OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abdikacija=abdykacja abdikacija=zrzeczenie abeceda=abecadło abeceda=alfabet administracija=administracja administracija=zarząd administracija=zarządzanie advokat=adwokat advokat=obrońca aerodinamika=aerodynamika aerodrom=aeroport aerodrom=lotnisko afera=afera afera=interes afera=sprawa Afganistan=Afganistan Afrika=Afryka agresija=agresja agresija=napaść agronom=agronom akcija=akcja akcija=czyn akcija=czynność akcija=działalność akcija=działanie

7 akcija=sprawa ako=czy ako=gdyby ako=jakby ako=jeśli ako=jeśliby ako=jeżeli akord=akord akrobacija=akrobatyka akrobat=akrobata akrobat=akrobatka aksiom=aksjomat aksiom=pewnik aktivan=żywy aktivnost=aktywność aktivnost=czynność aktivnost=działalność akvarij=akwarium alat=instrument alat=narzędzie alat=przyrząd Albanija=Albania album=album aleja=aleja Aleksandrija=Aleksandria alergija=alergia alergija=uczulenie algebra=algebra algoritam=algorytm alkohol=alkohol almanah=almanach almanah=kalendarz Alpe=Alpy alpinista=alpinista alpinista=taternik aluminij=aluminium aluminij=glin Alžir=Algieria amater=amator amater=amatorski amater=dyletant ambasada=ambasada americij=ameryk američki=amerykanin američki=amerykański Amerika=Ameryka amonijak=amoniak amoralan=amoralny Amper=amper amplituda=amplituda ampula=ampułka analiza=analiza analiza=rozbiór ananas=ananas anatomija=anatomia anegdota=anegdota anis=anyż anomalija=anomalia anomalija=nieprawidłowość Antarktika=Antarktyda antibiotik=antybiotyk antički=antyczny antički=antyk antički=dawny

8 antički=starodawny antički=starożytny antički=zabytkowy antimon=antymon antisemitizam=antysemityzm antropologija=antropologia aparat=aparat aparat=narząd aparat=przyrząd apartman=apartament apartman=mieszkanie aperitiv=aperitif aplauz=oklaski apoteka=apteka argument=argument argument=dowód argument=wywód arheologija=archeologia arhiv=archiwum aritmetika=arytmetyczny aritmetika=arytmetyka arkada=arkada Arktik=arktyczny arsen=arsen arsen=arszenik arterija=arteria arterija=tętnica Astma=astma Astma=dychawica astrofizika=astrofizyka astrologija=astrologia astronomija=astronomia atelje=atelier atelje=pracownia atom=atom atomski=atomowy auto=auto auto=samochód auto=wagon auto=wóz autobiografija=autobiografia autocesta=autostrada automatski=automatyczny automobil=auto automobil=samochód automobil=samochodowy avenija=aleja avion=samolot Azija=Azja azimut=azymut bacanje=ciskać bacanje=rzucać bacanje=rzut bacati=ciskać bacati=miotać bacati=rzucać bacati=zrzucać baciti=ciskać baciti=miotać baciti=rzucać baciti=rzucić baciti=rzut bačva=baryłka bačva=beczka

9 bačva=beczułka badem=migdał badem=migdałek badem=migdałowy badminton=badminton badminton=kometka bajt=bajt bajt=oktet baka=babcia baka=babka bakalar=dorsz bakalar=wątłusz bakar=miedź bakar=miedziak bakica=babcia bakica=babunia bakterije=bakteria balet=balet balkon=balkon balon=bąbel balon=bąbelek balon=bańka balon=pęcherz balon=pęcherzyk balustrada=balustrada bambus=bambus banana=banan banda=banda banda=gang banda=szajka bar=bar barij=bar barikada=barykada barka=barka barka=łódź barok=barok barok=barokowy barometar=barometr baš=właśnie basna=bajka basnoslovan=bajeczny basnoslovan=bajkowy basnoslovan=baśniowy basnoslovan=legendarny baterija=bateria baterije=akumulator baterije=bateria batina=kij batina=maczuga batina=pałka baza=nasada baza=podstawa bazen=basen bejzbol=baseball Belgija=Belgia Belgijanka=belgijski belgijski=belgijski benzin=benzyna berilij=beryl beskrajan=bezgraniczny beskrajan=nieograniczony beskrajan=nieskończony beskrajnost=nieskończoność besmislen=absurdalny

10 besmislen=bezsensowny besmislen=głupi besmislen=niedorzeczny besmislen=nonsensowny besplatan=bezpłatny beton=beton beton=betonowy bez=bez bezdan=głębia bezdan=otchłań bezdan=przepaść bezvrijedan=nieważny biblija=biblia bič=bat bič=batog bič=bicz bič=bykowiec bič=pejcz bicikl=rower biciklista=kolarz biciklista=rowerzysta biciklizam=kolarstwo biftek=befsztyk bijeda=bieda bijeda=nędza bijeda=nieszczęście bijeg=eskapada bijeg=ucieczka bijel=białko bijel=biały bijel=biel bijel=wybielać bijes=furia bijes=gniew bijes=szał bijes=wściekłość bijesan=gwałtowny bijesan=szalony bijesan=wściekły bijesan=zaciekły bijesan=zacietrzewiony bilijar=bilard biljka=roślina biljka=sadzonka biljni=roślina biljni=roślinny bina=estrada bina=scena biografija=biografia biokemija=biochemia biologija=biologia biotehnologija=biotechnologia birač=elektor birač=wyborca birokracija=biurokracja biser=perła biser=perłowy biskup=biskup bistar=sprytny bistar=zdolny biti=być bitka=bitwa bitka=walka bizmut=bizmut

11 biznis=biznes biznis=interes bjegunac=przelotny bjegunac=uchodźca bjegunac=uciekinier bjegunac=zbieg bjegunac=zbiegły bjelančevine=białko bjelančevine=proteina bjesnoća=wścieklizna bježati=uciekać blagdan=święto blato=błoto blato=muł blato=szlam blizina=bliskość blizina=pobliże blizina=sąsiedztwo blizu=blisko blizu=około bludnica=prostytutka boca=butelka boca=flaszka bodež=sztylet bog=bóg bog=bożek bogat=bogaty bogat=bujny bogat=obfity bogat=sowity bogat=suty bogat=zamożny bogat=zasobny boja=barwa boja=barwnik boja=farba boja=kolor boja=odcień boja=ton boja=zabarwienie bojazan=obawa bojazan=strach bojna=batalion bok=biodro bok=bok bok=flanka bokal=dzban bokal=dzbanek bokser=bokser bokser=pięściarz bol=ból bol=boleść bol=chory bol=cierpienie bol=dolegliwość bol=męka bol=rana bol=smutek bolan=przykry bolan=żmudny bolest=afekt bolest=choroba bolest=miłość bolest=przywiązanie

12 bolest=schorzenie bolest=sentyment bolest=tkliwość bolest=uczucie bolest=wzruszenie bolestan=chory boležljiv=chorobliwy boležljiv=niezdrowy bolji=lepszy bolnica=szpital bolnica=szpitalny bomba=bomba bombon=cukierek bor=bor boravak=pobyt boraviti=przebywać boraviti=zatrzymać botanika=botanika božikovina=ostrokrzew brada=broda brada=podbródek bradavica=brodawka bradavica=kurzajka brak=małżeństwo brana=tama brana=wał brana=zapora branitelj=obrońca brašno=mączny brašno=mąka brat=brat brati=rwać brati=zbierać brati=zrywać brava=zamek brava=zamknięcie bravar=ślusarz bravo=brawo brbljati=paplać breskva=brzoskwinia brežuljak=pagórek brežuljak=wzgórze brigada=brygada brigada=oddział brijač=fryzjer brijeg=górka brijeg=pagórek brijeg=wzgórze britva=brzytwa britva=golarka brod=naczynie brod=okręt brod=statek brom=brom bronca=spiż brošura=broszura brusiti=ostrzyć brz=błyskawiczny brz=bystry brz=chybki brz=chyży brz=pospieszny brz=prędki brz=sprawny

13 brz=szybki brz=szybko brz=wartki brz=zwinny brz=żywy brzina=prędkość brzina=szybkość brzinomjer=szybkościomierz brzo=prędki brzo=prędko brzo=rychło brzo=szybki brzo=szybko brzojav=depesza brzojav=telegram bubanj=bęben bubanj=bębenek bubanj=werbel bučan=donośny bučan=głośno bučan=głośny bučan=hałaśliwy bučan=huczny bučan=krzykliwy bučiti=wrzawa bucmast=pucołowaty budilica=budzik budizam=buddyzm budućnost=przyszłość budućnost=przyszły Bugarska=Bułgaria buha=pchła bujica=potok bujica=strumień buka=hałas buka=harmider buka=szum buka=wrzawa buka=zgiełk buket=bukiet buket=pęk buket=wiązanka bukva=buk bundeva=dynia butik=butik butik=sklep čađa=sadza čaj=herbata čaj=herbatka čar=czar čar=urok čar=wdzięk carina=cło čaša=kieliszek čaša=szkiełko čaša=szklanka čaša=szkło čaša=szyba čast=cześć čast=honor čast=sława čast=zaszczyt čavao=ćwiek čavao=gwóźdź

14 čavao=paznokieć čedan=obyczajny čedan=skromny ček=czek čekati=czekać čekati=oczekiwać čekati=oczekiwanie čekati=spodziewać čekati=zaczekać čekić=młot čekić=młoteczek čekić=młotek ćelav=łysy celer=seler čeljust=szczęka čelo=czoło čelo=czołowy čelo=front čelo=przód celuloza=celuloza čembalo=klawesyn čembalo=klawikord čep=czop čep=korek čep=korkować čep=szpunt čep=wtyczka čep=zakorkować čep=zatyczka cepelin=sterowiec cerada=brezent cerada=plandeka češalj=grzebień čest=częsty cesta=droga cesta=szosa cesta=ulica cestarina=myto čestica=cząstka čestica=parcela čestitati=gratulować čestitati=pogratulować čestitati=winszować često=często često=przeważnie četiri=cztery četiri=czwórka četrdeset=czterdzieści četrdeset=czterdziestka četrnaest=czternaście četverokut=czworobok četverokut=czworokąt četvrtak=czwartek četvrtina=czwarty cezij=cez cigareta=papieros cijeli=całkowity cijeli=całość cijeli=cały cijena=cena cijena=cenić cijena=koszt cijena=wartość cijena=wyceniać

15 Čile=Chile cilindar=cylinder cilindar=walec cilindar=wałek cilj=cel cilj=obiekt cilj=obiektyw cilj=obiektywny cilj=rzeczowy cimet=cynamon čin=czyn činiti=stanowić cink=cynk cink=cynkowy činovnik=oficer činovnik=urzędnik cio=całość cio=cały cipela=but cipela=półbut čipka=koronka čir=wrzód cirkus=cyrk čišćenje=czyszczenie čist=czysty čist=porządny čist=schludny čist=zadbany čistilište=czyściec čitav=całkowity čitav=cały čitav=zupełny čitljiv=czytelny član=człon član=członek član=kończyna čokolada=czekolada čokolada=czekoladowy čovječanstvo=człowieczeństwo čovječanstvo=humanitarność čovječanstvo=ludzkość čovjek=człowiek čovjek=facet crijevo=jelito crijevo=kiszka crijevo=wewnętrzny crkva=kościół crn=ciemność crn=ciemnowłosy crn=czarny crn=czerń crn=kary crn=murzyn crven=czerwień crven=czerwony čučnuti=kucać čučnuti=przykucnąć čudan=cudaczny čudan=cudny čudan=cudowny čudan=dziwaczność čudan=dziwaczny čudan=dziwny čudan=obcy

16 čudan=osobliwy čudo=cud čudo=cudo čudo=dziw čuti=słuchać čuti=słyszeć čuti=usłyszeć čuvar=dozorca čuvar=kustosz čuvar=strażnik čuvar=stróż čuvati=konserwować čuven=sławny čuven=słynny čuven=znakomity čuven=znany cvijet=kwiat cvijet=rozkwit cvjetača=kalafior čvor=sęk čvor=supeł čvor=supłać čvor=węzeł čvrst=masywny čvrst=mocny čvrst=pewny čvrst=silny čvrst=solidny čvrst=stały čvrst=trwały čvrst=zdrowy da=czy da=gdyby da=jakby da=jeśli da=jeśliby da=jeżeli da=niż da=tak dah=dech dah=oddech dah=oddychać dah=podmuch dah=powiew dah=tchnienie đak=student dakle=stąd đakon=diakon dalek=daleki dalek=oddalony dalek=odległy daleko=dalej daleko=daleki daleko=daleko daleko=odległy daljina=dystans daljina=oddalenie daljina=odległość daljina=odstęp dan=doba dan=dzień dan=dzionek danas=dziś danas=dzisiaj

17 Danska=Dania dar=dar dar=darowizna dar=podarunek dar=prezent dar=upominek darežljiv=hojny darežljivost=hojność darežljivost=szczodrość daska=decha daska=deska dati=dać dati=dawać dati=przyznawać dativ=celownik datum=data davan=dawny đavo=czart đavo=diabeł đavo=szatan debeo=duży debeo=grubas debeo=gruby debeo=hurt debeo=mocny debeo=otyły debeo=silny debeo=tłusty dečko=chłopak dečko=chłopiec dečko=młodzian dečko=młodzieniec dekan=dziekan dekoracija=ozdoba delikatesa=przysmak delikatesa=smakołyk delikatesa=specjał demografija=demografia demokracija=demokracja demokratski=demokratyczny desert=deser desert=deserowy desert=legumina deset=dziesiątka deset=dziesięć deset=dziesięcioro desetljeće=dekada desetljeće=dziesięciolecie desno=prawo deterdžent=detergent devedeset=dziewięćdziesiąt devet=dziewiątka devet=dziewięć devetnaest=dziewiętnaście devetnaest=dziewiętnastka dežurni=warta dijagnoza=diagnostyka dijagnoza=diagnoza dijagnoza=rozpoznanie dijagram=wykres dijalekt=dialekt dijalekt=gwara dijalekt=narzecze dijamant=brylant

18 dijamant=diament dijamant=diamentowy dijeta=dieta dijete=dzieciak dijete=dziecko dijete=niemowlę diktator=dyktator dim=dym dim=dymić dim=kopcić dimnjak=komin dinamit=dynamit dinastija=dynastia dinja=melon dio=cząstka dio=część dio=dola dio=porcja dio=rola dio=udział dioda=dioda dioničar=akcjonariusz dioničar=udziałowiec diploma=dyplom diplomacija=dyplomacja direktan=bezpośredni direktan=prosty direktan=wprost direktno=bezpośredni direktno=bezpośrednio direktno=prosty direktno=wprost direktor=dyrektor direktor=reżyser disati=oddychać disati=odetchnąć disketa=dyskietka diskretan=dyskretny distribucija=dystrybucja distribucija=podział distribucija=rozdzielanie distribucija=rozdzielenie divan=cudny divan=cudowny divan=okazały divan=piękny divan=przepyszny divan=pyszny divan=świetny divan=wspaniały divan=zachwycający dividenda=dywidenda dividenda=dzielna divizija=dywizja divizija=dział divizija=dzielenie divizija=oddział divizija=podział divizija=przedział divizija=sekcja divljač=dziczyzna divljač=zwierzyna divljenje=podziw divlji=dziki

19 divlji=okrutny divokoza=ircha divokoza=kozica divokoza=zamsz dizalica=dźwig dizalica=dźwignica dizalica=podnośnik dizalica=żuraw dizalo=dźwig dizalo=podnośnik dizalo=winda dječak=chłopak dječak=chłopiec dječak=ulicznik djed=dziadek djelo=czyn djelo=dzieło djelo=praca djelo=twór djelo=utwór djetinjstvo=dzieciństwo djevojčica=dziewczynka djevojka=dziewczyna djevojka=dziewczynka djevojka=dziewica dlaka=sierść dlaka=włos dlan=dłoń dlijeto=dłuto dlijeto=rylec Dnevnik=czasopismo dnevnik=dziennik dnevnik=pamiętnik Dnevnik=żurnal dnevno=codziennie dnevno=codzienny dnevno=powszedni do=do dob=starość dob=wiek doba=czas doba=okres dobar=dobry dobar=dobrze dobar=trafny dobit=korzyść dobit=pożytek dobit=wygrana dobit=zarobek dobit=zysk dobitak=korzyść dobiti=uzyskać dobiti=uzyskiwać dobitnik=wygrywający dobro=dobry dobro=dobrze dobro=mocno dobrovoljan=dobrowolny dobrovoljan=ochotniczy dobrovoljan=spontaniczny dodatak=dodatek dodatak=dodawanie dodati=dołączyć Događaj=wydarzenie

20 događaj=wypadek događaj=zdarzenie dohodak=dochód dohodak=przychód dok=gdy dok=jeżeli dok=kiedy dok=odkąd dokaz=dowód dokaz=świadczenie dokaz=świadectwo dokolica=rozrywka dokolica=wypoczynek dokument=dokument dolar=dolar dolazak=przybycie dolazak=przyjazd dolazak=przylot dolina=dolina dolina=padół domaći=domowy domaći=krajowy domaći=miejscowy domaćica=gospodyni domaćica=hostessa domaćica=stewardesa domaćica=stewardessa domena=dziedzina donji=dół donji=dolny donji=spód dopustiti=dopuścić dopustiti=dopuszczać dopustiti=pozwalać dopustiti=pozwolić dopustiti=przyjąć dopustiti=przyjmować dopustiti=przyznawać dopustiti=umożliwiać dopustiti=wpuszczać dopustiti=zezwalać dopustiti=zezwolić dopustiv=dopuszczalny doručak=lunch doručak=obiad doručak=śniadanie dosad=dotąd dosad=dotychczas dosada=nieprzyjemność dosada=nuda dosada=przykrość dosta=całkiem dosta=dość dosta=dostateczny dosta=dosyć dostaviti=przekazywać dostavljač=goniec dovesti=przywracać dovršiti=kończyć dovršiti=skończyć dovršiti=ukończyć dovršiti=zakończyć dozvola=koncesja dozvola=pozwolenie

21 dozvola=zezwolenie drag=drogi drag=kochanie drag=kochany drag=kosztowny drag=miły drama=dramat dražba=licytacja dražestan=miły dražestan=śliczny drugačije=inaczej drugi=drugi drugi=inny drugi=sekunda društvo=klub društvo=społeczeństwo društvo=stowarzyszenie društvo=towarzystwo društvo=związek drvo=drzewo drzak=bezczelny drzak=bezwstydny drzak=czelny drzak=impertynencki drzak=nachalny drzak=śmiały drzak=zuchwały držanje=położenie držanje=poza držati=chwytać držati=dotrzymywać držati=dzierżyć držati=pozostać držati=pozostawać držati=sądzić držati=trzymać držati=utrzymać držati=utrzymywać država=państwo država=położenie država=stan državljanstvo=obywatelstwo dubina=głębia dubina=głębokość dubina=toń dubok=głęboki duboko=głęboko dug=dług duga=tęcza dugačak=długi dugme=guzik dugme=klamka dugme=przycisk dugovati=zawdzięczać duh=duch duh=upiór duh=widmo duh=zjawa duhan=tytoń duhan=tytoniowy duhovit=bystry duhovit=dowcipny duhovit=sprytny đumbir=imbir

22 dupli=debel dupli=podwójny dupli=sobowtór dupli=zdwojony duša=duch duša=dusza dušek=materac dušik=azot duž=wzdłuż dužnost=dług dužnost=obligacja dužnost=obowiązek dužnost=powinność dužnost=zobowiązanie dva=dwa dva=dwie dva=dwoje dva=dwójka dvadeset=dwadzieścia dvadeset=dwudziestka dvanaest=dwanaście dvanaest=dwunastka dvanaest=tuzin dvorac=pałac dvorana=aula dvorana=pokój dvorana=sala dvorište=dwór dvorište=dziedziniec dvorište=nadworny dvorište=podwórko dvorište=podwórze dvorište=sąd džamija=meczet džemper=pulower džep=kieszeń džungla=dżungla efikasan=skuteczny Egipat=Egipt egipatski=egipcjanin egipatski=egipski egzistencija=byt egzistencija=egzystencja egzistencija=istnienie ekologija=ekologia ekonomski=ekonomiczny ekonomski=gospodarczy ekonomski=gospodarny ekonomski=oszczędny ekscentričan=dziwaczny eksplozija=detonacja eksplozija=eksplozja eksplozija=huk eksplozija=pęknięcie eksplozija=wybuch ekvator=równik elastičan=elastyczny elegantan=elegancki elegantan=szykowny elegantan=wytworny elegija=elegia elektrolit=elektrolit elektroliza=elektroliza elektron=elektron

23 elektronika=elektronika element=składnik emigrant=banicja emigrant=banita emigrant=wygnanie emigrant=wygnaniec emigrant=zsyłka emisija=emisja enciklopedija=encyklopedia energičan=dzielny energičan=energiczny energičan=silny Engleska=Anglia engleski=angielski Engleskinja=Angielka Englez=angielski Englez=Anglik entropija=entropia enzim=enzym epidemija=epidemia epidemiologija=epidemiologia epigram=epigram epigram=epigramat Epilepsija=epilepsja Epilepsija=padaczka esej=esej esej=próba estetika=estetyka etika=etyczny etika=etyka etimologija=etymologia etnografija=etnografia etnologija=etnologia Europa=Europa eutanazija=eutanazja fabrika=fabryczny fabrika=fabryka fabrika=wytwórnia fagot=fagot fakultet=fakultet fakultet=wydział fakultet=zdolność fantazija=fantazja fantazija=kaprys fantazija=wyobraźnia farmakologija=farmakologia fasada=fasada fašizam=faszyzm faza=faza fazan=bażant federacija=federacja federacija=związek feminizam=feminizm festival=festiwal fetišizam=fetyszyzm film=film filologija=filologia filozofija=filozofia filtar=filtr filtar=sączek fin=subtelny fitilj=knot fizičar=fizyk fizika=fizyka

24 fiziologija=fizjologia fjord=fiord flauta=flet flora=flora flora=roślinność fluor=fluor folklor=folklor fonetika=fonetyka fonologija=fonologia formalnost=formalność formula=formuła formula=formułka formula=przepis formula=wzór fosfor=fosfor Fosil=skamielina Fosil=skamieniałość Fosil=skamieniały fotograf=fotograf fotografija=fotka fotografija=fotografia fotografija=zdjęcie fotokopija=fotokopia fotosinteza=fotosynteza Francuska=Francja francuski=francuski fraza=idiom frekvencija=częstość frekvencija=częstotliwość frekventan=częsty freska=fresk frižider=chłodnia frižider=chłodziarka frižider=lodówka frizura=fryzura fusnota=notatka fusnota=przypis fuzija=fuzja fuzija=połączenie gaće=majtki gaće=slipy gaćice=majtki gaćice=spodenki galeb=mewa galerija=galeria galerija=sztolnia galop=cwał galop=galop ganuti=dotykać ganuti=poruszyć ganuti=tykać ganuti=wzruszać gar=sadza garancija=gwarancja garancija=kaucja garancija=poręczenie garancija=poręczyciel garancija=poręka garancija=rękojmia garancija=wadium garancija=zabezpieczenie garaža=garaż garderoba=garderoba garderoba=szatnia

25 gaza=gaza gazda=gospodarz gdje=dokąd gdje=gdzie genealogija=genealogia genealogija=rodowód general=generał general=generalny general=główny general=ogólny general=powszechny general=walny genetika=genetyka genitiv=dopełniacz genom=genom Geodezija=geodezja geofizika=geofizyka geograf=geograf geografija=geografia geolog=geolog geologija=geologia geometrija=geometria geto=getto ginekologija=ginekologia gitara=gitara glad=głód gladak=gładki glagol=czasownik glagol=słowo glas=brzmienie glas=dźwięk glas=głos glas=głosowanie glas=votum glava=głowa glavni=główny glavni=zasadniczy glavnica=główny glavnica=kapitał glavnica=stolica glazba=muzyka glazba=śpiew glazbenik=muzyk gledalac=widz gledati=patrzeć gledati=widzieć gledati=zobaczyć gljiva=grzyb gljiva=grzybowy gljiva=pieczarka globa=grzywna globalizacija=globalizacja globus=glob globus=globus globus=kula gluh=głuchy glukoza=glukoza glumac=aktor glumica=aktorka gnusan=odrażający godina=rok godišnjica=doroczny godišnjica=rocznica golf=golf

26 goli=czysty goli=goły goli=nagi goli=obnażać goli=obnażony golub=gołąb golubica=gołąb gomila=kupa gomila=stos gomilati=akumulować gomilati=gromadzić gomilati=nagromadzić gomilati=zbierać gora=góra gora=górski gori=gorszy gorila=goryl goriva=opał goriva=paliwo gornji=górny Gospoda=panowie gospođa=kochanka gospođa=pani gospodar=gospodarz gospodar=pan gospodar=władca gospođica=panna gospodin=jegomość gospodin=pan gost=gość gost=odwiedzający gost=wizytator gostionica=gospoda gostionica=karczma gostionica=schronisko gostionica=zajazd gostoprimstvo=gościnność gotov=chętny gotov=gotowy gotov=ochoczy gotovina=gotówka govedina=wołowina govor=język govor=mowa govor=wykład govoriti=gadać govoriti=mowa govoriti=mówić govoriti=rozmawiać govornik=krasomówca govornik=mówca govornik=orator gozba=bankiet gozba=biesiada gozba=uczta grablje=grabie grad=gród grad=miasto grad=twierdza građanin=obywatel građanski=cywilny građanski=grzeczny građanski=obywatelski graditelj=budowniczy

27 graditelj=konstruktor gradonačelnik=burmistrz grah=fasola grah=fasolka gramatički=gramatyczny gramatika=gramatyka grana=gałąź grana=konar grančica=gałąź grančica=gałązka granica=granica granica=limit granica=ograniczenie granit=granit granit=granitowy grašak=groch grašak=groszek grb=godło grb=herb grč=drgawka grč=konwulsja grč=kurcz grč=skurcz grč=spazm Grčka=Grecja grčki=grecki grčki=grek greben=kalenica grejp=grejpfrut Grenland=Grenlandia greška=błąd greška=brak greška=defekt greška=feler greška=gafa greška=omyłka greška=pomyłka greška=przewinienie greška=skaza greška=uchyb greška=usterka greška=wada greška=wina grijanje=ogrzewanie grijati=grzać grijati=nagrzać grijati=ogrzewać grijati=zagrzewać grijeh=grzech griješiti=grzeszyć griješiti=zgrzeszyć grimasa=grymas gripa=grypa griz=grysik grlo=czeluść grlo=gardło grlo=gardziel grlo=przełyk grm=krzak grm=krzew grob=grób grob=grobowiec grob=mogiła grob=nagrobek

28 groblje=cmentarz grozan=ohydny grozan=okropny grozan=straszny grozan=wstrętny grožđe=winogrono groznica=febra groznica=gorączka groznica=malaria grub=brutalny grub=chrapliwy grub=gburowaty grub=grubiański grub=gruby grub=ordynarny grub=prostacki grub=przybliżony grub=rażący grub=rubaszny grub=surowy grub=szorstki grubijan=brutal grubijan=gbur grudi=biust grudi=łono grudi=pierś grudnjak=biustonosz grudnjak=stanik grupa=gromada grupa=grupa grupa=ugrupowanie grupa=zespół gubitak=przegrana gubitak=strata gubitak=ubytek gubitak=utrata gubitak=zguba guma=opona gurati=nałożyć gurati=pchać gurati=pchnąć gurati=popychać gurati=posuwać gurati=suwać gurati=trącać guša=wole gusar=korsarz gusar=pirat gusar=rozbójnik gusjenica=gąsienica guska=gęś gušterača=trzustka guverner=gubernator guverner=namiestnik guverner=wojewoda gužva=ciżba gužva=mnóstwo gužva=ścisk gužva=tłok gužva=tłum Gvatemala=Gwatemala haljina=strój haljina=sukienka haljina=suknia

29 haljina=szata haljina=toga haljina=ubiór halucinacija=halucynacja halucinacija=omam hamburger=hamburger hangar=hangar hardver=sprzęt harem=harem harfa=harfa hauba=czepek hauba=maska hektar=hektar helij=hel helikopter=helikopter helikopter=śmigłowiec hidrologija=hydrologia higijena=higiena higijenski=higieniczny higijenski=sanitarny higijenski=zdrowotny hijena=hiena hinduizam=hinduizm hiperbola=przesada hipnoza=hipnoza hipoteza=hipoteza hir=fantazja hir=kaprys hir=zachcianka histeričan=histeryczny histologija=histologia historiografija=historiografia hitac=rzut hitan=naglący hitan=nagły hitan=pilny hitnost=nagłość hitnost=pilność hlače=majtki hlače=spodnie hlad=cień hladan=chłód hladan=chłodny hladan=mroźny hladan=opanowany hladan=oziębły hladan=ziąb hladan=zimno hladan=zimny hladnjak=chłodnia hladnjak=chłodziarka hladnjak=lodówka hlap=homar hod=chód hod=krok hodati=chodzić hodati=iść hodati=kroczyć hodati=maszerować hodati=przechodzić hodnik=korytarz hodnik=pasaż hodnik=przejazd hodnik=przejście

30 hodnik=przelot hodnik=ustęp horizont=horyzont horizont=widnokrąg hotel=hotel hotel=hotelowy hrabar=bitny hrabar=chrobry hrabar=chwacki hrabar=dzielny hrabar=mężny hrabar=odważny hrabar=śmiały hrabar=waleczny hrabar=zuchwały hrabrost=animusz hrabrost=dzielność hrabrost=męstwo hrabrost=odwaga hrabrost=otucha hrabrost=śmiałość hrabrost=waleczność hrabrost=zuchwałość hrabrost=zuchwalstwo hram=świątynia hrana=jedzenie hrana=odżywianie hrana=pokarm hrana=pożywienie hrana=spożywczy hrana=strawa hrana=wikt hrana=wyżywienie hrana=żywienie hrana=żywność hrana=żywnościowy hrast=dąb hrast=dębowy hren=chrzan hrpa=kupa hrpa=stos htjeti=lubić humanizam=humanizm humor=humor hunjavica=katar hunjavica=przeziębienie hunjavica=zaziębienie hvala=dzięki hvala=podziękowanie i=a i=i i=oraz iako=aczkolwiek iako=choć iako=chociaż iako=jakkolwiek ići=chodzić ići=iść ideal=ideał ideal=idealny idealan=ideał idealan=idealny ideja=myśl ideja=pojęcie

31 ideja=pomysł ideja=wyobrażenie identitet=identyczność identitet=tożsamość ideologija=ideologia idiot=dureń idiot=głupiec idiot=idiota idol=bałwan idol=bożek idol=bożyszcze idol=idol idući=następny igla=igła igla=iglica ignorirati=ignorować ignorirati=zignorować igra=gem igra=gra igra=igraszka igra=luz igra=zabawa ikada=kiedykolwiek ikada=kiedyś ikada=nigdy ikona=ikona ili=albo ili=czy ili=lub ilustracija=ilustracja imaginacija=fantazja imaginacija=imaginacja imaginacija=wyobraźnia imanje=majątek imanje=mienie imanje=posiadłość imanje=własność imati=jeść imati=mieć imati=miewać imati=posiadać ime=imię ime=nazwa ime=nazwisko imenica=rzeczownik imperijalizam=imperializm imunologija=immunologia inače=inaczej incest=kazirodztwo incident=incydent incident=wypadek incident=zajście Indija=Indie indijski=indiański indijski=indyjski indikator=wskaźnik industrija=przemysł industrijalizacija=uprzemysłowienie industrijski=przemysłowiec industrijski=przemysłowy infekcija=infekcja infekcija=zakażenie infekcija=zaraza infekcija=zarażenie

32 inflacija=inflacja informacija=informacja informirati=informować informirati=poinformować informirati=zawiadamiać inicijativa=inicjatywa injekcija=iniekcja injekcija=wtrysk injekcija=zastrzyk inkvizicija=inkwizycja inkvizicija=śledztwo inozemni=zagraniczny insekt=insekt insekt=owad insekticid=owadobójczy inspekcija=inspekcja inspekcija=przegląd inspekcija=zbadanie instalacija=ustawienie instalater=hydraulik institucija=instytucja institucija=ustanowienie instrukcija=instrukcja instrukcija=pouczenie instrukcija=rozkaz instrument=instrument instrument=narzędzie instrument=przyrząd inteligencija=inteligencja inteligentan=inteligentny inteligentan=myślący interes=interes interes=korzyść interes=odsetki interes=oprocentowanie interes=zainteresowanie interval=interwał interval=odstęp interval=przedział interval=przerwa intervencija=ingerencja intervencija=interwencja invalid=inwalida invalid=ułomny inženjer=inżynier inzulin=insulina ion=jon ipak=jednak ipak=niemniej iridij=iryd ironija=ironia Irska=Irlandia iščeznuti=ginąć iščeznuti=niknąć iščeznuti=zanikać iščeznuti=znikać iseljenik=emigrant isključiti=wykluczać isključiti=wyłączać isključiti=wyłączyć iskopati=wykopać iskopati=wykopywać iskra=iskierka iskra=iskra

33 iskusan=biegły iskusan=ekspert iskusan=rzeczoznawca iskusan=znawca iskustvo=doświadczać iskustvo=doświadczenie iskustvo=doznanie iskustvo=doznawać iskustvo=praktyka iskustvo=przeżywać ispit=badanie ispit=egzamin ispit=egzaminacyjny isplata=spłata isplata=uiszczenie isplatiti=płacić isplatiti=wypłacać isplatiti=zapłacić ispod=pod ispod=poniżej ispravan=dokładny ispravan=poprawny ispravan=ścisły ispravan=słuszny ispravan=właściwy ispravljač=prostownik ispred=przed isti=równy istina=prawda istinit=prawdziwy istinit=rzeczywisty istinit=słuszność istinit=szczery istinit=właściwy istjecanje=przeciek istočni=wschód istočni=wschodni istok=wschód istok=wschodni istraživanje=badanie istraživanje=poszukiwanie Italija=Włochy iz=od iz=spośród iz=z iz=za iza=tyłek iza=za izabran=wybrany izabrati=wybierać izbor=dobór izbor=selekcja izbor=wybór izbori=elekcja izbori=wybór izdaja=zdrada izgled=mina izgled=powierzchowność izgled=pozór izgled=wygląd izgovor=wymowa izgubiti=gubić izgubiti=przegrywać izgubiti=stracić

34 izgubiti=zabłądzić izgubiti=zgubić izgubljen=stracony izgubljen=zaginiony izići=wychodzić izlaz=wyjście izlaz=wylot izlet=wycieczka izlet=wypad izlika=pretekst izlika=wymówka između=między između=pomiędzy između=pośród između=wśród izmet=gnój iznad=na iznad=nad iznad=ponad iznad=powyżej iznad=przez iznajmiti=najmować iznajmiti=wynajmować iznajmljivanje=wynajem iznenađenje=niespodzianka iznenađenje=zaskoczenie iznenađenje=zdziwienie iznenaditi=zadziwiać iznenaditi=zaskoczyć izobilje=obfitość izolacija=izolacja izolacija=odosobnienie izraz=ekspresja izraz=wyraz izraz=wyrażanie izraz=wyrażenie izraz=zwrot izraziti=wypowiadać izraziti=wyrażać izraziti=wysławiać izumiti=wymyślać izumiti=wymyślić izumiti=wynajdować izumiti=wynaleźć izuzetak=wyjątek izvan=oprócz izvan=poza izvanredan=dziwaczny izvanredan=nadzwyczajny izvanredan=niezwykły izvješće=raport izvješće=recenzja izvješće=referat izvješće=sprawozdanie izvještaj=raport izvještaj=referat izvještaj=sprawozdanie izvod=ekstrakt izvod=fragment izvod=urywek izvod=wyciąg izvod=wyjątek izvod=wypis izvor=pochodzenie

35 izvor=źródło izvoz=eksport izvoz=wywóz izvršiti=dokonywać izvršiti=wykonywać izvrstan=celujący izvrstan=doskonały izvrstan=świetny izvrstan=wyborny izvrstan=wyśmienity izvrstan=znakomity izvući=wyciągać izvući=wydobywać ja=ja jabuka=jabłko Jadran=Adriatyk jagoda=poziomka jagoda=truskawka jaguar=jaguar jahač=jeździec jahta=jacht jaje=jajko jaje=jajo jak=mocno jak=mocny jak=potężny jak=silny jako=bardzo janje=baranek janje=jagnię janje=jagnięcy janje=owieczka janjetina=baranek janjetina=baranina janjetina=jagnię janjetina=jagnięcy janjetina=owieczka januar=styczeń januar=styczniowy japanski=japoński jarac=koziorożec jarak=okop jarak=przekop jarak=rów jarebica=kuropatwa jasan=jaskrawy jasan=jasny jasan=pogodny jasan=przezroczysty jasan=światły jasan=wyraźny jasan=zrozumiały jastog=homar jastučnica=poszewka jastuk=podkładka jastuk=poduszka javan=jawny javan=państwowy javan=powszechny javan=publiczność javan=publiczny javan=wspólny jedan=jakiś jedan=jeden

36 jedan=jedno jedan=jedyny jedan=niejaki jedanaest=jedenaście jedanaest=jedenastka jedanput=raz jedini=samotny jedini=wyłączny jedinstvo=jedność jednakost=równość jednoličan=jednostajny jednoličan=monotonny jednom=niegdyś jednom=raz jednostavan=pospolity jednostavan=prosty jednostavan=zwyczajny jednostavan=zwykły jedrenje=żeglarstwo jedrenje=żegluga jedrilica=żaglówka jegulja=węgorz jelen=jeleń jelen=rogacz jelo=danie jelo=misa jelo=naczynie jelo=półmisek jelo=potrawa jelo=talerz jer=albowiem jer=bo jer=bowiem jer=gdyż jer=ponieważ jesen=jesień jest=tak jesti=jedzenie jesti=jeść jesti=zjeść jesti=żreć jestiv=jadalny jetra=wątroba jetra=wątróbka jezero=jezioro jezero=staw jezik=jęzor jezik=język jezik=mowa jezik=ozór jezik=ozorek jod=jod jod=jodyna jogurt=jogurt jogurt=jogurtowy još=ale još=jednak još=jeszcze jučer=wczoraj judaizam=judaizm junak=bohater juni=czerwiec jutro=poranek jutro=ranek

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław 2010 2 Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne

Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne NAUKA 3/2012 47-84 AURELIA NOWICKA Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne 1. Uwagi wstępne Na prawo własności intelektualnej składają się dwie główne dziedziny: prawo autorskie oraz

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo