TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Obligacji jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w dłużne Instrumenty Finansowe oraz jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. 1) dłużne Instrumenty Finansowe, w tym obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, 2) jednostki subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Subfundusze ). 3) depozyty bankowe lub na rachunku firmy inwestycyjnej. Aktywa są inwestowane głównie w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe oraz jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo. Część lokat mogą stanowić dłużne Instrumenty Finansowe emitentów innych niż Skarb Państwa, m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Część lokat mogą stanowić Instrumenty Finansowe nie będące wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Bieżąca alokacja aktywów opiera się na stałym monitorowaniu poszczególnych typów dłużnych Instrumentów Finansowych i identyfikowaniu rozmaitych czynników makroekonomicznych mogących mieć wpływ na ocenę dokonywanych lub planowanych inwestycji. Podstawowym narzędziem selekcji poszczególnych Instrumentów Finansowych i ich udziału w Aktywach jest analiza zmian stóp procentowych. Zarządzający zwraca uwagę na płynność lokat, w celu możliwie szybkiego i efektywnego przemieszczenia środków w kierunku Instrumentów Finansowych oferujących lepsze stopy zwrotu. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji Zarządzający będzie dążyć do zminimalizowania ryzyka niespłacenia środków przez emitentów Instrumentów Finansowych poprzez bieżącą ich ocenę, jak też będzie poszukiwać emitentów oferujących jak najkorzystniejszą relację dochodu do ryzyka. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Zaangażowanie w jednostki poszczególnych Subfunduszy może stanowić od 0 do 100% wartości Portfela. Kryterium doboru jednostek uczestnictwa Subfunduszy są perspektywy kształtowania się wyników poszczególnych Subfunduszy w horyzoncie krótko- i średnioterminowym, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy oraz ocen i prognoz dotyczących zmian krzywej dochodowości, poziomu inflacji, polityki monetarnej oraz kształtowania się kursów walutowych. W ramach lokowania wolnych środków możliwe jest zakładanie depozytów i lokat bankowych. Poziom ryzyka: Umiarkowane. Stopa Odniesienia (benchmark): indeks Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs).

2 2. Strategia Selektywna: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Selektywnej jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne Instrumenty Finansowe i jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. 1) akcje i inne udziałowe Instrumenty Finansowe (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje), emitowane przez spółki dopuszczone do obrotu na rynku 5) dłużne Instrumenty Finansowe, w tym obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, Parasolowego ( Fundusz ) charakteryzujące się umiarkowanym lub niskim ryzykiem inwestycyjnym: BPH Subfundusz Skarbowy, BPH Subfundusz Obligacji 1, BPH Subfundusz Obligacji 2, BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej ( Subfundusze ), Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji spółek oraz innych udziałowych Instrumentów Finansowych rokujących ponadprzeciętny wzrost wartości w długim terminie. Wartość Portfela zależy od zmian wartości Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela oraz od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji. Dodatkowo Zarządzający może korzystać z Instrumentów Pochodnych w następujących celach: zabezpieczenia Portfela przed spadkiem wartości (pozycje krótkie), jako substytutu inwestowania w akcje (pozycje długie), jak również w celu wykorzystywania transakcji arbitrażowych (pozycje długie lub krótkie). Wolne środki będą lokowane w depozytach bankowych lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe, w tym akcje, prawa poboru i prawa do akcji oraz kwity depozytowe emitowane w związku z akcjami spółek, będzie zawierać się w przedziale od 0% do 50% wartości Portfela. Maksymalne zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot oraz inkorporujące prawo do objęcia lub nabycia udziałowych Instrumentów Finansowych wyemitowanych przez ten podmiot będzie wynosiło 15% wartości Portfela. Maksymalna liczba emitentów, których udziałowe Instrumenty Finansowe będą nabywane do Portfela, będzie wynosić 15, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy. Pomimo że Zarządzający lokuje w potencjalnie najbardziej dochodowe udziałowe Instrumenty Finansowe, ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom. Dłużne Instrumenty Finansowe, jednostki subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz depozyty bankowe lub na rachunku firmy inwestycyjnej będą stanowić od 50% do 100% wartości Portfela. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Zaangażowanie w jednostki poszczególnych Subfunduszy może stanowić od 0 do 100% wartości Portfela. Kryterium doboru jednostek uczestnictwa Subfunduszy są perspektywy kształtowania się wyników poszczególnych Subfunduszy w horyzoncie krótko- i średnioterminowym, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy oraz ocen i prognoz dotyczących zmian krzywej dochodowości, poziomu inflacji, polityki monetarnej oraz kształtowania się kursów walutowych. W ramach lokowania wolnych środków możliwe jest zakładanie depozytów i lokat bankowych. 2

3 Poziom ryzyka: Umiarkowane Stopa Odniesienia (benchmark): stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego. 3. Strategia Stabilnego Wzrostu: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w udziałowe oraz dłużne Instrumenty Finansowe i jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. 1) akcje i inne udziałowe Instrumenty Finansowe (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji, obligacje zamienne na akcje i warranty), emitowane przez spółki dopuszczone do obrotu na rynku 5) dłużne Instrumenty Finansowe, w tym obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, ( Subfundusze ). Aktywa są lokowane przede wszystkim w udziałowe oraz dłużne Instrumenty Finansowe i jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Całkowita wartość lokat w udziałowych Instrumentach Finansowych, w tym prawach pochodnych, będzie nie większa niż 40% wartości Portfela. Zarządzający może korzystać z praw pochodnych zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Część lokat mogą stanowić Instrumenty Finansowe, nie będące przedmiotem oferty publicznej i niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jak również nie wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Alokacja Aktywów pomiędzy udziałowe Instrumenty Finansowe oraz dłużne Instrumenty Finansowe i jednostki uczestnictwa Subfunduszy może ulegać zmianie, w zależności od oceny ogólnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz oceny poszczególnych kategorii lokat. Przy ocenie inwestycji w udziałowe Instrumenty Finansowe uwzględnia się przede wszystkim kondycję finansową emitenta, skalę jego działalności, pozycję i udział w branży, płynność Instrumentów Finansowych w obrocie oraz prognozy dotyczące wyników finansowych emitenta. Przy ocenie inwestycji w dłużne Instrumenty Finansowe dokonuje się analizy krzywej dochodowości oraz uwzględnia się wskaźniki makroekonomiczne, w szczególności poziom inflacji, saldo obrotów bieżących, stan budżetu, przewidywania odnośnie poziomu wzrostu gospodarczego, dokonuje się oceny polityki fiskalnej i monetarnej. W przypadku nieskarbowych Instrumentów Finansowych dokonuje się przede wszystkim oceny ryzyka niewypłacalności emitenta. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Od dnia 1 lipca 2010 r. Strategia Stabilnego Wzrostu zarządzana jest zgodnie z zasadami określonymi dla Strategii Selektywnej. 3

4 Poziom ryzyka: Umiarkowane Stopa Odniesienia (benchmark): 30% indeks WIG, 70% indeks Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs). Od dnia 1 lipca 2010 r. indeksem odniesienia jest stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego. 4. Strategia Akcji o Wysokim Standardzie: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Akcji o Wysokim Standardzie jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w akcje renomowanych Spółek Publicznych, posiadających wysoką kapitalizację i płynność. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. 1) akcje i inne udziałowe Instrumenty Finansowe (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji, obligacje zamienne na akcje i warranty), emitowane przez spółki dopuszczone do obrotu na rynku 5) dłużne Instrumenty Finansowe, w tym obligacje i bony skarbowe, ( Subfundusze ). Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe oraz prawa pochodne nie powinno być mniejsze niż 70% wartości Aktywów Portfela, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy. Zarządzający może korzystać z praw pochodnych zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Część lokat mogą stanowić Instrumenty Finansowe nie będące wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji renomowanych spółek o wysokiej kapitalizacji rokujących wzrost wartości w średnim i długim terminie. Podstawowym narzędziem selekcji spółek jest analiza fundamentalna. Wartość portfela zależy głównie od zmian wartości walorów posiadanych w Portfelu, a nie od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji. Wolne środki są lokowane w depozytach bankowych lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Pomimo że Zarządzający lokuje w potencjalnie najbardziej dochodowe Instrumenty Finansowe, ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom. Poziom ryzyka: Wysokie Stopa Odniesienia (benchmark): indeks WIG20. 4

5 5. Strategia Wzrostowa: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Wzrostowej jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w akcje Spółek Publicznych. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. 1) akcje i inne udziałowe Instrumenty Finansowe (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji, obligacje zamienne na akcje i warranty), emitowane przez spółki dopuszczone do obrotu na rynku 5) dłużne Instrumenty Finansowe, w tym obligacje i bony skarbowe, ( Subfundusze ), Od dnia 1 lipca 2010 r. cel inwestycyjny Strategii oraz zakres Aktywów będących przedmiotem lokat jest tożsamy ze Strategią Akcji o Wysokim Standardzie. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe, w tym Instrumenty Pochodne, nie powinno być mniejsze niż 70% wartości Portfela, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy. Zarządzający może korzystać z Instrumentów Pochodnych zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Część lokat mogą stanowić Instrumenty Pochodne nie będące wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji spółek rokujących ponadprzeciętny wzrost wartości w średnim i długim terminie. Podstawowym narzędziem selekcji spółek jest analiza fundamentalna. Wartość Portfela zależy głównie od zmian wartości walorów posiadanych w Portfelu, a nie od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji. Wolne środki będą lokowane w depozytach bankowych lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Pomimo, że Zarządzający lokuje w potencjalnie najbardziej dochodowe Instrumenty Finansowe, ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom. Od dnia 1 lipca 2010 r. Strategia Wzrostowa zarządzana jest zgodnie z zasadami określonymi dla Strategii Akcji o Wysokim Standardzie. Poziom ryzyka: Wysokie. Stopa Odniesienia (benchmark): indeks WIG. Od dnia 1 lipca 2010 r. indeksem odniesienia jest indeks WIG20. 5

6 6. Strategia Zmiennego Zaangażowania: Cel inwestycyjny: celem inwestycyjnym Strategii Zmiennego Zaangażowania jest wzrost wartości Aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne Instrumenty Finansowe i jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo. Zarządzający będzie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia wyniku powyżej Stopy Odniesienia w długim horyzoncie czasowym. Strategia zakłada zmienny poziom zaangażowania na rynku akcji oraz instrumentów dłużnych. W zależności od sytuacji rynkowej, udział akcji oraz praw pochodnych w Portfelu może się wahać od 25% do 75% wartości Portfela. Zarządzający może korzystać z większości dostępnych możliwości inwestycyjnych, w tym z Instrumentów Pochodnych, zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Część lokat mogą stanowić Instrumenty Pochodne nie będące wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Zaangażowanie w poszczególne rynki będzie aktywnie zmieniane przez Zarządzającego, w zależności od przewidywań w kształtowaniu się koniunktury w różnych segmentach rynku kapitałowego. Wolne środki będą lokowane w depozytach bankowych, innych instrumentach rynku pieniężnego lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Pomimo że Zarządzający lokuje w potencjalnie najbardziej dochodowe Instrumenty Finansowe, ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom. Od dnia 1 lipca 2010 r. Strategia Zmiennego Zaangażowania zarządzana jest zgodnie z zasadami określonymi dla Strategii Selektywnej. Poziom ryzyka: Umiarkowane Stopa Odniesienia (benchmark): 50% indeks WIG, 50% indeks Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs). Od dnia 1 lipca 2010 r. indeksem odniesienia jest stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego. 7. Inne Strategie Inwestycyjne, których opis uwzględnia wymogi określone w 8 ust. 2 Regulaminu oraz terminy w jakich te strategie są realizowane, podawane są w Komunikacie. 6

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Marcel Czeczko Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Niniejsza praca stanowi próbę oceny zasadności lokowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo