Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkrypt

1 Zrewidowane Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2011

2 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) Zarz¹d 1 Zarz¹dzanie i administracja 2 Raport Zarz¹du 3 Raport Zarz¹dców Inwestycyjnych 4 Raport z audytu 5 Sprawozdanie finansowe i informacje statystyczne Po³¹czone zestawienie 8 Po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach 28 Zestawienie zmian w liczbie jednostek 47 Informacje statystyczne 61 Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego 75 Zestawienie inwestycji JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 85 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 87 JPMorgan Funds - America Equity Fund 92 JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 94 JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund 95 JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund 98 JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund 100 JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I 102 JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II 105 JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 108 JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 110 JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 112 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 114 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 118 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 121 JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 124 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 127 JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 132 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 134 JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 136 JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 138 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 141 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 145 JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund 147 JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund 150 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 152 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 153 JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 156 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 159 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 162 JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 165 JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 167 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 170 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 174 JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 177 JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 181 JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 185 JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund 189 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 190 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 193 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 194 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 196 JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 200 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 203 JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 207 JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 209 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 212 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 215 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund 220 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 222 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund 226 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 228 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 230 JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 231 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 236 JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund 241 JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 244 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 246 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 250 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund 254 JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund 257 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 261 JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) 265

3 JPMorgan Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe Spis treœci (c.d.) JPMorgan Funds - Global Focus Fund 268 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 271 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 274 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 277 JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund 280 JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund 283 JPMorgan Funds - Global Mining Fund 285 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 286 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 289 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 292 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 299 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 304 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 306 JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund 311 JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund 313 JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 316 JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 319 JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund 322 JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund 323 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund 325 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 326 JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 328 JPMorgan Funds - JF China Fund 331 JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 332 JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 333 JPMorgan Funds - JF India Fund 334 JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund 335 JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 337 JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 338 JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 339 JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund 341 JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 345 JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 348 JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 349 JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 350 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 351 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 352 JPMorgan Funds - Russia Fund 357 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 358 JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 361 JPMorgan Funds - UK Equity Fund 365 JPMorgan Funds - US 130/30 Fund 368 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 371 JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 387 JPMorgan Funds - US Growth Fund 389 JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund 391 JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund 392 JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 394 JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund 397 JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 400 JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund 405 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 407 JPMorgan Funds - US Technology Fund 409 JPMorgan Funds - US Value Fund 410 Za³¹cznik: Niezrewidowana informacja dodatkowa WskaŸniki ³¹cznych kosztów Funduszu 413 Podsumowanie celów inwestycyjnych subfunduszy 429 Wyniki i zmiennoœæ 436 Odsetki otrzymane/(naliczone) na rachunkach bankowych 452 Klasy jednostek subfunduszy podlegaj¹ce podatkowi Taxe d Abonnement w wysokoœci 0, WskaŸnik stopy obrotu portfela 453 Historyczne zestawienia zmian w liczbie jednostek 454 Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: Niniejsze Sprawozdanie nie mo e stanowiæ wy³¹cznej podstawy do dokonywania jakichkolwiek subskrypcji. Subskrypcje bêd¹ wa ne jedynie w przypadku dokonania ich w oparciu o bie ¹cy prospekt i bie ¹cy uproszczony prospekt, udostêpniane wraz z ostatnim zrewidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym oraz ostatnim niezrewidowanym pó³rocznym sprawozdaniem finansowym, je li zosta³o ono opublikowane po rocznym sprawozdaniu finansowym. Zarówno bie ¹cy prospekt, jak i bie ¹cy uproszczony prospekt, niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe oraz zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe s¹ nieodp³atnie udostêpniane na yczenie w siedzibie SICAV oraz przez lokalnych agentów p³atnoœci. Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez Zarz¹dcê Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych w prospekcie oraz uproszczonym prospekcie, dane Zarz¹dcy Inwestycyjnego / Zarz¹dców Inwestycyjnych poszczególnych subfunduszy bêd¹ dostêpne w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej lub na stronie

4 JPMorgan Funds Zarz¹d Prezes Zarz¹du Iain O.S. Saunders Bankier Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Wielka Brytania Cz³onkowie Zarz¹du Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Jean Frijns Profesor w dziedzinie finansów i inwestycji Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Holandia Wiceprezes Zarz¹du Pierre Jaans Ekonomista 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Wielkie Ksiêstwo Luksemburga James B. Broderick Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Wielka Brytania Robert Van der Meer Profesor finansów 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Holandia Berndt May Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Austria Siedziba European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 1

5 JPMorgan Funds Zarz¹dzanie i administracja Spó³ka zarz¹dzaj¹ca, agent rejestracyjny, agent transferowy, œwiatowy dystrybutor i agent domicylowy JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Zarz¹dcy inwestycyjni J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Stany Zjednoczone JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2 - Chome Chiyoda-ku Tokyo Japonia JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Wielka Brytania JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 17th Floor, 65 Tun Hwa South Road Section 2, Taipei Tajwan JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hongkong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY Stany Zjednoczone Depozytariusz, agent korporacyjny, administracyjny i agent p³atnoœci J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Audytor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Radca prawny Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga 2

6 JPMorgan Funds Raport Zarz¹du Zarz¹d Spó³ki ma przyjemnoœæ przedstawiæ zrewidowane sprawozdanie roczne za rok zakoñczony 30 czerwca 2011r. Fundusz Fundusz jest spó³k¹ o zmiennym kapitale inwestycyjnym, utworzon¹ jako Société Anonyme (Spó³ka Akcyjna) zgodnie z prawem Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga. Decyzj¹ Zarz¹du Funduszu funkcjê Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej objê³a spó³ka JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fundusz jest zorganizowany w formie parasola obejmuj¹cego wiele subfunduszy, z których ka dy ma w³asn¹ politykê inwestycyjn¹ i podlega odrêbnym ograniczeniom inwestycyjnym. Na dzieñ dzisiejszy Fundusz wyemitowa³ jednostki uczestnictwa w 117 subfunduszach. W ciagu roku uruchomiono nastepujace subfundusze: - JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I w dniu 1 lipca 2010r.; - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund w dniu 14 lipca 2010r.; - JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund w dniu 16 wrzeœnia 2010r.; - JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund w dniu 7 paÿdziernika 2010r.; - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II w dniu 24 listopada 2010r.; - JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund w dniu 29 listopada 2010r.; - JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund w dniu 10 grudnia 2010r.; - JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund w dniu 13 grudnia 2010r.; - JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund w dniu 15 grudnia 2010r.; - JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund w dniu 31 stycznia 2011r.; - JPMorgan Funds - Global Mining Fund w dniu 8 lutego 2011r.; - JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund w dniu 18 lutego 2011r.; - JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II w dniu 22 lutego 2011r.; - JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund w dniu 4 marca 2011r.; - JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund w dniu 8 marca 2011r.; - JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund w dniu 12 kwietnia 2011r.; - JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund w dniu 19 maja 2011r.; - JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund w dniu 3 czerwca 2011r. W ci¹gu roku, wartoœæ ogó³em Funduszu wzros³a z 44,1 mld USD do 61,6 mld USD na koniec roku. Fundusz dzia³a jako przedsiêbiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe zgodnie ze znowelizowana Dyrektywa Rady 85/611 z dnia 20 grudnia 1985 r., a z dniem 1 lipca 2011 r. Fundusz podlega przepisom z dnia 17 grudnia 2010 r. W zwi¹zku z powy szym, sprzeda jednostek Funduszu mo e byæ oferowana w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, z zastrzezeniem rejestracji w krajach innych ni Wielkie Ksiêstwo Luksemburga. Dodatkowo, wnioski o rejestracje Funduszu oraz jego subfunduszy mog¹ byæ równie sk³adane w innych krajach. Fundusz oraz jego subfundusze, w celu oferowania i dystrybucji swoich jednostek s¹ obecnie zarejestrowane w Wielkim Ksiêstwie Luksemburga oraz w nastêpuj¹cych krajach: Austria, Bahrajn, Belgia, Chile, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Irlandia, W³ochy, Jersey, Korea, Makau, Holandia, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan oraz Wielka Brytania. Odpowiedzialnoœæ Zarz¹du Odpowiedzialnoœæ Zarz¹du Funduszu podlega wy³¹cznie prawu Luksemburga. W kontekœcie rocznych sprawozdañ Funduszu, obowi¹zki Zarz¹du podlegaj¹ ogólnemu prawu korporacyjnemu i ustawie z dnia 19 grudnia 2002r. dotycz¹cej, miêdzy innymi, ksiêgowoœci i rocznych sprawozdañ przedsiêwziêæ oraz ustawie z dnia 17 grudnia 2010r. dotycz¹cej przedsiêwziêæ zbiorowego inwestowania. Zmiany w sk³adzie Zarz¹du W bie ¹cym roku pani Andrea L. Hazen poinformowa³a Zarz¹d o zamiarze rezygnacji z funkcji cz³onka Zarz¹du, w zwi¹zku z czym uzgodniono, e wspomniana rezygnacja wejdzie w ycie z dniem 31 marca 2011 r. Pani Hazen pe³ni³a funkcjê cz³onka Zarz¹du Spó³ki od wrzeœnia 2005 r. Korzystaj¹c z okazji, Zarz¹d pragnie podziêkowaæ pani Hazen za pracê na rzecz Spó³ki. Zarz¹d informuje tak e, i z dniem 31 marca 2011 r. pan James B. Broderick zosta³ powo³any na cz³onka Zarz¹du, a jego nominacja zostanie zatwierdzona przez Akcjonariuszy na najbli szym Walnym Zgromadzeniu. Kodeks postepowania ALFI W zwi¹zku z wprowadzeniem przez stowarzyszenie bran y funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu (Association of the Luxembourg Fund Industry ALFI) kodeksu postêpowania okreœlaj¹cego zasady dobrego zarz¹dzania ( Kodeks postêpowania ), Zarz¹d zdecydowa³ o przyjêciu tego kodeksu w Funduszu. W ocenie Zarz¹du, Fundusz we wszystkich istotnych aspektach dzia³a³ w zgodzie z Kodeksem postêpowania w roku obrotowym zakoñczonym 30 czerwca 2011r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nastêpne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki odbêdzie siê 16 listopada 2011r. Zarz¹d Luksemburg, 4 paÿdziernika 2011r. 3

7 JPMorgan Funds Raport Zarz¹dców Inwestycyjnych za rok zakoñczony 30 czerwca 2011r. Omówienie sytuacji na rynku W okresie 12 miesiêcy do koñca czerwca 2011 r. globalne rynki akcji odnotowa³y wysokie wzrosty - indeks MSCI World Index wzrós³ o 10,8 w przeliczeniu na euro w zwi¹zku z dobrymi wynikami odnotowanymi przez przedsiêbiorstwa (Ÿród³o: FactSet). Z drugiej strony posiadacze obligacji skarbowych odnotowali straty w przeliczeniu na euro, a indeks JPMorgan Global Bond Index w przeliczeniu na euro spad³ o 6,9. Wyniki z inwestycji w tym obszarze by³y ujemne w trakcie analizowanego okresu ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki dla obligacji, tj. rozczarowuj¹co niskie tempo wzrostu na rozwiniêtych rynkach, a tak e rosn¹c¹ tam presjê inflacyjn¹ i spodziewany wzrost stóp procentowych. Rynki obligacji pozostawa³y tak e pod wp³ywem sta³ych obaw o wyp³acalnoœæ krajów strefy euro. W peryferyjnej czêœci Europy, indeks JPMorgan Ireland Index spad³ o 22,9, a indeks JPMorgan Portugal Index o 21,5 po tym, jak w omawianym okresie zarówno Irlandia jak i Portugalia musia³y zwróciæ siê o pomoc finansow¹ ze strony Unii Europejskiej (UE) oraz Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). G³ówne rynki europejskie równie ucierpia³y indeks niemieckich obligacji skarbowych JPMorgan Germany Index spad³ o 1,0, a indeks francuskich obligacji JPMorgan France Index o 0,4 (Ÿród³o indeksów obligacji skarbowych: J.P. Morgan). Omawiany okres rozpocz¹³ siê dobrze dla rynku akcji dziêki dodatnim wynikom odnotowanym przez przedsiêbiorstwa za drugi kwarta³ 2010 r. Jednak pozytywne nastroje na rynku szybko minê³y w okresie letnim wraz z pojawieniem siê niepewnoœci co do perspektyw sytuacji makroekonomicznej i oczekiwaniem inwestorów na decyzje banków centralnych odnoœnie wprowadzenia dalszych dzia³añ stymuluj¹cych gospodarkê. W obliczu nik³ej poprawy sytuacji gospodarczej w USA, Ben Bernanke, przewodnicz¹cy amerykañskiej Rezerwy Federalnej ( Fed ), wspomnia³ o potrzebie wprowadzenia drugiej edycji programu iloœciowego rozluÿnienia polityki pieniê nej (quantitative easing) (QE2). We wrzeœniu i paÿdzierniku na rynkach zapanowa³o o ywienie, gdy inwestorzy w zwi¹zku ze spodziewanym wprowadzeniem QE2 zaczêli chêtniej inwestowaæ w akcje. 3 listopada Fed og³osi³ decyzjê o uruchomieniu wiêkszego ni siê spodziewano pakietu wykupu obligacji, opiewaj¹cego na kwotê 600 mld USD, która zosta³a pozytywnie przyjêta przez rynek. O ywienie na globalnych rynkach akcji os³ab³o pod koniec listopada wraz z pogorszeniem nastrojów wœród inwestorów w reakcji na stan zad³u enia krajów w strefie euro oraz poziom inflacji w Chinach. Ostatecznie przyznanie Irlandii pakietu pomocowego przez UE i MFW uspokoi³o nerwowoœæ i pod koniec 2010 r. pomog³o globalnym rynkom w odbudowaniu wczeœniejszych wzrostów. Pozytywne nastroje dodatkowo umocni³y siê na pocz¹tku 2011 r. dziêki wzrostom g³ównych wskaÿników ekonomicznych w krajach rozwiniêtych oraz ogólnie dobrym wynikom przedsiêbiorstw za czwarty kwarta³ 2010 r. Geopolityczna niestabilnoœæ w krajach Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu wysunê³a siê na pierwszy plan w lutym wraz z wybuchem protestów politycznych w Tunezji i Egipcie. W marcu nast¹pi³a eskalacja przemocy, a zamieszki rozprzestrzeni³y siê na Bahrajn i Libiê, skutkuj¹c zak³óceniami w produkcji ropy naftowej i gwa³townym wzrostem jej cen. Inwestorzy lokuj¹cy œrodki w obligacjach skarbowych krajów rozwiniêtych obawiali siê, e wysokie ceny ropy mog¹ wzmocniæ presjê inflacyjn¹, doprowadzaj¹c do przedwczesnego wzrostu stóp procentowych. W krajach strefy euro, Europejski Bank Centralny w kwietniu podniós³ stopy procentowe o 0,25 do poziomu 1,25, staraj¹c siê sprowadziæ inflacjê z powrotem do docelowego poziomu 2 tym samym staj¹c siê pierwszym z g³ównych banków centralnych w krajach rozwiniêtych, który zdecydowa³ siê na zacieœnienie polityki monetarnej. Równie na rynkach wschodz¹cych w analizowanym okresie banki centralne w Chinach, Brazylii, Korei, Indiach i Tajlandii, d¹ ¹c do ograniczenia rosn¹cego poziomu cen, postanowi³y podnieœæ kluczowe stopy procentowe kredytów. Bank Anglii oraz Fed, pomimo gwa³townego wzrostu inflacji, zdecydowa³y siê utrzymaæ stopy na dotychczasowym poziomie ze wzglêdu na znikomy wzrost gospodarczy. Kolejne pog³êbienie niepewnoœci na rynkach zosta³o spowodowane potê nym trzêsieniem ziemi o sile 9.0 w skali Richtera, które 11 marca nawiedzi³o Japoniê. Obawy o skutki trzêsienia ziemi, szczególnie jego wp³yw na funkcjonowanie linii produkcyjnych oraz ³añcuchów dostaw, doprowadzi³y do spadków na wszystkich œwiatowych rynkach. Pod koniec omawianego okresu, do dalszej niestabilnoœci na rynkach przyczyni³ siê powrót kwestii kryzysu zad³u enia pañstw strefy euro. Niezw³oczne przyznanie przez UE i MFW pakietu ratunkowego dla Portugalii uspokoi³o inwestorów, jednak w maju obawy inwestorów zwróci³y siê w kierunku Grecji, gdzie scenariusz braku zdolnoœci sp³aty zad³u enia stawa³ siê coraz bardziej prawdopodobny. Grecki parlament uspokoi³ obawy inwestorów pod koniec czerwca, przyjmuj¹c nowy piêcioletni pakiet przewiduj¹cy dodatkowe ciêcia kosztów, podniesienie podatków oraz sprzeda pañstwowych, tym samym daj¹c UE i MFW podstawy do uruchomienia kolejnej transzy pomocy finansowej. Rynki jednak nadal pozostaj¹ niestabilne z uwagi na fakt, e europejskim politykom wci¹ jeszcze nie uda³o siê znaleÿæ kompleksowego rozwi¹zania kryzysu. W miêdzyczasie skutki wzrostu cen ropy, trzêsienia ziemi w Japonii oraz zacieœnienia polityki pieniê nej zaczê³y znajdowaæ swoje odzwierciedlenie w danych ekonomicznych. W efekcie os³abienia wyników sektora przemys³owego w Chinach, inwestorzy zaczêli obawiaæ siê twardego l¹dowania gospodarki. Jednoczeœnie dane ekonomiczne w USA zaczê³y sygnalizowaæ spowolnienie wzrostu, bior¹c pod uwagê os³abienie produkcji w kwietniu i maju, wzrost bezrobocia oraz wci¹ trudn¹ sytuacjê rynku nieruchomoœci. Analizowany okres zamkn¹³ siê zapewnieniami ze strony przedstawicieli Fed, i zaplanowane na 30 czerwca wyjœcie z QE2 bêdzie przeprowadzane stopniowo i elastycznie. Prognozy Po ostatnim os³abieniu globalnych danych ekonomicznych inwestorzy stanêli przed pytaniem, czy obecna sytuacja jest jedynie chwilowym spowolnieniem czy raczej pocz¹tkiem nowego za³amania. Wydaje siê, e najprawdopodobniej jest to spowolnienie nastêpuj¹ce w po³owie cyklu i wzrosty pojawia siê ponownie w dalszej czêœci bie ¹cego roku oraz w 2012 r. wraz z otrzymaniem przez Grecjê kolejnej transzy pakietu pomocowego od UE i MFW, stabilizacj¹ cen ropy oraz popraw¹ sytuacji w ³añcuchu dostaw w Japonii. W USA przewiduje siê, ze Fed do koñca 2011 r. i prawdopodobnie równie w 2012 r. utrzyma politykê stóp procentowych na niezmienionym poziomie w celu stymulowania wzrostu gospodarczego. Warunki monetarne pozostaj¹ zasadniczo sprzyjaj¹ce równie w strefie euro i w Japonii, a brytyjskie stopy procentowe zapewne pozostan¹ na niskim poziomie jeszcze przez d³u szy czas, gdy Bank Anglii prawdopodobnie wstrzyma siê z podnoszeniem stóp, bior¹c pod uwagê, e gospodarka dopiero zaczyna w pe³ni odczuwaæ efekt wprowadzonych przez rz¹d fiskalnych œrodków oszczêdnoœciowych. Na globalnych rynkach akcji nastroje prawdopodobnie pozostan¹ umiarkowane ze wzglêdu na niepewnoœæ co do rozwoju sytuacji w œwiatowej gospodarce szczególnie w USA i Chinach. Dodatkowym czynnikiem os³abiaj¹cym nastroje bêd¹ dalsze obawy o zad³u enie krajów bliskiego wschodu i strefy euro. Patrz¹c jednak z perspektywy globalnej, nale y stwierdziæ, e obecne wyceny nie wydaja siê przesadzone bior¹c pod uwagê przewidywania wzrostu dochodów przedsiêbiorstw w 2011 r. Zarz¹dcy Inwestycyjni 4 paÿdziernika 2011r. Informacje zawarte w tym raporcie maj¹ charakter historyczny i nie nale y ich traktowaæ jako wyznacznika przysz³ych wyników spó³ki. 4

8 Raport z audytu dla Akcjonariuszy JPMorgan Funds W wyniku wyboru naszej firmy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2010r., przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego funduszu JPMorgan Funds oraz poszczególnych wchodz¹cych w jego sk³ad subfunduszy, na które sk³ada siê po³¹czone zestawienie i zestawienie inwestycji oraz po³¹czony rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach za rok obrotowy zakoñczony t¹ dat¹, a tak e opis wa niejszych stosowanych zasad rachunkowoœci oraz noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego. Odpowiedzialnoœæ Zarz¹du SICAV za sprawozdanie finansowe Zarz¹d SICAV odpowiada za sporz¹dzenie i rzeteln¹ prezentacjê niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Luksemburgu wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotycz¹cymi sprawozdawczoœci finansowej oraz za wewnêtrzn¹ kontrolê w zakresie, który Zarz¹d SICAV uzna za niezbêdny do w³aœciwego sporz¹dzenia sprawozdania finansowego wolnego od istotnych nieprawid³owoœci, w tym równie spowodowanych nadu yciami lub b³êdami. Odpowiedzialnoœæ rewidenta Réviseur d entreprises agréé Naszym zadaniem jest wyra enie opinii o niniejszym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliœmy zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przyjêtymi przez luksembursk¹ komisjê nadzoru sektora finansowego Commission de Surveillance du Secteur Financier. Przepisy te nak³adaj¹ na nas obowi¹zek postêpowania w zgodzie z wymogami etycznymi oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawid³owoœci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur s³u ¹cych uzyskaniu dowodów potwierdzaj¹cych kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym i ujawnione w nim informacje. Wybór procedur badania zale y od os¹du Réviseur d entreprises agréé, w³¹czaj¹c ocenê ryzyka wyst¹pienia istotnych nieprawid³owoœci w sprawozdaniu finansowym, w tym równie spowodowanych nadu yciami lub b³êdami. Dokonuj¹c oceny tych ryzyk, Réviseur d entreprises agréé bierze pod uwagê kontrole wewnêtrzne zwi¹zane ze sporz¹dzeniem i rzeteln¹ prezentacj¹ sprawozdania finansowego, aby na tej podstawie opracowaæ stosowne do okolicznoœci procedury badania, nie zaœ celem wyra enia opinii o skutecznoœci kontroli wewnêtrznych przeprowadzanych w danym podmiocie. Badanie obejmuje tak e ocenê stosownoœci przyjêtych zasad rachunkowoœci, zasadnoœci szacunków ksiêgowych dokonanych przez Zarz¹d SICAV, a tak e ocenê ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwa amy, e uzyskane przez nas dowody badania stanowi¹ wystarczaj¹c¹ i odpowiedni¹ podstawê do wyra enia przez nas opinii. Opinia Naszym zdaniem za³¹czone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjê finansow¹ funduszu JPMorgan Funds oraz ka dego z wchodz¹cych w jego sk³ad subfunduszy, a tak e wyniki ich dzia³alnoœci i zmiany w ich aktywach za rok obrotowy zakoñczony t¹ dat¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Luksemburgu wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotycz¹cymi sprawozdawczoœci finansowej. Pozosta³e kwestie Badanie informacji dodatkowej za³¹czonej do raportu rocznego zosta³o przeprowadzone zgodnie z zakresem zleconych nam prac, jednak e nie obejmowa³o ono zastosowania konkretnych procedur badania zgodnych ze standardami wyszczególnionymi powy ej. W zwi¹zku z tym nie wyra amy opinii co do wspomnianej informacji dodatkowej. Nale y jednak zaznaczyæ, e nie zg³aszamy adnych zastrze eñ odnoœnie wspomnianej informacji dodatkowej w kontekœcie sprawozdania finansowego traktowanego jako ca³oœæ. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luksemburg, 4 paÿdziernika 2011r. reprezentowana przez: Régis Malcourant PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B Capital social EUR TVA LU

9 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 6

10 Ta strona zosta³a celowo zostawiona niezadrukowana 7

11 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie JPMorgan Funds Po³¹czone USD Aktywa Inwestycje w papiery wartoœciowe wed³ug wartoœci rynkowej Koszt nabycia: Inwestycje w papiery, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) wed³ug wartoœci rynkowej (1) Œrodki pieniê ne na rachunkach bankowych Depozyty terminowe i inne aktywa pieniê ne Nale noœci z tytu³u sprzeda y inwestycji Nale noœci z tytu³u sprzeda y papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (1) Nale noœci z tytu³u subskrypcji Nale noœci z tytu³u odsetek i dywidend Nale ne zwroty podatku Odst¹pienie od wynagrodzenia (2) Pozosta³e nale noœci Niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Aktywa ogó³em Zobowi¹zania Kredyt w rachunku bankowym Otwarte krótkie pozycje na papierach wartosciowych, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (1) Zobowi¹zania z tytu³u zakupu inwestycji Zobowi¹zania z tytu³u zakupu papierów, które zostan¹ wyemitowane w przysz³oœci (TBA) (1) Zobowi¹zania z tytu³u wykupu Zobowi¹zania z tytu³u op³at za zarz¹dzanie i doradztwo Op³ata za uzyskany wynik Pozosta³e zobowi¹zania Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures Instrumenty pochodne wed³ug wartoœci rynkowej Zobowi¹zania ogó³em Aktywa ogó³em Historyczne aktywa ogó³em 30 czerwca 2010r czerwca 2009r czerwca 2008r czerwca 2007r (1) Patrz informacja dodatkowa 2l). (2) Patrz informacja dodatkowa 7a). Za³¹czone informacje dodatkowe stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego sprawozdania finansowego. 8

12 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD

13 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (3) EUR Corporate Bond Portfolio Fund II (4) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD (3) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 1 lipca 2010r. (4) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 22 lutego 2011r. 10

14 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Emerging Markets Corporate Bond Fund (5) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (6) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (7) USD Emerging Markets Equity Fund USD (5) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 14 lipca 2010r. (6) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 24 listopada 2010r. (7) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 10 grudnia 2010r. 11

15 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (8) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Strategic Bond Fund (9) USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD (8) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 29 listopada 2010r. (9) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 12 kwietnia 2011r. 12

16 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (10) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR (10) Nazwa subfunduszu zmieniona z Euro Liquid Reserve Fund w dniu 2 sierpnia 2010r. 13

17 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Euroland Equity Fund EUR Euroland Select Equity Fund EUR Europe 130/30 Fund EUR Europe Aggregate Plus Bond Fund EUR Europe Balanced Fund (EUR) EUR Europe Convergence Equity Fund EUR Europe Dynamic Fund EUR

18 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Dynamic Mega Cap Fund EUR Europe Dynamic Small Cap Fund EUR Europe Equity Fund EUR Europe Focus Fund EUR Europe High Yield Bond Fund EUR Europe Micro Cap Fund EUR

19 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Europe Select 130/30 Fund EUR Europe Small Cap Fund EUR Europe Strategic Growth Fund EUR Europe Strategic Growth Small Cap Fund EUR Europe Strategic Value Fund EUR Europe Strategic Value Small Cap Fund EUR Europe Technology Fund EUR

20 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Germany Equity Fund EUR Global Absolute Return Bond Fund (11) USD Global Aggregate Bond Fund USD Global Catholic Ethical Balanced Fund (12) EUR Global Consumer Trends Fund EUR Global Convertibles Fund (EUR) EUR (11) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 7 paÿdziernika 2010r. (12) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 19 maja 2011r. 17

21 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Corporate Bond Fund USD Global Credit Global Duration-Hedged Bond Fund Corporate Bond Fund (13) USD EUR Global Dynamic Fund USD Global Equity Fund (USD) USD Global Focus Fund EUR Global Government Bond Fund EUR (13) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 16 wrzeœnia 2010r. 18

22 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Government Short Duration Bond Fund EUR Global Healthcare Fund USD Global Infrastructure Trends Fund EUR Global Merger Arbitrage Fund (14) USD Global Mining Fund (15) EUR Global Natural Resources Fund EUR (14) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 8 marca 2011r. (15) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 8 lutego 2011r. 19

23 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Global Real Estate Securities Fund (USD) USD Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Global Short Duration Bond Fund USD Global Socially Responsible Fund USD Global Strategic Bond Fund USD Highbridge Asia Pacific STEEP Fund (16) USD Highbridge Diversified Commodities Fund (17) USD (16) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 13 grudnia 2010r. (17) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 4 marca 2011r. 20

24 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) Highbridge Europe STEEP Fund EUR Highbridge US STEEP Fund USD Japan Dynamic Fund JPY Japan Market Neutral Fund (18) JPY JF ASEAN Equity Fund USD JF Asia Alpha Plus Fund USD (18) Subfundusz zosta³ uruchomiony w dniu 3 czerwca 2011r. 21

25 JPMorgan Funds Po³¹czone zestawienie (c.d.) JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund USD JF China Fund USD JF Greater China Fund USD JF Hong Kong Fund USD JF India Fund USD JF Japan Alpha Plus Fund USD JF Japan Equity Fund USD

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2014 rok 15 12 marca 2014 2015 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca Po kilkumiesi cznych silnych zwy kach na polskim rynku kapita owym nadszed krótki okres uspokojenia. W maju g ówne indeksy warszawskiej gie dy odpoczywa y. Bardzo spokojna sytuacja panowa a tak e na rynku

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo