Templeton Asian Bond Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Templeton Asian Bond Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 październik 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie HSBC Asian Local Bond Index CELE INWESTYCYJNE Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całej Azji. POWODY UZASADNIAJĄCE INWESTOWANIE W FUNDUSZ Dr Michael Hasenstab, Starszy wiceprezes wykonawczy, Zarządzający portfelami inwestycyjnymi Uważamy, że wśród rynków wschodzących będą wyróżniać się te kraje, które zachowają solidne fundamenty i których władze będą w stanie z wyprzedzeniem korygować swą politykę budżetową, pieniężną i finansową. Różnorodność klas aktywów to nieograniczony wachlarz możliwości inwestycyjnych Fundusz inwestuje w różne klasy aktywów azjatyckich, od obligacji rządowych po korporacyjne, w celu osiągania maksymalnego łącznego zwrotu, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z ekspozycji walutowych. Elastyczna i nieograniczona indeksem porównawczym strategia total return umożliwia korzystanie z różnych źródeł zysków i zapewnia potencjał wyższych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko. Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Zespół analizuje i wykorzystuje trzy najważniejsze potencjalne źródła wyników zapewniających przewagę nad indeksami; są to: krzywa dochodowości, zadłużenie rządowe/korporacyjne i waluty. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ekspozycje Funduszu na poszczególne czynniki ryzyka, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Prognozy zakładające szybszy wzrost PKB na rynkach azjatyckich w porównaniu z rynkami rozwiniętymi Rynki azjatyckie mają dziś mocniejsze fundamenty niż w przeszłości, oparte, między innymi, na zasobnych rezerwach walutowych, solidnych rachunkach obrotów bieżących i lepszym zarządzaniu środkami budżetowymi. W rezultacie, gospodarki azjatyckie są dziś lepiej przygotowane na warunki kryzysowe niż choćby pięć lat temu. Rozwój rynków obligacji na rynkach wschodzących pod względem szerokości, głębokości i jakości. Wiele krajów rozwijających się emituje obligacje na lokalnych i międzynarodowych rynkach papierów dłużnych, a gama oferowanych produktów powiększa się. Ponadto, wiele krajów rozluźnia wymogi regulacyjne, tym samym zwiększając płynność i ograniczając ryzyko. Jakość papierów dłużnych z rynków azjatyckich rośnie, a banki centralne wykazują się coraz większą elastycznością w odniesieniu do polityki walutowej. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach. Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Szczegółowe informacje na temat rynków lokalnych zdobywane są podczas częstych wizyt w poszczególnych krajach oraz dostarczane przez lokalne zespoły zarządzające aktywami rezydujące w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Korei, Malezji, Meksyku i ZEA. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Strategia skoncentrowana na obligacjach azjatyckich oparta jest na badaniach fundamentalnych mających na celu identyfikowanie potencjalnych źródeł całkowitego zwrotu z inwestycji na rynkach rozwiniętych i wschodzących w całym regionie azjatyckim. Cel ten realizowany jest poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel obligacji i papierów dłużnych o stałym i zmiennym dochodzie emitowanych przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub spółki z całej Azji. Strategia ta ma na celu wyszukiwanie możliwości inwestycyjnych poprzez identyfikowanie przypadków braku równowagi rynkowej lub dysproporcji na rynkach instrumentów o stałym dochodzie i walut, a także zarabianie na regionalnych trendach zmian stóp procentowych, kursów walut oraz skarbowych i korporacyjnych papierów dłużnych, przy zachowaniu 2-3-letniego horyzontu inwestycyjnego. Strategia korzysta ze wsparcia Franklin Templeton Fixed Income Group - zintegrowanej globalnej platformy ds. instrumentów o stałym dochodzie, z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu amerykańskimi, regionalnymi, międzynarodowymi i globalnymi strategiami inwestycyjnymi obejmującymi różne sektory lub skoncentrowanymi na pojedynczych sektorach. Stosując styl inwestycyjny oparty na długiej perspektywie i wartości, strategia ta wykorzystuje zróżnicowane potencjalne źródła zysków z różnych rynków, sektorów i segmentów, łącząc analizy makroekonomiczne zespołu Franklin Templeton Fixed Income Group ze szczegółowymi badaniami pojedynczych papierów i rygorystyczną analizą ilościową. Formułowanie założeń makroekonomicznych Długoterminowe makroekonomiczne tematy i założenia inwestycyjne formułowane są przez komitet ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee). Komitet ten złożony z inwestorów wyższego szczebla należących do zespołu Franklin Templeton Fixed Income Group, spotyka się regularnie w celu oceny czynników mających wpływ na globalne rynki obligacji, takich jak produkt gospodarczy, polityka pieniężna, czas trwania/krzywa dochodowości, trendy walutowe i geopolityczne na świecie czy polityka budżetowa. Uwzględniane są także szczegółowe dane dostarczane przez osoby kierujące zespołami sektorowymi koncentrującymi się na najważniejszych sektorach rynku instrumentów o stałym dochodzie, jak również opinie lokalnych zarządzających aktywami z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Indii, Korei, Malezji, Meksyku i ZEA. Poza formułowaniem makroekonomicznych założeń dla wszystkich strategii inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, komitet ds. polityki inwestycyjnej dokonuje oceny porównawczej poszczególnych sektorów, której wyniki są wykorzystywane przez zarządzających przy ustalaniu parametrów ryzyka. Formułowanie założeń strategii inwestycyjnej Zespół ds. obligacji azjatyckich dostosowuje rekomendacje komitetu ds. polityki inwestycyjnej do swego aktywnego zarządzania niezależnego od benchmarku, uwzględniając fundamentalne analizy poszczególnych krajów, obejmujące analizy ilościowe, modele makroanalityczne i wiedzę o lokalnych rynkach, w swym procesie zarządzania ryzykiem. Proces ten zakłada regularne kontakty pomiędzy zarządzającymi portfelami, traderami, analitykami instrumentów i analitykami ryzyka i wykorzystuje także zasoby grupy ds. obligacji światowych (Global Bond Group). Wdrożenie strategii inwestycyjnej Koncentrując się na długiej perspektywie i czynnikach fundamentalnych, zespół inwestycyjny stara się identyfikować rozbieżności ekonomiczne będące źródłem potencjalnej wartości na rynkach rozwiniętych i wschodzących poprzez globalne analizy makroekonomiczne następujących czynników: 1. Ta jednostka organizacyjna składa się z profesjonalnych inwestorów zlokalizowanych w podmiotach powiązanych i u partnerów (w ramach joint venture) Franklin Templeton Investments. Grupa Local Asset Management Group nie jest częścią Franklin Templeton Fixed Income Group, ale dzieli z tą grupą wspólne badania. 2. Komitet ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 2

3 Pozycjonowanie na rynek krajowy/czas trwania papierów Alokacja walutowa Analiza ekspozycji na papiery dłużne Alokacja sektorowa Łącząc analizy jakościowe z zaawansowanymi narzędziami do badań ilościowych, zespół zarabia na krótkoterminowych przesunięciach rynkowych, pozycjonując portfel pod kątem spodziewanych zmian stóp procentowych lub krzywej dochodowości. Punktem wyjścia jest bardzo szeroka, globalna perspektywa; następnie, proces nieco odchodzi od podstawowych (głównie rozwiniętych) rynków, które cieszą się największym zainteresowaniem, by skoncentrować się w większym stopniu na rynkach peryferyjnych, oferujących nie tylko znakomite możliwości dywersyfikacji, ale także potencjalnie wyższe zwroty. Budując portfele inwestycyjne, członkowie zespołu precyzyjnie identyfikują waluty, czasy zapadalności i papiery dłużne, które oferują najbardziej atrakcyjne ekspozycje na ryzyko w odniesieniu do ich aktualnej wyceny. Ekspozycje te mogą być izolowane i kompilowane w taki sposób, aby w portfelu Funduszu zawsze utrzymywane były wyłącznie najbardziej atrakcyjne aktywa. Wszystkie ekspozycje są przedmiotem dyskusji pomiędzy członkami zespołu Franklin Templeton Fixed Income Group. Na etapie wdrożenia strategii, uwzględniane są rady traderów i innych lokalnych ekspertów dotyczące przepływów pieniężnych, struktury obrotów i realizacji transakcji na poziomie lokalnym. Ważną rolę na tym etapie procesu odgrywa grupa ds. analiz ilościowych, zajmująca się oceną ryzyka związanego z poszczególnymi sektorami, krzywą dochodowości i emitentami. Zespół bierze pod uwagę poziom awersji do ryzyka na rynkach azjatyckich i stale monitoruje ryzyko związane z każdą pozycją, utrzymując jego poziom w ramach ustalonego budżetu ryzyka, który jest modyfikowany w zależności od względnej atrakcyjności poszczególnych papierów na przestrzeni globalnych cyklów ekonomicznych i kredytowych. Zespół wykorzystuje własne, jak również inne, dostępne z zewnętrznych źródeł najnowocześniejsze narzędzia do mierzenia ryzyka, łącznie z analizą możliwych scenariuszy, w ramach której analitycy modelują potencjalne kryzysy, np. spowodowane czynnikami geopolitycznymi czy nagłymi zmianami cen ropy, w celu oszacowania ich ewentualnego wpływu na kursy walut czy stopy procentowe. BUDOWA PORTFELA Proces budowy portfela oparty jest na fundamentalnej analizie poszczególnych ekspozycji na ryzyko i strategicznej alokacji pomiędzy różne rynki, sektory i instrumenty zapewniającej optymalny potencjał skorygowany o ryzyko. Na początku tego procesu, zespół ds. obligacji azjatyckich określa pożądane parametry ryzyka i zwrotu, aby zidentyfikować najbardziej atrakcyjne ekspozycje na waluty, stopy procentowe i zadłużenie w stosunku do bieżącej wyceny. Określając te parametry graniczne, zespół korzysta z potężnych zasobów Franklin Templeton Fixed Income Group, oferujących zarówno globalne perspektywy makroekonomiczne formułowane przez komitet ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie, jak i indywidualne badania analityków sektorowych połączone z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem. Optymalna strategia budowy portfela w odniesieniu do ekspozycji krajowych, czasu trwania obligacji i krzywej dochodowości definiowana jest na podstawie wyników analiz fundamentalnych i ilościowych. Ryzyko związane z czasem trwania niwelowane jest poprzez optymalizację ogólnego budżetu ryzyka w odniesieniu do opinii członków zespołu inwestycyjnego na temat walut, stóp procentowych i instrumentów opartych na zadłużeniu. Dla każdego kraju oferującego potencjał inwestycyjny opracowywany jest fundamentalny profil techniczny, obejmujący takie czynniki, jak polityka pieniężna i budżetowa, brak równowagi makroekonomicznej, ryzyko polityczne oraz wdrażanie planowanej polityki. W połączeniu z regularnymi wizytami w danym kraju oraz spotkaniami z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za politykę pieniężną, profil ten dostarcza zarządzającym ważnych informacji o poszczególnych rynkach oraz prognozach dla walut, stóp procentowych i skarbowych papierów dłużnych. Zespół zarządzających portfelem ściśle współpracuje z traderami i analitykami w zakresie optymalnej selekcji papierów, zgodnej z prognozami dla stóp procentowych formułowanymi przez zespół na podstawie wyceny względnej oraz analizy płynności. Na poziomie pojedynczych papierów, zespół buduje portfel w ramach ustalonego dla tej strategii budżetu ryzyka. Możliwe są przesunięcia w budżecie ryzyka, w zależności od względnej atrakcyjności poszczególnych papierów na przestrzeni globalnych cykli gospodarczych i kredytowych. Zespół wykorzystuje własne, jak również inne, dostępne z zewnętrznych źródeł narzędzia do mierzenia ryzyka, łącznie z analizą możliwych scenariuszy, w ramach której modelowane są potencjalne kryzysy i ich ewentualny wpływ na kursy walut czy stopy procentowe. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Każdy fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi zatwierdzonymi przez zarząd i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem: Limity ekspozycji na poszczególne kraje / regiony / rynki wschodzące Fundusz jest zarządzany niezależnie od jakiegokolwiek indeksu i nie stosuje żadnych limitów dla udziału poszczególnych krajów azjatyckich w portfelu. Fundusz może Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 3

4 inwestować do 33% swych całkowitych aktywów, bezpośrednio lub poprzez finansowe instrumenty pochodne, w obligacje i papiery dłużne o stałym i zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub spółki spoza Azji, na które wpływ ma dynamika ekonomiczna lub finansowa w Azji. Pozycje gotówkowe Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach przez cały czas. W szczególnych okolicznościach, udział pozycji gotówki i jej ekwiwalentów w portfelu może przekraczać 10%. Waluty Fundusz nie stosuje żadnych określonych limitów dla walut. Możliwe jest wykorzystywanie kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych do celów zabezpieczenia przed ryzykiem oraz uzyskiwania ekspozycji na prognozowane spadki i wzrosty kursów walut. Instrumenty pochodne Transakcje z użyciem instrumentów pochodnych mogą być przeprowadzane na rynkach regulowanych, jak i na rynkach pozagiełdowych, a ich przedmiotem mogą być, między innymi, swapy (np. CDS lub TRS), kontrakty forward i cross forward, kontrakty future (w tym kontrakty na instrumenty rządowe) oraz opcje. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych może skutkować negatywną ekspozycją w odniesieniu do niektórych stóp procentowych, walut lub papierów dłużnych. Zarządzanie ryzykiem jest zintegrowane z każdym aspektem procesu inwestycyjnego Funduszu. Zespół ds. obligacji międzynarodowych koncentruje się przede wszystkim na trzech typach ryzyka: Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede wszystkim dzięki wysokiej jakości badaniom prowadzonym przez zespół Franklin Templeton Fixed Income Group. Zdyscyplinowana metodologia sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka związanego z instrumentami. Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie zdywersyfikowanych portfeli w oparciu o potężną wiedzę i analizy zespołu Franklin Templeton ds. instrumentów o stałym dochodzie. Podczas cotygodniowych spotkań strategicznych, zarządzający portfelem mogą skonfrontować swe koncepcje z całym zespołem. Raz na kwartał, organizowane są formalne zebrania, podczas których zarządzający portfelem, CIO ds. Instrumentów o stałym dochodzie oraz specjaliści ds. zarządzania ryzykiem dokonują oceny pozycjonowania i wyników portfela w odniesieniu do portfeli konkurencyjnych i wewnętrznych wytycznych. Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez stosowanie zasad należytej staranności przez zarządzających portfelem oraz zespół ds. analizy portfela i ryzyka inwestycyjnego (PAIR - Portfolio Analysis and Investment Risk). Kompleksowy system kontroli obejmujących różne, niezależne grupy, gwarantuje ścisłe przestrzeganie wszystkich inwestycyjnych wytycznych i ograniczeń. Klasy aktywów Fundusz inwestuje w obligacje (w tym obligacje zamienne) i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z całego regionu azjatyckiego, jak również w określone instrumenty pochodne. Wśród takich instrumentów pochodnych mogą znaleźć się swapy całkowitego dochodu (TRS) lub swapy ryzyka kredytowego (CDS), finansowe kontrakty forward i future oraz opcje na takie kontrakty, w tym związane z papierami rządowymi z regionu azjatyckiego, dostępne na rynku zarówno regulowanym, jak i pozagiełdowym. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 160 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Zespół Franklin Templeton ds. międzynarodowych rynków obligacji to profesjonalni inwestorzy rezydujący w San Mateo i w Singapurze, którzy są aktywnie zaangażowani w proces zarządzania Funduszem. Franklin Templeton International Bond Team korzysta ze wsparcia zespołu ds. papierów dłużnych z rynków wschodzących działającego w Nowym Jorku i Londynie oraz zespołów ds. lokalnego zarządzania aktywami z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Indii, Korei, Malezji, Meksyku oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dr Michael Hasenstab rezydujący w San Mateo w Kalifornii (USA) jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu oraz starszym wiceprezesem i dyrektorem grupy ds. obligacji międzynarodowych International Bonds. Dr Sonal Desai (także z San Mateo w Kalifornii) pełni funkcję współzarządzającej portfelem Funduszu. Dr Michael Hasenstab. Wiceprezes Wykonawczy, Zarządzający funduszami inwestycyjnymi CIO, Global Bonds Franklin Templeton Fixed Income Group Dr Michael Hasenstab to wiceprezes wykonawczy i CIO ds. obligacji światowych w zespole Franklin Templeton Fixed Income Group, odpowiedzialny za nadzorowanie zespołu zarządzających portfelami światowych instrumentów o stałym dochodzie. Jego grupa oferuje szereg różnorodnych produktów inwestycyjnych od funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych po zamknięte fundusze hedgingowe. Ponadto, Michael Hasenstab jest Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 4

5 członkiem komitetu ds. strategii inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie (Fixed Income Policy Committee) oraz zarządzającym portfelami kilku funduszy, m.in. Templeton Global Bond Fund i Templeton Global Total Return Fund. Dr Hasenstab jest laureatem licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Został uznany przez Morningstar za najlepszego zarządzającego inwestycjami w instrumenty o stałym dochodzie w Kanadzie w 2013 r. i w USA w 2010 r. oraz znalazł się wśród najbardziej wpływowych zarządzających funduszami inwestycyjnymi w rankingu Investment News w 2010 r. Inne wyróżnienia to tytuły najlepszego zarządzającego funduszami światowych obligacji w 2010 r. i najlepszego zarządzającego funduszami amerykańskich i światowych obligacji w 2009 r. wg Bloomberg Markets, najlepszego zarządzającego funduszami obligacji światowych wg Investment Week w latach 2008, 2010 i 2011 oraz najlepszego zarządzającego strategiami globalnymi wg Standard & Poor s/businessweek w 2006 r. Dr Hasenstab dołączył do Franklin Templeton Investments już w lipcu 1995 r., a po przerwie związanej ze studiami doktoranckimi powrócił do firmy na dobre w kwietniu 2001 r. Michael Hasenstab specjalizuje się w analizie globalnych warunków makroekonomicznych ze szczególną koncentracją na walutach, stopach procentowych i zadłużeniu budżetowym rynków rozwiniętych i wschodzących. Jego doświadczenie obejmuje liczne podróże i pracę w różnych częściach świata, w tym przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Michael Hasenstab uzyskał stopień doktora ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania Regionu Azji i Pacyfiku (Asia Pacific School of Economics and Management) na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU). Ukończył także studia magisterskie z zakresu ekonomii rozwoju na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU) oraz studia licencjackie ze stosunków międzynarodowych / ekonomii politycznej w Carleton College w USA. Dong-Il Kim, CFA Starszy wiceprezes CIO Franklin Templeton ITMC - Seul Dong-Il Kim to CIO w Franklin Templeton Investment Trust Management Co., Ltd. rezydujący w Seulu, gdzie zajmuje się zarządzaniem inwestycjami w lokalne instrumenty o stałym dochodzie. Przed dołączeniem do firmy, Dong-Il Kim zdobywał doświadczenie zawodowe kierując zespołami ds. inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie w Regent Asset Management i KTB Asset Management. Zanim dołączył do Franklin Templeton w 2001 r., przez dziesięć lat zarządzał także inwestycjami w obligacje w Samsung Life Insurance. Dong-Il Kim ukończył studia MBA na Washington University w St. Louis (1995 r.) oraz studia licencjacie na koreańskim Yonsei University (1986 r.). Jest także posiadaczem tytułu dyplomowanego analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst). Vivek Ahuja Zarządzający portfelami inwestycyjnymi, analityk Franklin Templeton Fixed Income Group Templeton Asset Management Ltd - Singapur Vivek Ahuja to zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk wspierający grupę ds. obligacji światowych, odpowiedzialny za analizy trendów makroekonomicznych i wydarzeń w gospodarkach i systemach finansowych azjatyckich rynków wschodzących. Ma ponad 13-letnie doświadczenie w inwestycjach i analizach rynków instrumentów o stałym dochodzie, a do Franklin Templeton Investments dołączył w 2006 r. Przed rozpoczęciem pracy w Franklin Templeton, Vivek Ahuja pracował dla różnych indyjskich instytucji finansowych, zajmując się inwestycjami w instrumenty o stałym dochodzie oraz analizami makroekonomicznymi. Vivek Ahuja ukończył studia licencjackie na kierunku handel oraz studia magisterskie na kierunku finanse na Uniwersytecie w Bombaju. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 5

6 CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.de Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r.

Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r. 21 grudnia 2011 r. Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r. Uwe Zoellner, szef zespołu ds. europejskich rynków akcji w Franklin Templeton Investments Pytanie o przyszłość Europy: Czy zbliżamy

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo