OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abakus=abaco abażur=paralume abdykować=abdicare abecadło=alfabeto aberracja=aberrazione abnegacja=abnegazione abonament=abbonamento abonent=abbonato aborcja=aborto absencja=assenza absolut=assoluto absolut=intero absolutnie=assolutamente absolutny=assoluto absolutny=intero absorbować=assorbire absorpcja=assimilazione absorpcja=assorbimento abstrakcyjny=astratto abstrakt=astratto abstynencja=astinenza abstynent=astemio abstynent=astinente absurdalność=assurdità absurdalny=assurdo

7 aby=per aby=pro aczkolwiek=quantunque aczkolwiek=sebbene adaptacja=adattamento adaptacja=adeguamento adaptować=adattare adaptować=adeguare adaptować=uniformare adekwatny=adatto administracja=amministrazione administracja=gestione administracyjny=amministrativo administrować=amministrare administrować=condurre administrować=gestire admirał=ammiraglio adnotacja=annotazione adnotacja=commento adnotacja=postilla adopcja=adozione adoptować=adottare adoracja=adorazione adorator=ammiratore adorator=veneratore adorować=adorare adorować=venerare adres=direzione adres=guida adres=indirizzo adres=recapito adresować=indirizzare adwent=avvento adwersarz=avversario adwokat=avvocato adwokat=legale adwokat=patrocinante aeronautyka=aeronautica aeroport=aeroporto afekt=affetto afekt=affezione afera=affare afera=caso afera=faccenda afera=fatto afera=scandalo afisz=affisso afisz=cartello afisz=cartellone afisz=locandina afisz=manifesto afront=affronto agencja=agenzia agencja=ufficio agent=agente agentura=agenzia agitacja=irrequietezza agonia=agonia agregat=aggregato agresja=aggressione agresor=aggressore agresywny=aggressivo ajencja=agenzia ajent=agente

8 akacja=acacia akademia=accademia akademicki=accademico akademik=accademico akapit=capoverso akapit=paragrafo akcelerator=acceleratore akcent=accento akcentować=accentuare akceptacja=accettazione akceptować=accettare akceptować=accogliere akceptować=gradire akcja=azione akcja=campagna akcja=effetto akcja=operazione akcjonariusz=azionista akcyza=dazio aklimatyzacja=ambientamento akompaniament=accompagnamento akompaniować=accompagnare akord=accordo akord=consenso akordeon=fisarmonica akr=acro akredytować=accreditare akrobata=acrobata akrobatyka=acrobazia akryl=acrilico akrylowy=acrilico aksamit=velluto akt=atto akt=brullo akt=disadorno akt=nudo aktor=attore aktówka=busta aktówka=cartella aktualny=attuale aktualny=presente aktyn=attinio aktywność=attività aktywny=attivo aktywować=attivare akumulator=accumulatore akumulator=batteria akumulować=accumulare akumulować=ammassare akupunktura=agopuntura akurat=appunto akurat=giustamente akustyczny=acustico akustyka=acustico akuszerka=levatrice akwamaryn=acquamarina akwarium=acquario akwedukt=acquedotto alarm=allarme alarmować=allarmare alarmowy=allarme albo=o albo=oppure albowiem=ché

9 albowiem=perché albumina=albumina ale=ma ale=però aleja=viale alergia=allergia ależ=ma ależ=però alfabet=alfabeto algorytm=algoritmo aliant=alleato alibi=alibi aligator=alligatore alkohol=alcool alkohol=spirito alkoholik=alcolico alkoholik=alcolizzato alkoholizm=alcolismo alkoholowy=alcolico alkoholowy=alcolizzato alpinista=alpinista altana=pergola alternatywa=alternativa altruista=altruista altruizm=altruismo aluzja=riferimento aluzyjny=allusivo amator=amante amator=dilettante amatorski=amante amatorski=dilettante ambaras=imbarazzo ambaras=impaccio ambasada=ambasceria ambasada=ambasciata ambasador=ambasciatore ambicja=ambizione ambitny=ambizioso ambona=podio ambona=pulpito ambulans=ambulanza ambulans=autoambulanza ambulatorium=ambulatorio ameba=ameba ametyst=ametista amfibia=anfibio amfora=anfora amnestia=amnistia amoniak=ammoniaca amorficzny=amorfo amortyzacja=ammortamento amortyzacja=redenzione amplifikator=amplificatore amplituda=ampiezza ampułka=ampolla amputacja=amputazione amputować=amputare amulet=amuleto amunicja=munizione anachroniczny=anacronistico anachronizm=anacronismo analfabeta=analfabeta analfabetyzm=analfabetismo analityczny=analitico

10 analityk=analista analiza=analisi analiza=esame analizować=analizzare analogia=analogia analogiczny=affine analogiczny=analogo ananas=ananas ananas=ananasso anarchia=anarchia anarchistyczny=anarchico anatomia=anatomia anatomiczny=anatomico anegdota=aneddoto aneks=allegato aneks=appendice anemia=anemia anewryzm=aneurisma angażować=assumere angażować=coinvolgere angażować=impegnare angażować=ingranare ani=né anielski=angelico animacja=animazione animozja=animosità animusz=coraggio anioł=angelo aniżeli=che aniżeli=di ankieta=inchiesta ankieta=questionario anoda=anodo anomalia=anomalia anonimowo=incognito anonimowość=anonimato anonimowy=anonimo anons=annuncio anons=avviso anons=inserzione anonsować=annunciare anonsować=annunziare anoreksja=anoressia anormalny=abnorme anormalny=anomalo anormalny=anormale antagonista=antagonista antagonizm=antagonismo antena=antenna antidotum=antidoto antologia=antologia antracyt=antracite antrakt=intermezzo antrakt=intervallo antropolog=antropologo antropologia=antropologia antybiotyk=antibiotico antycypować=anticipare antyczny=antico antyczny=vecchissimo antydatować=retrodatare antyk=antichità antyk=antico antykwariusz=antiquario

11 antylopa=antilope antypatia=antipatia antyseptyczny=antisettico anulować=annullare anulować=cancellare anulować=disdire anulowanie=abolizione anyż=anice anyżówka=anisetta aparat=apparato aparat=apparecchio aparatura=equipaggio apartament=appartamento aparycja=apparire aparycja=parere aparycja=sembrare apaszka=foulard apatia=apatia apatyczny=apatico apel=appello apel=chiamata apel=richiamo apelacja=appello apelacja=chiamata apelacja=richiamo apelacja=ricorso apertura=abboccatura apertura=apertura apertura=spiraglio apetyczny=appetitoso apetyt=appetito aplauz=applauso aplikant=candidato apogeum=apogeo apokryficzny=apocrifo apopleksja=apoplessia apostoł=apostolo apostrof=apostrofo apostrofa=apostrofo apoteoza=apoteosi aprobata=ammissione aprobata=approvazione aprobata=consenso aprobować=approvare aprobować=concedere apsyda=abside apteka=farmacia aptekarz=farmacista aptekarz=speziale arbiter=arbitro arbitralny=arbitrario arbitraż=arbitraggio arbuz=anguria archaiczny=arcaico archaizm=arcaismo archeolog=archeologo archeologia=archeologia archeologiczny=archeologico archipelag=arcipelago architekt=architetto architektoniczny=architettonico architektura=architettura arcybiskup=arcivescovo arcybiskupstwo=arcivescovado

12 arcydzieło=capolavoro arcykapłan=pontefice arena=agone arena=arena areszt=arresto areszt=detenzione aresztować=arrestare aresztowanie=arresto aresztowanie=detenzione argument=argomento argumentacja=ragionamento arka=arca arkusz=foglio armata=cannone armatura=armamento armia=armata armia=esercito arogancja=alterigia arogancja=arroganza arogancja=boria arogancja=tracotanza arogancki=arrogante aromat=aroma aromat=odore aromat=profumo aromat=puzzo aromatyczny=aromatico aromatyczny=profumato arsenał=arsenale arszenik=arsenico arteria=arteria artretyzm=artrite artykuł=articolo artykuł=derrata artykuł=merce artykulacja=articolazione artyleria=artiglieria artysta=artista artystyczny=artistico arystokracja=aristocrazia arytmetyczny=aritmetica arytmetyka=aritmetica as=asso asceza=ascesi asekuracja=assicurazione asekuracja=baldanza asenizacja=risanamento aseptyczny=asettico asesor=assessore asfalt=asfalto asfalt=bitume asfaltować=asfaltare asocjacja=associazione asocjacja=lega asortyment=assortimento aspekt=apparenza aspekt=aspetto aspiracja=ambizione aspiracja=aspirazione aspirować=aspirare aspiryna=aspirina asterysk=asterisco astma=asma astrologia=astrologia

13 astronauta=astronauta astronom=astronomo astronomia=astronomia astygmatyczny=astigmatico asygnacja=assegnazione asygnować=assegnare asymetryczny=asimmetrico asymilacja=assimilazione asymilować=assimilare asystent=aiutante asystent=assistente asystować=aiutare asystować=assistere asystować=sovvenire atak=accesso atak=adito atak=assalto atak=attacco atak=entratura atakować=aggredire atakować=assalire atakować=assaltare atakować=investire ateista=ateo atłas=raso atłasowy=raso atleta=atleta atletyczny=atletico atletyka=atletica atmosfera=atmosfera atmosferyczny=atmosferico atom=atomo atomowy=atomico atrakcja=attrattiva atrakcja=attrazione atrakcyjny=attraente atrament=inchiostro audiencja=udienza audytorium=uditorio aukcja=asta aukcja=licitazione aukcja=vendita aureola=alone aureola=aureola aureola=raggiera autentyczność=credibilità autentyczny=autentico autentyczny=genuino autentyczny=vero autobiografia=autobiografia autobus=autobus autobus=corriera autobus=omnibus autobus=pullman autograf=autografo autokar=corriera autokar=pullman automat=automa automatyczny=automatico automatyzacja=automazione automobilista=automobilista autonomia=autonomia autonomiczny=autonomo autopsja=autopsia

14 autor=artefice autor=autore autor=autrice autorytarny=autoritario autorytatywny=autoritario autorytet=autorevolezza autorytet=autorità autoryzacja=autorizzazione autoryzować=autorizzare autostopowicz=autostoppista autostrada=autostrada awangarda=avanguardia awans=avanzamento awans=promozione awansować=avanzare awansować=promuovere awantaż=vantaggio awantura=alterco awantura=baruffa awantura=contesa awantura=lite awantura=palcoscenico awantura=scena awantura=scenata awantura=teatro awanturniczy=avventuroso awanturnik=avventuriero awaria=accidente awaria=avaria awaria=guasto awaria=incidente awaria=infortunio awaria=panna awersja=antipatia awersja=avversione azbest=amianto ażeby=per ażeby=pro ażeby=siccome azot=azoto azyl=asilo babcia=nonna bąbel=bolla bąbel=vescica babka=nonna babrać=insozzare babrać=insudiciare babrać=sporcare bać=paura bać=paventare bać=spavento bać=temere baczność=attenti baczność=attenzione baczny=attento baczny=vigile badać=controllare badać=esaminare badać=esplorare badać=interrogare badać=investigare badać=ispezionare badać=ricerca badać=ricercare

15 badać=saggiare badacz=cercatore badacz=ricercatore badanie=analisi badanie=assaggio badanie=collaudo badanie=esame badanie=esperimento badanie=esplorazione badanie=inchiesta badanie=indagine badanie=investigazione badanie=prova badanie=ricerca badanie=richiesta badanie=saggio badanie=studio badanie=visita badyl=asta badyl=fusto badyl=gambo badyl=stelo bagatela=bazzecola bagatela=inezia bagaż=bagaglio bagażnik=bagagliaio bagażnik=baule bagażnik=cassa bagażnik=portabagagli bagażowy=facchino bagnet=baionetta bagnisty=paludoso bagnisty=palustre bagno=acquitrino bagno=palude bagno=pantano bajeczny=favoloso bajka=favola bajka=fiaba bajka=novella bajka=racconto bajkowy=favoloso bak=serbatoio bąk=peto bąk=scoreggia bakcyl=bacillo bakłażan=melanzana bakteria=batterio bakteria=microbo bakteriolog=batteriologo bakteriologia=batteriologia bakteriologiczny=batteriologico bałagan=baraonda bałagan=caos bałagan=confusione bałagan=disordine bałagan=scompiglio bałagan=soqquadro balansować=bilancia balansować=equilibrio balansować=pareggio balast=zavorra baldachim=baldacchino balet=balletto

16 balkon=balcone balkon=terrazzino balkon=terrazzo ballada=ballata balon=palloncino balon=pallone balonik=palloncino balonik=pallone balowy=ballo balowy=palla balowy=pallina balowy=pallottola balsam=balsamo balustrada=balaustra balustrada=parapetto balustrada=ringhiera bałwan=idolo bambus=bambù banalny=banale banan=banana bandaż=benda bandaż=bendatura bandaż=fascia bandaż=fasciatura bandażować=bendare bandażować=fasciare bandażowanie=bendaggio bandażowanie=bendatura bandera=bandiera bandera=stendardo bandera=vessillo bandyta=bandito bandyta=rapinatore bandytyzm=banditismo banicja=bando banicja=esilio banita=bandito banita=esilio banita=proscritto bank=banca bank=banco bańka=barattolo bańka=bidone bańka=bolla bankier=banchiere bankiet=banchetto bankiet=convito bankowy=banca bankowy=banco bankructwo=bancarotta bankructwo=fallimento bankrutować=mancare bar=bar barak=baracca baran=ariete baran=montone baranek=abbacchio baranek=agnello barbarzyńca=barbarico barbarzyńca=barbaro barbarzyńca=incivile barbarzyński=barbarico barbarzyński=barbaro bardzo=assai

17 bardzo=molto bardzo=parecchio bariera=barriera bark=spalla barka=barcone barka=chiatta barkarola=barcarola barok=barocco barokowy=barocco barometr=barometro barwa=colorazione barwa=colore barwa=tinta barwa=tintura barwena=triglia barwić=tingere barwinek=pervinca barwnik=colorante barwnik=pigmento barwnik=tinta barwnik=tintura barykada=barricata barykadować=barricare baryłka=barile baryłka=botte baryłka=fusto basen=bacinella basen=bacino basen=catino basen=piscina baśniowy=favoloso baszta=torre baszta=torrione bat=frullino bat=frusta bat=sferza bateria=accumulatore bateria=batteria bateria=pila batog=frullino batog=frusta batog=sferza batuta=bacchetta bawełna=cotone bawełniany=cotone bawialnia=salotto bawić=distrarre bawić=divertire bawić=giocare bawić=interpretare bawić=recitare baza=base bażant=fagiano bazar=bazar bazgrać=scarabocchiare bazgranina=scarabocchio bazia=amento bazia=gattino bazować=basare bazylia=basilico bęben=tamburo bębenek=tamburo bębnić=tamburellare beczeć=belare

18 beczenie=belato beczka=barile beczka=botte beczka=fusto beczułka=botte beczułka=fusto befsztyk=bistecca bekać=ruttare bękart=bastardo bekas=beccaccia bekas=beccaccino beknięcie=eruttare beknięcie=ruttare bela=balla belfer=docente belka=trave benzyna=benzina berło=scettro bestia=animale bestia=bestia bestialstwo=bestialità besztać=sgridare beton=calcestruzzo betonowy=calcestruzzo bez=lillà bez=sambuco bez=senza bezbarwny=pallido bezbarwny=scolorato bezbarwny=scolorito bezbolesny=indolore bezbożny=ateo bezbożny=empio bezbronny=indifeso bezbronny=inerme bezbronny=vulnerabile bezcelowy=inservibile bezcelowy=inutile bezcelowy=vano bezcenny=inestimabile bezczelność=impertinenza bezczelność=impudenza bezczelność=insolenza bezczelność=sfacciataggine bezczelny=impertinente bezczelny=impudente bezczelny=insolente bezczelny=sfacciato bezczynność=inerzia bezczynny=ozioso bezczynny=passivo bezduszny=insensibile bezgraniczny=illimitato bezgraniczny=sconfinato bezgraniczny=smisurato bezgrzeszny=impeccabile bezimienny=anonimo bezinteresowny=altruista bezkształtny=amorfo bezkształtny=informe bezład=confusione bezład=disordine bezład=soqquadro bezładny=rinfusa

19 bezlitosny=inesorabile bezlitosny=spietato bezludny=disabitato bezmiar=immensità bezmyślny=avventato bezmyślny=sconsiderato beznadziejny=disperato beznamiętny=impassibile bezosobowy=impersonale bezowocny=infruttuoso bezowocny=vano bezpieczeństwo=sicurezza bezpiecznik=fusibile bezpiecznik=valvola bezpieczny=salvo bezpieczny=sicuro bezpłatny=gratuito bezpłodny=infecondo bezpłodny=infruttuoso bezpłodny=sterile bezpodstawny=infondato bezpośredni=direttamente bezpośredni=diretto bezpośredni=dritto bezpośrednio=direttamente bezpośrednio=immediatamente bezpośrednio=immediato bezpostaciowy=amorfo bezprawny=abusivo bezprawny=illecito bezprawny=illegale bezprzewodowy=radio bezradny=impacciato bezradny=impotente bezradny=perplesso bezrobocie=disoccupazione bezrobotny=disoccupato bezsenność=insonnia bezsensowny=assurdo bezsensowny=insensato bezsilny=impotente bezsporny=indiscutibile bezsprzeczny=incontrovertibile bezstronność=giustizia bezstronny=equanime bezstronny=giusto bezstronny=imparziale bezstronny=neutrale bezstronny=neutro beztroska=dimenticanza beztroska=negligenza beztroska=spensieratezza beztroski=noncurante beztroski=spensierato bezustanny=continuo bezustanny=incessante bezustanny=permanente bezużyteczny=inservibile bezużyteczny=inutile bezużyteczny=vano bezwarunkowo=assolutamente bezwarunkowy=assoluto bezwarunkowy=incondizionato bezwarunkowy=intero

20 bezwiedny=inconsapevole bezwiedny=inconscio bezwiedny=incosciente bezwład=inerzia bezwład=paralisi bezwładność=inerzia bezwładny=inerte bezwodnik=anidride bezwstydny=insolente bezwstydny=sfacciato bezwstydny=sfrontato bezwstydny=spudorato bezwzględnie=assolutamente bezwzględny=assoluto bezwzględny=intero bezwzględny=spietato bezzwłoczny=istantaneo biadolić=gemere biadolić=mugolare białaczka=leucemia białko=albumina białko=bianco białko=proteina białość=biancore bibliografia=bibliografia biblioteka=biblioteca biblioteka=libreria bić=bastonare bić=battere bić=colpire bić=combattere bić=frullare bić=palpitare bić=percuotere bić=picchiare bić=sbattere bić=sconfiggere bicie=battere bicie=battito bicie=battitura bicie=battuta bicz=flagello bicz=frullino bicz=frusta bicz=sferza biczować=flagellare biczować=frullare biczować=frustare biczować=sbattere biczować=sferzare bieda=bisogno bieda=esigenza bieda=miseria bieda=necessità bieda=povertà bieda=squallore biedak=povero biedny=indigente biedny=miserabile biedny=misero biedny=povero biedny=scarso biedny=sciagurato biedny=squallido

21 biedronka=coccinella bieg=andamento bieg=categoria bieg=corsa bieg=corso bieg=decorso bieg=quotazione bieg=tenore bieg=volata biegać=correre biegać=funzionare biegacz=corridore biegłość=abilità biegłość=destrezza biegły=abile biegły=esperto biegły=perito biegun=polo biegunka=diarrea biegunowy=polare biel=bianchezza biel=bianco biel=biancore bieleć=imbiancare bieleć=sbiancare bielić=candeggiare bielić=imbiancare bielić=sbiancare bielizna=biancheria bierność=passività bierny=inerte bierny=passivo bierzmować=avvalorare bierzmować=confermare bierzmowanie=conferma biesiada=banchetto biesiada=convito bieżnia=pista bigamia=bigamia bigamista=bigamo bila=pallina bila=sfera bilans=bilancia bilans=bilancio bilard=biliardo bilet=biglietto bilet=cartoncino bilet=lista bilet=scheda bilet=tessera bilon=denaro bilon=moneta bilon=zecca biodro=anca biografia=biografia biolog=biologo biologiczny=biologico biotechnologia=biotecnologia biskup=vescovo biszkopt=biscotto bitny=prode bitny=valoroso bitwa=battaglia bitwa=combattimento

22 bitwa=tenzone biuletyn=bollettino biurko=scrivania biurko=ufficio biuro=agenzia biuro=ufficio biuro=uffizio biurokracja=burocrazia biurokrata=burocrate biurokratyczny=burocratico biust=mammella biust=petto biust=seno biust=tetta biwak=bivacco biwakować=bivaccare blacha=latta blacharz=lattoniere błąd=colpa błąd=difetto błąd=errore błąd=fallo błąd=sbaglio bladość=pallore blady=pallido blady=scialbo blady=terreo błądzić=aggirarsi błądzić=errare błądzić=vagare blaga=fandonia błagać=implorare błagać=supplicare błahy=frivolo błahy=futile błahy=insignificante błahy=irrilevante błahy=piccolo błahy=vano błąkać=aggirarsi błąkać=errare błąkać=farneticare błąkać=girovagare błąkać=vagare błąkać=vaneggiare blankiet=modulo blask=barlume blask=brillante blask=fulgore blask=lampadario blask=lucentezza blask=lustro blask=scoppio blask=splendore blask=sprazzo blask=vampa blaszanka=barattolo blaszanka=bidone blaszanka=latta błazen=buffone błazen=pagliaccio błazen=pazzo błędnik=labirinto błędny=difettoso

23 błędny=errante błędny=errato błędny=erroneo błędny=falso błędny=fasullo błędny=guasto błędny=infido błędny=posticcio błędny=sbagliato błędny=scorretto błędny=vizioso błękit=azzurro błękit=blu błękitny=azzurro błękitny=blu blichtr=lustro bliski=imminente bliski=stretto bliski=vicino blisko=appresso blisko=presso blisko=stretto blisko=vicino bliskość=prossimità bliskość=vicinanza bliskość=vicinato blizna=cicatrice blizna=sfregio bliźniaczy=gemello bliźniak=gemello błogość=beatitudine błogość=letizia błogosławić=benedire błogosławić=consacrare błogosławieństwo=benedizione blok=blocco blok=carrucola blok=puleggia blokada=blocco blokować=bloccare blokować=intasare błona=film błona=membrana błona=pellicola blond=biondo blondyn=biondo błotnik=ala błotnik=parafango błotnisty=fangoso błoto=acquitrino błoto=fango błoto=lordura błoto=melma błoto=palude błoto=porcheria błoto=sudiciume bluszcz=edera bluza=blusa bluza=camice bluza=giacca bluza=giacchetta bluza=giubba bluza=giubbotto bluzka=blusa

24 bluzka=camice bluzka=camicetta bluźnierstwo=bestemmia błysk=balenare błysk=fulmine błysk=lampo błysk=sprazzo błysk=vampa błyskać=balenare błyskać=luccicare błyskawica=fulmine błyskawica=lampo błyskawica=saetta błyskawiczny=celere błyskawiczny=impetuoso błyskawiczny=istantaneo błyskawiczny=rapida błyskawiczny=rapido błyskawiczny=svelto błyskotka=fronzolo błyskotka=lustrino błyskotliwy=brillante błyskotliwy=lampante błyszczeć=brillare błyszczeć=lampeggiare błyszczeć=luccicare błyszczeć=rilucere błyszczeć=risplendere błyszczeć=splendere bo=ché bo=perché bóbr=castoro bochenek=pagnotta bocian=cicogna boczek=lardo boczek=lato boczek=pancetta boczny=laterale bodajże=probabilmente bodziec=impulso bodziec=incentivo bodziec=stimolo bogactwo=abbondanza bogactwo=dovizia bogactwo=fortuna bogactwo=opulenza bogactwo=pienezza bogactwo=ricchezza bogactwo=ventura bogaty=abbondante bogaty=benestante bogaty=facoltoso bogaty=ricco boginka=ninfa bogobojny=pio bohater=eroe bohaterski=epico bohaterski=eroico bohaterski=impresa bohaterstwo=coraggio bohaterstwo=prodezza boisko=area boisko=campo bój=battaglia

25 bój=combattimento bój=tenzone boja=boa boja=gavitello bojaźliwość=timidezza bojaźliwy=ritroso bojaźliwy=timido bojaźliwy=timoroso bojaźń=paura bojaźń=sgomento bojaźń=spavento bojaźń=timore bójka=mischia bójka=rissa bójka=tafferuglio bójka=zuffa bojkot=boicottaggio bojkotować=boicottare bojownik=combattente bojowy=battagliero bok=fianco bok=lato bok=pendice boks=pugilato bokser=pugile ból=cordoglio ból=dolere ból=dolore ból=mal ból=male ból=patimento ból=sofferenza ból=spasimo bolec=bullone boleść=cordoglio boleść=crepacuore bolesny=dolente bolesny=doloroso bolesny=penoso bomba=bomba bombardować=bombardare bombowiec=bombardiere bonifikata=ribasso bonifikata=sconto bor=boro bór=bosco bór=foresta bór=legna bór=legname bór=legno bór=selva boraks=borace borowik=porcino borówka=mirtillo borsuk=tasso borykać=lottare bosak=gaffa boski=divino boskość=divinità bóstwo=divinità bosy=scalzo botaniczny=botanico botanika=botanica bowiem=ché

26 bowiem=perché bożek=idolo boży=divino bożyszcze=idolo brać=assumere brać=levare brać=ospitare brać=pigliare brać=prendere brać=ricevere brać=rimuovere brać=ritirare brak=assenza brak=carenza brak=carestia brak=colpa brak=deficit brak=difetto brak=errore brak=fallo brak=insufficienza brak=mancanza brak=penuria brak=sbaglio brak=scarsità brak=vizio brakować=difetto brakować=mancanza brakować=mancare brakować=scarseggiare brama=cancello brama=porta brama=portale bramka=cancello bramka=goal bramka=gol bramka=porta bramka=rete bramka=scopo bransoleta=bracciale bransoleta=braccialetto bransoletka=bracciale bransoletka=braccialetto brat=fratello bratanek=nipote bratanica=nipote braterstwo=fratellanza brawo=applauso brawo=bravo brawura=coraggio brawura=prodezza brąz=bronzo brązowy=bruno brązowy=marrone bredzić=delirare bredzić=farneticare bredzić=vaneggiare brew=sopracciglio bród=guado broda=barba broda=mento brodaty=barbuto brodawka=porro brodawka=verruca

27 brodzić=sguazzare broń=arma brona=erpice bronchit=bronchite bronić=difendere bronić=proteggere bronić=riparare bronić=tutelare broszka=spilla broszura=dépliant broszura=opuscolo brud=lordura brud=porcheria brud=sudiciume brudny=brutto brudny=grasso brudny=lordo brudny=sporco brudny=sudicio brudny=unto brudzić=imbrattare brudzić=insudiciare bruk=lastricato brukiew=navone brukiew=rapa brunatny=bruno brunatny=marrone brutalny=aspro brutalny=brutale brutalny=bruto brutalny=duro brutalny=greggio brutalny=grezzo brutalny=grossolano brutalny=incivile brutalny=rozzo brutalny=rude brutalny=ruvido brutto=lordo bruzda=crespa bruzda=grinza bruzda=ruga bruzda=scanalatura bruzda=solco brydż=ponte brygada=brigata brygada=compagine brygada=squadra bryła=cumulo bryła=globo bryła=solido brylant=brillante brylant=diamante bryza=aura bryza=brezza bryza=rezzo brzask=alba brzask=aurora brzdąkać=strimpellare brzęczeć=ronzare brzęczeć=tintinnare brzęczenie=ronzio brzeg=bordo brzeg=ciglione

28 brzeg=costa brzeg=lembo brzeg=lido brzeg=margine brzeg=orlo brzeg=pendio brzeg=riva brzeg=riviera brzeg=sponda brzęk=tintinnare brzemię=aggravio brzemię=carica brzemię=carico brzemię=fardello brzemię=onere brzemię=soma brzmieć=risuonare brzmieć=squillare brzmieć=suonare brzmienie=audio brzmienie=suono brzoskwinia=pesca brzoza=betulla brzuch=addome brzuch=epa brzuch=pancia brzuszny=addominale brzydki=brutto brzydota=bruttezza brzydzić=disgustare brzytwa=rasoio buchalter=contabile buchalter=ragioniere buchalteria=contabilità buda=baracca buda=palco budka=ricovero budka=rifugio budka=riparo budowa=composizione budowa=costituzione budowa=costrutto budowa=costruzione budowa=edificio budowa=edilizia budowa=formazione budowa=struttura budować=costruire budować=edificare budować=ergere budować=fabbricare budowanie=costrutto budowanie=costruzione budowanie=edilizia budowla=costrutto budowla=costruzione budowla=edificio budowla=edilizia budownictwo=architettura budownictwo=costrutto budownictwo=costruzione budownictwo=edificio budownictwo=edilizia budowniczy=architetto

29 budowniczy=costruttore budulec=bosco budulec=legname budulec=legno budulec=selva budyń=budino budynek=edificio budynek=edilizia budżet=bilancio budzić=destare budzić=svegliare budzić=svegliarsi bufet=bar bufet=buffet bufet=credenza bufiasty=gonfio bufonada=pagliacciata buhaj=toro bujać=dondolare bujać=galleggiare bujny=abbondante bujny=folto bujny=rigoglioso buk=faggio bukiet=mazzetto bukiet=mazzo bukszpan=bosso bulgotać=gorgogliare bulion=brodo bułka=panino bunt=ammutinamento bunt=ribellione bunt=rivolta buntować=ribellarsi buntowniczy=ribelle buntowniczy=riottoso buntownik=ammutinato buntownik=ribelle buntownik=riottoso bura=ammonimento bura=rabbuffo bura=rimbrotto bura=rimprovero burak=barbabietola burczeć=rumoreggiare burda=mischia burda=tafferuglio burda=zuffa burdel=bordello burdel=postribolo burmistrz=sindaco bursztyn=ambra burta=bordo burza=bufera burza=burrasca burza=procella burza=tempesta burza=temporale burzliwy=furioso burzliwy=tempestoso burżuazja=borghesia burżuazyjny=borghese burżuj=borghese burzyć=annientare

30 burzyć=diroccare burzyć=radere burzyć=rovinare busola=bussola busz=boschetto busz=cespuglio but=scarpa but=stivale buta=alterigia butan=butano butelka=boccetta butelka=bombola butelka=bottiglia butik=impresa butny=altezzoso butny=arrogante butwieć=marcire buzia=baciare buzia=bacio buzia=bocca buzia=faccia by=di być=esistere być=essere być=stare bydlak=animale bydlak=bestia bydło=bestiame bydło=bovini byk=toro bykowiec=frullino bykowiec=frusta bykowiec=sferza były=antico bystrość=acume bystrość=finezza bystrość=perspicacia bystrość=sagacia bystry=agile bystry=astuto bystry=celere bystry=dolere bystry=frizzante bystry=impetuoso bystry=intelligente bystry=lepido bystry=perspicace bystry=rapida bystry=rapido bystry=sagace bystry=sollecito bystry=spiritoso bystry=svelto bystry=vivo byt=esistenza byt=essenza byt=essere cackać=coccolare cackać=vezzeggiare cacko=gioia cacko=gioiello cacko=monile całkiem=abbastanza całkiem=completamente

31 całkiem=interamente całkiem=piuttosto całkiem=tutto całkowicie=assolutamente całkowicie=completamente całkowicie=interamente całkowicie=tutto całkowity=assoluto całkowity=complessivo całkowity=completo całkowity=globale całkowity=intero całkowity=pieno całkowity=totale całkowy=integrale całokształt=aggregato całopalenie=olocausto całoroczny=annuale całoroczny=annualmente całoroczny=annuo całość=complessivo całość=importo całość=integrità całość=pieno całość=somma całość=totale całość=tutto całować=baciare całować=baciarsi całować=bacio całun=sudario cążki=pinza ceber=secchia ceber=secchio cebula=cipolla cecha=carattere cecha=caratteristica cecha=caratteristico cecha=tratto cechować=caratterizzare cechować=contrassegnare cechować=marcare cechować=segnare cedowanie=cessione cedr=cedro cedzak=colabrodo cedzić=filtrare cedzidło=colabrodo cęgi=pinza cegła=laterizio cegła=mattone cekin=zecchino cel=bersaglio cel=chiusura cel=disegno cel=fine cel=goal cel=gol cel=meta cel=mira cel=obiettivo cel=oggettivo cel=porta cel=progetto

32 cel=proposito cel=scopo cel=segno cel=traguardo celebrować=celebrare celebrować=festeggiare celebrować=ufficiare celka=cella celny=dogana celować=mirare celownik=mirino celowy=adatto celowy=giovevole celowy=opportuno celowy=proficuo celowy=utile cement=cemento cementowy=cemento cena=aliquota cena=pregio cena=prezzo cena=tasso cenić=apprezzare cenić=calcolare cenić=gradire cenić=pregio cenić=reputare cenić=stimare cenić=valutare cenny=caro cenny=costoso cenny=pregiato cenny=prezioso centrala=centrale centralizacja=accentramento centralizować=accentrare centralny=centrale centrum=centro cenzor=censore cenzura=censura cera=carnagione cera=cute cera=epidermide cera=pelle ceramika=ceramica ceremonia=cerimonia ceremonia=rito cesarski=imperiale cesja=cessione cetnar=quintale cewka=bobina cewka=rocchetto cewka=rotolo cewnik=catetere chałupa=bicocca chałupa=capanna cham=cafone cham=tanghero cham=zoticone chaos=caos chaotyczny=caotico charakter=carattere charakter=indole charakter=natura

33 charakter=simbolo charakter=umore charakterystyczny=caratteristica charakterystyczny=caratteristico charakterystyczny=tipico charakterystyka=caratteristica charakterystyka=caratteristico charakteryzacja=trucco charakteryzować=caratterizzare chata=capanna chcieć=volere chciwość=avarizia chciwość=avidità chciwość=bramosia chciwość=cupidigia chciwy=avaro chciwy=avido chciwy=cupido chciwy=rapace chciwy=vorace chęć=arbitrio chęć=desiderio chęć=voglia chęć=volontà chełpliwy=spaccone chemia=chimica chemiczny=chimico chemik=chimico chętny=disposto chimera=chimera chiromancja=chiromanzia chirurg=chirurgo chirurgia=chirurgia chirurgiczny=chirurgico chleb=pane chlebodawca=padrone chłeptać=lappare chlew=porcile chlipać=singhiozzare chłód=assideramento chłód=freddezza chłód=freddo chłód=fresco chłód=frigido chłód=rezzo chłodnia=frigorifero chłodnica=radiatore chłodnica=termosifone chłodny=assideramento chłodny=freddo chłodny=fresco chłodny=frigido chłodny=gelido chłodziarka=frigorifero chłodzić=raffreddare chłodzić=raffreddarsi chłodzić=refrigerare chłodzić=rinfrescare chłonąć=assorbire chłonny=assorbente chłop=contadino chłopak=garzone chłopak=giovane chłopak=ragazzo

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa -

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13099 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 19.5.2017 L 128/59 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EU w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA AUTORSKA UMOWA ZLECENIA zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo