OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. a=i a=pa abdykacja=abdikacija abdykacja=odreknuće abecadło=abeceda abonament=pretplata absorbować=obuzeti absurd=smiješan absurdalny=besmislen absurdalny=smiješan aby=za aby=zbog aczkolwiek=iako aczkolwiek=mada aczkolwiek=premda adaptować=prilagoditi administracja=administracija administracja=uprava administrować=upravljati adoptować=posvojiti adoracja=obožavanje adorować=obožavati adres=pravac adres=smjer Adriatyk=Jadran

7 adwersarz=protivnik adwokat=advokat adwokat=odvjetnik adwokat=pravnik aerodynamika=aerodinamika aeronautyka=zrakoplovstvo aeroplan=zrakoplov aeroport=aerodrom afekt=bolest afekt=privrženost afera=afera afera=posao afera=skandal afera=stvar Afganistan=Afganistan afisz=oglas afisz=plakat afront=uvreda Afryka=Afrika agrarny=poljoprivredni agresja=agresija agresja=napad agresor=napadač agronom=agronom akapit=paragraf akcent=naglasak akcentować=naglasiti akcja=akcija akcja=radnja akcjonariusz=dioničar akord=akord akord=sklad akrobata=akrobat akrobatka=akrobat akrobatyka=akrobacija aksjomat=aksiom akt=nag aktor=glumac aktorka=glumica aktywność=aktivnost akumulator=baterije akumulować=gomilati akurat=točno akurat=upravo akwarium=akvarij Albania=Albanija albo=ili albowiem=jer album=album ale=još aleja=aleja aleja=avenija Aleksandria=Aleksandrija alergia=alergija alfabet=abeceda algebra=algebra Algieria=Alžir algorytm=algoritam alkohol=alkohol almanach=almanah alpinista=alpinista Alpy=Alpe altówka=viola aluminium=aluminij

8 aluzja=nagovijestiti amant=ljubavnik amator=amater amatorski=amater ambasada=ambasada ambasada=veleposlanstvo ambasador=veleposlanik ameryk=americij Ameryka=Amerika Amerykanin=američki amerykański=američki amoniak=amonijak amoralny=amoralan amper=amper amplituda=amplituda ampułka=ampula analiza=analiza ananas=ananas anatomia=anatomija anegdota=anegdota Angielka=Engleskinja angielski=engleski angielski=englez Anglia=Engleska Anglik=Englez ani=ni animozja=neprijateljstvo animusz=hrabrost anomalia=anomalija anons=objava anons=oglas antagonizm=neprijateljstvo Antarktyda=Antarktika antrakt=pauza antropologia=antropologija antybiotyk=antibiotik antyczny=antički antyk=antički antymon=antimon antysemityzm=antisemitizam anulować=poništiti anyż=anis aparat=aparat aparat=uređaj apartament=apartman apartament=stan apartament=svita apaszka=kravata aperitif=aperitiv apertura=otvor aplikant=kandidat apogeum=vrhunac apopleksja=kap apteka=apoteka apteka=ljekarna archeologia=arheologija archipelag=otočje archiwum=arhiv arcybiskup=nadbiskup argument=argument arkada=arkada arktyczny=arktik arkusik=list arkusz=list

9 armata=top armia=vojska aromat=miris arsen=arsen arszenik=arsen arteria=arterija artykuł=predmet artyleria=topništvo artysta=umjetnik arytmetyczny=aritmetika arytmetyka=aritmetika asekuracja=osiguranje aspirant=kandidat asterysk=zvjezdica astma=astma astrofizyka=astrofizika astrologia=astrologija astronomia=astronomija asystent=pomoćni atak=napad atak=pristup atakować=napasti atelier=atelje atom=atom atomowy=atomski atrybut=osobina aukcja=prodaja aula=dvorana aura=vrijeme auto=auto auto=automobil auto=kola autobiografia=autobiografija automatyczny=automatski autostrada=autocesta awantura=scena awantura=svađa awaria=kvar ażeby=za ażeby=zbog Azja=Azija azot=dušik azymut=azimut babcia=baka babcia=bakica bąbel=balon bąbel=plik bąbelek=balon babka=baka babunia=bakica bać=strah badać=pitati badanie=ispit badanie=istraživanje badminton=badminton badyl=stabljika bagatela=sitnica bagaż=prtljaga bagażnik=sanduk bagażowy=nosač bajeczny=basnoslovan bajka=basna bajkowy=basnoslovan bajt=bajt

10 bakteria=bakterije bal=lopta bal=ples bałagan=kaos bałagan=metež bałagan=nered bałagan=zbrka balet=balet balkon=balkon balowy=lopta balustrada=balustrada bałwan=idol bałwan=val bałwochwalstwo=obožavanje bambus=bambus banan=banana banda=banda bandaż=zavoj banicja=emigrant banita=emigrant bańka=balon bankiet=gozba banknot=novčanica bar=bar bar=barij baran=ovan baranek=janje baranek=janjetina baranina=janjetina bardziej=više bardzo=jako bardzo=mnogo bardzo=puno bardzo=vrlo bariera=prepreka bark=rame barka=barka barok=barok barokowy=barok barometr=barometar barwa=boja barwnik=boja barykada=barikada baryłka=bačva baseball=bejzbol basen=bazen baśniowy=basnoslovan baszta=toranj bat=bič batalion=bojna bateria=baterija bateria=baterije batog=bič bawełna=pamuk bawełniany=pamuk bawialnia=salon bawić=odigrati baza=osnova bażant=fazan bazar=tržnica bęben=bubanj bębenek=bubanj beczka=bačva beczułka=bačva

11 befsztyk=biftek Belgia=Belgija belgijski=belgijanka belgijski=belgijski belka=neuspjeh benzyna=benzin beryl=berilij bestia=životinja bestialski=životinjski beton=beton betonowy=beton bez=bez bezcelowy=uzaludan bezczelny=drzak bezdrutowy=radio bezgraniczny=beskrajan bezgraniczny=neograničen bezowocny=uzaludan bezpieczeństwo=sigurnost bezpłatny=besplatan bezpośredni=direktan bezpośredni=direktno bezpośrednio=direktno bezpośrednio=neposredno bezpośrednio=odmah bezprawny=nedopušten bezprawny=nedozvoljen bezpretensjonalny=skroman bezprzewodowy=radio bezrobocie=nezaposlenost bezrobotny=nezaposlen bezsenność=nesanica bezsensowny=besmislen bezsensowny=smiješan bezskuteczny=uzaludan bezstronny=neutralan bezstronny=objektivan bezustanny=trajan bezużyteczny=uzaludan bezwład=paraliza bezwstydny=drzak białko=bijel białko=bjelančevine biały=bijel biblia=biblija bić=tući bicz=bič bieda=bijeda bieda=siromaštvo biedny=siromašan bieg=trčanje biegacz=trkač biegłość=spretnost biegły=iskusan biel=bijel bielizna=rublje bierny=pasivan bierzmować=potvrditi biesiada=gozba bilard=bilijar bilet=karta bilon=novac biochemia=biokemija biodro=bok

12 biografia=biografija biologia=biologija biotechnologia=biotehnologija biskup=biskup bitny=hrabar bitwa=bitka biuro=kancelarija biuro=ured biurokracja=birokracija biust=grudi biust=njedra biustonosz=grudnjak bizmut=bizmut biznes=biznis blacha=kositar blacharz=limar błąd=greška błąd=pogreška błądzić=pogriješiti błaganie=molba błahostka=sitnica błahy=neznatan błahy=uzaludan blask=svjetlost błazen=lud błędnik=labirint błędny=lažan błękit=plav błękitny=plav bliski=rođak blisko=blizu bliskość=blizina błotnik=krilo błoto=blato błoto=prljavština błysk=munja błyskawica=munja błyskawiczny=brz błyskotliwy=sjajan błyszczący=sjajan błyszczeć=sjati bo=jer bocian=roda boczek=slanina boczek=strana Bóg=bog bogaty=bogat bohater=junak boisko=teren bojaźliwy=plašljiv bojaźń=strah bójka=tučnjava bok=bok bok=strana bokser=bokser ból=bol boleć=povreda boleść=bol bomba=bomba bonifikata=popust bor=bor bór=šuma botanika=botanika bowiem=jer

13 bożek=bog bożek=idol bożyszcze=idol brać=primiti brać=skinuti brak=greška brak=mana brak=nedostajati brak=nestašica brak=porok brakować=nedostajati brakować=nestašica brama=vrata bramka=vrata bransoleta=narukvica bransoletka=narukvica brat=brat bratanica=nećaka bratowa=šogorica brawo=bravo brązowy=smeđ brezent=cerada broda=brada brodawka=bradavica brom=brom broń=oružje broszura=brošura brud=prljavština brudny=prljav bruk=pločnik brukiew=repa brukować=popločiti brunatny=smeđ brutal=grubijan brutalny=grub brutalny=surov brygada=brigada brylant=dijamant brylant=sjajan brzeg=kraj brzeg=obala brzeg=rub brzemienna=trudna brzmienie=glas brzmienie=zvuk brzoskwinia=breskva brzuch=trbuh brzuszny=trbušni brzydki=ružan brzytwa=britva buddyzm=budizam budka=zaklon budowa=struktura budowa=ustav budowla=zgrada budowniczy=graditelj budowniczy=konstruktor budynek=zgrada budzik=budilica bujny=bogat bujny=obilan buk=bukva bukiet=buket Bułgaria=Bugarska

14 bunt=pobuna bunt=ustanak bura=ukor burda=tuča burda=tučnjava burmistrz=gradonačelnik bursztyn=žut burza=oluja burzyć=uništiti busola=kompas busola=šestar busz=žbunje but=cipela butelka=boca butik=butik buzia=poljubac być=biti być=postojati bydlak=životinja bydlak=životinjski bykowiec=bič były=nekadašnji bynajmniej=nikako bynajmniej=nipošto bystry=brz bystry=duhovit bystry=nagao bystry=pametan byt=egzistencija całkiem=dosta całkiem=potpuno całkiem=sasvim całkiem=sav całkowicie=potpuno całkowicie=sasvim całkowity=cijeli całkowity=čitav całkowity=potpun całkowity=savršen całkowity=skupa całkowity=zajedno całość=cijeli całość=cio całość=potpun całość=potpuno całość=sav całować=poljubac całować=poljubiti całus=poljubac cały=cijeli cały=cio cały=čitav cały=sav cały=sve cebula=luk cecha=osobina cedować=ustupiti cel=cilj cel=kraj celownik=dativ celowy=koristan celujący=izvrstan celujący=odličan celuloza=celuloza

15 cena=cijena cenić=cijena cenny=skup cera=koža ceramiczny=keramika ceramika=keramika cewka=kalem cez=cezij chaos=kaos chaos=nered chaos=zbrka charakter=narav charakter=priroda charakterystyczny=osobina charakterystyczny=tipičan charakterystyka=osobina charakteryzacja=šminkanje chciwy=škrt chęć=želja chemia=kemija chemiczny=kemijski chętnie=rado chętny=gotov chętny=spreman Chile=Čile chinina=kinin chirurg=kirurg chirurgia=kirurgija chleb=kruh chlebak=torba chłód=hladan chłodnia=frižider chłodnia=hladnjak chłodnica=radijator chłodny=hladan chłodziarka=frižider chłodziarka=hladnjak chłop=ratar chłopak=dečko chłopak=dječak chłopiec=dečko chłopiec=dječak chłopiec=mali chlor=klor chluba=slava chlubny=slavan chmura=oblak choć=iako choć=mada choć=premda chociaż=iako chociaż=mada chociaż=premda chód=hod chodnik=pločnik chodzić=hodati chodzić=ići chodzić=silaziti cholera=kolera choroba=bolest choroba=privrženost chorobliwy=boležljiv chory=bol chory=bolestan

16 chory=nezdrav chrapliwy=grub chrobry=hrabar chrom=krom chromowy=krom chroniczny=kroničan chropawy=nejednak chrzan=hren chrześcijanin=kršćanin chrześcijański=kršćanin chrześcijaństwo=kršćanstvo chrzest=krštenje chrzestny=kum chudy=mršav chusteczka=maramica chustka=kravata chustka=maramica chustka=salveta chwacki=hrabar chwała=slava chwila=moment chwila=vrijeme chwilowy=privremen chwytać=držati chybienie=nedostajati chybki=brz chyży=brz ciągle=uvijek ciągły=stalan ciągły=trajan ciągnąć=povući ciągnąć=putovati ciągnąć=vući ciągnik=traktor ciałko=tijelo ciało=tijelo ciasny=tijesan ciastko=kolač ciasto=kolač ciasto=torta ciąża=trudnoća cicho=tiho cichy=miran cichy=nizak ciecz=tečan ciecz=tekućine ciekawski=znatiželjan ciekawy=znatiželjan ciekły=tečan ciekły=tekućine cielak=tele cielę=tele cielęcy=tele ciemnica=zatvor ciemność=crn ciemność=mrak ciemność=tama ciemność=taman ciemnowłosy=crn ciemnowłosy=tama ciemny=mračan ciemny=nejasan ciemny=neugledan ciemny=taman

17 cień=hlad cienki=mršav cienki=tanak ciepławy=mlak ciepło=toplina ciepło=vrućina ciepły=topao cierń=trn cierpieć=trpjeti cierpienie=bol cierpki=kiseo cierpki=opor cierpki=oštar cięty=oštar cięty=zajedljiv ciężarna=trudna ciężarówka=kamion ciężki=tegoban ciężki=težak ciężki=važan ciocia=tetka ciocia=ujna ciskać=bacanje ciskać=bacati ciskać=baciti ciśnienie=tlak cisza=mir cisza=miran cisza=šutnja cisza=tišina ciżba=gužva cło=carina cmentarz=groblje cmokać=poljubac co=kakav co=koji co=koju co=što codziennie=dnevno codzienny=dnevno codzienny=običan codzienny=redovan codzienny=svakidašnji codzienny=uobičajen córka=kćerka córka=kći cóż=kakav cóż=koji cóż=što cud=čudo cudaczny=čudan cudaczny=neobičan cudny=čudan cudny=divan cudo=čudo cudowny=čudan cudowny=divan cudowny=predivan cudzołóstwo=preljub cudzoziemiec=stranac cudzoziemiec=strankinja cudzoziemski=stran cukier=šećer cukierek=bombon

18 cukiernia=slastičarnica cwał=galop ćwiek=čavao ćwiek=nokat cyfra=šifra cylinder=cilindar cyna=kositar cynamon=cimet cynk=cink cynkowy=cink cyrk=cirkus cyrkiel=šestar cyrkulacja=opticaj cytryna=limun cywilny=građanski czapka=kapa czar=čar czara=pehar czarka=pehar czarny=crn czarodziej=mađioničar czart=đavo czart=vrag czarujący=ljubak czas=doba czas=razdoblje czas=vrijeme czasami=katkad czasami=ponekad czasem=katkad czasem=ponekad czasopismo=dnevnik czasopismo=magazin czasopismo=novine czasownik=glagol cząsteczka=molekula cząstka=čestica cząstka=dio czaty=zasjeda czcić=obožavati czczy=uzaludan czczy=zaludu czek=ček czekać=čekati czekolada=čokolada czekoladowy=čokolada czelny=drzak czeluść=grlo czeluść=ponor czempion=šampion czemu=zašto czepek=hauba czepek=kapa czereśnia=trešnja czerń=crn czerstwy=snažan czerwiec=juni czerwiec=lipanj czerwień=crven czerwony=crven cześć=čast część=dio część=komad często=često

19 częstość=frekvencija częstotliwość=frekvencija częsty=čest częsty=frekventan człon=član członek=član członek=penis człowieczeństwo=čovječanstvo człowiek=čovjek czoło=čelo czoło=lice czołowy=čelo czop=čep czterdzieści=četrdeset czterdziestka=četrdeset czternaście=četrnaest cztery=četiri czubek=vrhunac czucie=osjećaj czujka=straža czułek=ticalo czułostkowy=sentimentalan czwartek=četvrtak czwarty=četvrtina czwórka=četiri czworobok=četverokut czworokąt=četverokut czworościan=tetraedar czy=ako czy=da czy=ili czyn=akcija czyn=čin czyn=djelo czyn=radnja czynić=raditi czynność=akcija czynność=aktivnost czynność=radnja czyściec=čistilište czysty=čist czysty=goli czyszczenie=čišćenje czytelny=čitljiv dąb=hrast dać=dati dalej=daleko daleki=dalek daleki=daleko daleki=udaljen daleko=daleko dama=kraljica dana=podatak Dania=Danska danie=jelo dar=dar daremny=uzaludan daremny=zaludu darmozjad=parazit darować=opraštati darować=oprostiti darowizna=dar data=datum datek=prilog

20 dawać=dati dawniej=nekada dawny=antički dawny=davan debata=rasprava debel=dupli dębowy=hrast dech=dah decha=daska decyzja=rezolucija defekt=greška defekt=kvar definitywnie=konačno dekada=desetljeće delikatny=sladak dementować=poreći demografia=demografija demokracja=demokracija demokratyczny=demokratski denuncjować=potkazati depesza=brzojav depesza=telegram deseń=model deser=desert deserowy=desert deska=daska deszcz=kiša detergent=deterdžent detonacja=eksplozija dewiza=krilatica diabeł=đavo diabeł=vrag diagnostyka=dijagnoza diagnoza=dijagnoza diakon=đakon dialekt=dijalekt diament=dijamant diamentowy=dijamant dieta=dijeta dioda=dioda dla=za dla=zbog dlaczego=zašto dlatego=zato dłoń=dlan dłoń=ruka dług=dug dług=dužnost długi=dugačak dłuto=dlijeto dmuchawa=puhaljka dmuchawiec=maslačak dno=teren do=do do=ka do=kod do=na do=oko do=prema do=u do=za do=zbog doba=dan dobór=izbor

21 dobrodziejstwo=profit dobrowolny=dobrovoljan dobry=dobar dobry=dobro dobrze=dobar dobrze=dobro docelowy=odredište dochód=dohodak dochód=prihod dochodzić=prispjeti docierać=prispjeti dodatek=dodatak dodawanie=dodatak dodawanie=zbrajanje doić=musti dojazd=pristup dojechać=prispjeti dojrzałość=pubertet dojrzały=odrastao dojrzały=zreo dojrzewać=zreo dojść=prispjeti dojście=pristup dokąd=gdje dokładnie=točno dokładnie=upravo dokładny=ispravan dokładny=strog dokładny=točan dokonywać=izvršiti doktor=liječnik dokuczliwy=neprijatan dokument=dokument dół=donji dół=rupa dola=dio dola=sudbina dołączać=sastaviti dołączyć=dodati dołączyć=sastaviti dolar=dolar dolegliwość=bol dolina=dolina dolny=donji dolny=nizak domieszka=legura domowy=domaći doniosły=važan donosić=potkazati donośny=bučan dookoła=oko dopasowywać=prilagoditi dopełniacz=genitiv dopełnienie=predmet dopełnienie=stvar dopiero=samo dopływ=pritjecanje dopuścić=dopustiti dopuścić=primiti dopuszczać=dopustiti dopuszczać=primiti dopuszczalny=dopustiv dopuszczalny=prihvatljiv doradca=savjet

22 doraźny=privremen doręczenie=predaja doroczny=godišnjica dorodny=lijep dorosły=odrastao dorsz=bakalar dość=dosta doskonalić=poboljšati doskonały=izvrstan doskonały=odličan doskonały=potpun doskonały=savršen dostateczny=dosta dostatek=obilje dostawa=predaja dostawać=postići dostęp=pristup dostępny=pristupačan dostosować=prilagoditi dostosowywać=prilagoditi doświadczać=iskustvo doświadczać=pokušaj doświadczać=probati doświadczenie=iskustvo doświadczenie=pokušaj dosyć=dosta dotacja=talent dotąd=dosad dotrzymywać=držati dotychczas=dosad dotykać=ganuti dowcipny=duhovit dowód=argument dowód=dokaz dowódca=kapetan dowolny=neobavezan doznanie=iskustvo doznawać=iskustvo dozór=nadzor dozorca=čuvar dramat=drama drążek=poluga drażniący=neprijatan drewniany=šuma drewno=šuma drganie=njihanje drgawka=grč drób=živad drobiazg=sitnica drobić=mrviti drobina=molekula drobnostka=sitnica drobny=mali droga=cesta droga=kolnik droga=put drogi=drag drogi=skup druciany=žica drugi=drugi drut=žica drużyna=tim drżeć=zadrhtati drzewny=šuma

23 drzewo=drvo drzewo=stablo drzewo=šuma drzwi=vrata drzwiczki=vrata duch=duh duch=duša duch=sablast duchowy=unutra dureń=idiot dusza=duša dużo=mnogo dużo=puno duży=debeo duży=velik dwa=dva dwadzieścia=dvadeset dwanaście=dvanaest dwie=dva dwoje=dva dwójka=dva dwór=dvorište dwór=zamak dworzec=stanica dwudziestka=dvadeset dwunastka=dvanaest dwuznaczny=nejasan dychawica=astma dyktator=diktator dyletant=amater dym=dim dymić=dim dymić=pušiti dynamit=dinamit dynastia=dinastija dynia=bundeva dyplom=diploma dyplomacja=diplomacija dyrekcja=pravac dyrekcja=smjer dyrektor=direktor dyrygent=vođa dyrygować=upravljati dyskietka=disketa dyskonto=popust dyskretny=diskretan dyskusja=rasprava dyskutować=raspravljati dysputa=svađa dystans=daljina dystrybucja=distribucija dywan=tepih dywidenda=dividenda dywizja=divizija dyżur=služba dzban=bokal dzban=posuda dzbanek=bokal dzbanek=lonac dżem=marmelada dziadek=djed dział=divizija działalność=akcija działalność=aktivnost

24 działalność=radnja działanie=akcija działanie=radnja działko=top działo=top dziczyzna=divljač dzieciak=dijete dzieciństwo=djetinjstvo dziecko=dijete dziecko=mladić dziedzina=domena dziedzina=oblast dziedzina=područje dziedzina=pokrajina dziedzina=teren dziedziniec=dvorište dziejowy=povijesni dziekan=dekan dzięki=hvala dziękować=zahvaliti dzielenie=divizija dzielna=dividenda dzielność=hrabrost dzielny=energičan dzielny=hrabar dzielny=snažan dzieło=djelo dzieło=posao dzieło=rad dzień=dan dziennik=dnevnik dziennik=novine dziennikarz=novinar dzierżawca=stanar dzierżyć=držati dziesiątka=deset dziesięć=deset dziesięciolecie=desetljeće dziesięcioro=deset dziewczyna=djevojka dziewczynka=djevojčica dziewczynka=djevojka dziewiątka=devet dziewica=djevojka dziewięć=devet dziewięćdziesiąt=devedeset dziewiętnaście=devetnaest dziewiętnastka=devetnaest dziki=divlji dziób=kljun dziób=pramac dzióbek=kljun dzionek=dan dziś=danas dzisiaj=danas dziupla=šupalj dziura=rupa dziurka=rupa dziw=čudo dziwaczność=čudan dziwaczność=neobičan dziwaczny=čudan dziwaczny=ekscentričan dziwaczny=izvanredan

25 dziwaczny=neobičan dziwaczny=smiješan dziwaczny=zabavan dziwny=čudan dziwny=neobičan dziwny=smiješan dziwny=stran dziwny=zabavan dżuma=kuga dżungla=džungla dźwięk=glas dźwięk=ton dźwięk=zvuk dźwig=dizalica dźwig=dizalo dźwignia=poluga dźwignica=dizalica dzwon=zvono echo=odjek Egipcjanin=egipatski egipski=egipatski Egipt=Egipat egoistyczny=sebičan egzamin=ispit egzaminacyjny=ispit egzystencja=egzistencija ekologia=ekologija ekonomiczny=ekonomski ekspedient=prodavač ekspert=iskusan eksperyment=pokušaj eksplozja=eksplozija eksport=izvoz ekspresja=izraz ekstrakt=izvod elastyczny=elastičan elegancja=način elegancki=elegantan elegia=elegija elekcja=izbori elektor=birač elektrolit=elektrolit elektroliza=elektroliza elektron=elektron elektronika=elektronika elementarny=osnovni emeryt=umirovljenik emerytura=mirovina emerytura=pansion emigrant=iseljenik emisja=emisija encyklopedia=enciklopedija energiczny=energičan entropia=entropija entuzjastyczny=oduševljen enzym=enzim epidemia=epidemija epidemiologia=epidemiologija epigram=epigram epigramat=epigram epilepsja=epilepsija erudyta=učen erudyta=učenjak esej=esej

26 eskapada=bijeg eskorta=pratnja estetyka=estetika estrada=bina etnografia=etnografija etnologia=etnologija etyczny=etika etyka=etika etymologia=etimologija Europa=Europa eutanazja=eutanazija ewentualny=moguć ewidentny=očevidan fabryczny=fabrika fabryka=fabrika fabrykant=proizvođač fabrykować=proizvoditi facet=čovjek facet=momak fagot=fagot fajka=lula fakt=stvarnost faktura=račun faktycznie=zaista faktyczny=stvaran fakultatywny=neobavezan fakultet=fakultet fakultet=sposobnost fala=val fałsz=laž fałszywy=lažan familia=obitelj fant=zalog fantastyczny=sjajan fantazja=fantazija fantazja=hir fantazja=imaginacija farba=boja farmakologia=farmakologija farsa=šala fasada=fasada fasola=grah fasolka=grah fason=način fason=stil faszyzm=fašizam fatalny=koban fatalny=nesretan fatyga=umor faza=faza febra=groznica federacja=federacija feler=greška feminizm=feminizam ferie=praznici festiwal=festival fetyszyzm=fetišizam figa=smokva film=film filologia=filologija filozofia=filozofija filtr=filtar fiołek=ljubičast fiołek=ljubičica

27 fiolet=ljubičast fioletowy=ljubičast fioletowy=ljubičica fiord=fjord fizjologia=fiziologija fizyk=fizičar fizyka=fizika flama=plamen flanka=bok flaszka=boca flet=flauta flora=flora fluor=fluor folklor=folklor fonetyka=fonetika fonologia=fonologija forma=oblik formalność=formalnost formuła=formula formułka=formula forsa=novac forteca=tvrđava fortepian=klavir fortepianowy=klavir fortuna=sreća fosfor=fosfor fotka=fotografija fotograf=fotograf fotografia=fotografija fotografować=snimati fotokopia=fotokopija fotosynteza=fotosinteza fragment=izvod Francja=Francuska francuski=francuski fraszka=sitnica fraza=rečenica fresk=freska front=čelo front=lice fruwać=letjeti fryzjer=brijač fryzura=frizura fujarka=svirala fundacja=talent fundament=osnova fura=kolica furia=bijes furmanka=kolica futbol=nogomet futerał=omot futerko=krzno futerkowy=krzno futro=krzno futryna=okvir futrzany=krzno fuzja=fuzija fuzja=puška fuzja=spajanje gablota=vitrina gablotka=vitrina gadać=govoriti gafa=greška gałąź=grana

28 gałąź=grančica gałązka=grančica galeria=galerija gałgan=krpa gałka=kugla gałka=lopta galop=galop gang=banda garaż=garaža garderoba=garderoba gardło=grlo gardło=vrat gardło=ždrijelo gardzić=prezirati gardziel=grlo gardziel=vrat gardziel=ždrijelo garnek=lonac garnitur=kostim garść=pregršt garstka=pregršt gasić=ugasiti gąsienica=gusjenica gastryczny=želudačni gatunek=vrsta gaz=plin gaza=gaza gazeta=novine gaźnik=karburator gazowy=plin gbur=grubijan gburowaty=grub gburowaty=surov gdy=dok gdy=kad gdyby=ako gdyby=da gdyż=jer gdzie=gdje gem=igra genealogia=genealogija generał=general generalny=general genetyka=genetika Genewa=Ženeva genialny=sjajan genom=genom geodezja=geodezija geofizyka=geofizika geograf=geograf geografia=geografija geografia=zemljopis geolog=geolog geologia=geologija geometria=geometrija gęś=guska getto=geto ginąć=iščeznuti ginąć=nestati ginąć=umrijeti ginekologia=ginekologija girlanda=vijenac gitara=gitara gładki=gladak

29 gładki=ravan głaz=stijena gleba=zemlja głębia=bezdan głębia=dubina głęboki=dubok głęboko=duboko głębokość=dubina glin=aluminij glob=globus glob=kugla globalizacja=globalizacija globus=globus głód=glad gloria=slava głos=glas głośnik=zvučnik głośno=bučan głośny=bučan głosowanie=glas głowa=glava głowa=vođa główny=general główny=glavni główny=glavnica głuchy=gluh glukoza=glukoza głupi=besmislen głupi=lud głupi=tup głupiec=idiot gmach=zgrada gmina=općina gnat=kost gnębić=rastužiti gniew=bijes gnój=izmet godło=grb godło=simbol godzina=sat godziwy=pristojan gołąb=golub gołąb=golubica golarka=britva golf=golf goły=goli goły=nag gonić=progoniti goniec=dostavljač góra=gora góra=planina gorąco=toplina gorąco=vrućina gorący=topao gorący=usijan gorączka=groznica górka=brijeg gorliwość=revnost gorliwy=usijan górnik=rudar górny=gornji górny=viši górski=gora górski=planina

30 gorszy=gori gorszy=lošiji gorycz=žuč goryl=gorila górzysty=planinski gość=gost gość=momak gościec=reumatizam gościna=posjeta gościnność=gostoprimstvo gospoda=gostionica gospoda=krčma gospodarczy=ekonomski gospodarny=ekonomski gospodarować=upravljati gospodarz=gazda gospodarz=gospodar gospodarz=poljoprivrednik gospodyni=domaćica gotów=spreman gotować=kuhati gotować=vreti gotówka=gotovina gotowy=gotov gotowy=spreman goździk=karanfil gra=igra grabie=grablje grać=odigrati grad=tuča gramatyczny=gramatički gramatyka=gramatika granda=skandal granica=granica granica=kraj granit=granit granitowy=granit gratulować=čestitati Grecja=Grčka grecki=grčki grejpfrut=grejp Grek=grčki Grenlandia=Grenland grób=grob grobla=lukobran grobowiec=grob groch=grašak gród=grad gromada=grupa gromadzić=gomilati groszek=grašak grota=pećina groźny=strašan grubas=debeo grubiański=grub grubiański=surov gruby=debeo gruby=grub gruczoł=žlijezda grudzień=prosinac grunt=kopno grunt=teren grunt=zemlja grupa=grupa

31 grusza=kruška gruszka=kruška gruz=smeće gruźlica=tuberkuloza gruzy=ruševine grymas=grimasa grypa=gripa grysik=griz grzać=grijati grzanka=zdravica grzbiet=leđa grzebień=češalj grzech=grijeh grzechotnik=zmija grzeczność=učtivost grzeczny=građanski grzeczny=lijep grzeczny=ljubazan grzeczny=učtiv grzejnik=radijator grzeszyć=griješiti grzyb=gljiva grzybowy=gljiva grzywna=globa grzywna=kazna gubernator=guverner gubić=izgubiti guma=kaučuk guzik=dugme gwałt=nasilje gwałtowność=nasilje gwałtowny=bijesan gwara=dijalekt gwara=žargon gwarancja=garancija Gwatemala=Gvatemala gwiazda=zvjezdica gwiazdka=zvjezdica gwintować=puška gwóźdź=čavao gwóźdź=nokat habit=odijelo habit=odjeća haczyk=kuka haczyk=udica hak=kuka hałas=buka hałaśliwy=bučan hall=predsoblje halucynacja=halucinacija hamburger=hamburger hamulec=kočnica hańba=sramota handel=trgovanje handlarz=prodavač handlarz=trgovac handlować=trgovati handlować=zanimanje handlowiec=trgovac handlowy=trgovac hangar=hangar harem=harem harfa=harfa harmider=buka

32 hasło=krilatica hektar=hektar hel=helij helikopter=helikopter hełm=kaciga hełm=šljem herb=grb herbata=čaj herbatka=čaj herszt=kolovođa hiena=hijena higiena=higijena higieniczny=higijenski hinduizm=hinduizam hipnoza=hipnoza hipoteza=hipoteza histeryczny=histeričan histologia=histologija historiograf=povjesničar historiografia=historiografija historyczny=povijesni Hiszpania=Španjolska hiszpański=španjolski hojność=darežljivost hojny=darežljiv homar=hlap homar=jastog honor=čast horyzont=horizont hostessa=domaćica hotel=hotel hotelowy=hotel huczny=bučan huk=eksplozija humanitarność=čovječanstvo humanizm=humanizam humor=humor humor=raspoloženje hurt=debeo hutnictwo=metalurgija hydraulik=instalater hydrologia=hidrologija i=i i=pa ich=njihov idea=misao ideał=ideal ideał=idealan idealny=ideal idealny=idealan idealny=savršen identyczność=identitet ideologia=ideologija idiom=fraza idiota=idiot idol=idol igła=igla iglica=igla ignorować=ignorirati igrać=odigrati igraszka=igra ikona=ikona ilość=količina ilustracja=ilustracija

33 imaginacja=imaginacija imbir=đumbir imię=ime immunologia=imunologija imperializm=imperijalizam impertynencki=drzak import=uvoz impreza=manifestacija inaczej=drugačije inaczej=inače incydent=incident indiański=indijski Indie=Indija indyjski=indijski indyk=pura indyk=puran indywidualny=osobni infekcja=infekcija inflacja=inflacija informacja=informacija informować=informirati ingerencja=intervencija inicjatywa=inicijativa iniekcja=injekcija inkwizycja=inkvizicija inny=drugi insekt=insekt inspekcja=inspekcija instrukcja=instrukcija instruktor=učitelj instrument=alat instrument=instrument instytucja=institucija insulina=inzulin inteligencja=inteligencija inteligencja=pamet inteligentny=inteligentan inteligentny=pametan intencja=namjera interes=afera interes=biznis interes=interes interes=kamata interes=posao interes=radnja interes=stvar interes=zanimanje interwał=interval interwencja=intervencija inwalida=invalid inwencja=pronalazak inżynier=inženjer ircha=divokoza Irlandia=Irska ironia=ironija iryd=iridij iść=hodati iść=ići iść=slijediti iskierka=iskra iskra=iskra istnienie=egzistencija istota=supstanca istota=suština

34 istotnie=zaista istotny=stvaran izba=soba izolacja=izolacija ja=ja jabłko=jabuka jacht=jahta jad=otrov jad=virus jadalny=jestiv jadłospis=meni jadowity=otrovan jagnię=janje jagnię=janjetina jagnięcy=janje jagnięcy=janjetina jaguar=jaguar jajko=jaje jajo=jaje jak=kakav jak=kako jakby=ako jakby=da jaki=kakav jaki=koji jakiś=jedan jakkolwiek=iako jakkolwiek=mada jakkolwiek=premda jałowy=suh jama=pećina jama=rupa jama=šupalj japoński=japanski jarosz=vegetarijanac jarski=vegetarijanac jarzyna=povrće jarzynowy=povrće jaskinia=pećina jaskółka=lasta jaskrawy=jasan jaskrawy=svijetao jasny=jasan jasny=razumljiv jasny=svijetao jawny=javan jawny=očevidan jawny=otvoren jawny=otvoreno jazda=put jeden=jedan jedenaście=jedanaest jedenastka=jedanaest jednak=ipak jednak=još jednak=međutim jedno=jedan jedność=jedinstvo jednostajny=jednoličan jedwab=svila jedynie=samo jedyny=jedan jedyny=sam jedzenie=hrana

35 jedzenie=jesti jego=njegov jegomość=gospodin jej=njezin jej=njoj jejmość=žena jeleń=jelen jelito=crijevo jemu=mu jemu=njemu jemu=on jeść=imati jeść=jesti jeść=pojesti jesień=jesen jeśli=ako jeśli=da jeśliby=ako jeśliby=da jeszcze=još jezdnia=kolnik jeździć=putovati jeździec=jahač jeżeli=ako jeżeli=da jeżeli=dok jeżeli=kad jezioro=jezero jęzor=jezik język=govor język=jezik jeżyna=kupina jod=jod jodyna=jod jogurt=jogurt jogurtowy=jogurt jon=ion judaizm=judaizam junior=mlađi jutro=sutra już=već kabina=kabina kącik=kut kaczka=patka kadm=kadmij kafejka=kavana kajak=kajak kakao=kakao kakaowy=kakao kalafior=cvjetača kalafior=karfiol kalendarz=almanah kalendarz=kalendar kalenica=greben kaloria=kalorija kaloryfer=radijator kameleon=kameleon kamień=kamen kamizelka=prsluk kampania=kampanja kamyk=oblutak Kanada=Kanada kanał=kanal kanapa=kauč

36 kanapka=sendvič kanarek=kanarinac kanarkowy=kanarinac kancelaria=kancelarija kancelaria=ured kandydat=kandidat kant=kraj kapelusz=šešir kapelusznik=klobučar kapitał=glavnica kapitalizm=kapitalizam kapitan=kapetan kaplica=kapela kaprys=fantazija kaprys=hir kapusta=kelj kapusta=kupus kara=kazna karabin=puška karać=kazniti karalny=kažnjiv karambol=sudar karate=karate karczma=gostionica karczma=krčma kardiologia=kardiologija kareta=kočija kareta=kola karetka=kočija karetka=kola kariera=služba karnawał=karneval karny=kazna karny=kazneni karp=šaran karta=karta kartel=kartel kartka=list kartografia=kartografija karton=karton kary=crn karygodny=kriminalan karykatura=karikatura kask=kaciga kask=šljem kaszel=kašalj kąt=kut katalizator=katalizator katar=hunjavica katar=kihavica katastrofa=katastrofa katedra=katedrala kategoria=kategorija kategoria=razred kaucja=garancija kawa=kava kawałek=komad kawałek=kriška kawaler=neženja kawalerski=neoženjen kawalerski=neudana kawiarnia=kavana kawior=kavijar kawowy=kava

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa -

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie koszulek,

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław 2010 2 Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo