Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin K2 Alternative Strategies Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny Inwestycje alternatywne Indeksy BofA Merrill Lynch US 3- porównawcze 1 Month Treasury Bill Index HFRX Global Hedge Fund Index CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Celem inwestycyjnym Funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału przy mniejszej zmienności w porównaniu z rynkami akcji. Fundusz realizuje ten cel inwestycyjny poprzez alokację aktywów pomiędzy różne strategie alternatywne, takie jak strategie akcyjne typu Long/Short, strategie oparte na wartości względnej lub wydarzeniach dotyczących spółek, czy też globalne strategie makro. Fundusz stara się zrealizować swój cel inwestycyjny poprzez odpowiednią selekcję różnych zarządzających przez głównego zarządzającego portfelem. Każdy współzarządzający odpowiada za jedną ze strategii tworzących portfel Funduszu, inwestujących w szeroką gamę zbywalnych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i innych instrumentów, w tym akcji, papierów powiązanych z prawem do kapitału, papierów dłużnych, instrumentów pochodnych czy produktów strukturyzowanych i instrumentów ETN. David C. Saunders Założyciel i dyrektor zarządzający w, Poprzez dynamiczną alokację aktywów pomiędzy różne strategie i zarządzających instytucjonalnymi rozwiązaniami alternatywnymi, staramy się maksymalizować udział we wzrostach rynkowych oraz minimalizować ekspozycję na spadki" DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM? Uzupełnienie portfela: wykorzystanie strategii hedgingowych może stanowić alternatywne źródło zwrotów, które jednocześnie obniża ogólne ryzyko. Zdywersyfikowane rozwiązanie alternatywne: Fundusz zapewnia dostęp do zdywersyfikowanego wachlarza strategii i zarządzających funduszami hedgingowymi za pośrednictwem jednego, płynnego i codziennie wycenianego produktu. Kombinacja różnych źródeł potencjału i możliwości: proces inwestycyjny zapewnia połączenie badań prowadzonych przez zarządzających z analizą alokacji aktywów, umożliwiając budowę funduszu opartego na różnych zarządzających i różnych strategiach, mającego udział w wzrostach i ograniczoną ekspozycję na spadki. Zarządzanie ryzykiem:, organizacja zarządzająca inwestycjami, wykorzystuje złożone procesy, systemy i dane dotyczące zarządzania ryzykiem, dzięki czemu ryzyko może być mierzone, monitorowane i zarządzane. Wiedza na temat inwestycji alternatywnych: K2 inwestuje w fundusze hedgingowe od 20 lat i doskonale rozumie stosowane przez nie strategie. 1. Indeksy porównawcze przedstawiono wyłącznie w celach informacyjnych; zarządzający portfelem funduszu nie kieruje się indeksem przy budowie portfela. Bank of America Merrill Lynch 3-Month US Treasury Index to indeks porównawczy dla portfeli absolutnej stopy zwrotu. HFRX Global Hedge Fund Index odzwierciedla wyniki szerokiego spektrum strategii opartych na funduszach hedgingowych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.

2 Zintegrowane rozwiązanie zapewniające dostęp do różnych strategii alternatywnych INWESTOWANIE W AKCJE TYPU LONG/SHORT: generowanie zwrotów z inwestycji na światowych rynkach akcji poprzez obejmowanie długich i krótkich pozycji akcji zwykłych i indeksów giełdowych Przykłady strategii: Wzrost Wartość Strategia neutralna Strategia sektorowa Strategia regionalna STRATEGIE OPARTE NA WARTOŚCI WZGLĘDNEJ: wykorzystywanie szerokiej gamy technik inwestycyjnych pozwalających zarabiać na rozbieżnościach w wycenie Przykłady strategii: Inwestowanie w papiery dłużne typu long/short Arbitraż zadłużenia Arbitraż papierów zamiennych Arbitraż zmienności GLOBALNE STRATEGIE MAKROEKONOMICZNE: koncentracja na możliwościach makroekonomicznych na różnych rynkach i wśród różnych aktywów Przykłady strategii: Strategia selektywna Strategia systemowa STRATEGIE OPARTE NA WYDARZENIACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK: inwestowanie w papiery spółek przechodzących zmiany Przykłady strategii: Arbitraż fuzji Strategie wykorzystujące szczególne wydarzenia (oddzielanie się segmentów organizacyjnych, rekapitalizacje, przetargów z ofertą udziałów, likwidacji) FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Założeniem filozofii inwestycyjnej K2 jest dążenie do wzrostu wartości kapitału poprzez generowanie atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko przy mniejszej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów i obniżonej zmienności. K2 uważa, że rygorystyczne analizy prowadzone przez zarządzających, kompleksowe zarządzanie ryzykiem oraz aktywna alokacja mają kluczowe znaczenie dla skuteczności funduszu wykorzystującego różne strategie i kompetencje różnych zarządzających. Celem K2 jest wzrost wartości kapitału połączony z obniżeniem ekspozycji na spadki rynkowe poprzez dynamiczną alokację pomiędzy różne strategie i różnych zarządzających alternatywnymi produktami inwestycyjnymi. Według K2, transparencja aktywów jest niezbędnym warunkiem identyfikowania zarządzających mających odpowiednie umiejętności do generowania wartości dodanej i zarządzania ryzykiem rynkowym. K2 prowadzi alokację aktywów Funduszu pomiędzy wymienione powyżej alternatywne strategie inwestycyjne na podstawie analiz globalnych, w oparciu o szereg różnych czynników, takich jak warunki rynkowe, ryzyko, dywersyfikacja, płynność, transparencja i dostępność zarządzających i innych możliwości inwestycyjnych. K2 prowadzi alokację aktywów Funduszu pomiędzy zarządzających na podstawie szczegółowych analiz indywidualnych, selekcjonując strategię i ich udział w portfelu Funduszu na podstawie ich wzajemnej korelacji oraz korelacji z różnymi rynkami, profili ryzyka oraz spodziewanych zwrotów. Analizy zarządzających K2 realizuje proces szczegółowej selekcji zarządzających, w ramach którego analitycy specjalizujący się w określonych strategiach analizują i rekomendują poszczególnych współzarządzających portfelem Funduszu. Według K2, wyjątkowy zarządzający musi wykazywać się umiejętnością generowania przewagi nad rynkiem i unikania nadmiernego ryzyka rynkowego i nieodpowiedzialnych ekspozycji na ryzyko operacyjne. Ponadto, K2 poszukuje zarządzających reprezentujących najwyższe standardy uczciwości i rzetelności i stara się możliwie najlepiej poznać wszystkich zarządzających i zarządzane przez nich strategie. Dzięki temu możemy precyzyjnie monitorować osiągane przez nich zwroty i profile ryzyka. Duży wpływ na potencjalną alokację ma dopasowanie danego zarządzającego do pozostałych, na których portfel ma ekspozycję. Oceniając potencjalnych zarządzających, K2 realizuje pięcioetapowy proces, w który zaangażowanych jest pięć osobnych i niezależnych grup: Strategia i ludzie: zespół K2 ds. analiz Portfel: zespół K2 ds. budowy portfela Ryzyko: zespół K2 ds. ryzyka Kwestie operacyjne: zespół K2 ds. operacyjnych analiz due diligence Kwestie prawne: zespół K2 ds. kwestii prawnych i zgodności Grupy te mogą pracować wspólnie i/lub niezależnie. Każda z powyższych grup ma prawo sprzeciwu wobec dodania jakiegokolwiek nowego zarządzającego. Celem procesu oceny zarządzających jest zidentyfikowanie tych zarządzających, którzy nie tylko oferują odpowiedni profil ryzyka do zwrotów, ale także dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi, procesami i możliwościami organizacyjnymi, by spełnić wymogi inwestycyjne zespołu K2. Współzarządzający Funduszem muszą zatem oferować dwa podstawowe atuty: możliwości w zakresie analiz fundamentalnych oraz solidne kompetencje operacyjne. W naszej ocenie, te cechy są niezbędne dla skutecznej organizacji inwestycyjnej. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 2

3 Wybór zarządzających Członkowie zespołu K2 odbywają rocznie ponad 1000 spotkań z potencjalnymi i już wybranymi zarządzającymi. Nasza baza danych zawiera informacje o ponad 3500 zarządzających, których poddaliśmy mniej lub bardziej dokładnej analizie. W ramach tego procesu, dokonujemy kompleksowej oceny ok. 100 zarządzających rocznie. Zarządzający, którzy pomyślnie przejdą proces oceny i którzy zarządzają strategiami o odpowiedniej dziennej płynności, mogą być rekomendowani dla tego Funduszu. Alokacja wg strategii Celem ilościowego i jakościowego nadzoru nad inwestycjami K2 jest alokacja aktywów pomiędzy różne strategie i różnych zarządzających umożliwiająca wykorzystywanie dostępnych możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnej realizacji ogólnych celów inwestycyjnych Funduszu. W ramach tego procesu, K2, podejmuje decyzje o alokacji na podstawie szeregu różnych czynników. Zrozumienie warunków makroekonomicznych zapewnia ogólne ramy do oceny względnej atrakcyjności strategii i zarządzających. Zlokalizowanie kluczowych źródeł ryzyka rynkowego na światowych rynkach akcji, instrumentów o stałym dochodzie, walut i surowców pozwala uzyskać czytelny obraz bieżących warunków rynkowych. Ta ogólna analiza pozwala zidentyfikować potencjalne źródła możliwości poprzez określenie: prognoz dla ryzyka rynkowego (beta); prognoz dla cyklu współczynnika alfa (przewagi nad wynikami rynku); prognoz dla strategii dotyczących funduszy hedgingowych oraz krótkoterminowych i długoterminowych oczekiwań dotyczących rynków kapitałowych. Częścią tej analizy jest dogłębne zrozumienie korzystnych i potencjalnie trudniejszych warunków dla czterech typów strategii, w które Fundusz inwestuje. Ta wiedza, połączona z wnioskami z analiz wyników zarządzających K2 w ciągu przeszłych cykli rynkowych oraz aktualnych ekspozycji, pozwala K2 przechylać środek ciężkości portfeli w kierunku tych strategii i zarządzających, których pozycjonowanie powinno przynosić najlepsze efekty w krótkiej perspektywie. BUDOWA PORTFELA Celem K2 jest generowanie atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego celu mają analizy i zarządzanie ryzykiem podczas budowy portfeli K2. Po szczegółowej selekcji zarządzających i ustaleniu alokacji pomiędzy poszczególne strategie, przeprowadzane jest modelowanie portfela. Duża koncentracja ekspozycji i/lub wysoka korelacja ekspozycji na te same czynniki ryzyka pomiędzy poszczególnymi strategiami stanowią źródła poważnego ryzyka, które wymaga odpowiedniego zarządzania. Dlatego naszym nadrzędnym celem jest tworzenie i monitorowanie wysoce zdywersyfikowanego zestawu ekspozycji na różne czynniki ryzyka, eliminującego niekorzystny wpływ nadmiernej koncentracji. Kompleksowe modelowanie całego portfela na tym etapie zapewnia zespołowi inwestycyjnemu większą wiedzę na temat możliwego zachowania portfela w różnych warunkach i sytuacjach rynkowych, reakcji portfela na rozmaite czynniki oraz hipotetycznych wyników portfela w wyjątkowo trudnych okresach w przeszłości. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Jak opisano powyżej, zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią procesu budowy portfela Funduszu. Na potrzeby analizy ryzyka, K2 wykorzystuje wiele metodologii modelowania opartych na różnych czynnikach ryzyka, które zamierzamy monitorować. Przykładowo, aby oszacować możliwy wpływ ekstremalnych wydarzeń rynkowych, podczas budowy i bieżącego monitorowania portfela możemy przeprowadzać testy wytrzymałościowe na podstawie wydarzeń historycznych lub analizę hipotetycznych scenariuszy. Oceniając wskaźniki ryzyka, K2 bierze pod uwagę wpływ metodologii modelowania i założeń dotyczących modeli. Zrozumienie wrażliwości ilościowych wskaźników ryzyka na te modele stanowi istotną część dyscypliny zarządzania ryzykiem. K2 koordynuje swoje działania związane z nadzorem nad zarządzaniem ryzykiem i informuje o nich grupę ds. analiz wyników i ryzyka inwestycyjnego portfela (PAIR). Dane dotyczące ryzyka K2 są regularnie przekazywane do grupy PAIR i omawiane pomiędzy obydwoma grupami. Fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi ustalanymi przez zarząd Franklin Templeton Investment Funds i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM K2 to podmiot zarządzający rozwiązaniami związanymi z funduszami hedgingowymi, który zdobył szerokie uznanie jako jedna z pierwszych organizacji, które wymagały od zarządzających ujawnienia struktury ich portfeli. Zespół K2 opracował rozbudowany zestaw własnych narzędzi do analiz i modelowania ryzyka, dzięki którym profesjonalni inwestorzy wchodzący w skład zespołu mogą wykorzystywać dane dotyczące portfela do tworzenia alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych o transparentnym ryzyku dzięki kombinacji selekcji zarządzających i alokacji aktywów. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 3

4 David C. Saunders Założyciel, dyrektor zarządzający, David C. Saunders, założyciel i dyrektor zarządzający, ukończył licencjackie studia biznesowe na University of Maryland, College Park, w 1981 r. W branży związanej z inwestycjami i obrotem instrumentami finansowymi pracuje od 1983 r. Pracował dla Tucker Anthony & R. L. Day jako trader akcji, dla First Boston Corp. jako wiceprezes ds. tradingu akcji, dla funduszu hedgingowego WaterStreet Capital jako główny trader, dla Tiger Management jako główny trader, dla WorldSec Securities jako prezes oraz dla ABN Amro Inc. jako starszy dyrektor zarządzający. W 1994 r., był jednym z założycieli. David Saunders zasiada w radach nadzorczych fundacji: Tiger Foundation; University System of Maryland Foundation, Inc.; U.S. Ski and Snowboard Team Foundation oraz Windham Chapter of the Catskill Mountain Foundation. Robert Christian Starszy dyrektor zarządzający, Robert Christian, starszy dyrektor zarządzający i szef zespołu ds. analiz, dołączył do w maju 2010 r. Brooks Ritchey Starszy dyrektor zarządzający, Brooks Ritchey to starszy dyrektor zarządzający i szef zespołu ds. budowy portfela w. Pełni także funkcje starszego wiceprezesa i dyrektora ds. rozwiązań inwestycyjnych w dziale Franklin Templeton Solutions. W ramach swych obowiązków, zasiada w komitecie ds. globalnych inwestycji (GIC) FT Solutions i przewodniczy grupie ds. przeglądów portfela i zarządzania rozwiązaniami inwestycyjnymi (PRISM). Jednym z jego zadań jest współpraca z różnymi zespołami związana z analizami rynków i warunków makroekonomicznych, ustalaniem kierunku taktycznej alokacji aktywów oraz zarządzaniem ryzykiem bezwzględnym i korelacją ryzyka pomiędzy portfelami. Brooks Ritchey rozpoczynał swą karierę inwestycyjną jako trader w Conklin, Cahill &Co. firmie specjalizującej się w obrocie papierami na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Od 1987 r. skutecznie zarządzał portfelami funduszy aktywów mieszanych i funduszy hedgingowych, współpracując w Nowym Jorku i Paryżu z takimi organizacjami, jak Steinhardt Partners, Citibank, Finch Asset Management, Paribas, AIG, i ING. Brooks Ritchey dołączył do w 2005 r. W 1982 r. ukończył Franklin & Marshall College. W latach pracował jako specjalista ds. strategii globalnej i trader w Chase Manhattan Futures Corporation. W 1995 r. założył spółkę Modoc Capital koncentrującą się na handlu krótkoterminowymi kontraktami terminowymi; w 1997 r., spółka Modoc weszła w joint venture z Stonebrook Capital Management LLC jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i analizy. W latach , Robert Christian pracował dla Graham Capital Management LP jako i analityk strategii opartych na wskaźnikach ilościowych. W latach , był szefem zespołu ds. strategii makroekonomicznych w Julius Baer Investment Management. Od września 2005 r. do marca 2010 r., pracował w FRM Americas LLC jako szef globalnego zespołu ds. strategii opartych na prognozach kierunku dynamiki rynkowej (Directional Trading Strategies) oraz doradca zarządzających rozmaitymi funduszami, w tym nagradzanym funduszem FRM Sigma. Robert Christian ukończył studia licencjackie z biologii i ekonomii na Stanford University w 1985 r. oraz uzyskał stopień MBA na kierunku finanse na Leonard N. Stern School of Business New York University w 1990 r. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 4

5 Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.de Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena JAPAN ADVANTAGE FUND AACCEURO Metodologia i styl Podejście Marka Buffetta do doboru akcji polega na poszukiwaniu spółek reprezentujących wysoką wartość. Starannie wybiera spółki, w przypadku których sądzi,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo