Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo 14 Biura geodezji i terenów rolnych Wpływy z usług 84 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa przez samorząd województwa 444 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 45 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 65 Strona 1

2 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 278 innych źródeł Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy 61 kolejowe przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie 1 44 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przez samorząd województwa przez samorząd województwa Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność podobnym charakterze 46 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 5 podobnym charakterze 35 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 72 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 podobnym charakterze 35 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 77 nieruchomości 1 71 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego podobnym charakterze Wpływy z usług 45 8 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przez samorząd województwa Pozostała działalność przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie przez samorząd województwa Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat 1 83 Wpływy z usług 3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów 4 14 Strona 3

4 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Dotacje rozwojowe 7546 Komisje egzaminacyjne 221 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 1 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa O1 Podatek dochodowy od osób fizycznych O2 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7581 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji 7584 ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 7 92 Pozostałe odsetki 7 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe oraz środki na 28 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe 629 Dotacje rozwojowe Strona 4

5 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje rozwojowe oraz środki na 28 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 1 3 Kolegia pracowników służb społecznych podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2 8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 277 innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Strona 5

6 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 24 obrotowych Ochrona zdrowia Medycyna pracy Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez samorząd województwa Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 24 obrotowych Wojewódzkie urzędy pracy 69 Wpływy z różnych opłat 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 28 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 796 przez samorząd województwa 796 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej przez samorząd województwa Edukacyjna opieka wychowawcza Strona 6

7 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 5 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 24 obrotowych Młodzieżowe ośrodki wychowawcze podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 5 1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 11 4 Wpływy z opłaty produktowej 11. RAZEM DOCHODY Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 29 ROKU Wyszczególnienie Przychody Rozchody. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO Przychody. 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3. Rozchody 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 8

9 Załącznik Nr 4a do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 29 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN NA 29 ROK Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa Melioracje wodne Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości składników majątkowych Skarbu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów podobnym charakterze państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne przez samorząd województwa 3 237

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK 2219 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne przez samorząd województwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa Pozostała działalność państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 Urzędy wojewódzkie państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa Komisje egzaminacyjne państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa Wpływy z różnych opłat 851 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy państwa na zad. bieżące z zakresu przez samorząd województwa 312 OGÓŁEM

11 Załącznik Nr 4b do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 29 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK Jednostka realizująca 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku 43 Zakup usług pozostałych 6 18 Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup Opłaty usług z tytułu pozostałych zakupu usług 437 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 448 Podatek od nieruchomości 459 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. Koszty postępowania sądowego i 461 prokuratorskiego 65 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 658 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 658 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 438 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie 4398 ekspertyz, analiz, opinii Zakup usług obejmujących wykonanie 4399 ekspertyz, analiz, opinii 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących 478 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 479 członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych w 4758 tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych w 4759 tym programów i licencji 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku DEP. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UM 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 26 5 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 263 jednostek niezaliczanych do sektora 26 5 Dep. Infrastruktury UM finansów publicznych 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne

12 PLAN NA 29 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Jednostka realizująca ROK 43 Zakup usług pozostałych 127 Dep. Majątku Województwa UM 7195 Pozostała działalność 427 Zakup usług remontowych 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 7511 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 412 Składki na fundusz pracy 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 Dep. Organizacji UM 47 Szkolenia pracownikó niebedących członkami korpusu służby cywilnej 7546 Komisje egzaminacyjne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 851 OCHRONA ZDROWIA Dep. Turystyki UM - kwota 39. zł 2. Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska UM- kwota 3. zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dom im J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku - kwota 15.8 zł 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie - kwota 27.2 zł POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 412 Składki na fundusz pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych 47 Szkolenia pracownikó niebedących członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 412 Składki na fundusz pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

13 Załącznik Nr 5 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 29 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie DOTACJA INWESTYCYJNA OŚWIATA I WYCHOWANIE Biblioteki pedagogiczne. 232 DOTACJA BIEŻĄCA 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOTACJA BIEŻĄCA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. 232 DOTACJA BIEŻĄCA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9261 Obiekty sportowe DOTACJA INWESTYCYJNA-POMOC FINANSOWA OGÓŁEM 1 86

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH NA 29 ROK Dział 1 Rozdział 128 w zł poz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK I II Stan środków obrotowych netto na początek roku Przychody w tym: wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki III Wydatki w tym: zakup usług pozostałych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne funduszy celowych wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych przelewy redystrybucyjne IV Stan środków obrotowych netto na koniec roku

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 29 ROK Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie pieniężnych na Dochody Wydatki r. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 613 Drogi publiczne wojewódzkie Zarząd Dróg Wojewódzkich OŚWIATA I WYCHOWANIE 813 Szkoły zawodowe Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie Kolegia pracowników słuzb społecznych Kolegium Pracowników Służb Społecznych Zakłady kształcenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Ośrodek Doskonolenia Nauczycieli w Słupsku Biblioteki pedagogiczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom im. J. Korczaka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gdańsku EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących nr 2 w Wejherowie Internaty i bursy szkolne Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku Kolegium Pracowników Służb Społecznych Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie OGÓŁEM w zł Stan środków pieniężnych na r

16 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 29 ROK Dział 71 Rozdział 713 poz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK I II PRZYCHODY z tego: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Przelewy redystrybucyjne III Stan środków obrotowych netto na początek roku WYDATKI z tego: WYDATKI BIEŻĄCE 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usłu dostępu do sieci internet 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1. Szkolenia pracowników nie będących 47 członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji WYDATKI INWESTYCYJNE Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE Przelewy redystrybucyjne w zł IV Stan środków obrotowych netto na koniec roku

17 Załącznik Nr 9 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN DOTACJI ROZWOJOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO I PO KL NA 29 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK O1 Rolnictwo i łowiectwo O Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi DOTACJA INWESTYCYJNA RPO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości DOTACJA BIEŻĄCA RPO 29 DOTACJA BIEŻĄCA RPO 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 629 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 28 DOTACJA BIEŻĄCA PO KL 29 DOTACJA BIEŻĄCA PO KL 628 DOTACJA INWESTYCYJNA PO KL 629 DOTACJA INWESTYCYJNA PO KL Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO Drogi publiczne powiatowe 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 63 Turystyka Pozostała działalność 28 DOTACJA BIEŻĄCA RPO 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 629 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO Administracja publiczna 7518 Urzędy marszałkowskie 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 629 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 7595 Pozostała działalność DOTACJA INWESTYCYJNA RPO DOTACJA INWESTYCYJNA RPO Pozostała działalność 28 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTACJA BIEŻĄCA PO KL. 29 DOTACJA BIEŻĄCA PO KL 628 DOTACJA INWESTYCYJNA PO KL 629 DOTACJA INWESTYCYJNA PO KL Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO 92 Gospodarka odpadami 628 DOTACJA INWESTYCYJNA RPO OGÓŁEM

18 PLAN DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 29 ROK Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9216 TEATRY Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku Teatr Muzyczny w Gdyni Gdański Teatr Szekspirowski 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r dotacja podmiotowa na wyd.bieżące w zł dotacja celowa na wyd.inwestycyjne Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku CENTRA KULTURY I SZTUKI Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Europejskie Centrum Solidarności BIBLIOTEKI Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku MUZEA Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 9212 ZABYTKAMI Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

19 Załącznik Nr 11 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia r PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 29 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN NA 29 ROK 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe TURYSTYKA Zadania z zakresu upowszechniania turystyki OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM:

20 Załącznik Nr 2 do uchwały nr Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Biura geodezji i terenów rolnych 44 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 15 potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 136 obszarów wiejskich 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność 1511 Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej 1513 gospodarki i przedsiębiorczości 1595 Pozostała działalność Krajowe pasażerskie przewozy 61 kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe 695 Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania 633 turystyki 6395 Pozostała działalność Gospodarka gruntami i nieruchomościami Biura planowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Strona 2

21 Załącznik Nr 2 do uchwały nr Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Urzędy marszałkowskie 7546 Komisje egzaminacyjne Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach 1 1 stanowiących dochód budżetu państwa Dywidendy Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7581 terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 7582 jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Różne rozliczenia finansowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoły zawodowe Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Zakłady kształcenia nauczycieli 219 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pomoc materialna dla studentów i 839 doktorantów Szpitale ogólne Medycyna pracy 1 31 Strona 21

22 Załącznik Nr 2 do uchwały nr Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne Placówki opiekuńczo-wychowawcze 373 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostała działalność 796 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów 8542 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 919 za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z 5 1 gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność Teatry 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad 9212 zabytkami Strona 22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo