Templeton Global Bond Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Templeton Global Bond Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Instrumenty o stałym dochodzie JP Morgan Global Government Bond Index Dr Michael Hasenstab, Starszy wiceprezes wykonawczy, CIO Zarządzający portfelami inwestycyjnymi CELE INWESTYCYJNE Fundusz Templeton Global Bond Fund (zwany dalej Funduszem ) inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy i instytucje powiązane z rządami z całego świata. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie maksymalnego łącznego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez wyszukiwanie atrakcyjnych okazji do inwestowania na całym świecie. Zarządzający mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowych i kursów walut. Portfel wykazuje ekspozycję na obligacje rządowe i samorządowe z krajów rozwiniętych i rynków wschodzących, a także na rynek walutowy. Zarządzający portfelem mogą, pod pewnymi warunkami, inwestować także w papiery lub produkty strukturyzowane powiązane z aktywami lub walutami dowolnych krajów. Inwestujemy w krajach, których atutami są silne waluty, solidny wzrost gospodarczy, a nawet potencjał do spadków stóp procentowych, który może mieć pozytywny wpływ na wartość wyemitowanych obligacji. Koncentrujemy się na długofalowych czynnikach fundamentalnych, ignorując bieżące wahania rynkowe. POWODY UZASADNIAJĄCE INWESTOWANIE W FUNDUSZ Duża elastyczność umożliwia zarządzającym aktywne działania na rynkach stóp procentowych i walut Elastyczność Funduszu umożliwia zarządzającym portfelem wykorzystywanie pojawiających się na całym świecie okazji oferujących najwyższe spodziewane zyski skorygowane o ryzyko. Możemy wyróżnić trzy źródła potencjalnych zysków, z których każde musi być oceniane i wykorzystywane osobno: instrumenty oparte na stopach procentowych, instrumenty rynku walutowego oraz skarbowe papiery dłużne. Zarządzający szczegółowo wyodrębniają ryzyko ekspozycji Funduszu, pozostawiając wyłącznie papiery o najkorzystniejszej wycenie. Makroekonomiczny punkt widzenia oparty na lokalnych analizach Międzynarodowy zespół doświadczonych analityków stale prowadzi badania makroekonomiczne oparte na czynnikach fundamentalnych, których wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Globalna perspektywa możliwa jest dzięki częstym wizytom w różnych krajach oraz działalności lokalnych zespołów badawczych w USA, Wielkiej Brytanii, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach i Indiach Filozofia inwestycyjna oparta na czynnikach fundamentalnych Fundusz często zajmuje pozycje przeciwne do ogólnych trendów rynkowych w krótszej perspektywie, aby zapewnić zyski w dłuższym horyzoncie czasowym. Zarządzający inwestują przede wszystkim w światowe obligacje rządowe o ratingu inwestycyjnym, ograniczając ekspozycję na papiery o niższym ratingu do mniej niż 25% łącznej wyceny rynkowej aktywów funduszu, redukując tym samym ryzyko związane z niewypłacalnością emitentów. Celem zarządzających jest inwestowanie w papiery krajów o dostatecznie solidnych bilansach płatniczych i fundamentach makroekonomicznych, w celu generowania atrakcyjnych zysków i łagodzenia wpływu nieprzewidzianych wstrząsów gospodarczych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Celem zespołu ds. instrumentów o stałym dochodzie Templeton Global Macro jest osiąganie jak najwyższych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko poprzez przewidywanie zmian czynników mających wpływ na zmiany cen obligacji i kursów walut. Zespół działa zgodnie z koncepcją aktywnego zarządzania, stosując dogłębne analizy poszczególnych gospodarek i sektorów według zasady od ogółu do szczegółu ( top-down ), połączone z szczegółowymi analizami wycen papierów i struktury portfela zgodnie z zasadą od szczegółu do ogółu ( bottom-up ). Inwestując na światowych rynkach obligacji, Templeton Global Macro bierze pod uwagę łączne możliwe zwroty z inwestycji w dane papiery, uwzględniając ryzyka zmian stóp procentowych, kursów walut oraz wypłacalności emitentów. Zapewniając wartość dodaną do procesu wyszukiwania atrakcyjnych okazji do inwestowania, członkowie zespołu prowadzą badania warunków makroekonomicznych, ryzyka geopolitycznego, polityki pieniężnej, stóp procentowych oraz rynków walutowych. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane lokalnie przez rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się, skarbowe papiery dłużne rynków wschodzących oraz waluty. Choć Fundusz nie stosuje ograniczeń ekspozycji na emitentów o ratingu niższym niż inwestycyjny, zarządzający generalnie utrzymują tę ekspozycję poniżej 25%. Bazową walutą Funduszu jest dolar amerykański, jednak elastyczność Funduszu umożliwia mu utrzymywanie ograniczonej lub ujemnej ekspozycji na USD. Ponadto, możliwe jest zwiększanie łącznych zysków z ekspozycji walutowych poprzez zarabianie na wzrostach wartości jednej waluty wobec drugiej, niezależnie od dynamiki kursu dolara. Taka elastyczność Funduszu umożliwiająca utrzymywanie ograniczonej lub ujemnej ekspozycji na poszczególne waluty zapewnia możliwość zarabiania w każdych warunkach rynkowych. Strategia inwestowania w obligacje międzynarodowe Templetona to unikalna kombinacja elastyczności i wiedzy ekspertów, a jej celem jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji. Kluczowym elementem procesu inwestycyjnego jest globalna platforma inwestycyjna Franklin Templeton Fixed Income Group. Ten w pełni zintegrowany zespół inwestycyjny obejmuje nasze siedziby w Londynie, Nowym Jorku, Singapurze i San Mateo, a także lokalne biura zarządzające inwestycjami w Australii, Brazylii, Kanady, Chinach, Indiach, Korei, Malezji, Meksyku oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oprócz wiedzy regionalnych ekspertów, Fundusz wykorzystuje najlepsze koncepcje opracowywane przez zespoły odpowiedzialne za obligacje przedsiębiorstw, papiery zabezpieczone hipotekami, obligacje komunalne i sektor kredytów bankowych. Tak szeroki zakres działań ekspertów zapewnia możliwość aktywnego zarządzania i wykorzystywania unikalnych mechanizmów na indywidualnych rynkach. Zespół prowadzi badania czynników fundamentalnych i makroekonomicznych w poszczególnych krajach połączone z analizą ilościową, co przedstawia wcześniejszy schemat. W ramach tego procesu, wykorzystywane są szczegółowe badania rynków krajowych, modele analiz makroekonomicznych oraz wiedza uczestników rynków lokalnych i twórców polityki gospodarczej, w połączeniu z technikami zarządzania ryzykiem i budowy portfela. Proces 1. Ta jednostka organizacyjna składa się z profesjonalnych inwestorów zlokalizowanych w podmiotach powiązanych i u partnerów (w ramach joint venture) Franklin Templeton Investments. Grupa Local Asset Management Group nie jest częścią Franklin Templeton Fixed Income Group ani Templeton Global Macro, ale dzieli z tą grupą wspólne badania. 2. Komitet ds. polityki inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 2

3 inwestycyjny obejmuje także regularną wymianę informacji pomiędzy członkami zespołu, brokerami, specjalistami ds. ryzyka i analitykami wyników, którzy mogą dzięki temu korzystać z dostępu do wiedzy wszystkich pozostałych członków Franklin Templeton Fixed Income Group. Fundusz generuje zyski wykorzystując możliwości inwestowania na międzynarodowych rynkach obligacji i walut. Zarządzający portfelem i analitycy poszukują okazji do inwestowania na całym świecie, identyfikując nierównowagę lub rozbieżności zarówno na rynkach instrumentów o stałym dochodzie, jak i na rynkach walutowych. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie jest uzależniony od żadnego indeksu, przy założeniu osiągania maksymalnych łącznych zwrotów w horyzoncie czasowym od roku do trzech lat. Bierzemy pod uwagę także pełne cykle rynkowe, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat. Przyjmując długi horyzont inwestycyjny i opierając się na czynnikach fundamentalnych, zarządzający portfelem dr Michael Hasenstab, wraz ze swym zespołem, prowadzi analizy globalnych warunków makroekonomicznych w celu identyfikowania nierównowagi na rynkach światowych, a w szczególności: analizy stóp procentowych (czasu zapadalności papierów dłużnych), analizy kursów walut, analizy wiarygodności kredytowej emitentów. Proces inwestycyjny łączy analizę jakościową czynników makroekonomicznych z rozbudowanymi narzędziami do analizy ilościowej. Zarządzający koncentrują się na analizie fundamentalnej, w celu identyfikowania możliwości inwestowania w dłuższej perspektywie oraz wykorzystywania krótkotrwałych momentów nierównowagi do budowania pozycji. Powyższe założenia stosowane są do ekspozycji na zmiany kursów walut, czas zapadalności papierów oraz zadłużenie, a dzięki temu, że Fundusz nie jest ograniczony żadnym indeksem, struktura portfela może być łatwo modyfikowana, by jak najtrafniej odpowiadać spodziewanym zmianom. Stopy procentowe i czas zapadalności Analitycy wprowadzają szereg danych makroekonomicznych do własnych modeli analitycznych, w celu identyfikowania okazji wynikających ze stóp procentowych lub czasu zapadalności papierów. Przeprowadzana przez zespół analiza stóp procentowych łączy badania globalnych i krajowych warunków makroekonomicznych z modelami oceny poziomów oprocentowania. Bierzemy pod uwagę zarówno krótkoterminowe zmiany stóp procentowych na poziomie lokalnym i globalnym, jak i zmiany prognoz dotyczących inflacji i płynności oraz reakcji władz w zakresie polityki pieniężnej. Analitycy dokładnie badają kształt krzywej zmian stóp procentowych, określając papiery i czas zapadalności, które mogą być niedoszacowane lub znajdować się pod tymczasową presją. Waluty Zespół zarządzających stosuje wielopoziomowe podejście do poszukiwania okazji do inwestowania na rynkach walutowych. Po pierwsze, zespół przeprowadza opartą na wskaźnikach fundamentalnych analizę wartości walut wykorzystując własne modele makroekonomiczne, która zapewnia szczegółowe i miarodajne informacje umożliwiające ocenę kursów względnych. Następnie, szczegółowe analizy ekspertów krajowych umożliwiają zrozumienie trendów i identyfikowanie katalizatorów, które mogą przynieść rewaluację waluty. Uwzględniane są takie czynniki, jak względny wzrost PKB, stopy procentowe, bilanse rachunków kapitałowych i obrotów bieżących oraz realizowana polityka pieniężna i ryzyko polityczne. Ponadto, zespół przeprowadza analizę możliwych scenariuszy, aby przygotować strategię inwestycyjną na przewidywane zmiany globalnych warunków gospodarczych oraz wykonuje testy wytrzymałości portfela na nieprzewidziane wstrząsy. Analiza wiarygodności kredytowej emitentów W przeciwieństwie do większości naszych konkurentów, prowadzimy badania na skalę globalną, w ramach specjalnego zespołu profesjonalnych inwestorów rezydujących w USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Korei, Malezji, Meksyku oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich; szczególnym atutem jest doskonała znajomość lokalnych rynków skarbowych papierów dłużnych, jaką dysponują lokalni zarządzający Franklin Templeton. Podobnie jak w przypadku analiz rynków walutowych, zespół bada szereg czynników makroekonomicznych, zwracając szczególną uwagę na kwestie wypłacalności i płynności finansowej. Zamiast polegać na informacjach pozyskanych od agencji ratingowych czy analityków z Wall Street, tworzymy własne modele oceny wiarygodności kredytowej, łącząc to co najcenniejsze w badaniach zewnętrznych z własnymi analizami czynników fundamentalnych. Zarządzający portfelem i analitycy utrzymują ścisłe kontakty i mają dostęp do najważniejszych osób odpowiedzialnych za polityki pieniężne krajów z całego świata, z którymi spotykają się przez cały rok. Zespół zarządzających portfelem i analityków dokonuje niezależnej oceny wszystkich trzech wyżej wymienionych czynników dla wszystkich rynków obligacji z krajów rozwiniętych i rozwijających się, wykorzystując je do budowania wartości portfela. Przyjmujemy bardzo szeroką, globalną perspektywę, wykraczając poza kluczowe (i najbardziej rozwinięte) rynki, które skupiają największe Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 3

4 zainteresowanie inwestorów. Jest wiele rynków peryferyjnych, które nie tylko stanowią doskonałe źródło dywersyfikacji, ale także oferują potencjał wyższych zysków niż rynki tradycyjne. Elastyczność działań zespołu umożliwia mu inwestowanie na lokalnych rynkach w ekspozycje na obligacje i waluty, jak również w różnego rodzaju instrumenty, np. instrumenty pochodne lub pary walut, poprzez zajmowanie długiej pozycji dla jednej, a krótkiej pozycji dla drugiej waluty. Fundusz nie jest zarządzany według jakiegokolwiek indeksu; jeżeli zarządzający nie dostrzegą żadnej wartości w obligacjach danego kraju, portfel może nie mieć żadnej ekspozycji na takie papiery. Zarządzający portfelem Funduszu mogą także kupować krótkoterminowe obligacje skarbowe jako uzupełnienie ekspozycji walutowej bez ryzyka stóp procentowych, jak miało to miejsce w przypadku papierów szwedzkich. W określonych przypadkach, np. w celu zyskania ekspozycji na jena bez konieczności akceptowania bardzo niskich zysków oferowanych przez japońskie obligacje rządowe, zarządzający pozyskują kontrakty terminowe (forward) lub inne denominowane w jenie instrumenty, np. obligacje ponadnarodowe. Są to obligacje emitowane przez takie instytucje, jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Światowy, które podobnie jak obligacje rządowe mają najwyższy możliwy rating kredytowy. BUDOWA PORTFELA Budując portfele inwestycyjne, członkowie zespołu precyzyjnie identyfikują waluty, czasy zapadalności i papiery dłużne, które oferują najbardziej atrakcyjne ekspozycje w odniesieniu do ich aktualnej wyceny. Ekspozycje te mogą być izolowane i kompilowane, aby zapewnić, że w portfelu Funduszu znajdują się wyłącznie najbardziej atrakcyjne inwestycje. Pozycje te są przedmiotem dyskusji i oceny wszystkich członków zespołu ds. instrumentów o stałym dochodzie Franklin Templeton. Na etapie realizacji, uwzględniane są rady i informacje dotyczące płynności rynkowej, struktury obrotów i lokalnej wykonalności prezentowane przez brokerów i innych lokalnych ekspertów. Zespół bierze pod uwagę poziom awersji do ryzyka na światowych rynkach i stale monitoruje ryzyko związane z każdą pozycją, utrzymując jego poziom w ramach ustalonego budżetu ryzyka. Możliwe są przesunięcia w budżecie ryzyka, w zależności od względnej atrakcyjności poszczególnych papierów na przestrzeni globalnych cyklów gospodarczych i kredytowych. Zespół wykorzystuje własne, jak również inne, dostępne z zewnętrznych źródeł najnowocześniejsze narzędzia do mierzenia ryzyka, łącznie z analizą możliwych scenariuszy, w ramach której analitycy modelują potencjalne kryzysy, np. spowodowane czynnikami geopolitycznymi czy nagłymi zmianami cen ropy, w celu oszacowania ich ewentualnego wpływu na kursy walut czy stopy procentowe. Możliwości Funduszu w zakresie generowania ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w instrumenty oparte na stopach procentowych i walutach czy w papiery dłużne z różnych krajów i na różnych etapach cyklu rynkowego czynią go znakomitym narzędziem do dywersyfikacji szerokiego portfela inwestycyjnego obejmującego różne klasy aktywów. Oparta na czynnikach fundamentalnych analiza umożliwia Funduszowi generowanie wyjątkowo wysokich zysków w różnych globalnych warunkach, przez cały czas utrzymując rating inwestycyjny. Takie podejście okazało się szczególnie korzystne w czasie ostatnich zawirowań rynkowych, podczas których Fundusz zdołał uniknąć poważnych spadków, jakie dotknęły niektóre instrumenty inwestycyjne. Dyscyplina sprzedaży: Pozycje są zamykane, kiedy spełnione zostaną którekolwiek z poniżej zdefiniowanych warunków; Inna pozycja lub okazja do inwestowania oferuje większy potencjał; Pozycja osiąga poziom sprzedaży założony wstępnie przez analityków; Zmianie ulegają wskaźniki fundamentalne danej pozycji, co może spowodować zmianę szacowanego stosunku ryzyka do zysków. Umorzenia jednostek i wpływy kapitału do Funduszu są traktowane podobnie. W krótszej perspektywie, aktywa są kupowane lub sprzedawane w celu zaspokojenia umorzeń lub realizacji subskrypcji, w odniesieniu do bieżących wycen rynkowych i długoterminowych celów Funduszu. Zarządzający stale optymalizują portfel, by realizować założenia co do jego docelowej struktury. Nowa gotówka ani umorzenia nie są równo rozdzielane pomiędzy wszystkie istniejące pozycje, chyba że taka strategia odpowiada ich aktualnemu podejściu do wycen oraz celom długoterminowym. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Każdy fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi zatwierdzonymi przez zarząd i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem: Ograniczenia dot. selekcji papierów Zarządzający portfelem muszą przestrzegać ogólnych wytycznych przyjętych dla wszystkich portfeli papierów o stałym dochodzie Franklin Templeton. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 4

5 Klasy aktywów Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane przez rządy i podmioty powiązane z rządami, a także w waluty z całego świata. Fundusz może inwestować także w określone instrumenty pochodne lub produkty powiązane z aktywami lub walutami dowolnych krajów. Jakość kredytowa Fundusz może inwestować w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Limity krajowe / regionalne / rynków wschodzących Fundusz nie stosuje żadnych limitów udziału kraju czy regionu, niezależnie od ewentualnych limitów stosowanych w indeksie porównawczym. Niemniej jednak, celem Funduszu jest zapewnianie możliwie najszerszej dywersyfikacji portfela. Minimalna / maksymalna wielkość pozycji Fundusz nie stosuje żadnych jednoznacznie określonych ograniczeń co do minimalnej / maksymalnej wielkości pozycji. Aby zapewnić maksymalną dywersyfikację portfela, udział większości pojedynczych pozycji powinien wynosić od 1% do 5%. Pozycje oferujące pewniejsze zwroty z inwestycji mogą przekraczać 5% wszystkich aktywów portfela, natomiast udział pozycji, co do których zarządzający mają największą pewność, może przekraczać 10%. Udział pojedynczej pozycji bardzo rzadko przekracza 15%. Pozycje gotówkowe: Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie jak największej ilości środków ulokowanych w instrumentach o stałym dochodzie przez cały czas. W szczególnych okolicznościach, udział pozycji gotówki i jej ekwiwalentów w portfelu może przekraczać 10%. Waluty: Fundusz nie stosuje żadnych określonych limitów dla walut. Możliwe jest wykorzystywanie kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych do celów zabezpieczenia przed ryzykiem oraz uzyskiwania ekspozycji na prognozowane spadki i wzrosty kursów walut. Instrumenty pochodne: Transakcje instrumentami pochodnymi mogą być przeprowadzane na rynkach regulowanych, jak i na rynkach pozagiełdowych, a ich przedmiotem mogą być, między innymi, swapy (np. CDS lub TRS), kontrakty forward i cross forward, kontrakty futures (w tym kontrakty na instrumenty rządowe) oraz opcje. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych może skutkować negatywną ekspozycją w odniesieniu do niektórych stóp procentowych, walut lub papierów dłużnych. Zarządzanie ryzykiem jest zintegrowane z każdym aspektem procesu inwestycyjnego Funduszu. Zespół Templeton Global Macro koncentruje się przede wszystkim na trzech typach ryzyka: Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede wszystkim dzięki wysokiej jakości badaniom prowadzonym przez zespół Templeton Global Macro. Zdyscyplinowana metodologia sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka związanego z instrumentami. Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie zdywersyfikowanych portfeli w oparciu o potężną wiedzę i analizy zespołu Templeton Global Macro. Podczas cotygodniowych spotkań strategicznych, zarządzający portfelem mogą skonfrontować swe koncepcje z całym zespołem. Raz na kwartał, organizowane są formalne zebrania, podczas których zarządzający portfelem, CIO ds. Instrumentów o stałym dochodzie oraz specjaliści ds. zarządzania ryzykiem dokonują oceny pozycjonowania i wyników portfela w odniesieniu do portfeli konkurencyjnych i wewnętrznych wytycznych. Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez stosowanie zasad należytej staranności przez zarządzających portfelem oraz zespół ds. analizy portfela i ryzyka inwestycyjnego (PAIR - Portfolio Analysis and Investment Risk). Kompleksowy system kontroli obejmujących różne, niezależne grupy, gwarantuje ścisłe przestrzeganie wszystkich inwestycyjnych wytycznych i ograniczeń. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI Franklin Templeton Fixed Income Group to zintegrowana globalna platforma ds. instrumentów o stałym dochodzie, obejmująca ponad 170 profesjonalnych inwestorów rezydujących w wielu biurach na całym świecie. Zespół Templeton Global Macro to profesjonalni inwestorzy rezydujący w San Mateo i w Singapurze, którzy są aktywnie zaangażowani w proces zarządzania Funduszem. Franklin Templeton International Bond Team korzysta ze wsparcia zespołu ds. papierów dłużnych z rynków wschodzących działającego w Nowym Jorku i Londynie oraz zespołów ds. lokalnego zarządzania aktywami z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Indii, Korei, Malezji, Meksyku oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dr Michael Hasenstab rezydujący w San Mateo w Kalifornii (USA) jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu oraz starszym wiceprezesem i dyrektorem grupy ds. obligacji międzynarodowych International Bonds. Dr Sonal Desai (także z San Mateo w Kalifornii) pełni funkcję współzarządzającej portfelem Funduszu. Dr Michael Hasenstab. Wiceprezes Wykonawczy, Zarządzający funduszami inwestycyjnymi CIO, Templeton Global Macro Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 5

6 Dr Michael Hasenstab to wiceprezes wykonawczy i CIO w zespole Templeton Global Macro,,zajmujący się szczegółowymi globalnymi analizami makroekonomicznymi obejmującymi różnorodne tematy, analizami regionalnymi i krajowymi oraz formułowaniem prognoz dla stóp procentowych, walut i rynków skarbowych papierów dłużnych. Zespół Templeton Global Macro oferuje szereg globalnych nieograniczonych strategii inwestycyjnych od funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych po zamknięte fundusze hedgingowe. Dr Hasenstab jest zarządzającym portfelami kilku funduszy, m.in. Templeton Global Bond Fund i Templeton Global Total Return Fund. Ponadto, dr Hasenstab jest doradcą ekonomicznym CEO Franklin Resources, Inc., któremu przedstawia swój punkt widzenia i wiedzę rynkową przez pryzmat zespołu Templetona ds. globalnych analiz makroekonomicznych. Dr Hasenstab jest laureatem licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Został uznany przez Morningstar za najlepszego zarządzającego inwestycjami w instrumenty o stałym dochodzie w Kanadzie w 2013 r. i w USA w 2010 r. oraz znalazł się wśród najbardziej wpływowych zarządzających funduszami inwestycyjnymi w rankingu Investment News w 2010 r. Inne wyróżnienia to tytuły najlepszego zarządzającego funduszami światowych obligacji w 2010 r. i najlepszego zarządzającego funduszami amerykańskich i światowych obligacji w 2009 r. wg Bloomberg Markets, najlepszego zarządzającego funduszami obligacji światowych wg Investment Week w latach 2008, 2010 i 2011 oraz najlepszego zarządzającego strategiami globalnymi wg Standard & Poor s/businessweek w 2006 r. Dr Hasenstab dołączył do Franklin Templeton Investments już w lipcu 1995 r., a po przerwie związanej ze studiami doktoranckimi powrócił do firmy na dobre w kwietniu 2001 r. Jego doświadczenie obejmuje liczne podróże i pracę w różnych częściach świata, w tym przede wszystkim na rynkach azjatyckich. Michael Hasenstab uzyskał stopień doktora ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania Regionu Azji i Pacyfiku (Asia Pacific School of Economics and Management) na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU). Ukończył także studia magisterskie z zakresu ekonomii rozwoju na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU) oraz studia licencjackie ze stosunków międzynarodowych / ekonomii politycznej w Carleton College w USA. Dr Sonal Desai Starszy Wiceprezes, Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Dyrektor ds. Analiz, Global Bonds Franklin Templeton Fixed Income Group Dr Sonal Desai to starsza wiceprezes i dyrektor ds. analiz obligacji światowych w zespole Templeton Global Macro. Zespół Templeton Global Macro oferuje szereg globalnych nieograniczonych strategii inwestycyjnych od funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych po zamknięte fundusze hedgingowe. Dr Desai zarządza portfelami kilku funduszy, w tym Templeton Global Bond Fund i Templeton Global Total Return Fund. Jest odpowiedzialna za formułowanie planu prowadzonych przez zespół szczegółowych globalnych analiz makroekonomicznych obejmujących określone tematy inwestycyjne, analizy krajowe i regionalne, stopy procentowe oraz prognozy dla rynków obligacji skarbowych. Zakres jej obowiązków obejmuje zapewnienie efektywnego wykorzystywania analiz prowadzonych przez lokalne zespoły ds. instrumentów o stałym dochodzie na różnych rynkach światowych. Dr Sonal Desai od ponad 18 lat aktywnie działa na rynkach finansowych. Do Franklin Templeton przeszła w 2009 r. z londyńskiego Thames River Capital. Dr Desai rozpoczęła swą karierę zawodową jako adiunkt na Uniwersytecie w Pittsburghu, a później przez sześć lat pracowała dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. Po odejściu z MFW do sektora prywatnego, przez ok. pięć lat pełniła funkcje dyrektora i starszego ekonomisty w Dresdner Kleinwort Wasserstein w Londynie. Sonal Desai ma stopień doktora ekonomii Northwestern University i uzyskała tytuł licencjata z wyróżnieniem na Delhi University w New Delhi. Sonal Desai należy do zespołu zarządzających portfelem Templeton Global Bond Fund, który zdobył tytuł najlepszego zarządzającego portfelem instrumentów o stałym dochodzie w 2013 r. w Kanadzie przyznany przez Morningstar. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 6

7 Templeton Global Total Return Fund CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.de Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa ret.pl.xx.0150731.lu086668966.pdf ASIAN HIGH YIELD FUND AACCEURO 31 LIPIEC 015 Metodologia i styl Fundusz inwestuje zasadniczo w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw z siedzibą w Azji w ramach dywersyfikacji

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo