Ygronu. Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych. Surowe Kazanie prymasa Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ygronu. Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych. Surowe Kazanie prymasa Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie"

Transkrypt

1 Wydanie B Cena egzemplarza 8 gr. Ygronu DZIENNIK 11 OSTROWA NV DLA WSZYSTKICH io WSZYSTKIM 4v t A ö ö M ö i a z e S w m s m A ć Rok Y. środa, 16 grudnia 1936 r. Nr zabitiycfi Madryt, PAT. iw, ciągu trzech tygodni ostatnich vf, walkach, toczących się dokoła Madrytu, padło przeszło 5000 zabitych. o t ko b iem Paryż, * PAT. Havas donosi, że o godz w y startowała z Marignano pod Mediolanem lot* niczka M aryse Bastie, usiłując pobić re kord przelotu nad południowym Atlantykiem. Pierw szym etapem lotu jest Dakar. Z Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych Wiedeń, Teł. wt. Przed posterunek austriackiej straży granicznej w Arnoldstein przybyło wczoraj o godz. 7-ej rano auto, wiozące panią Sim pson. Towarzyszyli jej m ałżonkowie Boggers. Na życzenie księcia Edwarda, a za zgodą władz austriackich, na spotkanie pani Sim pson w yjechał radca w iedeńskiej dyrekcji policji Ulbik, który w Arnoldstein wsiadł do samochodu pani Simpson i czuwał nad jej bezpieczeństwem.w, czasie dalszej drogi. Auto zatrzymało się tylko na chwilę w Semineringu, skąd udało się bezpośrednio do zam ku Enzclsfcld. Sam o chód przybył do rezydencji Rotschilda po południu. Spotkanie pani Simpson z księciem Edwardem W indsorem było bardzo serdeczne i radosne. Edward Uczniowie Dokształcającej szkoły rzemieślniczej" w Czeladzi na Skałce, p rzy słali m m w zruszający list, w któryrn piszą: My, u czn iow ie rozmaitych zawodów: kraw cy, szew cy, rzeźnicy, kowale, ślusarze i stolarze, p rzez cały tydzień pracujem y ciężko w sw ych rzemiosłach. Ale kiedy przyjdzie niedziela, to trzeba w Szkole dokształcającej biegać z karabinami po Czeladzi. Nie można mieć nawet spokojnej niedzieli. Nie mamy nic przeciwko temu, 'żeby ćwiczyć, tylko niech szkoła w yznaczy ćwiczenia na dzień powszedni, żebyśm y mogli chodzić w niedziele do kościoła. Kościół to jest cała nasza rozkosz. Gdy jesteśm y iv niedziele poza kościołem i do uszu naszych dochodzą pieśni religijne, to mówim y Panu Redaktorowi, że nam łzy płyną z oczu z żalu, że nie bierzemy udziału iv nabożeństwie. Przecież stare przysłowie mówi, że Kto z Bogiem Bóg z nim." Cała młodzież w Czeladzi jest chowana w domu w duchu religijnym. To też pragniemy, żeby ten sam duch religijny panował i w szkole. Prosiliśmy pana Kierownika szkoły, by w yznaczył ćwiczenia na dzień powszedni, ale nam odmówił. Prosimy wiec bardzo Pana Redaktora, aby upomniał sią o nas na łamach Swego pisma, zaznaczając, że chodzi nam nie tylko o branie udziału w nabożeństwach w niedziele i święta, lecz także o to, aby dano nam kapłana jako w y kładowcę religii do szkoły, bo dotychczas ważny ten przedmiot wykłada osoba świecka." Do listu tego dodajemy tylko jeden komentarz: podpisując sią pod nim oburącz, zwracam y sie do Kierownictwa Dokształcającej szkoły rzemieślniczej" o jaknajrychlejsze spełnienie obydwu pośtolatów kochanej i zacnej m łodzieży rzemieślniczej z Czeladzi na Skałce. Tamten. czekał na narzeczoną na stopniach' schodów, wiodących do zamku i z daleka machał jej ręką na powitanie, a gdy wysiadła z auta, objął ją i uściskał gorąco. Gospodarz zaniku, baron Rotschild, goszczący księcia Edwarda, wydał w dniu wczorajszym na cześć pani Sim p son bankiet uroczysty, na który zaproszono najbliższych znajom ych angielskiej rodziny królewskiej i księcia Edwarda W indsora. Surowe Kazanie prymasa Anglii Arcybiskup Canterbury potępia b. króla Edwarda Londyn, Tel. wł..w, szerokich kolach społecznych olbrzym ie w rażenie w yw ołało kazanie, w y głoszone w poniedziałek wieczorem przez prym asa Anglii, arcybiskupa Canterbury, a poświęcone abdykacji króla Edwarda VIlI-go. Prymas poddał niezwykle surowej krytyce postępowanie byłego króla Edwarda, któremu zarzucił, że dla swego osobistego szczęścia usunął się od wypełnienia świętego obowiązku, nałożonego nad przez Boga. Tym bardziej jest to smutne» o- Świadczył dalej Prymas że szukał on tego szczęścia w sposób, niezgodny z chrześcijańskimi zasadam i małżeństwa, i w kołach towarzyskich, których poziom i sposób życia obce są najlepszym instynktom i tradycjom narodowym. Niechaj ci, którzy do tych kół należą, wiedzą, iż potępi ich wyrok narodu, który kochał niegdyś króla Edwarda. Dzienniki dzisiejsze, omawiając kazanie Prymasa, stwierdzają, iż surowe jego słowa pod adresem króla wygnańca, były uzasadnione, lecz "równocześnie wyrażają przypuszczenie, że były król Edward przez czas dłuższy nie wróci do Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie a l e r a a a a l s i e d z i w w i e z i e n i u Tokio, PAT, Według wiadomości, otrzymanych' przez agencję Dome! z Szanghaju, Czang- Kai-Szek znajduje sie rzekomo pod stral i l i» Marszalek chiński Czang-Ttai-Szek w mundurze galowym żą powstańców w Kwanyang, w odległości 40 km od Sian Fon. Doradca Czang" Kai-Szeka, australijczyk, Donald, który przybył do Sian Fon, niezwłocznie rozpoczął rokowania z Czang-Sueh-Liangietn, ale nie dały one dotychczas żadnych wyników. Szanghaj, PAT. Donald powrócił samolotem do Loyan- Ku, Oświadczył on, że Czang-Kai-Szek żyje. N ankin, PAT. M ałżonka Czang-Kai-Szeka otrzym ała od m ęża depeszę, w k tó rej jest pow iedziane, że m arszałek jest cały i zdrów i że może sie o niego nie niepokoić. Dzisiaj książę Edward udał się do znanego uzdrowiska wiedeńskiego Dianabad. Sprawa rozwodowa Simpsonów Nowy Jork, Teł. wł. Hurtownik Ernest Simpson, były drugi mąż pani W ally Simpson, wsiadł na pokład okrętu Ile de France i odpłynął do Anglii. Gdy dziennikarze in dagowali go przed odjazdem, w jakim celu wybiera się do Europy, odmówił odpowiedzi. Mimo to reporterzy amerykańscy zdołali stwierdzić, że pan Simpson zamierza stanąć przed sądem angielskim w Ipswicli, który przeprowadził jego rozwód. Wl toku rozprawy procesowej, sąd pominął pewne formalności, które o- becnie trzeba będzie uzupełnić. Londyn, 15ł 12. Teł, wł. Z Szanghaju donoszą, że w Lanchow, stolicy prowincji Kansu, leżącej w odległości 300 mil od Sian - Fu, wybuchła rewolta, skierowana przeciw rządowi nankińskiemu. W mieście rozgorzały krwawe walki między wojskami rządowymi, a zbuntowanymi oddziałami, stojącymi pod dowództwem generała Yu - Hsue - Czunga, jednego z najbliższych współpracowników m arszałka Czang - Hsue - Lianga. Wojska rządowe, maszerujące na Sian- Fu, znajdowały się we wtorek rano w odległości 15 mh od tego miasta. m am Zwrot w aferze Parylewlcrowej W łodze ule dicę jef zwolnić z więzieniu K raków, Tel. wł. W ielką sensację wzbudziły pogłoski, że bohaterka obrzydliw ej afery W anda Pary- Icwiczowa najpraw dopodobniej pociągnięta będzie do odpow iedzialności k arn e j nie za przekupstw o urzędników, lecz za oszustwa, k tórych dopuszczała się w zw iązku z u p ra w ianym procederem, oraz za przyw łaszczenia pieniężne, k tó rych dopuściła się n a wysokich stanow iskach w różnych instytucjach społecznych. M otywowane to m a być tym, że śledztw o nie w ykryło w spółspraw ców łapow nictw a!?) Obrońca Parylewiczowcj złożył do władz Mąż odzaatnt ione L ondyn, PAT. Z okazji rocznicy swoich urodzin król Jerzy VI nadał królowej order Podwiązki Zwierz odgryzł chłopca rąhą P aryż, PAT, W ogrodzie zoologicznym w Grenoble niedźwiedź pochwycił za rękę 11-letniego ucznia, który nadm iernie zbliżył się do k raty, przeskoczywszy przez dodatkową barierę ogrodzenia. Dwaj przechodnie, znajdujący się w pobliżu, przybiegli na ratunek chłopcu i po dłuższych usiłowaniach zdołali wyciągnąć go za ogrodzenie. Niedźwiedź oderw ał jednak dziecku rękę aż do ramienia, prokuratorskich w Krakowie podanie o zw olnienie klientki. O brońca podanie swoje m otyw ow ał niebezpieczeństwem dla zdrow ia oskarżonej, w skazując, że Parylew iczow a jest ciężko chora i cierpi n a szereg dolegliwości. Władze nakazały zbadanie Parylcwiczowej przez lekarzy i w odpowiedzi na podanie zakomunikowały, że konsylium lekarskie nie stw ierdziło, ażeby dalszy pobyt w więzieniu zagrażał życiu Parylew iczow cj. Od tej decyzji obrona złożyła zażalenie do sądu. tak że stan ofiary tragicznego wypadku jest bardzo poważny. Wstrzymanie egzeltutyj W arszaw a, Tel. wł. Zgodnie z zarządzeniem centralnych władz skarbowych czynności egzekucyjne urzędów skarbowych wstrzymane będą na okres świąteczny od 22 do 27 grudnia. W ciągu 5 dni nie odbędą się żadne egzekucje arii licytacje. Zakończenie straiku w partach aaeiykaiskkh Nowy Jo rk, Tel. wł. T rw ający od 6 tygodni strajk am eryk ań skich robotników portow ych i dokowych, został obecnie zakończony. S traty, jakie powstały w skutek strajk u, oceniane są na 350 m ilionów dolarów,

2 Str. 2 SIEDEM GROSZY Środa 1 6 grudnia 1936 Dziś: Euzebiusza Jutro: Łazarzh Wschód słońca: g. 6 m. 06 Zachód: g. 15 m. 46 Długość dnia: g. 7 m. 46 HwoniiI - "" M R ed ak cja i ad m in istracja: K atow ice, ulica S obieskiego i i, teł 'A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWI- CACH: ŚRODA: g. 20 T essa"i CZWARTEK: g. 20 Podw ójna buchalteria" (prem iera). SOBOTĄ: g. 15,30 N iespodzianka" (dla szkól); g. 20 Podw ójna buchalteria". NIEDZIELA: g. 15,30 Podw ójna buchalteria" (przedstaw ienie sprzedane); g. 19 Podw ójna buchalteria" (przedst. sprzedane). A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROWIN- CM: BIELSZOWICE: piątek, 18 b. m., g. 19 M atura", Podpala«stodoły skazany W śród olbrzymiego zainteresowiania rozpatrywał Sąd Okręgowy w Katowicach głośną sprawę pożaru stodoły kopalni Ferdynand w Katowicach - Bogucicach, w której zginęło straszną śmiercią 13 bezdomnych. Na ławie oskarżenia zasiadł bezdomny Zdzisław Byczek, pochodzący z Strzemieszyc, a obecnie przebywający w areszcie śledczym w Katowicach. W czasie rozprawy, której przysłuchiwało się wielu bezdomnych z terenu Katowic, zeznawali dwaj bezdomni: Franciszek Jagoś i Bolesław Smarowski, którzy cudem uniknęli śmierci, uciekając z płoną- n a %la t o d a v fo i o d ś m KNURÓW: poniedz., 21 b. m., g. 20 L igia". Mi m a m ie j^ 1 DOM lu d o w y w chorzowie, d i m f e i e c i «g w s i e d m i u CZWARTEK: 17 b. m., g. 20. Odczyt ks. dr. St. Trzeciaka z W arszaw y p. t Komunizm 1 Jego agentury". BEZPŁATNY WSTĘP DO KINA W RYBNIKU. Dziś. dn. 16 hm. mają wolny wstęp do kina Battyk wzgl. Apollo w Rybniku czytelnicy, których karty abonentowe noszą następujące numery: 30508, 30309, 30310, 30311', REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Król Burleski. Casino: O skarżona. Coloscum: Mazur. Rlnlto: W alc nad Newą. Stylowy: Toni z W iednia. Union: Sztandar w olności i Na zgliszczach szczęścia. KA TOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Pod palącem niebem Argentyny 1 bogaty nadprogram. CHORZÓW. Apollo: O statni poganin 1 Nocny patroli Colosseum: Bolek-Lolek i Małe kobietki. Rozy: Panna Liii i Kochałam go. Rialto: Caliente m iasto miłości 1 Tygrys Pacyfiku. MYSŁOWICE. Casino: R obert 1 G loria. Odeom Kto ostatni całuje i Żona czy sek retark a. H elios: Cowboy bohater i Dwie Joasie. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: R apsodia B ałtyku ł W am pir z Dusseldorfu. Rlalto: Jadzia i Czu-Czin-Cau. SZOPIENICE. Colosseum: Biała p arad a i C yrk S arah (P at i Patachon). Hel: Toni z W iednia i C harlie Chaplig w filmie p. t. Dzisiejsze czasy", PIOTROWICE. M etropoi: Jadzia, ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Skow ronek I Niesamow ity dom. Colosseum: Bohater i Melodie wielkiego miasta. W awel: Weż serce me i Żona dwóch mężów, SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: P okusa, Kameralne» Śm iertelny skok., SZÄRLEJ. Apollo: W alc królew ski i Duet A dltini, MIKOŁÓW. Adria: W ypraw y krzyżowe. NOWA W IEŚ. P iast: Pałac we F lan d rii i Calientd m iasto miłości. Sienkiewicz: Pod dw iem a flagam i. Słońce: Syn adm irała i Concertina. RUDA ŚL. Apollo: Na ogólne życzenie publiczności wznowiono film T rędow ata", Piast. Zapomniana symfonia i Prom enada miłości. WODZISŁAW. Słońce: Kochaj, tylko mnie, RYBNIK. Apollo: W ładca Kalifornii. Helios: Eskapada W eroniki i W. Z. 6 nie w ylądow ał. Bałtyk: Mój pan m ąż i Szyfr 77. BIELSZOWICE. Śląskie: Trędow ata I Bohaterska brygada. PAWŁÓW. Eden: Noc w eselna, PSZÓW. Apollo: H otel Savoy. TARN. GÓRY. Nowości: Kochany łobuz, LUBLINIEC. Apollo: B raterstw o krw i. RYDUŁTOWY. Apollo: M azur i Ulica szaleństw. Polonia: Nasze słoneczko 1 Człowiek jest grzeszny. BIERTUŁTOWY. Helios: N asi chłopcy m arynarze i Droga bez pow rotu. KNURÓW. Casino: Skow ronek i O statnie dni Pompei. Śląskie: Trędow ata i Mężczyźni w niebezpiecznym w ieku, CIIROPACZÓW. M etropoi: Po burzy 1 Załoga. RADZIONKÓW. Casino: Tajemnica panny B rlnx 1 Miłość cygana. ORZEGÓW. Casino: Boccaccio i Samochód 99. CZERWIONKA. Apollo: Pan Tw ardow ski 1 Annapolis. i. PALUSINSK1 Chorzów I. Jagiellońska 2 Artykuły damskie flrtykujy męskie Pończochy od l.-zł. Kapelusze Bielizna Czapki Parasole od 6.50 zł. Rękawiczki Bielizna Apaszki Pulowery Pulowery Krawaty nowe Berety. desenie <EWS *ZEŚCHJimi^SBfi* S K E A 0» RADIO ŚRODA, IG GRUDNIA 1936 R. Katowice. 6,00 Pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Płyty. 7,30 Płyty. 11,30 Audycja dla szkol (dla dzieci młodszych). 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Orkie slra wojskowa. 12,50 Przesyłki św iąteczne" pogadanka. 15,00 Płyty. 13,15 U w ertury i fantazje operowe«13,58 14,00 Wiadomości giełdowe. 15,00 W iadomości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,10 W ielki sek ret" audycja dla dzieci. 16,30 Koncert Łódzkiej O rkiestry Salonowej. 17,00 W walce ze szpiegostwem " (odcz. IIP. 17,50 Wyw iad fikcyjny: Rozmowa ze Stanisławem Brzozowokim. 18,10 W iadomości sportow e. 18,20 Świadectwa 1 św ięta naszych dzieci" pogadahka. 18,35 Płyty. 18,50 Nawozy organiczne" pogadanka. 19,20 W ieniec pieśni ludowych śląskich w ykona Mieszany Chór Kolejowy. 16,40 Dni największej grozy na Śląsku" odczyt. 10,50 Zagłębie Dąbrowskie ma głos...". 21,00 Konc ert szopenowski. 22,15 23,00 W ieczorny koncert rozryw kow y, Sprawa listów, napisanych przez dzieci do św. Mikołaja, względnie do Bezrobotnego Froncka, nie jest jeszcze załatwiona. Redakcja nasza nie może sobie dać rady z olbrzymią ilością pism, które nadesłano. Nie wszystkie listy zostały otwarte, przeczytane i zarejestrowane. Staramy się jednak zapoznać się z prośbami wszystkich naszych Czytelników i o ile to będzie w naszej mocy spełnić wszystkie życzenia. Oczywiście wiele dzieci nie będzie obdarzonych takimi podarkami, jakie sobie życzyły. Skreślić musimy wszystkie życzenia, odnoszące się do podarków drogich, w postaci koni na biegunach, lalek, wołających: marna *, ubrań, bielizny, sukienek i t. d. W niemałym kłopocie znajduje się nasz św. Mikołaj wobec tych dzieci, które pragnęły posiadać łyżwy (ślenzuchy). Mamy ich tylko 10 par, a tymczasem prosi o nie kilka tysięcy dzieci! Większość dzieci musi zadowolić się torebką, w której znajdzie jabłuszka, orzeszki, pierniki, czekoladki i cukierki. Torebki takie mogą odebrać w oddziale Polonii w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 2. 1) Alfred Bizoń, 2) Zofia Janczewska, 3) Gerhard Białończyk, 4) Elżbieta Jonek, 5) Jan cej stodoły. Bezdomny Smarowski doznał jratem. Do stodoły poszedł na spoczynek. bardzo ciężkich ipoparzeń i przez kilka tygodni Ciekawe były zeznania św. Jagosi^. przebywał w szpitalu miejskim, Zeznał on, że krytycznego dnia, 13 wrześ gdzie został wyleczony. Obecnie po opuszczeniu szpitala zamieszkuje w azylu miejskim. nia br. znajdując się z wielu bezdomnymi w spalonej stodole usłyszał wraz z towa Na ciele Smarowskiego pozostało rzyszami w chwili rozbierania się śpiew wiele śladów. Bezdomny Jagoś wyszedł Byczka. Jeden z bezdomnych proponował z pożaru cało tylko dzięki temu, że wygrzebał dziurę pod bram ą i zbiegł z płonącej stodoły w ostatniej chwili. więc, by pójść do dziury w murze, którą bezdomni wchodzili do stodoły i odebrać Byczkowi zapałki, gdyż inaczej może podpalić Osk, Byczek odpowiadał za podpalenie stodołę. Jeden z bezdomnych ze stodoły i umyślne spowodowanie śmierci szedł do otworu jednak zapóźno, gdyż ta 13 bezdomnych. W czasie rozprawy tłumaczył część stodoły stała już w płomieniach. się on tern, że nie pamięta o ni Zaalarm ował więc wszystkich bezdom czym, gdyż był zupełnie pijany, den a tu- nych, którzy rzucili się do wyjścia, stojącego w płomieniach. Rozgrywały się tam iście dantejskie sceny. Bezdomni rzucili się do bramy, którą chcieli wyważyć. Była ona jednak za silnie zbudowana i dlatego przy wyważaniu drzwi zostali objęci <* płomieniami i żywcem spłonęli. Jeden ze świadków zeznał, że krytycznej nocy zjawiło się w stodole około 40 bezdomnych. Kosa, 6) Stefan Buchatz, 7) Elinor Bucl.atz, 8) Otylia Waloszkówna, 9) Irena Fuchs, 10) Obawiając się obławy policyjnej, większa Józef Sośnica, 11) Irena Golasz, 12) Łucja No- ich część udała się do cegielni a w stodole pozostało tylko 15 bezdomnych. Kil wakówna, 13) Anna Odojówna, 14) Karol Feige, 15) Józef Wichary, 16) Jan Goryl. ku dalszych świadków stwierdziło, że Byczek manipulował zapałkami krytycznego Do odebrania w Oddziale Polonii i Siedmiu Groszy w Mysłowicach mają torebki do odebrania: dnia przy wejściu do stodoły. 17) Florian Woźniak, 18) Cecylia Gałą- Sąd po rozprawie skazał Byczka na skówna, 19) Rajmund Galąska, 20) Paweł Dojny, 21) Bolesław Majcher, 22) Marta Magwiek oskarżony nieumyślnie podpalił sto 7 lat więzienia. Sąd przyjął, że jakkoldziorz, 23) Helena Magdziorz, 24) Stefan Parocha, 25) Maria Magdziorz, 26) Janeczek Krop, zapałkami musiał zdawać sobie sprawę, dołę to jednak manipulując przy wejściu 26) Romek Gałuszka, 28) Oskar Drost, 29 Te że może wzniecić ogień i pozbawić życia. 13 ludzi, (ag) resa Bitner, 30) Werner Korus, 31) Alojzy Kraka, 32) Ryszard Kraka, 33) Gerda Nora. sówna, 34) Ruth Norasówna, 35) Halina Wąsikqwna, 36) Gertruda Palecka, 37) Cecylia Palecka, 38) Stefania Szwajnochówna, 39) Reinhold Freyer, 40) Irena Freier, 41) Marian Freier, 42) Krystyna Szwajnochówna, 43) Józef Bryś, 44) Jadzia Torzówna, 45) Helena SpL tolówna, 46) Konrad Pies, 47) Wandzia Pełczanka, 48) Anna Olszowska, 49) Paweł Bednarski, 50) Krysia Marcinikówna, 51) Franciszek Krawiec. TereMfii z łakociami m św. Mikołaja będą rozdawane w środę w Katowicach W środę o godz.16.tej, w sali Domu Związkowego w Katowicach przy kościele Najświęt jówna, 177) Czesia Musialówna, 178) Herbert rza, 175) Janeczek Rolecki, 176) Regina Maszej Marii Panny, odbędzie się uroczystość św. Szafranek, 179) Konrad Marniok, 180) Stefan Mikołaja dla dzieci z Katowic i okolicy. Między innymi torebki z jabłuszkami, orzeszkami, lówna, 184) Helena Piegza, 185) Aloizy, Nys, Jarzyna, 182) Genia Bulówna, 183) Dora Buczekoladkami i t. d. mogą się zgłosić : 186,) Janeczek Mencel, 187) Stefka Mencel, 51) Urszulka Woźnicówna, 52) Józef Knap. 188) Stefan Jarzyna, 189,) Pelagia Brachmańska Oki, 53) Zygmuś, który zapomniał podać nazwisko, 54) Łucja Frankówna, 55) Henryk Liśiń- 192) Anieilcia Czakańska, 193) Józio Czakański, 190) Leokadia Jachnówna, 191) Leon Wróbel, ski, 56) Elfryda Skonieczna, 57) Józef Schmidt, 194) Hildy garda Bttrdzianka, 195) Mirka Czechowska, 196) Jerzyk Demarczyk, 197) Bogu 58) Krystyna Schmidt, 59) Maria Dryszówna, 60) Aniela Snaga, 61) Herbert Kotas, 62) Rufin sław Tschampel, 198) Aniela Rusecka, 199) Leśnik, 63) Wawrzyn Kurzeja, 64) Gerhard Janek Moeser,- 200) Bronisława Sieroniówna, Kalus, 65) Hubert Kalus, 66) Łucja Łukaszek, 201) Agnieszka Juraszek, 202) Gizela Schin- 67) Regina Daniel, 68) Eugeniusz Nowak, 70) dlerówna, 203) Rudolf Olejczak, 204) Edwrad Janina Biedówna, 71) Stefan Chyb, 72) Janitfa Backstein, 205) Gerhard To bo rek, 2Ó6) Stani Pietrzakówna, 73) Irena Danisz, 74) Stefania staw Joachimski, 207) Anna Musik, 208) Hen- Grajcarówna, 75) Rozalia Lieber, 76) Antoni ryk Macherski, 209) Lida Magierska, 210) Bo- Lieber, 77) Ryszard Piwko, 78) Krystyna Frań. lek Lisowski, 211) Maksymilian Macherski, kiewicz, 79) Norbert Pietrzak, 80) Ruth Szyma 81) Geniek Wypior 82) Ernest Gorot, 83) Jan 212) Reginka W y wi o) ów na, 113) Erna Miloszek 214) Zdzisława Rosiówna 215) Jan Neumann, Kupiec, 84) Herbert Kuś, 85) Krysia Czerwinska, 86) Klara Woźniakówna, 87) Marta Ogór- 216) Stanislaw Wowra, 217) Jan Pawleta, 218) Zygmunt Szelesta, 219) Hildegarda Krzok, *> nard Ogórek, 90) Stefcia lik, 92) Jan Nocoń, 93) Franciszek Nocoń, 94) Teresa Kempik, 95) Emilia Balia, 96) Marta Niemczykówna, 97) Jan Pryncz, 98) Paweł Pryszcz, 99) Alojzy Pryszcz, 100) Hubert Solik 101) Wanda Poloczkówna, 102 Jan Rączka, 103) Anusia Piątkówna, 104) Agnieszka Majnertówna, 105) Rainold Leśnik, 106) Hildegarda Kalusówna, 107) Zygmunt Łukaszek, 108) A- loizy Łukaszek, 109) Rudolf Nawrat, 110) Łucja Piech, 111) Gertruda Piech, 112) Teresa Pohlówna, 113) Alfred Sobczyk, 114) Konrad Bednorz, 115) Elżbieta Matlówna, 116) Walter Kowol, 117) Janek Gryc, 118) Wanda Badurówna, 119) Antoni Zawisło, 120) Maria Lesik, 121) Ema Wihary, 122) Helena Świerczek, 123) Eugeniusz Gürtler, 124) Władysław Kościn, 125) Łucjan Lubina, 126) Franuś Hassa, 127) Karol Kokoszka, 128) Erna Kokoszka, 129) Maria Kokoszka, 130) Stefan Papiór, 131) Łucja Papior, 132) Paweł Gorgula, 133) Stefcia Zosińska, 134) Elżbieta Maronkówna, 135) Władysława Ciesielska, 136) Zosia Bębenkówna, 137) Jan John, 138) Aloizy Kasprzyk, 139) Emilia Grossmann, 140) Marta Grossmann, 141 Jadwiga Drajkówna, 142) Eryk Malikowski, 143) Roman Wyciślik, 144) Magdalena Ryborz, 145) Ignacy Ryborz, 146) Rita Sikora, 147) Ruta Sikora, 148) Friedel Sikora, 149) Felka Hopek, 150) Helmut Hopek, 151) Łucja Den dra 152) Lidia Polkówna, 153) Rudzik Korchel, 154) Tomasz Mucha, 155) Hyniuś Rerich, 156) Ema Muskalanka, 157) Dorota Nitczy, 158) Dorcia Klonkówna, 158) Hubert Kremel, 159) Adela Klosówna, 160) Alfred Klosek, 161) Pawełek Kandzia 162) Wanda Zakówna, 163) Władysława Zakówna, 164) Zygmunt Pakosz, 165) Wiktoria Zakówna, 166) Werner Mzyk, 167) Hildegarda Brzęk, 168) Irena Stephan, 169) Gerhard Skrzypek, 170) Henryk, Lipa, 171) Lodzia Kościerza, 172) Henryk Bartosz, 173) Herbert Przechadzki, 174) Stefan Koście- Wypadek samochodowy w K atow icach W e w torek w ydarzyła się przy zbiegu ulic Kościuszki i Żwirki i W igury w Katowicach,. katastrofa samochodowa, która na szczęście nie pociągnęła za sobą ofiar w ludziach. Samochód osobowy firmy Helios * zderzył się z samocho" dem Si. 7544, nieustalonego dotychczas właściciela. Szoferzy wyszli z wypadku bez śzwankiii 'Policja browadzi dochodzenia celem ustalenia, który z szoferów, ponosi winę. (ag). Policja na bezrobotnych W związku z akcją niesienia pomocy bezrobotnym, przemaszerują dzisiaj ulicami miasta Katowic oddziały policji pieszej oraz konnej z tow arzyszeniem w łasnej, orkiestry. T ransparenty z aktualnymi napisami przypom ną znowu społeczeństwu, że datek złożony dla bezrobotnych, to nakaz nie tylko serca, ale również rozsądku. W czw artek dnia 17 bm. zostanie przeprowadzona na terenie całego województw a zbiórka pieniężna na ulicach i w lokalach przez członkinie Rodziny Policyjnej przy współudziale oficerów i szeregowych policji. Nie omijajcie kwestarzy policyjnych i nie skąpcie naj- -V J T - XX O O K \ R m n I A O" A? A t l i Cl A A 7 9 W S 7 V O G Franciszek Wrona, 225) Benedykt Ema, 226) Alicja Posiówna, 227) Leopold Gaidzik, 228) Krystyna Kokotówna, 229) Edmund Kowalski, drobniejszych naw et datköw. Tegoż dnia począwszy od godz. 17 tej koncert orkiestry policyjnej na rynku w Katowicach. Śmiertelne zatrucie gazami na hałdzie w Chorzowie Na Hałdzie węglowej w Chorzowie 19-letniego Jana Góreckiego, pochodząceznaleźli przechodnie jakiegoś osobnika, go z pow. gorlickiego. Górecki przybył który dawał już tylko słabe oznaki ży- do Chorzowa w poszukiwaniu pracy i nocia. Nieznanego przewieziono do szpita* cowaf na hałdzie, gdzie wreszcie znalazł la Miejskiego, gdzie nieszczęśliwy zmarł, śmierć od wydobywających się gazów, pomimo usilnej pomocy lekarskiej.. (x) Dochodzenia w ykazały, że chodzi tu ö Z drugiego piętra na bruk DesDeraeüi Krok Kobiety wwhiadi W poniedziałek w nocy zdarzył się w Lipinach, w pow. świętochłowickim, przygnębiający wypadek. Oto około godz. 23-ej przy jednym z domów ul. Piłsudskiego wyskoczyła z o- kna, mieszczącego się na drugim piętrze jakaś kobieta, która upadając na jezdnię, odniosła straszne obrażenia i straciła przytomność. Przechodnie rzucili się natychm iast z pomocą, ratując nieszczęśliwą, którą okazała się 29-Ietnia Gertruda Sz.. zam. przy tej samej ulicy W czasie dochodzeń stwierdzono, że Sz. usiłowała popełnić samobójstwo, wyskakując z okna na bruk. Powodu desperackiego kroku na razie nie ustalono. Sz. odwieziono do szpitala Miejskiego w C h o rzo w ie, (X>

3 Z procesu o zorganizowanie zamachów bombowych Proces o przechowywanie m ateriału by udowodnić, że policja podstawia koti- rozpraw wielkie poruszenie. Oskarżeni w ybuchow ego, przeznaczonego rzekomo fidentów. Miał w tym interes, gdyż i w szepcą między sobą: Teraz wiemy, o co n a zam achy bombowe na sklepy żydów- jego spraw ie został podstaw iony konfi- chodzi... Obrońca przestaje pytać, a dalskie, przed Sądem Okręgowym w Tarn. dent. Następnie prokurator zw raca św iad- sze pytania podejm uje przewodniczący Górach przeciągnął się w poniedziałek do kowi podniesionym głosem uw agę, że bę- rozprawy: późnych godzin wieczornych. W ieczorem dzie pociągnięty do odpow iedzialności przew.: Kto zaczął mówić o m atezeznaw ali św iadkow ie oskarżenia, którzy karnej. Mimo to św iadek obstaje przy ze- ^iale wybuchowym? wycofali swoje zeznania, złożone policją. przed znaniach, złożonych przed sądem Obrońca: Czy nw wtnał św iadek: (po dłuższym nam yśle) - - ' Pierw szy świadek oskarżenia, Jan Ku- nagrodę za zeznania? czasu. Proszę mi przeczytać, jak ja ze- że poprzednie zeznania złożył w tym celu, Dostarczyłem materiata mybachowego by z ira iz ii policfi! W śród grobow ej ciszy na sali rozpraw, Obrońca: Co św iadka skłoniło do w oźny w zyw a św iadka P io tra Skow ron- dow iadyw ania się o tym związku i diaka, któremu oskarżeni zarzucają pro wo- czego nie poszedł do Dymarczyka wzgl. kację i który wręczył policji paczkę Lub osa z propozycją dostarczenia matez m ateriałem wybuchowym, gdzie ją sto- riału wybuchowego? tografow ano. Jest to młody jeszcze chło- św iadek: Byliśmy razem w Sopiec, pom ocnik biurow y, który uwijał się snowcu, gdzie mieliśmy uniemożliwić makoło Obozu W szechpolskiego, osk. Fra- jow ą dem onstrację socjalistyczną! niela, Lesika i Kotalczyka. O brońca Ziół- Obrońca: Mnie nie o to chodzi. Jaki kiewicz sprzeciw ia się zaprzysiężeniu te- cel miał świadek, by dostarczyć Franiego św iadka, wywodząc, że jest on współ- łowi materiał wybuchowy? winny i powinien właściwie siedzieć na ławie oskarżenia. P rokurator dom aga się Bo ja tak chciałem! zaprzysiężenia Skow ronka. Sąd po nara Q c L f a, ;. UNIW ERSALNY KREM /. / S.STEMPNIEWK2-POZNA* rs * W staje z m iejsca prokurator i ośw iadcza: Proszę mi o tym donieść. Każdej chwili wyciągnę konsekwencję wobec ta kiego policjanta.',. w.. vt, ( B j Na tym zakończono przesłuchiwanie Lz^y św iadek otrzym ał Na to pytanie... To jest dosyć duży szmat św iadka Skow ronka, który mocno speszo- ny siada z oouszczoną w dół głow ą na bfk, doprow adzony na rozpraw ę z w ię- świadek: - Otrzymałem od policji 65 z n ^ le m T ^ W y d ż ia f rś fe d c ź y ^ r b o ^ law ie% i^dków.' zienia mysłowickiego, byt słuchany w złotych! siaj już nie pamiętam! Jako następny zeznaje św iadek oskarspraw ie osk, Dymarczyka, oskarżonego o Przewodniczący: Czy za to, by ob- Przew.: Takie rzeczy, to się prze- żenią Teodor W odniok, który do protoprzechow yw anie m ateriału wybuchowego, ciążać oskarżonego Dymarczyka, czy też cież pam ięta! kółu policyjnego zeznał, że osk, Franiel użytego następnie do zamachu na sklep za składanie zeznań? Obrońca: Kiedy poznał świadek nam aw iał go do dokonania zamachów żydowski Fischera w Tarnow skich Gó- świadek: Za zeznanie! przód. Pradeloka i w jakich okoliczno- bombowych itp. Prokurator dom aga się rach. W czasie dochodzeń policyjnych ze- Przesłuchanemu świadkowi, asp. Tyściach"? zaprzysiężenia św iadka, do czego sąd się znał św. Kubik, że jeden z współwięź- cowi, zadaw ał osk. Dymarczyk następnie niów opow iadał mu, iż Dymarczyk prze- pytania, zm ierzające do udowodnienia, że świadek: Przed W ielkanocą. Przed- przychylił, chow yw ał m ateriał wybuchowy, którym św iadek wpływ ał na zeznania oskarżone- tern nie miałem kontaktu. Zostałem przy- Św iadek po zaprzysiężeniu przyznaje, następnie dokonano zam achu na sklep g0i Przew odniczący pytania te uchylił, ja- trzym any za rozpow szechnianie nielegal- że b y i z osk. Franielem założycielem Ż V 'do W Ski * * - n v p f i ii1 n fo V \xrlpttp7pi % n rv u rio rlrzi o} m i XXZc^noFit-iz-iloVicm-n P A 'f n ie»i n n k T n * ' ko nie mające nic wspólnego ze spraw ą nych ulotek i w tenczas pow iedział mi Obozu W szechpolskiego. Później pokłó* Przód, policji śledczej, P rade lok z Świętochłowic, miał osk. Franielowi to do za godni aresztu i kara będzie zanotow ana do niego złość opow iadał na kopalni przod. P rade lok, że grozi mi kara 2 ty- cii się z oskarżonym Franielem i czując 65 zł. za zeznanie Obecnie na rozpraw ie Św. Kubik odwołał poprzednie zeznania, w yjaśniając, rzucał ulotki antyrządowe. z tego, jeśli będę mu wszystko donosił! licji. Z ostał w ięc w ezw an y na policję, a rzucenia, że jest opozycjonistą i, że roz w rejestrze. Obiecał mi nie zrobić użytku różne rzeczy, o których ktoś doniósł poponieważ grożono mu aresztow aniem, N i f r t n r m p f r m i 46 pow tórzył do protokółu w szystko to, co r t opow iadał w złości na kopalni, z czego Obrońca: Czy Pradelok nie pow ie- jednak nic nie jest praw dą. Św iadek zadział, że jak gdzieś będzie m ateriał wy- przeczą jakoby osk. Franiel nam aw iał buchowy, to ma mu św iadek powiedzieć? go do zam achów bom bow ych. św iadek: - Tego nie pam iętam! św iadek, pom. biurow y A- Prokurator: - Kto więc ^ wysuną, dolf Sikora nie w niósł rów nież nic now e- pierw szy propozycjię dostarczenia m atę- do. spraw y. Z eznaw ał przed sądem rialu wybuchowego? Osk. Franiel, czy św iadek? św iadek: Oskarżony Franiel! P ro kurator w staje z m iejsca i wzbu- inaczej jak przed policją. P ro k u rato r w tym miejscu ośw iadczył, że św iadkow ie ci zostaną pociągnięci do odpow iedzialności karnej. O brońcy nie pow ołali ani jednego W AZDV św iadka, w obec czego przew odniczący udzielił głosu prokuratorow i, k tóry popierał akt oskarżenia i dom agał się uka POWINIEN KUPIĆ DOBRY rani w szystkich oskarżonych. O brońcy Kosakowski, Tom aszew ski, W ystrychow - i TANI ski, Kopocz i M ildner wnosili o uwolnienie świadek: Bo Franiel nawoływał, że oskarżonych, om aw iając prow okatorską dzie postanow ił przesłuchać Skowronka przyjedzie. jakiś gość z W arszawy., MONIK rolę św. Skow ronka w tej spraw ie. 0 - bez przysięgi i pouczył go, że na pytania, Na ponowne pytanie obrońcy, dlaczego ofiarował się dostarczyć osk. Franielo- praw ną stroną aktu oskarżenia, tw ierdząc, brońca Ziółkiewicz omówił obszernie które mogłyby mu zaszkodzić, może odmówić odpow.. iedzi... wi materiał wybuchowy, świadek nie że na rozpraw ie okazało się, że oskarżeni Na wstępie sw. Skowonek zeznaje jak c^ce na t Silesia Katowice, Gliwicka 5. 0 pytanie odpowiedzieć, plącze zajęli się ekspediow aniem paczki. Nie w czasie dochodzeń przed policją. Twier- sję j długo namyśla i wreszcie zdenerwodzi, że, kiedy jechał na rowerze do osk. wany( podniesionym głosem mówi:.rzonvm głosem mówi: Z tego ja już znajdow ało i czy była to ta sam a paczka, zostało stw ierdzonym, co w tej paczce się Dymarczyka rzekomo po materiał wy u- Bo ja tak chciałem! nic nie rozumiem. Niech świadek odpochowy, spotkał przypadkowo na szosie Obrońca: A dlaczego świadek tak wiada logicznie! czonym m ateriałem w ybuchow ym. Gdy k tó ra leży na stole sędziow skim z znisz przód, służby śledczej, Pradeloka, który, chciał?,..,,.. obrońca , podkreśla, , że oskarżonym zarzu* zatrzymując go, zapytał, dlaczego jest tak św iadek: Bo w Obozie W szech- św iadek: Ja wszystkiego me mogę ca się w ystępek z art. 219 par. 1 k. k. tyłbardzo zdenerwowany. Jak zeznaje Sko- eolskim dążyli do zamachów na składy Pami taci ko dlatego by zapewnić bezkarność wronek, odpowiedział przód. Pradeloko- żydowskie! W dalszym ciągu koronny świadek o- świadkowi Skowronkowi, który jest wi dosłownie: Obrońca: Pan żydów kocha? skarżenia, Skowronek odpowiada nielo- współwinnym i powinien zasiąść na ławie Jestem Polakiem i jadę po mate- św iadek: Nie kocham ich jestem gicznie, chaotycznie i na każde pytanie oskarżenia, prokurator wstaje, oświadczariał wybuchowy. ich przeciwnikiem! powtarza: Nie pamiętam. W staje więc iąc, że twierdzenie to go znieważa i pro- W tenczas przód. Pradelok polecił mu Obrońca: To tym bardziej! z miejsca prokurator i podniesionym gło- si przewodniczącego o zwrócenie obrońby zabrał od Dymarczyka materiał wv- św iadek: (silnie zdenerwowany, pod- sem zw raca świadkowi uwagę, że może?y uwagi. Przew odniczący jednak milczy buchowy, a następnie przyniósł go na po- niesionym głosem mówi dosłownie): być pociągnięty do odpowiedzialności za 1 _obrońca.nadal kontynuuje przemowie sterunek policji. Gdy świadek otrzymał Powiem, powiem! Chciałem Franie- krzywoprzysięstwo. me. od D ym arczyka paczkę, zaniósł ją do do- łowi dostarczyć m ateriał wybuchowy, a Obrońca Kopocz: Czy świadkowi ostatnim słowie oskarżonych sąd mu, a następnie na policję, gdzie słoto- po tym zdradzić policji! grożono zwolnieniem ojca wzgl. szwagra Postanowił ogłosić w yrok w piątek o goz pracy, jeżeli nie będzie donosił? ^ m ie 17-ej i równocześnie zwolnic trzech La,0, S d T A t - l psalil,l Ä Teraz wiemy o co chodzi 1 ^ przebyw ających w areszcie śledczym o- Przewodniczący: Uchylam to py- skarżonych D ym arczyka, Franiela i Kotalczyka na w olną stopę, (ag) dokładnie w myśl polecenia policji. Następnie zadaje pytania św iadkow i obroń Po tej odpowiedzi następuje na sali tanie! ca Ziółkiewicz. O brońca: Czy osk. Franiel proponow ał św iadkow i dostarczenie materiału w ybuchow ego, czy też świadek ofiarował się dostarczyć Franielow i m ateriał w ybuchowy? Spiskowcy z Schwarze Schar" i s * s l J es S S H S M jf f S s S S w m -łł? se a S B S S S E ä. i e s j g f i i g i m m m m przenieść na przylegający pow iat św iętochłowicki, gdzie zam ierzano prow adzić specjalną akcję w śród wielkiej liczby bez B. starosta świecki Krawczyk s f i t e a z a m g hssb fi# m m i $i w i z i e s e i «robotnych, których ten pow iat, jako najbardziej uprzem ysłow iony, posiada najwięcej. Po przesłuchaniu oskarżonych i św iad- Ä 5 Ä Ä 5 i ^ Ä. t r A s s ä s " w,'rok k,6rego 20 I S Ä R S S S Ä S R W Ä «ä ä, Ä S S 2 1A"2M,y TurMyk f W olny i Cipą go 6 mie- iaz karany o-miesięcznym więzięmem za łowg ^ M mpcy ^

4 Str. 4 SIEDEM ti K O S Z Y 94) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Piękna i młoda hrabianka Irena Hohenstein z Niemiec wyszła wbrew woli rodziców za mąż za Artura Nordhelma, który ją wkrótce porzucił i wyjechał do Ameryki. Wypędzona z domu przez ojca, Irena wraz z małym dzieckiem wyjechała do Ameryki, gdzie odnalazła Artura, który przybrał nazwisko Gould i ożenił się powtórnie. Przegrawszy majątek w karty, Artur zamordował w celach rabunkowych swego teścia Smitha I, ścigany przez policję, ukrywa się. Chcąc zmusić Irenę, aby z nim wyjechała, porwał jej córeczkę, której nieszczęśliwa matka szuka po wszystkich miastach, wraz z swym znajomym z Niemiec Szoberem. Chcąc jakoś żyć, Irena wykorzystuje swe zdolności śpiewacze i występuje w Filadelfii, gdzie zawiera liczne znajomości. M. In. poznała ona pułkownika Wilsona, którym jest Artur. Cudownym zbiegiem okoliczności Irena odzyskuje swe dziecko I ucieka wraz z Szoberem do południowej części kraju. I tam jednak odnalazł ją Nordheim, który postanowił ją zwabić do pewnej karczmy. W tym celu przedstawił się karczmarzowi za przyjaciela Ireny pułk. Rogersa i wysłał córkę karczmarza imieniem Miby z listem do Ireny, aby przybyła do zajazdu. W sz y stk o udało się n ad sp o d ziew a nie dobrze. K o szto w ało go to w p ra w dzie tro ch ę sp ry tu i niesum ienności, ale za to w niezw ykle k ró tk im czasie zdobył sobie ład n y m ajątek. M ożna go było w p raw d zie p o sąd zać ale n ik t nie m ógł m u niczego dow ieść. W ła ściw ie zląkł się w ted y, g d y p o jaw ił się Szoller i rozpaczliw ie u siłow ał ra to w ać Iren ę. Jak im cudem d o stał się tu ta j te n człow iek? K to to b y ł? J a k się to skończy? Co za sk u tk i b ęd ą? T e p y tan ia strasz n ie zaniepokoiły P en n a. T y lk o jeg o có rk a M illy p rz y w iozła, pom im o jego zakazu, teg o człow ieka. Z upełnie obcy nie odw a żyłby się na tak ie eksp ery m en ty? Co pow odow ało M illy, ab y d ziałała przeciw ko jeg o w oli? C zy m oże podsłuchała jego ro zm o w ę z N o rd - heim em? Czy m oże go zd rad ziła? A m oże ją przek u p ili? W sz ak to jeg o có rk a? A m oże była to u k arto w an a gra. B adaw czo i g ro źnie się na nią p a trzał, a ona nie śm iała podnieść oczu. S tała blada i d rżąca obok niego i z p rzerażen iem p atrz ała na odpływ a jący prom. B yły to strasz n e chw ile dla teg o człow ieka. M acknell przeczuł, co się stało, chociaż nie zrozum iał teg o dokładnie, G dy pojaw ił się okopcony człow iek w zatłuszczonym u b ran iu i groził łop atą Szoberow i, k tó ry się chciał dostać na prom, p o licjan t doszedł do P en n a i szepnął m u. T o był N o rd h eim, k tó rem u pan pom ógł. A le Jo h n P en n nie był głupi. O n w łaśnie czekał na to p y tan ie i ze zdziw ieniem sp y tał się. N o rd h eim? A co to za jed en? * N ordheim, to zb ro d n iarz, k tó ry się rów nież zow ie Jo h n G ould odpow iedział M acknell o stro. ; Je st to ten, k tó reg o poszukujem y. A ch, w ięc ta k i dodał P en n ironicznie. Je st to człow iek w k u frze! T ak, łask aw y panie, jak m ało w iem, co się zn ajd u je w k ufrze, k tó ry był pilnow any przez pana, ta k sam o wiem, k to jest tam ten, k tó re g o w idzę po raz pierw szy. N ie jestem m ag i kiem, ani to w arzy szem zb ro d n iarzy, lecz jestem uczciw ym człow iekiem. A jeżeli pan m i nie w ierzy, to niech mi p an dowiedzie. M acknell nic n a to nie odpow ied ział; był przekonany, że P en n zaw i nił, że pom ógł N ordheim ow i zbiec. A le poniew aż tu szło o m ordercę, nie w olno m u było inaczej działać, w iec strzelił do N ordheim a tak, go nie z a b ić, lecz.tylko zranić aby N o rd h eim padł. M acknell i obcy w oźnica zaw ołali h u rra, a P en n, k tó rem u stra c h ścisn ął g ard ło, m io tał p rzek leń stw a. P rz e z kilka chw il zg ro m adzen i p a trz y li na prom, k tó ry znikł im w k ró tc e z oczu w m ro k u n ad ch o d zącej nocy. M acknell w siadł n a k o n ia P ro szę n aty ch m iast zaw ieźć k u fer do C olum bii zw rócił się do o b cego w oźnicy i p ro szę g o oddać w kom endzie policji. P ow iedzcie tam, coście w idzieli. A le pro szę prędko. W eźcie rów nież i to i oddajcie szefow i policji. M ożecie sobie zasłu ży ć na n ag ro d ę. Ja p o jad ę za p an em I W y rw a ł k a rtk ę z n o tesu, napisał coś tajn y m szyfrem, w ręczył to w o ź nicy i naglił go, ab y jak n ajp ręd zej pojechał. W ó z odjechał. P o m ó w im y jeszcze z tobą, p a nie P e n n! rzek ł do w łaściciela p ro m u, w siadł na kozioł i pojechał. Z aw ołaj go, on w jedzie w p ro st w b a g n o! rzek ła dziew czyna i zbladła. Z am iast odpow iedzi schw ycił ją za ram ię, i rzucił na ziem ię. A te ra z ja pom ów ię ż to b ą, d z ie w k o! zaw o łał gniew nie. P o w iedz mi, co ty o ty m w szy stk iem w iesz? K to b y ł te n człow iek, k tó ry skoczył do w o d y? O dpow iedz, bo jak nie, to jak B oga kocham, w rzu cę cię do rzeki. M illy zn ała w ściekły gniew sw ego ojca. D rżała o sw oje życie. L ito ści, ojcze, jestem tw o im d zieckiem! w ołała. Jeżeli zd rad ziłaś m nie dla ty ch obcych, to w ted y nie jesteś w ięcej m oim dzieckiem! k rzy czał jak opętan y, nie ro zu m iejąc, że sw oim k rz y kiem sam siebie zdradzał. P o d n ió sł bicz. M illy b ała się, że g d y pow ie praw dę, on ją uderzy, w ięc w o lała nie p rzy zn ać się. N ie, n ie! w ołała i podniosła ręce do góry. Ja o niczym nie w iem. Jeste m n ie w in n ą! K łam iesz, d z ie w k o! zaw ołał P en n. P ow iedz, k to był ten czło-, w iek? L ito ści, o jc z e! J a o niczym nie w ie m! p łak ała M illy. K o g o ś tu przyw iozła, o prócz tej pan i? N ik o g o nie przyw iozłam, ojcze, nikogo 1 P en n p atrz ał się z podełba na có r kę. Z daw ało m u się, że m ów i p ra w dę. A le ten człow iek? Czyś go nie sp o tk ała u niej? b ad ał dalej P en n sw o ją córkę. M illy m usiała k łam ać dalej. N ie, nie zn am teg o człow ieka tw ierdziła. N ie w iem, skąd się tu ta j w ziął. N ie, rzeczyw iście, nie w iesz? G niew P en n a pow oli m alał. Jest to b ard zo dziw ne, hm... m ów ił sam do siebie i o b ejrzał się. W s ta ń! ro zkazał jej. B lada i d rżąca M illy podniosła się. N a raz P en n uśw iadom ił sobie, że zan ad to mówił. D iablo głupia h isto ria! rzekł. N ie znałem w cale teg o człow ieka, chciałem m u się tylko przysłużyć. T e ra z okazuje się, że ten człow iek, k tó ry ta k elegancko w y stęp o w ał, pił przy śn iadaniu w ino, był zw y czajnym p rzestęp cą i w d o d atk u w ielkim zbro d n iarzem. I te ra z m ów ią, że jestem jego sojusznikiem. T a k płaci się człow iekow i za jego dobroć. A prócz teg o stra ta prom u, k tó ry najedzie m oże na jaką skałę i rozbije się. JJastąp iło o bopólne m ilczenie. ' S łuchaj, M illy! począł P en n n a now o, a głos jego b rzm iał łag o dnie. C zego chcesz, ojcze? zap y ta ła M illy. Cała ta sp raw a jest dla m nie b ard zo fataln a i m oże m ieć p rzy k re n astęp stw a, jeżeli się dow iedzą, że p osłałem cię z listem teg o obcego do C olum bii, abyś przyw iozła tę panią. B yłoby to b ard zo p rzy k re, a tybyś teg o nie chciała? N ie, o jcze> W ięc nie m ów o ty m nikom u. T ak, o jc z e! Gdyby cię ktoś zap y tał po co p o jech ałaś do C olum bii, to pow iesz, że dla zak u p u żyw ności. D o ty ch czas jeszcze n ik t nie zajrzał do naszej b ry czki. T a obca pani, k tó rej w cale nie znałaś, sp o tk ała cię na ulicy i p o p ro siła, ab y ś ją zab rała do prom u. W ięcej o niczym nie w iesz. C zy zro zu m iałaś? T ak, ojcze! * A to w łóż sobie do skarbonki. K u p ię ci rów nież now ą sukienkę. A te ra z ru szaj w drogę, pojedziem y p e w nie g o d zin ę dłużej, bo m usim y jechać p rzez bród. M usim y się dostać do dom u. Jo h n P en n w siad ł do bryczki. M illy schow ała sreb rn eg o d o lara do kieszeni. T eraz, g dy m inęła b u rza, p o ru szyło się w niej sum ienie. P o m y ślała o słodkiej, m ałej dziew czynce, k tó rą p o zo staw ił tu ta j gdzieś to w arzy sz Iren y. O czym a jej szukała. C zego się ta k w a h asz? C zego ta k u p a tru je sz? zapyta ł P en n z nieufnością. M yślę ó człow ieku, k tó ry w jechał w m oczary. odpow iedziała M illy. Cóż on nas obchodzi? rzek ł P en n su ro w y m tonem. N ie p y tał się m nie o dro g ę. P raw d o p o d o b n ie zna tu tejsze okolice, w ięc obejdzie m o c z a ry! A le chodź, pojedziem y. D ro g a jest długa i n iep rzyjem n a! dodał po chw ili. M illy w siad ła na b ryczkę. S erce jej biło g w ałto w n ie, ale m usiała u słu chać. U d erzy ła lekko k o n ia i p o jechali. M illy p rzez czas jazd y m ilczała, a P en n dalej m yślał o tej sp raw ie i o sk u tk ach, k tó r e 1 m o g ą w yniknąć. G dy oboje p rzyjech ali do dom u i, m ilcząc, zjedli kolację, P e n n rzekł do sw ojej c ó rk i: S łuchaj, M illy, jesteś b lad a i zm ęczona, d łu g a d ro g a do C olum bii znużyła cię. N ajlepiej idź do łó ż k a! Z am knij się w pokoju. G dy k to ś zap u k a do tw eg o pokoju, nie odzyw aj się. P rz e d e w szy stk im nie o tw ieraj. S podziew am się tej nocy n iep ro szonych gości! W ięc najlepiej będzie, g d y się w cale nie pokażesz. D o b ra noc! M illy b y ła b ard zo zadow olona, że m ogła u d ać się do sw ego pokoju. P odczas jazdy ro zm y ślała o stra sz n y ch w y p adkach n a p rzy stan i. S łyszała rów nież słow a, k tó re M acknell rzekł do jej o jc a : T o był m o rd erca G ould, a w yście m u pom ogli uciec. Z daw ało się, że p o licjan t m iał słuszność, g dy się ta k odezw ał do jej ojca. P o ra z p ierw szy p o zn ała p raw d ziw y c h a ra k te r sw ego ojca i zad rżała n a sam ą m yśl o tym. G dy poszła do sw ego p o k o ju i zam knęła drzw i za sobą na klucz, u- siadła n a krześle. W id o k z jej okna w ychodził n a p rz y sta ń i m im ow oli tam się p atrzała. M illy m yślała o zaginionym dziecku. P o lu b iła to dziecko, k tó re w ciąż w ołało m am u siu. M oże ^ pobiegło do dziew iczego lasu, w któ ry m były w ilki! Ą może wpąjgo do w ody! Z cichym o k rzykiem M illy skoczyła z k rzesła. P a trz a ła n a siebie, jak na p rzestępczynię. O n a jed n a w iedziała o ty m dziecku i p rz ez sw oje m ilczenie popełniła grzech. Jeżelib y to dziecko zginęło, ona b y łab y w in n a jego śm ierci i w razie g d y b y sp o tk ała tę kobietę, nie śm iałaby sp o jrzeć jej w oczy. M illy była dobra, uczciw a dziew czyna i jako tak a, pokazała się w obec Ire n y. M usiała n iestety sobie pow iedzieć, że ojciec jej m aczał ręce w u- cieczce m o rd ercy i w u p ro w ad zen iu ow ej pani. A g d y b y Ire n a nie w ró ciła, dziecko by się nie odnalazło. W ó w czas nie zn alazłab y n ig d y spokoju. N ie, koniecznie m usiała ra to w a ć dziecko! M usiała chociaż p o p ró b o w ać je u rato w ać. P o k ó j M illy był n a p arte rze. P o cichu o tw o rzy ła o k n o i w y d o stała się n a podw órze. W dom u p an o w ała cisza. Jeszcze ra z się o b ejrzała i pobieg ła w stro n ę rzeki. W sitow iu była u k ry ta łódka. W siad ła do niej i p rzep raw iła się n a d ru g i brzeg. P o dziesięciu m in u ta ch była n a m iejscu. Z now u u k ry ła łódkę i pośpieszyła na m iejsce, z k tó re g o zjaw ił się Szoller. ROZDZIAŁ 82. NOCNA WĘDRÓWKA. T y m czasem Ire n a, k tó ra w y sk o czyła z p ro m u na b rzeg, skierow ała się do m iejsca, k tó re jej opisał Szoller. N ie zn ała dro g i, ale w ciąż szła w jed n y m k ieru n k u, nie o d d alając się zb y tn io od rzeki. f * -i - rv -«w V łp -, **I,' ' L " T, i. 1.. ł >.. * Ä w ęd ró w k a była uciążliw a. N a około były m oczary, a stąp ać no nicti było b ard zo tru d n o. N o g i jej g rzęzły, to też m u siała w ciąż k rąży ć naokoło. W tak i sposób d o stała się do ciem neg o b o ru, k tó ry w nocy był stra sz ny. D zikie k o ty i psy b ieg ały w około. A od czasu do czasu dał się słyszeć cichy szm er p o d k ra d ającego się w ilka, albo syk żm ii. N a szczęście Ire n a poczuła w kieszeni rew o lw er, tak, że nie była zu pełnie b ezbro n n a. P o m im o to strach ją o g arn iał. P o ra z p ierw szy zn alazła się w w ielkiej, am ery k ań sk iej p u szczy. Z n u żo n a i zm ęczona, o m o k r y c h, pokaleczo n y ch n ogach, w porw an ej sukni i o ro zp u szco n y ch w łosach, w lok ła się dalej i dalej. N ie m iaia innego d ro g o w sk azu, jak te m oczary, a te ciąg n ęły się bez końca. A le m iłosc dla dziecka g n ała ją dalej. M ijały g o d ziny. Ju ż b y ła zrozpaczona, ale n a ra z sp o strzegła św iatło i zdaleka u jrzała rzekę. Ire n a poczuła się silniejszą. Ju ż niedaleko^ stąd była p rzystań. W ięk sz a część swej nocnej w ęd ró w ki odbyła. C oraz prędzej się p o su w a ła, znow u poczuła tw ard y g ru n t pod n ogam i. P o dw udziestu m in u tach doszła do rzeki. S ta m tą d u jrzała św iatło ; zbliżyła się do p rzy stan i. N a raz doznała p ierw szeg o ro z czarow ania. M iejsce było opuszczone, a ona ta k się spodziew ała sp o tk ać tu ta j w łaściciela dom u i innych. A m oże zabrali oni ze sobą L id d y? C hciała.w ołać, chociaż p rz e strz e ń była dosyć duża, ale nie m ogła, p o niew aż b y ła zb y t w yczerpana. C zy by k to słyszał? P o n iew aż M illy m iała zw yczaj u k ry w ania łó d k i w sitow iu, Ire n a nie m iała żadnej m ożności p rzed o stan ia się p rzez rzekę, w ięc dobiegła do p ag ó rk a, gdzie podobno Szoller pozo staw ił dziecko. (Ciąg dalszy nastąpi$.

5 SIEDEM GROSZY" Str. s PogiosKi o zniesieniu obozu w Berezie Woiewoda jlosteß~föiema foi ma iśi na emewąpirnwę Warszawa, Tel. wł. Dopiero obecnie wyszło na jaw, iż 9 grudnia delegacja rodzin osób izolowanych w Berezie Kartuskiej przyjęta była przez wicem arszałka Senatu, prof. Makowskiego i wicemarszałka Sejmu, Podoskiego. Delegacja przedstaw iła obu wicemarszałkom warunki życia więźniów w Berezie. Delegacja odniosła wrażenie, źe krok przez nią uczyniony nie będzie bezskutecznym. Jak wiadomo, obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej mieści się na terenie woiew. poleskiego, którego wojewodą jest p. Kostek-Biemacki. Ostatnio rozeszły się pogłoski, że płk. Kostek-Biernacki idzie wskutek poważnej choroby na em eryturę. Województwo poleskie ma objąć o- hecny starosta radomski Tramercourt, zbliżony przekonaniami do naprawiaczy, do których należy również senatorka Flesza rowa. Ponoć p. Tramercourt podziela noglad naprawiaczy w sprawie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. W Chinach wre Londyn, Tel. wł. Dziewięć samolotów rządu nankińskieno przeleciało ponad Sian-Fu, bombarduino wojska marszałka Czang-Sueh-Liangu, króre sypią szańce obronne wokół miasta. Famo miasto zostało oszczędzone, ponieważ nie chciano wystawiać na niebezpierzeństwo zakładników, których miejsce pobytu nie je st znane. Gubernatorowie prowincji Szantung, Kwantung, Hopei, Yunan, Szansi i Human nadesłali rządowi nankińskiemu deklaracje lojalności. Jak słychać, poza Sian-Fu spokój panuje w całym kraju. Lawina kamieni. P ary ż, Tel. wł. Koło G renoble nastąpiło katastro faln e o- Berwanie się skał. P o strom ym zboczu stoczyła się law ina k ilk a tysięcy sześcienych kam ieni i* ziemi, k tó ra pogrzebała czterech robotników, p ra cujących przy n ap ra w ie szosy. K olum na ra tunkow a zd o łała dokopać się do o fiar k a ta strofy. Gaz w kościele W ilno, Tel. wł. W skutek zepsucia się instalacji gazowej, gaz św ietlny przedostał się do kościoła u- tałw ersyteckiego św. Ja n a w W ilnie. N iebezpieczeństw o zostało spostrzeżone i w porę zlikw idow ane. N atom iast w sklepie z dew o cjonaliam i, zn ajd u jący m się w przybudów ce tego kościoła, zatru ła się gazem ekspedientka. Pom ocy udzieliło jej pogotow ie. Humo* TRAFIŁA KOSA NA KAMIEŃ Pan Sprytnicki przekonał się już kilkakrotnie na własnej skórze o nierzetelności bliźnich. Skradziono m u mianowicie trzy palta w jednym sezonie. Pan Sprytnicki kupił nowe palto, poszedł w nim do restauracji i przypiął do rękawa kartkę z napisem: W łaściciel tego palta jest chory na szkarlatynę. Gdy po godzinie wrócił pan Sprytnicki do szatni, nie znalazł już palta, lecz tylko kartkę, na której, ku swemu przerażeniu, przeczytał odpowiedź: Palto oddałem do dezynfekcji. Podpisu brakowało. RĘKAWICZKI Mój kochany I Rękawiczki są z dnia na dzień droższe! Moja żona innie formalnie rujnuje! Codziennie ma nowe zachcianki! Jest na to środek. Od czasu gdy na ten trick wpadłem, moja żona nie nosi więcej rękawiczek. Co ty zrobiłeś? Wydatek jednorazowy. Kupiłem jej kilkanaście potężnych pierścieni brylantowych! Poza tym warto zanotować pogłoski,,że niektórzy ministrowie z rządu premiera Slawoj-Sktadkowskiego inaczej zapatrują się na rolą obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, niż jego twórca b. premier Kozłowski. W szystkie powyższe fakty świadczyć mogą, że jesteśm y w przededniu decyzji w sprawie B erezy Kartuskiej. Śledzlwe e najazd na Myślenice ukończone beizte w styczniu Kraków, Tel. wł. Śledztwo w sprawie sprawców napadu na Myślenice, t. j. Doboszyósklego 1 jego towarzyszy jest prawie ukończone 1 będzie w najbliższych dniach zamknięte. Akt oskarżenia spodziewany jest w pierwszej połowie stycznia. Dwaj rolnicy. Albin I Andrzej Kudzlowle, którzy byli zasądzeni w I instancji za ukrywanie Doboszyńskiego w czasie pościgu, odpowiadali wczoraj w sądzie apelacyjnym. Andrzej Kudzia został uniewinniony a Albinowi obniżono karę do 18 miesięcy. Wielbi hydropian francuski zengiroegł ma MMmmtngMm Rio de Jan eiro, PAT. Rząd fran cusk i zaw iadom ił drogą rad io Nie tylko prasa, ale i m ieszkańcy stoli- w ą w szystkie statki, zn ajd u jące się n a m o cy B razylii są do głębi poruszeni zaginięciem wielkiego hydroplanu francuskiej linii istnieje obaw a, iż sam olot był zm uszony do rzu m iędzy Rio de Janeiro a D akarem, że lotniczej n a trasie Rio D akar. A parat ten planow ania na pełnym m orzu. Każdy ze Croix du S ud, trzym otorow iec, pilotow a statków, w ypływ ających z Rio, otrzym ał ta n y przez znakom itego lo tn ik a M erm oza, odbyw ał sw oją podróż nad oceanem po raz ki lotniskow iec O stm ark w yrzucił hydrok ą sam ą depeszę. D nia 8 bm. ran o niem iec 62-gi bez żadnego defektu. Pilot Mermoz plan, któ ry udał się natychm iast szlakiem, p rzelaty w ał n a nim ocean po raz 25-ty. Sam olot m iał w poniedziałek dnia 7 bm. po cześnie O stm ark podniósł kotw icę, aby jak i pow inien był przebyć Mermoz. Rów no północy w ylądow ać w D akarze, lecz do tej wziąć udział w poszukiw aniach fran cuskiego aparatu. pory nie przybył na m iejsce przeznaczenia. O statnią depeszę radiow ą w ysłał M ermoz dnia 7 bm., o godz. 10-tej rano, donosząc, źe znajduje się o 800 km n a południe od D akaru, źe m orze jest spokojne i źe jeden * trzech m otorów działa niezbyt regularnie. Od tej po ry w szelki słuch o aparacie zaginął. Ojciec św. wyzdrowiał Miasto Watykańskie, Tel. wł. Zdrowie Ojca św, z dniem każdym coraz wyraźniej poprawia się i obecnie uważać je można za całkowicie odzyskane. Bóle i zaburzenia lokalne ustąpiły, konieczny jest jednak dalszy odpoczynek. Ojciec św. przyjmuje obecnie nie tylko kardynała Pacelliego, z którym omawia sprawy bieżące, ale także załatwia z sekretarzami przywatnymi bardzo obszerną korespondencję prywatną. W piątek P a pież przyjął także arcybiskupa toledańskiego kardynała Goma'y Tomas, z którym rozmawiał o sprawach hiszpańskich. 180 P anie Ttiain?... Słucham panią. Czy m a p a n jak ie pow ody, by źle życzyć o j cu m em u? Nie m am żadnych! odpow iedział. I ja w to nie w ątpię 1 rzekła. Miałam jednak przez chwilę w rażenie, że p an usiłow ał dać m i odpowiedź w ym ijającą. N aturalnie om yliłam się i bardzo przep raszam p a n a za to niesłuszne pod ejrzenie. D aw id zacisnął zęby. Na m iejscu pani w strzym ałbym się jeszcze jak iś czas z odw ołaniem tych podejrzeń! ostrzegał. C hciałabym w idzieć w lu dziach sam e tylko dob re strony. ciągnęła dalej L etycja. Jak iż in te res m ógłby p an m ieć w tern, by zniszczyć m ego ojca?... Czy pan pozwoli, że pow tórzę m oje pytanie: zgadza się p an w ziąć z pow rotem akcje i oddać w zam ian weksle? W ątpię, odpowiedział T hain, czy pytanie p an i odpow iada życzeniom jej ojca. Niech pan polega na m oim zapew nieniu, ż* ojciec będzie b ard zo zadow olony. T h a in spoglądał w stronę dw o rk u swego w uja. Szczerość za szczerość, m iss Letycjo! rzekł po chw ili w ahania, W artość akcji pozostaje bez zm iany, a pom yślniejszych wieści o P lutonie niem a. J a k dotychczas, ojciec pani pom ylił się w sw oich r a chubach. Czy pani faktycznie życzyłaby sobie, abym zrobił ojcu p rezen t z czterdziestu tysięcy funtów? R aptem podniosła si P. Beck wygłosi ekspose w piątek Warszawa, (PAT) Wobec wyrażonego przez szereg senatorów życzenia, aby ekspose na temat polskiej polityki zagranicznej mogło być ogłoszone jeszcze przed świętami, co odpowiadało również intencji p. prezesa Rady Ministrów, p. minister spraw zagranicznych, porozumiał się z okazji dzisiejszego plenarnego posiedzenia z p. Marszałkiem Senatu. Zostało ustalone, źe p. minister Beck wygłosi swe ekspose w komisji spraw zagranicznych Senatu w piątek, dnia 18 bm. Nowe zarządzenie przeciw katolikom w Hiemczech Prezydent Kolonii wydał okólnik do wszystkich szkół swego okręgu, według którego godziny religll przewidziane w planie nauczania, nic mogą być przeznaczone na przyjmowanie Sakramentów św. Okólnik został wydany dlatego, że stwierdzono, iż w niektórych szkołach dzieci w czasie godzin, przeznaczonych na wykłady religii, szły na nabożeństwa i przyjmowały Komunię św. Okólnik przypomina, źe stwierdzanie, czy uczniowie brali udział w nabożeństwach szkolnych, jest we wszystkich szkołach zabronione. Ks. Edward przyjadzie do Polski? Wiedeń, Tel. wł. Wśród dziennikarzy międzynarodowych, uczestniczących w nieustannym pościgu za b. królem Edwardem, rozeszła się wczoraj sensa- cyjna pogłoska, iż ks. Windsor postanowił opuścić Austrię 1 zamierza wyjechać do Polski. Zamiar ten powstać miać w następstwie zaproszenia, wystosowanego do b. ' Ćróla prz*z pewnego arystokratę polskiego, który zaproponował b. królowi spędzenie kilku tygodni w swej rezydencji na Podkarpaciu, gdzie woiny będzie od natarczywej ciekawości ludzi. Prace komisy! sejmowych Ustawa a acfktonie TĘpnfcm p r a c ij TU WYCIĄĆ! W arszaw a, PAT. Dziś obradow ała sejm ow a kom isja pracy w obecności p. m inistra opieki społecznej Zyndram -K ościałkow skiego i podsekretarza stan u Jastrzębskiego. Po referacie posła W aszkiew icza p rzy jęto z pew nym i popraw kam i rządow y p ro jek t ustaw y o ochronie rynku pracy. P ro jekt ten przew iduje dwie zm iany obecnego stanu rzeczy w dziedzinie praw a o ochronie rynku pracy, a m ianow icie: a) przew iduje m ożność cofnięcia udzielonego już pracodaw cy zewolen ia n a zatrudnienie cudzoziem ca, o ile d alsze zatrudnienie m oże przynieść szkodę in teresom państw a, b) P rzew iduje w prow a dzenie specjalnego zew olenia n a p racę dla cudzoziemców, przebyw ających w Polsce od 1 stycznia 1922 r., któ re to zezw olenia dopiero zw aln iają ich pracodaw ców od p rzestrzegania rygorów, dotyczących zatru d n ienia cudzoziem ców. N astępnie po referacie posła Gardeckiego odbyła się d yskusja ogólna nad rządowym p rojektem ustaw y o u k ład ch zbiorowych w pracy..w dyskusji zabierało głos 10 mówców, a m. in. p. m in. K ościałkow ski. N astępne posiedzenie kom isji, pośw ięcone tem u projektow i, odbyć się m a w n ad chodzący poniedziałek. Ustawa o stanie wyjątkowym Warszawa, (PAT) Sejmowa komisja prawnicza rozpatrywała na dzisiejszym posiedzeniu w obecności premiera gen. Sławoj-Składkowskiego, rządowy projekt ustawy o stanie wyjątkowym. Projekt tej ustawy wzorowany jest na dotychczas obowiązujących przepisach i jedynie przepisy te dostosowuje do postanowień konstytucji. W wyniku obrad komisja przyjęła projekt tej ustawy w obu czytaniach, wprowadzając nieznaczne zmiany o charakterze tylko redakcyjnym, wzgl. kodyfikacyjnym, które nie zmieniają w niczym istoty projektu rządowego. 177 L ad y Letycja! zaw ołał, nie w ierząc w łasnym oczom. N iech p a n nie robi tak iej w ystraszonej m iny! ' poprosiła, w itając się z nim. Jak że tu ta j p ięk nie! P odał jej fotel i nalał jej filiżankę kaw y, k tó rą piła z w idoczną przyjem nością. T a lura, k tó rą nazyw am y kaw ą w M andeley, nie w ytrzym uje porów nania z tym nektarem! rzekła wesoło. Muszę tu kiedyś przyjść razem z ojcem. i Przyglądała się w zam yśleniu starym, pięknym drzew om, k tó re otaczały willę. W ydaje mi się, że już sto lal chyba tutaj, nie byłam. Czy p a n też m a zam iar m ęczyć ojca o re paracje? Wszystk'o, co potrzeba, zostało już zrobione tr- odpow iedział z uśm iechem. Dzięki Bogu! Z pew nością dziwi się pan, że przyszłam tu tak późno? B ynajm niej. W praw dzie nie spodziewałem się w izyty pani, ale te r a z, w ydaje m i się o -a całkiem naturalną. Ma pan rację. Gdy spacerow ałam po park u, przypom niałam sobie o pianie pańskiego ogrodu, więc przybiegłam. B ardzo p an i dziękuję, L etycjo! Jest jednak jeszcze inny pow ód m ej wizyty, chodzi m i m ianow icie o akcje, k tó re pan sprzedał ojcu. * O akcje naftow e Plutona? zapytał Thain. T ak! Ojciec nie m a p ra w a baw ić się w spekulacje, gdyż nie po siad a grosza, by p an u zapłacić

6 i Str. 6.SIEDEM GROSZY* Po co dwał lekarze przyjechali do Cannes! M ałżonkowie Simpson przebyw ali często w tow arzystw ie króla Edw arda VIII, lecz po za szczupłym kółkiem najzaufańszych przyjaciół, nikt nie wiedział, że króla łączy z panią Simpson węzeł uczucia. Gdy król wybiegał się w czerwcu w podróż po morzu śródziem nym, zaprosił na sw ój jacht i pp. Simpson, lecz m ałżonek pani Bessy widocznie już zaczął orientować się w sytuacji, gdyż z zaproszenia nie skorzystał. Żona jego po krótkim w ahaniu i persw azjach króla przyjęła zaproszenie. Gdy spraw y p rzy b rały taki obrót, Simpson w yjechał do Berlina, a w róciw szy później do Londynu, nie wrócił już do wspólnego m ieszkania. T ego sam ego zdania była i pani Simpson. I ona nie w róciła do domu i zajęła kilka pokoi w zam ku królewskim w Balmoral. Król Edw ard VIII, przybyw szy w raz z dworem do Londynu, w yznaczył pani Simpson m ieszkanie w pałacu swym Cumberland T errace. W tedy zaczęto mówić na dobre w londyńskich kołach tow arzyskich o planach m a trym onialnych króla. Pani Simpson w niosła skargę rozw o dową. Sąd w Ipswich rozpatryw ał ją dnia 24 października rb., Pani Simpson w y stępow ała na rozpraw ie w charakterze św iadka i zeznała, że w karnaw ale roku 1934 znalazła list, pisany przez pewną damę do jej męża. List zaw ierał podobno w yraźny dowód niestałości uczuć pana Simpsona. Jako św iadkow ie koronni wystąpili dwaj kelnerzy Hotelu Paryskiego w Bray. Dnia 21 i 22 lipca roku bieżącego obsługiwali oni pokój 4-ty, w którym mieszkali państw o, podający się za małżonków Simpson. Żaden z kelnerów jednak nie dał na rozpraw ie odpowiedzi tw ierdzącej na pytanie sędziego, czy dama, którą w idzą w tej chwili, pani Simpson baw iła podów czas w Hotelu P ary 178 za te altcje... chyba, że akcje pójdą w górę i że osiągnie zysk. Z resztą nie znam się n a interesach... T ak należałoby w nioskow ać ze słów pani odparł sucho Thain. Ojciec jest niepopraw nym optym istą i ślepo ufa ludziom m ów iła dalej. W ystarcza m u fakt, że pan jest am erykańskim m ilionerem, by pana u- w ażać za człow ieka nieom ylnego. D latego też w ieży święcie, że akcje P lu to n a zam ienią się w kop alnię złota. Nie wiem, skąd m u przyszło n a m yśl k u pić je? P an chyba lepiej ode m nie jest w tej m ierze poinform ow any. Czy dał p a n ojcu jak ąś gw aran cję, że akcje są napraw dę coś w arte i że dadzą zyski? Przeciwnie! odparł Thain. Ostrzegałem ojca pani przed tą spekulacją. P ytał m nie, jaką drogą m ógłby szybko zarobić dużo pieniędzy. Z rozum iałem, że chciał spekulow ać i wspom niałem m u o akcjach Plutona. Zapewniam panią, że akcje te są objęktem spekulacyjnym w całym tego słowa znaczeniu. Czy akcje te poszły w górę od czasu, kiedy Je nabył ojciec? Nie! Nic dotychczas nie przedsięwzięto, aby w artość ich w zrosła. A zatem kosztują one tyle, co daw niej, po d o larze? T ak jestl Ojciec nie chciał się zgodzić, abym pom ów i ła z pariem o tej spraw ie. Uważał, że byłoby nieładnie okazyw ać panu brak zaufania. Mimo to łam ie sobie głows.) W jak i snosób»«płacić m a za akcje. Ja- skim. Obaj rzekli, że damę tę widzą po raz pierw szy w życiu. T a k tedy rozwód został przeprow adzony, lecz do dnia 27 kw ietnia roku przyszłego ani p. Simpson, ani jego b. m ałżonka nie m ogą w stąpić w ponow ne związki małżeńskie. W związku z pogłoskami, krążącymi na Zachodzie, jakoby pani Simpson była przy nadziei, w Londynie mówi się wiele o wizycie, którą dnia 9 grudnia rb. dr. Kirkwood i asystent jego, dr. Barron złożyli w willi Lou Viei w Cannes. Osobisty przyjaciel b. króla Edw arda VIII, a obecny sekretarz osobisty p. Simpson, lord Brow nlow, na natarczyw e nalegania dziennikarzy, aby w skazał na cel wizyty obydwu lekarzy w willi, wyjaśnił, że lekarze ci tow arzyszyli jedynie zastępcy praw nem u pani W ally Simpson, p. Jamesowi G oddardow i, gdyż jest on chorow ity i ciężko znosi dalsze loty. '? PANI SIMPSON Dodał, że dr. Kirkwood jest osobistym przyjacielem pana G oddarda i udzielał mu pomocy fachowej w raz ze swym asystentem przez cały czas lotu. Lord Borwnlow nie wykluczył jednak podów czas możliwo H i ' ści, iż obaj lekarze odw iedzą również p a nią Simpson, która skarży się na silną migrenę i niedom agania żołądkowe. O św iadczenia te nie zadow oliły jednak dziennikarzy, którzy skomunikowali się natychm iast z kolegami po piórze, pracującym i w Londynie, i dowiedzieli się od nich, że dr. Kirkwood był przed niedawnym czasem lekarzem naczelnym oddziału kobiecego w szpitalu londyńskim Queen Charlotte". Później opuścił ten szpital, aby się poświęcić praktyce pryw atnej. Lekarze londyńscy są zdania, że dr. Kirkwood jest jednym z najlepszych ginekologów angielskich. Mówi się dalej, że dr. Kirkwood był w zywany do pani Simpson na kilka dni przed wybuchem kryzysu konstytucyjnego w Anglii. Pani Simpson miała cierpieć podów czas na osłabienie organizm u i lekkie niedyspozycje żołądkowe. Dr. Kirkwood postaw ił diagnozę, że pacjentka ma nerwicę żołądka. U derza jednak, że pani Simpson nie w ezw ała do siebie neurologa, tylko ginekologa, i to tak w ybitnego, jak dr. K irkwood. Dr. Barron jest asystentem tego medyka. D ziennikarze londyńscy zwrócili rów nież uw agę korespondenta United Press" na znamienny szczegół, że sam olot, którym przybyli z Londynu do Cannes obaj lekarze, oddało im do dyspozycji angielskie m inisterstwo m arynarki na polecenie prem iera Baldw ina. (m) EES5S5 Ubogi rzemieślnik żydowski odziedziczył 1, 7 mil. złotych Warszawa, Tel. wł. O lb rzy m i' spadek am erykański otrzym ał biedny rzem ieślnik w m iasteczku Sterdyń, w wojcw. lubelskim. Jeden z adw okatów w arszaw skich, zajm ujący się spraw am i spadkow ym i zagranicy, otrzym ał w iadomość, że w F iladelfii zm arł 53-letni M ojżesz Moritz G rünstein, w łaściciel ubrań dziecięcych, em igrant z Polski. G rünstein dorobił się dużego m ajątku i pozostaw ił w spadku po odtrąceniu kosztów i podatku spadkowego 320 tysięcy dolarów, czyli przeszło m ilion 700 tysięcy złotych. Poniew aż zm arły nie m iał żony ani k rew nych w Ameryce, zaczęto szukać spadkobierców w Polsce. O kazało się, że żyje jego b rat, Chaim W olf G rünstein, biedny rzem ieślnik w Sterdyniu. Z m arły nie kom unikow ał się z sw oim bratem, ta k że spadkobierca nie wiedział, że jego b ra t dorobił się tak iej fortuny. Adwokat udał się do osady, TU WYC1ACI w k tó rej m ieszkał przyszły m ilioner. Grünstein na wiadomość o spadku zemdlał a po ocuceniu wpadł w szał radości. A dw okat zab rał spadkobiercę do W arszaw y i zajął się rew ind y kacją spadku. W czoraj spadek wypłacono. Pieniądze ulokow ał G rünstein w jednym z banków w arszaw skich. Tym czasem krew ni ze Sterdynia, którzy wiedzieli 0 spadku, zaniepokoili się jego zniknięciem 1 zaczęli szukać G rünsteina. Przypuszczali bowiem, że adwokat uwiózł go, aby zawładnąć spadkiem. G rünsteina odszukano w W arszaw ie. O św iadczył on, że nie ma zamiaru wracać do swego miasteczka, gdzie czyhają ludzie na jego pieniądze. Chce żyć sam i w yłącznie korzystać z bogactw a, k tóre tak niespodziew anie przypadło m u w u- dziale. Mimo swych 53 lat G rünstein czuje się doskonale i szuka w W arszaw ie jak iegoś intratn eg o interesu. Oby tylko kom binatorzy nie sprzedali m u D w orca GłównegoI kiś adw okat poinform ow ał się o tych papierach I otrzym ał n ad er niepokojące wiadomości... Nie dziwi m nie to zupełnie o d p arł T hain. Akcje kosztują czterdzieści tysięcy funtów, praw da? Poniew aż ich w artość nic uległa zm ianie, m oże odkupi je p a n i zdejm ie ciężar, ja k i ojcu leży n a piersiach? A m erkanin m ilczał przez jakiś czas, po czym, zapalając cygaro, rzekł: P an i rzeczyw iście nie zna się na interesach; Interesy pieniężne? skądże m am się n a nich znać? Umiem w praw dzie odróżnić uczciwość od oszustw a i wiem, co znaczy zaufanie w interesach, ale nic ponadto. A czy w danym w ypadku pojęcia te w chodzą w grę? _. A gdyby akcje poszły w górę i gdyby ojciec pani osięgnął w ielki zysk, czy i wówczas przyszła by pani tutaj? Z pew nością nie! odpow iedziała. Zrobiłem ten interes z ojcem pan i, nie z pobudek filantropijnych. Prosił m nie, by m u wskazać p ap iery o ch arak terze spekulacyjnym. Akcje P lutona tak sam o dobrze m ogą osiągnąć dziesięciokrotną w artość w ciągu jednego tygodnia, jak i spaść do zera. Ja jestem głównym posiadaczem tych papierów i nie m am nic przeciw tem u, aby i inni ponosili ry zyko, lub osiągali korzyści. Korzyści? zapytała zdziwiona.. Czy pan ich ta k dalece potrzeb uje? Nie! odrzekł. T u chodzi więcej o sam ą zasadę. Człowiek pow inien utrzym ać swój stan posiad ania i dążyć do tego, b y go pom nożyć. Patrzała na niego z uwagą. Wypadełs (radu Stołeczne w ładze sanitarn e zaalarm ow a ne zostały w iadom ością o ujaw nieniu w W arszaw ie w ypadku zachorow ania na trąd. C horą na trąd jest 60-letnia Feiga Sigusowa, przybyła do Polski przed k ilk u tygodniam i z Argentyny, gdzie przebyw ała 11 lal T am Sigusowa zaraziła się straszną chorobr, i przyjechała do Polski. Przez szereg dni przebyw ała ona u krew nych, którzy nie w iedzieli o grożącym im niebezpieczeństwie. Zwrócono wreszcie uwagę na plam y n a ciele Sigusowej. W ezw any lekarz początkow o nie um iał określić choroby i skierow ał chorą do szpitala św. Łazarza. Tam wyszło na jaw, że jest ona dotknięta trądem. Chorą przew ieziono do specjalnego oddziału szpitala żydowskiego na Czystym. T rąd Sigusowej jest już tak dalece posunięty, że ciało zaczęło już kawałkami odpadać, oczy wygniły. W praw dzie w naszym klim acie niebezpieczeństw o zarażenia nie jest bardzo wielkie, jednakże Sigusową ściśle izolowano. Nawet służba szpitalna nie ma dostępu do jej pokoju. P okarm podaw any jest chorej w specjalnych naczyniach, k tó re są n aty ch m iast po użyciu niszczone. Bieliznę jej pali się. Poprzednie w ypadki trądu zanotow ano w W arszaw ie rów nież u osób przybyłych z zagranicy. Są to wypadki u nas bardzo rzadkie. Przed p a ru laty stw ierdzono trąd u p e w nej Łotyszki, k tó rą natychm iast d eportow ano do Rygi i um ieszczono w specjalnym: zakładzie dla trędow atych t. zw. L eprozorium. D rugi w ypadek trądu stw ierdzono u pew nego obyw atela greckiego. Poniew aż w Polsce w ypadki zachorow ania n a trą d są niezw ykle rzadkie, nie posiadam y więc leprozorium, i Sigusowa na razie pozostanie w szpitalu n a Czystym. M ożliwym jest jed nak, że zostanie przew ieziona zagranicę i um ieszczona w specjalnym zakładzie. Mieszkanie, w którym ona przebyw ała po przyjcździe, poddano ścisłej desynfekcji, zaś o- soby, z którym i stykała się chora, są pod obserwacją lekarską. Generał Czang-Sueh-Liang Humot POWÓD Alfred po swoim #- statnim wypadku samochodowym nie wyjdzie tak prędko z sanatorium. Co mówisz? Widziałeś jego lekarza? _ Nie, ale jego pielęgniarkę, która jest doprawdy urocza. OPŁACA SIĘ Frekwencja w sklepach" zgłoszonych do konkursu czystości w Warszawie wzrosła znacznie. Okazuje się, że higienę możne szybko zamienić na brzęczącą monetę. Nic dziwnego zresztą. Przecież czystość to zdrowie, zdrowie ta grunt, a grunt to forsa. STYL HANDLOWY Poważny kupiec z ul. Marszałkowskiej dzwoni do urzędu skarbowego: Czy pan naczelnik? Przed chwilą dostałem pański rachunek i chciałbym się dowiedzieć, czy to naprawdę pańska ostatnia cena? ZAGADKA Kto jest piękny jak Apollo, silny jak Herkules, mądry jak Salomon, a dowcipny jak Bernard Shaw???? Pierwszy mąż każdej żonil j

7 SIEDEM GROSZY" 3U : I I Oyhlolura... gzy # r i m i Sensacyjne profeßfy S.%.331. Zarząd Polskiego Zwląźku Piikl Nożnej występuje na nadzwyczajne walne zgromadzenie 3 stycznia z całym szeregiem projektów zmian organizacyjnych. Projekty te obejmują wzmocnienie autorytetu zarządów okręgowych przez wybieralność prezesa okręgu na 3 lata, a reszty członków również z tern, że 'A zostaje co roku wylosowana. Wybór prezesa okręgu winien być według projektu PZPN zatwierdzony przez zarząd KZPN. Zarządy okręgu otrzymują prawa zatwierdzania kierowników sekcyj piłkarskich klubów. Projekt wzmocnienia władzy PZPN obcjmucj wybieralność prezesa na 3 lata, a reszty członków również z losowaniem co roku li i uzupełniającym wyborem co rok. Zarząd PZPN otrzymuje prawa zatwierdzenia, prezesa okręgu i usuwania na wniosek prezesa okręgu osoby działającej na szkodę piłkarstwa, zatwierdzania zarządu i wydziałów okręgów ltd. Prezes PZPN będzie miał nadto prawo usuwania z zarządu członków. Nadto PZPN proponuje zmniejszenie ilości okręgów do tych, które posiadają conajmnlej 45 towarzystw czynnych, u nadto zawieszenie na 2 lata wszystkich opłat na rzecz PZPN pod warunkiem oddania PZPN 5-lego terminu na mecze międzypaństwowe w roku. Wnioski powyższe godzą w dotychczasowe prawa klubów piłkarskich 1 należy się spodziewać, że w tej sprawie zabiorą glos przede wszystkim kluby śląskie. ft ««Powyższe wnioski stanowią pewnego rodzaju sensację, gdyż w żadnym związku nie były one dotychczas praktywowane, tym bardziej, że jak dotychczas, decydujący głos, mieli delegaci klubów. 'W sferach" stojących blisko PZPN., twierdzą, że projekty powyższe zgłoszone zostały na m arginesie ostatnich wypadków piłkarskich. Należy jednak w to mocno wątpić, gdyż PZPN. miał dotychczas prawo wkraczania w różne sprawy z pominięciem instancji dla członków PZPN. Powyższe wnipsjri PZPN. s*,,nisdetbt#ratyczne i mocno uszczuplają prawa klubów. Najciekawszym jest to, że w sprawie poprawek zupeł- Olimpia" z Łotwy w Chorzowie Jak podaliśmy swego czasu, drużyno AKS z Chorzowa otrzymała zaszczytne zaproszenie od mistrza piłkarskiego Łotwy Olimpia z LIbawy, celem przyjazdu do Łotwy. W międzyczasie jednak uzgodniono propozycję i zamiast wyjazdu do Łotwy, AKS gościć będzie piłkarzy Olimpii w Chorzowie, o mianowicie rozegra z nimi spotkanie w dniu pierwszego i trzeciego święta Bożego Narodzenia w Chorzowie. nie nie zwrócono się do klubów, czego najlepszym dowodem jest fakt, że zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie w przyspieszonym tempie, by poprawki nabrały mocy obowiązującej już. na najbliższym walnym zebraniu zwyczajnym, jakie odbędzie się w lutym. otrzymali ping-ponaiśel Na walnym zebraniu Związku Ping-Pongowego, w niedzielę, 20 bm. w Łodzi, sensacją będzie sprawa afery na mistrzostwach świata w Pradze w roku zeszłym. Zostało stwierdzone mianowicie, że kierownictwo drużyny polskiej i gracze, przyjęli od Francuzów łapówkę 600 franków (200 zł.) za wygranie meczu z Rumunami, co było potrzebne Francuzom do zwycięstwa w ogólnej punktacji. Śląski Okręgowy Zw. Hokeja, przystępując w bieżącym sezonie do spopularyzowania i podniesienia wśród szerokich mas sportu hokejowego, a pragnąc Wykorzystać obecność specjalnie zaangażowanych graczy kanadyjskich, lichw alił zwrócić się z apelem do wszystkiej młodzieży pozaszkolnej 1 niestowarzyszonej, by zgłaszała się na knrsą hokejowe, które już w najbliższych dniach zostaną zorganizowane na Sztucznym Torze Łyżwiarskim pod hasłem Szukamy hokeistów. Śl. O. Z. H. L. zdając sobie sprawę, że tylko z szeregu tych najmłodszych łyżwiarzy wyrosną w przyszłości prawdziwi hokeiści Śląska, przystępuje z Inicjatywy kapitana sportowego do zorganizowania t. zw. I kroku hokejowego" w Katowicach dla niestowarzyszonej młodzieży. W tym celu każdy chłopiec w wieku do lat 13 stu, posiadający łyżwy hokejowe, a pragnący uprawiać sport hokejowy, winien się bezzwłocz Zarząd Z w. Z w. pozostawił na razie załatwienie całej tej sprawy w kompetencji PZTS., jeżeli. jednak walne zgromadzenie sprawy tej nie załatwi, prawdopodobne jest wkroczenie Z w. Z w. i dyskwalifikacja wszystkich zainteresowanych; W takich warunkach Zw., Z w. nie ma również zamiaru udzielić zczwoleiiia na wyjazd na mistrzostwa do Badenu. nie zgłosić i wpisać na listę kandydatów. Po zamknięciu listy kandydaci poddani zostaną egzaminowi w jeździć na łyżwach i badaniu lekarskiemu, po czym trenować będą w specjalnych grupach pod kierownictwem Kanadyjczyków Thomsona 1 Smitha. W razie dobrych postępów i sportowego prowadzenia się będą kandydaci otrzymywać w nagrodę własny sprzęt sportowy w postaci kijów 1 kostiumów, wzgl. stworzą nowy własny klub hokejowy przy Sztucznym Torze Łyżwiarskim. Prcisówiea również wyjechała do Wiednia Czołowa Śląska łyżwiarka figurowa Preisówna, która skutkiem niedawnej choroby nie mogła swego czasu wyjechać wraz z łyżwiarzami śląskimi na trening do Wiednia, wyzdrowiała i w ostatnich dniach trenowała regularnie. Dzięki staraniom kuratora WTŁ. dyr. L. Węddłowskiego, udało się obecnie uzyskać dla niej fundusze i indywidualny paszport, wob» c czego Preisówna wyjechała w sobotę na trening do Wiednia w ślad za łyżwiarzami śląskimi. - Hokejowy mistrz Rumunii, Telephon Club Roman z Bukaresztu gościć będzie w niedzielę 20 bm. i poniedziałek 21 bm. we Lwowie. W dniu 20 bm. przeciwnikiem Rumunów będzie mistrz Polski, Czarni, a w dniu 21 bm. Pogoń. H O K E IS T Ó W Śl. O. Z. H. L. zwracając się z tym apelem do całej młodzieży niestowarzyszonej, oczekuje ę J m ę i - - _ J 1 IZU1ZJ odbył 1 Ol się V przy l-ti. Z, y udziale UUZilclŁU f graczy LtVfii V KJ1Ł11 SKH. JDębu L /V U U Ei M. Po- V~.¾ Strony żywej współpracy, gdyz obecnie goni, zauważyć się dało, że obaj Kanadyjczycy każdy chłopiec, umiejqey dobrze jeździć na Są doskonałymi trenerami i niewątpliwie naułyzwacli, a pragnący uprawiać sport hokejowy, czą naszych hokeistów bardzo wiele, będzie mógł trenować we własnym klubie na Z chwilą nastania pomyślniejszych wnrun- Sztucznym Torze Łyżwiarskim Kanadyjczyków. Ä więc zgłaszajcie się kandydaci na propagandowe kursa hokejowe. Zgłoszenia przyjmuje w Sekretariacie Sztucznego Toru Łyżwiarskiego p. Walter Arlt codziennie w godzinach od T om son i Smith rozpoczęli treningi Od poniedziałku rozpoczął się w Katowicach intensywny trening hokeistów śląskich, który prowadzą dwaj kanadyjscy gracze Thomson i Smith. Już podczas pierwszego treningu, jaki pod nadzorem ków lodowych, obaj Kanadyjczycy rozpoczną treningi również i w innych klubach śląskich. 42 organizacje polskie w obronie Dębu Zarząd PZPN rozpatrywał w poniedziałek sprawę Dębu i postanowił odłożyć rozpatrzenie odwołania tego klubu do załatwienia sprawy przez walne zgromadzenie Ligi. W myśl statutu zarząd PZPN ma prawo odłożyć roz- Nowy zarzadu okręgu małoplsko-śląskiego W ostatnim komunikacie okręgu małopol- P. Z. K. ukonstytuował się następująco: prezes sko-śląskiego P. Z. K. zamieszczono oficjalne dr. inż. Kowalski, wiceprezesi: mgr. Kramarski, cofnięcie zawieszenia kapitanów sportowych i lłlass, sekretarz Podgórski, skarbnik inż. Czyńcie!, kapitan sportowy Cyrek, kierownik komi przywrócenie tychże da uprawnień statutowych zawodników pięciu klubów śląskich okręgu i sji turystycznej, lekarz sportowy dr. Bober. regulaminowych. W związku z naszym artykułem o dziwnych kursach instruktorskich dla hokeistów, jakie odhy wają się na torze katowickim, Okręgowy, Ośrodek WF. i PW. w Katowicach wysłał do pewnej części prasy (do nas nie) komunikat, w 1 którym podaje, że obozy hokejowe stały na bardzo wysokim poziomie i jako dowód przy-* tacza fakt, że kursiści pokonali m. in. KS. Pogoń Katowice w stosunku 7:2 a KS. Dąb 10:2! Otóż należy tu wyjaśnić, iż ten który pisał wspomniany komunikat albo dal się mocno nafcujać lub też nie zna się na hokeju. Po pierwsze: bowiem przeciwko kursistom nie grała drużyna Pogoni a zespół przygodnych hokeistów. W każdym razie nie widzieliśmy w zespole takich Graczy jak Górecki, Wilimowski, Wilczek czy też Kaszny. Po drugie: nie było również meczu KS. Dąb Obóz, bo drużyna Dębu wystąpiła z młodymi hokeistami (juniorami), przy czym obóz wygrał 7:5. Nie widzieliśmy w drużynie Dębu jej znanych graczy, jak Anzelma, Kasprzyckiego, Karłowskiego- Kucera, Arlta i innych, o których wspomina komunikat. patrzenie sprawy na pewien podany czas, skoro zawiadomi o tym interpelujący klub w ciągu dni 30 i tak się w tym wypadku stało. PZPN chce w ten sposób dać na razie możność Lidze wypowiedzenia się w tej sprawie, a dopiero po tym sam zabierze głos. Postępowanie takie można tłumaczyć chęcią spokojnego rozpatrzenia wszystkich argumentów. Mrozek został odwieszony przez PZPN, gdyż stwierdzono, że w aferze Dąb Śląsk nie naruszył on przepisów o amatorstwie. Dochodzenie w sprawie graczy Legii i zdyskwalifikowanego na dwa lata za nieposłuszeństwo Goda postanowił prowadzić PZPN przed wydaniem swych decyzji. W tej samej sprawie ma prowadzić dochodzenia Liga, sądzimy więc, że nastąpi wspólne porozumienie. W związku z zatargiem między podokr, stryjskim a okręgiem stanisławowskim zarząd PZPN postanowił kary dyskwalifikacji, nałożonych na dzia. łączy stryjskich zastąpić napomnieniami, a podokręg przywrócić w prawach członkowskich. Jak się dowiadujemy PZPN otrzymał ostatnio obszerny memoriał podpisany prżeż 42 organizacje polskie Wielkich Katowic, wypowiadające się w obronie K. S. Dębu! Z Królem przeciwko AKS-owi W podanym przez nes składzie ŁKS. na niedzielny mecz z beniaminlciem Ligi AKS. zaszła pewna zmiana. Miast bowiem chorego Gałeckiego, grać będzie w obronie wraz z Fliegiem Karasialt, a w pomocy, mającego trudności urlopowe Pegzę zastąpi Pełka. Ostateczny więc skład łodzian na niedzielny mecz przedstawia się następująco: bramka - 1 ŁOTWA ZAPRASZA WILEŃSKICH HOKEISTÓW. Hokeiści ogniska wileńskiego otrzymali szereg propozycyj na rozegranie zawodów towarzyskich. Między innymi hokeiści Łotwy chcą rozegrać w Wilnie dwa mecze w dniach 19 i 20 Andrzejewski, obrona Karasiak, Fiiegel, pomoc Osiecki, Rudnicki, Pełka, atak Miler, Herbstreich, Lewandowski, Sowiak i Król. Jak się dowiadujemy, Król najprawdopodobniej pozostanie nadal w szeregach LKS., a to * powodu nie uzyskania na Śląsku takich Warunków, o jakich myślał. Drużyna hokejowa lwowskich Czarnych otrzymała zaproszenie do Bukaresztu na rozegranie dwóch meczów 15 i 16 grudnia. Zaproszenie to Czarni przyjęli, jednak ze względu na trudności w szybkim uzyskaniu paszportów być może te.wyjazd zostanie fi kilka dni nrzesunię- DRAKOŃSKIE KARY ZA ZAJŚCIA NA MECZU ty'l. > Zarząd Śl. O. Z. P. N. ukończył ostaniu dochodzenia w sprawie zajść, jakie miały miejsce przed kilko tygodniami w Mysłowicach, podczas meczu o mistrzostwo. klasy A. pomiędzy KS. 00 Mysłowice I KKS. Pogoń Katowice. J i wyniku dochodzeń Wydziel glef Dy w wicaebe scypliny ukarał z całą bezwzględnością winnych, zamykając mianowicie na okres 3 miesięcy boisko KS. 06 Mysłowice, Graczy zaś, iak znanego reprezentanta. Śląska. Sikorę z KS. 06 ukarano dożywotnią dyskwalifikacją! Warwasa zdyskwalifikowano na okręg 3 łat, Mola pa 2 łata, Kamienieckiego na I rok, Kupsklego na okres 2 miesięcy. Powyższe kary będą niewątpliwie groźnym ostrzeżeniem tak dla graczy jak i. kierownictwu klubów, przed ewentualnymi niepożądanymi wybrykami podczas meczów piłkarskich. grudnia, a następnie gościć u siebie wilnian w meczach rewanżowych. Wilnianie prawdopodobnie skorzystają z propozycji. 1 e= Jak Bonosźą 8 Zakopanego, zarząd narciarskiego okręgu podhalańskiego zdecydował się podać do dymisji. Powody nie zostały jeszcze podane zarządowi Pol. Zw. Narciarskiego. Sepp Rehrł trenerem zjazdowców. Polski Zw. Narciarski zaangażował na trenera naszych ';a;(łowców Austriaka Relirla. Pieniądze na podi óż zostały mu już wysiane. - Walne Zgromdazenie Cracovii zostało przełożone na 17 stycznia,

8 stf. 8 SIEDEM GROSZY*1! - Zabawa w loterie Ostatnia sobota upłynęła pod znakiem zabaw i przyjęć towarzyskicti, mimo b raku płynnej gotówki. Bronisław Tercjasz już od tygodnia planował urządzenie w swoim mieszkaniu maleńkiego przyjęcia dla sąsiadów, kolegów tudzież koleżanek. XV sobotę punktualnie o godzinie 19-ej poczęli schodzić się zaproszeni, w ychw a lając Terćjasza pod niebiosy, oraz udając miłe zdziwienie na widok zastawionych zakąsek i pękatej butelki z wpdką. O godzinie 2 1 -ej już w szystkim porządnie się z głów kurzyło, a więc ro z m owa prowadzona była w sposób ożywiony. Przeskakiw ano z tem atu na tem at. W reszcie jeden z uczestników przyjęcia tow arzyskiego zaproponow ał: W szelka jentelegencja w takich przypadkach, aby się rozruszać, urzondza zabaw y pokojowe. Dlatego proponuję, aby tu w szystkie obecne osoby wzieny udział w loterii fantow y. Na to w szyscy w yrazili zgodę i projektodawca zajął miejsce pośrodku pokoju. Bawiono się w grę t. zw. W szystko fruw a co m a pierze. Po pół godzinie projektodawca był w posiadaniu wielu fantów, których właściciele zmuszeni byli w ykupywać. A więc od Maniusia Bęcwalskiego zażądał on, aby stał się listonoszem i roznosił listy z czerwonym i i czarnym i pieczątkami. Bęcwalski w yszedł za drzwi i pukając, wyjaśnił, że ma list do panny M arianny Kapeć- A z jakiem y pieczęciam y? zapytała p. M arianna. Bordo, albo jasno-czerwone w y jaśnił listonosz. Panna Marianna pośpiesznie w yszła za drzwi a pozostali uczestnicy gry z niecierpliwością oczekiwali w yjścia Bęcw alskiego. P o dłuższej chwili, właściciel mieszkania w yszedł zniecierpliwiony i w kory tarzu zastał gruchającą parkę. Krugom to samo wyjaśnił Tercjasz zapomnieliśta całkowicie, że towarzystwo czeka?... No jazda do mieszkania! Pow yższym zaproszeniem uczuł się dotknięty Bęcwalski, który Terćjasza klepnął ręką w plecy tak, aż ten wpadł do mieszkania, przewrócił siłą rozpędu stół z zastaw ą i kropnął jedną z pan głową w płuca. Powstało zamieszanie, które wyjaśniła przybyła policja, zabierając bitych 1 bijących do komisariatu. Wek Nie zaznają w zimie gloda bezrobotni, jeśli każdy złoży ofiarę na Pomoc Zimową. Wicepremier Kwiatkowski dokonuje otwarcia Ag. Fot. zapory wodnej w Porąbce.Polonii i 7 Groszy1. Fot. C. Datka r ragmen [ swiezo oiwaricj zapory wodnej w r o rąlice Ag. Fot. Polonii i 7 Groszy'. Fot. C. Datka POSZUKUJE się orkiestry, kwartet. cja Strzelnicza Mikołów. Resłaura TANIO sprzedam 3 skrzypce, wiolonczelę, bis, ZGUBIŁEM okulary w okolicach Batorego do pianino 180 zł., dywan. Chorzów I, Barbary 11 Placu Wolności. Oddać za wynagrodzeniem Kam f towice, Mickiewicza 34 m. 7. TANIO sprzedam rzeźnictwo % filią lub be*, we Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Natycbs miast INTELIGENTNA panienka poszukuje posady uczennicy do biura. Łaskawe zgłoszenia Siedem Groszy Chorzów pod Uczennica DOMEK Mikołów - Kamionka od 1. I r. do wynajęcia. Maligówka, Nikiszowiec, PI. Maisz. Piłsudskiego (5 WIOLONCZELA w dobrym stanie do sprzedania. Siemianowice, Poprzeczna 1 m DOM piętrowy wraz z zabudowaniami gospo-i darczymi, sadem, stawkiem i 7 mórg roli blisko Pszczyny do sprzedania. Szkoła i kościół na miejscu. Cena według umowy. Zgłoszenia do Siedem Groszy pod Z. E. 5486d SKLEP papierniczy, kolektura, lub sk'ad tytotoniu, dysponujący lokalem sklepowym w Rybniku, może otrzymać korzystne zastępstwo. - Informacje Orbis Katowice KIEROWNICZKA do prowadzenia sklepu nabiału poszukiwana. Oferty z curriculum vitae, odpisami świadectw do Siedem Groszy pod 550Sd 9401 ZA długi mojej żony Łucji z domu Peter nie odpowiadam. Pikos Józef, Katowice III WARSZTAT mechaniczny w wielkiej miejscowości Śląska bez konkurencji zaraz do wynajęcia lub sprzedania. Brzeziny Śl., 3 maja ZAKŁAD fryzjerski kupię. Zgłoszenia z podaniem ceny. Rytko Dominik Czaniec, koło Kęt KUPIĘ domek przy wpłacie złotych. O- ferty Siedem Groszy Nr (5 ODDAMY dziewczynkę rzym.-kat. 8-letnią, dobremu małżeństwu na własność, z braku środków do życia. Zgłoszenia Siedem Groszy Bielsko pod Ładna POSZUKUJĘ pożyczki zł za dobrym wynagrodzeniem. Zgłoszenia Siedem Groszy Bielsko pod MASZYNY do szycia S1NGERA, PFAFFA, nowoczesne okrętki, dziurkarki, mereżkarki, plisówki, rymarskie, kuśnierskie, TRYKOTAR- SKIE okazyjnie poleca: Katowice, Gliwicka 24a. ' 9107 MASZYNY do pisania nowe, używane, biurowe, walizkowe, gwarantowane, korzystne warunki spłat. Remont, ul. Dworcowa 18, Dom Konsumu Kolejowego TANIO wypożyczam kostiumy teatralne, smokingi, fraki, cylindry. Katowice, Stawowa 16, mieszkanie SK ŁA D spożywczy do sprzedania. Wielkie Hajduki, Kościelna OBLIGACJE NARODOWE, INWESTYCYJNE, KONSOLIDACYJNE itd. przyjmujemy PO NAJ- W5ŻSZEJ CENIE przy zakupie biżuterii, zegarków, nakrycia stołowego, aparatów radiowych itd. na dogodnych warunkach. URANIA" Sp z o. o. KATOWICE, pl Wolności 7. (W EJ ŚCIE OD ULICY GLIWICKIEJ), w grudniu w niedzielę od 1 6 otwarte Jißonuteie Przygody Bezrobotnego Froncka ibriiiitrrii' Odpadł dzłś Fronckowł kneflik* Przy galotach od roboty... Musi go więc chłopak przyszyć, chociaż nie ma coś ochoty. Usiadł sobie 1 pracuje : z jednej strony wszystko ładnie, za to z drugiej wyszło świństwo przeokropnie, wprost szkaradnie. Musiał Froncek dzieło swoje zniszczyć, choć je miał gotowe. Uciął całą plątaninę, zacznie dzieło znowu nowe!!! Zardzewały guz raz wtóry, z taką pracą przyklejony w lot odprysnął od galotów** Ciapek jest zadowolony... M lts IE C Z N Y ABONAM ENT..? G R O S Z Y " Z DOSTAW Ą DO D O M U PRZEZ AG EN TÓ W LUB PRZEZ PO C Z T fc W KRAJU 2 4 : rprzy ZAM ÓW IENIU W URZEÖZIE P O C Z T ZŁ.241 REDAKCJA m CEN N IK O G ŁO SZEN W.SIEDMIU G R O S Z A C H " EŚE= EEBEE'EE I.LUB JEGO MIEJSCE Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia & A. w Katowicach, Redaktor odpowiedzialny Stanisław Nogaj,

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić?

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić? Spis treści lekcja 0 lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8 lekcja 9 lekcja 10 lekcja 11 lekcja 12 lekcja 13 lekcja 14 lekcja 15 lekcja 16 lekcja 17 lekcja 18 lekcja 19

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 150-3291 - Poz. 736 w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie Łukta, 03 grudnia 2015 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie 1. W dniu 03 grudnia 2015 r. w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. Już stawiła się przed nami, Więc się wkrótce rozprawimy

Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. Już stawiła się przed nami, Więc się wkrótce rozprawimy Mirosława Radomska NARRATOR I : Proszę wstać, bo sąd tu idzie! Wnet odbędzie się rozprawa. Proszę państwa więc o ciszę, Bo to bardzo ważna sprawa. NARRAROR II : Oskarżona pani Zima Już stawiła się przed

Bardziej szczegółowo

Jozue Przejmuje Dowodzenie

Jozue Przejmuje Dowodzenie Biblia dla Dzieci przedstawia Jozue Przejmuje Dowodzenie Autor: Edward Hughes Ilustracje: Janie Forest Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo