Templeton China Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Templeton China Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon Index CELE INWESTYCYJNE Celem inwestycyjnym funduszu Templeton China Fund (zwanego dalej Funduszem ) jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek (i) zarejestrowanych lub mających kluczowe oddziały na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej ( Chin ), Hongkongu lub Tajwanu lub (ii) generujących zasadniczą część swych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług sprzedawanych lub produkowanych w Chinach, Hongkongu lub Tajwanie lub mających zasadniczą część aktywów zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu lub Tajwanie. Filozofia inwestycyjna zespołu Templeton Emerging Markets, jednego z pionierów inwestowania na rynkach wschodzących, oparta na wartości spółek, cierpliwości i szczegółowej analizie indywidualnych papierów, pozostaje spójna w długoterminowej perspektywie. Dr Mark Mobius Prezes " Inwestujemy na podstawie starannych analiz, które pozwalają nam kupować akcje wyceniane poniżej ich faktycznej wartości. Przyjmujemy długoterminowy horyzont inwestycyjny, aby zapewnić naszym inwestorom jak największe zyski przy jak najniższym ryzyku w dłuższej perspektywie.. POWODY UZASADNIAJĄCE INWESTOWANIE W FUNDUSZ Pionier inwestowania na rynkach wschodzących. W obliczu głębokich przemian politycznych i strukturalnych zachodzących w krajach rozwijających się, zespół Templeton Emerging Markets Group w 1987 r. uruchomił pierwszy zamknięty fundusz koncentrujący się wyłącznie na rynkach wschodzących - Templeton Emerging Markets Fund. 1 Doświadczony zespół zarządzających. Zespół Templeton Emerging Markets Group, kierowany przez dr. Marka Mobiusa (jednego z najbardziej doświadczonych inwestorów, działającego na rynkach wschodzących od ponad 40 lat), pozostaje wierny tej samej filozofii inwestycyjnej, którą stworzył Sir John Templeton ponad 70 lat temu. Wsparcie potężnych zasobów zlokalizowanych na rynkach wschodzących. Zespół Templeton Emerging Markets Group aktywnie działa na rynkach lokalnych dzięki wsparciu ponad 50 zarządzających portfelami inwestycyjnymi i analityków rezydujących w 18 oddziałach na całym świecie, zapewniających szczegółową wiedzę o trendach ekonomicznych w poszczególnych regionach. Badanie potencjału spółek do długofalowego wzrostu. Utrzymujemy długi horyzont inwestycyjny i lokujemy kapitał w akcjach spółek azjatyckich, które uważamy za niedoszacowane, oparte na solidnych fundamentach, stale rosnące i będące w stanie przetrwać w trudnych czasach. Oceniamy przedsiębiorstwa pod kątem licznych kryteriów, takich jak prognozy rentowności, zwrot z kapitału, marże, wartość aktywów, prognozy wzrostu czy potencjał do generowania przepływów pieniężnych Templeton Emerging Markets Fund to zamknięty fundusz inwestycyjny, którego tytuły są w obrocie giełdowym i nie są dostępne w publicznej ofercie Franklin Templeton Distributors, Inc. Ten fundusz nie jest ani zarejestrowany ani dopuszczony do obrotu w Luksemburgu i jest wymieniony wyłącznie w celach informacyjnych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Filozofia inwestycyjna założonej w 1940 r. grupy Templeton oparta jest na zdyscyplinowanym, ale jednocześnie zrównoważonym podejściu inwestowania długoterminowego na podstawie ukrytej wartości papierów. Jest ona oparta na czterech filarach, które uważamy za kluczowe dla skutecznego inwestowania w dłuższej perspektywie. Są to: globalna perspektywa, wartość, cierpliwość i szczegółowe badania indywidualnych papierów. Wartość. Naszym celem jest określanie faktycznej wartości spółek i szacowanie zysków i przepływów pieniężnych, jakie mogą wygenerować ich aktywa. Poprzez nasze badania, identyfikujemy akcje dostępne po zaniżonych cenach wobec określonej przez nas ich rzeczywistej wartości. Jako inwestorzy skoncentrowani na wartości i przyjmujący długi horyzont inwestycyjny, skupiamy się na zrównoważonych zyskach i poszukujemy atrakcyjnych możliwości we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach na całym świecie. Cierpliwość. Na rynkach akcji często dominuje krótkowzroczność i wpływ chwilowych emocji inwestorów, co prowadzi do krótkoterminowych silnych wahań cen papierów. Długoterminowe podejście Templetona umożliwia nam ignorowanie krótkotrwałych zawirowań rynkowych i skupienie się na fundamentalnej wartości poszczególnych udziałów. Poprzez skrupulatne badania, określamy rzeczywistą wartość spółek i cierpliwie czekamy na szansę nabycia ich udziałów po korzystnych cenach. Szczegółowość prowadzonych przez nas analiz daje nam przekonanie o słuszności oczekiwania, aż rynek uzna rzeczywistą wartość spółki, którą wcześniej pozyskaliśmy do naszego portfela. Szczegółowe badania indywidualnych papierów. Poprzez kompleksową i rygorystyczną analizę fundamentalną, oceniamy długoterminowe perspektywy poszczególnych spółek i warunki niezbędne do uznania ich wartości przez rynek. Dzięki temu, Templeton odkrywa szanse korzystnych inwestycji wszędzie tam, gdzie mogą się pojawić. Proces inwestycyjny grupy Templeton Emerging Markets składa się z pięciu kroków: Krok 1: Identyfikacja potencjalnych okazji W poszukiwaniu wartości nie uznajemy żadnych granic, dlatego potrafimy odkryć okazję wszędzie tam, gdzie się pojawi. Dzięki analizie ilościowej, ocenie jakościowej i rozległemu doświadczeniu naszych analityków, zawężamy wachlarz potencjalnych celów inwestycyjnych do niewielkiej grupy papierów zasługujących na szczegółową analizę. Nasze doświadczenie to najlepsze kryterium: zarządzający i analitycy Templeton to eksperci z rozległą wiedzą o swych branżach. Krok 2: Szczegółowa analiza fundamentalna Proces inwestycyjny Templetona oparty jest na szczegółowej analizie fundamentalnej. Nasi analitycy doskonale znają zarówno globalny rynek, jak i lokalne rynki, za które są odpowiedzialni. Takie podejście do badań poszczególnych branż, sektorów i rynków daje nam kompleksową perspektywę. Analitycy Templetona prowadzą rygorystyczną analizę fundamentalną wszystkich potencjalnych pomysłów nowych inwestycji, w celu zweryfikowania, czy dane udziały dostępne są z odpowiednim rabatem do realnej wartości spółki w znormalizowanej pięcioletniej perspektywie. Analiza obejmuje szczegółową ocenę sprawozdań finansowych wybranej spółki, a w szczególności takich czynników, jak cena do zysków, cena do przepływów pieniężnych, zadłużenie do kapitału własnego, cena do wartości księgowej czy dochód z dywidendy, a także kapitalizacja rynkowa i płynność. Oceniamy także konkurencyjność spółki na tle przedsiębiorstw o podobnym charakterze oraz przeprowadzamy analizę jakości zarządu, struktury własności, ładu korporacyjnego oraz zaangażowania w budowanie wartości dla akcjonariuszy. W tym celu odwiedzamy spółek rocznie, spotykając się z zarządami przedsiębiorstw, a także ich konkurentami, dostawcami i klientami. Analizując pomysły na nowe inwestycje, bierzemy pod uwagę znormalizowane dane o zyskach, by poznać perspektywy spółki w całym cyklu rynkowym. Analitycy dokonują szczegółowej oceny trendów i analizują przepływy gotówkowe i potencjał do wzrostu wartości aktywów w długiej perspektywie. Ocenie podlega wartość godziwa przedsiębiorstwa oszacowana na podstawie prognoz rentowności, a także jej stosunek do aktualnej ceny akcji. Nasze podejście do oceny rzeczywistej fundamentalnej wartości spółki jest zdyscyplinowane, ale jednocześnie elastyczne. Stosujemy jednoznacznie zdefiniowane kryteria dla wszystkich papierów, ale nasi analitycy wykorzystują różne koncepcje i narzędzia pozwalające wyszukiwać wartość ukrytą w różnych sektorach rynku. W efekcie tych szczegółowych analiz, spektrum potencjalnych inwestycji ograniczone jest do grupy kandydatów do krótkiej listy spółek, w jakie możemy inwestować. Lista propozycji inwestycyjnych (Action List) to zatwierdzona przez zespół Templetona ds. rynków wschodzących lista akcji rekomendowanych do kupna, sprzedaży lub utrzymania w portfelu. Lista ta zawiera spółki uznane przez zespół za niedoceniane przez rynek lub niedoszacowane w stosunku do ich perspektyw rozwoju. Obowiązujące w Templeton zasady pracy zespołowej gwarantują, że każda spółka staje się przedmiotem wewnętrznej dyskusji i oceny. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 2

3 Lista propozycji inwestycyjnych jest punktem wyjścia do wszystkich zakupów i jest przekazywana wszystkim analitykom i zarządzającym portfelami. Dla każdej pozycji na liście określane są docelowe kursy kupna i sprzedaży. niezwykle istotne znaczenie dla procesu zarządzania portfelem. Krok 3: Ocena i zatwierdzenie inwestycji przez zespół Stosowana w Templeton zespołowa kultura pracy pozwala wykorzystywać doświadczenie całej grupy ds. rynków wschodzących na potrzeby prowadzonych badań i analiz. Podczas cotygodniowych dyskusji, rekomendacje analityków poddawane są szczegółowej ocenie, a każdy członek zespołu inwestycyjnego może wypowiedzieć się na temat każdego pomysłu na nową inwestycję. Podczas takiego spotkania, analizy spółek koncentrują się na czynnikach ilościowych i jakościowych, analizy sektorów dotyczą przede wszystkim branżowych trendów i perspektyw, a analizy krajów skupiają się na czynnikach makroekonomicznych i politycznych. Komitet inwestycyjny ocenia ostateczne rekomendacje inwestycyjne analityków, sugerujące kupno, sprzedaż lub utrzymanie poszczególnych papierów. Po zatwierdzeniu rekomendacji, analityk ustala cenę docelową i pozycja zostaje dodana do monitorowanej na bieżąco listy zadań. Krok 4: Budowa portfela W Templeton wierzymy, że najlepsze decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie zbiorowej wiedzy całego zespołu analitycznego. Podstawą naszego podejścia jest własna analiza rynku, a w procesie budowania portfela wykorzystywane są pomysły wszystkich zarządzających portfelami i analityków, realizowane w ramach ściśle określonej strategii. Wszystkie portfele Templetona budowane są poprzez szczegółowe analizy i indywidualną selekcję akcji pod kątem wyceny długoterminowej. Interesują nas przede wszystkim atrakcyjne wyceny indywidualnych papierów, dlatego nie budujemy portfeli w oparciu o jakikolwiek indeks porównawczy. W rezultacie, regionalna i sektorowa struktura portfela jest wynikiem szczegółowej, indywidualnej selekcji. Wybierając akcje, zarządzający portfelem ma swobodę działania ograniczoną jednak ramowymi wymogami, które mają zapewnić wszystkim klientom odpowiednią spójność i dywersyfikację. Krok 5: Ocena i bieżące zarządzanie portfelem Templeton aktywnie zarządza portfelami klientów, dbając o to, by ich struktura odzwierciedlała naszą filozofię i podejście inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu w bieżące analizy fundamentalne i zarządzanie ryzykiem. Zarządzający portfelami ściśle współpracują z kilkoma zespołami wewnętrznymi w celu właściwego monitorowania portfeli i zarządzania ryzykiem. Wsparcie tych zespołów ma BUDOWA PORTFELA Templeton nie korzysta z portfeli modelowych. Wszystkie portfele budowane są na podstawie zatwierdzonej listy spółek tworzącej globalną bazę danych Templetona (Global Research Database). Zarządzający portfelami wybierają papiery z listy propozycji inwestycyjnych, czyli spółek, które nasi analitycy uznają za najbardziej niedoszacowane w stosunku do ich długoterminowych perspektyw biznesowych. Akcje każdej ze spółek mają swoją docelową wycenę ustaloną przez analityka odpowiedzialnego za wydanie rekomendacji dla danego papieru wartościowego. Decyzja o zakupie zapada wówczas, gdy cena zejdzie poniżej ustalonego progu. Akcje są sprzedawane, kiedy: ich wycena jest wyższa niż ustalona przez nas faktyczna wartość, większą wartość przedstawiają inne podobne papiery wartościowe, lub w spółce zachodzą istotne zmiany mające wpływ na nasze prognozy. Wszystkie pozycje podlegają regularnym przeglądom, mającym na celu potwierdzenie, że rekomendacje są aktualne i precyzyjnie odzwierciedlają fundamentalną wartość spółek. W ten sposób, wszystkie decyzje o zakupie i sprzedaży wynikają zawsze z bieżącej analizy fundamentalnej. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 3

4 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Każdy fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi zatwierdzonymi przez zarząd i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem: Ograniczenia dot. selekcji papierów Zarządzający portfelami mają swobodę w doborze akcji do swoich portfeli, jednak muszą przy tym trzymać się zatwierdzonej listy i ogólnych wytycznych. Klasy aktywów Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu lub Tajwanie. Niemniej jednak, Fundusz może lokować środki także w innych typach papierów wartościowych, m.in. akcjach uprzywilejowanych, papierach zamiennych na akcje zwykłe lub instrumentach o stałym dochodzie, denominowanych w USD lub innych walutach. Limity krajowe / regionalne i sektorowe Fundusz powinien inwestować co najmniej 67% swych aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty reprezentujące region inwestycyjny krajów. Minimalne / maksymalne wielkości pozycji Minimalne / maksymalne wielkości pozycji: W danym momencie, w portfelu Funduszu powinno być średnio pozycji. Średni rozmiar pozycji w portfelu Funduszu powinien mieścić się w przedziale 1% - 6%, z elastycznym górnym limitem ustalonym na poziomie 10%. Templeton koncentruje się na trzech typach ryzyka: Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede wszystkim poprzez wysokiej jakości badania prowadzone przez zespół Templetona. Zdyscyplinowana metodologia sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka związanego z konkretnymi instrumentami. Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie zdywersyfikowanych portfeli w oparciu o potężną wiedzę i analizy zespołu Templetona. Podczas cotygodniowych spotkań, zarządzający portfelem mogą skonfrontować swe koncepcje z całym zespołem oraz wewnętrznymi wytycznymi oraz upewnić się, że wszystkie portfele niezmiennie odzwierciedlają najlepsze praktyki inwestycyjne Templetona. Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez stosowanie zasad należytej staranności przez zarządzających portfelem oraz oddzielenie wszystkich kluczowych inwestycji i ich funkcji. Kompleksowy system kontroli obejmujących różne, niezależne grupy, gwarantuje ścisłe przestrzeganie wszystkich wytycznych i ograniczeń inwestycyjnych. Ponadto, pod uwagę brane są także ryzyka rynkowe, polityczne i ekonomiczne, które są niwelowane na poziomie indywidualnej selekcji aktywów. Analitycy formułują swe prognozy finansowe i rekomendacje w oparciu o wszelkie czynniki polityczne, ekonomiczne i walutowe. Pozycje gotówkowe Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach przez cały czas, a udział pozycji gotówkowych w portfelu nie powinien przekraczać 10%. Waluty Fundusz nie stosuje aktywnego hedgingu walutowego. Limity kapitalizacji Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych wymogów co do minimalnej kapitalizacji rynkowej spółek dodawanych do portfela. Niemniej jednak, mając na uwadze niezbędną płynność, zespół zarządzających koncentruje się na spółkach o kapitalizacji rynkowej na poziomie co najmniej 300 milionów USD, generujących dzienne obroty rzędu 3 milionów USD. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 4

5 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI Templeton Emerging Markets Group stosuje zespołowe podejście do zarządzania swymi funduszami rynków wschodzących. 50 zarządzających portfelami i analityków wchodzących w skład zespołu Templetona ds. rynków wschodzących pracuje w 18 biurach zlokalizowanych na różnych rynkach wschodzących, co zapewnia im dostęp do lokalnych zasobów i możliwość nawiązywania lokalnych kontaktów. Dr Mark Mobius Prezes Templeton Emerging Markets Group Dr Mark Mobius rezydujący w Hongkongu jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Dr Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group, obecnie kieruje pracą 50 analityków rezydujących w biurach Franklin Templeton na 18 rynkach wschodzących i zarządza portfelami funduszy rynków wschodzących. Dr Mobius od ponad 40 lat inwestuje na rynkach wschodzących całego świata. Dołączył do Franklin Templeton w 1987 r., jako prezes Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Dr Mark Mobius zdobył dyplomy licencjata i magistra na Uniwersytecie w Bostonie (Boston University) oraz otrzymał tytuł doktora ekonomii i nauk politycznych MIT (Massachusetts Institute of Technology). Jest autorem książek: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts. Dr Mobius zdobył liczne wyróżnienia, między innymi, miejsce w rankingu 50 Most Influential People opublikowanym przez magazyn Bloomberg Markets Magazine w 2011 r., nagrodę 2010 Africa Investor Index Series Awards przyznaną przez magazyn African Investor. Magazyn Asiamoney zaliczył również dr Mobiusa do stu najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osób na świecie w swym rankingu Top 100 Most Powerful and Influential People. Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powołały dr Mobiusa na jednego z przewodniczących zespołu ds. odpowiedzialności inwestorów w Global Corporate Governance Forum. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 5

6 CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.de. DE Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 05 (39) 13 maja 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo