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony: - 100% aktywów Funduszu Skandia ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównowa ony zarzàdzanego przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 30. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny, zwanego dalej Funduszem Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanym przez Ipopema Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Agresywny zarzàdzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 31. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Akcji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. ING Parasol ING Subfundusz Zrównowa ony Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji 13

15 Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny Fundusz SkandiaLegg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 32. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Obligacji zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 33. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Pieni ny zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 34. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg, zwanego dalej Funduszem Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg: - 100% aktywów Funduszu Skandia Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason Strateg zarzàdzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 14

16 - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Strateg nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 35. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 36. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 37. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek: Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek 15

17 - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 38. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Global Return zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 39. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 40. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny: 16

18 - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieni ny zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieni ny nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 41. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanym przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Timingowy zarzàdzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 42. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 43. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy Novo Subfundusz Novo Akcji Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji 17

19 Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 44. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi biorstw nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 45. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłu nych zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Novo Subfundusz Novo Papierów Dłu nych nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 46. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa - onego Wzrostu, zwanego dalej Funduszem Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu: - 100% aktywów Funduszu Skandia Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Novo Subfundusz Novo Zrównowa onego Wzrostu nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 18

20 47. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji w wyniku wzrostu wartoêci lokat, 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcjizarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Akcji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 48. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy - Optimum Subfundusz Optimum Obligacji nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 49. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy, zwanego dalej Funduszem Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy w wyniku wzrostu 2) Charakterystyka aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 3) Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy: - 100% aktywów Funduszu Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy zarzàdzanego przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. - Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie stosuje adnych ograniczeƒ inwestycyjnych. 50. Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, zwanego dalej Funduszem Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 1) Cel inwestycyjny Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich: - wzrost wartoêci aktywów Funduszu Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w wyniku wzrostu Optimum Subfundusz Optimum Akcji Optimum Subfundusz Optimum Obligacji Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy Pioneer Subfundusz Pioneer Akcji Polskich 19

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne Twoje inwestycje Multibonus Ubezpieczenie inwestycyjne 2/ Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz. / Arthur Ashe Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Sztywna równowaga to za mało. komentarz Franklin Templeton Investments Prognozy dla rynków wschodzących

BIULETYN. Sztywna równowaga to za mało. komentarz Franklin Templeton Investments Prognozy dla rynków wschodzących BIULETYN INFORMACYJNY Bank Millennium biuletyn informacyjny nr 2 Kwiecień Czerwiec 2012 r. temat numeru POTĘGA SYSTEMATYCZNOŚCI NOWOŚCI w OFERCIE Karta debetowa w euro Nowe funkcjonalności w Millenet Strategie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Instytucje "zbiorowego inwestowania"

Trochę historii. Instytucje zbiorowego inwestowania Inwestycje zarazem bezpieczne i zyskowne - to marzenie milionów ludzi na świecie. Ktoś może powiedzieć, że osiągalne tylko i wyłącznie na lokatach bankowych - i w dużej części można się z tym zgodzić.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Strona 1 z 7. Kod emitenta: 0498. Data WZ: 2012-04-03. Czas WZ: 10:00:00

Informacje ogólne. Strona 1 z 7. Kod emitenta: 0498. Data WZ: 2012-04-03. Czas WZ: 10:00:00 LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Informacje ogólne Kod emitenta: 0498 Nazwa emitenta: Rodzaj zdarzenia: POLISH ENERGY PARTNERS SA Walne Zgromadzenie Data WZ: 2012-04-03

Bardziej szczegółowo

Fundusze na niepewne czasy

Fundusze na niepewne czasy KOMENTARZ Open Finance, 25.08.2011 r. Fundusze na niepewne czasy Problem zadłużeniowy, z którym boryka się wiele państw uznawanych dotąd za filary światowej gospodarki, rodzi ryzyko wystąpienia drugiego

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY.

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Mieczysław Mazur RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Najlepsze możliwości inwestycyjne (subiektywnie) Wszystko się zmienia Bessy zawsze są przejściowe. Podobnie hossy. Wzrost cen akcji zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY TEMAT NUMERU GLOBALNE BADANIE NASTROJÓW INWESTORÓW 2013 Z KRAJU BANKI WSPÓLNIE TWORZĄ LOKALNY STANDARD PŁATNOŚCI MOBILNYCH VADEMECUM INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Systematycznie taniej

Systematycznie taniej RAPORT Open Finance, 14.09.2009 r. Systematycznie taniej Kupując fundusze inwestycyjne w ramach planów systematycznego oszczędzania można zaoszczędzić na prowizji. Taką możliwość daje większość TFI, a

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI. o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 31 stycznia 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL-150114-PL1)

Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL-150114-PL1) Regulamin Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści (RRL-150114-PL1) Drogi Kliencie! Rachunek Lokacyjny to dodatkowy rachunek oferowany po zawarciu przez Ciebie Umowy z UFK. Niniejszy Regulamin opisuje zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH 2005 2012

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH 2005 2012 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 27 34 Dawid Dawidowicz EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo