Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 6 Strona www: Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Kustra Arkadiusz Osoby prowadzące: dr inż. Kowal Barbara Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. IP1A_W09 Egzamin M_W002 Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. IP1A_W09 Egzamin Umiejętności M_U001 Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji, obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. IP1A_U12, IP1A_U15 Kolokwium M_U002 Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów IP1A_U08, IP1A_U12 Kolokwium Kompetencje społeczne 1 / 5

2 M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. IP1A_K04, IP1A_K07 Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Zaangażowanie w pracę zespołu Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład audytoryjne laboratoryjne projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne terenowe warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 M_W002 Umiejętności M_U001 M_U002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji, obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów Kompetencje społeczne M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Wykłady (28 h) 2 / 5

3 1.Cele zarządzania finansami. Rodzaje podejmowanych decyzji finansowych (1h) 2. Narzędzia zarządzania finansami ( wartość pieniądza w czasie (1h)) 3.Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw i ich systematyzacja (6h) 4.Koncepcja kosztu kapitału. Średni i krańcowy koszt kapitału (2h) 5.Teorie optymalnej struktury kapitału Determinanty struktury kapitału (2h) 6.Podział zyski i polityka dywidend (2h) 7. Przedsięwzięcia rozwojowe i ich efektywność (2h) 8.Kapitał obrotowy netto i jego pomiar (2h) 9. Zarządzanie zapasami (2h) 10. Zarządzanie należnościami (2h) 11.Krótkoterminowe źródła finansowania i ich dobór (4h) Rozwinięcie: 1.Cele zarządzania finansami. Rodzaje podejmowanych decyzji finansowych ( kreowanie wartości dla akcjonariuszy i jej pomiar, mierniki przyrostu wartości EVA. MVA, CVA, CFRIOI, decyzje długoterminowe inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w aktywa rzeczowe, inwestycje finansowe i źródła ich finansowania, decyzje krótkoterminowe- zarządzanie aktywami obrotowymi i źródła ich finansowania) 2. Narzędzia zarządzania finansami ( wartość pieniądza w czasie, nominalna, efektywna i realna stopa procentowa, procent składany i dyskonto) 3.Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw i ich systematyzacja (definicja kapitału i jego formy, sposoby pozyskiwania kapitału, emisja akcji zwykłych i uprzywilejowanych w spółkach publicznych i niepublicznych, emisja obligacji zwykłych i zamiennych na akcje, koszty emisji i wycena obligacji, kredyty i pożyczki długoterminowe (rodzaje kredytów, zdolność kredytowa, zabezpieczenia kredytów 4. Koncepcja kosztu kapitału. Średni i krańcowy koszt kapitału, koncepcja kosztu kapitału, koszt kapitału akcyjnego, zwykłego i uprzywilejowanego, koszty zysków zatrzymanych, koszty emisji obligacji korporacyjnych zwykłych i zamiennych na akcje, efektywny koszt kredytów bankowych, średni koszt kapitału, krańcowy koszt kapitału 5.Teorie optymalnej struktury kapitału. Determinanty struktury kapitału, model MM, koszty agencji i bankructwa, asymetria informacji, wpływ struktury kapitału na wartość firmy 6.Podział zyski i polityka dywidend (elementy podziału zysku, zysk a dochód podatkowy, formy wypłat dywidend, modele wypłat dywidend, stała stopa wypłat, stała kwota wypłat, polityka rezydualna, determinanty wypłat dywidend, struktura i koszt kapitału, alternatywne możliwości inwestowania, płynność finansowa) 7. Przedsięwzięcia rozwojowe i ich efektywność (rozwój zewnętrzny i wewnętrzny, rachunek opłacalności inwestycji, metody proste i dyskontowe, ryzyko w decyzjach inwestycyjnych, optymalny budżet inwestycyjny) 8.Kapitał obrotowy netto i jego pomiar (Pomiar kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na ten kapitał, przyczyny zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, równowaga kapitałowa i sposoby jej przywracania, rachunek przepływów kapitałowych) 9. Zarządzanie zapasami (potrzeba utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie, koszty utrzymania zapasów i zamawiania, optymalna wielkość zamówienia, opusty cenowe za wielkość partii dostawy) 10. Zarządzanie należnościami (monitorowanie poziomu i struktury należności, instrumenty polityki kredytu kupieckiego, terminy płatności faktur, karne odsetki, opusty cenowe, zabezpieczenie wierzytelności, badanie ryzyka kredytowego kontrahentów) 3 / 5

4 11. Krótkoterminowe źródła finansowania i ich dobór (kredyty i pożyczki krótkoterminowe, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt w rachunku bieżącym, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych, podstawy prawne emisji, procedura emisji, koszty emisji, sekurytyzacja aktywów i jej rodzaje, podmioty uczestniczące w sekurytyzacji, procedura sekurytyzacji, koszt pozyskania środków w wyniku emisji papierów zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wykorzystanie weksli w obrocie gospodarczym, faktoring i forfaiting) audytoryjne (14h) 1. Analiza wskaźnikowa równowagi finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym na podstawie bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. (2h) 2. Równowaga kapitałowa oparta na zależności pomiędzy kapitałem obrotowym netto i zapotrzebowaniem na kapitał (2h) 3. Równowaga gotówkowa jako zależność pomiędzy wpływami i wydatkami (1h) 4. Metody przywracania równowagi finansowej (2h) 5. Modele optymalizacji zapasów ekonomiczna partia dostawy (2h) 6. Narzędzia polityki kredytowej przedsiębiorstwa i ocena zarządzania należnościami (2h) 7. Modele optymalizacji środków pieniężnych (1h) 8. Kształtowanie źródeł finansowania w świetle obniżania kosztów kapitałów i utrzymywania równowagi finansowej (2h) projektowe Projekt (14h) Wykonanie projektu obejmującego planowanie finansowe w przedsiębiorstwie powiązane z analizą finansową przyszłej działalności (14 h) Sposób obliczania oceny końcowej Ocena końcowa jest średnią ważoną według formuły z regulaminu studiów, która bierze pod uwagę ocenę z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu. Wymagania wstępne i dodatkowe Student powinien posiadać podstawy ekonomiki, rachunkowości przedsiębiorstw, analizy finansowej. Zalecana literatura i pomoce naukowe Sierpińska M. Wedzki D: Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie Wydawnictwo PWN Warszawa 2005, Sierpińska M. Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004 Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak 4 / 5

5 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Udział w ćwiczeniach projektowych Wykonanie projektu Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 28 godz 14 godz 42 godz 1 godz 2 godz 14 godz 42 godz 7 godz 150 godz 6 ECTS 5 / 5

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie w e-biznesie Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-311-IZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa FINANSE Autorzy: Anna Bera 11 Aurelia Bielawska 2 Jacek Folga 9 Magdalena Kosowska 5 Gabriela ukasik 1 Dominika MaÊcianiec-Kordela 6 Dorota Nosal 12 Ma

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo