Materiały uzupełniające do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały uzupełniające do"

Transkrypt

1 Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów tudia stacjonarne Gdy podmiot korzysta z długu właściciele ponoszą to dodatkowe ryzyko (obok ryzyka działalności gospodarczej) w związku z zaangażowaniem obcych źródeł finansowania. Dźwignia finansowa (D/E) odzwierciedla udziału kapitał obcego (D) związanego z kosztami w postaci odsetek - w relacji do kapitału własnego (E) W podmiocie niezadłużonym cały zysk przypada akcjonariuszom W podmiocie korzystającym z dźwigni znaczna część zysku operacyjnego przypada inwestorom dawcom kapitału własnego (właścicielom) i obcego (wierzycielom); ponadto w związku z efektem tarczy podatkowej ulegają zmniejszeniu koszty obsługi długu 1:48:12 2 Im wyższe udział zadłużenie, tym wyższe ryzyko finansowe, ponieważ: Wzrost zadłużenia przekłada się na zwiększenie obciążenia zysku operacyjnego kosztami obsługi kapitał obcego (płatności odsetkowe) padek dochodów (zysku operacyjnego) przy wysokim zadłużeniu (znaczne stałe koszty jego obsługi) może doprowadzić do poważanych trudności finansowych, a nawet bankructwa podmiotu. topień dźwigni finansowej Miara ryzyka finansowego stanowiąca relację: Procentowej zmiany zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału własnego ( lub EP) Do procentowej zmiany zysku operacyjnego ( ) Określa wrażliwość zmian zyskowności kapitału własnego, gdy na zysk operacyjny zmieni się o 1% DFL DFL DFL Q Zn KW Zn KW Q ( c kz ) K ( c kz ) K Kf Kf 1:48:12 3 1:48:12 4

2 Efekt dźwigni finansowej Związany z zaangażowaniem kapitału obcego do finansowania aktywów: Dodatni efekt dźwignie finansowej (korzystny wpływ wzrostu zadłużenia na ) przejawia się we wzrośnie zyskowność kapitału własnego w porównaniu z sytuacją bez korzystania z kapitału obcego, Negatywny efekt dźwigni (niekorzystny wpływ wzrostu zadłużenia na ) oznacza spadek rentowności kapitału własnego, ponieważ zysk wygenerowany przez kapitał obcy będzie niższy niż należne odsetki i na obsługę zadłużenia zostanie przeznaczona również część zysku wypracowanego przez kapitał własny Zróżnicowane oddziaływanie wzrostu zadłużenia na jest uzależnione od poziomu sprzedaży i zysku operacyjnego: Gdy poziom sprzedaży i zysku operacyjnego kształtują się na niskim poziomie, wyższą rentowność uzyska podmiot niezadłużony, Gdy poziom sprzedaży i zysk operacyjny kształtują się znacznie powyżej progu rentowności (niskie ryzyko operacyjne), uzyskamy wyższą stopę zwrotu z kapitału własnego w przypadku korzystania z kapitału obcego. EDF ZM Zn + O ZM d Aktywa ( 1 t ) Gdzie: ZM skorygowana zyskowność majątku, ROA pełny; Zn zysk netto, O d należne odsetki, t stawka podatku, 1:48:12 5 1:48:12 6 < ZM niekorzystny wpływ zadłużenia na rentowność kapitału własnego. Koszty obsługi długu były wyższe niż korzyści, jakie firma uzyskała dzięki zaangażowaniu kapitału obcego. Kapitał własny pracował częściowo na pokrycie odsetek od kapitału obcego, ZM stopa odsetkowa od kapitału obcego była równa stopie korzyści, jakie osiągnięto dzięki korzystaniu z kapitału obcego. Do dyspozycji przedsiębiorstwa pozostał w całości zysk, który osiągnięto z kapitału własnego. Zadłużenie nie spowodowało zmiany rentowności kapitału, > ZM przedsiębiorstwo odniosło korzyści, angażując kapitał obcy. topa odsetkowa była niższa od stopy korzyści. Część zysku wygospodarowanego dzięki kapitałowi obcemu pozostała w firmie i przyczyniła się do wzrostu. Pozytywny efekt związany ze wzrostem zadłużenia podmiotu wystąpi, gdy stopa kredytowa (koszty) będzie niższa niż rentowność kapitału całkowitego (korzyści) pozytywne oddziaływanie kapitału obcego na wielkość stopy zwrotu z kapitału własnego (wzrost zyskowności). Gdy rentowność aktywów (ROA) będzie niższa od kosztu kapitału dłużnego korygowanego tarczą podatkową (1-t), wystąpi ujemny efekt dźwigni, a większy udział zadłużenia spowoduje zmniejszenie, w porównaniu z sytuacją, gdyby firma nie była zadłużona (ROA) [ ROA k ( t )] ROA + 1 d Efekt dźwigni finansowej D E 1:48:12 7 1:48:12 8

3 Ryzyko operacyjne Odnosi się do zmienności zysków operacyjnych Przyjmując, że podmiot nie korzysta z długu, wahania zysku będą efektem zmian w warunkach gospodarowania, nie uwzględniamy sposobu finansowania Wśród tych czynników wyróżniamy: Wahania popytu im mniejsze, tym mniejsze ryzyko, Wahania sprzedaży stabilność cen oznacza niższe ryzyko, Zdolność dostosowywania cen sprzedaży do cen czynników produkcji, Cykl życia produktu im produkt szybciej się starzeje, tym ryzyko jest wyższe, Udział kosztów stałych w kosztach operacyjnych ogółem, czyli dźwignia operacyjna Wysoka dźwignia występuje, gdy udział kosztów stałych (ceteris paribus) jest duży, wówczas: Niewielki spadek sprzedaży może wpływać w znacznym stopniu na poziom zysku operacyjnego, Wychylania dźwigni są większe, Większe są efekty działania dźwigni, pozytywne czy negatywne, Wyższy próg rentowności. 1:48:12 9 1:48:12 1 Efekt dźwigni operacyjnej (DO>1) Pozytywny wzrost wielkości sprzedaży powoduje większy niż proporcjonalnie przyrost zysku operacyjnego, Negatywny spadek wielkości sprzedaży powoduje większy niż proporcjonalnie spadek zysku operacyjnego, Im wyższy udział kosztów stałych, tym większa dźwignia, czyli wyższe wahania zysku operacyjnego, co oznacza wyższe ryzyko działalności operacyjnej Dźwignia operacyjna DO Gdzie: sprzedaż, zysk z działalności operacyjnej Dla danego poziomu sprzedaży poziom dźwigni ustala się wg wzoru: Q ( c kz ) DO Q c kz K ( ) KZ 1:48: :48:12 12

4 Ryzyko całkowite To suma ryzyka operacyjnego i finansowego, Odnosi się do całkowitego ryzyka ponoszonego przez właścicieli podmiotu, W podmiotach, które ponoszą względnie wysokie koszty stałe i realizujących sprzedaż na poziomie zbliżonym do progu rentowności, skłonność do zadłużania jest mniejsza przy wysokim ryzyku operacyjnym wzrost zadłużenia zwiększa się dodatkowo ryzyko finansowe, co przekłada się na poziom ryzyka całkowitego, Podmioty o niskim poziomie ryzyka operacyjnego mogą korzystać z długu w większym zakresie, większa swoboda w kształtowaniu struktury kapitału. Miarą ryzyka całkowitego jest stopień dźwigni całkowitej (połączonej), Informuje o efektach działania dźwigni operacyjnej i finansowej łącznie Obrazuje wrażliwość rentowności kapitału własnego na zmiany w poziomie sprzedaży przy danym poziomie kosztów stałych i strukturze finansowania DP DP DO DF 1:48: :48:12 14 informuje o tym, o ile % zmieni się w wyniku zmiany sprzedaży o 1% DP można ustalić również na podstawie wzoru: DP Q K DP Kf Q ( c kz ) ( c kz ) K Kf DO DF DP 32,46% 6,65% 4,88 73,5% 2,26 32,46% DP DO DF 4,88 2,26 11,3 73,5% 6,65% 11,3 1:48: :48:12 16

5 2. Analiza rentowności akcji WKAŹNIKI WEWNĘTRZNE Wskaźnik dywidendy na zysk netto przeznaczony akcję na dywidendy DP Dividends per share liczba akcji WKAŹNIKI WEWNĘTRZNE 3. Wskaźnik zyskowności jednej akcji EP - Earnings per share zysk netto liczba wyemitowanych akcji łuży do ogólnej oceny przedsiębiorstwa przez akcjonariuszy, Brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie kontynuacji inwestowania w akcje danej spółki, Miara bezpośrednich korzyści osiąganych przez posiadacza akcji danej spółki w postaci dywidendy przypadającej na jedna akcję, Obrazuje skalę potencjalnych korzyści akcjonariuszy, Określa poziom zysku netto przypadającego na jeden udział lub akcję dla posiadacz tych lokat, Porównywanie zyskowności lokat kapitałowych w akcje różnych spółek jest utrudnione, ponieważ ceny akcji są zróżnicowane, co sprawia, że zysk na jedna akcję kształtuje się różnie dla analizowanych spółek. 1:48: :48:12 18 WKAŹNIKI ZEWNĘTRZNE Wskaźnik cena /zysk (C/Z) cena rynkowa 1 akcji (MP) 4. PER - Price earnings ratio zysk netto na 1 akcję (EP) Umożliwia porównywanie danych różnych spółek notowanych na giełdzie, tanowi podstawę do oceny efektywności lokat kapitałowych, Określa, ile kapitału należy przeznaczyć na zakup akcji w przeliczeniu na jednostkę wygenerowanego przez spółkę zysku, Określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału zainwestowanego w akcje (cena nabycia), zakładając że podmiot będzie generował zysk na stałym poziomie. 1:48: :48:12 Ukazuje stopień ryzyka związanego z podjęciem decyzji o nabyciu akcji: Zazwyczaj im wyższe ryzyko, tym niższy poziom wskaźnika, ponieważ inwestorzy chcą zrekompensować wyższą niepewność i ryzyko dzięki wyższej marży rentowności, Wskaźnik może wzrosnąć, gdy dochodzi do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w związku z poprawą kondycji finansowej Z reguły przyjmuje wyższy poziom dla spółek o szybkim tempie rozwoju i rosnącej skali zysku, Przyjmując dany poziom wskaźnika, inwestor może określić, do jakiej granicy cen akcji zdecyduje się na zakup: PER Zn C g La La liczba wyemitowanych akcji Zn zysk netto 2

6 5. WKAŹNIKI ZEWNĘTRZNE dywidenda na 1 akcję Wskaźnik stopy dywidend (DP) DYR (DY) - Divindends yield cena rynkowa1 akcji ratio (MP) Odzwierciedla korzyści osiągane przez akcjonariuszy, dochód dywidendowy, Wskazuje na poziom ryzyka utraty tych korzyści w przyszłości znaczny wzrost wskaźnika, Wskaźnik wydajności akcji (w %) można porównać ze stopami procentowymi innych inwestycji 1:48:12 21

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych

Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo