Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Informacje o funduszu Data założenia 29 lipca 2011 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Alokacja aktywów 50% MSCI All Country World Index 35% Citigroup World Government Bond Index 10% Payden & Rygel 90-Day T-Bill Index 5% Dow Jones UBS Commodities Total Return Index CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Celem inwestycyjnym funduszu Franklin Templeton Global Allocation Fund (zwanego dalej Funduszem ) jest osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się wzrost wartości kapitału i dochody bieżące, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel akcji i instrumentów o stałym dochodzie wspomagane inwestycjami o charakterze taktycznym w takie instrumenty, jak produkty strukturyzowane, pozycje gotówkowe i instrumenty pochodne, które umożliwiają Funduszowi korygowanie ekspozycji portfela na poszczególne klasy aktywów, regiony geograficzne, waluty i sektory rynku. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w papiery dłużne emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata oraz obligacje emitowane przez organizacje ponadnarodowe złożone z kilku rządów państwowych lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Portfel Funduszu zbudowany jest z kilku odrębnych subportfeli. Obowiązkiem głównego zarządzającego jest monitorowanie ogólnych wyników Funduszu oraz równoważenie alokacji aktywów portfela. Zarządzający jest odpowiedzialny za podział aktywów pomiędzy poszczególne strategie inwestycyjne zarządzane niezależnie przez wybranych przez głównego zarządzającego współzarządzających z Franklin Templeton Investments. DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM? Taktyczna globalna alokacja aktywów oparta na analizach fundamentalnych. Taktyczna globalna alokacja aktywów to systematyczny proces oparty na analizach fundamentalnych i obejmujący szczegółowe analizy pojedynczych papierów, badania makroekonomiczne i analizy krótkoterminowych wskaźników rynkowych. Celem programu taktycznej alokacji aktywów jest zwiększanie wartości poprzez wykorzystanie dodatkowego źródła zwrotów, które nie jest skorelowane z żadną pojedynczą klasą aktywów lub strategią inwestycyjną, a także poprzez zapewnienie zabezpieczenia portfela przed spadkami na rynkach. Alokacja zapewniająca globalną dywersyfikację portfela. Dodanie do portfela akcji spółek powiązanych ze złotem może być korzystne, ponieważ metale szlachetne są w niewielkim stopniu skorelowane z najważniejszymi klasami aktywów. Pozyskanie aktywów o niewielkiej korelacji z pozostałymi inwestycjami pozwala ograniczyć ogólną zmienność portfela. Dzięki temu papiery te są dobrym sposobem na dywersyfikację portfela w dłuższej perspektywie. Globalna perspektywa na alokację aktywów. Globalne pole działania Funduszu rozszerza zakres możliwości dywersyfikacji, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie ogólnej zmienności portfela. Punktem wyjścia jest bazowa alokacja aktywów portfela obejmująca różne rynki, sektory i style inwestycyjne, natomiast taktyczna strategia inwestycyjna Funduszu ma na celu korygowanie ekspozycji portfela w zależności od aktualnych perspektyw rysujących się przez rynkami światowymi. Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ( as is ).Przedstawiony portfel nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym portfelem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 1

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Osobami odpowiedzialnymi za ogólne zarządzanie Funduszem są Brent Smith i Samer Habl z zespołu Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS). FTMAS to globalna platforma zarządzania aktywami, której celem jest generowanie ponadprzeciętnych zwrotów skorygowanych o ryzyko poprzez stosowanie aktywnej alokacji aktywów opartej na analizach fundamentalnych. Pomimo nowej nazwy, FTMAS ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu tzw. funduszami funduszy oraz produktami nadzorowanymi przez kilku zarządzających. Korzenie tego zespołu sięgają Fiduciary Trust platformy zarządzającej inwestycjami najbogatszych klientów w ramach Franklin Templeton Investments. 1 Struktura inwestycyjna Funduszu składa się z dwóch kluczowych komponentów: strategii bazowej zarządzanej przez zarządzających reprezentujących różne platformy inwestycyjne w ramach Franklin Templeton Investments oraz strategii taktycznej opartej na przyjętym przez FTMAS założeniu, że ogólny profil ryzyka do zwrotów portfela można poprawić poprzez systematyczne podejście do taktycznej alokacji aktywów, mające na celu wykorzystywanie rozbieżności wyceny papierów na światowych rynkach akcji i obligacji. Proces inwestycyjny Funduszu skoncentrowany jest na budowie solidnego i globalnie zdywersyfikowanego portfela oraz jednoczesnym zwiększaniu potencjału portfela do generowania zwrotu i obniżaniu ryzyka poprzez taktyczną alokację aktywów. Ponieważ taktyczna alokacja aktywów ma na celu korygowanie ekspozycji portfela niezależnie od procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach strategii bazowej, budowa portfela powinna umożliwiać wykorzystywanie różnych źródeł zwrotów z inwestycji. Ekspozycje portfela Funduszu na poszczególne klasy aktywów umożliwiają mu zarabianie na dynamice dotyczącej tych konkretnych klas. Ponadto, każda ze strategii inwestycyjnych wykorzystywanych w ramach portfela bazowego oparta jest na własnych, indywidualnych kompetencjach. Celem segmentu taktycznego jest poprawa ogólnego profilu ryzyka / zwrotów portfela poprzez aktywne zarządzanie ekspozycjami Funduszu na akcje, instrumenty o stałym dochodzie, kraje / rynki oraz waluty, w oparciu o wyniki aktualnych analiz rynków i warunków ekonomicznych. Bazowa alokacja aktywów Portfel bazowy Funduszu podzielony jest na siedem różnych subportfeli zarządzanych przez różnych zarządzających z Franklin Templeton Investments. Ponadto, Fundusz wykorzystuje instrumenty ETN, by uzyskać ekspozycję na aktywa powiązane z surowcami. 1. Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS) to globalna grupa zarządzających rozwiązaniami inwestycyjnymi obejmującymi różne klasy aktywów, złożona z przedstawicieli różnych zespołów i podmiotów działających w ramach FTI. Niektórzy członkowie FTMAS z Kanady wchodzą w skład założonej w 1982 r. kanadyjskiej spółki Fiduciary Trust, będącej spółką zależną FTI. Grupa FTMAS została utworzona w 2007 r. w celu połączenia badań i zarządzania wszystkimi oferowanymi przez FTI rozwiązaniami inwestycyjnymi opartymi na mieszanych strategiach. FTMAS inwestuje w różne produkty Franklin Templeton; aktywa w zarządzaniu FTMAS wykazywane są zarówno dla FTMAS, jak i dla osobnych wykorzystywanych platform inwestycyjnych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 2

3 Zarządzający inwestycjami oraz strategie stosowane w ramach alokacji bazowej zostały wybrane z uwagi na ich wzajemnie uzupełniające się atuty, by stworzyć prawdziwie zdywersyfikowany portfel. Zarządzający poszczególnymi strategiami inwestycyjnymi realizują procesy oparte na analizie fundamentalnej i indywidualnej selekcji papierów. Alokacja bazowa ma na celu wykorzystanie atutów wszystkich zespołów inwestycyjnych oraz zapewnienie maksymalnej dywersyfikacji globalnej. Na liście platform zarządzania inwestycjami i powiązanych z nimi strategii znajdują się: Mutual Series Equity (akcje selekcjonowane wg kryterium ukrytej wartości) portfel budowany z niedoszacowanych akcji. Zespół Franklin U.S. Growth (akcje spółek z USA z różnych przedziałów kapitalizacji selekcjonowane wg kryterium potencjału wzrostowego) strategia zakładająca identyfikowanie spółek o długoterminowym potencjale do zrównoważonego wzrostu we wszystkich przedziałach kapitalizacji rynkowej. Zespół Franklin Global Growth (akcje spółek spoza USA selekcjonowane wg kryterium potencjału wzrostowego) strategia skoncentrowana na poszukiwaniu wysokiej jakości spółek o potencjale wzrostowym poza USA. Grupa Templeton Global Equity (akcje spółek spoza USA selekcjonowane wg kryterium ukrytej wartości) rygorystyczna dyscyplina inwestycyjna oparta na szczegółowej analizie fundamentalnej, sprawdzona na przestrzeni ponad 70 lat. Zespół Templeton Emerging Market (rynki wschodzące i nowe rynki wschodzące) pionier inwestowania na rynkach wschodzących i nowych rynkach wschodzących. Zespół Franklin Templeton Global Fixed Income (instrumenty o stałym dochodzie z całego świata) strategia inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Grupa Franklin Templeton Fixed Income (obligacje światowe o krótkim czasie trwania) subportfel instrumentów o stałym dochodzie z różnych sektorów, charakteryzujący się mniejszą zmiennością. Zdywersyfikowane instrumenty ETN (surowce) pasywna ekspozycja na różne segmenty rynków surowcowych. Taktyczna alokacja aktywów FTMAS zarządza ogólną alokacją aktywów poprzez strategię taktyczną. W normalnych warunkach rynkowych, udział poszczególnych klas aktywów w portfelu powinien być następujący: 50% - akcje światowe (USA / rynki światowe / rynki wschodzące) 35% - światowe instrumenty o stałym dochodzie (USA / rynki światowe / rynki wschodzące) 5% - instrumenty powiązane z surowcami 10% - gotówka Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 3

4 Proces taktycznej alokacji portfela umożliwia aktywne korygowanie ekspozycji pod kątem informacji uzyskanych z analizy modeli. Jak pokazano na ilustracji po lewej stronie, modele te pozwalają identyfikować możliwości inwestycyjne na podstawie analiz fundamentalnych, badań makroekonomicznych oraz krótkoterminowych czynników technicznych. Informacje dostarczane przez te modele umożliwiają zespołowi wyciąganie wniosków dotyczących względnej wyceny / atrakcyjności i ustalanie następujących czynników mających wpływ na ostateczne decyzje inwestycyjne: porównanie akcji / obligacji (alokacja aktywów); selekcja akcji z poszczególnych krajów / rynków; selekcja obligacji z poszczególnych krajów / rynków; selekcja walut. Spektrum możliwości w ramach strategii taktycznej jest reprezentatywne dla całego Funduszu, z uwagi na globalny charakter i różnorodność aktywów. Informacje uzyskane z modeli reprezentowane są przez szereg sygnałów powiązanych z wyceną, obejmujących wskaźniki fundamentalne, makroekonomiczne i krótkoterminowe. Sygnały te różnią się dla poszczególnych klas aktywów: różne wskaźniki są stosowane dla akcji, obligacji i walut. Przykładowa lista istotnych czynników przedstawiona jest poniżej. Sygnały wyceny 2 Akcje Obligacje Waluty Rentowność Wartość księgowa Wzrost PKB Polityka pieniężna Zmienność cen akcji Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę Rentowność obligacji Krótkoterminowe stopy procentowe Inflacja Polityka pieniężna Zmienność na rynkach obligacji Spready Różnice stóp procentowych Krzywe dochodowości Parytet siły nabywczej Implikowany wzrost Zmienność kursów walut 2. Przedstawiona lista nie jest wyczerpująca i nie wymienia wszystkich sygnałów wyceny wykorzystywanych na potrzeby modeli taktycznej alokacji aktywów funduszu. Nie ma żadnej gwarancji, że którekolwiek z wymienionych sygnałów będą wykorzystywane przez modele w przyszłości. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 4

5 BUDOWA PORTFELA W normalnych warunkach rynkowych, zarządzający starają się realizować cel inwestycyjny Funduszu inwestując ok. 90% aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji i instrumentów o stałym dochodzie, jak również w instrumenty powiązane z surowcami, oraz utrzymując 10% aktywów netto w gotówce umożliwiającej, w ramach strategii taktycznej, korygowanie ekspozycji Funduszu na poszczególne klasy aktywów, regiony, waluty i sektory, niezależnie od procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach strategii bazowej. Fundusz jest zarządzany przez kilku zarządzających. Zespół FTMAS jest odpowiedzialny za planowanie i równoważenie portfela, zarządzanie strategią taktyczną oraz ogólny nadzór nad portfelem. Alokacja bazowa opisana powyżej może zmieniać się od czasu do czasu, w zależności od decyzji głównego zarządzającego. Celem procesów budowy portfela Funduszu jest optymalizacja ogólnej ekspozycji poprzez dynamiczne budżetowanie ryzyka. Wykorzystywane są własne modele ryzyka i korelacji oraz wycena względna generowana na podstawie analizy wskaźników inwestycyjnych, w celu prognozowania zwrotów z poszczególnych klas aktywów oraz zmienności ich wyceny. Proces ten umożliwia zarządzającym z FTMAS optymalizację taktycznej alokacji aktywów. Strategia taktyczna jest realizowana z wykorzystaniem kontraktów terminowych, opcji i innych instrumentów pochodnych, kupowanych za środki zgromadzone w postaci pozycji gotówkowych. Wykorzystywane są głównie kontrakty futures na indeksy giełdowe, obligacje rządowe, waluty i indeksy walutowe, a także kontrakty forward na waluty. Instrumenty te umożliwiają zarządzającym z FTMAS skuteczne obejmowanie długiej lub krótkiej ekspozycji na poszczególne klasy aktywów poprzez inwestycje o wysokiej płynności. Wykorzystanie instrumentów pochodnych pozwala uzyskać ekspozycję na różne sektory lub papiery w celach związanych z hedgingiem lub w inny sposób podnosić stopę zwrotu Funduszu. Portfel jest na bieżąco monitorowany przez Komitet ds. Globalnej Alokacji Aktywów FTMAS oraz nadzorowany przez Grupę Analiz i Ryzyka Inwestycyjnego Portfela (PAIR). Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 5

6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzający korzystają z wiedzy i doświadczenia Grupy Analiz i Ryzyka Inwestycyjnego Portfela (PAIR Portfolio Analysis and Investment Risk), która pełni niezależne funkcje obejmujące monitorowanie ryzyka inwestycyjnego dla wszystkich portfeli zarządzanych przez firmę. Zadaniem PAIR jest włączanie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w proces budowy portfela oraz szczegółowa analiza różnych czynników ryzyka, na jakie portfele mogą być narażone. Wykorzystując różne systemy analizy ryzyka, grupa PAIR jest w stanie wskazać aktywne ryzyko lub dysproporcje pomiędzy portfelem a indeksem porównawczym, jak również określić źródła aktywnego ryzyka (np. kraj, sektor, styl inwestowania) i czynniki, które mają na nie największy wpływ. Fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi ustalanymi przez zarząd Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem. Klasy aktywów: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i papiery powiązane z kapitałem spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w papiery dłużne emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata oraz obligacje emitowane przez organizacje ponadnarodowe złożone z kilku rządów państwowych lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może także obejmować ekspozycję na rynki surowcowe poprzez produkty strukturyzowane i instrumenty ETN. Ponadto, Fundusz może inwestować w papiery spółek zaangażowanych w fuzje, konsolidacje, likwidacje lub inne formy reorganizacji oraz w papiery spółek, które są przedmiotem oferty publicznej lub które mogą uczestniczyć w tego typu transakcji. Fundusz może także inwestować w papiery różnych emitentów o niskim ratingu (niższym niż rating inwestycyjny), papiery dłużne emitentów zagrożonych niewypłacalnością, instrumenty o stałym lub zmiennym dochodzie, a także instrumenty pochodne zapewniające ujemną ekspozycję na krzywą dochodowości / czas trwania papierów, waluty lub kredyty. Limity krajowe / regionalne i sektorowe: Fundusz nie podlega żadnym limitom w tym zakresie. Minimalna / maksymalna wielkość pozycji: Pojedyncze pozycje zwykle nie przekraczają 5% łącznej wartości aktywów netto portfela Funduszu. Pozycje gotówkowe: Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie niemal wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach przez cały czas. W szczególnych okolicznościach, udział pozycji gotówkowych w portfelu może przekraczać 10%. Waluty: Nie ma żadnych ustalonych wymogów co do stopnia zabezpieczenia (hedgingu) funduszu. Niemniej jednak, struktura walutowa ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa inwestycji zarówno w akcje, jak i w instrumenty o stałym dochodzie. W ramach subportfela instrumentów o stałym dochodzie, możliwe jest wykorzystywanie kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych do celów zabezpieczenia portfela przed ryzykiem oraz uzyskiwania ekspozycji na prognozowane spadki i wzrosty kursów walut. Instrumenty pochodne: Transakcje z użyciem instrumentów pochodnych mogą być przeprowadzane na rynkach regulowanych, jak i na rynkach pozagiełdowych, a ich przedmiotem mogą być, między innymi, swapy (np. CDS lub TRS), kontrakty forward i cross forward, kontrakty futures (w tym kontrakty na instrumenty rządowe) oraz opcje. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych może skutkować negatywną ekspozycją w odniesieniu do niektórych stóp procentowych, walut lub papierów dłużnych. Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego Funduszu. Oprócz elementów kontroli strukturalnej, takich jak ograniczenia dotyczące funduszu oraz limity pozycji portfela, zarządzanie ryzykiem odbywa się na trzech poziomach: Oprócz ograniczeń dotyczących Funduszu oraz limitów pozycji portfela, Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 6

7 Przy optymalizacji na etapie budowy portfela, stosowany jest czterowymiarowy model ryzyka wykorzystujący dane związane ze zmiennością stóp zwrotu, stabilnością korelacji, koncentracją ekspozycji i prawdopodobieństwem zdarzeń o charakterze ekstremalnym. Grupa PAIR nadzoruje etap wdrożenia strategii, włącznie z monitorowaniem ekspozycji portfela na poszczególne czynniki ryzyka, jak również przeprowadzaniem regularnych analiz źródeł stóp zwrotu i przekazywaniem wniosków z tych analiz zarządzającym portfelem, by pomóc im w identyfikowaniu zamierzonych i niezamierzonych ekspozycji na ryzyko. Na etapie monitorowania portfela, doświadczeni zarządzający dokonują przeglądów budowy i pozycjonowania portfela. Wewnętrzny komitet złożony z przedstawicieli różnych działów zapewnia dodatkowy nadzór i przeglądy pozycjonowania portfela. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM Osobami odpowiedzialnymi za ogólne zarządzanie portfelem Funduszu są Brent Smith i Samer Habl z zespołu Franklin Templeton Multi-Asset Strategies (FTMAS). FTMAS składa się z ponad 20 profesjonalnych inwestorów rezydujących w biurach na całym świecie, którzy oferują zróżnicowaną wiedzę i kompetencje wykorzystywane do wspólnego zarządzania portfelem. Brent Smith, CFA Starszy wiceprezes CIO Zarządzający portfelami inwestycyjnymi Franklin Templeton Multi-Asset Strategies Samer Habl Dyrektor ds. strategii portfelowej Zarządzający portfelami inwestycyjnymi Franklin Templeton Multi-Asset Strategies Brent Smith z Fort Lauderdale na Florydzie (USA) jest starszym wiceprezesem i CIO w Franklin Templeton Multi-Asset Strategies. Do jego obowiązków należy nadzorowanie działalności inwestycyjnej prowadzonej w ramach lokalnie zarządzanych i oferowanych produktów typu fundusze funduszy dla całej globalnej organizacji. Brent Smith jest także członkiem Komitetu ds. Globalnej Strategii Alokacji Aktywów. Oprócz zarządzania Funduszem, jego obowiązki obejmują także współzarządzanie portfelami flagowego kanadyjskiego funduszu funduszy oraz różnymi portfelami zagranicznymi. Samer Habl z San Mateo w Kalifornii (USA) jest dyrektorem ds. strategii portfelowej w Franklin Templeton Multi-Asset Strategies. Jego obowiązki obejmują rozwój globalnych strategii taktycznej alokacji aktywów. Przed dołączeniem do Franklin Templeton Investments w 2010 r., Samer Habl przez ok. 10 lat pracował dla Mellon Capital Management, gdzie swą karierę zakończył na stanowisku dyrektora zarządzającego strategiami globalnej i krajowej taktycznej alokacji aktywów oraz strategiami ekspozycji walutowych. CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 7

8 Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny) oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Prawa autorskie 2012 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. gru-11 Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 8

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund*

Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Asset Allocation Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Alokacja aktywów Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Flex-Cap Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 29 lipca 2011 Styl inwestycyjny Flex-Cap Blend Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Flex-Cap Growth Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2000 r. Styl inwestycyjny Flex-Cap Growth Indeks MSCI

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Equity Income Fund

Templeton Global Equity Income Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 27 maja 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MSCI All

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country World Index Zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Templeton Global (Euro) Fund

Templeton Global (Euro) Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 26 kwietnia 1991 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MCSI All

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 październik 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 październik 2005 Styl inwestycyjny Blend Indeks porównawczy MSCI India Index

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Franklin World Perspectives Fund

Franklin World Perspectives Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin World Perspectives Fund Wzrost Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrost MSCI

Bardziej szczegółowo

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Jedyna okazja na dekadę Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Trzy powody, dla których wierzymy, że fundusz Templeton Global Bond Fund jest dobrze przygotowany na nadchodzące czasy Okresy wzmożonych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Currency Fund

Templeton Global Currency Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Currency Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 7 października 2016 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Wartość rzeczywista ( Core Value ) Profil subfunduszu Informacje o subfunduszu Data utworzenia 2 marca 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Zdywersyfikowane portfele instrumentów o stałym dochodzie FACHOWA WIEDZA DLA NOWOCZESNEGO INWESTORA

Zdywersyfikowane portfele instrumentów o stałym dochodzie FACHOWA WIEDZA DLA NOWOCZESNEGO INWESTORA Zdywersyfikowane portfele instrumentów o stałym dochodzie FACHOWA WIEDZA DLA NOWOCZESNEGO INWESTORA Pełny dostęp do rynków... na wyciągnięcie ręki Dywersyfikacja obejmująca różne sektory rynków instrumentów

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Templeton Africa Fund

Templeton Africa Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Africa Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 4 maja 2012 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius Prezes Wartość

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 sierpnia 2003 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Growth Fund

FTIF Franklin NextStep Growth Fund 31 października 2017 r. FTIF Franklin NextStep Growth Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks MSCI BRIC Index porównawczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro High Yield Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 17 kwietnia 2000 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Instrumenty o stałym dochodzie BofA Merrill

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Templeton Emerging Markets Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 5 lipiec 1991 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Wzrostowy Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 3 kwietnia 2000 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrostowy Russell

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Growth Fund

FTIF Franklin NextStep Growth Fund 31 sierpnia 2017 r. FTIF Franklin NextStep Growth Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w jednym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Eastern Europe Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 10 października 1997 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON OFERUJE MIĘDZYNARODOWYM INWESTOROM DOSTĘP DO FUNDUSZU SICAV FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

FRANKLIN TEMPLETON OFERUJE MIĘDZYNARODOWYM INWESTOROM DOSTĘP DO FUNDUSZU SICAV FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 337 13 50 Faks: +48 22 337 1370 www.franklintempleton.pl FRANKLIN TEMPLETON OFERUJE MIĘDZYNARODOWYM

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund 31 grudnia 2017 r. FTIF Franklin NextStep Conservative Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Zmiany dotyczące Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 16.07.2012 Z dniem 16 lipca 2012 r. dokonuje się aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji w następującym zakresie: I. Wykaz zmian

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat Date : Październik 6, 2015 Choć krótkoterminowe wahania na rynkach czasami boleśnie odbijają się na portfelach inwestorów, Michael

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Moderate Fund

FTIF Franklin NextStep Moderate Fund 31 grudnia 2017 r. FTIF Franklin NextStep Moderate Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w jednym

Bardziej szczegółowo

Templeton Frontier Markets Fund*

Templeton Frontier Markets Fund* Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund* Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 pażdziernika 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO

Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO Globalne Inwestowanie ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI KURSU ZŁOTEGO Spis treści Franklin Templeton Investments 2 Franklin Templeton Investments w Polsce 3 Fundusze w złotówkach 4 Czym jest hedging? 5 Fundusze:

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe 1. Informacje ogólne Każda inwestycja w instrumenty finansowe niesie za sobą ryzyko realizacji

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/4/2011) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne Tekst jednolity statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obowiązujący w dniu 14 kwietnia 2016 roku STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo