OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach co polska 3.0. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane; v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.

2 h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu

3 widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;

4 VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE

5 WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

6 f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abecadło=ábécé aberracja=aberráció abnegacja=önmegtagadás abonament=bérlet abonament=előfizetés aborcja=abortusz aborcja=elvetélés aborcja=vetélés absolut=abszolút absolutny=abszolút absolutyzm=abszolutizmus absolutyzm=feltétlenség absolwent=végzett absolwent=végzős absorbowanie=abszorpciós abstrahowanie=absztrakció abstrakcja=absztrakció abstrakcja=elvonás abstrakcja=elvontság abstrakcyjny=elvont abstrakt=elvont abstynencja=absztinencia absurdalny=esztelen aby=hogy aczkolwiek=habár adamaszek=damaszt adaptacja=alkalmazás adapter=lemezjátszó adiunkt=adjunktus administracja=adminisztráció administracja=beadás administracja=kormányzat administrator=adminisztrátor admirał=admirális admirał=tengernagy adopcja=adoptálás adopcja=elfogadás adopcja=örökbefogadás adorator=bámuló adorator=hódoló adorator=imádó adrenalina=adrenalin adres=cím

7 adres=címzés adres=irány adresat=címzett Adrian=Adrián Adwent=Ádvent adwent=eljövetel adwokat=ügyvéd aerodynamiczny=aerodinamikus aerodynamiczny=áramvonalas aerodynamika=aerodinamika aeronautyczny=légügyi aeronautyczny=repülési aeronautyka=léghajózás aerozol=aeroszol afera=botrány Afgańczyk=afgán Afganistan=Afganisztán Afganka=afgán afgański=afgán afisz=falragasz afisz=plakát Afryka=Afrika Afrykańczyk=afrikai Afrykanka=afrikai afrykański=afrikai Aga=Ágnes agar-agar=agaragar Agata=Ágota agencja=ügynökség agent=ügynök agitator=agitátor agitator=lázító aglomeracja=agglomeráció aglomerat=agglomerátum aglomerat=összehordott Agnieszka=Ágnes agonia=agónia agonia=haldoklás agrafka=biztosítótű agregat=aggregátum agresja=agresszió agresor=agresszor agresor=támadó agrest=egres agresywny=agresszív agronom=agronómus akacja=akác akademia=főiskola akademicki=akadémiai akademicki=főiskolai akademik=akadémikus akapit=bekezdés akcelerator=gyorsító akcent=akcentus akcent=hangsúly akcent=hangsúlyjel akceptacja=elfogadás

8 akceptacja=elfogadvány akceptować=elfogad akcja=akció akcja=bevetés akcja=cselekmény akcja=értékpapír akcja=hadjárat akcja=részvény aklimatyzacja=meghonosodás akomodacja=akkomodáció akompaniament=kíséret akompaniować=kísérni akord=akkord akord=ívhúr akordeon=harmonika akordeon=tangóharmonika akrobata=akrobata aksamit=bársony aksamitka=körömvirág aksjomat=alaptétel aksjomat=axióma aksjomat=sarkigazság aksjomat=sarktétel akt=akt akt=cselekedet akt=felvonás akt=tett aktor=színész aktorka=színésznő aktówka=aktatáska aktówka=irattáska aktualnie=jelenleg aktualność=aktualitás aktualny=aktuális aktualny=érvényes aktualny=időszerű aktualny=jelen aktualny=jelenlegi aktyn=aktínium aktyw=aktíva aktywacja=aktiválás aktywnie=aktívan aktywność=aktivitás aktywność=elfoglaltság aktywność=ténykedés aktywny=aktív akumulator=akkumulátor akumulator=energiatároló akumulator=üteg akupunktura=akupunktúra akurat=éppen akurat=pontosan akustyczny=akusztika akustyczny=akusztikai akustyczny=akusztikus akustyczny=hangzó akustyka=akusztika

9 akustyka=akusztikai akuszeria=szülészet akuszerka=bába akuszerka=szülésznő akwarela=akvarell akwarela=akvarellfesték akwarium=akvárium akwizytor=kortes alabaster=alabástrom alarm=légiriadó alarm=riadalom alarm=riadó alarm=riasztóberendezés alarmować=riadóztatni alarmowy=riadalom alarmowy=riadó alarmowy=riasztóberendezés Albańczyk=albán Albania=Albánia Albanka=albán albański=albán albatros=albatrosz albinos=albínó albo=vagy album=album album=nagylemez albumina=fehérje alchemia=alkímia alchemia=aranycsinálás alchemik=alkimista alchemik=aranycsináló ale=azonban ale=de ale=hanem alegoria=allegória alegorycznie=allegorikusan alegoryczny=allegorikus aleja=fasor Aleksandra=Alexandra alergia=allergia alergiczny=allergiás ależ=hanem ależ=hiszen alfabet=ábécé alfabetyczny=betűrendes alga=alga algebra=algebra algebraiczny=algebrai algorytm=algoritmus alibi=alibi alibi=máshollét alifatyczny=alifás aligator=alligátor alimenty=tartásdíj alkaliczność=lúgosság alkaliczność=szikesség alkohol=alkohol

10 alkohol=szesz alkoholik=alkoholista alkoholik=iszákos alkoholizm=alkoholizmus alkoholowy=alkoholista alkomat=alkoholszonda alkowa=alkóv Alleluja!=Alleluja! Alleluja!=Halleluja! alotropia=allotrópia alpejski=alpesi alpinista=alpinista alpinistyka=hegymászás alternatywa=alternatív alternatywa=választás alternatywnie=vagylagosan alternatywny=alternatív altówka=brácsa altruistyczny=altruista aluminium=alumínium ałun=timsó aluwialny=alluviális aluzja=célzás aluzja=utalás amalgamat=amalgám amator=amatőr ambasada=nagykövetség ambasador=nagykövet ambicja=ambíció ambicja=nagyravágyás ambicja=törekvés ambitny=ambiciózus ambiwalentny=ambivalens ambona=szószék ambrozja=parlagfű ambulans=mentőautó ambulatorium=orvosi ameba=amőba Amelia=Amália ameryk=amerícium Amerykanin=amerikai Amerykanka=amerikai amerykanka=fotelágy amerykański=amerikai ametyst=ametiszt amfiteatr=erkély amnestia=amnesztia amnezja=amnézia amnezja=emlékezetkiesés amnezja=emlékezetvesztés amoniak=ammónia amortyzacja=amortizáció amortyzacja=értékcsökkenés amortyzacja=törlesztés amortyzator=lökésgátló amplituda=amplitúdó amulet=talizmán

11 anachroniczność=anakronizmus anachroniczny=anakronisztikus anachronizm=anakronizmus anachronizm=kortévesztés analfabeta=írástudatlan analityka=analitika analiza=analízis analiza=elemzés analogia=analógia analogiczny=analóg analogiczny=rokon ananas=ananász anarchia=anarchia anatom=anatómus anatomia=anatómia anatomia=bonctan anatomicznie=anatómiailag anatomiczny=anatómiai anatomiczny=bonctani Andrzej=András Andżelika=angyalfű anegdota=adoma anegdota=anekdota anegdota=história anegdota=történet anegdotka=anekdota aneks=féregnyúlvány aneks=függelék aneks=melléklet aneks=vakbél aneksja=bekebelezés aneksja=elfoglalás anektować=annektál anemia=anémia anemia=vérszegénység anemiczny=vérszegény anestezja=érzéstelenítés anestezja=érzéstelenség Aneta=Anett angażować=alkalmazni angażować=szerződtetni Angielka=angol angielski=angol Anglia=Anglia Anglik=angol ani=se Ania=Anna anielski=angyali animizm=animizmus anioł=angyal Anita=Anita ankieta=kérdőív Anna=Anna anoda=anód anomalia=anomália anonimowo=inkognitóban anonimowo=névtelenül

12 anonimowo=rangrejtve anonimowość=ismeretlenség anonimowość=névtelenség anons=bejelentés anormalny=abnormális antagonistyczny=antagonisztikus antagonizm=antagonizmus antałek=hordócska Antarktyda=Antarktisz antena=antenna antena=csáp antidotum=ellenméreg antidotum=ellenszer antropolog=antropológus antropologia=antropológia antropologia=embertan antropologiczny=antropológiai antybiotyk=antibiotikum antyczny=antik antyczny=ókori antyk=antik antyk=ókor antyk=ókori antyk=régiség antykoncepcyjny=fogamzásgátló antykwariat=antikvárium antylopa=antilop antymon=antimon antypatia=antipátia antypatia=ellenszenv antypatyczny=antipatikus antysemicki=antiszemita antysemita=antiszemita antysemityzm=antiszemitizmus antyteza=antitézis antyteza=szembeállítás antywojenny=háborúellenes anulować=lemond anyż=ánizs anyżek=ánizs aparat=apparátus aparat=készülék aparatura=berendezés apartament=apartman apartament=szvit apaszka=sál apatia=apátia apel=felhívás apel=szózat apelacja=felhívás apelacja=fellebbezés apelować=felhívás apetycznie=hívogatóan apetyczny=étvágygerjesztő apetyt=étvágy apetyt=vágy aplikacja=alkalmazás

13 apokalipsa=apokalipszis apokryficzny=apokrif apologia=bocsánatkérés apostata=hitehagyott apostoł=apostol apostolski=apostoli apostrof=aposztróf apostrofa=aposztróf aprobata=helyeslés aproksymacja=közelítés apteczka=elsősegélycsomag apteczka=kötszerláda apteczka=mentőláda apteka=gyógyszertár apteka=patika aptekarz=gyógyszerész aptekarz=vegyész arabeska=arabeszk arabski=arab arbitralny=önhatalmú arbitralny=önkényes arbuz=dinnye arbuz=görögdinnye archanioł=arkangyal archeolog=archeológus archeologiczny=archeológiai archetyp=archetípus archipelag=szigetvilág architekt=építész architektura=építészet archiwista=levéltáros archiwizować=archivál archiwum=archívum arcybiskup=érsek arcybiskupstwo=érsekség arcydzięgiel=angyalgyökér arcydzieło=műalkotás arcydzieło=remekmű areszt=fogda areszt=fogság areszt=lefoglalás areszt=letartóztatás aresztować=letartóztat aresztowanie=letartóztatás Argentyna=Argentína argon=argon argument=érv argumentacja=okfejtés argumentować=érvel arka=bárka arlekin=pojáca armata=ágyú armata=löveg armatura=armatúra Armeńczyk=örmény Armenia=Örményország Armenka=örmény

14 armeński=örmény armia=hadsereg arnika=árnyékfű aromat=aroma aromat=illat aromat=szag aromatyczny=aromás arsen=arzén arsenał=arzenál arsenowy=arzén arszenik=arzén arteria=artéria arteria=ütőér arteria=verőér Artur=Artúr artykuł=árucikk artykuł=cikk artykulacja=artikuláció artykułować=tagolt artyleria=tüzérség artylerzysta=tüzér aryjski=árja arystokracja=arisztokrácia arystokrata=arisztokrata arytmetyczny=aritmetika arytmetyczny=aritmetikai arytmetyczny=számtani arytmetyka=aritmetika arytmetyka=számtani as=ász asekuracja=biztosítás aseptyczny=steril asertywność=önérvényesítés asesor=ülnök asfalt=aszfalt asfaltować=aszfalt asocjacja=egylet asonans=asszonánc asonans=összehangzás asortyment=választék asteroida=kisbolygó asterysk=csillagocska astma=asztma astmatyczny=asztmás astmatyk=asztmás astrolog=csillagjós astronom=csillagász asymilacja=asszimiláció asymilacja=hasonulás asymptotyczny=aszimptotikus asystent=asszisztens asystent=varázsló asystentka=asszisztens Asyż=Assisi atak=bemenet atak=csörte atak=roham

15 atak=támadás ateista=ateista ateizm=ateizmus Ateny=Athén atłas=szatén atletyczny=atlétikai atletyczny=atletikus atletyczny=kisportolt atletyka=atlétika atmosfera=atmoszféra atmosfera=lég atmosfera=légkör atmosferyczny=atmoszférikus atom=atom atomowy=atom atrakcyjny=látványos atrakcyjny=vonzó atrament=tinta atrium=átrium atrofia=elcsökevényesedés atrofia=sorvadás atropina=atropin atrybut=tulajdonság atut=adu audiencja=hallgatóság audycja=közvetítés audytorium=hallgatóság aukcja=aukció aureola=bimbóudvar aureola=dicsfény aureola=glória aureola=nimbusz Australia=Ausztrália Australijczyk=ausztrál Australijka=ausztrál australijski=ausztrál Austria=Ausztria autentyczność=eredetiség autentyczność=hitelesség autentyczność=valódiság autobiograficzny=önéletrajzi autobus=autóbusz autobus=busz autograf=autogram autokar=autóbusz autoklaw=autokláv autokracja=önkényuralom automat=automata automatycznie=automatikusan automatyczny=automatikus automatyczny=gépies automatyzacja=automatizálás automatyzacja=gépesítés automobilista=autós autonomia=autonómia autonomiczny=autonóm autopsja=hullaszemle

16 autopsja=önészlelés autopsja=tetemvizsgálat autor=író autorka=írónő autorski=szerzői autostop=autóstopp autostopowicz=stoppos autostopowiczka=autóstoppos autostrada=autópálya autostrada=autóút awans=előléptetés awantura=botrány awantura=perpatvar awantura=színtér awantura=veszekedés awanturniczy=kalandos awaria=meghibásodás awaria=üzemzavar awersja=irtózás aż=egészen ażeby=azért ażeby=hogy Azerbejdżan=Azerbajdzsán Azja=Ázsia Azjata=ázsiai Azjatka=ázsiai azjatycki=ázsiai azot=nitrogén azotan=nitrát azotowce=nitrogéncsoport ażurowy=azsúros azyl=menhely baba=banya baba=vénasszony babcia=nagymama bąbel=buborék bąbel=hólyag bąbel=zárvány babka=nagymama babrać=kenet bać=félelem bać=félni bać=szurkol baca=juhászgazda baca=pásztor baczność=vigyázat badać=kutatni badać=vizsgál badacz=kutató badanie=kutatás badanie=tanulás badanie=tanulmányozás badanie=vizsgálás badanie=vizsgálat bagatela=csekélység bagaż=csomag bagaż=poggyász

17 bagażnik=csomagtartó bagażnik=utazóláda bagażowy=hordár bagnet=bajonett bagnet=rohamkés bagnet=szurony bagnisty=ingoványos bagnisty=lápos bagnisty=mocsaras bagno=berek bagno=ingovány bagno=mocsár bagno=posvány bajeczny=mesés bajka=állatmese bajka=mese bajka=novella bajka=történet bak=benzintank bak=benzintartály bąk=bögöly bąk=bölömbika bąk=fing bakłażan=padlizsán bakterie=baktérium bal=bál bałagan=felfordulás bałagan=káosz bałagan=rendetlenség bałagan=rumli bałamut=szívtipró balanga=buli balanga=házibuli balansować=ellensúly balansować=mérleg balast=ballaszt balastować=ballaszt Balaton=Balaton baldachim=baldachin baldachim=mennyezet balet=balett baletnica=balerina balistyka=ballisztika balkon=balkon balkon=erkély balkon=karzat ballada=ballada balon=ballon balon=léggömb baloniarz=léghajós balonik=ballon balonik=léggömb balowy=labda balsam=balzsam balsamiczny=balzsamos Baltazar=Boldizsár bałtycki=balti

18 Bałtyk=Balti-tenger balustrada=korlátbáb balustrada=korlátoszlop bałwan=bálvány bałwochwalczy=bálványozó bałwochwalstwo=bálványimádás bałwochwalstwo=bálványozás bambus=bambusz banalność=banalitás banalny=lapos banan=banán bananowy=banán bandaż=kötszer bandaż=pólya bandyta=bandita bandyta=útonálló bandżo=bendzsó banicja=számkivetés banita=számkivetés banita=számkivetett bank=bank bank=pénzintézet bańka=buborék bańka=kancsó bańka=korsó bańka=zárvány banki=betét bankiet=bankett bankiet=díszvacsora banknot=bankjegy banknot=papírpénz bankomat=bankautomata bankowość=bankügyletek bankowy=bank bankrut=vagyonbukott baptysta=baptista bar=bár bar=bárium bar=italbolt bar=italmérés baran=kos baranek=bárány barani=bárány barani=birka baranina=birkahús barbakan=körbástya Barbara=Barbara barbarzyńca=barbár barbarzyństwo=barbárság bardziej=inkább bardziej=jobban bardzo=nagyon barek=bárszekrény bariera=akadály bark=váll Barok=barokk barokowy=barokk

19 barowy=bár barowy=büfé barszcz=céklaleves barwa=hangszín barwa=nemzetiszín barwa=szín barwinek=télizöld barwny=színes bary=váll barykada=barikád barykadować=barikád baryłka=üzletkör bas=basszus basen=medence basen=mosdótál basen=vájdling basen=vízmedence Basia=Barbara basista=basszus baśń=mese baśń=népmese baśniowy=mesés basowy=basszus baszta=bástya baszta=torony batalion=zászlóalj bateria=akkumulátor bateria=elem bateria=üteg batuta=pálca bawełna=gyapot bawełna=pamut bawełniany=gyapot bawełniany=pamut bawełniany=pamutszövet bawić=időzni bawić=játszik bawić=tartózkodni bawół=bivaly baza=bázis bazalt=bazalt bażant=fácán bazar=bazár bazgranina=firkálás bazgranina=irkafirka bazgroły=ákombákom bazgroły=irkafirka bazia=barka bazie=barka bazylika=bazilika Beata=Beáta bębenek=kisdob bębnić=dobolni becik=pólya beczka=hordó beczka=üzletkör beczułka=hordó

20 beczułka=üzletkör będą=lesznek będę=leszek będzie=lesz będziecie=lesztek będziemy=leszünk będziesz=leszel befsztyk=bélszín befsztyk=bifsztek behawioralny=viselkedési bękart=fattyú bękart=korcs bekas=szalonka bekon=angolszalonna bekon=szalonna bela=bála bela=köteg belfer=tanár Belg=belga Belgia=Belgium Belgijka=belga belgijski=belga Belgrad=Belgrád belka=gerenda belka=mestergerenda Benedykt=Benedek benedyktyn=bencés benedyktyński=bencés Benek=Benedek Beniamin=Benjámin benzen=benzol benzyna=benzin berbeć=poronty berek=fogócska beret=svájcisapka berkel=berkélium berło=jogar Bernadeta=Bernadett beryl=berillium bestia=állat bestialstwo=állatiasság bestialstwo=bestialitás beton=beton betonowy=beton bez=bodza bez=orgona beż=bézs bezalkoholowy=alkoholmentes bezbłędny=hibátlan bezbolesny=fájdalommentes bezbożny=ateista bezbronny=fegyvertelen bezcelowy=céltalan bezcelowy=értelmetlen bezcelowy=hiábavaló bezcenny=felbecsülhetetlen bezchmurny=felhőtlen

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Creatve Commons 0

Analiza prawna Creatve Commons 0 Analiza prawna Creatve Commons 0 Przedmiot analizy dr Krzysztof Siewicz Przedmiotem niniejszego dokumentu, którego przygotowanie zleciła autorowi Fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo