OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abakus=abakus abborre=okoń abbot=opat abdikera=abdykować abdikera=zrzekać abnorm=anormalny abnorm=nienormalny abnormitet=anomalia abnormitet=nienormalność abnormitet=nieprawidłowość abonnemang=abonament abonnemang=prenumerata abonnemang=przedpłata abonnent=abonent abonnent=prenumerator abort=aborcja abort=poronienie abradera=ścierać abrupt=nagły abrupt=stromy abrupt=szorstki abrupt=urwisty abscess=ropień abscess=wrzód absint=absynt

7 absolut=absolut absolut=absolutnie absolut=absolutny absolut=bezwarunkowo absolut=bezwarunkowy absolut=bezwzględnie absolut=bezwzględny absolut=całkowicie absolut=całkowity absolut=koniecznie absolut=zupełnie absolutist=abstynent abstinens=abstynencja abstinens=powściągliwość abstinens=wstrzemięźliwość abstrakt=abstrakcyjny abstrakt=abstrakt abstrakt=niejasny abstrakt=skrót abstrakt=streszczenie abstraktion=abstrakcja absurd=absurdalny absurd=bezsensowny absurd=głupi absurd=niedorzeczny absurd=nonsens acceleration=przyspieszenie accelerera=przyspieszać accent=akcent accent=nacisk accent=przycisk accentuera=akcentować accentuera=podkreślać accentuera=uwypuklać accentuera=zaakcentować accept=przyjęcie acceptera=akceptować acceptera=honorować acceptera=przyjąć acceptera=przyjmować acceptera=zaakceptować accepterande=przyjęcie äcklig=obrzydliwy ackompanjemang=akompaniament ackompanjemang=eskorta ackompanjemang=towarzyszenie ackord=akord ackord=porozumienie ackord=ugoda ackord=układ ackord=umowa ackord=zgoda ackord=zgodność ackumulator=akumulator ackurat=dokładny adaptation=adaptacja adaptation=przystosowanie adaptera=adaptować adaptera=dostosować adaptera=przystosować addition=dodawanie addition=sumowanie adel=arystokracja adel=szlachta

8 ädel=szlachetny adelsman=szlachcic adelsman=szlachectwo adhesion=przyleganie adjektiv=przymiotnik adjö=pożegnanie adlig=szlachecki administrera=administrować adoptera=adoptować adoptera=przyjąć adoptera=przyjmować adoptera=przysposabiać adoptera=przysposobić adoptera=zaadoptować adoptera=zastosować adoptering=adopcja adoptering=przyjęcie adoptering=przysposobienie adrenalin=adrenalina adress=adres adress=sprawność adress=zręczność adressat=adresat adressera=adres adressera=adresować adressera=sprawność adressera=zręczność adverb=przysłówek advokat=adwokat advokat=obrońca aerodrom=lotnisko aerodynamik=aerodynamika aerosol=aerozol affär=interes affär=sklep affisch=afisz affisch=ogłaszać affisch=ogłoszenie affisch=plakat affisch=plakatować affisch=posada aforism=aforyzm aforism=maksyma afton=wieczór aga=chłosta äga=mieć äga=posiadać äga=własność ägare=posiadacz ägare=właściciel agat=agat agenda=notatnik agenda=terminarz agent=agent agent=ajent agent=czynnik agent=pełnomocnik agent=pośrednik agent=przedstawiciel agentur=agencja agentur=agentura agentur=ajencja agentur=biuro agg=gniew

9 agg=uraza ägg=jajo aggregat=agregat aggregat=zespół aggressiv=agresywny aggressiv=napastliwy aggressiv=napastniczy aggressiv=zaczepny agitera=agitować ägna=poświęcić agorafobi=agorafobia åhöra=słuchać åhörare=słuchacz ajournera=odraczać ajournera=odroczyć åka=jechać åka=jeździć akademi=akademia akademiker=akademik akademisk=akademicki åkalla=wzywać åkdon=pojazd åker=pole åkerbruk=rolnictwo akne=trądzik åkomma=schorzenie akrobat=akrobata akrobat=linoskoczek akt=akt akt=czyn akt=dokument akt=dokumentować akt=działać akt=postępować akt=wpływać äkta=autentyczny äkta=prawdziwy äktenskap=małżeństwo äktenskapsbrott=cudzołóstwo äkthet=autentyczność aktie=akcja aktieägare=akcjonariusz aktieägare=udziałowiec aktion=akcja aktion=czynność aktion=działanie aktiv=aktywny aktiv=czynny aktiv=ruchliwy aktiv=żywy aktivera=aktywować aktivera=ożywiać aktivitet=aktywność aktivitet=czynność aktivitet=działalność aktivitet=działanie aktivitet=ruch aktning=cenić aktning=honorować aktning=oceniać aktning=poważać aktning=poważanie aktning=szacować aktning=szacunek

10 aktning=szanować aktning=uszanować aktör=aktor aktsam=ostrożny aktsam=staranny aktuell=aktualny akupunktur=akupunktura akustik=akustyczny akustik=akustyka akustisk=akustyczny akustisk=akustyka akut=bystry akut=ostry akut=przenikliwy akutsjukvård=nagły akvamarin=akwamaryn akvarell=akwarela akvarium=akwarium akvedukt=akwedukt al=olcha ål=węgorz alabaster=alabaster alarm=alarm alarm=alarmować alarm=niepokoić alarm=zaalarmować alarm=zgiełk albatross=albatros albumin=albumina albumin=białko ålder=epoka ålder=starość ålder=wiek ålderdomlig=antyczny ålderdomlig=antyk ålderdomlig=dawny ålderdomlig=starodawny ålderdomlig=starożytny ålderdomlig=stary ålderdomlig=zabytkowy ålderstigen=sędziwy ålderstigen=wiekowy aldrig=nigdy alert=czujny alert=żwawy alert=żywy alfabet=abecadło alfabet=alfabet alg=glon alg=wodorost älg=łoś algebra=algebra algoritm=algorytm alibi=alibi åliggande=obowiązek åliggande=zobowiązanie alkemi=alchemia alkohol=alkohol alkoholist=alkoholik alkoholist=alkoholowy alkoholist=pijak alldaglig=codzienny alldaglig=powszedni alldaglig=zwykły

11 alldeles=całkiem alldeles=całkowicie alldeles=zupełnie allé=aleja allé=droga allé=ulica allegori=alegoria allena=dopiero allena=jedynie allena=sam allena=samotny allena=tylko allena=wyłącznie allergen=alergen allergi=alergia allergi=uczulenie allestädes=wszędzie allians=przymierze allians=sojusz alligator=aligator allitteration=aliteracja allmakt=wszechmoc allmän=ogólny allmosa=jałmużna allsidig=wszechstronny allsmäktig=wszechmocny alltför=zbyt alltid=zawsze allting=wszystko alltså=więc alltså=zatem allusion=aluzja allvar=powaga allvarlig=doniosły allvarlig=poważny alm=wiąz almanacka=almanach almanacka=kalendarz älska=kochać älsklig=urok älskvärd=grzeczny älskvärd=miły älskvärd=przychylny älskvärd=uprzejmy alster=produkt alster=wyrób alstra=produkować alstra=produkt alstra=tworzyć alstra=wyrabiać alstring=wyrabianie alt=alt altan=balkon altare=ołtarz alternativ=alternatywa alternativ=wybór altfiol=altówka altitud=wysokość altruism=altruizm aluminium=glin alun=ałun älv=rzeka amalgam=amalgamat amatör=amator

12 amatör=amatorski amatör=dyletant ämbar=wiadro ambassad=ambasada ambassadör=ambasador ambassadör=poseł ämbete=spotkanie ämbete=stanowisko ämbetsverk=urząd ambulans=ambulans ambulans=karetka ametist=ametyst amfibie=amfibia amfibie=płaz amfibie=ziemnowodny amfiteater=amfiteatr amfora=amfora amiral=admirał amiralitet=admiralicja amma=karmić amma=mamka ammoniak=amoniak ammunition=amunicja ämne=istotny ämne=materialny ämne=przedmiot ämne=rzeczowy ämne=substancja ämne=temat amnesti=amnestia amnesti=ułaskawienie amöba=ameba amoralisk=amoralny amorf=amorficzny amorf=bezkształtny amorf=bezpostaciowy amortera=zamortyzować amper=gwałtowny amper=ostry amper=punktualnie amper=spiczasty ampere=amper amplitud=amplituda amputation=amputacja amputera=amputować amputera=odciąć amulett=amulet än=jeszcze anakronism=anachronizm analfabet=analfabeta analog=analogiczny analogi=analogia analogi=podobieństwo analöppning=odbyt analys=analiza analys=rozbiór analysera=analizować analytiker=analityk anamma=akceptować anamma=honorować anamma=otrzymywać anamma=przyjąć anamma=przyjmować anamma=zaakceptować

13 ananas=ananas anarki=anarchia anarki=nierząd anarkist=anarchista anatema=anatema anatema=klątwa anatomi=anatomia anblick=mina anblick=widok anblick=wygląd anbringa=umieścić anbud=oferować anbud=oferta anbud=ofiarować anbud=zaproponować and=kaczka ända=koniec ändå=jednak ändå=jeszcze andakt=pobożność andakt=poświęcenie andäktig=pobożny ändamål=cel andas=chuchać andas=oddychać ande=duch ande=dusza ändelse=końcówka andlig=duchowy andlig=umysłowy andning=oddychać andning=oddychanie andra=drugi ändra=przemienić ändra=przerabiać ändra=przesiadać ändra=rozmieniać ändra=wymieniać ändra=zamieniać ändra=zmieniać ändra=zmienić ändring=przesiadać ändring=rozmieniać ändring=wymieniać ändring=zamieniać ändring=zmiana ändring=zmieniać ändring=zmienić anekdot=anegdota anemi=anemia anemi=niedokrwistość anemisk=anemiczny anemisk=niedokrwisty anemon=anemon anemon=zawilec anestesi=anestezja anestesi=znieczulenie anfader=przodek anfäkta=niepokoić anfall=atak anfall=napad anfall=pojmać anfall=szturm anfalla=atakować

14 anfalla=napadać anföring=mowa anförtro=powierzyć anförvant=krewny äng=łąka angå=dotyczyć angå=odnosić ånga=para ångbåt=parowiec ängel=anioł angelägen=pilny angelägenhet=interes angelägenhet=sprawa angenäm=miły angenäm=przyjemny ånger=skrucha ångest=lęk ångest=niepokój ångest=obawa ångest=trwoga ångest=udręczenie ångest=udręka angivare=donosiciel ångra=żałować angränsande=sąsiedni angrepp=atak angrepp=napad angripa=atakować angripa=napadać angripare=napastnik ängslan=lęk ängslan=niepokój ängslan=obawa ängslan=trwoga anhålla=aresztować anhålla=przytrzymać anhålla=zatrzymać anhållan=prośba anhållande=areszt anhållande=aresztowanie anhållande=zatrzymanie anhalt=postój anhalt=zatrzymać anhalt=zatrzymywać anhängare=stronnik anhängare=zwolennik anhopning=zgromadzenie anilin=anilina animal=bydlak animal=zwierz animal=zwierzak animal=zwierzęcy animera=ożywiać animera=pobudzać aning=przeczucie anis=anyż anka=kaczka ankare=kotwica ankel=kostka anklagelse=oskarżenie anklagelseskrift=oskarżenie änkling=wdowiec anknyta=łączyć anknyta=połączenie

15 anknyta=przyłączyć anknyta=spajać anknyta=związać ankomma=przybyć ankomma=przyjechać ankomst=dochodzić ankomst=nadchodzić ankomst=przybyć ankomst=przybycie ankomst=przyjazd ankomst=przyjechać ankomst=przyjeżdżać ankomst=przyjść ankomst=przylot ankra=kotwica ankra=zakotwiczyć anlag=talent anlag=uzdolnienie anlända=dochodzić anlända=doprowadzać anlända=dotrzeć anlända=osiągać anlända=przybyć anlända=przyjechać anledning=powód anledning=przyczyna anlete=oblicze anlopp=rozbieg anmäla=meldować anmana=domagać anmana=wymagać anmana=żądać anmaning=prosić anmaning=pytać anmaning=żądać anmärkning=komentować anmärkning=notatka anmärkning=spostrzeżenie anmärkning=uwaga anmärkning=zauważać anmärkning=zauważyć anmarsch=awans anmarsch=postęp anmarsch=rozwój annektera=anektować annons=anons annons=obwieszczenie annons=ogłoszenie annons=proklamacja annons=zapowiedź annons=zawiadomienie annonsera=anonsować annonsera=ogłaszać ännu=jeszcze annuitet=całoroczny annuitet=coroczny annuitet=doroczny annuitet=roczny annullera=anulować annullera=kasować annullera=odwołać annullera=skasować annullera=unieważniać annullera=unieważnić

16 annullera=znosić anod=anoda anomali=anomalia anonym=anonimowy anonym=bezimienny anordna=urządzać anpassa=dostosować anpassa=przystosować anpassning=adaptacja anpassning=przystosowanie anpassning=usłużny anrätta=przygotować anrika=koncentrować anrika=skoncentrować anrika=skupiać anrika=zagęszczać anse=mniemać anse=renoma anse=sława anse=uważać anse=wymagać anseende=reputacja anseende=sławny ansenlig=poważny ansenlig=znaczny ansikte=twarz ansjovis=sardela anskaffa=dostarczyć anskaffa=sprawić anslå=przysądzać anslå=wyznaczyć anslag=ogłoszenie ansluta=łączyć ansluta=połączyć anslutning=połączenie anslutning=przyleganie anspänning=napięcie anspänning=natężenie anspråk=domagać anspråk=pretensja anspråk=pytać anspråk=wymagać anspråk=wymaganie anspråk=żądać anspråksfull=pretensjonalny anställd=pracownik anställning=posada anställning=praca anstalt=instytucja anstalt=urządzenie anstalt=ustanowienie anstånd=wstrzymywać anstånd=zwłoka anständig=porządny anständig=przyzwoity anständighet=przyzwoitość anstöt=obraza anstränga=szczep ansträngning=wysiłek ansvällning=obrzęk ansvar=odpowiedzialność ansvarig=odpowiedzialny ansvarslös=nieodpowiedzialny anta=domniemanie

17 anta=domysł anta=mniemać anta=przyjąć anta=przyjmować anta=przypuszczać anta=przypuszczenie anta=sądzić anta=uważać antaga=przyjąć antaga=przyjmować antagande=przyjęcie antagande=przypuszczenie antaglig=prawdopodobnie antaglig=prawdopodobny antal=ilość antal=liczba antända=zapalać antasta=molestować antecipation=antycypacja antecipation=uprzedzenie anteckna=notować anteckna=zanotować anteckna=zauważać anteckna=zauważyć anteckning=notatka anteckning=uwaga antedatera=antydatować antenn=antena antenn=czułek antenn=lotniczy antenn=macka antenn=napowietrzny antenn=powietrzny antibiotikum=antybiotyk antigen=antygen antik=antyczny antik=antyk antik=dawny antik=starodawny antik=starożytny antik=zabytkowy antikropp=przeciwciało antikvarie=antykwariusz antikvitet=antyczny antikvitet=antyk antikvitet=dawny antikvitet=starodawny antikvitet=starożytny antikvitet=zabytkowy antilop=antylopa antimon=antymon antiseptisk=antyseptyczny antiseptisk=przeciwgnilny antites=antyteza äntligen=wreszcie antologi=antologia antropolog=antropolog antropologi=antropologia antyda=sugerować anus=odbyt använda=korzystać använda=posługiwać använda=stosować användande=korzyść

18 användande=korzystać användande=stosować användande=użyć användande=użytkowanie användande=używać användande=wykorzystywać användande=zastosować användbar=użyteczny användning=użytek användning=zastosowanie anvisa=wskazać anvisa=wskazywać anvisning=dyrektywa anvisning=instrukcja anvisning=polecenie ånyo=ponownie ånyo=znowu aorta=aorta apa=małpa apati=apatia apati=obojętność apatisk=apatyczny apelsin=pomarańcza apostel=apostoł apostrof=apostrof apostrof=apostrofa apotek=apteka apotekare=aptekarz apparat=aparat apparat=przyrząd apparat=urządzenie apparition=wygląd appell=apelacja appell=odwołanie appell=wezwanie applåd=aplauz applådera=klaskać applådera=klaskanie applådera=oklaskiwać äpple=jabłko apportera=przynosić apportera=przywieźć apportera=sprowadzać apportera=sprowadzić aprikos=morela aptit=apetyt aptit=oklaskiwać aptitlig=apetyczny år=rok ära=sława åra=wiosło ärbar=godziwy ärbar=przyzwoity arbetare=robotnik arbete=dzieło arbete=praca arbete=pracować arbete=robić arbetsam=pilny arbetsamhet=pilność arbetsgivare=pracodawca arbetslag=ekipa arbetslös=bezrobotny arbetslöshet=bezrobocie

19 area=płaszczyzna area=powierzchnia äregirig=ambitny ärelysten=ambitny ärelystnad=ambicja arena=arena ärende=sprawa ärftlig=dziedziczny arg=gniewny arg=zły argument=argument argument=dowód argumentera=argumentować århundrade=stulecie århundrade=wiek aria=aria aristokrat=arystokrata ark=arka ark=arkusz arkad=arkada ärkebiskop=arcybiskup arkebusera=rozstrzelać arkeologi=archeologia arkipelag=archipelag arkitekt=architekt arkitektonisk=architektoniczny arkitektur=architektura ärlig=rzetelny ärlig=szczery ärlig=uczciwy årlig=całoroczny årlig=coroczny årlig=doroczny årlig=roczny årligen=całoroczny årligen=coroczny årligen=doroczny årligen=roczny arm=ramię arm=ręka ärm=rękaw armband=bransoleta armé=armia armé=wojsko arom=aromat arom=perfumować arom=woń arom=zapach ärr=blizna arrangör=organizator arrendator=dzierżawca arrende=dzierżawa arrest=areszt arrestera=aresztować arrogans=arogancja årsbok=almanach årsbok=kalendarz årsdag=doroczny årsdag=rocznica arsenal=arsenał arsenal=zbrojownia arsenik=arsen arsenik=arszenik art=gatunek

20 art=rodzaj ärta=groch årtal=daktyl årtal=rok artär=arteria artär=tętnica artig=grzeczny artig=uprzejmy artighet=uprzejmość artikel=artykuł artikel=rodzajnik artikulation=artykulacja artilleri=artyleria artillerist=artylerzysta artillerist=kanonier artist=artysta artistisk=artystyczny årtusende=tysiąclecie arv=dziedzictwo arv=spadek ärva=odziedziczyć arvinge=spadkobierca as=ścierwo ås=kalenica asbest=azbest asfalt=asfalt åsikt=pogląd åsikt=zdanie ask=jesion ask=pudełko aska=popiół åska=grzmieć åska=grzmot åskådare=widz åskådlig=jasny åskådlig=obrazowy asket=asceta askfat=popielniczka åskväder=burza åsna=osioł asp=osika aspekt=aspekt aspekt=wygląd äss=as assistans=pomoc assistera=asystować assistera=pomagać assistera=pomoc assistera=wspierać association=asocjacja association=połączenie association=skojarzenie assurans=ubezpieczenie åstadkomma=spowodować asterisk=gwiazdka astma=astma astma=dychawica astrologi=astrologia astronomi=astronomia asyl=azyl asyl=przytułek asymmetri=asymetria åsyn=widok åt=dla

21 åt=do åt=na åt=w äta=jeść äta=żreć åtala=oskarżyć åtanke=wspomnienie åtbörd=gest ateism=ateizm återfall=recydywa återförena=zjednoczyć återgå=wrócić återhålla=powstrzymać återhållsam=wstrzemięźliwy återhållsamhet=abstynencja återhållsamhet=powściągliwość återhållsamhet=wstrzemięźliwość återlämna=wracać återlämna=wrócić återlämna=zwracać återlämna=zwrócić återspegla=odbicie återspegla=odzwierciedlać återspegling=odbicie återställa=przywrócić återstoden=pozostać återtåg=cofać återtåg=odwrót återtåg=ustępować återtåga=cofać återtåga=ustępować åtgång=zbyt åtgång=zużycie åtkomlig=dostępny åtkomlig=przystępny atlet=atleta åtlöje=pośmiewisko atmosfär=atmosfera åtnjuta=cieszyć atom=atom åtrå=pożądać åtrå=pragnąć åtrå=pragnienie åtrå=żądza åtskillnad=odróżnienie att=do att=w ätt=dynastia ätt=ród åtta=osiem attack=pojmać attest=świadectwo attest=zaświadczenie ättika=ocet åttio=osiemdziesiąt attiralj=aparat attiralj=narząd attiralj=przyrząd ättling=potomek attrahera=przyciągać attribut=cecha attribut=przydawka attribut=przymiot audiens=audiencja

22 auktion=aukcja auktion=licytacja auktoritet=autorytet auktoritet=powaga autentisk=autentyczny autentisk=prawdziwy autograf=autograf automatisk=automatyczny autonomi=autonomia autopsi=autopsja av=na av=od av=z avancera=awans avancera=awansować avancera=naprzód avancera=postęp avancera=rozwój avantgarde=awangarda avart=odmiana avbild=kopiować avbild=naśladować avbild=odpisywać avbild=powielać avbild=przepisywać avblända=cień avböja=odmówić avbön=przeprosiny avbön=przeproszenie avbräck=awaria avbräck=uszkodzenie avbrott=przerwa avbrott=przerwanie avdelning=oddział avdelning=wydział avdrag=potrącenie avdunsta=odparować avel=hodowla även=równomierny även=także även=też avenbok=grab äventyr=niebezpieczeństwo äventyr=przygoda äventyr=ryzykować aveny=aleja åverkan=szkoda åverkan=uszkodzenie aversion=antypatia aversion=awersja aversion=niechęć aversion=wstręt avfall=podroby avfärda=wysyłać avföda=potomek avfolka=wyludnić avgå=odejść avgå=odjechać avgå=odjeżdżać avgå=porzucić avgift=cło avgift=opłata avgörande=decyzja avgrund=czeluść

23 avgrund=głębia avgrund=otchłań avgrund=przepaść avgud=bałwan avgud=bożek avgud=idol avguda=adorować avguda=czcić avguda=ubóstwiać avguda=uwielbiać avguda=uwielbienie avguda=wielbić avhålla=wstrzymywać avhållsam=wstrzemięźliwy avhämta=przynosić avhämta=przywieźć avhämta=sprowadzać avhämta=sprowadzić avhandla=omawiać avhandling=rozprawa avhandling=teza avhängig=zależny avhjälpa=zaradzić avhysa=eksmitować avi=porada avi=rada avi=zawiadomienie avkastning=dochód avkastning=plon avkastning=przychód avkastning=wydajność avkastning=wytwarzać avkastning=zysk avkomling=potomek avkomma=potomek avkoppling=odprężenie avkoppling=relaks avkoppling=rozrywka avkorta=skracać avkorta=skrócić avkorta=zmniejszyć avkyla=ochładzać avla=płodzić avlagring=depozyt avlagring=magazyn avlagring=osad avlagring=skład avlagring=zbiornik avlagring=złoże avlägsen=daleki avlägsen=odległy avlång=podłużny avlasta=wyładować avlastning=wyładowanie avliva=zabić avlöning=wynagrodzenie avlöning=zapłata avlopp=odpływ avlopp=ściek avmatta=osłabiać avnämare=kupiec avnämare=nabywca avresa=odjazd avrusta=rozbrajać

24 avsägelse=abdykacja avsägelse=zrzeczenie avsaknad=absencja avsaknad=brak avsaknad=nieobecność avsända=wysyłać avsändare=nadawca avsats=występ avsätta=zdjąć avsevärd=znaczny avsikt=zamiar avsikt=zamierzać avsikt=zamysł avskaffa=skasować avskaffa=znieść avskaffa=znosić avskaffande=anulowanie avskaffande=skasowanie avskaffande=unieważnienie avskaffande=zniesienie avskavning=wytarcie avsked=pożegnanie avsked=wymówienie avskedsansökan=dymisja avskedsansökan=rezygnacja avskild=samotny avskräcka=straszyć avskräde=podroby avskrift=kopia avskrift=kopiować avskrift=naśladować avskrift=odpis avskrift=odpisywać avskrift=powielać avskrift=przepisywać avskum=szumowiny avsky=brzydzić avsky=nienawidzić avsky=nienawiść avsky=obrzydliwość avsky=obrzydzenie avsky=odraza avsky=wstręt avskyvärd=obrzydliwy avskyvärd=ohydny avskyvärd=okropny avskyvärd=wstrętny avslå=odmówić avslå=odrzucić avslag=odmowa avslag=odrzucenie avslöja=wyjawić avslöjande=objawienie avslöjande=odkrycie avslöjande=rewelacja avslöjande=ujawnienie avsluta=kończyć avsluta=skończyć avsluta=ukończyć avsluta=zakończyć avsmak=niesmak avsmak=obrzydzenie avsmak=odraza avsmak=wstręt

25 avsnitt=odcinek avspärra=blok avspärra=notatnik avspärra=tarasować avspärra=zatarasować avspegling=odbicie avstånd=dystans avstånd=odległość avstånd=odstęp avstyra=zapobiegać avtagande=zmniejszać avtagande=zwłoka avtagsväg=skręt avtagsväg=zakręt avtagsväg=zwrot avtal=porozumienie avtal=umowa avtrubba=prosty avtvinga=wymuszać avund=zawiść avund=zazdrość avund=zazdrościć avundas=zazdrościć avundsjuk=zazdrosny avundsjuka=zazdrość avundsjuka=zazdrościć avvisa=odrzucać ax=kłos axel=oś axel=pobocze axel=ramię axial=osiowy azalea=azalia babian=pawian bacill=bakcyl bäck=potok bäck=strumień bäck=strumyk backa=odwrócenie backa=odwrócić backa=oparcie backa=wstecz backe=boczek backe=bok backe=górka backe=pagórek backe=strona backe=wzgórze backe=wzniesienie bad=kąpiel bad=łaźnia bädd=łóżko badkar=wanna badrum=łazienka bag=torba bag=worek bagage=bagaż bagare=piekarz bägare=kielich bägare=kubek bägare=puchar båge=krzywić båge=wygięcie båge=wyginać

26 båge=zgięcie båge=zginać bageri=piekarnia bagge=baran bagge=taran bagge=tryk bak=tył bak=tyłek bak=za baka=piec baka=wypiekać bakåt=wstecz bakelse=ciastko bakgata=uliczka bakgrund=tło bakhåll=zasadzka baklänges=wstecz baksida=przeczenie bakslug=chytry bakterie=bakteria bakteriolog=bakteriolog bål=korpus bål=tułów balans=bilans balans=równowaga balett=balet balk=belka balkong=balkon ballad=ballada ballong=balon ballong=balonik bälte=pasek bambu=bambus bana=droga bana=tor banal=banał banal=banalny banal=pospolity banan=banan band=czereda band=kapela band=krąg band=opaska band=skrawek band=szajka band=sznurek band=taśma band=wstęga band=zespół band=zgraja bandage=bandaż bandage=skrawek bandit=bandyta baner=proporzec baner=sztandar bank=bank bänk=ławka bankett=bankiet bankett=biesiada bankett=festyn bankett=święto bankett=uczta bankett=uroczystość bankir=bankier

27 bannlysning=klątwa bar=bar bar=goły bar=nagi bar=obnażać bär=jagoda bår=nosze bara=dopiero bara=tylko bara=właśnie bära=nieść bära=nosić bära=znosić barbar=barbarzyńca barbarisk=barbarzyński barberare=cyrulik barberare=fryzjer bård=brzeg bård=lamówka bård=obwódka barfota=boso bärga=ocalić bärga=ratować bark=kora barlast=balast barm=biust barm=pierś barmhärtig=litościwy barmhärtighet=miłosierdzie barn=dziecko barnbarn=wnuk barndom=dzieciństwo barnhem=sierociniec barnmorska=akuszerka barnslig=dziecinny bärnsten=bursztyn barock=barok barometer=barometr barr=dokuczać barr=igła barrikad=barykada barsk=cierpki barsk=nieprzyjemny barsk=opryskliwy barsk=ostry barsk=srogi barsk=surowy barsk=szorstki bås=przegroda bås=stoisko basalt=bazalt basar=bazar basilika=bazylika bassäng=basen bastard=bękart bastard=mieszaniec båt=łódka båt=łódź båt=okręt båt=statek bataljon=batalion batteri=akumulator batteri=bateria bättra=doskonalić

28 bättra=poprawiać bättra=poprawić bättra=ulepszać bättra=ulepszyć bättra=usprawniać bättra=uszlachetniać bättring=polepszenie bättring=poprawa bättring=ulepszenie bäva=drżeć bäva=dygotać bebo=zamieszkiwać bebygga=zasiedlać bedöma=ocena bedöma=oceniać bedöma=osądzać bedöva=oszołomić bedöva=znieczulić bedövning=anestezja bedövning=znieczulenie bedra=oszukać bedra=oszust bedra=oszustwo bedra=szachraj bedra=zwodzić bedrägeri=oszustwo bedrägeri=szalbierstwo bedräglig=oszukańczy bedräglig=podstępny bedrift=spełnienie bedrift=wyczyn bedröva=martwić befäl=dowodzić befäl=dowództwo befäl=kazać befäl=komenda befäl=komenderować befäl=nakazać befäl=rozkaz befäl=rozkazywać befäl=zamawiać befälhavare=dowódca befälhavare=komendant befallning=rozkaz befara=bojaźń befara=lęk befara=obawa befara=strach befara=straszny befara=trwoga befästa=umacniać befästning=umocnienie befogenhet=kompetencja befordran=awans befordran=awansować befordran=posuwać befordran=promować befordran=wysuwać befrämja=popierać befria=uwalniać befria=uwolnić befrielse=oswobodzenie befrielse=uwalniać befrielse=uwolnić

29 befrielse=wyzwolenie befrielse=wyzwolić befrielse=zwolnić befrukta=zapładniać begå=dopuszczać begå=popełnić begagna=używać begär=pożądanie begär=żądza begränsa=ograniczać begränsa=ograniczyć begränsning=ograniczenie begravning=pogrzeb begrepp=pojęcie begrepp=wyobrażenie begripa=pojąć begripa=pojmować begynna=rozpoczynać begynnelse=początek behå=biustonosz behå=stanik behag=przyjemność behag=zadowolenie behaga=podobać behagfull=powabny behaglig=miły behaglig=przyjemny behålla=zachować behålla=zatrzymać behållare=pojemnik behållare=zbiornik behållning=korzyść behållning=pozostać behållning=reszta behandla=leczyć behandla=traktować behandling=leczenie behandling=obchodzenie behandling=opracowanie behandling=traktowanie behärska=kierować behärska=panować behärska=rządzić behärska=sterować behörighet=kompetencja behov=konieczność behov=konieczny behov=potrzeba behov=potrzebować behov=wymagać behöva=musieć behöva=popyt behöva=potrzebować behövlig=konieczny behövlig=potrzeba behövlig=potrzebny bejaka=potwierdzać bekämpa=zwalczać bekännelse=przyznanie bekännelse=spowiedź bekännelse=wyznanie bekännelse=zwierzenie bekantskap=znajomość beklädnad=ubranie

30 beklaga=żałować bekostnad=koszt bekräfta=potwierdzić bekräftelse=potwierdzenie bekväm=wygodny bekvämlighet=wygoda bekymmer=lęk bekymmer=niepokój bekymmer=obawa bekymmer=trwoga belägra=oblegać belägring=oblężenie belåtenhet=zadowolenie belöna=nagradzać belöna=nagrodzić belöna=wynagradzać belöning=nagradzać belöning=nagroda belöning=nagrodzić belöning=wynagradzać belopp=kwota belopp=suma belysning=oświetlenie belysning=światło belysning=zapalenie bemärkelse=sens bemärkelse=znaczenie bemöta=odpowiadać bemöta=odpowiedzieć bemötande=traktowanie bemyndiga=autoryzować bemyndiga=upoważnić ben=kość ben=noga benådning=amnestia benägenhet=skłonność benämna=nazwać benbrott=łamać benbrott=rozbić benbrott=złamać benig=kościsty benig=ościsty bensin=benzyna bensin=paliwo beräkna=obliczać beräkna=obrachować beräkning=obliczenie beräkning=ocena beräkning=relacja beräkning=sprawozdanie berätta=opowiedzieć berättare=narrator berättelse=narracja berättelse=opowiadanie berättelse=opowieść berättiga=uprawnić berättigande=upoważnienie bereda=przygotować beredd=gotów beredd=gotowy berg=głaz berg=góra berg=górka berg=górski

31 berg=pagórek berg=skała bergig=górzysty bergsbestigare=alpinista bergsbestigare=taternik bergsbruk=górnictwo berika=wzbogacać beriktiga=poprawić beriktiga=sprostować bero=polegać bero=zależeć beroende=zależność beroende=zależny beröm=pochwała beröm=sława berömd=sławny berömma=chwalić beröra=poruszyć beröring=dotknięcie beröring=kontakt beröring=kontaktować beröring=skontaktować beröring=styczność beröring=styk beröring=stykać besanna=potwierdzić besätta=okupować besättning=obsada besättning=załoga bese=obejrzeć besegra=podbój besegra=pokonać besegra=przezwyciężyć besiktning=inspekcja besinna=rozważać besitta=posiadać besitta=własność besittning=posiadanie besittning=własność besk=gorzki beskaffenhet=charakter beskaffenhet=natura beskaffenhet=rodzaj beskaffenhet=usposobienie beskatta=opodatkować beskedlig=dobroduszny beskickning=ambasada beskrivning=opis beskrivning=rysopis beskydd=ochrona beskydd=opieka beslag=konfiskata besläktad=pokrewny beslut=decyzja beslut=postanowienie besluta=postanawiać besmitta=zakazić besmitta=zarażać besmitta=zarazić besök=odwiedziny besök=wizyta besöka=odwiedzać besparing=oszczędność best=bestia

32 best=bydlak best=zwierz best=zwierzak best=zwierzęcy bestämd=stanowczy bestämd=wyraźny bestämma=decydować bestämma=określać bestämma=ustalać bestämma=zdecydować bestämmelse=przepis beständig=niezmienny beståndsdel=element beståndsdel=składnik bestörtning=osłupienie bestörtning=przerażać bestraffa=ukarać besvära=trudzić besvärlig=ciężki besvärlig=kłopotliwy besvärlig=trudny besvärlig=twardy besvärlig=uciążliwy besvikelse=rozczarowanie besynnerlig=dziwaczny besynnerlig=dziwny besynnerlig=niezwykły besynnerlig=obcy besynnerlig=osobliwy beta=paść betala=płacić betalning=opłata betalning=zapłata betänka=rozważać betänklig=niebezpieczny betänklig=wątpliwy betänksam=naradzać betänksam=obradować betänksam=rozważny betänksam=zastanowić bete=pokusa bete=powab bete=przynęta beteckning=oznaczenie beteende=postępowanie beteende=zachowanie betjäning=obsługa betona=akcentować betong=beton betoning=akcent betoning=nacisk betoning=przycisk betrakta=obserwować betrakta=oglądać betrakta=uważać bett=ukąszenie bettla=żebrać betvivla=wątpić betyda=oznaczać betyda=znaczyć betydande=ważny betydande=znaczny betydelse=oznaczać betydelse=znaczenie

33 betydelse=znaczyć betydlig=znaczny beundra=podziwiać beundra=uwielbiać beundran=podziw beundransvärd=cudowny beundransvärd=fantastyczny bevaka=pilnować beväpna=uzbrajać beväpna=uzbroić bevara=dochować bevara=utrzymanie bevara=zachować bevattna=nawadniać bevis=dowód bevis=podpisać bevis=podpisywać bevis=świadectwo bevis=zaznaczyć bevisa=udowadniać bevisa=udowodnić bi=pszczoła bibehålla=utrzymanie bibehålla=zachować bibehålla=zatrzymać bibliografi=bibliografia bibliotek=biblioteka bibliotekarie=bibliotekarz biblisk=biblijny bidrag=dodatek bidrag=przyczynek bidrag=składka bidrag=subwencja bifall=pochwała bifall=przyzwolenie bifall=uznanie biff=befsztyk biflod=dopływ bifoga=załączyć bigami=bigamia bigami=dwużeństwo bikt=spowiedź bikt=zwierzenie bikta=spowiadać bikupa=ul bil=auto bil=samochód bild=obraz bild=portret bild=wizerunek bild=wyobrażenie bild=zdjęcie bilda=zakładać bilda=założyć bildad=kulturalny bildhuggare=rzeźbiarz bildning=formacja bildning=oświata bildning=powstawanie bildning=tworzenie bildning=wykształcenie bilist=automobilista biljard=bilard biljett=bilet

34 biljett=notować biljett=zanotować biljett=zauważać biljett=zauważyć billig=tanio binda=bandaż bindel=bandaż bindemedel=klej bindemedel=przylepny bindestreck=łącznik binge=paka binge=skrzynia bio=kino biodlare=pszczelarz biograf=kino biografi=biografia biolog=biolog biologi=biologia bisarr=dziwaczność bisarr=dziwaczny bisarr=osobliwy bisarra=dziwaczność biskop=biskup bistå=asystować bistå=pomagać bistå=pomoc bistå=pomocnik bistå=ratunek bistå=wspierać bistånd=pomoc bistånd=pomocnik bistånd=zapomoga bister=ponury bister=surowy bit=część bit=kąsek bit=kawałek bit=kęs bit=sztuka bita=gryźć bita=kąsać biträdande=pomocniczy biträde=asystent biträde=pomoc biträde=pomocniczy biträde=pomocnik biträde=zastępca bitter=gorzki bjälke=belka bjärt=jaskrawy bjöd=oferować bjöd=ofiarować björk=brzoza björn=niedźwiedź bjuda=oferować bjuda=ofiarować bjuda=zapraszać bjuda=zaproponować bjuda=zaprosić bjudit=oferować bjudit=ofiarować blå=błękitny blå=niebieski blåbär=borówka

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa -

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13099 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 19.5.2017 L 128/59 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EU w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA AUTORSKA UMOWA ZLECENIA zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo