Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Euro Short Duration Bond Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty o stałym dochodzie Indeks porównawczy Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Celem funduszu Franklin Euro Short Duration Bond Fund (zwanego dalej Funduszem) jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony kapitału i płynności, przy jednoczesnej maksymalizacji całkowitego zwrotu i dochodu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym i zmiennym dochodzie o ratingu inwestycyjnym oraz obligacje skarbowe i korporacyjne emitowane przez podmioty z Europy; fundusz może także inwestować do 10% swych całkowitych aktywów netto w papiery dłużne o ratingu niższym niż inwestycyjny lub - w przypadku braku ratingu - o porównywalnej jakości. David Zahn, CFA, FRM Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi Uważamy, że krótkoterminowe instrumenty o stałym dochodzie mogą oferować inwestorom względnie atrakcyjne zwroty przy jednoczesnej ochronie portfela w warunkach niepewnej przyszłości stóp procentowych". DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM? Potencjalna ochrona kapitału przy zwiększonych możliwościach generowania dochodu. Fundusz prowadzi aktywną alokację aktywów obejmującą wysokiej jakości europejskie instrumenty krótkoterminowe, mając na celu zapewnienie ochrony kapitału i potencjalnie większych zwrotów w porównaniu z gotówką i ekwiwalentami środków pieniężnych. Zarządzanie ryzykiem w warunkach zmiennych stóp procentowych. Utrzymywanie docelowego czasu trwania papierów na elastycznym poziomie 3 lat lub krótszym zmniejsza ryzyko związane z prawdopodobnymi podwyżkami stóp procentowych, natomiast koncentracja Funduszu na instrumentach ze strefy euro znacząco obniża ryzyko walutowe dla inwestorów posługujących się euro. Podejście inwestycyjne oparte na dyscyplinie i analizach. Zespół inwestycyjny Funduszu prowadzi rygorystyczną selekcję papierów opartą na szczegółowych badaniach indywidualnych, wykorzystującą także wnioski z analiz makroekonomicznych. To sprawdzone podejście daje zarządzającym przekonanie o słuszności decyzji podejmowanych na przekór dominującym trendom rynkowym. Dedykowany zespół ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie wspierany przez platformę globalną. Rezydujący w Londynie zespół inwestycyjny zarządzający portfelem Funduszu wykorzystuje szeroki i głęboki zasięg zasobów Franklin Templeton Fixed Income Group w celu dokładnego zrozumienia relacji pomiędzy globalną gospodarką a europejskimi rynkami instrumentów o stałym dochodzie. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Filozofia inwestycyjna Funduszu oparta jest na przekonaniu, że zdywersyfikowany i aktywnie zarządzany portfel może generować atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko podczas pełnego cyklu rynkowego. Utrzymywanie wielu małych i w niewielkim stopniu wzajemnie skorelowanych pozycji pozwala ograniczyć ryzyko związane ze słabszymi wynikami pojedynczych papierów. Spektrum inwestycyjne Fundusz dąży do realizacji swego celu inwestycyjnego lokując kapitał przede wszystkim w krótkoterminowych papierach dłużnych o stałym i zmiennym dochodzie o ratingu inwestycyjnym oraz obligacjach skarbowych i korporacyjnych emitowanych przez podmioty z Europy. Elastyczność Funduszu pozwala mu inwestować nie więcej niż 10% aktywów w papiery emitowane przez podmioty z Europy poza strefą euro i w walucie innej niż euro. Fundusz może także kupować sekurytyzowane papiery dłużne i inne finansowe instrumenty pochodne, w tym indeksowe instrumenty pochodne, swapy CDS i walutowe kontrakty terminowe. Ponadto, Fundusz może inwestować do 10% swych całkowitych aktywów netto w papiery dłużne o ratingu niższym niż inwestycyjny lub - w przypadku braku ratingu - o porównywalnej jakości Proces inwestycyjny Jako multisektorowy produkt inwestycyjny zarządzany przez Franklin Templeton Fixed Income Group, Fundusz korzysta z wiedzy i zasobów globalnej platformy ds. instrumentów o stałym dochodzie. Ta strategia, stosująca styl inwestycyjny oparty na wartości, zakłada inwestowanie w najważniejsze sektory europejskiego rynku instrumentów o stałym dochodzie i wykorzystywanie zdywersyfikowanych źródeł zysków oferowanych przez różnorodne rynki, sektory i papiery wartościowe. Strategia ta wykorzystuje rozległe zasoby grupy ds. inwestycji stałodochodowych, począwszy od określania perspektyw makroekonomicznych, a skończywszy na indywidualnych badaniach poszczególnych spółek i analizach ilościowych, poszukując możliwości zwiększania wartości portfeli poprzez identyfikowanie przesunięć na rynkach i stosowanie zdyscyplinowanego procesu zarządzania ryzykiem. Analizy makroekonomiczne Komitet ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (FIPC, od ang. Fixed Income Policy Committee) określa długoterminowe makroekonomiczne tematy inwestycyjne, na podstawie których realizowany jest proces budowy wszystkich portfeli stałodochodowych. Komitet FIPC złożony z CIO z zespołu Franklin Templeton Fixed Income Group i innych inwestorów wyższego szczebla, włącznie z członkami zespołu odpowiedzialnego za strategię zarządzania Funduszem, dokonuje oceny czynników mających wpływ na globalne rynki obligacji, takich jak produkt gospodarczy, polityka pieniężna, krzywa dochodowości, trendy walutowe i geopolityczne na świecie czy polityka budżetowa. Formułując rekomendacje dotyczące struktury sektorowej, komitet bierze pod uwagę szczegółowe dane otrzymywane od szefów zespołów sektorowych koncentrujących się na obligacjach rządowych, instrumentach opartych na kredytach oraz sekurytyzowanych papierach dłużnych. Oprócz wniosków płynących z oceny jakościowej, komitet FIPC uwzględnia również wyniki analiz ilościowych (czas trwania, spread skorygowany o ryzyko, odchylenie standardowe) oraz analizy porównawczej z benchmarkiem. Każdego tygodnia, komitet informuje członków grupy Franklin Templeton Fixed Income Group o swych prognozach dotyczących poszczególnych sektorów, rynków i walut, które mogą być wykorzystane przy formułowaniu założeń strategii inwestycyjnej. BUDOWA PORTFELA Formułowanie założeń strategii inwestycyjnej Decyzje o alokacji aktywów Funduszu podejmowane są przez zespół zarządzających portfelem, w skład którego wchodzą David Zahn i Rod MacPhee. W oparciu o ogólne tematy inwestycyjne przedstawione przez komitet FIPC, zespół zarządzających wyszukuje najlepsze możliwości inwestycyjne poprzez analizy fundamentalne i ilościowe. W procesie alokacji uwzględniane są wprawdzie założenia makroekonomiczne przedstawione przez komitet FIPC, ale nadrzędne znaczenie mają analizy pojedynczych papierów prowadzone przez analityków z różnych zespołów sektorowych. Ważną częścią procesu inwestycyjnego jest zarządzanie ryzykiem, które zapewnia zespołowi zarządzającemu portfelem możliwość ciągłej i miarodajnej oceny aktywnego ryzyka w portfelu oraz utrzymywania profilu ryzyka do zwrotów zgodnego z jakościowym spojrzeniem członków zespołu na możliwości inwestycyjne związane z czynnikami makroekonomicznymi i indywidualnymi. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 2

3 Od spektrum inwestycyjnego do portfela Formułowanie tematów makroekonomicznych - Alokacja aktywów - Ekspozycje krajowe - Czas trwania instrumentów z poszczególnych krajów - Pozycjonowanie na krzywą dochodowości - Zmienność - Ekspozycje walutowe Opracowanie strategii inwestycyjnej Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne sektory i wybrane instrumenty - Europejskie obligacje skarbowe - Europejskie obligacje korporacyjne - Europejskie sekurytyzowane papiery dłużne Cel: budowa zdywersyfikowanego portfela złożonego z aktywnych pozycji - Cele inwestycyjne funduszu - Założenia strategii inwestycyjnej - Wytyczne dotyczące dywersyfikacji - Poprawa profilu ryzyka do zwrotów w obrębie poszczególnych pozycji Decyzje dotyczące ekspozycji krajowych oraz pozycjonowania pod względem czasu trwania papierów i krzywej dochodowości Strategia dotycząca ekspozycji krajowych, czasu trwania i krzywej dochodowości określana jest na podstawie wyników szczegółowych analiz krajowych koncentrujących się na czynnikach mających wpływ na fundamenty poszczególnych krajów, takich jak polityka pieniężna i budżetowa, brak równowagi makroekonomicznej czy zdolność do wprowadzania zmian i realizowania zakładanej polityki, a także na podstawie zaawansowanych ekonometrycznych modeli dotyczących walut i stóp procentowych. Prognozy dotyczące zwrotów i zmienności dla krzywych dochodowości różnych krajów są następnie zestawiane z matrycą oczekiwanych zwrotów, dzięki czemu zespół może ustalić względną wartość poszczególnych krajów na różnych poziomach krzywej dochodowości, by określić odpowiednią strukturę portfela. Następnie zespół koncentruje się na instrumentach krótkoterminowych i wybiera najlepsze spośród dostępnych możliwości. Decyzje dotyczące ekspozycji sektorowych Formułując rekomendacje dotyczące optymalnej alokacji sektorowej, zespół zarządzających portfelem określa względną wartość każdego sektora w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem podaży rynkowej, płynności, zmienności i spreadów. Specjaliści koncentrujący się na względnej wartości poszczególnych sektorów spotykają się raz w tygodniu, a zarządzający portfelem Funduszu często uczestniczą w tych spotkaniach, by zyskać wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć bieżące trendy w każdym sektorze. Korzystając z narzędzi do analiz ilościowych, zespół zarządzających portfelem formułuje prognozy dotyczące zwrotów i zmienności i dokonuje oceny względnej wartości poszczególnych sektorów w ujęciu globalnym. Selekcja papierów Fundusz wykorzystuje liczne i zróżnicowane potencjalne źródła wskaźnika alfa, upewniając się, że żadna pojedyncza pozycja nie ma nadmiernego wpływu na ryzyko w skali całego portfela. Zespoły sektorowe (specjalizujące się w najważniejszych segmentach rynku instrumentów o stałym dochodzie) identyfikują niedoszacowane papiery w poszczególnych sektorach. Następnie, analitycy sektorowi rekomendują zarządzającym pozycje, w których dostrzegają największy potencjał. Szczegółowa analiza względnej wartości porównywalnych instrumentów połączona z selekcją niedoszacowanych papierów ma w założeniu zapewniać najlepszy stosunek oczekiwanych zwrotów do ryzyka w obrębie całego portfela. Decyzje dotyczące ekspozycji walutowych Ponieważ większość inwestycji Funduszu jest denominowanych w euro, decyzje dotyczące ekspozycji walutowych mają mniejszy wpływ na ogólne zyski generowane przez portfel. Niemniej jednak, wykorzystując najlepsze możliwości dostępne we wszystkich europejskich sektorach, Fundusz może inwestować do 10% w instrumenty denominowane w innych walutach niż euro. Podobnie jak w przypadku wszystkich funduszy międzynarodowych Franklin Templeton, waluty traktowane są jako odrębna klasa aktywów, na którą wpływ mają te same czynniki makroekonomiczne, które uwzględniane są przy planowaniu ekspozycji krajowych, tj. polityka pieniężna i budżetowa, cykl ekonomiczny, lokalne wydarzenia i sytuacja polityczna, wycena porównawcza i czynniki techniczne. Każdy z tych czynników ma odrębny wpływ na każdą decyzję inwestycyjną. Założenia dotyczące ekspozycji walutowych mogą być zarówno taktyczne, jak i strategiczne; zwykle formułowane są w horyzoncie czasowym 1-3 miesięcy. Celem ekspozycji walutowych jest uzupełnianie inwestycji w obligacje w celu generowania najwyższych oczekiwanych zwrotów skorygowanych o ryzyko w skali całego portfela. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Choć ostateczne decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem w ramach poszczególnych strategii podejmowane są przez zarządzających portfelem, wykorzystywane są przy tym wyniki analiz ryzyka i rekomendacje dwóch grup: grupy ds. analiz ilościowych (Quantitative Research Group) zajmującej się wyłącznie strategiami inwestowania w papiery stałodochodowe, oraz grupy ds. analiz wyników i ryzyka inwestycyjnego (Performance Analysis and Investment Risk PAIR) niezależnego zespołu monitorującego i zarządzającego ryzykiem portfelowym w obrębie wszystkich strategii inwestycyjnych Franklin Templeton Investments. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 3

4 Grupa ds. analiz ilościowych W skład grupy ds. analiz ilościowych wchodzi siedmiu analityków ilościowych współpracujących z zarządzającymi portfelem i pozostałymi analitykami w zakresie formułowania strategii inwestycyjnej, identyfikowania źródeł ryzyka i rekomendowania działań związanych z kontrolą ryzyka. Członkowie zespołu od czasu do czasu formułują także pomysły dotyczące generowania zysków. Analitycy oceniają dywersyfikację portfela i jego ekspozycję na poszczególne kraje, waluty, papiery dłużne i stopy procentowe, jak i inne czynniki niosące za sobą określone ryzyko. Planowane są techniki zabezpieczenia portfela przed ryzykiem, z uwzględnieniem transakcji równoważących ryzyko. Grupa opracowuje sprawozdania dot. ryzyka, które omawiane są podczas spotkań poświęconych strategii inwestycyjnej oraz zebrań komitetu FIPC. Zespół ds. analiz wyników i ryzyka inwestycyjnego (PAIR) Grupa PAIR dokonuje okresowych przeglądów wszystkich portfeli Franklin Templeton Investments, dodatkowo podnosząc świadomość ryzyka poprzez ilościową ocenę źródeł i skali ryzyka portfelowego oraz dekompozycję szczegółowych danych o ryzyku, z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł ryzyka dotyczącego portfeli. Grupa PAIR współpracuje z zarządzającymi przy realizacji procesu budowy portfela, podnosząc ich świadomość ryzyka oraz sugerując sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem. Ponadto, członkowie zespołu PAIR oceniają, czy dany portfel jest odpowiednio zdywersyfikowany oraz czy poziom akceptowanego ryzyka jest odpowiednio wysoki, by zapewnić ponadprzeciętne i zrównoważone zwroty zgodne z wstępnie ustalonymi wytycznymi. Mając na celu utrzymanie proporcjonalnego ryzyka w stosunku do oczekiwanych zwrotów, grupa PAIR dokonuje rozróżnienia pomiędzy ekspozycją zamierzoną i niezamierzoną oraz wskazuje ryzyka, które nie są odpowiednio kompensowane. Zespół PAIR regularnie monitoruje ryzyko związane z portfelami instrumentów o stałym dochodzie zarządzanymi przez grupę Franklin Templeton Fixed Income. Codzienna dekompozycja czynników ryzyka oraz przekazywanie wszystkim zarządzającym odpowiednich raportów za pośrednictwem wewnętrznej strony internetowej. Przeglądy wszystkich najważniejszych strategii dot. instrumentów o stałym dochodzie oraz struktury związanych z nimi portfeli podczas zebrań FIPC odbywających się co dwa tygodnie. Oprócz grupy PAIR, w tych przeglądach uczestniczą także członkowie wspomnianej wcześniej grupy ds. analiz ilościowych oraz zarządzający portfelami inwestycyjnymi. Kwartalne zebrania poświęcone przeglądom strategii i ryzyka dla wszystkich strategii inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, w których uczestniczą członkowie grupy PAIR, starszy wiceprezes ds. ryzyka inwestycyjnego, główni zarządzający poszczególnych portfeli oraz CIO ds. instrumentów o stałym dochodzie. Aby zapewnić odpowiednią niezależność, PAIR nie odpowiada przed żadnym zespołem zarządzających, a jedynie bezpośrednio przed wiceprezesem wykonawczym ds. operacji portfelowych. Grupy zarządzające ryzykiem dot. całej organizacji Oprócz standardowego zarządzania ryzykiem w ramach procesu inwestycyjnego, portfele instrumentów o stałym dochodzie są także kontrolowane przez zespoły Franklin Templeton koncentrujące się na zagadnieniach dotyczących całej organizacji, takich jak zgodność z regulacjami i wytycznymi czy przestrzeganie najlepszych praktyk, procedur i polityki wewnętrznej. Wymienione poniżej komitety odgrywają istotną rolę w zarządzaniu ryzykiem związanym z realizacją transakcji. Komitet ds. globalnego nadzoru nad realizacją transakcji Ten komitet, złożony z najbardziej doświadczonych traderów w firmie oraz specjalistów ds. zgodności, monitoruje wszelkie możliwe aspekty tradingu i gwarantuje, że obowiązujące w całej organizacji reguły i procedury realizacji transakcji są odpowiednio i konsekwentnie stosowane. Komitet ds. ryzyka związanego z drugą stroną transakcji Ten komitet zapewnia ochronę przed ryzykiem strat wynikających z nadmiernej ekspozycji na pojedynczy podmiot, co jest szczególnie istotne w warunkach wzmożonej zmienności rynkowej. W skład tego komitetu wchodzą doświadczeni traderzy, zarządzający portfelami oraz specjaliści ds. zgodności i zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Roczna ocena ryzyka Franklin Templeton Investments przeprowadza coroczne oceny indywidualnego ryzyka na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, obejmujące przeglądy i weryfikacje otrzymywanych informacji. Na podstawie informacji o ryzyku dotyczącym poszczególnych jednostek organizacyjnych, charakteryzowane są ryzyka dotyczące całej organizacji. Podczas dorocznego sympozjum zarządzających średniego szczebla, definiowane są kluczowe ryzyka dotyczące firmy, które są zatwierdzane przez menedżerów wyższego szczebla, a następnie przedstawiane komitetowi audytowemu oraz zarządowi Franklin Templeton. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 4

5 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM David Zahn, CFA, FRM Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi Franklin Templeton Fixed Income Group David Zahn jest szefem zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie oraz starszym wiceprezesem odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami europejskich instrumentów stałodochodowych, a także członkiem komitetu ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee). Ponadto, zarządza kilkoma portfelami światowych obligacji rządowych (Global Government) i mieszanych (Global Aggregate). Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2006 r., David Zahn był starszym zarządzającym portfelami inwestycyjnymi w Citigroup Asset Management. Rod MacPhee, CFA Analityk / zarządzający portfelami inwestycyjnymi Franklin Templeton Fixed Income Group Rod MacPhee jest zarządzającym portfelami inwestycyjnymi oraz analitykiem odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami instrumentów europejskich. Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2013 r., Rod MacPhee był analitykiem zajmującym się globalnymi strategiami mieszanymi oraz portfelami światowych obligacji o ratingu inwestycyjnym w Western Asset Management. Rod MacPhee ukończył studia licencjackie na kierunku finanse na University of Lethbridge. Jest także posiadaczem tytułu dyplomowanego analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst). David Zahn ukończył licencjackie studia menedżerskie (BBA) na University of Maine oraz uzyskał stopień MBA o specjalizacji zarządzanie finansami na University of Connecticut. Ponadto, David Zahn posiada tytuł dyplomowanego analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) i jest wykwalifikowanym specjalistą ds. zarządzania ryzykiem finansowym (FRM). Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 5

6 CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo