OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. a=pak a=te abecadło=abeceda abominacja=gađenje abominacja=gnušanje abominacja=odvratnost abonować=pretplatiti absencja=nedostatak absencja=odsustvo absolutnie=obavezno absolutny=bezuslovan absolutny=neminovan absolutny=neophodan abstynencja=apstinencija absurd=besmislica absurdalny=besmislen absynt=pelin aby=za ach=ej ach=oh ach=oj aczkolwiek=iako aczkolwiek=premda adaptować=adaptirati adaptować=prilagoditi

7 adekwatny=cjelishodan adept=član adept=pristaša adept=sljedbenik adnotacja=primjedba adoptować=posiniti adoptować=primiti adorować=obožavati adres=adresa adres=pravac adresat=primalac aeroport=aerodrom afera=bruka afera=činjenica afera=posao afera=skandal afera=stvar afiks=afiks afisz=plakat afiszować=paradirati aforyzm=aforizam afront=psovka agencja=agencija agenda=bilježnica agent=agent agentura=agencija agonia=agonija ajencja=agencija ajent=agent akacja=bagrem akademia=akademija akapit=odlomak akapit=stavak akcent=akcenat akcent=naglasak akceptować=prihvatiti akceptować=primiti akcja=djelovanje akcja=radnja akompaniować=pratiti aksamit=baršun akt=djelovanje akt=go akt=radnja aktor=glumac aktualny=aktuelan aktualny=sadašnji akurat=baš akurat=tačno akurat=upravo akuszerka=babica albo=ili albowiem=jer albowiem=pošto albumina=bjelančevina ale=ali ale=ipak ale=nego ależ=ali ależ=nego alfabet=abeceda alibi=alibi aligator=aligator alternatywa=alternativa

8 amator=amater amatorski=amater ambaras=neprilika ambulans=ambulanta amulet=amajlija analogiczny=analogan analogiczny=odgovarajući analogiczny=sličan analogowy=analogan analogowy=odgovarajući analogowy=sličan andrus=deran anegdota=anegdota aneks=dodatak angażować=postaviti angażować=unajmiti angielski=engleski ani=ni anioł=anđeo aniżeli=nego aniżeli=od anonimowy=anoniman anonimowy=bezimen anons=oglas anonsować=oglasiti antenat=prethodnik antrakt=odmor antrakt=pauza antrakt=prekid anulować=anulirati anulować=brisati anulować=poništiti aparat=aparat aparatura=alat apartament=pratnja apel=poruka apel=poziv apetyczny=ukusan apetyt=apetit aplikować=primjeniti apokryficzny=lažan apokryficzny=nevjerodostojan apostrof=apostrof apostrofa=apostrof aprobować=odobriti ar=skup arbuz=lubenica archeologia=arheologija architekt=arhitekt architektura=arhitektura argument=argumenat argument=dokaz arkan=laso arkan=omča arkusz=list armia=armija armia=vojska arogancki=drzak artykuł=član artykuł=članak asfalt=asfalt asocjacja=savez asocjacja=udruženje asystować=pomoći

9 atak=napad atak=prodor atak=udar atakować=napasti atelier=atelje atrakcyjny=primamljiv atrakcyjny=privlačan atrament=mastilo atrament=tinta aukcja=aukcija autentyczny=izvoran autentyczny=originalan auto=auto autobus=autobus autochton=urođenik automat=automat autor=autor autor=pisac autoryzować=dozvoliti autoryzować=ovlastiti autostrada=autocesta awantura=avantura awantura=bruka awantura=skandal awaria=nezgoda awaria=zastoj awersja=gađenje awersja=odvratnost awiacja=avijacija awiacja=vazduhoplovstvo aż=čak aż=ćao aż=do ażeby=za azot=azot babcia=baka babcia=nana babka=baka babka=nana baczny=pažljiv baczyć=paziti badać=ispitivati badać=istraživati badać=pitati badać=proučavati badać=studirati badać=učiti badanie=ispit badanie=studije badanie=studiranje badyl=korov bagatela=sitnica bagaż=prtljag bagażnik=sanduk bagno=bara bajać=lagati bajka=bajka bajka=basna bajoro=blato bąk=čigra bąkać=mucati bakcyl=bacil bal=bal bal=balvan

10 bal=greda bałagan=haos bałagan=nered bałagan=zbrka balerina=balerina balet=balet baletnica=balerina balkon=balkon balowy=bal balowy=kuršum balowy=lopta balowy=tane balowy=zrno bałwan=idol bałwan=kumir bałwan=snjegović bałwochwalstwo=idolatrija bałwochwalstwo=idolopoklonstvo banalny=banalno banalny=plosnat banalny=zajednički banan=banana bandera=barjak bandera=zastava banderola=traka banderola=vrpca bania=bundeva bania=kugla bania=tikva banicja=izbjeglištvo banita=izbjeglištvo bank=banka bankiet=banket banknot=karta banknot=loz banknot=ulaznica bankowy=banka bar=krčma baran=ovan baranek=jagnje bardziej=više bardzo=mnogo bardzo=ogromno bardzo=veoma bardzo=vrlo bariera=ograda bariera=zapreka bark=pleće bark=rame barka=barka barwa=boja barwnik=boja barwny=šaren baryłka=bačva baryłka=bure baryłka=ograda baryłka=zapreka basen=bazen baśń=bajka bastard=kopile baszta=kula baszta=toranj bat=bič batalion=bataljon

11 batog=bič batuta=prut batuta=šiba bawełna=pamuk bawełniany=pamuk bawić=častiti bawić=zabavljati baza=baza baza=osnova bażant=fazan bazar=bazar bazar=buvljak beczeć=blekati beczka=bačva beczka=bure beczułka=bačva beczułka=bure befsztyk=biftek bękart=kopile beletrystyka=beletristika belka=balvan belka=greda bełkotać=mucati belkowanie=skela berbeć=mališan bestia=beštija bestia=stoka bestia=životinja besztać=grditi besztać=opomenuti besztać=psovati bez=bez bez=jorgovan bez=zova bezbarwny=bezbojan bezbarwny=dosadan bezbolesny=bezbolan bezcelowy=besciljan bezcelowy=beskoristan bezcelowy=uzaludan bezczelny=bestidan bezczelny=bezobrazan bezczelny=drzak bezdomny=beskućnik bezduszny=beživotan bezduszny=bezosjećajan bezgraniczny=beskrajan bezgraniczny=bezgraničan bezgrzeszny=bezgrešan bezimienny=anoniman bezimienny=bezimen bezlitosny=bespoštedan bezlitosny=svirep bezmyślny=besmislen bezowocny=besplodan bezowocny=neplodan bezowocny=uzaludan bezpański=ničiji bezpieczeństwo=sigurnost bezpieczny=bezbjedan bezpieczny=bezopasan bezpłatny=besplatan bezpłodny=besplodan bezpłodny=neplodan

12 bezpośredni=blizak bezpośredni=direktan bezpośredni=neposredan bezpośredni=prav bezpośredni=uspravan bezpowrotnie=nepovratno bezprawny=protivzakonit bezpretensjonalny=jednostavan bezpretensjonalny=prost bezpretensjonalny=skroman bezprzewodowy=zrak bezradny=bespomoćan bezrobocie=besposlenost bezrobocie=nezaposlenost bezrozumny=glup bezrozumny=sulud bezsensowny=besmislen bezskuteczny=uzaludan bezsporny=nepobitan bezsprzeczny=pouzdan bezsprzeczny=siguran bezstronny=neutralan bezstronny=pravedan beztroski=bezbrižan bezużyteczny=beskoristan bezużyteczny=uzaludan bezwartościowy=bezvrijedan bezwarunkowo=obavezno bezwarunkowy=bezuslovan bezwarunkowy=neminovan bezwarunkowy=neophodan bezwstydny=bestidan bezwzględnie=nesumnjivo bezwzględnie=obavezno bezwzględny=bezuslovan bezwzględny=neminovan bezwzględny=neophodan biadać=cviliti biadać=kukati biadolić=stenjati białko=bjelančevina białogłowa=žena biały=bijel biblioteczka=polica biblioteczka=stalaža bibliotekarz=bibliotekar bić=kucnuti bić=lupati bić=mlatiti bić=sresti bić=tući bić=udariti bić=vršiti bicz=bič biec=trčati bieda=bijeda biedny=bijedan biedny=jadan biedronka=bubamara bieg=kurs bieg=struja bieg=tok biegać=funkcionirati biegać=trčati

13 biegły=iskusan biegły=vješt biegunka=proljev bieleć=objeliti bielić=objeliti bielizna=rublje biernik=akuzativ bierwiono=klada bierwiono=panj bierzmować=potvrditi bies=đavo bies=šejtan bies=vrag biesiada=banket bieżący=aktuelan bila=kugla bilans=vaga bilet=karta bilet=loz bilet=ulaznica bilion=bilion bilon=kusur bilon=novčić bilon=sitnina binokle=cviker biodro=bedro biodro=kuk biografia=biografija biologia=biologija biret=biret bis!=ponovo! biskwit=dvopek bisować=ponoviti biszkopt=dvopek bitny=čestit bitny=hrabar bitny=valjan bitwa=bitka bitwa=borba biuletyn=bilten biurko=kancelarija biuro=agencija biuro=kancelarija biust=dojka biust=grudi biust=sisa biust=vime biustonosz=grudnjak błąd=greška błąd=krivica blady=blijed błądzić=lutati błądzić=pogriješiti błądzić=tumarati błahy=beznačajan błahy=mali błahy=uzaludan błąkać=buncati błąkać=lutati błąkać=tumarati błąkać=zalutati blefować=blefirati błękitny=plav bliski=blizak

14 blisko=kod blisko=pored blisko=uz błogi=blažen błogość=blagostanje błogosławić=blagosiljati błogosławić=blagosloviti błogosławieństwo=blagoslov błogosławiony=blažen blokować=prepriječiti blokować=zapriječiti błona=film błonie=livada błonie=travnjak błota=bara błotnik=krilo błoto=bara błoto=blato błoto=glib błoto=mulj bluszcz=bršljan bluza=jakna bluza=sako błysk=bljesak błyskawica=bljesak błyskawiczny=brz błyskotliwy=jasan błyszczeć=blistati błyszczeć=sijati błyszczeć=sjati błyszczeć=svjetliti bo=jer bo=pošto bóbr=dabar boczek=bok boczek=slanina boczek=strana bodajże=bar bodajże=barem bodajże=vjerovatno bodziec=stremljenje bodziec=žudnja bogactwo=bogatstvo bogactwo=sudbina bogaty=bogat bogaty=obilan bohater=heroj bohater=junak bohaterski=herojstvo bohaterski=junaštvo bohaterstwo=herojstvo bój=bitka bój=borba bojaźliwy=bojažljiv bojaźliwy=plašljiv bok=bok bok=strana boks=kutija bokser=bokser boleć=boljeti boleć=patiti boleć=stradati boleć=trpjeti bomba=bomba

15 bona=dadilja bona=odgajateljica bonifikata=popust bonifikata=rabat bór=šuma borować=bušiti borówka=borovnica borsuk=jazavac boski=čudan bóstwo=idol bóstwo=kumir bowiem=jer bowiem=pošto bożek=idol bożek=kumir bożyszcze=idol bożyszcze=kumir brać=dobiti brać=poprimiti brać=primiti brać=uhvatiti brać=uzeti brać=zgrabiti brak=greška brak=krivica brak=nedostatak brak=odsustvo brak=porok brakorób=fušer brakorób=šeprtlja brakować=faliti brakować=nedostajati brama=kapija brama=vrata bramka=cilj bramka=gol bramka=pogodak bramka=vrata bransoleta=narukvica bransoletka=narukvica branża=grana brat=brat bratanek=bratić bratanek=nećak bratanek=sinovac braterstwo=bratstvo bratowa=jetrva bratowa=šurjakinja bratowa=svastika brązowy=smeđ bredzić=buncati brew=obrva broda=brada brodawka=bradavica brom=brom broń=oružje bronić=braniti bronić=spasiti bronić=štititi bronić=zaštićivati broszura=knjižica bruderszaft=bratstvo bruk=kaldrma brulion=koncept

16 brunatny=smeđ brutal=neotesanac brutalny=oštar brutalny=presan brutalny=sirov bruzda=brazda bruzda=nabor bruździć=spriječiti bryczka=kočija brygada=brigada brygada=tim bryła=gruda brylant=dijamant brytyjski=britanski bryza=vjetrić bryzgać=prskati brzask=svitanje brzeg=bok brzeg=obala brzeg=rub brzeg=strana brzemienny=bremenita brzemienny=noseća brzeszczot=oštrica brzeszczot=sječivo brzmienie=ton brzmienie=zvuk brzoskwinia=breskva brzoza=breza brzuch=želudac brzydki=grdan brzydki=ružan brzydzić=prezirati brzytwa=brijač buchać=izbaciti buchać=prskati buchalter=knjigovođa budka=kiosk budka=sklonište budka=utočište budowa=brod budowa=građevina budowa=stas budowa=uzrast budować=graditi budować=okrijepiti budować=preporoditi budowanie=građevina budowla=građevina budownictwo=arhitektura budownictwo=građevina budowniczy=arhitekt budulec=drvo budynek=brod budynek=građevina budynek=kuća budzić=buditi bufa=nabor bufet=bife buhaj=bik bujny=obilan buk=bukva bułka=pecivo bulwa=čvoruga

17 bunt=buna bunt=ustanak burczeć=mrmljati burczeć=žuboriti burmistrz=gradonačelnik bursa=internat burza=oluja burzyć=razoriti burzyć=razrušiti busola=šestar but=cipela but=čizma butny=drzak butwieć=gnjiti butwieć=truhnuti buzia=lice buzia=poljubac buzia=usta być=biti bydlak=životinja bydlę=stoka bydło=stoka byk=bik byk=goveče byk=vo bykowiec=bič były=bivši bystry=brz bystry=domišljat bystry=dovitljiv bystry=duhovit bystry=inteligentan bystry=lukav bystry=oštrouman bystry=prepreden bytność=boravak bzdura=besmislica bździć=prditi cackać=maziti całkiem=dovoljno całkiem=potpuno całkiem=sve całkowicie=obavezno całkowicie=potpuno całkowicie=sve całkowity=bezuslovan całkowity=cijeli całkowity=čitav całkowity=neminovan całkowity=neophodan całkowity=potpun całkowity=sav całokształt=cjelina całość=cjelina całość=potpuno całość=sve całować=ljubiti całus=poljubac cały=cijeli cały=čitav cały=sav car=car cebula=luk cechować=žigosati

18 cedować=popustiti cedować=predati cęgi=kliješta cel=cilj cel=gol cel=kraj cel=nišan cel=objektiv cel=plan cel=pogodak celebrować=praznovati celebrować=svetkovati celowy=cjelishodan celowy=koristan celujący=odličan celujący=perfektan celujący=savršen cement=cement cementowy=cement cena=cijena cenić=cijeniti cenić=poštovati cenić=voljeti cenny=drag cenny=dragi cenny=mio cenny=skup centrum=centar centymetr=centimetar cenzurować=cenzurisati ceremonia=ceremonija ceremonia=obred cerować=zakrpiti cesarz=car chałupa=koliba cham=neotesanac charakter=karakter charakter=priroda charakter=raspoloženje charakterystyka=karakteristika chata=koliba chcieć=htjeti chcieć=želiti chciwość=škrtost chciwość=tvrdičluk chciwy=lakom chciwy=pohlepan chciwy=škrt chemia=hemija chętnie=rado chirurgia=hirurgija chlastać=kliknuti chlastać=lupati chlastać=mlatiti chlastać=škljocnuti chlastać=tući chleb=hljeb chlew=štala chlew=svinjac chłodnia=frižider chłodnia=hladnjača chłodnia=hladnjak chłodny=hladan chłodziarka=frižider

19 chłodziarka=hladnjača chłodziarka=hladnjak chłodzić=osvježiti chłop=seljak chłopak=dječak chłopiec=dječak chluba=slava chmara=bezbroj chmara=masa chmara=mnoštvo chmura=oblak choć=iako choć=premda chociaż=iako chociaż=premda chodzić=hodati chodzić=ići chodzić=marširati chodzić=odlaziti chodzić=poticati chodzić=sići chodzić=stupati choinka=jela choinka=jelka chomik=hrčak chór=hor chór=zlato chorągiew=barjak chorągiew=zastava chorwacki=hrvatski chory=loš chować=kriti chować=sahraniti chrapać=hrkati chrapka=apetit chrapliwy=oštar chrobry=čestit chrobry=hrabar chrobry=valjan chromy=ćopav chromy=hrom chronić=štititi chropowaty=oštar chropowaty=presan chropowaty=sirov chrząkać=hrkati chrząszcz=buba chrząszcz=kukac chrzcić=krstiti chrzęścić=škrgutati chrzęścić=škripati chrześcijanin=hrišćanin chuć=strast chuchać=duvati chuchać=maziti chuderlawy=mršav chudy=mršav chusteczka=maramica chustka=marama chustka=maramica chwała=slava chwalić=hvaliti chwast=korov chwiać=drmati

20 chwiać=klimati chwiać=ljuljati chwiać=pokolebati chwiać=tresti chwila=čas chwila=momenat chwila=sat chwila=vrijeme chwilowy=privremen chwilowy=provizoran chwycić=uhvatiti chwycić=zgrabiti chwytać=držati chwytać=uhvatiti chwytać=zgrabiti chyba=možda chyba=sigurno chyba=vjerovatno chybiać=promašiti chybić=faliti chybić=nedostajati chybić=promašiti chybki=brz chybotać=klimati chybotać=ljuljati chybotać=pokolebati chylić=nagnuti chylić=nešto) chylić=odbiti chyłkiem=potajno chyłkiem=tajnovito chytry=lukav chytry=prepreden chyży=brz ciąć=cijepati ciąć=sjeći ciąg=kurs ciąg=lanac ciągle=neprestano ciągle=stalno ciągle=uvjek ciągliwy=otporan ciągliwy=žilav ciągnąć=vući ciałko=tijelo ciało=tijelo ciastko=dvopek ciastko=kolač ciasto=kolač ciasto=tjestenina ciasto=torta ciążyć=težiti cichnąć=ćutati cichy=blag cichy=miran cichy=miroljubiv cichy=nizak cichy=sladak cichy=spokojan ciebie=tebe ciebie=ti ciebie=vas ciebie=vi cięciwa=kanap

21 ciecz=tečnost ciecz=tekućina ciekawostka=novost ciekawski=čudnovat ciekawski=ljubopitljiv ciekawski=neobičan ciekawski=rijedak ciekawski=znatiželjan ciekawy=čudnovat ciekawy=interesantan ciekawy=ljubopitljiv ciekawy=neobičan ciekawy=rijedak ciekawy=znatiželjan ciekły=tečnost ciekły=tekućina cieknąć=teći cielak=tele cielę=tele cielęcy=tele ciemiężyć=gnječiti ciemiężyć=pritiskivati ciemiężyć=stisnuti ciemiężyć=tlačiti ciemiężyć=ugnjetavati ciemnica=tamnica ciemność=tama ciemny=tužan cień=sjenka cieniować=sjenčiti cienki=delikatan cienki=fin cienki=lijep cienki=mršav cienki=nježan ciepły=topao cierń=bodlja cierń=trn cierń=žaoka cierpieć=izdržati cierpieć=izvoziti cierpieć=patiti cierpieć=stradati cierpieć=tolerisati cierpieć=trpjeti cierpiętnik=mučenik cierpiętnik=paćenik cierpki=kiseo cierpki=oštar cierpliwość=strpljenje cierpliwy=pacijent cieśnina=tjesnac cieszyć=obradovati cieszyć=razveseliti cieszyć=uživati ciężar=teg ciężarek=teg ciężarny=bremenita ciężarny=noseća ciężarówka=kamiono ciężki=opasan ciężki=oštar ciężki=ozbiljan ciężki=tvrd

22 ciężki=važan ciężki=znatan ciocia=dajdžinica ciocia=strina ciocia=teta cios=šok ciosać=cijepati ciotka=dajdžinica ciotka=strina ciotka=teta ciskać=baciti cisnąć=gnječiti cisnąć=pritiskivati cisnąć=stisnuti ciułać=štedjeti ciżba=masa ciżba=mnoštvo ckliwy=bljutav cmentarz=groblje cmentarz=grobnica ćmić=dimiti ćmić=pušiti cmokać=ljubiti cnota=vrlina cnotliwy=čedan co=ko co=koji co=šta codzienny=banalno codzienny=običan cofać=otići cokolwiek=nekoliko córka=kćerka coś=nešto cośkolwiek=nekoliko cóż=šta cud=čudo cudaczny=čudan cudny=čudan cudo=čudo cudowny=čudan cudowny=divan cudzoziemiec=stranac cudzoziemski=inostrani cudzoziemski=stranac cudzoziemski=strani cudzy=strani cudzysłów=navodnici cukier=šećer cwał=galop cwał=trk cwałować=galopirati cwany=lukav cwany=prepreden ćwiczenie=trening ćwiczenie=vježbanje ćwiczyć=vježbati ćwiek=ekser ćwiek=nokat ćwierkać=cvrčati ćwierkać=cvrkutati cycek=dojka cycek=sisa cycek=vime

23 cyfra=brojka cyfrowy=brojka cygan=ciganin cyna=kalaj cynaderka=bubreg cyrkiel=šestar cytować=citirati cytryna=limun cywil=civil cywilizować=civilizovati cywilny=građanski czajnik=čajnik czapka=kapa czapla=čaplja czarny=crn czarodziej=vilenjak czarodziejka=vila czarować=bajati czarować=vračati czarownica=vještica czarownica=vračara czarowny=dražestan czarowny=ljubak czart=đavo czart=šejtan czart=vrag czarujący=dražestan czarujący=ljubak czas=vrijeme czasopismo=časopis czasopismo=novine czasownik=glagol czasowy=privremen czasowy=provizoran cząstka=komad cząstka=mrvica cząstka=odlomak cząstka=parče czcić=obožavati czcić=poštovati czczy=uzaludan czekać=čekati czekolada=čokolada czekoladowy=čokolada czeluść=ponor czemu=zašto czepek=kapa czereśnia=trešnja czerpać=crpati czerpać=grabiti czerpać=vaditi czerpać=vući czerstwy=bajat czerstwy=čvrst czerstwy=temeljan czerw=crv czerw=glista czerwiec=juni czerwienić=pocrveniti czerwony=crvena czesać=češljati cześć=čast cześć=poštovanje część=dio

24 część=elemenat część=fah część=komad część=parče część=struka część=sudbina często=često częstować=častiti częstować=liječiti częsty=čest czkawka=štucavica człon=alka człon=član człon=elemenat człon=karika człon=ud członek=član członek=ud człowieczeństwo=čovječanstvo człowiek=čovjek człowiek=muškarac czmychać=pobjeći czołem=zbogom czołg=tenk czółno=čamac czoło=čelo czoło=front czoło=lice czoło=ploča czoło=ploha czoło=ravnina czołobitny=pokoran czołobitny=ponizan czołowy=front cztery=četiri czub=čuperak czubaty=nadut czubaty=naduven czubek=čuperak czubek=šiljak czubek=vrh czuć=mirisati czuć=njušiti czuć=osjećati czuć=pipati czułostkowy=sentimentalan czuły=delikatan czuły=fin czuły=nježan czuły=srdačan czuły=umiljat czuwać=čekati czuwać=čuvati czuwać=stražariti czwartek=četvrtak czy=ako czy=da czy=ili czy=kad czy=zar czyj=čiji czyjś=nečiji czyli=ili czym=šta

25 czyn=djelo czyn=djelovanje czyn=radnja czynić=činiti czynić=praviti czynnik=agent czynnik=faktor czynność=djelovanje czynność=radnja czynsz=kirija czynsz=najamnina czyrak=čir czyścić=čistiti czyścić=očistiti czyściec=čistilište czysty=čedan czysty=čist czysty=djevičanski czysty=go czytać=čitati dąb=hrast dać=dati dąć=duvati dach=krov daktyl=datula dalej=naknadno daleki=daleki daleko=bježi daleko=daleko daleko=podalje dama=gospođa dandys=kicoš danie=jelo daremny=beskoristan daremny=uzaludan darmo=badava darmo=besplatno darmowy=besplatan darować=darovati darować=dati darować=oprostiti darować=pokloniti darwinizm=darvinizam data=datum datować=datirati dawać=dati dawać=pustiti dawny=bivši dawny=star dębowy=hrast dech=dah decha=tabla decydować=odlučiti decyzja=odluka decyzja=rezolucija dedykować=posvetiti defekt=nedostatak defekt=porok definiować=odrediti defraudować=pronevjeriti defraudować=utajiti degustować=kusati dekada=decenija dekada=desetljeće

26 deklamować=recitirati deklamować=recitovati deklarować=izjaviti dekorować=okititi dekorować=ukrasiti dekret=dekret dekret=naredba delegat=delegat delegować=delegirati delegować=izaslati delfin=delfin delfin=dupin delikates=poslastica delikatność=poslastica delikatny=blag delikatny=delikatan delikatny=fin delikatny=krhak delikatny=lomljiv delikatny=mehak delikatny=nježan delikatny=sladak delikatny=srdačan delikatny=umiljat demokracja=demokratija demokrata=demokrat demolować=razoriti demolować=razrušiti demonstrować=dokazati denerwować=trnuti departament=fah departament=struka depesza=depeša depesza=telegram deprymować=deprimirati deptać=gnječiti deptak=šetalište deptak=šetnja derwisz=derviš deseń=crtež deska=tabla desygnować=pokazati deszcz=kiša detal=detalj detal=podrobnost determinować=odrediti diabeł=đavo diabeł=šejtan diabeł=vrag dialog=dijalog dialog=razgovor diament=dijamant diamentowy=dijamant dieta=režim dieta=vladavina dinozaur=dinosaur dla=za dlaczego=zašto dlatego=dakle dlatego=stoga dlatego=zato dławić=gušiti dłoń=dlan dłoń=ruka

27 dłoń=šaka dłubać=kopati dług=danak dług=namet dług=porez długi=dug długi=dugačak dłuto=dlijeto dłutować=klesati dłutować=vajati dmuchać=duvati dno=dno dno=guz dno=patos dno=pod dno=tlo dno=zadnjica dno=zemljište do=ćao do=do do=dok do=k do=ka do=kod do=na do=pored do=u do=uz do=za do=zbog doba=dan dobitny=jak dobrobyt=blagostanje dobroć=dobrota dobroduszny=dobrodušan dobrotliwy=ljubazan dobrotliwy=prijazan dobry=dobar dobry=dobro dobrze=dobro dobytek=imetak dobytek=posjed dobywać=proizvoditi docelowy=nišan doceniać=voljeti dochód=dohodak dochodzić=doprijeti dochodzić=dostići dochodzić=postići dochodzić=prići dochodzić=sresti dochować=čuvati dochować=sačuvati dochować=stražariti docierać=doprijeti docierać=dostići docierać=postići docierać=sresti doczekać=čekati dodać=dodati dodatek=dodatak dodatek=dopuna dodatek=komplement dodatkowy=dodatni

28 dodawać=dodati dodawanie=dodatak dogadzać=zadovoljiti doglądać=čuvati doglądać=kontrolisati doglądać=motriti doglądać=nadzirati doglądać=njegovati doglądać=paziti doglądać=posmatrati doglądać=stražariti dogmat=dogma dogmatyzm=dogmatizam doić=musti dojechać=doprijeti dojechać=dostići dojechać=postići dojrzały=zreo dojrzeć=primjetiti dojść=doći dojść=doprijeti dojść=dostići dojść=postići dojść=sresti dokąd=gdje dokąd=kuda dokańczać=završiti dokładać=dodati dokładnie=baš dokładnie=tačno dokładnie=upravo dokładność=tačnost dokładny=egzaktan dokładny=ispravan dokładny=strog dokładny=tačan dokoła=oko dokoła=okolo dokonać=ispuniti dokonać=izvršiti dokonać=ostvariti dokonywać=činiti dokonywać=ostvariti dokonywać=praviti doktor=doktor doktryna=doktrina dokuczać=dodijati dokuczać=ganjati dokuczać=mučiti dokuczać=ojaditi dokuczać=žalostiti dokuczliwy=dosadan dokument=djelovanje dokument=potvrda dokument=radnja dół=duplja dół=jarak dół=šupljina dola=bogatstvo dola=dio dola=sudbina dołączać=dodati dołączać=sakupiti dołączać=spojiti

29 dołączać=svezati dołączać=ujediniti dołączać=zavezati dołączyć=dodati dołączyć=sakupiti dołączyć=spojiti dołączyć=ujediniti dolegać=boljeti dolewać=dodati doliczać=dodati dolny=nizak dołożyć=dodati dom=dom dom=kuća dom=zavičaj domagać=zahtjevati domiar=dodatak domowy=dom domowy=zavičaj domyślać=odgonetnuti domyślać=pogoditi domyślać=pretpostaviti domyślny=domišljat domyślny=oštrouman doniczka=lonac donieść=raportirati donieść=saopštiti donikąd=nikuda doniosły=opasan doniosły=važan doniosły=znatan donosić=obavijestiti donośny=glasan dookoła=oko dookoła=okolo dookoła=približno dopasować=adaptirati dopasować=prilagoditi dopasować=prirediti dopasowywać=adaptirati dopasowywać=prilagoditi dopatrywać=kontrolisati dopatrywać=nadzirati dopatrywać=sumnjati dopełnienie=dopuna dopełnienie=komplement dopełnienie=predmet dopiąć=zakopčati dopiero=samo dopingować=bodriti dopingować=podstrekavati dopłacać=doplatiti dopłata=doplata dopływ=plima dopóki=ćao dopóki=do doprawdy=doduše doprowadzać=dovesti dopuścić=pripustiti dopuścić=priznati dopuszczać=dozvoliti dopuszczać=pripustiti dopuszczać=pustiti dopytywać=pitati

30 dopytywać=tražiti doradca=savjetnik doradzać=savjetovati doradzić=savjetovati doraźny=privremen doraźny=provizoran doręczać=isporučiti doręczać=osloboditi doręczać=uručiti dorobek=bogatstvo dorobek=sudbina doroczny=godišnjica dorodny=lijep dorosły=odrastao dorosły=zreo dorożka=fijaker dorzecze=bazen dość=dovoljno dosięgać=doprijeti dosięgać=dostići dosięgać=postići dosięgać=sresti doskonalić=usavršiti doskonały=perfektan doskonały=savršen dosłowny=doslovan dostać=dobiti dostać=poprimiti dostać=primiti dostać=steći dostarczać=nabaviti dostarczać=opskrbiti dostarczać=pribaviti dostarczać=snabdjeti dostarczyć=dati dostarczyć=nabaviti dostarczyć=opskrbiti dostarczyć=pribaviti dostarczyć=snabdjeti dostatecznie=dovoljno dostateczny=dovoljan dostateczny=dovoljno dostatek=blagostanje dostawać=dobiti dostawać=doprijeti dostawać=dostići dostawać=poprimiti dostawać=postići dostawać=primiti dostawać=steći dostęp=ulaz dostojeństwo=dostojanstvo dostojny=blagorodan dostojny=plemenit dostosować=adaptirati dostosować=prilagoditi dostosować=prirediti dostosowywać=adaptirati dostosowywać=prilagoditi doświadczać=osjećati doświadczać=patiti doświadczać=pokušati doświadczać=preživjeti doświadczać=probati

31 doświadczać=proživjeti doświadczać=stradati doświadczać=trpjeti doświadczenie=doživljaj doświadczony=iskusan doświadczony=vješt dosyć=dovoljno dotrzymywać=držati dotrzymywać=sačuvati dotyczyć=dirati dotyczyć=dodirnuti dotyczyć=gledati dotykać=dirati dotykać=dodirnuti dotykać=pipati dotykalny=opipljiv dowcip=raspoloženje dowcipny=dovitljiv dowcipny=duhovit dowiedzieć=doznati dowiedzieć=učiti dowierzać=povjeriti dowierzać=povjerovati dowód=argumenat dowód=dokaz dowódca=kapetan dowódca=starješina dowodzić=dokazati dowodzić=komandovati dowolny=nekakav dowozić=prenositi doznać=osjećati doznać=preživjeti doznać=proživjeti doznanie=doživljaj doznanie=senzacija doznawać=osjećati doznawać=preživjeti doznawać=proživjeti doznawać=sresti dozorować=kontrolisati dozorować=motriti dozorować=nadzirati dozorować=posmatrati dożyć=doživjeti dożywotni=doživotni drab=hulja drab=mangup drab=nitkov drabina=merdevine drabinka=merdevine drąg=motka dramat=drama drań=hulja drapać=češati drapać=grepsti drążek=motka drążek=prut drążek=šiba drażnić=ojaditi drażnić=trnuti drażnić=žalostiti dręczyć=mučiti dręczyć=ojaditi

32 dręczyć=smetati dręczyć=uznemiravati dręczyć=žalostiti drewniany=drvo drewno=drvo drgać=drhtati drgać=lupati drgać=mlatiti drgać=treperiti drgać=tući drgawka=grč drób=perje drobiazg=detalj drobiazg=podrobnost drobiazg=sitnica drobnomieszczanin=malograđanin drobnostka=ništa drobnostka=sitnica drobny=delikatan drobny=fin drobny=mali drobny=mršav drobny=nježan drobny=sićušan droga=drum droga=put droga=staza drogi=drag drogi=dragan drogi=dragi drogi=mio drogi=skup drogocenny=drag drogocenny=dragi drogocenny=mio dróżka=puteljak dróżka=staza druciany=žica drugi=drugi druh=drug druh=prijatelj druk=dojam druk=impresija druk=utisak drukarnia=štamparija drukować=štampati drut=konac drut=nit drut=žica druzgotać=razmrskati druzgotać=smrviti druzgotać=zdrobiti drużyna=tim drzeć=cijepati drzeć=pocijepati drżeć=cijepati drżeć=drhtati drżeć=pocijepati drżeć=treperiti drzemać=drijemati drzemać=kunjati drzewce=motka drzewny=drvo drzewo=drvo

33 drzwi=vrata drzwiczki=vrata dubeltowy=dvostruk duch=duh duch=duša duch=fantom duch=utvara duchowny=sveštenik duchowy=duhovni dukać=mucati dumać=meditirati dumać=sanjariti dumny=gord dumny=ponosan dupa=guz dupa=zadnjica dureń=glupan dureń=idiot durny=glup durny=sulud dusić=gušiti dusza=duh dusza=duša duszny=zagušljiv duszpasterz=sveštenik dużo=mnogo duży=velik dwa=dva dwadzieścia=dvadeset dwoisty=dvostruk dwójka=dva dwójka=dvojka dwór=avlija dwór=dvor dwór=dvorište dworzec=stanica dwujęzyczny=dvojezičan dwukropek=dvotačka dydaktyka=didaktika dygotać=drhtati dyletant=amater dym=dim dymić=dimiti dymić=pušiti dymisjonować=odstupiti dyndać=visiti dynia=bundeva dynia=tikva dyplom=diploma dyplom=povelja dyplomata=diplomata dyrekcja=pravac dyrektywa=direktiva dyrektywa=smjernica dyrektywa=uputstvo dyrygować=provoditi dyrygować=voditi dyskonto=popust dyskonto=rabat dyskusja=diskusija dyskutować=diskutovati dysponować=prirediti dysponować=raspolagati dyspozycja=naklonost

34 dyspozycja=sklonost dystans=odstojanje dystans=rastojanje dystans=razmak dystrykt=distrikt dystrykt=srez dyszeć=dahtati dywan=ćilim dywan=tepih dyżurować=dežurati dyżurować=službovati dzban=lonac dzban=posuda dzban=sud dzban=vaza dzbanek=čajnik dzbanek=lonac dżdżownica=glista dżez=džez dziadek=djed dział=dio dział=fah dział=odjeljak dział=sekcija dział=struka działać=činiti działać=dejstvovati działać=djelovati działać=funkcionirati działalność=djelovanje działalność=radnja działanie=dejstvo działanie=djelo działanie=djelovanje działanie=radnja dziczyzna=divljač dziecięctwo=djetinjstvo dzieciństwo=djetinjstvo dziecko=dijete dziedzictwo=baština dziedzictwo=naslijeđe dziedziczenie=baština dziedziczenie=naslijeđe dziedziczyć=baštiniti dziedziczyć=naslijediti dziedzina=polje dziedziniec=avlija dziedziniec=dvor dziedziniec=dvorište dziegieć=katran dzieje=bajka dzieje=istorija dzieje=povijest dziejopis=istoričar dziejopis=povjesničar dziękować=zahvaljivati dzielić=dijeliti dzielnica=distrikt dzielnica=oblast dzielnica=područje dzielnica=predio dzielnica=srez dzielny=čestit dzielny=hrabar

35 dzielny=valjan dzieło=posao dzień=dan dziennik=novine dziennikarz=novinar dzierżawa=kirija dzierżawa=najamnina dzierżyć=držati dziesiątka=desetka dziesiąty=deseti dziesięć=deset dziesięciolecie=decenija dziesięciolecie=desetljeće dziesięcioro=deset dziewczyna=djevojčica dziewczyna=mladić dziewczynka=djevojčica dziewica=djevica dziewica=djevojčica dziewica=djevojka dziewica=gospođica dziewiczy=djevica dziewiczy=djevičanski dziewięć=devet dzik=vepar dziki=divalj dziki=divlji dziób=kljun dzióbek=kljun dzionek=dan dziryt=strijela dziś=danas dzisiaj=danas dziura=rupa dziurawić=probušiti dziurawić=provrtiti dziurka=rupa dziurkować=probušiti dziurkować=provrtiti dziw=čudo dziwaczny=čudak dziwaczny=čudan dziwny=čudan dziwny=čudnovat dziwny=inostrani dziwny=neobičan dziwny=rijedak dziwny=strani dżudo=džudo dżuma=kuga dżungla=džungla dźwięczeć=pozvoniti dźwięczeć=zvoniti dźwięk=ton dźwięk=zvuk dźwig=lift dźwigać=dići dźwigać=nositi dźwigać=odgajiti dźwigać=patiti dźwigać=stradati dźwigać=trpjeti dźwigać=vaspitati dźwigar=balvan

36 dźwigar=greda dzwon=zvono dzwonek=praporac dzwonek=zvono dzwonić=pozvoniti dzwonić=zvati dzwonić=zvoniti echo=eho echo=odjek edukować=odgajiti edukować=vaspitati edycja=izdanje edytować=uređivati efekt=dejstvo efekt=djelovanje efekt=rezultat efektywny=stvarni efemeryczny=kratkotrajan egoizm=egoizam egoizm=sebičnost egzamin=ispit egzaminacyjny=ispit egzaminować=ispitivati egzaminować=istraživati egzemplarz=kopija egzemplarz=primjerak egzystować=postojati ekipa=članstvo ekipa=tim ekonomia=ekonomija ekonomia=privreda ekonomiczny=štedljiv ekonomika=ekonomija ekonomika=privreda ekran=ekran ekscytować=uzbuditi ekscytować=uzrujati ekspedient=prodavač ekspediować=slati eksploatować=eksploatisati eksplodować=eksplodirati eksplorować=ispitivati eksplorować=istraživati ekspozycja=izložba ekspozytura=agencija ekspresja=izraz eksterminować=istrijebiti ekstrakt=izvadak elegia=elegija elektryczność=elektricitet elektryczność=elektrika element=elemenat element=mrvica elementarz=bukvar elementarz=početnica elewator=lift emancypować=osloboditi emblemat=amblem emeryt=penzioner emerytura=mirovina emerytura=penzija emisariusz=poslanik emitować=izdati emitować=razaslati

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa -

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13099 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 19.5.2017 L 128/59 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EU w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA AUTORSKA UMOWA ZLECENIA zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo