OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abecadło=alfabe abonent=abone absencja=tunebûn absolutny=xwerû absorbować=mêtin adaptować=lêanîn adaptować=rêzkirin adaptować=sererastkirin administracja=hikûmet administracja=kargerî administrować=birêvebirin administrować=kargerandin administrowanie=kargerî adres=alî adres=hind adres=rex adresować=navnîþan adwokat=parêzer afera=bûyer afera=hetîketî afisz=kart agencja=ajans agentura=ajans agitować=çelqandin agitować=hejandin

7 agitować=têwerdan agonia=kêþa agresja=êrîþ ajencja=ajans akapit=bend akceptować=erêkirin akceptować=pesendkirin akcja=bandor akcja=bizav akcja=çalakî akcja=doman akcja=gurbizî akcja=mêþ akcja=pêvajo akrobata=canbaz aktor=yarîker aktualny=bibandûr aktualny=karîger aktualny=sax aktualny=zindî aktywność=bizav aktywność=çalakî aktywny=çalak albo=an albowiem=lewre aleja=kolan aleja=kûçe alfabet=alfabe amator=bajen amator=baweþîn amator=baweþînk ambasada=balyozxane ambasador=balyoz ambasador=sefîr analizować=dahûrandin analizować=lêgerîn analizować=lêkolîn analizować=xwendin anegdota=çîrok anegdota=derew anegdota=derkenar anegdota=dîrok anegdota=efsane anegdota=mêjû aneks=apandîs angażować=demankirin anioł=feriþteh anioł=melek aniżeli=ji anonimowy=gelêrî anonsować=ragihandin anormalny=neasayî antycypować=bendeman antycypować=payîn antyczny=kevn antyczny=kevnare antyczny=mêj antyczny=perûk anulować=betalkirin anulować=kêmkirin anulować=rakirin anyż=anîs anyż=anix aparat=alav

8 aparat=amûr aparat=rist aparatura=alav aparatura=amûr aparatura=rist aplikant=berendam apostrof=dabir apostrofa=dabir apretura=dawî apretura=kuta apretura=kutakirin apretura=qedandin apretura=talî aprobować=erêkirin aprobować=pesendkirin apteka=tîmargeh aptekarz=dermanfiroþ aresztować=binçavî aresztować=binçavkirin aresztować=fehmkirin aresztować=fêmkirin aresztować=rawestandin aresztować=sekinandin aresztować=têgihiþtin aresztowanie=aqil aresztowanie=tirs aresztowanie=xof arkusz=pel armata=tifing artykuł=gotar artykuł=hevpar artykuł=hevparî artykuł=kaxiz artykuł=rojname asekuracja=soz asocjacja=komel asocjacja=komele asocjacja=sazî asocjacja=sazûman asygnować=guncaw asymilować=lêanîn atak=guncaw atakować=barkirin atakować=biha atakować=buha atakować=êrîþ atakować=êrîþkirin atakować=tawanbarkirin atmosfera=mêd atmosfera=seqa atrakcyjny=balkeþ atrakcyjny=baþ atrament=hibr autograf=îmze autonomiczny=xweser autor=nivîskar autor=nûser autorytet=hukûmet autorytet=pispor autorytet=raye awantura=dik awantura=pevçûn awantura=qor awantura=rêz

9 awaria=bêtar awaria=bobelat awaria=qeda babrać=ax babrać=lewitandin babrać=xwelî bać=saw bać=tirs bać=xof baczność=bal baczność=dêhn baczność=serinc baczny=jîndar baczny=sax baczny=þeng baczny=zindî badać=dahûrandin badać=ezmûn badać=lêgerîn badać=lêkolîn badać=xwendin badanie=ezmûn badyl=çembil badyl=destik bagno=çirav bagno=meraze bajka=çîrok bajka=derew bajka=dîrok bajka=efsane bajka=mêjû bałagan=alozî balansować=hevkêþ balet=bale ballada=goranî ballada=kilam ballada=lawij bandera=al bandera=ala banicja=qedexe banicja=qedexekirin bankrut=babidest bankrut=malketî bar=çaw bar=ço bardzo=jî bardzo=tijî bariera=çaw bariera=ço bariera=þax bark=mil barwny=zelal basen=çapemenî bawić=leyîstin bawić=leyîstok bawić=lîstik bawić=lîstok bawić=terane baza=bingeh baza=binyad baza=hîm bazować=bingeh bazować=binî bazować=binyad

10 bazować=hîm bazować=xîm bębnić=dahol bestia=sewal bezbarwny=çilmisî bezczelność=hêrs bezczelność=reh bezczelność=rih bezimienny=gelêrî bezpieczeństwo=derhûde bezpieczeństwo=ewlehî bezpieczeństwo=ewlekarî bezpodstawny=bêbingeh bezpośredni=tavilê bezpośredni=yekser bezrobotny=betal bezstronny=dadyane beztroski=bêxem bezustanny=bêdawî bezwarunkowy=teqez bezwarunkowy=xwerû bezwzględny=xwerû bezzwłoczny=tavilê bezzwłoczny=yekser białko=spî bić=ceng bić=doz bić=kutan bić=pevçûn bić=têkoþîn bić=þer bicie=kutan bicie=lêbezîn bicie=lêdan bicie=lêxistin bieda=divêtî bieda=pêdivî bieda=pêwîstî biedny=belengaz biedny=fena biedny=reben biedny=xizan bieg=baz bieg=bazdan biegłość=huner biegły=jêhatî biegły=pispor biel=spî bijatyka=pevçûn bilet=kart biodro=qorik bitny=dilawêr bitny=egît bitny=mêrxas biurko=nivîsgeh biuro=ajans biuro=karûbar biuro=nivîsgeh biuro=ofîs błąd=kêm błąd=kêmasî błąd=þaþî błąd=xeletî blady=çilmisî

11 blankiet=fesal blankiet=qidûm blankiet=þekl blask=pêt blask=rivîn bliski=girtî bliski=nezîk błogi=aram błogi=asûde błogosławić=pesindan blokować=asêkirin błona=fîlm blond=bedew blond=çak blond=dadyane blond=kej blond=zerî błoto=herî błoto=mûle błoto=qilêr błoto=qirêj bluza=sako błyskawiczny=gav błyskawiczny=tavilê błyskawiczny=yekser błyskotliwy=bextewar błyskotliwy=jîr błyskotliwy=xûjal błyskotliwy=zelal bo=lewre boczek=alî boczek=hêl boczek=kêlek boczek=kevî boczek=rex bogactwo=bext bogactwo=dewlemendî bogactwo=dolmendî bogactwo=mal bogactwo=temel bogaty=berdar bogaty=dewlemend bogaty=kerane bogaty=kertek bogaty=maldar bojaźliwy=bêzirav bojaźliwy=newêrek bojaźliwy=tirsonek bójka=pevçûn bojownik=þervan bok=alî bok=hêl bok=kêlek bok=kevî bok=rex ból=renc bolec=brûsk boleść=renc bolesny=daxbar bolesny=dilbikul bolesny=xemgîn bombardować=eyar bonifikacja=destûr bonifikata=destûr

12 borykać=doz bowiem=lewre brać=fêmkirin brać=girtin brać=kar brać=standin brać=wergirtin brać=zeftkirin brak=kêm brak=kêmasî brak=kêmî brak=tunebûn brakować=pêwîstî brakować=xwestin bramka=amanc bramka=armanc bramka=mebest bransoleta=bazin bransoleta=xelek bransoletka=bazin bransoletka=xelek branża=pirsgirêk broda=rih broda=zenî broń=bask broń=mil broń=pî broń=tifing bronić=komkirin bronić=parastin bronić=rihakirin bronić=rizgarkirin browar=kelandin brud=qilêr brud=qirêj brudny=çepel brudny=gemar brudny=kirêt brudny=mujikî brudny=qilêr brudzić=çepel brudzić=gemar brudzić=kirêt brudzić=mujikî brudzić=qilêr brudzić=qirêj brutalny=kovî brutalny=sext brutalny=xav brydż=pir brygada=partî bryza=sir brzask=berbang brzask=metîn brzask=spêde brzeg=alî brzeg=hêl brzeg=kêlek brzeg=kevî brzeg=rex brzmieć=deng brzmieć=tendurust brzuch=navik brzydki=bed

13 budka=senger budka=star budowa=makezagon budowa=saz budowa=sazî budować=avakirin budować=çêkirin budować=damezrandin budować=sazkirin budowla=avahî budowla=saz budowla=sazî budowla=xanî budynek=avahî budynek=saz budynek=sazî budynek=xanî budżet=diravname bujny=berdar bujny=kertek bunt=raperîn burda=pevçûn butny=serbilind buzia=dev być=bûn bydlak=sewal były=berê były=mêj bystrość=huner bystry=aqilmend bystry=bernac bystry=bextewar bystry=jêhatî bystry=jîr bystry=kone bystry=tûj bystry=xasûk bystry=xûjal bystry=zelal bystry=zîrek bystry=zîrevan byt=bûn byt=jîn całkowity=hemû całkowity=sercem całkowity=tev całkowity=top całkowity=xwerû całkowity=yekpare całokształt=sercem całokształt=yekpare całość=guran całość=sercem całość=yekpare całować=paçkirin całować=ramûsan całować=ramûsîn ceber=satil cecha=çawanî cechować=binavkirin cedować=guhêztin cedować=veguhêztin cedzak=kefgîr cedzak=mefsik

14 cedzak=parzûn cedzić=kefgîr cedzić=parzûn cedzidło=kefgîr cedzidło=parzûn cel=amanc cel=armanc cel=bidawîbûn cel=bidawîkirin cel=dawî cel=hind cel=kutabûn cel=mebest cel=nîþan celka=þane celny=rast celowy=bikêrhatî celowy=guncaw cena=biha cena=buha cena=rêje cenić=biha cenić=giringahî cenić=giringî cenić=nirx centrum=bal ceramiczny=ferfûr ceramika=ferfûr cham=sewal chaotyczny=bêserûber charakter=sinc charakter=siruþt charakter=taybetmendî charakter=xwerist charakter=xweza charakterystyczny=cîgir charakterystyka=sinc charakterystyka=taybetmendî charakteryzować=binavkirin chcieć=awat chcieć=daxwaz chcieć=pêwîstî chcieć=wê chcieć=xwestin chleb=nan chłód=bahor chłód=sar chłód=zekem chłodny=hênik chłodny=sar chłodzić=hênik chłodzić=hênikkirin chłonąć=dabêlandin chłonąć=daqurtandin chłonąć=mêtin chłop=cotkar chłop=gundî chłop=kabra chłop=mêr chłop=zilam chłopak=ciwanî chłopak=lawik chłopak=xort chłopak=xortanî

15 chłopiec=lawik chłopiec=xort chłostać=kutan chmura=ewr chmurny=ewrawî chociaż=fena chociaż=mîna chociaż=nola chociaż=nolî chociaż=wek chód=bizav chód=lebat chodzić=birêveçûn chodzić=çûn chodzić=gehîþtin chodzić=gihaþtin chodzić=hatin chodzić=ragihiþtin chomąto=berstûk chomąto=gerdenî chomąto=pastîn chomąto=pîst chorągiew=al chorągiew=ala choroba=pirsgirêk choroba=xem chory=dîn chować=vedizîn chrapliwy=sext chrobry=dilawêr chrobry=egît chrobry=mêrxas chromać=kulîn chronić=parastin chronić=strandin chropowaty=sext chustka=destmal chwalić=pesindan chwiać=avêtin chwiać=hejandin chwiać=hezandin chwiejność=dudilî chwiejny=dudil chwila=bîsk chwila=car chwila=çax chwila=dem chwila=gav chwila=kat chwila=kêlîk chwila=wext chwilowy=demdemî chwytać=fêmkirin chwytać=girtin chwytać=zeftkirin chyba=bêguman chyba=mîsoger chytrość=huner chytry=aqilmend chytry=bernac chytry=kone chytry=xasûk chytry=zîrek ciąć=birîn

16 ciągle=aram ciągle=asûde ciągle=domdar ciągle=hê ciągle=hîn ciągle=hîna ciągle=tim ciągły=bêdawî ciągły=domdar ciągły=mayînde ciągły=nemir ciągły=sermed ciałko=beden ciałko=cendek ciałko=laþ ciało=beden ciało=cendek ciało=laþ ciasny=teng ciąża=avisbûn cichy=aram cichy=asûde cichy=nerm cichy=tîl cichy=tîþ cięcie=beþ cięcie=liq cięcie=parçe cięcie=perçe ciecz=ron ciekawość=zîranî ciekawostka=zîranî ciekawski=ecêb ciekawy=ecêb cieknąć=dilopkirin cieknąć=niqutîn ciemność=tarî ciemny=daxbar ciemny=dilbikul ciemny=gong ciemny=xemgîn cień=giyan cieniować=sî cieniować=sih cienki=tenik cienki=zirav cieplarnia=sera ciepło=tîn cierń=dirî cierń=stirî cierpieć=ragirtin cierpienie=derd cierpienie=keser cierpienie=kêþa cierpienie=kul cierpienie=renc cierpienie=xem cierpki=sext cierpki=tûj cierpliwość=tebat cieszyć=kêf ciężki=dijwar ciężki=giran ciężki=girîng

17 ciężki=hiþk ciężki=sext ciężki=zeb ciężki=zexm ciężki=zexmet ciocia=xaltî ciotka=xaltî ciskać=avêtin ciżba=girse clić=diyar clić=eþkere clić=paqijkirin clić=temîz clić=zelal cło=bac cło=ferheng cło=sparte cmokać=paçkirin cmokać=ramûsan cmokać=ramûsîn cnotliwy=xwerû codzienny=rojane córka=keç cudowny=nuwaze cudzoziemski=biyanî cwany=aqilmend cwany=bernac cwany=kone cwany=xasûk cwany=zîrek ćwiczyć=behreme ćwiczyć=kiryar ćwiczyć=qulkirin ćwiczyć=tren ćwiek=bizmar cykl=çerx cykl=heyam cyklon=bablîsok cytryna=lîmon czapka=kum czara=çapemenî czas=car czas=çax czas=çerx czas=dem czas=heyam czas=kat czas=wext czasami=carinan czasami=carna czasami=geh czasem=carinan czasem=carna czasem=geh czasomierz=katjimêr czasopismo=kaxiz czasopismo=kovar czasopismo=rojname czasopismo=rojnivîsk czasownik=lêker czasownikowy=devkî cząstka=bir cząstka=liq czcić=rêz

18 czcionka=çavkanî czekać=bendeman czekać=payîn czelność=hêrs czelność=reh czelność=rih czeluść=kendav czepek=kum czerpać=xêzkirin czerpak=hesk czerstwy=bihêz czerstwy=xurt czerwony=sor część=beþ część=çarenûs część=edet część=gel część=heb część=hêman część=kom część=lib część=liq część=parçe część=perçe część=pirr część=rêje część=yekîne część=zehf często=gelek często=pir człon=endam człon=hêman członek=endam członek=kabra członek=kîr członek=mêr członek=zilam człowiek=kabra człowiek=mêr człowiek=mirov człowiek=zilam czosnek=sîr czuć=dilîn czuć=hes czuć=hestîn czuć=hestpêkirin czuć=pêhesîn czuły=zîz czuwać=meyzandin czuwać=nêrîn czuwać=raçavkirin czworokąt=kare czy=an czy=heke czyn=bandor czyn=bizav czyn=çalakî czyn=gurbizî czyn=mêþ czynnik=ajans czynność=bandor czynność=bizav czynność=çalakî czynność=doman

19 czynność=gurbizî czynność=mêþ czynność=pêvajo czynny=çalak czynny=nîgaþî czynsz=deman czynsz=demankirin czyrak=kelandin czyścić=birêkûpêk czyścić=pak czyścić=pakkirin czyścić=pakûj czyścić=palîn czyścić=paqij czyścić=paqijkirin czyścić=parzîn czyścić=rêkûpêk czyścić=sererast czyścić=xubar czyścić=xwerû czysty=ron czysty=xwerû czysty=zexm czysty=zîrek dachówka=qafik daleki=dûr daleko=dûr daleko=dûrtir dama=stî dane=agahî dar=diyarî dar=xelat darczyńca=dayende darować=bexiþandin darować=lêborîn datek=gotar datek=hevpar datek=hevparî datować=dîrok dawać=berdan dawać=birêvebirin dawać=kargerandin dawca=dayende dawny=berê dawny=kevn dawny=kevnare dawny=mêj dawny=perûk dbałość=bergirî dbałość=xem debata=nîqaþ debatować=nîqaþ dech=bêhn dech=henase decyzja=biryar dedykować=nezirkirin defekt=kêm defekt=kêmasî defekt=þaþî defekt=xeletî deficyt=kêmî definitywny=dawî dekoracja=xeml dekret=ferman

20 dekret=pergal dekret=rêz dekret=sipariþ delegat=cîgir delikatny=nerm delikatny=tenik delikatny=tîl delikatny=tîþ delikatny=zirav delikatny=zîz demaskować=mêrandin demokrata=demokrat demokratyczny=demokratîk denerwować=behicandin denerwować=qehirandin departament=bask desant=irq desant=nîjad desant=regez desant=zayend deszczowy=baranî determinować=birêvebirin detonacja=teqîn detonować=teqîn dialog=danûstandin dlatego=hanê dlatego=welê dlatego=werê dlatego=wilo dług=bac dług=sparte długość=bejn długość=mawe długość=qam dno=bin dno=binî dno=binyad dno=jêr do=bi do=heta do=heya do=nav doba=roj dobierać=bijarte dobitny=bihêz dobitny=xurt dobosz=daholjen dobrobyt=dewlemendî dobrobyt=dolmendî dobrobyt=mal dobrobyt=temel dobroczynny=bikêrhatî dobry=baþ dobrze=çak dobrze=çê dobrze=qenc dobrze=tenik dobrze=zirav dochód=havil dochód=kar dochód=kelk dochód=sûd dochodzić=gehîþtin dochodzić=gihan

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo