Value and Risk Management In organizations XYZ. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Hauder N. Jadach J. Jankowska P. Jeż M. Jonczyk M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Value and Risk Management In organizations XYZ. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Hauder N. Jadach J. Jankowska P. Jeż M. Jonczyk M."

Transkrypt

1 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji X,Y,Z. Value and Risk Management In organizations XYZ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Hauder N. Jadach J. Jankowska P. Jeż M. Jonczyk M. Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest analiza odpowiednich wskaźników trzech jednostek w celu oceny zarządzania wartością przedsiębiorstw. Wybrane podmioty to organizacja nonprofit, instytucja finansowa oraz przedsiębiorstwo nie będące organizacją nonprofit lub instytucją finansową. Dane potrzebne do oceny instytucji pochodzą ze sprawozdań finansowych z lat Słowa kluczowe: zarządzanie wartością firmy, wskaźniki finansowe, wskaźniki księgowe, wskaźniki rynkowe Abstract: The purpose of this paper is to analyze the relevant indicators of the three units in order to assess the value management companies. Selected entities are nonprofit financial institution and a company which is not a nonprofit organization or financial institution. The

2 data needed to assess the institutions derived from financial statements from the years Key words: management of goodwill, financial ratios, accounting ratios, market indicators Recenzent 1. L. Lis Link do recenzji 1. Recenzent 2. M. Leder Link do recenzji Wprowadzenie Celem funkcjonowania każdej organizacji jest maksymalizacja zysku właścicieli. W dążeniu do tego celu, osoby zarządzające starają się wybierać odpowiednie ścieżki tak, aby zrealizować określone strategie potrzebne do realizacji wyznaczonych przez siebie celów. Wizja osiągnięcia ich jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki długookresowym planom, w których określone zostają cele na najbliższe lata w przyszłości. W ramach osiągnięcia satysfakcjonujących wartości przedsiębiorstwa wykorzystywane są w odpowiedni sposób jego zasoby, obrazując jednocześnie obecny i spodziewany potencjał finansowych możliwości, przy określonym poziomie ryzyka. Metodologia zarządzania wartością przedsiębiorstwa zorientowanego na jej wzrost, czyli Value Based Management, stanowi światowy standard pomiaru oraz oceny wyników firm 1. 1 A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, FRRwP, Warszawa 2002, str. 3

3 Zastosowanie tej metodologii stanowi niezbędny element w polepszaniu perspektyw rozwojowych instytucji oraz ich konkurencyjności. Zarządzanie wartością polega na podejmowaniu odpowiednich decyzji strategicznych, operacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu podwyższenie wartości firmy. To również skuteczny sposób sprawowania kontroli, pozwalający na weryfikowanie wyników pracy osób nadzorujących instytucją za pomocą odpowiednich mierników. W naszej pracy będziemy posługiwać się danymi ze sprawozdań finansowych z lat 2009,2010 i 2011 dla trzech różnych organizacji. Organizacja X to instytucja należąca do sektora organizacji nonprofit z branży 54- działalność organizacji członkowskiej, która otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci, pozyskując dla nich fundusze na leczenie i rehabilitacje. Refundują zabiegi medyczne jak również pomoce dydaktyczne, protezy i diety. Instytucja Y to instytucja należąca do sektora finansowego z branży 65- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Instytucja ta zajmuje się udzielaniem kredytów, obsługą funduszy celowych m.in. funduszy dopłat i poręczeń unijnych. Ostatnią organizacją, którą będziemy analizować jest instytucja Z należąca do branży 52- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Przedsiębiorstwo to zajmuje się sprzedażą detaliczną głównie artykułów spożywczych. 2. Metody stosowane w ocenie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zarządzania wartością przedsiębiorstwa dokonamy za pomocą trzech metod: księgowej, finansowej i rynkowej. Metoda księgowa opiera się na wynikach zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych. Dzięki metodzie księgowej możemy ocenić efektywność zarządzania przedsiębiorstwem poprzez osiągane zyski bądź straty. Ostateczny wynik finansowy nie obrazuje prawdziwie

4 wypracowanej wartości, dlatego do jego oceny używamy wskaźników korygujących wynik o różne czynniki. Do mierników bezwzględnych zaliczyć możemy: a) EBIT zysk przed opodatkowaniem i zapłaceniem odsetek (zysk operacyjny) EBIT = zysk netto + odsetki + podatek dochodowy; b) zysk przed opodatkowaniem, zapłaceniem odsetek i amortyzacją EBITDA: EBITDA = EBIT + amortyzacja; c) zysk operacyjny po opodatkowaniu NOPAT; NOPAT = EBIT (1 T); d) EBIDAAT zysk przed zapłaceniem odsetek i amortyzacją, po opodatkowaniu EBIDAAT = (EBIT + amortyzacja) (1 T); e) zysk netto na jedną akcję EPS: Metoda finansowa ma na celu spojrzenie na osiągnięcia firmy, nie poprzez wynik finansowy, ale przez wielkość wypracowanej nadwyżki gotówki z działalności operacyjnej oraz kosztu uzyskanego kapitału i spełnienia wymagań inwestorów. Aby dokonać oceny wpływu przepływów na wartość wykorzystuje się dwa rodzaje strumieni: wolne przepływy pieniężne dla całej firmy oraz wolne przepływy pieniężne dla właścicieli. Dzięki wolnym przepływom pieniężnym możemy ocenić wzrost wartości firmy oraz ocenę strategii zarządzania wartością dla wszystkich grup, które są zainteresowane tym zjawiskiem. W celu obliczenia wolnych przepływów pieniężnych dla całej firmy należy skorzystać z poniższego wzoru: FCFF = EBIT (1 T) + Amortyzacja I KO = NOPAT + Amortyzacja I KO Natomiast wolne przepływy pieniężne dla właścicieli obliczamy z wzoru:

5 FCFE = zysk netto + Amortyzacja I KO + D, Trzecią metodą stosowaną w ocenianiu efektywności działalności przedsiębiorstwa jest metoda rynkowa. Uznawana jest ona za metodę najlepiej oddającą wzrost wartości przedsiębiorstwa z uwagi na fakt, iż przyjmuje część założeń pozostałych grup mierników zarazem zmniejszając wpływ ich wad. Metoda rynkowa wykorzystuje kategorie kosztu kapitału. Dzięki nim można dokonać oceny procesów kształtowania się wartości zarówno z punktu widzenia wewnętrznej efektywności jak i zewnętrznej. Ekonomiczna wartość dodana (EVA) umożliwia zmierzenie faktycznie wypracowanej nadwyżki gotówki, która z kolei ma wpływ na wzrost kapitałów oraz zwiększenie możliwości finansowych. Jednoznacznie informuje nas, czy firma wypracowała wzrost wartości. Pozwala ocenić efekty podjętych decyzji ale też jest podstawą do podejmowania strategicznych decyzji w firmie. EVA jest wyrażana za pomocą poniższej formuły: EVA + K (ROI WACC) = NOPAT K WACC Dzięki wskaźnikowi EVC możemy stwierdzić, czy dana stopa rentowności kapitałów własnych umożliwia wzrost wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Aby oszacować wartość kreowaną należy skorzystać ze wzoru: EVC = E (ROE re). Rynkowa wartość dodana pozwala zmierzyć efektywność procesów tworzenia i zarządzania wartością z punktu widzenia zewnętrznej efektywności, zweryfikowanej przez rynek kapitałowy. MVA jest skumulowaną wartością nadwyżek wypracowanych w ramach działalności operacyjnej. Wartość rynkowa jest bardzo dobrym miernikiem oceny długoterminowego zarządzania wartością, gdyż łączy czynniki operacyjne i finansowe, a także decyzje o przyszłych działaniach podejmowane w przedsiębiorstwie. MVA jest przydatne w bieżącej kontroli działalności firmy czy podejmowaniu decyzji finansowych, ale

6 także, przykładowo, do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowy wzór na obliczenie MVA wygląda następująco: MVA + V (K) K = V(E) E, 3. Kształtowanie i zmiana wartości na przykładzie przedsiębiorstwa X, Y i Z. W pierwszej kolejności zajmiemy się analizą mierników księgowych. Dzięki nim dokonamy oceny wyników finansowych z działalności operacyjnej. Wartości tych mierników przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Analiza mierników księgowych Firma X Firma Y Firma Z Zysk operacyjny EBIT Zysk przed opodatkowanie m, zapłaceniem odsetek i amortyzacją EBITDA Zysk operacyjny po opodatkowaniu NOPAT Zysk przed zapłaceniem odsetek i amortyzacją, po opodatkowaniu EBIDAAT Zysk netto na jedną akcję (EPS) 0,006 0,028 0,03 33,93 12,23 16, Liczba akcji Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2009, 2010, Wskaźnik EBIT odnosi się do określonego poziomu dochodów w przedsiębiorstwie, oznacza zysk (lub stratę) przed odsetkami i opodatkowaniem, jest najczęściej definiowane jako wynik operacyjny przed zapłatą odsetek i podatkiem dochodowym. W roku 2009 firma X wykazywała najwyższą wartość tego wskaźnika, w 2010 r. nastąpił znaczny spadek natomiast w 2011 odnotowano wzrost wartości. Firma Y wykazywała z roku na rok tendencję

7 wzrostową jeśli chodzi o badany wskaźnik, natomiast firma Z w stosunku do roku 2009 zanotowała znaczący spadek powyższego wskaźnika. Kolejnym analizowanym pojęciem jest EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia. Pojęcie traktowane jako wynik finansowy przedsiębiorstwa oparty na jego podstawowych, powtarzalnych przychodach, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych. W przedsiębiorstwie X i Z wskaźnik ten w porównaniu z rokiem 2009 zmniejszył się w kolejnych dwóch latach. Przedsiębiorstwo Y zanotowało znaczny wzrost powyższego wskaźnika w kolejnych latach. Wskaźnik NOPAT to zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, czyli kwota zysku, którą spółka wygenerowałaby, gdyby nie miała długów i nie utrzymywała aktywów nieoperacyjnych. W badanych przedsiębiorstw podobnie jak w przypadku analizowanego wcześniej wskaźnika EBITDA firma X i Z zanotowały spadek przez dwa kolejne lata w stosunku do roku 2009, natomiast firma Y po raz kolejny cieszyła się znacznym wzrostem NOPAT w roku 2010 i 2011 w stosunku do roku Przedostatnim badanym wskaźnikiem księgowym jest EBIDAAT określany jako zysk przed zapłaceniem odsetek i amortyzacją, po opodatkowaniu. W 2009 najlepszy wynik osiągnęła firma Z znacznie odbiegając od pozostałych firm. W firmie X mamy do czynienia z tendencją wzrostowa danego wskaźnika. A przedsiębiorstwo Y notowało najniższą wartość wskaźnika EBIDAAT. Jeśli chodzi o wskaźnik EPS oznaczający zysk na jedną akcję, firma Z osiągała największe wartości powyższego miernika. Ponieważ firma X nie emituje akcji w analizie nie brano pod uwagę tego wskaźnika. Do mierników względnych zaliczamy głównie wskaźniki rentowności. Mierniki księgowe i ich przełożenie na rzeczywistość przedstawia tabela nr 2.

8 Tabela 2. Analiza wskaźników rentowności Firma X Firma Y Firma Z ROI 76, , ,3642 0,2555 1,1522 1, ,2969 3,3487 3,7675 ROA 63, , ,3642 0,2555 1,1522 1, ,2969 3,3487 3,7675 ROE 77, , ,5751 1,5910 7,6479 8, ,5168 7,8900 9,4865 Stopa dźwigni finansowej 0,0133 0,0078 0,0077 5,2280 5,6376 6,0805 1,0817 1,3562 1,5180 DFL Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2009, 2010, Wskaźnik ROI informuje nas o procentowym zwrocie (zysku) z zainwestowanych w firmę pieniędzy. Porównuje on inwestycje w firmę do innych form inwestowania. W firmie X oraz Z zauważamy, że w 2009 roku posiadały one bardzo wysokie aktywa stanowiące nakłady inwestycyjne dla firmy. Jednak w kolejnych latach nastąpił znaczny spadek. Natomiast w firmie Y wskaźnik na przestrzeni lat wzrastał. ROA pokazuje nam jak firma efektywnie wykorzystuje swój majątek oraz jaka jest zdolność owego majątku do generowania zysku. Najwięcej zysku z majątku firmy generuje instytucja X, ale na przestrzeni analizowanych lat występuje tendencja spadkowa. Zauważamy, że w instytucji finansowej Y jaką jest bank, ROA rośnie i kreuje się w granicy 1,13 pkt procentowego w 2011 roku. Działalność zamroziła pieniądze w aktywa, które nie generują marży. Jednak wzrost aktywów dla banków oznacza większe zabezpieczenie, instytucja jest mniej ryzykowna, szczególnie z majątkowego punktu widzenia. Firma Z zmniejsza aktywa, wartość wskaźnika maleje. Możemy domniemać, że firma zajmująca się handlem detalicznym wyzbyła się rzeczy nie generujących zysku. ROE wskazuje inwestorowi, ile potencjalnie może zarobić w stosunku do zainwestowanego przez siebie kapitału. W przypadku przedsiębiorstwa X oraz Z występuje tendencja spadkowa. Jednostki zarobiły stosunkowo mniej w stosunku do zainwestowanego kapitału. Natomiast w firmie Y zauważamy wzrost wskaźnika, co jest pozytywnym zjawiskiem, fakt ten wskazuje na to że firma wykazuje większą zdolność do generowania zysku. Prawdopodobnie coraz lepiej zarządza swoimi kapitałami. Dźwignia finansowa (DFL) występuje w przedsiębiorstwie, w którym wykorzystuje się kapitał obcy.

9 Korzystając z kapitałów obcych firma poprawia wyniki finansowe, ale wymaga to płacenia odsetek. W firmie X występująca stopa dźwigni finansowej jest znikoma.. Może to wynikać z działalności którą dana jednostka się zajmuje. Najwyższy poziom dźwigni finansowej występuje w firmie Y, może to wynikać z posiadania przez jednostkę wykwalifikowanych doradców inwestycyjnych, którzy trafnie potrafią ocenić ile kapitału obcego są w stanie pożyczyć oraz zainwestować je w sprzedaż swoich produktów. W przedsiębiorstwie Z dźwignia finansowa jest na niskim poziomie, ale odnotowuje tendencję wzrostową. Następnie zajmiemy się analizą mierników finansowych, które opierają się na przepływach pieniężnych oraz kosztach kapitałów. Wyliczone zostaną wolne przepływy pieniężne dla właścicieli i wszystkich finansujących, a także koszty kapitału obcego, własnego oraz średni ważony koszt kapitału. Wyliczenia przedstawia tabela nr 3. Tabela 3. Analiza przepływów pieniężnych i kosztu kapitału. Firma X Firma Y Firma Z FCFF , , , , , , , , ,98 FCFE , , , , , , , , ,75 r E 14,69% 15,40% 17,10% 13,36% 15,02% 16,08% 14,37% 16,19% 18,01% r D 10,20% 11,84% 13,23% 9,75% 10,26% 10,04% 12,59% 13,02% 14,90% WACC 14,66% 15,37% 17,07% 10,33% 10,98% 10,89% 13,45% 14,37% 16,14% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2009, 2010, Saldo przepływów gotówki z działalności finansowej może być zarówno dodatnie jak i ujemne. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, musi wykorzystywać nie tylko wewnętrzne źródła finansowania w postaci dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, ale również źródła zewnętrzne, co zobrazowane jest dodatnim przepływem z działalności finansowej. Pozyskiwanie środków pieniężnych z działalności finansowej może odbywać się zarówno drogą powiększania kapitału obcego, przez zaciąganie kredytów bankowych, pożyczek, emisję obligacji. Z analizowanych firm, tylko firma Z charakteryzuje się dodatnimi wartościami FCFF oraz FCFE co oznacza, że posiada nadwyżkę środków pieniężnych, które mogły powstać w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo

10 działalności operacyjnej i inwestycyjnej, po uregulowaniu wszelkich oczekiwań finansowych dawców kapitału. Z kolei organizacje X i Y mają ujemne FCFF oraz FCFE, które ukazują jak wysokie zapotrzebowanie na środki pieniężne mają powyższe podmioty. Kapitał własny jest kapitałem podstawowym w instytucji, stanowi środki wniesione przez właścicieli na stałe do firmy, jak również środki wygospodarowane przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności. Ryzyko utraty środków nie zależy tylko od samej spółki, ale od bardzo wielu czynników zewnętrznych, np. od globalnego kryzysu. Kapitał własny jest zawsze droższy, niż kapitał obcy, który jest różnicą między kwotą pożyczoną, a oddaną wraz z opłatami dodatkowymi. Ryzyko tego kapitału jest zależne od stopy wolnej od ryzyka (która z kolei zależy od inflacji) oraz od stopnia zagrożenia wypłacalności firmy. Średni ważony koszt kapitału WACC jest wskaźnikiem, informującym o średnim (przeciętnym) koszcie kapitału pozyskanego np. dla inwestycji. Ułatwia obliczenie stopy dyskontowej dla projektu. Wagami są udziały kapitału własnego i długu w kapitale służącym do finansowania działalności. WACC daje również podgląd na rzeczywisty koszt finansowania działalności i może być wykorzystywany jako stopa zwrotu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu danej inwestycji jest większa od średniego kosztu kapitału zaangażowanego w jej finansowanie, wówczas inwestycja taka przyniesie zysk, natomiast, jeżeli koszt kapitału finansującego przewyższa wewnętrzną stopę zwrotu, wówczas inwestycja nie będzie zyskowna - przychody będą zbyt niskie, by pokryć koszty np. odsetek od kredytu lub koszt wypłaconej akcjonariuszom dywidendy. W przypadku analizowanych firm występuje tendencja wzrostowa kosztu kapitału. Najwyższy WACC występuje w firmie X, a najniższy w firmie Y. Niski średnio ważony koszt kapitału oraz małe różnice w poszczególnych latach w firmie Y mogą wynikać ze działalności którą zajmuje się dane przedsiębiorstwo.

11 Tabela 4. Analiza mierników rynkowych. Firma X Firma Y Firma Z EVA EVC 77, , ,1945 0,2340 1,1296 1, ,2279 3,2799 3,6960 VCI 530, , , , , , , , ,6735 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2009, 2010, Ostatnim etapem jest analiza mierników rynkowych. Kondycję firm oceniono na podstawie wskaźników przedstawionych w tabeli 4. Mierzenie zarządzania wartością przedsiębiorstwa w przypadku firmy X za pomocą mierników rynkowych jest rzadko stosowane. Wynika to z tego, że firma ta nie jest notowana na giełdzie, a więc niemożliwa jest wycena rynkowej wartości kapitałów własnych. Analizując dane zawarte w tej tabeli widać, że we wszystkich przedsiębiorstwach ich działalność operacyjna generuje ekonomiczna wartość dodaną wskaźnik EVA jest wszędzie dodatni. Aczkolwiek tylko w firmie Y mamy tendencję wzrostową, w pozostałych wskaźnik ten maleje. Może to świadczyć o zmniejszeniu efektywności działania tych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o wskaźnik EVC jest on zbliżony do EVA, ale bierze pod uwagę wyłącznie efektywność wykorzystania kapitału własnego pozyskiwanego z emisji akcji. Również tutaj w firmach Y i Z występuje tendencja wzrostowa. Wskaźnik VCI mówiący o tym czy wygenerowana wartość kapitału własnego jest wyższa od kosztu jego pozyskania w analizowanych firmach jest dodatni, aczkolwiek ma tendencje spadkową. 3. Podsumowanie Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym elementem. Pozwala ocenić wynik finansowy firmy jak również daje możliwość badania przyszłej wartości

12 wzrostu. Analizę zarządzania wartością można dokonać za pomocą wielu mierników. Szeroki zakres tych mierników pozwala na ich dobór odpowiednio do specyfikacji danego przedsiębiorstwa. A dobrze dopasowane mierniki pozwalają efektywnie zarządzać wartością firmy. W firmach badanych w niniejszej pracy, po przeanalizowaniu różnych wskaźników można powiedzieć ze zarządzanie wartością przeprowadzane jest w doby sposób. Chociaż sytuacja w firmie Y jest lepsza od pozostałych firm, odnotowuje się wzrost wskaźników, natomiast w pozostałych przypadkach mamy raczej tendencję spadkową. Niekoniecznie musi to wynikać z złego zarządzania, tylko np. sytuacji na rynku, firmy te są mniej odporne na zmiany zachodzące na rynku. Ale nie zmienia to faktu ze należałoby popracować nad skutecznym zarządzaniem wartością, aby w przyszłości generować większe zyski dla właścicieli. Bibliografia: 1. Brigham F., Houston J.F, Podstawy zarządzania finansami, część 1., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 2. Caputa W., Szwajca D., Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2008, 3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 4. Panfil M.,Szablewski A., Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, wyd. Poltext sp. z o.o., Warszawa Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2007

13 6. Suszyński C., Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, 7. Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, wyd. Poltext, Warszawa Patena W., W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa Urbanek G. Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Marcinkowska M. Kształtowanie wartości firmy Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 11. Maćkowiak E. Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice Plutа W., Plаnowаnie finаnsowe w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Wаrszаwа Jajuga K., Jajuga T.,, Inwestycje: instrumenty finansowe i niefinansowe, ryzyko finanswe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Szczepankowski P., Wycena I zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Nowаk E., Аnаlizа sprаwozdаń finаnsowych, PWE, Wаrszаwа 2005

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów wskaźniki opłacalności zaangażowanego kapitału wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej.

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Marta Pietrzyk

Bardziej szczegółowo