OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V.02.2010 (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa."

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-BASKIJSKI V (C) JERZY KAZOJC 2010 Słownik zawiera 1063 słowa. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony

2 już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane; v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem

3 osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych

4 samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych

5 podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. adekwatny=egoki adres=helbide aeroport=aireportu akord=akordio albo=ala albo=edo ale=baina ależ=baina amulet=zinginarri analfabeta=analfabeto atmosfera=giro awaria=istripu bać=beldur badać=ikerketa badanie=azterketa badanie=ikerketa balkon=balkoi bar=taberna bardzo=asko belfer=irakasle bez=gabe biedny=pobre

7 biernik=akusatibo bilet=txartel bitwa=borroka biuro=bulego błękit=urdin błękitny=urdin bogactwo=ondasun bój=borroka bojaźń=beldur brać=hartu brak=gosete brama=ate bramka=ate bratanek=iloba broń=arma brzydki=itsusi burza=ekaitz burzyć=suntsitu buzia=aho być=egon być=izan cena=prezio cera=azal chałupa=txabola chata=txabola chleb=ogi chłód=hotz chłodnia=hozkailu chłodny=hotz chłodziarka=hozkailu chłopak=mutil chłopiec=mutil chłopiec=txiki chory=gaitz chrzest=bataio chwila=denbora chytry=maltzur ciąć=moztu ciasny=mehar cicho=isilik cichy=isil cichy=lasai ciemny=ilun ciepły=bero ciężki=gogor ciężki=zail ciocia=izeba ciotka=izeba córka=alaba cukierek=goxoki ćwiartka=laurden ćwiczenie=ariketa ćwierć=laurden czapka=txapel czarny=beltz czarować=sorgindu czarownica=sorgin czas=denbora czasopismo=aldizkari czepek=txapel czerń=beltz czerwień=gorri czerwony=gorri cześć=kaixo

8 często=sarri częstować=tratatu czółno=itsasontzi czterdzieści=berrogei czternaście=hamalau cztery=lau czwarty=laurden czy=ala czy=edo czynić=egin dach=teilatu dar=opari darowizna=opari dawny=zahar debel=bikoitz delfin=izurde delikatny=bigun deszcz=euri dłoń=esku długi=luze doba=egun dobro=on dobry=on dobrze=ondo dokoła=inguru dola=zori dom=etxe dookoła=inguru dopiero=bakarrik dostatni=zabal drewniany=egur drewniany=zur drewno=egur drewno=zur drobny=txiki droga=bide droga=errepide drogi=garesti drugi=beste drzeć=urratu drzewny=egur drzewny=zur drzewo=egur drzewo=zuhaitz drzewo=zur drzwi=ate drzwiczki=ate duchowny=apaiz duszpasterz=apaiz dużo=asko duży=handi duży=zabal dwa=bi dwadzieścia=hogei dwanaście=hamabi dwójka=bi dzieciak=haur dziecko=haur dziecko=ume dziedzina=eskualde dziedzina=zelai dzieje=ipuin dzień=egun dziennik=egunkari

9 dziennikarz=kazetari dziesięć=hamar dziesięcioro=hamar dziewczyna=neska dziewczynka=neska dziewica=neska dziewięć=bederatzi dzionek=egun dziura=zulo dziurka=zulo dżuma=izurri dzwonić=deitu egzamin=azterketa ekologia=ekologia ekran=pantaila elegancki=dotore erudyta=jakintsu ewidentny=nabari familia=familia fasada=aurrealde fatyga=neke ferma=baserri firma=etxe fontanna=iturri forsa=diru fotograf=argazkilari fotografia=argazkilaritza gabinet=bulego gaj=zuhaizti gazeta=egunkari gdy=bezala geneza=etorki gęś=antzara gleba=lur głód=gosete głos=ahots głowa=buru głowica=buru główka=buru głupi=lelo głuptas=lelo godzina=ordu góra=mendi górski=mendi gościć=tratatu gospodarstwo=baserri gospodarz=baserritar gospodarz=nagusi gra=jolas granit=granito granitowy=granito groch=ilar gród=gaztelu gród=hiri gromada=talde gromadzić=bildu groszek=ilar grunt=lur grupa=talde grzbiet=bizkar gwarancja=berme gwiazda=izar gwiazdka=izar gwiezdny=izar

10 helikopter=helikoptero hełm=kasko hipoteza=hipotesi historia=ipuin historyjka=ipuin hojny=zabal hrabia=konde i=eta igła=orratz iglica=orratz indeks=aurkibide inflacja=inflazio informować=jakinarazi inny=beste instytucja=erakunde intencja=asmo izba=gela jabłko=sagar jajko=arrautza jajo=arrautza jak=bezala jako=bezala jama=zulo jasny=argi jawny=manifestu jawny=nabari jazda=bidaia jeden=bat jedenaście=hamaika jednak=baina jednak=oraindik jedno=bat jedynie=bakarrik jedyny=bakarrik jedyny=bat jędza=sorgin jego=bere jej=bere jejmość=emakume jeść=ukan jesień=udazken jeszcze=oraindik język=hizkuntza jutro=bihar już=jadanik kamień=harri kanapka=ogitarteko kancelaria=bulego kapelusz=txapel kapłan=apaiz kapusta=aza kara=zigor karta=txartel kartka=hosto kaseta=zinta kask=kasko każdy=bakoitz każdy=guzti kieł=hortz kiepski=txar kierować=gidatu kierowca=gidari kierownik=nagusi kilka=batzuk

11 kinematografia=zinema kino=zinema klucz=giltza kobieta=emakume kochać=maite kolega=lagun kolejny=hurrengo kołnierz=lepo koło=gurpil koło=inguru komfort=erosotasun komin=tximinia komnata=gela koń=zaldi konieczność=behar konieczny=beharrezko konto=kontu konwersacja=solas kość=hezur kościec=eskeleto kościół=eliza kościotrup=eskeleto kostny=hezur kosztowny=garesti kot=katu kożuch=azal kraina=eskualde kraina=lur kraj=herri kraj=lur krajobraz=paisaia kraksa=istripu krótki=motz krowa=behi krzesło=aulki krzywda=kalte ksiądz=apaiz książka=liburu książkowy=liburu księga=liburu księżyc=ilargi ktokolwiek=inor kuchnia=sukalde kupować=erosi kurować=tratatu kuzyn=lehengusu kwadra=laurden kwadrans=laurden kwestia=galde kwiat=lore ląd=lur ład=bake ładny=eder ładny=polit łagodny=bigun las=egur las=zur lato=uda łeb=buru lecz=baina leczyć=tratatu legowisko=ohe lekarz=sendagile leśny=egur

12 leśny=zur lewica=ezker lewy=ezker liść=hosto list=eskutitz list=gutun lista=hosto listek=hosto litera=eskutitz litera=gutun łódka=itsasontzi lodówka=hozkailu łódź=itsasontzi los=zori lotnisko=aireportu łóżko=ohe łożysko=ohe lub=ala lub=edo lubić=maite łup=harrapaketa łupina=azal lusterko=ispilu lustro=ispilu lustrzany=ispilu machina=makina macierz=ama mądry=zuhur magazyn=aldizkari magazyn=denda magazynek=aldizkari makieta=eredu mało=gutxi małostkowy=txiki marny=pobre maska=mozorro maszyna=makina maszynka=makina matka=ama mecz=partidu melodia=aire miasto=hiri mieć=ukan międzynarodowy=nazioarteko międzypaństwowy=nazioarteko miejsce=leku miejsce=toki miejscowość=leku miejscowość=toki miękki=bigun mięsny=haragi mięso=haragi miewać=ukan mina=aire minister=ministro miotać=egotzi mleczny=esne mleko=esne młodo=gazte młody=gazte młot=mailu młotek=mailu moc=indar model=eredu

13 mój=nire mord=hilketa morderca=hiltzaile morderstwo=hilketa morze=itsaso most=zubi mostek=zubi motocykl=motor mowa=hizkuntza mroczny=ilun mur=horma murzyn=beltz musieć=behar muzyka=musika mysz=sagu nabierać=hartu nadal=oraindik nadmieniać=aipatu nadmienić=aipatu nadobny=eder nadobny=polit nadzieja=itxaropen nagłówek=buru naokoło=inguru napisać=idatzi napój=edari następny=hurrengo natrysk=dutxa nauczyciel=irakasle nawyk=ohitura nazwa=izen nazwisko=izen nędzny=pobre nerka=giltzurrun nerwowy=urduri nie=ez niebieski=urdin niebiosa=zeru niebo=zeru niechlujny=zikin nieco=gutxi niedługi=motz niedobry=gaizto niedobry=txar niejaki=bat nieładny=itsusi niemowlę=haur niemy=isil niewiasta=emakume niewiele=gutxi niewielki=txiki niezbędny=beharrezko nigdy=inoiz nikt=inor niszczyć=suntsitu noc=gau noga=hanka noga=oin nowy=berri nóż=labana obawa=beldur obcinać=moztu obejmować=besarkatu obfitość=ugaritasun

14 obfity=ugari obiad=bazkaldu obiad=bazkari objąć=besarkatu oblicze=aurpegi obrachunek=kontu obrót=iraultza obszar=eskualde obszerny=zabal obyczaj=ohitura oczarować=sorgindu oczywisty=manifestu oczywisty=nabari odnoga=beso odpowiadać=erantzun odpowiedni=egoki odpowiedni=on odpowiedzieć=erantzun oferować=eskaini ofiarować=eskaini ogarniać=besarkatu ogień=su ogórek=luzoker ojciec=aita ojczyzna=herri okienny=leiho okno=leiho okolica=eskualde około=inguru okres=denbora okręt=itsasontzi okropny=izugarri opłacać=ordaindu opowiadanie=ipuin opowieść=ipuin oraz=eta organizacja=erakunde organizowanie=erakunde orszak=tren osiągać=lortu osiem=zortzi osioł=asto osłaniać=gorde osłona=pantaila ostatni=azken ostrożny=zuhur oto=hemen oznaka=marka paczka=pakete pakiet=pakete pakunek=pakete panna=neska państwo=estatu państwo=herri papier=paper parasol=euritako paszcza=aho pejzaż=paisaia pełny=bete pewien=bat pewność=ziurtasun pieczywo=ogi piękny=eder pielęgniarz=erizain

15 pieniądz=diru pies=zakur pięść=ukabil piętnaście=hamabost pisać=idatzi pisarz=idazle plac=leku plac=plaza plac=toki płacić=ordaindu plaga=izurri plaża=hondartza plecak=poltsa plecy=bizkar plugawy=zikin po=gero pochodzenie=etorki pociąg=tren pociecha=erosotasun początek=etorki pocztówka=txartel podarunek=opari podróż=bidaia podstawa=oinarri podwójny=bikoitz pogoda=eguraldi pogodny=alai pogrzeb=hileta pogrzebowy=hileta poinformować=jakinarazi pojmanie=harrapaketa pokarm=janari pokój=bake pokój=gela pokojowy=gela poła=gona pole=zelai połowa=erdi położenie=estatu południe=eguerdi południe=hego południowy=hego pomału=poliki pomost=zubi ponieważ=bezala ponury=ilun popatrzeć=begiratu popielniczka=hautsontzi pora=denbora poranek=goiz poręczenie=berme poręka=berme porozumienie=adostasun porozumienie=akordio port=portu portowy=portu posiadać=ukan posłanie=ohe pośpiech=presa pospieszny=azkar poszukiwanie=ikerketa potęga=indar potem=gero potrzeba=behar

16 potrzebny=beharrezko poważny=serio powietrze=aire powietrze=haize powód=arrazoi powoli=poliki pożar=su pozostać=gelditu pozostawać=gelditu pożywienie=janari praca=eginkizun praca=lan pracownik=langile prawda=egia prawo=eskuin prędki=azkar prędkość=abiada prędkość=abiadura prezent=opari prezes=lehendakari prezydent=lehendakari próba=eginahal procesja=prozesio prognoza=iragarpen prosiak=urde prosto=zuzen prosty=zuzen prowadzić=gidatu prowincja=herri prysznic=dutxa przebiegły=maltzur przebywać=gelditu przechodzić=pasatu przecinać=moztu przeciwpożarowy=su przedmiot=gauza przedni=aurre przedni=aurreneko przejażdżka=bidaia przekład=bertsio przekraczać=pasatu przemysł=industria przepuszczać=pasatu przesłuchanie=galdeketa przestronny=zabal przestrzeń=eskualde przewrót=iraultza przeznaczenie=zori przezorny=zuhur przód=aurre przyczyna=arrazoi przyczyna=iturri przyjaciel=lagun przypadek=istripu przysięga=zin przysłówek=aditzondo przystań=portu przyszły=hurrengo przyzwyczajenie=ohitura ptak=txori pytać=eskatu pytać=galde pytanie=galde rachunek=kontu

17 racja=arrazoi racja=eskuin radio=irrati radiofonia=irrati radość=poz radosny=alai radosny=pozik radosny=zoriontsu ramię=beso rana=zauri ranek=goiz ranny=goiz rano=goiz ręczny=esku ręczyć=erantzun region=eskualde rejon=eskualde ręka=beso ręka=esku rękawica=eskularru rękawiczka=eskularru rękojmia=berme relacja=kontu religia=erlijio rewolucja=iraultza robić=egin robotnik=langile rodzina=familia rok=urte rower=bizikleta również=ere równy=berdin rozdzierać=urratu rozgłos=ospe rozległy=zabal rozmowa=solas rozprawiać=tratatu rozrywać=urratu rozsądek=arrazoi roztropny=zuhur rozum=arrazoi rozważny=zuhur rozwijać=garatu rwać=urratu ryba=arrain rybny=arrain rynek=azoka rynek=plaza rząd=gobernu rzecz=gauza rzucać=egotzi rzut=egotzi sąd=auzitegi sam=bakarrik samolot=hegazkin samotny=bakarrik schody=eskailera ściana=horma ścienny=horma ściskać=besarkatu sędzia=epaile sekretarz=idazkari sekta=sekta setka=ehun

18 setny=ehun setny=ehungarren siatka=sare sieć=sare sieciowy=sare siedem=zazpi siła=indar siny=urdin siostrzeniec=iloba skarpeta=galtzerdi skarpetka=galtzerdi skład=denda sklep=denda skóra=azal skórka=azal skorowidz=aurkibide skutek=ondorio ślad=aztarna sława=ospe słońce=eguzki słownik=hiztegi słowo=hitz słuch=belarri słuszność=eskuin śmierć=herio śmiertelny=hilgarri śmigłowiec=helikoptero smok=herensuge sobowtór=bikoitz spadek=beheraldi specjalny=berezi spędzać=pasatu spódnica=gona spodnie=prakak spoglądać=begiratu spojrzeć=begiratu spokój=bake spokój=lasai spokojny=isil spokojny=lasai spożywczy=janari sprawa=gauza sprawność=helbide sprośny=zikin sprzedawać=saldu stan=estatu stary=zahar statek=itsasontzi stawiać=jarri sto=ehun stół=mahai stopa=hanka stopa=oin strach=beldur straszny=izugarri straszyć=beldurtu strawa=janari strefa=eskualde strona=alde stryj=osaba student=ikasle studnia=iturri stulecie=mende surowy=gogor

19 świat=lur świat=mundu światło=argi światowy=mundu świetny=bikain świeży=berri świnia=urde swój=bere swoje=bere symboliczny=sinboliko syn=mutil syn=seme synowiec=iloba szafka=armairu szczególny=berezi szczęście=zori szczęśliwie=zorionez szczęśliwy=pozik szczęśliwy=zorioneko szczęśliwy=zoriontsu szef=nagusi szeroki=zabal szeroko=zabal sześć=sei sześćdziesiąt=hirurogei szesnaście=hamasei szkielet=eskeleto szkoda=kalte szkoła=eskola szkółka=eskola szlak=bide szofer=gidari szosa=errepide szpetny=itsusi sztorm=ekaitz szturm=ekaitz szybki=azkar szybkość=abiada szybkość=abiadura szyja=lepo szyjka=lepo szykowny=dotore szynka=urdaiazpiko tabela=mahai tak=bai także=ere talk=talko targ=azoka tasiemka=zinta taśma=zinta telefon=telefono telewizja=telebista teraz=orain teren=zelai terroryzm=terrorismo też=ere tłumacz=itzultzaile tor=bide torba=poltsa torebka=poltsa traf=zori trafić=jo traktować=tratatu trasa=bide

20 trawa=belar trud=neke trudny=gogor trudny=zail trunek=edari tryton=uhandre trzaskać=jo trzeci=heren trzynaście=hamahiru tu=hemen tutaj=hemen twardo=gogor twardy=gogor twarz=aurpegi ty=zu tylko=bakarrik tysiąc=mila ubezpieczenie=aseguru ubogi=pobre ucho=belarri uczciwy=zuzen uczelnia=eskola uczeń=ikasle uderzać=jo uderzyć=jo udziec=hanka ugoda=adostasun ugoda=akordio ugrupowanie=talde uiszczać=ordaindu ujmować=hartu układ=adostasun układ=akordio ulica=errepide ulica=kale uliczka=bide umieszczać=jarri umowa=adostasun umowa=akordio uniwersytecki=unibertsitate uniwersytet=unibertsitate upalny=bero upływać=pasatu upominek=opari urząd=bulego uściskać=besarkatu usiłowanie=eginahal usta=aho ustanowienie=erakunde uszny=belarri utrzymanie=ogi uwaga=ohar uzasadnienie=arrazoi uziemienie=lur walczyć=borrokatu walka=borroka warga=ezpain wąski=mehar wątpić=zalantza wątpliwość=zalantza ważny=handi ważny=serio wczoraj=atzo według=gero

21 wers=bertso wersja=bertsio wesoły=alai wiatr=haize wiąz=zumar widny=argi widoczny=nabari wiedźma=sorgin wiek=mende wiele=asko wielki=handi wieprz=urde wiersz=bertso wierzch=bizkar wierzch=gain wieża=dorre wilk=otso wino=ardo wiosna=udaberri wkoło=inguru właściwy=egoki włos=ile woda=ur wodotrysk=iturri wokół=inguru wokoło=inguru wolno=poliki worek=poltsa workowy=poltsa wówczas=orduan wprost=eskuin wprost=zuzen wrota=ate wskazówka=orratz wspominać=aipatu wspomnieć=aipatu wstążka=zinta wszechświat=unibertso wszelki=guzti wszystko=dena wtedy=orduan wuj=osaba wujek=osaba wyborny=bikain wyceniać=prezio wydarzać=gertatu wygląd=aire wygoda=erosotasun wygrać=irabazi wygrywać=irabazi wyjazd=bidaia wyjść=irten wylewać=isuri wymieniać=aipatu wypadek=istripu wypisywać=idatzi wyraz=hitz wyraźny=nabari wysoki=handi wytworny=dotore wyznanie=erlijio wziąć=hartu wzór=eredu wzorcowy=eredu

22 wzorowy=eredu za=gero ząb=hortz żaba=igel zabawa=jolas zabierać=hartu zabójca=hiltzaile zachód=mendebalde zachodni=mendebalde żądać=eskatu zadanie=eginkizun zagadnienie=galde zagajnik=egur zagajnik=zuhaizti zagajnik=zur zagroda=baserri zajmować=hartu zamek=gaztelu zamiar=asmo zamierzenie=asmo zamknięcie=itxi zamykać=itxi zamysł=asmo zapłacić=ordaindu zaproponować=eskaini zarabiać=irabazi zaraza=izurri zarys=eskeleto zasada=oinarri zasłona=pantaila zatem=orduan zawiadamiać=jakinarazi zawierać=besarkatu zbierać=bildu zdarzać=gertatu zdobycz=harrapaketa zdrój=iturri zdrowie=osasun żebrak=eskeko żelazko=burdina żelazo=burdina zespół=talde zgoda=adostasun zgoda=akordio zgodność=adostasun zgodność=akordio zgon=herio ziele=belar ziemia=lur ziemia=mundu zimno=hotz zimny=hotz zjazd=bilera źle=gaitz źle=gaizki zło=gaitz zło=txar złodziej=lapur zły=gaitz zły=gaizto zły=txar zmęczenie=neke znak=marka znakomity=bikain

23 znawca=epaile zniszczyć=suntsitu znużenie=neke żona=emazte zostać=gelditu zostawać=gelditu zręczność=helbide źrenica=begi-nini zrobić=egin źródło=iturri źródłowy=iturri żurnalista=kazetari zwierciadło=ispilu zwięzły=motz zwyczaj=ohitura żywność=janari żywnościowy=janari

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WĘGIERSKI V.09.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 24031 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI

Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław 2010 2 Krzysztof Kowalski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POKRYTYMI POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PŁYNĄCYMI Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne

Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne NAUKA 3/2012 47-84 AURELIA NOWICKA Prawo własności intelektualnej aktualne zagadnienia prawne 1. Uwagi wstępne Na prawo własności intelektualnej składają się dwie główne dziedziny: prawo autorskie oraz

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych

Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Regulamin serwisu MARKET.pl - dla sklepów internetowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo