OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słowa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK TURKMEŃSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abadan=dostatni abadan=pomyślny abadan=zamożny abadançylyk=dobrobyt abadançylyk=pomyślność abadançylyk=powodzenie abermek=okazać abermek=przedstawiać abermek=przedstawić abermek=robić abermek=zrobić äbermek=okazać äbermek=przedstawiać äbermek=przedstawić äbermek=robić äbermek=zrobić abraý=renoma abraý=reputacja abraý=sława abuna=abonament abuna=datek abuna=podpis abuna=prenumerata abuna=przedpłata abuna=subskrypcja

7 abuna=zbiórka abunaçy=abonent abunaçy=prenumerator abunaçy=subskrybent aç=głodny aç=inaugurować aç=jałowy aç=objawiać aç=otwierać aç=otworzyć aç=rozpocząć aç=rozpoczynać aç-açan=swobodnie aç-açan=szczerze aç-açan=wolno açar=klawisz açar=klin açar=klucz açar=kluczyk açar=legenda açar=tonacja açgözlylyk=chciwość açgözlylyk=zachłanność açgözlylyk=żądza açlyk=brak açlyk=głód açlyk=klęska açlyk=pożądanie açyk=inaugurować açyk=objawiać açyk=otwierać açyk=otworzyć açyk=rozpocząć açyk=rozpoczynać ada=wysepka ada=wyspa adalat=bezstronność adalat=sprawiedliwość adalatly=blond adalatly=jarmark adalatly=kiermasz adalatly=ściśle adalatly=targ adalatly=tylko adalatly=właśnie adalatlylyk=sędzia adalatlylyk=sprawiedliwość adalatsyzlyk=krzywda adalatsyzlyk=niesprawiedliwość adalga=napis adalga=nazywać adalga=prawo adalga=tytuł adam=człowiek adam=indywiduum adam=mąż adam=mężczyzna adam=osoba adam=postać adamkarçilik=człowieczeństwo adamkarçilik=humanitarność adamkarçilik=ludzkość adamkärçilik=dobroczynność adamkärçilik=filantropia

8 adamzat=człowieczeństwo adamzat=humanitarność adamzat=ludzkość adatça=normalny adatça=prawidłowy adatça=prostopadły adatlanmak=adaptować adatlanmak=dostosować adatlanmak=dostosowywać adatlanmak=przerabiać adatlanmak=przerobić adatlanmak=przystosować adatlanmak=przystosowywać adatlanmak=zastosować adaty=zwyczajny adaty=zwykły adepli=porządny adepli=przyzwoity adepli=szacowny adepli=szanowny ädik=bagażnik ädik=but ädikçi=szewc ädim=krok ädim=ślad ädimlemek=marsz ädimlemek=pochód admiral=admirał adres=adresować adres=odezwać adres=przemawiać adres=skierować adres=tytułować adres=zwracać adykmak=nabyć adykmak=nabywać adykmak=osiągać adykmak=posiąść adykmak=uzyskać adykmak=uzyskiwać adykmak=zdobyć adykmak=zdobywać adykmak=zyskać adyl=bogaty adyl=szafować adyl=zamożny afişa=afisz afişa=nadawca afişa=plakat aga=brat aga=dbałość aga=dogląd aga=dozór aga=opieka aga=ostrożność aga=piecza aga=staranie aga=staranność aga=stryj aga=troska aga=troskliwość aga=wuj aga=wujek agaç=drewno

9 agaç=drzewo agaç=las agaç=lasek agaç=zagajnik agaran=pienić agdarmak=mieszanina agdarmak=mieszanka agdarmak=obalać agdarmak=obalić agdarmak=przewracać agdarmak=przewrócić agdarmak=wywracać agdarmak=wywrócić agdyk=nadmiernie agdyk=zanadto agdyk=zbytnio ägirt=istotny ägirt=ogromny ägirt=olbrzymi ägirt=sam aglaba=często aglaba=przeważnie aglamak=krzyczeć aglamak=płakać agram=obciążyć agramly=ciężki agramly=gruby agramly=intensywny agramly=mocny agramly=obfity agramly=silny agramly=wielki agsak=okulawić agşam=wieczór agşamak=chromać agşamak=kuleć agşamak=kuśtykać agşamak=utykać agşamky=wieczór agyl=aneks agyl=dodatek agyl=ogrodzenie agyl=załącznik agyr=ciężki agyr=gruby agyr=intensywny agyr=mocny agyr=obfity agyr=silny agyr=wielki agyrlyk=obciążyć agyrmak=kaleczyć agyrmak=ranić agyrtmak=kaleczyć agyrtmak=ranić agyry=dolegliwość agyry=zło agyz=buzia agyz=paszcza agyz=usta agyz=wyjście agyz=wylot agza=człon agza=członek

10 agza=składnik agzybir=koleżeński agzybir=przychylny agzybir=przyjacielski agzybir=przyjazny agzybir=życzliwy agzybirlik=przyjaźń äheň=barwa äheň=brzmienie äheň=dźwięk äheň=odcień äheň=ton äheň=zabarwienie ahlak=morał ahlak=moralność ählepus=głupiec ahli=całkowity ahli=całokształt ahli=całość ähli=kompletny ähli=pełny ählumumy=generał ählumumy=uniwersalny ählumumy=wszechstronny ahmiýet=doniosłość ahmiýet=mniemanie ahmiýet=sens ahmiýet=waga ahmiýet=ważkość ahmiýet=ważność ahmiýet=znaczenie ähmiýetli=doniosły ähmiýetli=istotny ähmiýetli=materialny ähmiýetli=pokaźny ähmiýetli=znaczny ahmyr=lamentować ahmyr=opłakiwać ahmyr=ubolewać ahmyr=żałować äht=gwarancja äht=obiecanka äht=obietnica äht=przyrzeczenie äht=ślubować äht=zabezpieczenie äht=zastaw äht=zobowiązanie ähtibar=autentyczny ähtibar=niezawodny ähtibar=pewny ähtibar=prawdziwy ähtibar=rzetelny ähtibar=wiarogodny ähtibar=wiarygodny ähtiýalanlyk=perfidia ähtiýalanlyk=zdrada ahwalet=przysłówek ahyr=cel ahyr=końcówka ahyr=koniec ahyr=koryto ahyr=kres ahyr=niecka

11 ahyr=odejście ahyr=wyjazd ahyr=wyjście ahyr=wylot ahyr=zakończenie ahyr=żłób ahyrky=definitywny ahyrky=finałowy ahyrky=końcowy ahyrky=ostateczny ahyrky=ostatni ahyrky=przetrwać ahyrky=starczyć ahyrky=trwać ahyrky=wystarczać ahyrky=wystarczyć ahyryn=definitywnie ahyryn=definitywny ahyryn=finałowy ahyryn=końcowy ahyryn=ostatecznie ahyryn=ostateczny ahyryn=ostatni ahyryn=przetrwać ahyryn=starczyć ahyryn=trwać ahyryn=wreszcie ahyryn=wystarczać ahyryn=wystarczyć ajal=śmierć ajal=zgon ajatmak=marnować ajatmak=niepokój ajatmak=popsuć ajatmak=psuć ajatmak=rozpieścić ajatmak=rozpieszczać ajatmak=zepsuć ajaýp=cudowny ajaýp=ładny ajaýp=piękny ajdarha=smok ajy=aromatyczny ajy=korzenny ajy=ostry ajy=pieprzny ajy=pikantny ajy=zjadliwy ajyga=czosnek ajykmak=głód ajykmak=pożądanie ak=białko ak=biel akar=nurt akar=potok akar=prąd akar=przepływ akar=przypływ akar=strumień akdyrmak=uwolnienie akdyrmak=wydanie akdyrmak=wyzwolenie akdyrmak=zwolnienie akgöwünli=poczciwy

12 akgöwünli=prawy akgöwünli=rzetelny akgöwünli=szczery akgöwünli=uczciwy aklamak=bieleć aklamak=bielić aklamak=wybielać aklamak=wybielić aklawçy=adwokat äklemek=doręczać äklemek=dostarczać äklemek=dostarczyć äklemek=przynieść äklemek=przynosić äklemek=przyprowadzać äklemek=przyprowadzić äklemek=sprowadzać akmak=durny akmak=głupi akmak=nierozsądny akmak=potok akmak=przepływ akmak=przypływ akmak=strumień akmaklyk=głupota akrobat=akrobata akrobat=linoskoczek aktiw=aktywny aktiw=czynny aktiw=ruchliwy aktiw=żywy aktýor=aktor akyl=duch akyl=inteligencja akyl=myśl akyl=myślenie akyl=opinia akyl=rozum akyl=skłonność akyl=świadomość akyl=umysł akyldar=intelektualista akylly=bystry akylly=inteligentny akylly=pojętny akylly=pomysłowy akylly=przemyślny akylly=sprytny akylly=wymyślny akylly=zdolny akylly=zmyślny akylsyzlyk=głupota akym=nurt akym=potok akym=prąd akym=przepływ akym=przypływ akym=strumień akytmak=lać akytmak=nalewać akýuzli=zblednąć al=przebijać alaç=odejście alaç=uchodzić

13 alaç=uciekać alaç=umykać alaç=unikać alaç=wychodzić alaç=wyjazd alaç=wyjście alaç=wylot alaçsyz=nieuchronny alahekik=gaduła alahekik=sroka alajy=klient alajy=nabywca alaka=szczur alamat=cel alamat=gest alamat=godło alamat=kreska alamat=napis alamat=objaw alamat=ocena alamat=oznaczenie alamat=oznaka alamat=plama alamat=podpis alamat=punkt alamat=skinienie alamat=ślad alamat=stopień alamat=szyld alamat=wywieszka alamat=znaczek alamat=znak alaň=górka alaň=pagórek alaň=wzgórze alaň=wzniesienie alarmak=olśnić alarmak=olśniewać alarmak=oślepiać alarmak=oszałamiać alasarmyk=chmurny alasarmyk=mętny alasarmyk=niepewny alasarmyk=pochmurny alasarmyk=wątpliwy alçak=koleżeński alçak=przychylny alçak=przyjacielski alçak=przyjazny alçak=towarzyski alçak=życzliwy aldamak=kłamać aldamak=leżeć aldamak=położyć aldamak=skłamać aldamak=znajdować aldaw=kłamać aldaw=leżeć aldaw=oszustwo aldaw=podstęp aldaw=położyć aldaw=skłamać aldaw=znajdować aldawçy=kłamca

14 aldawçy=kłamczuch aldawçy=łajdak aldawçy=łgarz aldawçy=łobuz aldawçy=łotr aldawçy=szubrawiec aldawçy=urwis älem=świat älem=wszechświat älem=ziemia älemgoşar=tęcza älemjahan=świat älemjahan=ziemia älem-jahan=wszechświat algy=dług algy=wierzytelność algy=zadłużenie aljyraňňy=niebezpieczny aljyraňňy=niepewny aljyraňňy=wątpliwy alkym=broda alkym=podbródek allanäme=cudowny allemek=klamka allemek=rączka allemek=rękojeść allemek=trzonek allemek=ucho allemek=uchwyt allemek=uszko alma=jabłko almak=brać almak=nabierać almak=odnosić almak=podejmować almak=ponosić almak=przyjmować almak=robić almak=sadowić almak=ujmować almak=wymagać almak=wziąć almak=zabierać almak=zajmować almak=znosić almak=zrobić alňasamak=pędzić alňasamak=ponaglać alňasamak=przyspieszać alňasatmak=pospieszyć alňasatmak=przynaglać alňasatmak=przyspieszać alňasatmak=przyśpieszać altyn=złoto aluw-satuw=handel alyjy=klient alyjy=kupiec alyjy=nabywca alym=naukowiec alymlyk=nauka alymlyk=wiedza alyn=czoło alyn=droga alyn=grafit

15 alyn=kierownictwo alyn=kierunek alyn=ołów alyn=prowadzenie alyn=przejście alyn=sposób alyn=trasa alyn=wieść alyn=zwyczaj alyndaky=przód alypgelmek=przynieść alypgelmek=przynosić alypgelmek=przyprowadzać alypgelmek=przyprowadzić alypgelmek=sprowadzać alys=daleki alys=odległy alyş-çalyş=wymieniać alyş-çalyş=wymienić alysda=chłodny alysda=daleki alysda=odległy alyşmak=wymieniać alyşmak=wymienić amal=akcja amal=czyn amal=czynność amal=działalność amal=działanie amal=obsługiwanie amal=postępowanie amal=ruch amal=skarga amal=sprawa aman=zdrowie amatly=dogodny amatly=komfortowy amatly=poręczny amatly=przydatny amatly=sprytny amatly=wygodny amatly=zręczny amatsyz=niewygodny aň=duch aň=inteligencja aň=myśl aň=myślenie aň=obniżać aň=opinia aň=rozum aň=skłonność aň=świadomość aň=umysł aňalmak=dziwić aňalmak=zastanawiać aň-bilim=świadomość aň-bilim=wiedza aň-bilim=znajomość aň-düşünje=aleja aň-düşünje=perspektywa aň-düşünje=widok anglatmak=oznaczać anglatmak=wyrażać anglatmak=znaczyć

16 angry=odwrotny angry=przeciwległy angry=przeciwny angry=przeciwstawny angsat=łatwo aňlatma=ekspresja aňlatma=formuła aňlatma=formułka aňlatma=mina aňlatma=przepis aňlatma=wyraz aňlatma=wyrażanie aňlatma=wyrażenie aňlatma=wysłowienie aňlatma=wzór aňlatma=zwrot aňlatmak=oznaczać aňlatmak=wyrażać aňlatmak=znaczyć aňmak=czuć aňmak=doświadczać aňmak=dotykać aňmak=macać aňmak=obmacać aňmak=odczuwać aňmak=rozumieć aňmak=sądzić aňmak=wyczuwać aňmak=zrozumieć anonom=anonimowy anonom=bezimienny aňry=odwrotny aňry=przeciwległy aňry=przeciwny aňry=przeciwstawny aňsyrmak=rozumieć aňsyrmak=sądzić aňsyrmak=zrozumieć ant=przekleństwo ant=przysięga anyk=oczywisty anyklyk=klarować anyklyk=oczyścić anyklyk=oczyszczać anyklyk=rozjaśniać anyklyk=wyjaśniać anyklyk=wyjaśnić äpet=mocny äpet=ogromny äpet=olbrzymi äpet=potężny äpet=silny äpet=wpływowy apişge=okienko apişge=okno apişge=witryna äpişge=okienko äpişge=okno äpişge=witryna är=mścić är=pomścić är=zemścić ara=antrakt ara=interwał

17 ara=odstęp ara=połowa ara=przedział ara=przerwa ara=środek araba=fura araba=furmanka araba=powóz araba=wóz araba=wózek arabaglanşyk=koneksja arabaglanşyk=kontakt arabaglanşyk=krawat arabaglanşyk=połączenie arabaglanşyk=powiązanie arabaglanşyk=węzeł arabaglanşyk=wiązadło arabaglanşyk=wiązanie arabaglanşyk=więź arabaglanşyk=złącze arabaglanşyk=związek araçak=granica araçäk=graniczyć araçy=pośrednik arada=niedawno arada=ostatnio aragatnaşyk=koneksja aragatnaşyk=kontakt aragatnaşyk=krawat aragatnaşyk=połączenie aragatnaşyk=powiązanie aragatnaşyk=węzeł aragatnaşyk=wiązadło aragatnaşyk=wiązanie aragatnaşyk=więź aragatnaşyk=złącze aragatnaşyk=związek arakesme=ferie arakesme=kryjówka arakesme=przerwa arakesme=wnęka arakesme=zatoka aralyk=antrakt aralyk=interwał aralyk=odstęp aralyk=połowa aralyk=przedział aralyk=przerwa aralyk=środek aram-aram=czasami aram-aram=czasem aram-aram=niekiedy arassa=czyścić arassa=myć arassa=oczyścić arassa=sprzątać arassalamak=czyścić arassalamak=łupina arassalamak=myć arassalamak=oczyścić arassalamak=skóra arassalamak=skórka arassalamak=sprzątać argaç=wątek

18 argynlyk=nuda argynlyk=zmęczenie argynlyk=znużenie arhitektura=architektura arhitektura=budownictwo arka=grzbiet arka=krzyż arka=oparcie arka=plecy arka=tył arka=wierzch arkadaýänç=klamerka arkadaýänç=klamra arkadaýänç=podpierać arkadaýänç=podpora arkadaýänç=podtrzymywać arkadaýänç=pomagać arkadaýänç=popierać arkadaýänç=świder arkadaýänç=utrzymywać arkadaýänç=wiązadło arkalanmak=nadzieja arkalaşmak=asystować arkalaşmak=pomagać arkalaşmak=popierać arkalaşmak=wspierać arkalaşyk=podpierać arkalaşyk=podtrzymywać arkalaşyk=pomagać arkalaşyk=popierać arkalaşyk=utrzymywać arkan=skłonny arkaýynlamak=uspokajać arkaýynlamak=uspokoić armyt=grusza armyt=gruszka ar-namys=całość ar-namys=integralność ar-namys=nienaruszalność ar-namys=prawość ar-namys=uczciwość arpa=jęczmień arryk=chudy artdyrma=mnożyć artdyrma=pomnożyć artdyrma=powiększenie artdyrma=przybytek artdyrma=przyrost artdyrma=rozmnażać artdyrma=wzrost artilleriýa=artyleria artist=aktor artist=artysta artist=mistrz artmak=łupina artmak=powiększenie artmak=przybytek artmak=przyrost artmak=skóra artmak=skórka artmak=wzrost artyk=oddzielnie artykmaç=istotny artykmaç=oddzielnie

19 artykmaç=oszczędzać artykmaç=poświęcać artykmaç=poświęcić artykmaç=sam artykmaç=uszanować arza=deklaracja arza=oświadczenie arza=oznajmienie arza=wypowiedzenie arza=wyznanie arzan=niedoświadczenie arzum=chcieć arzum=pragnąć arzum=życzyć arzuw=chcieć arzuw=marzyć arzuw=pragnąć arzuw=śnić arzuw=życzyć aş=jedzenie aş=pokarm aş=pożywienie aş=strawa aş=wyżywienie aş=żer aş=żywność aşak=dno aşak=dół aşak=pupa aşak=siedzenie aşak=spód aşak=tyłek aşaklamak=obniżać asfalt=asfalt aşgar=inaugurować aşgar=ług aşgar=objawiać aşgar=oczywisty aşgar=otwierać aşgar=otworzyć aşgar=poczciwy aşgar=prawy aşgar=rozpocząć aşgar=rozpoczynać aşgar=rzetelny aşgar=szczery aşgar=uczciwy äşgär=ewidentny äşgär=jawny äşgär=oczywisty äşgär=widoczny äşgär=wyraźny äşgärlik=oczywistość äşgärlik=otwartość äşgärlik=szczerość aşgazan=brzuch aşgazan=żołądek asgermek=odniesienie asgermek=poważanie asgermek=szacunek asgermek=ukłon asgermek=uwaga asgermek=wzgląd äsgermek=mniemać

20 äsgermek=odniesienie äsgermek=poważanie äsgermek=rozpatrywać äsgermek=rozważać äsgermek=rozważyć äsgermek=szacunek äsgermek=ukłon äsgermek=uwaga äsgermek=wzgląd asgermezçilik=zaniedbać asgermezçilik=zaniedbywać asgermezçilik=zlekceważyć äsgermezçilik=gardzić äsgermezçilik=pogardzać äsgermezçilik=zaniedbać äsgermezçilik=zaniedbywać äsgermezçilik=zlekceważyć asgermezlik=gardzić asgermezlik=pogardzać äsgermezlik=gardzić äsgermezlik=pogardzać äsgermezlik=zaniedbać äsgermezlik=zaniedbywać äsgermezlik=zlekceważyć asgyn=słaby asgyn=wątły asgynlamak=osłabiać asgynlamak=osłabić asgynlamak=słabnąć asgynlyk=osłabienie asgynlyk=słabość asgyrmak=kichać aslynda=ogólnie aslynda=zazwyczaj aslynda=zwykle aşmak=krzyżować aşmak=przechodzić aşmak=przekraczać asman=przewietrzać asman=przewietrzyć asman=suszyć asman=wietrzyć aşpez=kucharz assa=delikatnie assa=łagodnie assa=lekko assistent=asystent assistent=pomocnik assistent=zastępca assyryn=sekret assyryn=tajemnica assyrynlyk=skrytość ast=dno ast=dół ast=pupa ast=siedzenie ast=spód ast=tyłek astronom=astronom astronomiýa=astronomia asuda=cichy asuda=pokojowy asuda=spokojny asudalyk=ład

21 asudalyk=pokój asudalyk=spokój asyl=ród asyl=rodzina asyl=szczep asylly=szczytny asylly=szlachecki asylly=szlachetny asylly=wielkoduszny asylmak=powiesić asylmak=wieszać asylmak=wisieć asylmak=zawiesić asylmak=zawieszać asylmak=zwisać asyr=stulecie asyr=wiek at=kawaleria at=koń at=mianować at=nazywać at=wymieniać ata=dziadek ata-baba=przodek at-abraý=autorytet at-abraý=powaga at-abraý=prawo at-abraý=renoma at-abraý=reputacja at-abraý=sława at-abraý=władza at-abraý=zarząd atagzy=cążki atagzy=cęgi atagzy=kęs atagzy=kombinerki atagzy=obcęgi atagzy=szczypce atagzy=ukąszenie atanak=krzyżować atanak=przechodzić atanak=przekraczać ätişgir=kleszcze ätişgir=obcęgi ätişgir=szczypce atiyaç=ostrzegać ätiýaç=ostrzegać ätiýaç=uwaga ätiýaçly=ostrożny ätiýaçly=roztropny ätiýaçly=rozważny ätiýaçly=staranny ätiýaçly=uważny atlandyrmak=krzyk atlandyrmak=mianować atlandyrmak=nazywać atlandyrmak=rozmowa atlandyrmak=wezwanie atlandyrmak=wołanie atlandyrmak=wymieniać atlandyrmak=zawołanie atlandyrmak=zew atlaz=atłas atlaz=satyna

22 ätlemek=kroczyć ätlemek=krzyżować ätlemek=naruszać ätlemek=pogwałcić ätlemek=przechodzić ätlemek=przekraczać ätlemek=stąpać atletika=atletyka atletika=lekkoatletyka atly=sławny atly=słynny atly=znakomity atmak=dodać atmak=dołożyć atmak=kłaść atmak=miotać atmak=ogień atmak=pożar atmak=rzucać atmak=stawiać atmak=umieścić atmak=umieszczać atmak=wkładać atmak=wprowadzać atmak=wprowadzić atmak=wsadzać atmak=wyrażać atmak=wyrazić atmak=zrzucać ätmek=kroczyć ätmek=przekraczać ätmek=stąpać atmosfera=atmosfera atmosfera=nastrój atmosfera=powietrze atşynas=jeździec atşynas=kawalerzysta atýatak=budka atýatak=kabina atýatak=stajnia atýatak=stoisko atyjy=strzelec atyr=aromat atyr=perfumy atyr=trop atyr=zapach atýuzli=ciasny atýuzli=nieznaczny atýuzli=wąski auditoriýa=audytorium auditoriýa=sala aul=miasteczko aul=wieś aul=wioska aw=gonić aw=polować aw=poszukiwać aw=ścigać aw=tropić awamak=gonić awamak=polować awamak=poszukiwać awamak=ścigać awamak=tropić

23 awatmak=gonić awatmak=polować awatmak=poszukiwać awatmak=ścigać awatmak=tropić awçy=łowca awlamak=gonić awlamak=polować awlamak=poszukiwać awlamak=ścigać awlamak=tropić äwmek=czuć äwmek=doświadczać äwmek=dotykać äwmek=macać äwmek=obmacać äwmek=odczuwać äwmek=reagować äwmek=wyczuwać äwmek=zareagować awmezlik=opieszałość awmezlik=powolność äwmezlik=opieszałość äwmezlik=powolność awuşamak=gonić awuşamak=polować awuşamak=poszukiwać awuşamak=ścigać awuşamak=tropić awy=otruć awy=zakażać awy=zakazić awy=zatruć aý=cierpieć aý=dźwigać aý=księżyc aý=miesiąc aý=nieść aý=nosić aý=rodzić aý=unosić aý=wytrzymać aý=znosić aýa=dłoń aýa=palma aýaguç=dno aýaguç=dół aýaguç=pupa aýaguç=siedzenie aýaguç=spód aýaguç=tyłek aýak=cel aýak=dół aýak=etap aýak=gałąź aýak=końcówka aýak=koniec aýak=kres aýak=łapa aýak=noga aýak=odnoga aýak=spód aýak=stopa aýak=udziec

24 aýak=zakończenie aýakçy=komar aýakçy=moskit aýakgap=obuwie aýaklamak=apretura aýaklamak=koniec aýaklamak=wykończenie aýaklamak=zakończenie aýal=jejmość aýal=kobieta aýal=niewiasta aýal=żona aýan=oczywisty aýawly=ostrożny aýawly=roztropny aýawly=rozważny aýdylmak=ogłaszać aýdylmak=oświadczać aýdylmak=wygłaszać aýdylmak=wygłosić aýdylmak=wymawiać aýdylmak=wymówić aýdylmak=wypowiadać aýdym=pieśń aýdym=piosenka aýdym=śpiew aýdymçi=pieśniarz aýdymçi=piosenkarz aýdymçi=śpiewak aýdyň=księżyc aýdyň=oczywisty aýdyňlaşdyrmak=tłumaczyć aýdyňlaşdyrmak=wyjaśniać aýdyňlaşdyrmak=wyjaśnić aýdyňlaşdyrmak=wytłumaczyć aýgyt=determinacja aýgyt=określenie aýgyt=oznaczenie aýgyt=postanowienie aýgyt=stanowczość aýgyt=zdecydowanie aylag=czeluść aylag=otchłań aylag=wir aylag=zatoka aylamak=odbijać aylamak=odzwierciedlać aylamak=rozmyślać aylamak=rozważać aylamak=zastanawiać aýlamak=odbijać aýlamak=odzwierciedlać aýlamak=rozmyślać aýlamak=rozważać aýlamak=zastanawiać aýlanjyramak=przechadzka aylanma=kolejność aylanma=obieg aylanma=obrót aylanma=rotacja aýlanma=kolejność aýlanma=obieg aýlanma=obrót aýlanma=rotacja

25 aylanmak=krążyć aylanmak=kręcić aylanmak=obracać aylanmak=przekręcać aylanmak=przekręcić aýlaw=hipodrom aýlaw=koło aýlaw=krąg aýlaw=obwód aýlaw=okrąg aýlawly=cykliczny aýlawly=kolisty aýlawly=kołowy aýlawly=okólny aýlawly=okrągły aýlawly=okrężny aýlawly=pierścieniowy aýlyk=gaża aýlyk=miesięcznie aýlyk=pensja aýlyk=płaca aýlyk=pobory aýlyk=wynagrodzenie aýmança=ogrodzenie aýmança=parkan aýmança=płot aýmança=szermierka ayna=kieliszek ayna=odbijać ayna=odzwierciedlać ayna=okienko ayna=okno ayna=szkiełko ayna=szklanka ayna=szkło ayna=szyba ayna=witryna aýna=kieliszek aýna=odbijać aýna=odzwierciedlać aýna=szkiełko aýna=szklanka aýna=szkło aýna=szyba aynek=okulary äýnek=okulary aýplamak=nagana aýplamak=wina aýplamak=zarzut aýra=dziwaczny aýra=dziwny aýra=indywidualny aýra=jedyny aýra=niezwykły aýra=osobliwy aýra=pojedynczy aýra=swoisty aýra=szczególny aýra=unikalny aýra=unikatowy aýra=wyjątkowy aýralyk=oddzielenie aýralyk=rozdział aýralyk=rozłąka

26 aýralyk=rozstanie aýralyk=samotność aýralyk=separacja aýratyn=dokładny aýratyn=specyficzny aýratyn=swoisty aýratyn=szczegół aýratyn=szczególny aýry=inny aýry=odmienny aýry=odrębny aýry=rozmaity aýry=różny aýrylmak=ginąć aýrylmak=kompletować aýrylmak=konać aýrylmak=kończyć aýrylmak=skonać aýrylmak=skończyć aýrylmak=ukończyć aýrylmak=umierać aýrylmak=umrzeć aýrylmak=uzupełniać aýrylmak=wypełniać aýrylmak=wypełnić aýrylmak=zdychać aýy=cierpieć aýy=dźwigać aýy=nieść aýy=nosić aýy=rodzić aýy=unosić aýy=wytrzymać aýy=znosić aýylganç=okropność aýylganç=przerażenie aýylganç=przestrach aýylganç=strach aýylganç=trwoga aýylganç=zgroza aýyl-saýyl=oczywisty aýypgyç=biernik aýyplamak=nagana aýyplamak=wina aýyplamak=zarzut aýyrmak=kompletować aýyrmak=kończyć aýyrmak=skończyć aýyrmak=ukończyć aýyrmak=uzupełniać aýyrmak=wypełniać aýyrmak=wypełnić aza=dolegliwość aza=zło azalmak=maleć azalmak=zmaleć azalmak=zmniejszyć azap=katować azap=kaźń azap=męczarnia azap=męczyć azap=męka azap=torturować azap=udręka

27 azar=choroba azar=fatyga azar=kłopot azar=niepokój azar=troska azar=trud azar=zaburzenie azar=zakłócenie azar=zło azar=zmartwienie azat=uwalniać azat=uwolnić azat=wyzwalać azat=wyzwolić azat=zwalniać azat=zwolnić azatlyk=niezależność azatlyk=swoboda azatlyk=wolność azrýad=kategoria azyk=jedzenie azyk=pokarm azyk=pożywienie azyk=strawa azyk=wyżywienie azyk=żer azyk=żywność baba=dziadek bäbek=bobas bäbek=dziecko bäbek=niemowlę bada-bat=bezpośrednio bada-bat=natychmiast bada-bat=niezwłocznie badamjan=bakłażan badamjan=oberżyna badyna=bezpośrednio badyna=natychmiast badyna=niezwłocznie bag=drzewo bag=obszyć bag=ogród bag=ogródek bag=sznurować bagaj=bagaż bagaj=ekwipunek bagban=ogrodnik bagişlan=smutny bagjyk=obszyć bagjyk=sznurować baglamak=łączyć baglamak=podłączać baglamak=podłączyć baglamak=połączenie baglamak=połączyć baglamak=przyłączyć baglamak=spojenie baglamak=wiązać baglamak=złączenie baglamak=związać baglanyşyk=harmonia baglanyşyk=jednomyślność baglanyşyk=łączny baglanyşyk=wspólny

28 baglanyşyk=zgoda bagşy=pieśniarz bagşy=piosenkarz bagşy=śpiewak bagt=powodzenie bagt=szczęście bagt=traf bagtly=radosny bagtly=szczęśliwy bägül=róża bägül=rozeta bagyr=wątroba bagyr=wątróbka bagyşlamak=darować bagyşlamak=dedykować bagyşlamak=oddać bagyşlamak=oddawać bagyşlamak=ofiarować bagyşlamak=poświęcać bagyşlamak=poświęcić bagyşlamak=przebaczać bagyşlamak=przeznaczać bagyşlamak=przeznaczyć bagyşlamak=wybaczać bagyşlamak=zadedykować baha=cel baha=cena baha=klasa baha=kreska baha=nachylenie baha=ocena baha=oznaczenie baha=oznaka baha=plama baha=punkt baha=ranga baha=ślad baha=stopień baha=szczebel baha=znak bahana=pretekst bahana=usprawiedliwienie bahana=wykręt bahana=wymówka bahana=wytłumaczenie bahar=elastyczność bahar=skok bahar=sprężyna bahar=wiosna bahar=zdrój bahar=źródło bähbit=brać bähbit=dochód bähbit=korzyść bähbit=osiągać bähbit=pożytek bähbit=przewaga bähbit=wygrywać bähbit=zaleta bähbit=zdobyć bähbit=zysk bähbit=zyskać bähbit=zyskiwać bahyl=zawistny

29 bahyl=zazdrosny bahyllyk=zazdrościć bahym=niebawem bahym=wcześnie bahym=wkrótce bahym=wnet bahym=zaraz bajak=kuzyn bajyp=doniosły bajyp=istotny bajyp=materialny bajyp=ważny bajyp=znaczny bak=bak bak=basen bak=cysterna bak=czołg bak=naczynie bak=okręt bak=pojemnik bak=statek bak=zbiornik bakaly=tryskać bakja=ogród bakja=ogródek bakteria=bakteria baky=nieśmiertelny baky=niezmienny baky=odwieczny baky=wieczny baky=wiekuisty bakyş=błyszczeć bakyş=popatrzeć bakyş=spoglądać bakyş=spojrzeć bal=kochanie bal=miód bala=bobas bala=dziecko bala=niemowlę balak=majtki balak=slipy balak=spodnie bälçik=radosny bälçik=wesoły baldak=obora baldak=stajnia balet=balet balkon=balkon balkyldamak=błyszczeć balkyldamak=lśnić balkyldamak=połyskiwać ballistik=balistyczny balyk=łowić balyk=polować banderol=opakowanie banderol=paczka banderol=pakiet banderol=pakunek banderol=zestaw bank=obwałować bank=przechylać bank=przechylić bank=składać

30 banka=dzban banka=kłótnia banka=słoik banka=słój banka=wstrząs bap=rozdział bar=egzystować bar=istnieć bar=zaistnieć bar=żyć barabar=dorównywać barabar=jednakowo barabar=równać barabar=równie barabar=równo barada=dookoła barada=około barada=prawie barada=wokół barada=wokoło bardaşly=silny bardaşly=zdrowy barha=całkowity bari=od bärik=tu bärik=tutaj barlagçy=egzaminator barlamak=badać barlamak=czek barlamak=egzaminować barlamak=kontrola barlamak=kratka barlamak=oglądać barlamak=próba barlamak=rachunek barlamak=rozpatrywać barlamak=sprawdzać barlamak=sprawdzian barlamak=sprawdzić barlamak=szach barlamak=zbadać barly=bogaty barly=bujny barly=liczny barly=obfity barly=płodny barly=sowity barly=zasobny barlyk=byt barlyk=istnienie barlyk=istota barlyk=stworzenie barlyşyk=spotkanie barlyşyk=wiec barlyşyk=zebranie barmak=chodzić barmak=iść barmak=jechać barmak=odejść barmak=palec barmak=paluch barmak=podróżować barmak=pójść barmak=wyjeżdżać

31 bary=całkowity barýer=bariera barýer=przeszkoda barýer=rogatka barýer=szlaban barýer=zapora baryp=znów baryp=znowu baş=czyrak baş=dyrektor baş=głowa baş=głowica baş=główka baş=łeb baş=naczelnik baş=nagłówek baş=piątka baş=przywódca baş=szczyt baş=szef baş=umysł baş=wrzenie bäş=piątka başagaý=czczy başagaý=czynny başagaý=daremny başagaý=płonny başagaý=próżny başagaý=ruchliwy başagaýlyk=marność başagaýlyk=próżność başarjan=efektywny başarjan=skuteczny başarjan=sprawny başarjan=wydajny başarjan=zdolny başarnykly=pojemny başarnykly=zdatny başarnykly=zdolny başarnykly=zręczny başarnyklyk=umiejętność başarnyklyk=zdolność başarnyklyk=zręczność bäsdeş=konkurent bäsdeş=rywal başgaça=różnie basgalamak=deptać basgalamak=rozdeptać basgalamak=stratować basgalamak=zdeptać basgalamak=zgnieść basgançak=kroczyć basgançak=przekraczać basgançak=stąpać başlamak=rozpocząć başlamak=rozpoczynać başlamak=zaczynać başlamak=zapoczątkowywać bäsleşik=rywalizacja bäşlik=piątka başly-barat=uporządkowanie başlyk=główny başlyk=naczelny başlyk=rządzić

32 basmak=gnieść basmak=naciskać basmak=tłoczyć basmak=uciskać bassyrma=zasłona basylmak=gubić basylmak=stracić basylmak=zabłądzić basylmak=zgubić basym=niebawem basym=wcześnie basym=wkrótce basym=wnet basym=zaraz basyrmak=bliski basyrmak=obejmować basyrmak=pokryć basyrmak=powlekać basyrmak=zakrywać basyş=ciśnienie basyş=nacisk basyş=napór basyş=presja basyş=ucisk bat=piędź bat=przęsło bat=zakres bat=zasięg batalion=batalion batareýa=akumulator batareýa=bateria batga=błoto batga=muł batga=śluz batga=szlam batga=zalewać batga=zanurzyć batlandyrmak=napinać batlandyrmak=naprężyć batlandyrmak=powiększać batlandyrmak=powiększyć batlandyrmak=przeciągać batlandyrmak=przedłużać batlandyrmak=rozciągać batlandyrmak=rozszerzać batlandyrmak=wyprostować batmak=kłaść batmak=opadać batmak=padać batmak=paść batmak=przewracać batmak=przewrócić batmak=przypadać batmak=spadać batmak=upadać batmak=upaść batmak=zlew batmak=zlewozmywak batnyksyz=bezsensowny batnyksyz=głuptas batnyksyz=nieistotny batyr=odważny batyr=tłusty batyr=wyraźny

33 batyrlyk=animusz batyrlyk=odwaga batyrlyk=otucha batyrlyk=śmiałość batyrlyk=zuchwałość baý=bogaty baý=obfity baý=zasobny baýdak=bandera baýdak=chorągiew baýdak=flaga baýguş=sowa baýlaşdyrmak=usprawniać baýlaşdyrmak=użyźniać baýlaşdyrmak=wzbogacać baýlyk=bogactwo baýlyk=dobrobyt baýlyk=dostatek baýlyk=obfitość baýr=górka baýr=pagórek baýr=wzgórze baýr=wzniesienie baýrak=nagradzać baýrak=nagrodzić baýrak=wynagradzać baýram=święto baýramçylyk=święto baýry=duży baýry=gruby baýry=ogromny baýry=świetny baýry=wielki baýry=wybitny baýrynmak=liczyć baýrynmak=opierać baýrynmak=polegać baýtal=klacz baýtal=kobyła baýyr=górka baýyr=pagórek baýyr=wzgórze baýyr=wzniesienie baza=bazować baza=fundacja baza=fundament baza=opierać baza=podkład baza=podstawa baza=założenie bede=siano beden=ciałko beden=ciało beden=grupa beden=kadłub beden=karoseria beden=kolegium beden=korpus beden=nadwozie beden=treść beden=tułów beden=zwłoki bedenterbie=ćwiczyć bedenterbie=gimnastyka

34 bedenterbie=korzystać bedenterbie=pełnić bedenterbie=uprawiać bedenterbie=używać bedenterbie=wykonywać bedre=ceber bedre=kubeł bedre=wiadro bedroý=brzydki bedroý=nieładny bedroý=paskudny bedroý=szpetny begenç=radość begenç=uciecha begendirmek=cieszyć begendirmek=radować begendirmek=uradować begeýik=klin begres=kurtka begres=marynarka begres=płaszcz begres=powłoka begres=sierść begres=warstwa bejergi=kuracja bejergi=leczenie bejergi=obchodzenie bejergi=obróbka bejergi=projektować bejergi=przeznaczać bejergi=traktowanie bejergi=zamierzać bejermek=naprawa bejermek=remont bejermek=reperacja bejermek=uczta bekemek=hartować bekemek=twardnieć bekemek=umacniać bekemek=umocnić bekemek=utwardzać bekemek=wzmacniać beklemek=blokować beklemek=tamować beklemek=tarasować beklemek=wstrzymywać beklemek=zablokować beklemek=zatarasować bela=katastrofa bela=klęska bela=nieszczęście belent=dorosły belent=duży belent=gruby belent=królewski belent=majestatyczny belent=obszerny belent=rosły belent=ważny belent=wielki belent=wysoki belent=znaczny belentlik=szczyt belentlik=wysokość

35 belentlik=wzrost beletçilik=znajomość belgi=gest belgi=godło belgi=napis belgi=objaw belgi=podpis belgi=skinienie belgi=szyld belgi=wywieszka belgi=znaczek belgi=znak belgilemek=oznaczać belgilemek=wyrażać belgilemek=znaczyć belka=wiewiórka belki=jawny belki=oczywisty belki=pozorny belki=widoczny bellenme=mianowanie bellenme=nominacja bellenme=powołanie bellenmek=mianować bellenmek=wyznaczać bellik=gest bellik=godło bellik=napis bellik=objaw bellik=podpis bellik=skinienie bellik=szyld bellik=wywieszka bellik=znaczek bellik=znak bent=przegradzać bent=tamować benzin=benzyna benzin=paliwo berbat=destrukcja berbat=ruina berbat=zagłada berbat=zniszczenie berçikmek=nasycać berçikmek=nasycić berçikmek=przesycać berçikmek=sycić berçikmek=zaspokajać berçikmek=zaspokoić berçin=nitować berçin=przykuwać berçin=utkwić berçin=wzmocnić berçin=zacieśniać berekella=bystry berekella=inteligentny berekella=pojętny berekella=pomysłowy berekella=przemyślny berekella=sprytny berekella=wymyślny berekella=zdolny berekella=zmyślny bereket=dostatek

36 bereket=obfitość bereket=urodzaj bereketli=bogaty bereketli=bujny bereketli=liczny bereketli=obfity bereketli=płodny bereketli=sowity bereketli=zasobny bergi=dług bergi=wierzytelność bergi=zadłużenie bergidar=dłużnik berjaý=spełnienie berjaý=wykonanie berkitme=armatura berkitme=wzmocnienie berkitme=zbrojenie berkitmek=fortyfikować berkitmek=umacniać berkitmek=wzmacniać berklik=moc berklik=potęga berklik=siła berklik=stanowczość berklik=twardość berklik=wytrzymałość berýoza=brzoza berýoza=rózga bes=dość bes=dosyć bes=wystarczająco beslemek=dekorować beslemek=malować beslemek=ozdabiać betbagtlyk=awaria betbagtlyk=katastrofa betbagtlyk=kraksa betbagtlyk=niepowodzenie betbagtlyk=nieszczęście betbagtlyk=pech betbagtlyk=przypadek betbagtlyk=wypadek beterlemek=pogarszać betgelşik=brzydki betgelşik=nieładny betgelşik=paskudny betgelşik=szpetny betlik=figiel betlik=krzywda betlik=nieszczęście betlik=psota betlik=szkoda betnebis=chciwy betnebis=łakomy betnebis=łapczywy betnebis=pożądliwy betnebis=zachłanny betnebis=żarłoczny betnebislik=chciwość betnebislik=zachłanność betnebislik=żądza betniet=niechętny betniet=nieżyczliwy

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK HINDUSKO (HINDI)-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TURKMEŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24032 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-FIŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 22479 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-HINDUSKI (HINDI) V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 19067 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-INDONEZYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20053 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa -

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. OTWARTY SŁOWNIK MALTAŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28371 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. OTWARTY SŁOWNIK LITEWSKO-POLSKI V.10.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 8936 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst licencji Creative Commons

Pełny tekst licencji Creative Commons Pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNICZYCH. ROZPOWSZECHNIANIE WZORCA NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. OTWARTY SŁOWNIK AFRYKANERSKO-POLSKI V.02.2010 (c) Jerzy Kazojć 2010 Słownik zawiera 24674 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka.

OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. OTWARTY SŁOWNIK GALISYJSKO-POLSKI V.02.2010 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 21242 słówka. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 20957 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KATALOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WŁOSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 28773 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa.

OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. OTWARTY SŁOWNIK KATALOŃSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 27094 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK WĘGIERSKO-POLSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK SZWEDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku.

7 Terminarz konkursu 1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 14 października 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia 2015 roku. Regulamin konkursu z dziedziny kultury: na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BOŚNIACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13863 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-RUMUŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2951 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem.

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym, a...zam...legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)... zwanym dalej Autorem. UMOWA zawarta w Rzeszowie w dniu... roku pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskiem, Al. Rejtana 16c, 35 959 Rzeszów, reprezentowanym przez Bożenę Jaskowską Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KAZACHSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 2916 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-SZWEDZKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 12108 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko Warszawa warsztaty projektowania w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ISLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 6293 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK CHORWACKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-CHORWACKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 7908 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. OTWARTY SŁOWNIK BUŁGARSKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 5156 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji

Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji. Licencja Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji 1108 Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Szczegółowe zasady udostępnienia tej publikacji Licencja I. Postanowienia ogólne. Utwór (zdefiniowany w punkcie II. e. Licencji) jest udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych

Wolno: Na następujących warunkach: CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez utworów zaleŝnych Materiał zawarty na niniejszym nośniku publikowany jest zgodnie z licencją Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/deed.pl CC - Uznanie autorstwa-uŝycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów.

OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. OTWARTY SŁOWNIK IRLANDZKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone. Słownik zawiera 4088 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar

Licencja Pareto. Wersja 1.1. Autor: Zbigniew Galar Licencja Pareto Wersja 1.1 Autor: Zbigniew Galar ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT KLIENT. AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA Udostępnianie piśmiennictwa 2016 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2014-2020 Udostępnianie piśmiennictwa 2016 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU 2016: 900 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-MACEDOŃSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 1506 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-TAGALOG V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 13099 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem

Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Wzór Umowa licencyjna z omówieniem Licencja a nabycie autorskich praw majątkowych Na gruncie polskiego prawa korzystanie z utworu w sposób przekraczający dozwolony użytek osobisty (art. 23 ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 5 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UMOWA O PRZEKAZANIU PRAW Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego. Istnieją

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski

Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Licencje Creative Commons, a publikacje naukowe Kamil Śliwowski Prawa osobiste i majątkowe Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 19.5.2017 L 128/59 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizująca licencję otwartego oprogramowania EU w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl

Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej. Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski Creative Commons Polska / otwartezasoby.pl Prawo autorskie i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej Kamil Śliwowski, @kasliwowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie

U M O W A. na wykonanie tablic informacyjnych promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. zawarta w dniu.. roku w Szczecinie Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie tablic

Bardziej szczegółowo

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015

UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa. Warszawa, 22.05.2015 UWOLNIJ MURAL! [PROJEKT: JAKUB WOYNAROWSKI] informacja prasowa Warszawa, 22.05.2015 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza do składania ofert na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU)

OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 1. DEFINICJE 1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Dwie Ojczyzny Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA

AUTORSKA UMOWA ZLECENIA AUTORSKA UMOWA ZLECENIA zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim

Regulamin konkursu. Bociany w Powiecie Łowickim Załącznik do Zarządzenia Nr.. 33.. 72017 Starosty Łowickiego z dnia.. AS... maja 2017 r. Regulamin konkursu Bociany w Powiecie Łowickim 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R.

UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. UCHWAŁA NR 1411/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 5 maja 2016 R. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu

na promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podczas Mistrzostwo Polski w Match Racingu U M O W A Racingu Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na promocję Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo