Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do produktów i usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Reszlu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) gotówkowo lub bezgotówkowo w dniu dokonania operacji bankowej; 2) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 3) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 4) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 5) zgodnie z zawartą umową. 3. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji w granicach od, do oraz od do.. wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty/wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczenia prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 13. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank BPS S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 14. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach oraz stanie środków na rachunkach, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 15. Klient sam decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 16. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 18. Umowy zawarte z klientami w zakresie indywidualnych opłat i prowizji zachowują swoją ważność. 19. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 20. Taryfa podawana jest do wiadomości klientów we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 2

3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych i jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 1. Otwarcie rachunku 1) bieżącego/pomocniczego 0 zł. 2) lokat terminowych 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego 1) z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2 1) rolnika indywidualnego - bieżącego 8,00 zł. miesięcznie - pomocniczego 8,00 zł. miesięcznie 2) pozostałe podmioty - bieżącego 21,00 zł. miesięcznie - pomocniczego 21,00 zł. miesięcznie 3) lokat terminowych 0 zł. 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia 20,00 zł. za likwidację 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) wpłata gotówkowa 2) 0,50%, min. 4,00 zł. od kwoty transakcji 2) wypłata gotówkowa z rachunku 3) 0,30%, min. 6,00 zł. od kwoty transakcji 5. Przelewy krajowe 1) Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 4) 5,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 0 zł. - KIRI 0 zł. 2) Przelew zewnętrzny na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 8,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 2,50 zł. za przelew - KIRI 1,50 zł. 3) Przelew na rachunki w systemie SORBNET a) dla zleceń o kwocie mniejszej niż zł. 30,00 zł. b) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż zł. 20,00 zł. 6. Przelewy zagraniczne 1) realizacja przelewów w trybie standardowym: a) przelewy SEPA 10,00 zł. b) przelewy regulowane 30,00 zł. 5) 0,25% min. 30,00 zł., c) polecenie wypłaty max. 300,00 zł. 2) realizacja przelewów w trybie niestandardowym a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł. b) w trybie przyspieszonym w EUR, GBP i PLN 80,00 zł. 3) zwrot niepojętej kwoty przekazu 0,15% min. 20,00 zł., max. 100,00 zł. 4) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 75,00 zł. Klienta 6) + koszty banków trzecich 5) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) a) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialne 50,00 zł. b) przy kwotach powyżej EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł. za przelew za zlecenie 6) Opłata Non-STP 8) 30,00 zł. 7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonanie na zlecenie Klienta 75,00 zł. + koszty banków trzecich 7. Zlecenie stałe 1) rejestracja zlecenia stałego 0 zł. 2) modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 4,00 zł za zlecenie 3) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony przez: a) placówkę Banku 0,50 zł. za zlecenie b) inny Bank 2,50 zł. 8. Polecenie zapłaty 1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta na rachunek: a) prowadzony w Banku 0 zł. b) prowadzony w innym banku krajowym 2,00 zł. za zlecenie 3

4 2) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 5,00 zł. za zlecenie 9. Czeki krajowe 1) wydanie czeków 5,00 zł. za czek 2) potwierdzenie czeku 30,00 zł. za czek 3) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50,00 zł. za zgłoszenie 4) inkaso czeku 0,50% min. 50,00 zł. za czek 10. Karty debetowe 1) Wydanie nowej karty 0 zł. 2) Wydanie karty drugiej i kolejnej karty 30,00 zł. za kartę 3) Wznowienie karty / pierwszej i każdej kolejnej do rachunku/ 0 zł. 4) Opłata za użytkowanie karty 9) 5,00 zł. miesięcznie za kartę 5) Wydanie duplikatu karty 15,00 zł. za kartę 6) Transakcje bezgotówkowe 10) 0 zł. 7) Transakcje gotówkowe 10) a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 11) 0 zł. b) w innych bankomatach w kraju 5,00 zł. c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3,00% min. 10,00 zł. d) w usłudze cash back 2,00 zł. e) w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł. f) w punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty wypłaty). 3,00% min. 10,00 zł. 8) Sprawdzenie salda w bankomacie 12) 2,00 zł. za czynność 9) Przyjęcie zlecenia postępowania wyjaśniającego na zlecenie Klienta 0 zł. za zlecenie 10) Blokada karty 25,00 zł. za blokadę 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 5,00 zł. za dokument 12) Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł. za usługę 13) Zmiana miesięcznego limitu indywidualnego /podwyższenie limitu/ 10,00 zł. za czynność 14) Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł. za usługę 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł. jednorazowo 11. Usługa Home Banking 1) opłata za udostępnienie Home Bankingu, 200,00 zł. jednorazowo za każde stanowisko 2) opłata abonamentowa za korzystanie z Home Bankingu 55,00 zł. miesięcznie 12. Bankowość internetowa KIRI 1) opłata za udostępnienie usługi KIRI, 0 zł. 2) opłata za korzystanie z Systemu KIRI, 6,00 zł. miesięcznie 3) wydanie pendrive: a) pierwszego, 0 zł. b) każdego kolejnego, 30,00 zł. za pendrive c) nowego pendrive w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 50,00 zł. za pendrive 4) niezwrócenie pendriva w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi KIRI 30,00 zł. za pendrive 5) zablokowanie dostępu do KIRI, 0 zł. 6) odblokowanie dostępu do KIRI, 5,00 zł. za odblokowanie 7) opłata za wysłanie informacji SMS, 0,50 zł. za informację 8) wygenerowanie nowego hasła do certyfikatu lub/i hasła dostępu 5,00 zł. za hasło 9) opłata za dostarczenie karty kodów przesyłką listową 5,00 zł. za dostarczenie karty 13. Telefoniczne udzielenie informacji o rachunku bankowym na hasło 10,00 zł. miesięcznie 14. Wyciągi bankowe 1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej 0 zł. 2) opłata za wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu 0 zł. b) częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł. za wyciąg 3) opłata za przekazanie wyciągu drogą pocztową a) listem zwykłym raz w miesiącu 5,00 zł. za wyciąg b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 10,00 zł. za przesyłkę c) listem poleconym za każdą przesyłkę 20,00 zł. za przesyłkę 4) sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta 25,00 zł. za wyciąg 15. Inne czynności związane z obsługą rachunku: 1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji rachunkiem (niezależnie od opłaty skarbowej), 2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie 30,00 zł. należności innego Banku, 3) Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów a) z Bankiem 0 zł. 15,00 zł. za pełnomocnictwo za przyjęcie pełnomocnictwa b) z innymi bankami 50,00 zł. 4

5 4) Potwierdzenie wykonania blokady środków 20,00 zł. 5) Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł za odpis 6) Zmiana karty wzorów podpisu 20,00 zł. za czynność 7) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł. b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 50,00 zł. za dokument 8) Wydanie na życzenie Klienta opinii/ zaświadczeń o rachunku / środkach zgromadzonych na rachunku 50,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 9) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 13) 30,00 zł. za każdy przelew 1) opłaty nie pobiera się za m- c, w który został otwarty rachunek; 2) jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy; 3) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty; 4) z wyłączeniem przelewów na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i oszczędnościowe, do których stosuje się postanowienia pkt. 2a; 5) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej OUR ; 6) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 7) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym; 8) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje; 9) za każdą wydaną kartę do rachunku; nie pobiera się opłaty za m- c, w którym karta została wydana; 10) dla wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest prowizja Banku w wysokości 3,00% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego VISA; 11) lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku; 12) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę; 13) opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew. 5

6 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE TAB. 2 Karty kredytowe Lp. WYDANIE KARTY Rodzaj usług (czynności) VISA BUSINESS CREDIT Stawka VISA BUSINESS CREDIT GOLD Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty 0 zł. 0 zł. 2. Wydanie karty dodatkowej 10,00 zł. 15,00 zł. za kartę 3. Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty 20,00 zł 25,00 zł za kartę 4. Wznowienie karty 0 zł. 0 zł. UŻYWANIE KARTY 5. Obsługa karty głównej 1) w pierwszym roku użytkowania karty 0 zł. 0 zł. 2) w kolejnych latach użytkowania 1) a) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min.300 zł., opłata nie jest 5,00 zł. x 2) miesięcznie pobierana b) w przypadku dokonania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min.600 zł., x 2) 12,00 zł. miesięcznie opłata nie jest pobierana 6. Obsługa karty dodatkowej 2,50 zł. 2,50 zł. miesięcznie OBSŁUGA OPERACJI 7. Transakcje bezgotówkowe 3) 0 zł. 0 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach obcych banków 1) w kraju 3,00% min. 7,00 zł. 3,00% min. 7,00 zł. 2) za granicą 3,00% min. 10,00 zł. 3,00% min.10,00 zł. 9. Operacje gotówkowe w kasach placówek BS w Reszlu 4) 15,00 zł. 15,00 zł. 10 Przelew z rachunku karty 3,00% min. 5,00 zł. 3,00% min. 5,00 zł. INNE CZYNNOŚCI 11. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 5,00 zł 5,00 zł za usługę 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł 8,00 zł za usługę 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 5) 0 zł. 0 zł. 14. Generowanie zestawienia operacji: 1) w systemie miesięcznym 0 zł. 0 zł. 2) na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15,00 zł. 15,00 zł. za zestawienie 15. Opłata za wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15,00 zł. 15,00 zł. za dokument 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) 5) 0 zł. 0 zł. 17. Opłata za wydanie kopii dokumentu transakcji 15,00 zł. 15,00 zł. za dokument 18. Potwierdzenie transakcji na dokumencie realizacji transakcji 6,00 zł. 6,00 zł. za usługę 19. Opłata za wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia i/ lub zamknięcia rachunku karty 50,00 zł. 50,00 zł. za zaświadczenie 20. Opłata za wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej 50,00 zł. 50,00 zł. za zaświadczenie 21. Opłata za zablokowanie przez Bank kart wydanych do rachunku w przypadku nieterminowej spłaty minimalnej kwoty do zapłaty 10,00 zł. 10,00 zł. za czynność 22. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5,00% min.120,00 zł 5,00% min. 120,00 zł miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 23. Przesunięcie na wniosek Klienta terminu spłaty minimalnej kwoty do zapłaty na kolejny cykl rozliczeniowy 25,00 zł. 25,00 zł. za usługę 24. Obsługa automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego prowadzonego w Banku 0 zł. 0 zł Opłata za spłatę zadłużenia w innym banku usługa Balance Transfer 1,00% min. 5,00 zł. 1,00% min. 5,00 zł. 26. Opłata za zmianę na wniosek Klienta limitu karty kredytowej 25,00 zł. 25,00 zł. za zmianę limitu 27. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 50,00 zł. 50,00 zł. za każde przekroczenie 28. Oplata za nieterminową spłatę /za monit/wezwanie do zapłaty/ 30,00 zł 30,00 zł za monit/ wezwanie 29. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie 6) minimalnej kwoty zadłużenia na karcie 5,00 zł. 5,00 zł. za wykonany telefon 30. Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności karty 20,00 zł. 20,00 zł. za czynność 31. Blokada karty 15,00 zł. 15,00 zł. za blokadę 32. Przyjęcie zlecenia postępowania wyjaśniającego na zlecenie Klienta 0 zł. 0 zł. 1) opłata za obsługę karty w kolejnych latach użytkowania pobierana jest od 13 m- ca użytkowania karty. Do sumy transakcji w danym cyklu rozliczeniowym wliczane są operacje bezgotówkowe z wyłączeniem operacji gotówkowych, spłaty zadłużenia w innym Banku oraz opłat za obsługę karty; 2) nie dotyczy; 3) dotyczy płatności w kraju i za granicą; 4) operacja gotówkowa w kasach Banku bez fizycznego przedstawienia karty; 5) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę; 6) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. 6

7 ROZDZIAŁ III. KREDYTY 1) TAB. 3 Kredyty komercyjne na finansowanie działalności 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej/ pożyczki 2) 1) kredyt/ pożyczka na działalność gospodarczą 0,10%, min. 100,00 zł. 2) kredyt na zakup kolektorów słonecznych 0,20%, min. 100,00 zł od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za przyznanie/podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki 1) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3,00% min. 300,00 zł. 2) Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym a) z okresem spłaty do 1 roku, 2,00% min. 200,00 zł. b) z okresem spłaty powyżej 1 roku, 3,00% min. 200,00 zł. 3) Kredyt płatniczy 1,50% min. 100,00 zł. 4) Kredyt rewolwingowy 2,00%, min. 100,00 zł. 5) Kredyt inwestycyjny: a) z okresem spłaty do 36 miesięcy, 3,00% min. 200,00 zł. b) z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, 4,00% min. 300,00 zł. 6) Kredyt Szybka Inwestycja od 2,00% 3) 7) Kredyt Szybka gotówka dla Firm 2,00%, min. 100,00 zł. od j kwoty kredytu 8) Kredytowa linia hipoteczna: a) z okresem spłaty do 36 miesięcy, 2,50% min. 200,00 zł. b) z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, 3,00% min. 200,00 zł. 9) Linia kredytowa SUPER AGRO 4,00% min. 300,00 zł. 10) kredyt AGRO INWESTYCJA a) z okresem spłaty do 5 lat 2,50% min. 400,00 zł. b) z okresem spłaty pow. 5 lat 3,00% min. 400,00 żł. 11) Pożyczka 2,00% min. 100,00 zł. 12) Kredyty pomostowe związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 2,00% 3) 13) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4,00% min. 100,00 zł 3. Prowizja za gotowość finansową 4) 2,00% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty kredytu 4. Prowizja za administrowanie kredytem 5) 1) kredyt na działalność gospodarczą 0,05% min. 20,00 zł. 2) kredyt SUPER AGRO PLUS, AGRO INWESTYCJA 0,10% min. 50,00 zł. miesięcznie od kwoty zaangażowania 5. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części 6) 2,50% od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu) 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 7) 0,50% min. 500,00 zł. 7. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: 1) prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu a) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. b) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. od prolongowanej kwoty 2) przedłużenia terminu obowiązywania Umowy na kolejny okres (odnowienie kredytu) 3,00% min. 300,00 zł od odnawianej kwoty 3) zabezpieczenia kredytu 500,00 zł za zmianę 4) innych warunków Umowy 300,00 zł za zmianę 7

8 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, że Klient nie jest dłużnikiem Banku Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 200,00 zł za zaświadczenie 500,00 zł. za dokument 100,00 zł za każdy monit/ wezwanie min. 100,00 zł. za przypomnienie 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 300,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300,00 zł jednorazowo 14. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia kredytowego 2,00%, min. 300,00 zł od przejmowanej kwoty 15. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 100,00 zł od każdego wniosku złożonego do sądu 16 Opłata za inspekcję u Klienta w trakcie trwania umowy kredytu 150,00 zł. za inspekcję 17. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 8) 10,00 zł. za usługę 18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zawarcie ugody 100,00 zł. za czynność Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) Zawarcie ugody (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) 2,00%,min. 300,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia 2,00%,min. 300,00 zł. 2,00%,min. 300,00 zł. 22. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 150,00 zł za zaświadczenie 1) stawki opłat i prowizji nie dotyczą Jednostek Samorządu Terytorialnego określonych w Rozdziale VI Taryfy; 2) w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z zawarcia umowy kredytowej, opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi; 3) wysokość prowizji uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, kwoty kredytu, okresu kredytowania i określana jest w Umowie kredytowej; 4) prowizja jest pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy Kredytu w rachunku bieżącym, Kredytu Rewolwingowego i Linii kredytowej SUPER AGRO; 5) prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminach spłaty raty odsetkowej i/ lub kapitałowej; 6) prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu; 7) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy; 8) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. TAB. 3.1 Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 2) 1) Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont 0 zł. 2) Kredyt z dotacja na zakup kolektorów słonecznych 0,20%, min. 100,00 zł od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za przyznanie/podwyższenie kwoty kredytu 1) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4,00% min. 100,00 zł 2) Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont 4,00% min. 150,00 zł. 3. Prowizja za gotowość finansową 3) 2,00% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty kredytu 4. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części 4) 2,50% od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu) 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) 0,50% min. 500,00 zł. 6. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: 1) prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu a) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od prolongowanej kwoty 8

9 b) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. 2) zabezpieczenia kredytu 500,00 zł za zmianę ) innych warunków Umowy 300,00 zł za zmianę Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, że Klient nie jest dłużnikiem Banku Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 200,00 zł za zaświadczenie 500,00 zł. za dokument 100,00 zł za każdy monit/ wezwanie min. 100,00 zł. za przypomnienie 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 300,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 12. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300,00 zł jednorazowo 13. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia kredytowego 2,00%, min. 300,00 zł od przejmowanej kwoty 14. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 100,00 zł od każdego wniosku złożonego do sądu 15 Opłata za inspekcję u Klienta w trakcie trwania umowy kredytu min. 100,00 zł. za inspekcję 16. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 6) 10,00 zł. za usługę Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) Zawarcie ugody (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) 2,00%,min. 300,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia 2,00%,min. 300,00 zł. 2,00%,min. 300,00 zł. 20. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 150,00 zł za zaświadczenie 1) stawki opłat i prowizji nie dotyczą Jednostek Samorządu Terytorialnego określonych w Rozdziale VI Taryfy; 2) w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z zawarcia umowy kredytowej, opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi; 3) prowizja jest pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym.; 4) prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu; 5) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy; 6) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. 9

10 TAB. 4 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 1) Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania 1. Prowizja za przyznanie/ podwyższenie kwoty kredytu 1) Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1,00% 2) Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kredytu przez ARiMR symbol CSK 1,00% 2) 1,00% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty 2. Prowizja za gotowość finansową w stosunku rocznym kredytu lub transzy jednorazowo lub w ratach kwartalnych od 3. Prowizja za zaangażowanie kredytowe 3) 2,00% kwoty zaangażowania na dzień na dzień 31 grudnia każdego roku 4. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części kredytu) 4) 2,50% od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) 200,00 zł. 6. Administrowanie kredytem 6) 0,08%, min. 20,00 zł. miesięcznie od kwoty zaangażowania 7. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: 1) prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu 2,00% min. 100,00 zł od prolongowanej kwoty 2) zabezpieczenia kredytu 500,00 zł za zmianę 3) innych warunków Umowy 300,00 zł. za zmianę 8. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, że Klient nie 200,00 zł za zaświadczenie jest dłużnikiem Banku 9. Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 500,00 zł za dokument 10. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. 100,00 zł. za każdy monit/ wezwanie Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, 11. w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z min. 100,00 zł. za przypomnienie zabezpieczeniem spłaty kredytu 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 300,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300,00 zł jednorazowo 14. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia kredytowego 2,00%, min. 300,00 zł od przejmowanej kwoty 15. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 100,00 zł od każdego wniosku złożonego do sądu 16. Opłata za inspekcję u Klienta w trakcie trwania umowy kredytu 150,00 zł. za inspekcję 17 Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 7) 10,00 zł. za usługę Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana pozostałej do 18. spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania 2,00%,min. 300,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia umowy) 19. Zawarcie ugody (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) 2,00%,min. 300,00 zł. Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana 20. pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres 2,00%,min. 300,00 zł. trwania umowy) 21. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 150,00 zł za zaświadczenie 1) dotyczy kredytów preferencyjnych inwestycyjnych, klęskowych i z częściową spłatą kapitału CSK; 2) prowizja jest pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym; 3) prowizja jest naliczana raz w roku w terminie do 15 stycznia każdego roku od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Naliczona prowizja jest płatna jednorazowo lub w ratach kwartalnych w terminie określonym w Umowie kredytowej. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; 4) prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu; 5) łączna kwota prowizji za przyznanie kredytu i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu; 6) prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminach spłaty raty odsetkowej i/lub kapitałowej; 7) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. 10

11 ROZDZIAŁ IV. INNE USŁUGI TAB.5 Depozyty wartościowe i rzeczowe 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego 50,00 zł. za depozyt 2. Przechowywanie depozytu 1) 1) duplikatu kluczy 50,00 zł. miesięcznie za każdy depozyt 2) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 50,00 zł. miesięcznie za każdy dokument 3) papierów wartościowych /bonów skarbowych, obligacji itp./ 50,00 zł. 4) innych rzeczy ruchomych 50,00 zł. miesięcznie 1) nie pobiera się opłaty za przechowywanie depozytu za miesiąc, w którym depozyt został złożony. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 6 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Prowizja za przyznanie gwarancji/ poręczenia/awalu 1,00%, min. 200,00 zł. od kwoty zobowiązania 2. Wystawienie gwarancji/ poręczenia/awalu 0,25%, min. 200,00 zł. od kwoty zobowiązania 3. Opłata za wydanie promesy udzielenia gwarancji/ poręczenia/ awalu 0,20% min. 300,00 zł. od kwoty zobowiązania 4. Prowizja od limitu gwarancji/ poręczenia 2) 1,00%, min. 300,00 zł. od kwoty limitu 5. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu 1) termin ważności gwarancji/ poręczenia/ awalu do 1 roku 0,50%, min. 100,00 zł. za każdy rozpoczęty 2) termin obowiązywania gwarancji/ poręczenia/awalu pow. 1 roku 0,75%, min. 100,00 zł. kwartał 6. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu 1) zmiana terminu ważności i/ lub podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ poręczenia 1,00%, min. 300,00 zł. od kwoty objętej zmianą 2) wystawienie gwarancji zgodnie ze wzorem złożonym przez Klienta, odbiegającym od wzoru stosowanego w Banku 200,00 zł. za dokument 3) zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu 200,00 zł. za zmianę 7. Wypłata gwarancji/ poręczenia/ awalu 0,25% min. 500,00 zł. od kwoty roszczenia 8. Awizowanie treści gwarancji obcej 0,20% min. 100,00 zł. od kwoty gwarancji 9. Wystawienie duplikatu gwarancji 300,00 zł. za czynność 10. Inne czynności związane z obsługą gwarancji 100,00 zł. za czynność 1) opłata płatna w dniu złożenia zlecenia, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z gwarancji/poręczenia/awalu lub w przypadku odmownego załatwienia wniosku Klienta; 2) prowizja pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy/ aneksu, liczona od kwoty umowy/ podwyższenia. TAB. 7 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej 20,00 zł. 2. Prowizja za wypłatę z weksla 20,00 zł. 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego 10,00 zł. TAB. 8 Inkaso importowe w obrocie krajowym 1. Prowizja za akcept weksla 20,00 zł. od weksla 2. Przechowywanie weksla 20,00 zł. od weksla 3. Prowizja za zapłatę weksla 20,00 zł. od weksla 4. Odmowa zapłaty weksla 20,00 zł. 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 10,00 zł. TAB. 9 Wrzutnia 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzenia gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 10,00 zł. za czynność 2. Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu+ 30,00% marży za czynność 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni wg umowy z Klientem miesięcznie TAB. 10 Czynności kasowe 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,70%,min.5,00 zł od kwoty transakcji 2. Wpłaty gotówkowe dot. opłat za gospodarowanie odpadami 2,00 zł. 11

12 TAB. 11 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy (rachunku, kredytu, stanu zabezpieczenia, inne) 100,00 zł. za dokument 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego 20,00 zł. za potwierdzenie 3. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczeń o rachunku, środkach zgromadzonych na rachunku 100,00 zł. za dokument 4. Wydanie na życzenie Klienta opinii/ informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez 300,00 zł. od rachunku posiadacza rachunku 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym 1) osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 50,00 zł. od kwoty transakcji 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego 6,00 zł. za weksel 7. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 1) w kraju 5,00 zł. 2) za granicę 10,00 zł. za stronę 8. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1, itp.) do Sądu 100,00 zł. od wniosku 1) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego. 12

13 ROZDZIAŁ V. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* PODROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunki bieżące, pomocnicze, funduszy celowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego, funduszy celowych 0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego, funduszy celowych 30,00 zł. miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) wpłata gotówkowa na rachunki prowadzone w Banku 1) 0,70%, min. 10,00 zł. od kwoty transakcji 2) wypłata gotówkowa z rachunku 2) 0,70%, min. 10,00 zł. od kwoty transakcji 5. Przelewy krajowe 1) Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 3,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 0 zł. - KIRI 0 zł. 2) Przelew zewnętrzny na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR a) złożony w placówce Banku w formie papierowej 7,00 zł. za przelew b) w systemie bankowości elektronicznej - Home Banking 2,50 zł. za przelew - KIRI 1,50 zł. 3) Przelew na rachunki w systemie SORBNET a) dla zleceń o kwocie mniejszej niż zł. 30,00 zł. b) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż zł. 20,00 zł. 6. Przelewy zagraniczne 1) realizacja przelewów w trybie standardowym: a) przelewy SEPA 10,00 zł. b) przelewy regulowane 30,00 zł. 3) 0,25% min. 30,00 zł., c) polecenie wypłaty max. 300,00 zł.. 2) realizacja przelewów w trybie niestandardowym 8) a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł. b) w trybie przyspieszonym w EUR, GBP i PLN 80,00 zł. 3) zwrot niepojętej kwoty przekazu 0,15% min. 20,00 zł., max. 100,00 zł. 4) zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 75,00 zł. Klienta 4) + koszty banków trzecich 5) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) a) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 50,00 zł. b) przy kwotach powyżej EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej. 80,00 zł. za przelew za zlecenie 6) Opłata Non-STP 6) 30,00 zł. 7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonanie na zlecenie Klienta 75,00 zł. + koszty banków trzecich 7. Czeki krajowe 1) wydanie czeków 5,00 zł. za czek 2) potwierdzenie czeku 30,00 zł. za czek 3) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50,00 zł. za zgłoszenie 4) inkaso czeku 0,50% min. 50,00 zł. za czek 9. Usługa Home Banking 1) opłata za udostępnienie Home Bankingu, 200,00 zł. jednorazowo za każde stanowisko 2) opłata abonamentowa za korzystanie z Home Bankingu 100,00 zł. miesięcznie 10. Bankowość internetowa KIRI 1) opłata za udostępnienie usługi KIRI, 0 zł. 2) opłata za korzystanie z Systemu KIRI, 6,00 zł. miesięcznie 3) wydanie pendrive: a) pierwszego, 0 zł. b) każdego kolejnego, 30,00 zł. za pendrive c) nowego pendrive w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 50,00 zł. za pendrive 4) niezwrócenie pendriva w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi KIRI 30,00 zł. za pendrive 5) zablokowanie dostępu do KIRI, 0 zł. 6) odblokowanie dostępu do KIRI, 5,00 zł. za odblokowanie 7) opłata za wysłanie informacji SMS, 0,50 zł. za informację 8) wygenerowanie nowego hasła do certyfikatu lub/i hasła dostępu 5,00 zł. za hasło 13

14 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1) Tryb pobierania 9) opłata za listowne dostarczenie karty kodów 5,00 zł. za dostarczenie karty 11. Wyciągi bankowe 1) sporządzenie wyciągu w formie elektronicznej 0 zł. 2) opłata za wyciąg odebrany w placówce Banku prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu 0 zł. b) częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł. za wyciąg 3) opłata za przekazanie wyciągu drogą pocztową a) listem zwykłym raz w miesiącu 5,00 zł. za wyciąg b) listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 10,00 zł. za przesyłkę c) listem poleconym za każdą przesyłkę 20,00 zł. za przesyłkę 4) sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta 20,00 zł. za wyciąg 12. Inne czynności związane z obsługa rachunku: 1) Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji rachunkiem (niezależnie od opłaty skarbowej), 15,00 zł. za pełnomocnictwo 2) Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego Banku, 30,00 zł. za przyjęcie pełnomocnictwa 3) Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów a) z Bankiem 0 zł. b) z innymi bankami 50,00 zł. 4) Potwierdzenie wykonania blokady środków 20,00 zł. 5) Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 5,00 zł za dokument 6) Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł. b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 50,00 zł. za dokument 7) Wydanie na życzenie Klienta opinii/ zaświadczeń o rachunku / środkach zgromadzonych na rachunku 50,00 zł. za zaświadczenie/ opinię 8) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 7) 30,00 zł. za każdy przelew 1) jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy; 2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty; 3) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej OUR ; 4) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 5) do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym; 6) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje; 7) opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew. *Postanowienia Taryfy mogą być w indywidualnych przypadkach zmienione odrębnymi decyzjami Zarządu Banku PODROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA TAB. 2 Kredyty 14

15 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej 1) 1,00%, min. 100,00 zł. od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za przyznanie/ podwyższenie kredytu/pożyczki 1) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym a) za udzielenie kredytu 2,00%, min. 300,00 zł. b) za podwyższenie kwoty kredytu, 2,00%, min. 300,00 zł. od różnicy miedzy dotychczasową a nową kwotą kredytu 2) pozostałe kredyty na działalność 2,00%, min. 400,00 zł. jednorazowo od przyznanej kwoty kredytu 3. Prowizja za gotowość finansową 2) 2,00% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty kredytu 4. Administrowanie kredytem 3) 0,05% min. 20,00 zł. miesięcznie od kwoty zaangażowania 5. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części kredytu) 4) 2,50% od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) 0,50% min. 500,00 zł. 7. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: 1) prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu a) do 3 m- cy 2,00% min. 300,00 zł. od prolongowanej kwoty b) powyżej 3 m- cy 3,00% min. 500,00 zł. 2) przedłużenia terminu obowiązywania Umowy na kolejny okres (odnowienie kredytu) 2,50%min. 200,00 zł od odnawianej kwoty 3) zabezpieczenia kredytu 500,00 zł za zmianę 4) innych warunków Umowy 300,00 zł za zmianę 8. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, że Klient nie jest dłużnikiem Banku 200,00 zł za zaświadczenie 9. Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 500,00 zł. za dokument Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 100,00 zł za każdy monit/ wezwanie min. 100,00 zł. za przypomnienie 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 300,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300,00 zł jednorazowo 14. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia kredytowego 2,00%, min. 300,00 zł od przejmowanej kwoty 15. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 100,00 zł od każdego wniosku złożonego do sądu 16 Opłata za inspekcję u Klienta w trakcie trwania umowy kredytu min. 100,00 zł. za inspekcję 17. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległości w spłacie kredytu 6) 10,00 zł. za usługę Zawarcie umowy przejęcia długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) Zawarcie ugody (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały czas trwania umowy) Zawarcie umowy przystąpienia do długu (prowizja naliczana pozostałej do spłaty na dzień zawarcia umowy i pobierana jednorazowo z góry za cały okres trwania umowy) 2,00%,min. 300,00 zł. od przejmowanej kwoty zadłużenia 2,00%,min. 300,00 zł. 2,00%,min. 300,00 zł. 21. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 150,00 zł za zaświadczenie 1) w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z zawarcia umowy kredytowej, opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 2) prowizja jest pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym; 3) prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminach spłaty raty odsetkowej i/ lub kapitałowej; 4) prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu; 5) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy; 6) potwierdzenie wykonania telefonu do Klienta wymaga udokumentowania w odrębnym rejestrze. 15

16 PODROZDZIAŁ III. INNE USŁUGI Za pozostałe usługi i czynności nieuregulowane w niniejszym Rozdziale opłaty i prowizje pobierane są wg stawek określonych w Rozdziałach I IV niniejszej Taryfy. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Reszel, 2016 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych......3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE...........4-6

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Reszel, 2016 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych......3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE...........4-6

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 64/2016 Zarządu Banku z dn.28.04.2016 r. I zm. Uchwała Nr 68/2016 Zarządu BS z dn. 11.05.2016 r. II zm. Uchwała Nr 72/2016 Zarządu BS z dn. 19.05.2016 r. III zm. Uchwała Nr 76/2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo