OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słowa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abażur=bayangan abdykacja=diri abecadło=abjad aberracja=penyimpangan abiturient=lulusan abnegacja=diri abolicja=pembatalan abonament=berlangganan abonamentowy=berlangganan abonencki=pelanggan abonent=pelanggan abonować=berlangganan aborcja=aborsi abrazja=abrasi absencja=ketidakhadiran absolucja=absolusi absolut=mutlak absolutnie=mutlak absolutność=kemutlakan absorbować=menyerap absorbowanie=masuk absorpcja=penyerapan absorpcyjny=penyerapan abstrahować=lulus abstrakcyjnie=abstrak

7 abstrakcyjny=abstrak abstrakt=abstrak abstynencja=pantang aby=untuk acz=tetapi aczkolwiek=tetapi adaptacja=adaptasi adaptacyjny=penyesuaian adaptować=mengadaptasi addytywny=tambahan adekwatność=kecukupan adekwatny=memadai adept=cakap adherent=penganut adiustacja=revisi adiustować=edit administracja=administrasi administracyjnie=administrasi administracyjny=administrasi administrować=administrasi administrowanie=administrasi admiracja=kenikmatan admirał=admiral admiralski=admiral admonicja=pelajaran adnotacja=pengesahan adolescent=remaja adopcja=adopsi adoptować=mengadopsi adoptowanie=diadopsi adres=alamat adresat=penerima adresować=alamat adresowanie=alamat adresowy=alamat adwokat=pengacara aerodynamika=aerodinamis aeronautyczny=aeronautika afekt=emosi afektacja=ketidakwajaran afera=urusan aferzysta=penipu afiliacja=afiliasi afirmacja=pengesahan afiszować=parade afront=potong agencja=agen agencyjny=badan agent=agen agitacyjny=propaganda agonia=sekarat agregacja=agregasi agregat=unit agresja=agresi agresor=penyerang agresywnie=agresif agresywność=agresi agresywny=agresif agrochemia=agrokimia agronomia=agronomi akacja=akasia akacjowy=akasia akademia=universitas akademik=asrama

8 akapit=ayat akceleracja=percepatan akcelerator=penderas akcentowanie=penekanan akcept=penerimaan akceptacja=penerimaan akceptant=penerimanya akceptować=terima akceptowalny=diterima akceptowanie=terima akcja=saham akcjonariusz=saham akcydens=pekerjaan akcyjny=modal akcyzowy=cukai aklamacja=aklamasi akomodować=menampung akompaniament=iringan akompaniować=menemani akonto=setoran akordowy=kontrak akredytacja=akreditasi akredytacyjny=akreditasi akredytować=terdaftar akrobacja=senam akrobata=karet aksamit=beludru aksamitny=beludru aksjomat=aksioma aksjomatyczny=aksiomatis aktorstwo=bertindak aktualizacja=diperbaharui aktualnie=peristiwa aktualny=peristiwa aktyw=aktif aktywista=aktivis aktywizm=aktivisme aktywizować=mengaktifkan aktywnie=aktif aktywność=ringkasan aktywny=diaktifkan aktywować=mengaktifkan aktywowanie=mengaktifkan akumulacja=akumulasi akumulator=baterai akumulatorowy=baterai akumulować=pengeluaran akupunktura=akupunktur akuratny=tepat akustyczny=suara akustyka=akses akuszer=dokter akuszeria=kebidanan akuszerka=bidan akwaforta=penggoresan akwariowy=akuarium akwarium=akuarium akwen=air akwizycja=akuisisi alarmistyczny=panik alarmować=peringatan alarmowanie=sinyal alarmowy=darurat albo=atau

9 albowiem=sejak albumina=albumin ale=tetapi alejka=jalur alergia=alergi alergiczny=alergi alert=tanda ależ=tapi alfabet=abjad alfabetycznie=nama alfabetyczny=abjad algebraiczny=aljabar algorytm=algoritma aliancki=bersekutu alians=persekutuan alienować=mengasingkan alimentacja=makan alimenty=pemeliharaan alkowa=reses almanach=almanak alokacja=alokasi alokować=mengalokasikan alpinista=gunung alpinizm=naik alteracja=kegembiraan alternat=alternatif alternatywa=alternatif alternatywność=alternatif alternatywny=alternatif altówka=biola altowy=alto alumn=alumni aluzja=kiasan amalgamować=sekering amator=amatir amatorski=amatir ambaras=kegelisahan ambasada=kedutaan ambicja=ambisi ambitny=ambisius ambiwalencja=ambivalensi ambiwalentny=ambivalen ambona=mimbar ambulatorium=poliklinik amen=amin amfilada=seri amfiladowy=sesuai amnestia=amnesti amnezja=amnesia amok=amuk amoralny=amoral amortyzacja=depresiasi amortyzacyjny=depresiasi amortyzować=bantal amortyzowanie=halus amplifikacja=amplifikasi amplifikować=membesar-besarkan ampułka=ampul amputacja=pemotongan amulet=azimat amunicja=amunisi amunicyjny=mesiu anabaptysta=pencedok analitycznie=analitis

10 analityk=analis analiza=analisis analizować=menganalisa analizowanie=menganalisa analny=anal analogicznie=analogi anamneza=ingatan ananas=nanas ananasowy=nanas anarchiczny=hukum anarchista=anarkis anarchistyczny=anarkis anarchizm=kebingungan anatema=laknat anatomiczny=anatomis andrologia=andrologi anegdociarz=pendongeng anegdotyczny=imajiner aneks=lampiran aneksja=penyerobotan anestezja=anestesi angaż=kontrak ani=atau anielski=malaikat animizm=animisme animować=menyemarakkan animozja=dendam animusz=semangat anioł=malaikat aniżeli=dari ankieter=suara annały=sejarah ano=tahun anoda=anode anomalia=anomali anonimowość=anonimitas anonsować=beriklan anormalność=olahraga anormalny=abnormal antaba=baut antagonistyczny=bermusuhan antagonizm=antagonisme antagonizować=kebencian antenat=leluhur antologia=antologi antracyt=antrasit antrakt=interval antropofagia=kanibalisme antropologia=antropologi antropologiczny=antropologi anty=anti antyalkoholowy=sempurna antybiotyk=antibiotik antychryst=setan antycypacja=antisipasi antycypować=antisipasi antyczny=kuno antydatować=mendahului antyfeminista=wanita antygen=antigen antyk=kolot antykoncepcja=kontrasepsi antykoncepcyjny=kontrasepsi antykwariat=pakaian

11 antyludowy=antisosial antypatia=benci antypatyczny=menjijikkan antyseptyczny=antiseptik antytoksyna=antitoksin antywirus=antivirus antywirusowy=antivirus anulować=membatalkan anulowanie=membatalkan apartament=apartemen apatyczny=apatis apel=panggilan apelacja=banding apelacyjny=banding aperitif=minuman apetyczny=menarik apetyt=nafsu aplauz=tepukan aplikacja=aplikasi aplikacyjny=aplikasi aplikować=berlaku apodyktyczny=sombong apokalipsa=wahyu apologia=maaf aportować=mengambil apostata=murtad apostoł=rasul apostolski=kerasulan apoteozować=memuliakan apozycja=aposisi apretować=selesai aprobata=persetujuan aprobować=menyetujui aprowizator=penyetor apteka=farmasi aptekarz=apoteker arachid=kacang aranżacja=desain aranżer=gubah aranżować=mengatur arbitralny=sewenang-wenang arbitrażowy=arbitrase archaiczny=arkais archaizm=kolot archanioł=ruang archetyp=sempurna architekt=arsitek architektonicznie=arsitektur architektoniczny=arsitektur architektura=arsitektur archiwalny=arsip archiwariusz=registrasi archiwistyka=arsip archiwizacja=arsip archiwizować=arsip archiwizowanie=arsip arcymistrz=ahli arcypasterz=uskup areał=area areka=arek arenda=sewa arendować=sewa areszt=penangkapan aresztancki=penjara

12 aresztować=penangkapan aresztowanie=penangkapan argonowy=argon argument=argumen argumentacja=argumen argumentator=penengkar argumentować=memperdebatkan argumentowanie=argumentasi arka=tabut arkan=menjerat arkusz=lembar arkuszowy=lembar arlekin=badut arlekinada=lawak armator=pemilik armatura=perabot arogancki=sombong aromat=bumbu aromatyczny=aromatik artykulacja=artikulasi artyleria=artileri artyleryjski=artileri artylerzysta=pemburu artystycznie=artistik artystyczny=seni artyzm=seni arystokracja=peringkat as=sebagai asekuracja=asuransi asekurant=penanggung asekurować=memastikan asenizacja=sanitasi asfalt=aspal asfaltować=aspal asfaltowanie=aspal asfaltowy=aspal asocjacja=asosiasi asocjacyjny=asosiatif asortyment=rentang asortymentowy=produk aspekt=aspek aspiracja=aspirasi asteniczny=lemah asteroida=asteroid astma=asma astronautyka=ruang astronomia=astronomi astronomiczny=astronomi astygmatyzm=silindris asygnowanie=penganggaran asymetryczność=asimetrik asymetryczny=asimetrik asymilować=mencernakan asysta=bantuan asystencki=asisten asystent=asisten asystować=membantu atak=menyerang atakować=menyerang atakowanie=menyerang atawizm=pemulihan atencja=keseganan atlant=atlas atłas=satin

13 atleta=atlet atletyczny=atletik atmosfera=suasana atomowy=nuklir atrakcja=atraksi atrakcyjnie=menarik atrakcyjność=atraksi atrakcyjny=menarik atramentowy=bertinta atrybut=atribut atut=aset atutowy=truf audiencja=pemirsa audiometr=audiometer audiowizualny=audiovisual audycja=perlihatkan audyt=audit audytor=auditor aukcyjny=lelang aureola=halo auspicje=naungan austeria=losmen autentycznie=asli autentyczność=keaslian autentyczny=asli autentyk=asli autentyzm=keaslian autobiografia=autobiografi autochtoniczny=asli autodydakta=diri autokar=pelatih autokarowy=pelatih autokratyczny=otokratis autokrytycyzm=diri automat=otomatis automatyczny=otomatis automatyka=otomatis automatyzacja=otomatisasi automatyzować=otomatis automobilista=motoris automobilowy=motor autonomia=otonomi autonomiczny=mandiri autoportret=diri autor=penulis autoreklama=diri autorski=penulis autorstwo=penulis autorytarny=otoriter autorytatywny=berwibawa autorytet=otoritas autoryzacja=otorisasi autoryzować=mengotorisasi autoryzowanie=mengotorisasi autostrada=permintaan awal=akhir awangardyzm=perintis awans=posisi awansować=dipromosikan awantaż=plus awanturnictwo=kecerewetan awanturniczość=kecerewetan awanturniczy=ribut awanturnik=penengkar

14 awaria=kegagalan awaryjność=kegagalan awaryjny=darurat awatar=penanya awers=sisi awersja=jijik awionetka=pesawat awizacja=pemberitahuan awizo=pemberitahuan aż=sampai azbest=asbes azbestowy=asbes ażio=premium azot=nitrogen azotan=nitrat ażurowy=transparan azyl=suaka azylant=suaka babcia=nenek bąbel=melepuh babka=nenek babrać=tergeletak babula=nenek babunia=nenek bać=takut backup=cadangan baczenie=perhatian bacznie=dekat baczność=perhatian baczny=hajat baczyć=menonton badać=memeriksa badacz=peneliti badawczy=uji badminton=bulutangkis badylarz=sayur bądź=atau bagatela=mainan bagatelizować=mengabaikan bagatelka=mainan bagatelny=sepele bagaż=bagasi bagażnik=batang bagier=uang bagnet=sangkur bagnetowy=sangkur bajać=menceloteh bajczarz=desas-desus bajecznie=sangat bajeczny=legendaris bajka=cerita bajkopisarz=pembohong bajkowy=sihir bajoński=hebat bajoro=rawa bąk=mudah bakałarz=jejaka bakcyl=kuman bakteria=bakteri bakteriologia=bakteriologi bakteryjny=bakteri bałaganić=mondar-mandir bałamucić=mempermainkan bałamuctwo=kecurangan

15 bałamutny=palsu balans=saldo balansować=saldo balast=bara balastować=bara balastowanie=bara balastowy=bara baleron=memperdayakan balia=mandi balistyczny=proyektil ballada=kidung balneologia=spa baloniarz=penerbang balować=tari balowy=bola balsamować=parfum balustrada=susur bałwański=bodoh bałwochwalca=pemuja bałwochwalczy=musyrik bambetle=sampah bambus=bambu bambusowy=bambu banalny=sepele banan=pisang bananowy=pisang bandażować=pakaian bandyta=perampok bandytyzm=pencurian bandzior=bandit bania=melepuh baniasty=bodong banicja=memperasingkan banita=usiran bańka=gelembung bankier=bankir bankierski=perbankan bankierstwo=perbankan bankiet=perjamuan bankietować=perjamuan bankietowy=perjamuan banknot=uang bankowość=perbankan bankructwo=bangkrut bankrut=bangkrut bankrutować=gagal baran=ram baranek=domba barani=tiga baranica=ijazah baranina=domba baraszkować=keremehan barateria=pemfitnahan barbarzyńca=biadab barbarzyński=biadab barbarzyństwo=vandalisme bardzo=sangat bariera=penghalang barierka=rel bark=kulit barka=tongkang barkarz=perahu barłóg=palet barometr=barometer

16 barwa=warna barwić=warna barwica=warna barwik=warna barwnik=warna barwny=warna barykada=barikade baryła=barel baryłka=barel baryłkowaty=gendut baryton=bariton barytonowy=bariton basen=renang basket=keranjang baśniowy=hebat bastylia=penjara baszta=menara batalia=peperangan batalistyczny=peperangan bateria=baterai batog=kabelnya batożyć=cambuk bawełna=kapas bawić=menyenangkan bawidamek=gagah bawół=kerbau bawoli=kerbau baza=dasar bazgracz=pencoret bazować=membangun bazowanie=membangun bazowy=dasar bazylia=kemangi beatyfikować=membahagiakan bęben=drum bębenek=barel bębnić=drum bębnowy=kumparan bęc=mental beczenie=menangis beczka=barel beczkować=barel behawioralny=perilaku bejca=pedas bejcować=acar bekowisko=kebiasaan beletrystyka=fiksi belfer=cucuk bełkotać=aib bełkotanie=jelas bełkotliwy=hal belowanie=baling bełt=berkelahi bemol=flat beneficjant=penerima beneficjent=penerima benefis=manfaat benzyna=bensin benzynowy=bensin berlinka=tongkang bestia=binatang bestialski=biadab bestwić=umpan besztanie=damprat

17 bezapelacyjny=berwibawa bezawaryjny=diandalkan bezbarwny=warna bezbłędnie=kesalahan, bezbłędność=kesempurnaan bezbłędny=sempurna bezbożny=jahat bezbronność=kerentanan bezbronny=perlindungan bezcen=murah bezcenny=ternilai bezceremonialność=sesak bezczasowy=abadi bezczelność=kesuburan bezcześcić=perkosaan bezczeszczenie=memalukan bezdeszczowy=kering bezdrożny=rel bezdrzewny=perca bezduszny=kusam bezdzietny=beranak bezeceństwo=keburukan bezecny=keburukan bezgłośnie=diam bezgłosy=bersuara bezgłowy=bodoh bezgranicznie=sangat bezgrzeszny=bersalah bezgwiezdny=bintang bezkrwawy=pucat bezkształtny=kabur bezład=kekacauan bezładny=kacau bezlistny=mandul bezlitosny=ampun bezlotek=penguin bezludzie=sampah bezmiar=keluasan bezmózgi=bodoh beznadziejny=harapan beznamiętny=kering beznogi=pincang bezosobowość=umum bezosobowy=adil bezowocność=kegagalan bezpaństwowiec=orang bezpaństwowy=bernegara bezpardonowy=bengis bezpieczeństwo=keamanan bezpiecznie=aman bezpiecznik=sekering bezpieczny=aman bezplanowy=rencana bezpłodny=steril bezpodstawnie=terlampau bezpośredni=langsung bezpośrednio=langsung bezpośredniość=kecepatan bezpotomny=beranak bezpowrotnie=selamanya bezprawnie=haram bezprawność=ilegal bezprawny=ilegal bezpretensjonalny=bersahaja

18 bezproblemowo=lancar bezprocentowy=pasif bezprzedmiotowy=tujuan bezprzyczynowy=beralasan bezradny=berdaya bezrękawnik=lengan bezrobocie=pengangguran bezrobotny=menganggur bezrolny=tanah bezrozumny=kosong bezrząd=kekacauan bezsenność=insomnia bezsenny=gelisah bezsensowność=kebodohan bezsensowny=bodoh bezsilnie=lemah bezsilność=impoten bezsilny=lemah bezskutecznie=sia-sia bezsłowny=diam-diam bezsprzeczny=tegas bezstronność=keadilan bezszelestny=diam bezszwowy=halus bezszynowy=rel beztreściowy=kosong bezustannie=terus bezustanny=kekal bezużyteczny=sia-sia bezwiedny=pingsan bezwietrzny=angin bezwładny=lembam bezwolny=lembam bezwstydnik=cabul bezwstydny=peringkat bezwzględnie=wajib bezżenność=pembujangan bezżenny=belum bezzwłocznie=segera bezzwłoczność=kecepatan biadać=mengesah biadanie=duka biadolenie=ratapan biadolić=dengking białko=protein białkówka=putih białkowy=protein biało=putih białogłowa=perempuan białość=putih bibelot=keremehan biblijny=alkitab bibliografia=bibliografi bibliograficzny=bibliografi biblioteczny=perpustakaan biblioteka=perpustakaan bibliotekarstwo=perpustakaan bibuła=filter bibułka=jaringan bibułowy=kertas biceps=bisep bicie=pemukulan bicz=cambuk biczować=mengupas

19 biczowanie=dera bieda=kemiskinan biedak=miskin biednieć=menolak biedny=miskin bieg=kursus biegać=menjalankan bieganie=lari bieganina=kegembiraan biegłość=penguasaan biegły=ahli biegowy=gigi biegunka=diare biegunowo=polaritasnya biegunowość=polaritasnya biegunowy=kutub bieleć=putih bielenie=pemutihan bielić=timah bierka=pemeriksa biernie=pasif bierność=kepasifan bierny=pasif bierzmowanie=konfirmasi bies=iblis biesiada=duduk biesiadnik=berkenduri bieżny=balapan bigot=fanatik bigoteria=kefanatikan bijak=ram bijatyka=perkelahian bila=bola bilans=saldo bilansista=akuntan bilansować=saldo bilansowy=tanggal bilard=biliar bilateralny=bilateral bilet=tiket biletowy=tiket biling=penagihan bilon=mengubah binarny=biner bindowanie=mengikat biochemia=biokimia biodrowy=putaran biofizyk=biofisika biofizyka=biofisika biogaz=biogas biografia=biografi biologia=biologi biologicznie=biologi biopsja=biopsi biorca=penerima biosfera=lingkungan biotechnologia=bioteknologi birbant=menyapu birbantować=merisau biseksualny=biseksual biskupi=uskup biskupstwo=keuskupan bisurmanić=gembira bitewny=peperangan

20 bitność=keberanian bitumiczny=beraspal biurko=meja biurokracja=birokrasi biurokratyczny=birokrasi biurokratyzacja=birokrasi biust=payudara biwakować=bivak biwakowanie=berkemah bizmut=bismut biznes=bisnis biznesmen=pengusaha biznesowy=bisnis bizon=banteng biżuteria=perhiasan blacha=lembar błąd=kesalahan blado=pucat bladość=kepucatan blady=pucat błagać=berdoa błaganie=doa blagier=baut blagować=mental błahość=kesepelean błahy=sepele błąkać=meleler blaknąć=berangsur-angsur błam=tekstur blamaż=memalukan blamować=kehilangan blank=kosong blankiet=slip blankowy=singkat blask=kecemerlangan blastema=protoplasma blaszanka=timah bławatek=botol bławatkowy=biru bławatny=biru błazeński=carut błaznowanie=pembadutan błędnik=labirin błędnikowy=sukar błędny=salah blef=tubir blejtram=usungan błękit=biru błękitność=biru blezer=blazer bliski=dekat blisko=dekat bliskość=kedekatan bliskoznaczny=identik blister=melepuh bliźni=tetangga bliźniaczy=kembar bliźniak=kembar bliźnić=menyembuhkan błogi=manis błogość=kebahagiaan błogosławić=memberkati błogosławienie=memberkati błogosławieństwo=berkat

21 błogostan=kebahagiaan blokada=kunci blokhauz=mendenda błona=selaput błonica=difteri błoniczy=difteri błonka=kutikula błonnik=serat błonowy=selaput błotniak=perampok błotnik=sayap błotnisty=berlumpur błoto=lumpur bluffować=tubir bluza=blus bluzgać=jet bluzka=kemeja bluźnierstwo=penghujatan błyskawica=kilat błyskawicowy=kilat błyskawicznie=segera błyskawiczny=cepat błyskotliwość=kecemerlangan błyszcz=sekilas błyszczenie=sekilas bo=i bobina=sepul bóbr=berang-berang bobrowy=berang-berang bocian=bangau bociani=bangau bocznica=papan boczyć=memberengut bod=direksi bodaj=mungkin bodziec=rangsangan bóg=tuhan bogacić=kaya bogactwo=kekayaan bogacz=kaya bogato=kaya bogaty=kaya bogini=dewi boginka=peri bogobojnie=bertakwa bogobojny=saleh bohater=pahlawan bohaterstwo=keperwiraan bohomaz=pencoret boisko=bermain boja=warna bojaźliwie=amat bojaźliwy=takut bojaźń=takut bójka=perkelahian bojkot=boikot bojkotować=boikot bojować=perang bojownik=pejuang bojowość=nafsu bojowy=melawan bok=sisi bokiem=menyamping boks=tinju

22 boksować=kotak boksowanie=kotak boksyt=bauksit ból=sakit boleść=sakit boleściwy=sedih boleśnie=menyakitkan bolesność=sakit bolesny=menyakitkan bolus=air bombastyczny=keras bombowiec=bomber bon=selamat bór=hutan borealny=utara borować=dril borowik=cendawan borowina=lumpur borowinowy=lumpur borykanie=berkelahi bóść=menjengkelkan boski=ilahi bosko=ilahi bosonogi=kaki bóstwo=tuhan bosy=kaki botaniczny=botani botanika=botani bowiem=adalah bożek=idola bożnica=sinagoga bóżnica=sinagoga bożonarodzeniowy=natal boży=allah bożyszcze=idola brać=buka braciszek=saudara bractwo=persaudaraan brakować=hilang brakowanie=kurang brama=gerbang bramka=tujuan bramkowy=tujuan bramować=border bramowanie=border bramowy=border bransoleta=gelang bransoletka=gelang branża=cabang branżowy=profesional brat=saudara bratanek=keponakan braterstwo=persaudaraan bratobójczy=usus bratowa=ipar brawura=memercikkan brawurowy=keberanian brąz=perunggu brązować=perunggu brązowanie=perunggu brązowić=perunggu brązowieć=perunggu brązowy=perunggu brednia=sampah

23 bredzenie=igauan bredzić=bersungut breja=melumpuri brek=istirahat brelok=liontin brew=alis brewiarz=kesingkatan brnąć=merencah broczyć=menodai broda=janggut brodzenie=rawa brodzić=menggelepar broić=berkelahi bromek=bromida broń=senjata brona=menyedihkan bronchit=bronkitis bronić=mempertahankan bronienie=pertahanan bronować=tarik bronowanie=mengerikan broszka=bros broszura=brosur broszurka=selebaran brud=kotoran brudno=kotor brudny=kotor brudzenie=kotor brudzić=aib brukarz=tukang brukowiec=perca brukowy=selokan brus=menggerinda brutalizować=menganiaya brutalność=kebrutalan bruzdować=alur brwi=muka bryczesy=celana bryczka=istirahat brydż=jembatan brydżowy=jembatan brygada=tim brygadowy=pasukan bryja=melumpuri bryk=penipu bryka=gerobak brykać=skip brykla=buru-buru brylant=berlian brylantowy=berlian bryłka=keong bryłkowaty=bergumpal bryłowatość=raksasa bryłowaty=kukuh bryt=inggris bryza=mudah brzask=senja brzeg=tepi brzemię=beban brzemienność=kehamilan brzemienny=besar brzeżek=tepi brzeżny=border brzuch=perut

24 brzuchaty=bodong brzuchomówca=perut brzuszny=abdominal brzydki=jelek brzydko=jelek brzydota=sesuatu brzydula=lemon brzydzenie=kemuakan brzydzić=jijik buda=pondok budka=pondok budowa=konstruksi budować=membangun budowanie=membangun budowla=konstruksi budowlany=konstruksi budownictwo=konstruksi buduarowy=intim budulcowy=gedung budulec=kayu budyń=puding budynek=bangunan budzenie=bangunkan budżet=anggaran budżetowy=tahun budzić=meningkatkan bufa=engah bufiasty=tas bufon=pesolek bujność=kerimbunan bujny=peringkat bukłak=kulit bukmacher=taruhan bukszpan=kotak bukszpryt=cucur buldożer=buldoser bulgot=deguk bulgotać=gelembung bulgotanie=deguk bulić=garpu bułka=panas bulwa=bohlam bulwiasty=umbi bumelant=dengung bumelować=pelalaian buńczuczność=menampilkan buńczuczny=kencang bunt=pemberontakan buntować=pemberontakan buntowniczy=fasik buntownik=pendurhaka burczeć=dengung burczymucha=pencerewet burdel=bordil burleska=mengguraukan burleskowy=olokan burmistrz=walikota bury=mengubur burza=badai burzan=bakat burzenie=dislokasi burzliwość=keramaian burzowy=badai burżuazyjny=borjuis

25 burżuj=borjuis burzyć=menghancurkan burzyciel=pembongkar burzycielski=merusak buszel=gantang buszować=berkelahi but=tapi buta=sepatu butelka=botol butelkować=botol butla=silinder butny=sombong butonierka=sosok butwieć=membusuk buzować=dentur by=oleh być=akan byczy=melembung bydlak=bangsat bydle=sapi bydło=sapi byle=jadi bylina=abadi bylinowy=abadi były=orang bystrość=kelucuan bytować=ada bytowy=domestik bywać=pergi bzik=anutan bzowina=nenek bzowy=nenek całka=integral całkiem=cukup całkować=mengintegrasikan całkowanie=integrasi całkowicie=sepenuhnya całkowity=total cało=semua całodzienny=hari całopalenie=dibakar całopalny=dibakar całoroczny=semua całość=seluruh całościowo=seluruh całotygodniowy=mingguan całun=membosankan cążki=penyepit ceber=ember cebula=bawang cebulasty=bulat cebulka=bawang cebulowy=bawang cech=fitur cecha=fitur cechować=memiliki cedować=menetapkan cedrat=limau ceduła=kutip cedzenie=penyaringan cedzić=kejang cedzidło=filter cęgi=tenaga cegiełka=kue

26 cel=target cela=sel celebracja=perayaan celebrować=merayakan celebrowanie=perayaan celibat=pembujangan celka=sel celnik=pajak celność=keulungan celny=kebiasaan celować=tujuan celowanie=penargetan celowniczy=pelatih celownik=datif celowo=sengaja celowość=keinginan celowy=sengaja celuloza=selulosa celulozowy=selulosa cembrować=kayu cementacja=penyemenan cementowanie=penyemenan cena=harga cenić=nilai cenny=berharga cenowy=harga centra=pusat centralizacja=sentralisasi centralizm=sentralisme centralizować=menyentralisasikan centralizowanie=sentralisasi centralka=pusat centralnie=pusat centralny=tengah centrować=tengah centrum=pusat centryfuga=pemusing centygram=sentigram centymetr=sentimeter cera=kulit ceramik=keramik ceramika=keramik cerber=wali cerebralny=otak ceremonia=upacara ceremoniał=upacara ceremonialnie=resmi ceremonialny=cermat cerkiew=gereja certyfikacja=sertifikasi certyfikat=sertifikat certyfikować=keaslian cesarz=kaisar cesja=tugas cewka=gelung cezura=penggalan chabrowy=biru chałka=kapur chałupa=pondok chamieć=mengasarkan champion=juara chamstwo=sampah chaos=kekacauan chaotyczność=kekacauan

27 chapać=ambil charakter=alam charakterystycznie=khas charakterystyczny=karakteristik charakterystyka=karakteristik charakteryzacja=pemeranan charakteryzator=rias charakteryzować=karakteristik charakteryzowanie=pemeranan charczeć=desah charczenie=desah chart=grafik charter=carter charytatywność=amal charytatywny=amal charyzmatyczny=karismatik chaszcze=penggosokan chcieć=ingin chciwiec=dandang chciwość=kemelikan chciwy=serakah chęć=keinginan chędogi=rapi chełpić=kebanggaan chełpienie=kesombongan chełpliwość=mental chełpliwy=sombong chemia=kimia chemicznie=kimia chemiczny=kimia chemioterapia=kemoterapi chemizm=kimia chemoterapia=kemoterapi cherlak=cacat cherlawy=idapan chętnie=rela chimera=angan-angan chimeryczny=fantastis chimeryk=visioner chinina=kina chirurgia=bedah chirurgiczny=bedah chlapa=melumpuri chlapanie=melumpuri chleb=roti chlebodajny=subur chlebowy=roti chłeptać=putaran chlipać=putaran chłód=kesejukan chłodnia=dingin chłodny=dingin chłodzenie=pendinginan chłodziarka=kulkas chłop=petani chłopięcy=lengah chłopski=kuda chłopskość=kesederhanaan chluba=kemuliaan chlubić=kemuliaan chlubny=mulia chlupać=menggeletak chlupot=memadamkan chlupotać=memadamkan

28 chlupotanie=memadamkan chmura=awan chmurny=hitam chmurzenie=awan chmurzyć=meredup choć=walaupun choćby=minimal chochla=pencedok chochoł=daun chociażby=minimal chód=berjalan chodak=bakiak chodliwy=laku chodzenie=berjalan chodzić=berjalan choinkowy=mendandan chojrak=pemberani cholernie=berdarah cholernik=pemarah cholerny=berdarah choleryczny=kolera choleryk=pemarah cholesterol=kolesterol cholewka=atas chomąto=sanggurdi chóralny=bersatu choreograf=koreografer choreografia=koreografi choroba=penyakit chorobliwy=sehat chorobotwórczy=penyakit chorobowość=prevalensi chorobowy=sakit chorować=berdusta chory=sakit chów=membesarkan chować=menyembunyikan chrap=dengkur chrapać=berdengkur chrapanie=dengkur chrobot=jeruji chrobotliwy=jeruji chrobry=pemberani chromać=pincang chromanie=kepincangan chromatografia=kromatografi chromosom=kromosom chromy=pincang chronić=melindungi chronicznie=kronis chroniczny=kronis chronienie=melindungi chronologia=kronologi chronologiczny=kronologis chronometraż=waktu chropowato=kira-kira chropowatość=kekesatan chrust=sikat chryja=heboh chryzantema=krisan chrząkać=berdengkur chrzciciel=baptis chrzcielny=pembaptisan chrześcijanin=kristen

29 chrześcijański=kristen chrzest=baptisan chuć=nafsu chuch=engah chuchro=lemah chudnięcie=penjarangan chudo=tipis chudy=tipis chuligański=jahat chusta=bungkus chwała=kemuliaan chwalba=madah chwalca=pemuji chwalebny=mulia chwalić=memuji chwalipięta=pelagak chwastobójczy=herbisida chwiać=goyahan chwiejność=ketidakstabilan chwilowo=sementara chwilowy=sementara chwycić=ambil chwyt=menangani chwytać=tertangkap chwytacz=cengkam chwytak=cengkam chwytanie=ambil chwytliwy=manis chybiać=gagal chybianie=hilang chybki=gemulai chybotliwy=goyang chylić=wastafelnya chyłkiem=rahasia chytrość=kelihaian chytry=licik chyżo=cepat chyżość=kecepatan chyży=lincah ciąć=potong ciachać=memotong ciachnięcie=potong ciągać=tarik ciągarka=diam-diam ciągle=masih ciągliwy=membenang ciągłość=kontinuitas ciągły=konstan ciągnięcie=tarik ciągnienie=gambar ciągnik=traktor ciało=tubuh ciasno=ketat ciasnota=sempit ciasny=ketat ciastkarnia=gula-gula ciasto=kue ciastowatość=melekatkan ciastowaty=pucat ciastowy=pucat ciąża=kehamilan ciążowy=kehamilan ciążyć=timbangkan cichaczem=terbang

30 cicho=diam cichy=diam ciebie=anda cięcie=potong ciecz=cair cieczenie=cairan cieczka=panas cieczowy=cair cięgno=seri ciekawie=menarik ciekawość=keingintahuan ciekawostka=atraksi ciekawski=pengintipan ciekawy=menarik ciekłokrystaliczny=cair ciekłość=kemudahan ciekły=cair cieleśnie=jasmani cielesny=tubuh cielić=merangkak ciemięzca=pengawas ciemiężca=pengawas ciemiężyć=menindas ciemnia=kekaburan ciemnica=kegelapan ciemnieć=redup ciemnienie=penggelapan ciemno=gelap ciemnoniebieski=biru ciemność=kegelapan ciemny=gelap cień=bayangan cienieć=denda cieniować=bayangan cienisty=tersinggung cienki=tipis cienko=tipis cienkość=kesederhanaan cieplarnia=kompor cieplicowy=panas ciepło=panas ciepłomierz=pemanasan ciepłota=suhu ciepłownictwo=panas ciepłowniczy=memanaskan ciepły=panas cierń=duri cierniowaty=berduri cierniowy=berduri ciernisty=berjanggut cierny=jiplakan cierpieć=menderita cierpienie=menderita cierpiętnik=syahid cierpki=asam cierpkość=kegetiran cierpliwie=pasien cierpliwość=kesabaran cierpliwy=pasien cieszyć=menikmati ciętość=kepahitan cietrzew=sejenis ciężar=berat ciężarek=berat

31 ciężarna=hamil ciężarny=berat ciężarówka=truk ciężki=badai ciężko=keras ciężkość=kekejaman cios=meniup ciosać=menebang ciosanie=meniup ciosowy=batu cioteczny=sepupu ciotka=bibi ciśnięcie=tekanan ciśnienie=tekanan ciśnieniowy=tekanan cisza=keheningan ciułać=sedikit ciupa=penjara ciurkać=cucur ciut=sedikit ciżba=keramaian ckliwy=cengeng clić=clic cło=kewajiban ćma=ngengat cmentarny=pemakaman cmentarz=pemakaman cmentarzysko=pemakaman cmoknięcie=keok cnotliwy=saleh codzienność=sehari-hari codzienny=harian cofać=kembali cofanie=pembatalan cofnięcie=penarikan cognomen=julukan cokolwiek=sesuatu comiesięczny=bulanan conocny=malam coraz=pernah coroczny=tahunan coś=sesuatu cotygodniowy=mingguan cóż=apa ćpać=narkoba cucić=kembali cud=keajaiban cudactwo=keganjilan cudaczność=keganjilan cudaczny=ganjil cudak=asli cudem=keajaiban cudny=indah cudo=keajaiban cudownie=indah cudowność=berbakat cudowny=indah cudzołóstwo=zina cudzołożyć=zina cudzoziemski=asing cudzy=pahala cugowy=tim cukier=gula cukierkowy=kemanisan

32 cukiernica=gula cukierniczy=gula-gula cukiernik=manisan cukrować=es cukrowiec=tebu cukrownia=gula cukrownictwo=gula cukrowniczy=gula cukrowy=gula cukrzenie=gula cukrzyć=diabetes cukrzyca=diabetes cukrzycowy=diabetes cwaniactwo=licik cwany=rahasia ćwiartka=triwulan ćwiartować=triwulan ćwiczebny=sekolah ćwiczenie=ringkasan ćwiczeniowy=pelatihan ćwiczyć=praktek ćwierć=triwulan ćwierćfinał=triwulan ćwierćnuta=khayalan cybuch=sumpitan cycek=dada cyfra=angka cyfrowo=digital cyfrowy=angka cyganić=perdayaan cygaństwo=mendusta cygarniczka=lidah cygaro=cerutu cygarowy=cerutu cyjanek=sianida cyjanit=sianida cyjanowodorowy=sianida cykanie=jam cykl=siklus cyklicznie=siklus cykliczność=putaran cyklina=sikat cyklinować=menggesekkan cyklista=sepeda cyklopowy=mahabesar cyklotron=siklotron cylinder=silinder cylindrowy=silinder cylindryczny=silinder cynadra=ginjal cyngiel=memicu cyniczny=sinis cynik=sinis cynizm=sinisme cynk=seng cynkować=seng cynkowanie=seng cynkowy=seng cynować=timah cynowy=timah cypel=meludah cyrk=sirkus cyrklować=memperhitungkan cyrkowy=sirkus

33 cyrkulacja=sirkulasi cyrkulować=memperedarkan cyrograf=obligasi cysterna=tangki cytować=kutip cytowanie=sitiran cytra=celempung cytrus=jeruk cytrusowy=jeruk cytryna=lemon cytrynowy=sitrat cywil=sipil cywilizacja=peradaban cywilizacyjny=peradaban cywilizować=menyopankan cywilizowanie=beradab cywilnie=preman cywilny=marital cząber=gurih czaić=tangkai czaj=biasanya czajnik=ketel czapkować=busur czaprak=perumahan czar=sihir czarnoksięski=sihir czarnoksięstwo=sihir czarnorynkowy=hitam czarność=kekelaman czarnoskóry=hitam czarodziej=perayu czarodziejstwo=sihir czarować=sihir czart=dua czarter=carter czarterowy=carter czasami=kadang-kadang czasokres=durasi czasopismo=jurnal czasownikowy=lisan czasowo=sementara czasowy=sementara cząsteczka=molekul czasza=satu czaszka=tengkorak czatownik=menonton czcić=menyembah czciciel=pemuja czcigodnie=tua czczenie=perayaan czczo=puasa czczość=kegagalan czego=apa czegokolwiek=sesuatu czegoś=sesuatu czek=periksa czekać=menunggu czekanie=menunggu czelność=kuningan czeluść=rahang czempion=juara czemu=yang czepek=topi czepiec=topi

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13099 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 19.5.2017 L 128/59 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EU w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA AUTORSKA UMOWA ZLECENIA zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo