Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe /POL- Konto/ ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE..6-8 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe... 6 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie... 7 TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe dla Rad Rodziców, SKO, PKZP oraz osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców..8-9 TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych...9 ROZDZIAŁ III. KARTY BANKOWE TAB. 6 Karty kredytowe ROZDZIAŁ IV KREDYTY/ POŻYCZKI TAB. 7 Kredyty gotówkowe TAB. 7A Pożyczki gotówkowe 11 TAB. 8 Kredyty hipoteczne TAB. 9 Kredyt konsolidacyjny TAB. 10 Pozostałe kredyty ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI TAB. 11 Ubezpieczenia...13 TAB. 12 Czynności kasowe TAB. 13 Usługi różne ROZDZIAŁ VI. PRODUKTY WYCOFANE TAB. 14 Kredyty

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do produktów i usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Reszlu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) gotówkowo lub bezgotówkowo w dniu dokonania operacji bankowej; 2) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 3) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 4) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 5) zgodnie z zawartą umową. 3. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji ba nkowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji w granicach od, do oraz od do.. wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty/wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczenia prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 13. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank BPS S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 14. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach oraz stanie środków na rachunkach, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 15. Klient sam decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 16. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 18. Umowy zawarte z klientami w zakresie indywidualnych opłat i prowizji zachowują swoją ważność. 19. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 20. Taryfa podawana jest do wiadomości klientów we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 3

4 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe /POL- Konto/ L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku. 0 zł. 2. Opłata za prowadzenie rachunku 1) 7,00 zł miesięcznie 3. Likwidacja rachunku 0 zł. 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) wpłata gotówkowa 0 zł. 2) wypłata gotówki 2) 0 zł. 5. Przelewy krajowe 1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 2,50 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 0 zł. - KIRI 0 zł. 2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie ELIXIR: a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 5,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 2,50 zł. za przelew - KIRI 1,00 zł. 6. Przelewy zagraniczne 1) realizacja przelewów w trybie standardowym: a) przelewy SEPA 10,00 zł. b) przelewy regulowane 30,00 zł. 3) 0,25% min. 30,00 zł., c) polecenie wypłaty max. 300,00 zł. 2) realizacja przelewów w trybie niestandardowym a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł. b) w trybie przyspieszonym w EUR, GBP i PLN 80,00 zł. 0,15% min. 20,00 zł., 3) zwrot niepojętej kwoty przekazu max. 100,00 zł. 4) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 75,00 zł. Klienta 4) za zlecenie + koszty banków trzecich 5) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) 6) Opłata Non-STP 6) 30,00 zł. 75,00 zł. 7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich 7. Zlecenie stałe 1) rejestracja zlecenia stałego 0 zł. 2) modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 4,00 zł za zlecenie 3) realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez: a) placówkę Banku 0,50 zł. za zlecenie b) inny Bank 2,50 zł. 8. Polecenie zapłaty 1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta na rachunek a) prowadzony w Banku 0 zł. b) prowadzony w innym banku krajowym 2,00 zł. za zlecenie 2) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 5,00 zł. za zlecenie 9. Czeki krajowe 1) wydanie czeków 0,50 zł. za czek 2) potwierdzenie czeku 5,00 zł. za czek 3) inkaso czeku 10,00 zł za czek 4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku 20,00 zł. za zgłoszenie 10. Karty debetowe 1) Wydanie nowej karty 0 zł. 2) Wznowienie karty 0 zł. 3) Opłata za użytkowanie karty 7) 3,00 zł. miesięcznie za kartę 4) Wydanie duplikatu karty 30,00 zł. za kartę 5) Transakcje bezgotówkowe 8) 0 zł. 6) Transakcje gotówkowe 8) a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 9) 0 zł. a) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 50,00 zł. b) przy kwotach powyżej EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 80,00 zł. 4

5 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb pobierania b) w innych bankomatach w kraju 5,00 zł. c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3,00% min. 10,00 zł. d) usługa VISA Cash back w Polsce 2,00 zł. e) w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł. f) w punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty wypłaty). 3,00% min. 10,00 zł. 7) Sprawdzenie salda w bankomacie 10) 2,00 zł. za czynności 8)Przyjęcie zlecenia postępowania wyjaśniającego na zlecenie Klienta 0 zł. 9) Blokada karty 0 zł. 10) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł. za dokument 11) Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł. za usługę 12) Zmiana miesięcznego limitu indywidualnego /zwiększenie limitu/ 10,00 zł. za czynność 12) Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł. za usługę 13) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł. jednorazowo 11. Usługa Home Banking 1) opłata za udostępnienie Home Bankingu, 200,00 zł jednorazowo za każde stanowisko 2) opłata abonamentowa za korzystanie z Home Bankingu, 55,00 zł miesięcznie 12. Bankowość Internetowa KIRI 1) opłata za udostępnienie usługi KIRI, 0 zł. 2) opłata za korzystanie z Systemu KIRI, 2,00 zł miesięcznie 3) wydanie pendrive: a) pierwszego 0 zł. b) każdego kolejnego 30,00 zł. za pendrive c) nowego w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 50,00 zł. za pendrive 4) niezwrócenie pendriva w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi KIRI 30,00 zł. za pendrive 5) zablokowanie dostępu do KIRI, bez opłat 6) odblokowanie dostępu do KIRI, 5,00 zł. za odblokowanie 7) opłata za wysłanie informacji SMS 0,50 zł za informację 8) wygenerowanie nowego hasła do certyfikatu lub/i hasła dostępu 5,00 zł za hasło 9) opłata za dostarczenie karty kodów przesyłką listową 5,00 zł. za dostarczenie karty 13. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło 10,00 zł. miesięcznie 14. Wyciąg z rachunku bankowego 1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej 0 zł. 2) opłata za wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu 0 zł. b) częściej niż raz w miesiącu- na życzenie Klienta 5,00 zł. za wyciąg 3) opłata za przekazanie wyciągu drogą pocztową a) listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł. b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł. za przesyłkę c) listem poleconym za każdą przesyłkę 20,00 zł. za przesyłkę 4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu na życzenie Klienta 10,00 zł. za dokument 15. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym. 30,00 zł. za każdy monit/ wezwanie 16. Inne czynności związane z obsługą rachunku 1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (niezależnie od opłaty skarbowej) 15,00 zł. za pełnomocnictwo 2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego Banku 30,00 zł. za przyjęcie pełnomocnictwa 3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 15,00 zł za dokument 4) Realizacja spadku 50,00 zł. za realizację 5) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 20,00 zł za blokadę 6) Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. za potwierdzenie blokady 7) Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł za dokument 8) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego 2 zł. max. 20 zł. za cały rok za dokument b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 4 zł. max. 30 zł. za cały rok 9) Realizacja tytułu wykonawczego / przelew środków na rachunek organu 10) egzekucyjnego/ 30,00 zł. za każdy przelew 1) nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej; 3) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, w przypadku opcji kosztowej OUR ; 4) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 5) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym; 6) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje; 7) za każdą wydaną kartę do rachunku; opłaty nie pobiera się za m- c w którym karta została wydana; 8) dla wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest prowizja Banku w wysokości 3,00% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego VISA; 9) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku ( www. bs.reszl.pl); 10) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę; 11) opłatę pobiera od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew. 5

6 ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku. 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku 0 zł. 3. Likwidacja rachunku 0 zł. 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) wpłata gotówkowa 0 zł. 2) wypłata gotówki a) pierwsza wypłata w miesiącu 1) 0 zł. b) każda kolejna wypłata w miesiącu 2) 0,20% min. 5,00 zł. od kwoty transakcji 5. Przelewy krajowe 1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku w formie papierowej 2,00 zł. za przelew 2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie ELIXIR w formie papierowej 5,00 zł. za przelew 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło 10,00 zł. miesięcznie 7. Wyciąg z rachunku bankowego 1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej 0 zł. 2) opłata za wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu 0 zł. b) częściej niż raz w miesiącu- na życzenie Klienta 5,00 zł. za wyciąg 4) opłata za przekazanie wyciągu drogą pocztową a) listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł. b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł. za przesyłkę c) listem poleconym za każdą przesyłkę 20,00 zł. za przesyłkę 4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu na życzenie Klienta 10,00 zł. za dokument 8. Inne czynności związane z obsługą rachunku 1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (niezależnie od opłaty skarbowej) 15,00 zł. za pełnomocnictwo 2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego Banku 30,00 zł. za przyjęcie pełnomocnictwa 3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 15,00 zł za dokument wypadek jego śmierci 4) Realizacja spadku 50,00 zł. za realizację 5) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 20,00 zł za blokadę 6) Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. za potwierdzenie blokady 7) Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł za dokument 8) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego 2 zł. max. 20 zł. za cały rok za dokument b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 4 zł. max. 30 zł. za cały rok 1) z wyłączeniem wypłaty gotówkowej ze środków pochodzących z przelewu wewnętrznego z rachunku bieżącego, do której stosuje się postanowienia pkt. 2b; 2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,20% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 6

7 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 1. Otwarcie rachunku 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku 0 zł. 3. Wpłaty i wypłaty 1) wpłata gotówkowa 0 zł. 2) wypłata gotówkowa 1) 0 zł. 4. Wydanie książeczki 0 zł. 5. Obsługa książeczek oszczędnościowych 1) wystawienie nowej zamiast książeczki zniszczonej lub utraconej 30,00 zł. za książeczkę 2) umorzenie utraconej książeczki, 20,00 zł za umorzenie 3) ustalenie numeru książeczki utraconej 20,00 zł. za ustalenie numeru 4) przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa na inną osobę (cesja). 30,00 zł. za dokonanie cesji 6. Wykonanie zlecenia dopisania kwoty w książeczce oszczędnościowej na podstawie polecenia min. 0,50% przelewu z rachunku bankowego wpływu do zarachowania na rachunku oszczędnościowym 2). kwoty dopisanej za zlecenie 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 15,00 zł za dokument 8. Realizacja spadku 50,00 zł. za realizację 9. Wydanie na życzenie klienta wydruku: 1) historii rachunku a) za 1 m- c 5,00 zł. za dokument b) za1 rok 30,00 zł. 2) z przebiegu naliczania odsetek od środków lokat terminowych za więcej niż jeden okres umowny. 10,00 zł. za dokument 10. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w placówkach Banku i 50,00 zł. za zastrzeżenie/ odwołanie innych bankach krajowych 11. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej lub utraty blankietów czeków lub dowodu tożsamości w placówkach Banku 50,00 zł. za zastrzeżenie/ odwołanie oraz innych bankach krajowych 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł. za dokonanie cesji 13. Inne czynności związane z obsługą rachunku 1) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 2,00 zł. max. 20,00 zł. za rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 4,00 zł. max. 30,00 zł. za rok za dokument 2) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 20,00 zł za blokadę 3) Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. za potwierdzenie blokady 1) ) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej 2) nie dotyczy dopisania wpływu z rachunku prowadzonego w Banku. 7

8 TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe dla Rad Rodziców, SKO, PKZP oraz osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców 1. Otwarcie rachunku 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku 0 zł. 3. Likwidacja rachunku 0 zł. 4. Wpłaty i wypłaty 1) wpłata gotówkowa 0 zł. 2) wypłata gotówkowa 1) 0 zł. 5. Przelewy krajowe 1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 2,50 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 0 zł. - KIRI 0 zł. 2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie ELIXIR: a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 5,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 2,50 zł. za przelew - KIRI 1,00 zł. za przelew 6. Przelewy zagraniczne 1) realizacja przelewów w trybie standardowym: a) przelewy SEPA 10,00 zł. b) przelewy regulowane 30,00 zł. 2) 0,25% min. 30,00 zł., c) polecenie wypłaty max. 300,00 zł. 2) realizacja przelewów w trybie niestandardowym a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł. b) w trybie przyspieszonym w EUR, GBP i PLN 80,00 zł. 3) zwrot niepojętej kwoty przekazu 0,15% min. 20,00 zł., max. 100,00 zł. 75,00 zł. 4) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) + koszty banków trzecich za zlecenie 5) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4) a) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 50,00 zł. b) przy kwotach powyżej EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 80,00 zł. 6) Opłata Non-STP 5) 30,00 zł. 75,00 zł. 7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich 7. Czeki krajowe 1) wydanie czeków 0,50 zł. za czek 2) potwierdzenie czeku 5,00 zł. za czek 3) inkaso czeku 10,00 zł za czek 4) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku 20,00 zł. za zgłoszenie 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej 0 zł. 2) opłata za wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu 0 zł. b) częściej niż raz w miesiącu- na życzenie Klienta 5,00 zł. za wyciąg 3) opłata za przekazanie wyciągu drogą pocztową a) listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł. b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł. za przesyłkę c) listem poleconym za każdą przesyłkę 20,00 zł. za przesyłkę 4) sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu na życzenie Klienta 10,00 zł. za dokument 9. Inne czynności związane z obsługą rachunku: 1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (niezależnie od opłaty skarbowej) 15,00 zł. za pełnomocnictwo 2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego Banku 30,00 zł. za przyjęcie pełnomocnictwa 3) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 15,00 zł za dokument 4) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 20,00 zł za blokadę 5) Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. za potwierdzenie blokady 6) Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł za dokument 7) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego 2 zł. max. 20 zł. za cały rok za dokument b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 4 zł. max. 30 zł. za cały rok 8) Realizacja tytułu wykonawczego / przelew środków na rachunek organu 6) egzekucyjnego/ 30,00 zł. za każdy przelew 1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej; 2) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej OUR ; 8

9 3) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 4) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym; 5) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje; 6) opłatę pobiera od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku 0 zł. 3. Likwidacja książeczki 0 zł. 4. Wpłata na rachunek 0 zł. 1) 5. Wypłata z rachunku 0 zł. 6. Wydanie książeczki 0 zł. 7. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony - w placówce Banku 0 zł. - w innym Banku 5,00 zł. za przelew 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł. za dokonanie cesji 9. Inne czynności związane z obsługa rachunku 1) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 2,00 zł. max. 20,00 zł. za rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 4,00 zł. max. 30,00 zł. za rok za dokument 2) Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 15,00 zł. za dokument wypadek jego śmierci 3) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 20,00 zł za blokadę 4) Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. za potwierdzenie blokady 5) Realizacja spadku 50,00 zł. za realizację 1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 9

10 ROZDZIAŁ III. KARTY BANKOWE TAB. 6 Karty kredytowe Lp. WYDANIE KARTY Rodzaj usług (czynności) Stawka VISA CREDIT VISA CREDIT GOLD Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty 0 zł. 0 zł. 2. Wydanie karty dodatkowej 10,00 zł. 15,00 zł. za kartę 3. Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty 20,00 zł 25,00 zł za kartę 4. Wznowienie karty 0 zł. 0 zł. UŻYWANIE KARTY 5. Obsługa karty głównej 1) w pierwszym roku użytkowania karty 0 zł. 0 zł. 2) w kolejnych latach użytkowania 1) a) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min.300 zł., opłata nie jest 5,00 zł. x 2) miesięcznie pobierana b) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min.600 zł., x 2) 10,00 zł. miesięcznie opłata nie jest pobierana 6. Obsługa karty dodatkowej 2,50 zł. 2,50 zł. miesięcznie OBSŁUGA OPERACJI 7. Transakcje bezgotówkowe 3) 0 zł. 0 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach obcych banków 1) w kraju 3,00% min. 7,00 zł. 3,00% min. 7,00 zł. 2) za granicą 3,00% min. 10,00 zł. 3,00% min.10,00 zł. 9. Operacje gotówkowe w kasach placówek BS w Reszlu 4) 15,00 zł. 15,00 zł. 10 Przelew z rachunku karty 3,00% min. 5,00 zł. 3,00% min. 5,00 zł. INNE CZYNNOŚCI 11. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 5,00 zł 5,00 zł za usługę 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł 8,00 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 5) 0 zł. 0 zł. 14. Generowanie zestawienia operacji: 1) w systemie miesięcznym 0 zł. 0 zł. 2) na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15,00 zł. 15,00 zł. za zestawienie 15. Opłata za wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15,00 zł. 15,00 zł. za dokument 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 0 zł. 0 zł. transakcji) 5) 17. Opłata za wydanie kopii dokumentu transakcji 15,00 zł. 15,00 zł. za dokument 18. Potwierdzenie transakcji na dokumencie realizacji transakcji 6,00 zł. 6,00 zł. za usługę 19. Opłata za wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia i/ lub zamknięcia rachunku karty 50,00 zł. 50,00 zł. za zaświadczenie 20. Opłata za wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej 50,00 zł. 50,00 zł. za zaświadczenie 21. Opłata za zablokowanie przez Bank kart wydanych do rachunku w przypadku nieterminowej spłaty minimalnej kwoty do zapłaty 10,00 zł. 10,00 zł. za zablokowanie 22. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 4,00% min. 60,00 zł 4,00% min. 60,00 zł miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 23. Przesunięcie na wniosek Klienta terminu spłaty minimalnej kwoty do zapłaty na kolejny cykl rozliczeniowy 25,00 zł. 25,00 zł. za usługę 24. Obsługa automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego prowadzonego w Banku 0 zł. 0 zł. 25. Rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu operacji przy użyciu karty na od kwoty podlegającej rozłożeniu 1,00%min. 10,00 zł. 1,00% min. 10,00 zł. raty w ramach Planu ratalnego na raty 26. Opłata za spłatę zadłużenia w innym banku usługa Balance Transfer 1,00% min. 5,00 zł. 1,00% min. 5,00 zł. 27. Opłata za zmianę na wniosek Klienta limitu karty kredytowej 25,00 zł. 25,00 zł. za zmianę limitu 28. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 50,00 zł. 50,00 zł. za każde przekroczenie 29. Opłata za nieterminową spłatę /za monit/wezwanie do zapłaty/ 30,00 zł 30,00 zł za monit/ wezwanie 30. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie 6) minimalnej kwoty zadłużenia na karcie 5,00 zł. 5,00 zł. za usługę 31. Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności karty 20,00 zł. 20,00 zł. za zmianę limitu 32. Blokada karty 0 zł. 0 zł. 33. Przyjęcie zlecenia postępowania wyjaśniającego na zlecenie Klienta 0 zł. 0 zł. 1) opłata za obsługę karty w kolejnych latach użytkowania pobierana jest od 13 m- ca użytkowania karty. Do sumy transakcji w danym cyklu rozliczeniowym wliczane są operacje bezgotówkowe z wyłączeniem operacji gotówkowych, spłaty zadłużenia w innym Banku oraz opłat za obsługę karty; 2) nie dotyczy; 3) dotyczy płatności w kraju i za granicą; 4) operacja gotówkowa w kasach Banku bez fizycznego przedstawienia karty; 5) usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę 6) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowane w odrębnym rejestrze. 10

11 ROZDZIAŁ IV. KREDYTY/ POŻYCZKI TAB. 7 Kredyty gotówkowe 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 1) 0,50%,min. 50,00 zł. od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1) Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne 4,00%, min. 100,00 zł. od kwoty kredytu 2) Kredyt gotówkowy " DLA KAŻDEGO" 7,00% od kwoty kredytu 3) Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowy 2,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu a) odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 1,50%,min. 50,00 zł. za odnowienie b) podwyższenie kwoty kredytu 2,00%, min.100,00 zł. za podwyższenie/ obniżenie 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł. 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od kwoty prolongowanej 2) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. od kwoty prolongowanej 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za aneks 6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 7. Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł za dokument 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 30,00 zł za każde wezwanie/ monit 9. Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy o kredyt bądź odpisu innych umów zabezpieczenia 30,00 zł. za każdy odpis 10. Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania 1,00%,min. 100,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia umowy) 11. Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu 12. Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu okres trwania umowy) 13. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 3) 5,00 zł. za czynność 1) prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia kompletnego wniosku i nie podlega zwrotowi w razie nie udzielenia kredytu lub rezygnacji z kredytu; 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 3) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. TAB. 7A Pożyczki gotówkowe 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy pożyczki 1) 1) Pożyczka gotówkowa Na 7 100,00 zł. 2) od wnioskowanej kwoty pożyczki 2. Prowizja za udzielenie pożyczki 1) Pożyczka gotówkowa Na 7 7,00%. od kwoty pożyczki 3. Spłata całości lub części pożyczki przed terminem 0 zł. 4. Prolongowanie terminu spłaty pożyczki 1) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od kwoty prolongowanej 2) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. od kwoty prolongowanej 5. Zmiana innych postanowień Umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy 200,00 zł. za aneks 6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Pożyczkobiorcy 100,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 7. Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Pożyczkobiorcy 50,00 zł za dokument 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 30,00 zł za każde wezwanie/ monit 9. Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy pożyczki bądź odpisu innych umów zabezpieczenia 30,00 zł. za każdy odpis 10. Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania 1,00%,min. 100,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia umowy) 11. Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty pożyczki 12. Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty pożyczki okres trwania umowy) 13. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie pożyczki 4) 5,00 zł. za czynność 1) prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia kompletnego wniosku i nie podlega zwrotowi w razie nie udzielenia pożyczki lub rezygnacji z pożyczki; 2) nie pobiera się opłaty przygotowawczej od klientów przekazujących na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, emerytury/ renty lub innego stałego źródła dochodu akceptowanego przez Bank. 3) kwota płatna przez Pożyczkobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Pożyczkobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia pożyczki; 4) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. 11

12 TAB. 8 Kredyty hipoteczne 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 0 zł. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1) Kredyty mieszkaniowy Mój Dom 1,50%.,min. 400,00 zł od kwoty kredytu 2) Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 2,00%.,min. 400,00 zł od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) 0,50%,min. 200,00 zł. od kwoty kredytu 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2,00% od kwoty spłacanej przed terminem 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od kwoty prolongowanej 2) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. od kwoty prolongowanej 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za aneks 7. Za sporządzenie aneksu do umowy 300,00 zł. 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 9. Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł za dokument 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20,00 zł od każdej kopii 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2 ) 30,00 zł za każde wezwanie/ monit 12. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300,00 zł. za wniosek 13. Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania 1,00%,min. 100,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia umowy) 14. Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) 1,00%, min. 100,00 zł. od kwoty kredytu 15. Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu okres trwania umowy) 16. Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) 100,00 zł. za ocenę 17. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 3 ) 5,00 zł. za czynność 18. Badanie wpisów w Księdze wieczystej nieruchomości 75,00 zł. za każde badanie 19. Przeprowadzenie kontroli nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 200,00 zł. za każdą kontrolę 20. Przeprowadzenie kontroli inwestycji przed wypłatą transzy kredytu 200,00 zł. za każdą kontrolę 21. Skrócenie/ wydłużenie okresu kredytowania 0,50% min. 300,00 zł. od kwoty zadłużenia 1) prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu; 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 3) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowane w odrębnym rejestrze; TAB. 9 Kredyt konsolidacyjny 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 1) 0 zł. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 3,00%,min. 400,00 zł. od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) 0,50%,min. 200,00 zł. od kwoty kredytu 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 3) 2,00% od kwoty spłacanej przed terminem 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za aneks 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od kwoty prolongowanej 2) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. od kwoty prolongowanej 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 8. Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł za dokument 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł od każdej kopii 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 30,00 zł za każde wezwanie/ monit 11. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300,00 zł. za wniosek 12. Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) 100,00 zł. za czynność 13. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 5) 5,00 zł. za czynność 14. Badanie wpisów w Księdze wieczystej nieruchomości 75,00 zł. za każde badanie 15. Przeprowadzenie inspekcji/ kontroli nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty 6) kredytu 100,00 zł. za każdą kontrolę/ inspekcję 1) prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia kompletnego wniosku i nie podlega zwrotowi w razie nie udzielenia kredytu lub rezygnacji z kredytu; 2) prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu; 3) prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim; 4) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 5) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze 6) pierwsza inspekcja 0,00 zł. TAB. 10 Pozostałe kredyty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 1) 1) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 0,20%,min. 50,00 zł. od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2,00% od kwoty wcześniejszej spłaty 12

13 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5,00%,min. 200,00 zł. od kwoty prolongowanej 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200,00 zł. za aneks 6. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczeń o: 1) wysokości zadłużenia z tytułu kredytu 100,00 zł. 2) zabezpieczeniu kredytu 100,00 zł. 3) spłacie kredytu 100,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 4) innych zaświadczeń 100,00 zł. 7. Sporządzenie historii rachunku kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł za dokument 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł od każdej kopii 9. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 30,00 zł za każde wezwanie/ monit 10. Wydanie na wniosek uprawnionego odpisu umowy o kredyt bądź odpisu innych umów zabezpieczenia 30,00 zł. za każdy odpis 11. Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania 1,00%,min. 100,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia umowy) 12. Zawarcie ugody (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu 13. Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały 1,00%,min. 100,00 zł. od kwoty kredytu okres trwania umowy) 14. Sporządzenie, na wniosek Klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) 100,00 zł. za ocenę 15. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 3) 5,00 zł. za czynność 16. Przeprowadzenie inspekcji/ kontroli celowości wykorzystania kredytu 4) 100,00 zł. za każdą kontrole/ inspekcję 1) prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia kompletnego wniosku i nie podlega zwrotowi w razie nie udzielenia kredytu lub rezygnacji z kredytu;, 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, 3) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze; 4) pierwsza inspekcja 0,00 zł. ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI TAB. 11 Ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów konsumenckich i zabezpieczonych hipotecznie 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów konsumenckich w kwocie powyżej zł. x rocznie lub jednorazowo za cały okres kredytowania 1) rocznie lub jednorazowo za cały okres kredytowania 3. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym x 1) rocznie 4. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych x 1) rocznie 5. Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych x 1) rocznie 1) zgodnie ze stawkami określonymi przez ubezpieczyciela x 1) TAB. 12 Czynności kasowe 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach 0,70%,min. 5,00 zł od kwoty transakcji 2 Wpłaty gotówkowe dot. opłat za gospodarowanie odpadami 2,00 zł. TAB. 13Usługi różne 1. Wydanie na życzenie Klienta kopii umowy /rachunku, kredytu, stanu zabezpieczenia, inne/ 30,00 zł. za dokument 2. Wydanie na życzenie Klienta opinii/ zaświadczeń o rachunku / środkach zgromadzonych na rachunku 50,00 zł. za dokument 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 1) uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 50,00 zł. 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji do Biura Informacji Kredytowej S.A. stawka za standardową wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed pojedynczą korektę danych wg terminem określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu obowiązującego cennika BIK dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych S.A. + 30,00 zł. Dz. U. z 2005 Nr 85, poz. 727 za dokument 13

14 5. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego 50,00 zł. za depozyt 6. Przechowywanie depozytu 2) 1) duplikatu kluczy 50,00 zł. miesięcznie za każdy depozyt 2) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 50,00 zł. od dokumentu 3) papierów wartościowych /bonów skarbowych, obligacji itp./ 100,00 zł. 4) innych rzeczy ruchomych 50,00 zł. za wykonana usługę 7. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu 1) w kraju 5,00 zł. 2) za granicę 10,00 zł. za stronę 1) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego ; 2) nie pobiera się opłaty za przechowywanie depozytu za miesiąc, w którym depozyt został złożony. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 14

15

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 64/2016 Zarządu Banku z dn.28.04.2016 r. I zm. Uchwała Nr 68/2016 Zarządu BS z dn. 11.05.2016 r. II zm. Uchwała Nr 72/2016 Zarządu BS z dn. 19.05.2016 r. III zm. Uchwała Nr 76/2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Reszel, 2016 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo