Ygronu. Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych. Surowe Kazanie prymasa Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ygronu. Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych. Surowe Kazanie prymasa Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie"

Transkrypt

1 Wydanie B Cena egzemplarza 8 gr. Ygronu DZIENNIK 11 OSTROWA NV DLA WSZYSTKICH io WSZYSTKIM 4v t A ö ö M ö i a z e S w m s m A ć Rok Y. środa, 16 grudnia 1936 r. Nr zabitiycfi Madryt, PAT. iw, ciągu trzech tygodni ostatnich vf, walkach, toczących się dokoła Madrytu, padło przeszło 5000 zabitych. o t ko b iem Paryż, * PAT. Havas donosi, że o godz w y startowała z Marignano pod Mediolanem lot* niczka M aryse Bastie, usiłując pobić re kord przelotu nad południowym Atlantykiem. Pierw szym etapem lotu jest Dakar. Z Baron Rotschild wydał bankiet na cześć narzeczonych Wiedeń, Teł. wt. Przed posterunek austriackiej straży granicznej w Arnoldstein przybyło wczoraj o godz. 7-ej rano auto, wiozące panią Sim pson. Towarzyszyli jej m ałżonkowie Boggers. Na życzenie księcia Edwarda, a za zgodą władz austriackich, na spotkanie pani Sim pson w yjechał radca w iedeńskiej dyrekcji policji Ulbik, który w Arnoldstein wsiadł do samochodu pani Simpson i czuwał nad jej bezpieczeństwem.w, czasie dalszej drogi. Auto zatrzymało się tylko na chwilę w Semineringu, skąd udało się bezpośrednio do zam ku Enzclsfcld. Sam o chód przybył do rezydencji Rotschilda po południu. Spotkanie pani Simpson z księciem Edwardem W indsorem było bardzo serdeczne i radosne. Edward Uczniowie Dokształcającej szkoły rzemieślniczej" w Czeladzi na Skałce, p rzy słali m m w zruszający list, w któryrn piszą: My, u czn iow ie rozmaitych zawodów: kraw cy, szew cy, rzeźnicy, kowale, ślusarze i stolarze, p rzez cały tydzień pracujem y ciężko w sw ych rzemiosłach. Ale kiedy przyjdzie niedziela, to trzeba w Szkole dokształcającej biegać z karabinami po Czeladzi. Nie można mieć nawet spokojnej niedzieli. Nie mamy nic przeciwko temu, 'żeby ćwiczyć, tylko niech szkoła w yznaczy ćwiczenia na dzień powszedni, żebyśm y mogli chodzić w niedziele do kościoła. Kościół to jest cała nasza rozkosz. Gdy jesteśm y iv niedziele poza kościołem i do uszu naszych dochodzą pieśni religijne, to mówim y Panu Redaktorowi, że nam łzy płyną z oczu z żalu, że nie bierzemy udziału iv nabożeństwie. Przecież stare przysłowie mówi, że Kto z Bogiem Bóg z nim." Cała młodzież w Czeladzi jest chowana w domu w duchu religijnym. To też pragniemy, żeby ten sam duch religijny panował i w szkole. Prosiliśmy pana Kierownika szkoły, by w yznaczył ćwiczenia na dzień powszedni, ale nam odmówił. Prosimy wiec bardzo Pana Redaktora, aby upomniał sią o nas na łamach Swego pisma, zaznaczając, że chodzi nam nie tylko o branie udziału w nabożeństwach w niedziele i święta, lecz także o to, aby dano nam kapłana jako w y kładowcę religii do szkoły, bo dotychczas ważny ten przedmiot wykłada osoba świecka." Do listu tego dodajemy tylko jeden komentarz: podpisując sią pod nim oburącz, zwracam y sie do Kierownictwa Dokształcającej szkoły rzemieślniczej" o jaknajrychlejsze spełnienie obydwu pośtolatów kochanej i zacnej m łodzieży rzemieślniczej z Czeladzi na Skałce. Tamten. czekał na narzeczoną na stopniach' schodów, wiodących do zamku i z daleka machał jej ręką na powitanie, a gdy wysiadła z auta, objął ją i uściskał gorąco. Gospodarz zaniku, baron Rotschild, goszczący księcia Edwarda, wydał w dniu wczorajszym na cześć pani Sim p son bankiet uroczysty, na który zaproszono najbliższych znajom ych angielskiej rodziny królewskiej i księcia Edwarda W indsora. Surowe Kazanie prymasa Anglii Arcybiskup Canterbury potępia b. króla Edwarda Londyn, Tel. wł..w, szerokich kolach społecznych olbrzym ie w rażenie w yw ołało kazanie, w y głoszone w poniedziałek wieczorem przez prym asa Anglii, arcybiskupa Canterbury, a poświęcone abdykacji króla Edwarda VIlI-go. Prymas poddał niezwykle surowej krytyce postępowanie byłego króla Edwarda, któremu zarzucił, że dla swego osobistego szczęścia usunął się od wypełnienia świętego obowiązku, nałożonego nad przez Boga. Tym bardziej jest to smutne» o- Świadczył dalej Prymas że szukał on tego szczęścia w sposób, niezgodny z chrześcijańskimi zasadam i małżeństwa, i w kołach towarzyskich, których poziom i sposób życia obce są najlepszym instynktom i tradycjom narodowym. Niechaj ci, którzy do tych kół należą, wiedzą, iż potępi ich wyrok narodu, który kochał niegdyś króla Edwarda. Dzienniki dzisiejsze, omawiając kazanie Prymasa, stwierdzają, iż surowe jego słowa pod adresem króla wygnańca, były uzasadnione, lecz "równocześnie wyrażają przypuszczenie, że były król Edward przez czas dłuższy nie wróci do Anglii. Czang Kai 'Szelc fisie a l e r a a a a l s i e d z i w w i e z i e n i u Tokio, PAT, Według wiadomości, otrzymanych' przez agencję Dome! z Szanghaju, Czang- Kai-Szek znajduje sie rzekomo pod stral i l i» Marszalek chiński Czang-Ttai-Szek w mundurze galowym żą powstańców w Kwanyang, w odległości 40 km od Sian Fon. Doradca Czang" Kai-Szeka, australijczyk, Donald, który przybył do Sian Fon, niezwłocznie rozpoczął rokowania z Czang-Sueh-Liangietn, ale nie dały one dotychczas żadnych wyników. Szanghaj, PAT. Donald powrócił samolotem do Loyan- Ku, Oświadczył on, że Czang-Kai-Szek żyje. N ankin, PAT. M ałżonka Czang-Kai-Szeka otrzym ała od m ęża depeszę, w k tó rej jest pow iedziane, że m arszałek jest cały i zdrów i że może sie o niego nie niepokoić. Dzisiaj książę Edward udał się do znanego uzdrowiska wiedeńskiego Dianabad. Sprawa rozwodowa Simpsonów Nowy Jork, Teł. wł. Hurtownik Ernest Simpson, były drugi mąż pani W ally Simpson, wsiadł na pokład okrętu Ile de France i odpłynął do Anglii. Gdy dziennikarze in dagowali go przed odjazdem, w jakim celu wybiera się do Europy, odmówił odpowiedzi. Mimo to reporterzy amerykańscy zdołali stwierdzić, że pan Simpson zamierza stanąć przed sądem angielskim w Ipswicli, który przeprowadził jego rozwód. Wl toku rozprawy procesowej, sąd pominął pewne formalności, które o- becnie trzeba będzie uzupełnić. Londyn, 15ł 12. Teł, wł. Z Szanghaju donoszą, że w Lanchow, stolicy prowincji Kansu, leżącej w odległości 300 mil od Sian - Fu, wybuchła rewolta, skierowana przeciw rządowi nankińskiemu. W mieście rozgorzały krwawe walki między wojskami rządowymi, a zbuntowanymi oddziałami, stojącymi pod dowództwem generała Yu - Hsue - Czunga, jednego z najbliższych współpracowników m arszałka Czang - Hsue - Lianga. Wojska rządowe, maszerujące na Sian- Fu, znajdowały się we wtorek rano w odległości 15 mh od tego miasta. m am Zwrot w aferze Parylewlcrowej W łodze ule dicę jef zwolnić z więzieniu K raków, Tel. wł. W ielką sensację wzbudziły pogłoski, że bohaterka obrzydliw ej afery W anda Pary- Icwiczowa najpraw dopodobniej pociągnięta będzie do odpow iedzialności k arn e j nie za przekupstw o urzędników, lecz za oszustwa, k tórych dopuszczała się w zw iązku z u p ra w ianym procederem, oraz za przyw łaszczenia pieniężne, k tó rych dopuściła się n a wysokich stanow iskach w różnych instytucjach społecznych. M otywowane to m a być tym, że śledztw o nie w ykryło w spółspraw ców łapow nictw a!?) Obrońca Parylewiczowcj złożył do władz Mąż odzaatnt ione L ondyn, PAT. Z okazji rocznicy swoich urodzin król Jerzy VI nadał królowej order Podwiązki Zwierz odgryzł chłopca rąhą P aryż, PAT, W ogrodzie zoologicznym w Grenoble niedźwiedź pochwycił za rękę 11-letniego ucznia, który nadm iernie zbliżył się do k raty, przeskoczywszy przez dodatkową barierę ogrodzenia. Dwaj przechodnie, znajdujący się w pobliżu, przybiegli na ratunek chłopcu i po dłuższych usiłowaniach zdołali wyciągnąć go za ogrodzenie. Niedźwiedź oderw ał jednak dziecku rękę aż do ramienia, prokuratorskich w Krakowie podanie o zw olnienie klientki. O brońca podanie swoje m otyw ow ał niebezpieczeństwem dla zdrow ia oskarżonej, w skazując, że Parylew iczow a jest ciężko chora i cierpi n a szereg dolegliwości. Władze nakazały zbadanie Parylcwiczowej przez lekarzy i w odpowiedzi na podanie zakomunikowały, że konsylium lekarskie nie stw ierdziło, ażeby dalszy pobyt w więzieniu zagrażał życiu Parylew iczow cj. Od tej decyzji obrona złożyła zażalenie do sądu. tak że stan ofiary tragicznego wypadku jest bardzo poważny. Wstrzymanie egzeltutyj W arszaw a, Tel. wł. Zgodnie z zarządzeniem centralnych władz skarbowych czynności egzekucyjne urzędów skarbowych wstrzymane będą na okres świąteczny od 22 do 27 grudnia. W ciągu 5 dni nie odbędą się żadne egzekucje arii licytacje. Zakończenie straiku w partach aaeiykaiskkh Nowy Jo rk, Tel. wł. T rw ający od 6 tygodni strajk am eryk ań skich robotników portow ych i dokowych, został obecnie zakończony. S traty, jakie powstały w skutek strajk u, oceniane są na 350 m ilionów dolarów,

2 Str. 2 SIEDEM GROSZY Środa 1 6 grudnia 1936 Dziś: Euzebiusza Jutro: Łazarzh Wschód słońca: g. 6 m. 06 Zachód: g. 15 m. 46 Długość dnia: g. 7 m. 46 HwoniiI - "" M R ed ak cja i ad m in istracja: K atow ice, ulica S obieskiego i i, teł 'A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWI- CACH: ŚRODA: g. 20 T essa"i CZWARTEK: g. 20 Podw ójna buchalteria" (prem iera). SOBOTĄ: g. 15,30 N iespodzianka" (dla szkól); g. 20 Podw ójna buchalteria". NIEDZIELA: g. 15,30 Podw ójna buchalteria" (przedstaw ienie sprzedane); g. 19 Podw ójna buchalteria" (przedst. sprzedane). A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROWIN- CM: BIELSZOWICE: piątek, 18 b. m., g. 19 M atura", Podpala«stodoły skazany W śród olbrzymiego zainteresowiania rozpatrywał Sąd Okręgowy w Katowicach głośną sprawę pożaru stodoły kopalni Ferdynand w Katowicach - Bogucicach, w której zginęło straszną śmiercią 13 bezdomnych. Na ławie oskarżenia zasiadł bezdomny Zdzisław Byczek, pochodzący z Strzemieszyc, a obecnie przebywający w areszcie śledczym w Katowicach. W czasie rozprawy, której przysłuchiwało się wielu bezdomnych z terenu Katowic, zeznawali dwaj bezdomni: Franciszek Jagoś i Bolesław Smarowski, którzy cudem uniknęli śmierci, uciekając z płoną- n a %la t o d a v fo i o d ś m KNURÓW: poniedz., 21 b. m., g. 20 L igia". Mi m a m ie j^ 1 DOM lu d o w y w chorzowie, d i m f e i e c i «g w s i e d m i u CZWARTEK: 17 b. m., g. 20. Odczyt ks. dr. St. Trzeciaka z W arszaw y p. t Komunizm 1 Jego agentury". BEZPŁATNY WSTĘP DO KINA W RYBNIKU. Dziś. dn. 16 hm. mają wolny wstęp do kina Battyk wzgl. Apollo w Rybniku czytelnicy, których karty abonentowe noszą następujące numery: 30508, 30309, 30310, 30311', REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Król Burleski. Casino: O skarżona. Coloscum: Mazur. Rlnlto: W alc nad Newą. Stylowy: Toni z W iednia. Union: Sztandar w olności i Na zgliszczach szczęścia. KA TOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Pod palącem niebem Argentyny 1 bogaty nadprogram. CHORZÓW. Apollo: O statni poganin 1 Nocny patroli Colosseum: Bolek-Lolek i Małe kobietki. Rozy: Panna Liii i Kochałam go. Rialto: Caliente m iasto miłości 1 Tygrys Pacyfiku. MYSŁOWICE. Casino: R obert 1 G loria. Odeom Kto ostatni całuje i Żona czy sek retark a. H elios: Cowboy bohater i Dwie Joasie. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: R apsodia B ałtyku ł W am pir z Dusseldorfu. Rlalto: Jadzia i Czu-Czin-Cau. SZOPIENICE. Colosseum: Biała p arad a i C yrk S arah (P at i Patachon). Hel: Toni z W iednia i C harlie Chaplig w filmie p. t. Dzisiejsze czasy", PIOTROWICE. M etropoi: Jadzia, ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Skow ronek I Niesamow ity dom. Colosseum: Bohater i Melodie wielkiego miasta. W awel: Weż serce me i Żona dwóch mężów, SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: P okusa, Kameralne» Śm iertelny skok., SZÄRLEJ. Apollo: W alc królew ski i Duet A dltini, MIKOŁÓW. Adria: W ypraw y krzyżowe. NOWA W IEŚ. P iast: Pałac we F lan d rii i Calientd m iasto miłości. Sienkiewicz: Pod dw iem a flagam i. Słońce: Syn adm irała i Concertina. RUDA ŚL. Apollo: Na ogólne życzenie publiczności wznowiono film T rędow ata", Piast. Zapomniana symfonia i Prom enada miłości. WODZISŁAW. Słońce: Kochaj, tylko mnie, RYBNIK. Apollo: W ładca Kalifornii. Helios: Eskapada W eroniki i W. Z. 6 nie w ylądow ał. Bałtyk: Mój pan m ąż i Szyfr 77. BIELSZOWICE. Śląskie: Trędow ata I Bohaterska brygada. PAWŁÓW. Eden: Noc w eselna, PSZÓW. Apollo: H otel Savoy. TARN. GÓRY. Nowości: Kochany łobuz, LUBLINIEC. Apollo: B raterstw o krw i. RYDUŁTOWY. Apollo: M azur i Ulica szaleństw. Polonia: Nasze słoneczko 1 Człowiek jest grzeszny. BIERTUŁTOWY. Helios: N asi chłopcy m arynarze i Droga bez pow rotu. KNURÓW. Casino: Skow ronek i O statnie dni Pompei. Śląskie: Trędow ata i Mężczyźni w niebezpiecznym w ieku, CIIROPACZÓW. M etropoi: Po burzy 1 Załoga. RADZIONKÓW. Casino: Tajemnica panny B rlnx 1 Miłość cygana. ORZEGÓW. Casino: Boccaccio i Samochód 99. CZERWIONKA. Apollo: Pan Tw ardow ski 1 Annapolis. i. PALUSINSK1 Chorzów I. Jagiellońska 2 Artykuły damskie flrtykujy męskie Pończochy od l.-zł. Kapelusze Bielizna Czapki Parasole od 6.50 zł. Rękawiczki Bielizna Apaszki Pulowery Pulowery Krawaty nowe Berety. desenie <EWS *ZEŚCHJimi^SBfi* S K E A 0» RADIO ŚRODA, IG GRUDNIA 1936 R. Katowice. 6,00 Pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Płyty. 7,30 Płyty. 11,30 Audycja dla szkol (dla dzieci młodszych). 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Orkie slra wojskowa. 12,50 Przesyłki św iąteczne" pogadanka. 15,00 Płyty. 13,15 U w ertury i fantazje operowe«13,58 14,00 Wiadomości giełdowe. 15,00 W iadomości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,10 W ielki sek ret" audycja dla dzieci. 16,30 Koncert Łódzkiej O rkiestry Salonowej. 17,00 W walce ze szpiegostwem " (odcz. IIP. 17,50 Wyw iad fikcyjny: Rozmowa ze Stanisławem Brzozowokim. 18,10 W iadomości sportow e. 18,20 Świadectwa 1 św ięta naszych dzieci" pogadahka. 18,35 Płyty. 18,50 Nawozy organiczne" pogadanka. 19,20 W ieniec pieśni ludowych śląskich w ykona Mieszany Chór Kolejowy. 16,40 Dni największej grozy na Śląsku" odczyt. 10,50 Zagłębie Dąbrowskie ma głos...". 21,00 Konc ert szopenowski. 22,15 23,00 W ieczorny koncert rozryw kow y, Sprawa listów, napisanych przez dzieci do św. Mikołaja, względnie do Bezrobotnego Froncka, nie jest jeszcze załatwiona. Redakcja nasza nie może sobie dać rady z olbrzymią ilością pism, które nadesłano. Nie wszystkie listy zostały otwarte, przeczytane i zarejestrowane. Staramy się jednak zapoznać się z prośbami wszystkich naszych Czytelników i o ile to będzie w naszej mocy spełnić wszystkie życzenia. Oczywiście wiele dzieci nie będzie obdarzonych takimi podarkami, jakie sobie życzyły. Skreślić musimy wszystkie życzenia, odnoszące się do podarków drogich, w postaci koni na biegunach, lalek, wołających: marna *, ubrań, bielizny, sukienek i t. d. W niemałym kłopocie znajduje się nasz św. Mikołaj wobec tych dzieci, które pragnęły posiadać łyżwy (ślenzuchy). Mamy ich tylko 10 par, a tymczasem prosi o nie kilka tysięcy dzieci! Większość dzieci musi zadowolić się torebką, w której znajdzie jabłuszka, orzeszki, pierniki, czekoladki i cukierki. Torebki takie mogą odebrać w oddziale Polonii w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 2. 1) Alfred Bizoń, 2) Zofia Janczewska, 3) Gerhard Białończyk, 4) Elżbieta Jonek, 5) Jan cej stodoły. Bezdomny Smarowski doznał jratem. Do stodoły poszedł na spoczynek. bardzo ciężkich ipoparzeń i przez kilka tygodni Ciekawe były zeznania św. Jagosi^. przebywał w szpitalu miejskim, Zeznał on, że krytycznego dnia, 13 wrześ gdzie został wyleczony. Obecnie po opuszczeniu szpitala zamieszkuje w azylu miejskim. nia br. znajdując się z wielu bezdomnymi w spalonej stodole usłyszał wraz z towa Na ciele Smarowskiego pozostało rzyszami w chwili rozbierania się śpiew wiele śladów. Bezdomny Jagoś wyszedł Byczka. Jeden z bezdomnych proponował z pożaru cało tylko dzięki temu, że wygrzebał dziurę pod bram ą i zbiegł z płonącej stodoły w ostatniej chwili. więc, by pójść do dziury w murze, którą bezdomni wchodzili do stodoły i odebrać Byczkowi zapałki, gdyż inaczej może podpalić Osk, Byczek odpowiadał za podpalenie stodołę. Jeden z bezdomnych ze stodoły i umyślne spowodowanie śmierci szedł do otworu jednak zapóźno, gdyż ta 13 bezdomnych. W czasie rozprawy tłumaczył część stodoły stała już w płomieniach. się on tern, że nie pamięta o ni Zaalarm ował więc wszystkich bezdom czym, gdyż był zupełnie pijany, den a tu- nych, którzy rzucili się do wyjścia, stojącego w płomieniach. Rozgrywały się tam iście dantejskie sceny. Bezdomni rzucili się do bramy, którą chcieli wyważyć. Była ona jednak za silnie zbudowana i dlatego przy wyważaniu drzwi zostali objęci <* płomieniami i żywcem spłonęli. Jeden ze świadków zeznał, że krytycznej nocy zjawiło się w stodole około 40 bezdomnych. Kosa, 6) Stefan Buchatz, 7) Elinor Bucl.atz, 8) Otylia Waloszkówna, 9) Irena Fuchs, 10) Obawiając się obławy policyjnej, większa Józef Sośnica, 11) Irena Golasz, 12) Łucja No- ich część udała się do cegielni a w stodole pozostało tylko 15 bezdomnych. Kil wakówna, 13) Anna Odojówna, 14) Karol Feige, 15) Józef Wichary, 16) Jan Goryl. ku dalszych świadków stwierdziło, że Byczek manipulował zapałkami krytycznego Do odebrania w Oddziale Polonii i Siedmiu Groszy w Mysłowicach mają torebki do odebrania: dnia przy wejściu do stodoły. 17) Florian Woźniak, 18) Cecylia Gałą- Sąd po rozprawie skazał Byczka na skówna, 19) Rajmund Galąska, 20) Paweł Dojny, 21) Bolesław Majcher, 22) Marta Magwiek oskarżony nieumyślnie podpalił sto 7 lat więzienia. Sąd przyjął, że jakkoldziorz, 23) Helena Magdziorz, 24) Stefan Parocha, 25) Maria Magdziorz, 26) Janeczek Krop, zapałkami musiał zdawać sobie sprawę, dołę to jednak manipulując przy wejściu 26) Romek Gałuszka, 28) Oskar Drost, 29 Te że może wzniecić ogień i pozbawić życia. 13 ludzi, (ag) resa Bitner, 30) Werner Korus, 31) Alojzy Kraka, 32) Ryszard Kraka, 33) Gerda Nora. sówna, 34) Ruth Norasówna, 35) Halina Wąsikqwna, 36) Gertruda Palecka, 37) Cecylia Palecka, 38) Stefania Szwajnochówna, 39) Reinhold Freyer, 40) Irena Freier, 41) Marian Freier, 42) Krystyna Szwajnochówna, 43) Józef Bryś, 44) Jadzia Torzówna, 45) Helena SpL tolówna, 46) Konrad Pies, 47) Wandzia Pełczanka, 48) Anna Olszowska, 49) Paweł Bednarski, 50) Krysia Marcinikówna, 51) Franciszek Krawiec. TereMfii z łakociami m św. Mikołaja będą rozdawane w środę w Katowicach W środę o godz.16.tej, w sali Domu Związkowego w Katowicach przy kościele Najświęt jówna, 177) Czesia Musialówna, 178) Herbert rza, 175) Janeczek Rolecki, 176) Regina Maszej Marii Panny, odbędzie się uroczystość św. Szafranek, 179) Konrad Marniok, 180) Stefan Mikołaja dla dzieci z Katowic i okolicy. Między innymi torebki z jabłuszkami, orzeszkami, lówna, 184) Helena Piegza, 185) Aloizy, Nys, Jarzyna, 182) Genia Bulówna, 183) Dora Buczekoladkami i t. d. mogą się zgłosić : 186,) Janeczek Mencel, 187) Stefka Mencel, 51) Urszulka Woźnicówna, 52) Józef Knap. 188) Stefan Jarzyna, 189,) Pelagia Brachmańska Oki, 53) Zygmuś, który zapomniał podać nazwisko, 54) Łucja Frankówna, 55) Henryk Liśiń- 192) Anieilcia Czakańska, 193) Józio Czakański, 190) Leokadia Jachnówna, 191) Leon Wróbel, ski, 56) Elfryda Skonieczna, 57) Józef Schmidt, 194) Hildy garda Bttrdzianka, 195) Mirka Czechowska, 196) Jerzyk Demarczyk, 197) Bogu 58) Krystyna Schmidt, 59) Maria Dryszówna, 60) Aniela Snaga, 61) Herbert Kotas, 62) Rufin sław Tschampel, 198) Aniela Rusecka, 199) Leśnik, 63) Wawrzyn Kurzeja, 64) Gerhard Janek Moeser,- 200) Bronisława Sieroniówna, Kalus, 65) Hubert Kalus, 66) Łucja Łukaszek, 201) Agnieszka Juraszek, 202) Gizela Schin- 67) Regina Daniel, 68) Eugeniusz Nowak, 70) dlerówna, 203) Rudolf Olejczak, 204) Edwrad Janina Biedówna, 71) Stefan Chyb, 72) Janitfa Backstein, 205) Gerhard To bo rek, 2Ó6) Stani Pietrzakówna, 73) Irena Danisz, 74) Stefania staw Joachimski, 207) Anna Musik, 208) Hen- Grajcarówna, 75) Rozalia Lieber, 76) Antoni ryk Macherski, 209) Lida Magierska, 210) Bo- Lieber, 77) Ryszard Piwko, 78) Krystyna Frań. lek Lisowski, 211) Maksymilian Macherski, kiewicz, 79) Norbert Pietrzak, 80) Ruth Szyma 81) Geniek Wypior 82) Ernest Gorot, 83) Jan 212) Reginka W y wi o) ów na, 113) Erna Miloszek 214) Zdzisława Rosiówna 215) Jan Neumann, Kupiec, 84) Herbert Kuś, 85) Krysia Czerwinska, 86) Klara Woźniakówna, 87) Marta Ogór- 216) Stanislaw Wowra, 217) Jan Pawleta, 218) Zygmunt Szelesta, 219) Hildegarda Krzok, *> nard Ogórek, 90) Stefcia lik, 92) Jan Nocoń, 93) Franciszek Nocoń, 94) Teresa Kempik, 95) Emilia Balia, 96) Marta Niemczykówna, 97) Jan Pryncz, 98) Paweł Pryszcz, 99) Alojzy Pryszcz, 100) Hubert Solik 101) Wanda Poloczkówna, 102 Jan Rączka, 103) Anusia Piątkówna, 104) Agnieszka Majnertówna, 105) Rainold Leśnik, 106) Hildegarda Kalusówna, 107) Zygmunt Łukaszek, 108) A- loizy Łukaszek, 109) Rudolf Nawrat, 110) Łucja Piech, 111) Gertruda Piech, 112) Teresa Pohlówna, 113) Alfred Sobczyk, 114) Konrad Bednorz, 115) Elżbieta Matlówna, 116) Walter Kowol, 117) Janek Gryc, 118) Wanda Badurówna, 119) Antoni Zawisło, 120) Maria Lesik, 121) Ema Wihary, 122) Helena Świerczek, 123) Eugeniusz Gürtler, 124) Władysław Kościn, 125) Łucjan Lubina, 126) Franuś Hassa, 127) Karol Kokoszka, 128) Erna Kokoszka, 129) Maria Kokoszka, 130) Stefan Papiór, 131) Łucja Papior, 132) Paweł Gorgula, 133) Stefcia Zosińska, 134) Elżbieta Maronkówna, 135) Władysława Ciesielska, 136) Zosia Bębenkówna, 137) Jan John, 138) Aloizy Kasprzyk, 139) Emilia Grossmann, 140) Marta Grossmann, 141 Jadwiga Drajkówna, 142) Eryk Malikowski, 143) Roman Wyciślik, 144) Magdalena Ryborz, 145) Ignacy Ryborz, 146) Rita Sikora, 147) Ruta Sikora, 148) Friedel Sikora, 149) Felka Hopek, 150) Helmut Hopek, 151) Łucja Den dra 152) Lidia Polkówna, 153) Rudzik Korchel, 154) Tomasz Mucha, 155) Hyniuś Rerich, 156) Ema Muskalanka, 157) Dorota Nitczy, 158) Dorcia Klonkówna, 158) Hubert Kremel, 159) Adela Klosówna, 160) Alfred Klosek, 161) Pawełek Kandzia 162) Wanda Zakówna, 163) Władysława Zakówna, 164) Zygmunt Pakosz, 165) Wiktoria Zakówna, 166) Werner Mzyk, 167) Hildegarda Brzęk, 168) Irena Stephan, 169) Gerhard Skrzypek, 170) Henryk, Lipa, 171) Lodzia Kościerza, 172) Henryk Bartosz, 173) Herbert Przechadzki, 174) Stefan Koście- Wypadek samochodowy w K atow icach W e w torek w ydarzyła się przy zbiegu ulic Kościuszki i Żwirki i W igury w Katowicach,. katastrofa samochodowa, która na szczęście nie pociągnęła za sobą ofiar w ludziach. Samochód osobowy firmy Helios * zderzył się z samocho" dem Si. 7544, nieustalonego dotychczas właściciela. Szoferzy wyszli z wypadku bez śzwankiii 'Policja browadzi dochodzenia celem ustalenia, który z szoferów, ponosi winę. (ag). Policja na bezrobotnych W związku z akcją niesienia pomocy bezrobotnym, przemaszerują dzisiaj ulicami miasta Katowic oddziały policji pieszej oraz konnej z tow arzyszeniem w łasnej, orkiestry. T ransparenty z aktualnymi napisami przypom ną znowu społeczeństwu, że datek złożony dla bezrobotnych, to nakaz nie tylko serca, ale również rozsądku. W czw artek dnia 17 bm. zostanie przeprowadzona na terenie całego województw a zbiórka pieniężna na ulicach i w lokalach przez członkinie Rodziny Policyjnej przy współudziale oficerów i szeregowych policji. Nie omijajcie kwestarzy policyjnych i nie skąpcie naj- -V J T - XX O O K \ R m n I A O" A? A t l i Cl A A 7 9 W S 7 V O G Franciszek Wrona, 225) Benedykt Ema, 226) Alicja Posiówna, 227) Leopold Gaidzik, 228) Krystyna Kokotówna, 229) Edmund Kowalski, drobniejszych naw et datköw. Tegoż dnia począwszy od godz. 17 tej koncert orkiestry policyjnej na rynku w Katowicach. Śmiertelne zatrucie gazami na hałdzie w Chorzowie Na Hałdzie węglowej w Chorzowie 19-letniego Jana Góreckiego, pochodząceznaleźli przechodnie jakiegoś osobnika, go z pow. gorlickiego. Górecki przybył który dawał już tylko słabe oznaki ży- do Chorzowa w poszukiwaniu pracy i nocia. Nieznanego przewieziono do szpita* cowaf na hałdzie, gdzie wreszcie znalazł la Miejskiego, gdzie nieszczęśliwy zmarł, śmierć od wydobywających się gazów, pomimo usilnej pomocy lekarskiej.. (x) Dochodzenia w ykazały, że chodzi tu ö Z drugiego piętra na bruk DesDeraeüi Krok Kobiety wwhiadi W poniedziałek w nocy zdarzył się w Lipinach, w pow. świętochłowickim, przygnębiający wypadek. Oto około godz. 23-ej przy jednym z domów ul. Piłsudskiego wyskoczyła z o- kna, mieszczącego się na drugim piętrze jakaś kobieta, która upadając na jezdnię, odniosła straszne obrażenia i straciła przytomność. Przechodnie rzucili się natychm iast z pomocą, ratując nieszczęśliwą, którą okazała się 29-Ietnia Gertruda Sz.. zam. przy tej samej ulicy W czasie dochodzeń stwierdzono, że Sz. usiłowała popełnić samobójstwo, wyskakując z okna na bruk. Powodu desperackiego kroku na razie nie ustalono. Sz. odwieziono do szpitala Miejskiego w C h o rzo w ie, (X>

3 Z procesu o zorganizowanie zamachów bombowych Proces o przechowywanie m ateriału by udowodnić, że policja podstawia koti- rozpraw wielkie poruszenie. Oskarżeni w ybuchow ego, przeznaczonego rzekomo fidentów. Miał w tym interes, gdyż i w szepcą między sobą: Teraz wiemy, o co n a zam achy bombowe na sklepy żydów- jego spraw ie został podstaw iony konfi- chodzi... Obrońca przestaje pytać, a dalskie, przed Sądem Okręgowym w Tarn. dent. Następnie prokurator zw raca św iad- sze pytania podejm uje przewodniczący Górach przeciągnął się w poniedziałek do kowi podniesionym głosem uw agę, że bę- rozprawy: późnych godzin wieczornych. W ieczorem dzie pociągnięty do odpow iedzialności przew.: Kto zaczął mówić o m atezeznaw ali św iadkow ie oskarżenia, którzy karnej. Mimo to św iadek obstaje przy ze- ^iale wybuchowym? wycofali swoje zeznania, złożone policją. przed znaniach, złożonych przed sądem Obrońca: Czy nw wtnał św iadek: (po dłuższym nam yśle) - - ' Pierw szy świadek oskarżenia, Jan Ku- nagrodę za zeznania? czasu. Proszę mi przeczytać, jak ja ze- że poprzednie zeznania złożył w tym celu, Dostarczyłem materiata mybachowego by z ira iz ii policfi! W śród grobow ej ciszy na sali rozpraw, Obrońca: Co św iadka skłoniło do w oźny w zyw a św iadka P io tra Skow ron- dow iadyw ania się o tym związku i diaka, któremu oskarżeni zarzucają pro wo- czego nie poszedł do Dymarczyka wzgl. kację i który wręczył policji paczkę Lub osa z propozycją dostarczenia matez m ateriałem wybuchowym, gdzie ją sto- riału wybuchowego? tografow ano. Jest to młody jeszcze chło- św iadek: Byliśmy razem w Sopiec, pom ocnik biurow y, który uwijał się snowcu, gdzie mieliśmy uniemożliwić makoło Obozu W szechpolskiego, osk. Fra- jow ą dem onstrację socjalistyczną! niela, Lesika i Kotalczyka. O brońca Ziół- Obrońca: Mnie nie o to chodzi. Jaki kiewicz sprzeciw ia się zaprzysiężeniu te- cel miał świadek, by dostarczyć Franiego św iadka, wywodząc, że jest on współ- łowi materiał wybuchowy? winny i powinien właściwie siedzieć na ławie oskarżenia. P rokurator dom aga się Bo ja tak chciałem! zaprzysiężenia Skow ronka. Sąd po nara Q c L f a, ;. UNIW ERSALNY KREM /. / S.STEMPNIEWK2-POZNA* rs * W staje z m iejsca prokurator i ośw iadcza: Proszę mi o tym donieść. Każdej chwili wyciągnę konsekwencję wobec ta kiego policjanta.',. w.. vt, ( B j Na tym zakończono przesłuchiwanie Lz^y św iadek otrzym ał Na to pytanie... To jest dosyć duży szmat św iadka Skow ronka, który mocno speszo- ny siada z oouszczoną w dół głow ą na bfk, doprow adzony na rozpraw ę z w ię- świadek: - Otrzymałem od policji 65 z n ^ le m T ^ W y d ż ia f rś fe d c ź y ^ r b o ^ law ie% i^dków.' zienia mysłowickiego, byt słuchany w złotych! siaj już nie pamiętam! Jako następny zeznaje św iadek oskarspraw ie osk, Dymarczyka, oskarżonego o Przewodniczący: Czy za to, by ob- Przew.: Takie rzeczy, to się prze- żenią Teodor W odniok, który do protoprzechow yw anie m ateriału wybuchowego, ciążać oskarżonego Dymarczyka, czy też cież pam ięta! kółu policyjnego zeznał, że osk, Franiel użytego następnie do zamachu na sklep za składanie zeznań? Obrońca: Kiedy poznał świadek nam aw iał go do dokonania zamachów żydowski Fischera w Tarnow skich Gó- świadek: Za zeznanie! przód. Pradeloka i w jakich okoliczno- bombowych itp. Prokurator dom aga się rach. W czasie dochodzeń policyjnych ze- Przesłuchanemu świadkowi, asp. Tyściach"? zaprzysiężenia św iadka, do czego sąd się znał św. Kubik, że jeden z współwięź- cowi, zadaw ał osk. Dymarczyk następnie niów opow iadał mu, iż Dymarczyk prze- pytania, zm ierzające do udowodnienia, że świadek: Przed W ielkanocą. Przed- przychylił, chow yw ał m ateriał wybuchowy, którym św iadek wpływ ał na zeznania oskarżone- tern nie miałem kontaktu. Zostałem przy- Św iadek po zaprzysiężeniu przyznaje, następnie dokonano zam achu na sklep g0i Przew odniczący pytania te uchylił, ja- trzym any za rozpow szechnianie nielegal- że b y i z osk. Franielem założycielem Ż V 'do W Ski * * - n v p f i ii1 n fo V \xrlpttp7pi % n rv u rio rlrzi o} m i XXZc^noFit-iz-iloVicm-n P A 'f n ie»i n n k T n * ' ko nie mające nic wspólnego ze spraw ą nych ulotek i w tenczas pow iedział mi Obozu W szechpolskiego. Później pokłó* Przód, policji śledczej, P rade lok z Świętochłowic, miał osk. Franielowi to do za godni aresztu i kara będzie zanotow ana do niego złość opow iadał na kopalni przod. P rade lok, że grozi mi kara 2 ty- cii się z oskarżonym Franielem i czując 65 zł. za zeznanie Obecnie na rozpraw ie Św. Kubik odwołał poprzednie zeznania, w yjaśniając, rzucał ulotki antyrządowe. z tego, jeśli będę mu wszystko donosił! licji. Z ostał w ięc w ezw an y na policję, a rzucenia, że jest opozycjonistą i, że roz w rejestrze. Obiecał mi nie zrobić użytku różne rzeczy, o których ktoś doniósł poponieważ grożono mu aresztow aniem, N i f r t n r m p f r m i 46 pow tórzył do protokółu w szystko to, co r t opow iadał w złości na kopalni, z czego Obrońca: Czy Pradelok nie pow ie- jednak nic nie jest praw dą. Św iadek zadział, że jak gdzieś będzie m ateriał wy- przeczą jakoby osk. Franiel nam aw iał buchowy, to ma mu św iadek powiedzieć? go do zam achów bom bow ych. św iadek: - Tego nie pam iętam! św iadek, pom. biurow y A- Prokurator: - Kto więc ^ wysuną, dolf Sikora nie w niósł rów nież nic now e- pierw szy propozycjię dostarczenia m atę- do. spraw y. Z eznaw ał przed sądem rialu wybuchowego? Osk. Franiel, czy św iadek? św iadek: Oskarżony Franiel! P ro kurator w staje z m iejsca i wzbu- inaczej jak przed policją. P ro k u rato r w tym miejscu ośw iadczył, że św iadkow ie ci zostaną pociągnięci do odpow iedzialności karnej. O brońcy nie pow ołali ani jednego W AZDV św iadka, w obec czego przew odniczący udzielił głosu prokuratorow i, k tóry popierał akt oskarżenia i dom agał się uka POWINIEN KUPIĆ DOBRY rani w szystkich oskarżonych. O brońcy Kosakowski, Tom aszew ski, W ystrychow - i TANI ski, Kopocz i M ildner wnosili o uwolnienie świadek: Bo Franiel nawoływał, że oskarżonych, om aw iając prow okatorską dzie postanow ił przesłuchać Skowronka przyjedzie. jakiś gość z W arszawy., MONIK rolę św. Skow ronka w tej spraw ie. 0 - bez przysięgi i pouczył go, że na pytania, Na ponowne pytanie obrońcy, dlaczego ofiarował się dostarczyć osk. Franielo- praw ną stroną aktu oskarżenia, tw ierdząc, brońca Ziółkiewicz omówił obszernie które mogłyby mu zaszkodzić, może odmówić odpow.. iedzi... wi materiał wybuchowy, świadek nie że na rozpraw ie okazało się, że oskarżeni Na wstępie sw. Skowonek zeznaje jak c^ce na t Silesia Katowice, Gliwicka 5. 0 pytanie odpowiedzieć, plącze zajęli się ekspediow aniem paczki. Nie w czasie dochodzeń przed policją. Twier- sję j długo namyśla i wreszcie zdenerwodzi, że, kiedy jechał na rowerze do osk. wany( podniesionym głosem mówi:.rzonvm głosem mówi: Z tego ja już znajdow ało i czy była to ta sam a paczka, zostało stw ierdzonym, co w tej paczce się Dymarczyka rzekomo po materiał wy u- Bo ja tak chciałem! nic nie rozumiem. Niech świadek odpochowy, spotkał przypadkowo na szosie Obrońca: A dlaczego świadek tak wiada logicznie! czonym m ateriałem w ybuchow ym. Gdy k tó ra leży na stole sędziow skim z znisz przód, służby śledczej, Pradeloka, który, chciał?,..,,.. obrońca , podkreśla, , że oskarżonym zarzu* zatrzymując go, zapytał, dlaczego jest tak św iadek: Bo w Obozie W szech- św iadek: Ja wszystkiego me mogę ca się w ystępek z art. 219 par. 1 k. k. tyłbardzo zdenerwowany. Jak zeznaje Sko- eolskim dążyli do zamachów na składy Pami taci ko dlatego by zapewnić bezkarność wronek, odpowiedział przód. Pradeloko- żydowskie! W dalszym ciągu koronny świadek o- świadkowi Skowronkowi, który jest wi dosłownie: Obrońca: Pan żydów kocha? skarżenia, Skowronek odpowiada nielo- współwinnym i powinien zasiąść na ławie Jestem Polakiem i jadę po mate- św iadek: Nie kocham ich jestem gicznie, chaotycznie i na każde pytanie oskarżenia, prokurator wstaje, oświadczariał wybuchowy. ich przeciwnikiem! powtarza: Nie pamiętam. W staje więc iąc, że twierdzenie to go znieważa i pro- W tenczas przód. Pradelok polecił mu Obrońca: To tym bardziej! z miejsca prokurator i podniesionym gło- si przewodniczącego o zwrócenie obrońby zabrał od Dymarczyka materiał wv- św iadek: (silnie zdenerwowany, pod- sem zw raca świadkowi uwagę, że może?y uwagi. Przew odniczący jednak milczy buchowy, a następnie przyniósł go na po- niesionym głosem mówi dosłownie): być pociągnięty do odpowiedzialności za 1 _obrońca.nadal kontynuuje przemowie sterunek policji. Gdy świadek otrzymał Powiem, powiem! Chciałem Franie- krzywoprzysięstwo. me. od D ym arczyka paczkę, zaniósł ją do do- łowi dostarczyć m ateriał wybuchowy, a Obrońca Kopocz: Czy świadkowi ostatnim słowie oskarżonych sąd mu, a następnie na policję, gdzie słoto- po tym zdradzić policji! grożono zwolnieniem ojca wzgl. szwagra Postanowił ogłosić w yrok w piątek o goz pracy, jeżeli nie będzie donosił? ^ m ie 17-ej i równocześnie zwolnic trzech La,0, S d T A t - l psalil,l Ä Teraz wiemy o co chodzi 1 ^ przebyw ających w areszcie śledczym o- Przewodniczący: Uchylam to py- skarżonych D ym arczyka, Franiela i Kotalczyka na w olną stopę, (ag) dokładnie w myśl polecenia policji. Następnie zadaje pytania św iadkow i obroń Po tej odpowiedzi następuje na sali tanie! ca Ziółkiewicz. O brońca: Czy osk. Franiel proponow ał św iadkow i dostarczenie materiału w ybuchow ego, czy też świadek ofiarował się dostarczyć Franielow i m ateriał w ybuchowy? Spiskowcy z Schwarze Schar" i s * s l J es S S H S M jf f S s S S w m -łł? se a S B S S S E ä. i e s j g f i i g i m m m m przenieść na przylegający pow iat św iętochłowicki, gdzie zam ierzano prow adzić specjalną akcję w śród wielkiej liczby bez B. starosta świecki Krawczyk s f i t e a z a m g hssb fi# m m i $i w i z i e s e i «robotnych, których ten pow iat, jako najbardziej uprzem ysłow iony, posiada najwięcej. Po przesłuchaniu oskarżonych i św iad- Ä 5 Ä Ä 5 i ^ Ä. t r A s s ä s " w,'rok k,6rego 20 I S Ä R S S S Ä S R W Ä «ä ä, Ä S S 2 1A"2M,y TurMyk f W olny i Cipą go 6 mie- iaz karany o-miesięcznym więzięmem za łowg ^ M mpcy ^

4 Str. 4 SIEDEM ti K O S Z Y 94) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Piękna i młoda hrabianka Irena Hohenstein z Niemiec wyszła wbrew woli rodziców za mąż za Artura Nordhelma, który ją wkrótce porzucił i wyjechał do Ameryki. Wypędzona z domu przez ojca, Irena wraz z małym dzieckiem wyjechała do Ameryki, gdzie odnalazła Artura, który przybrał nazwisko Gould i ożenił się powtórnie. Przegrawszy majątek w karty, Artur zamordował w celach rabunkowych swego teścia Smitha I, ścigany przez policję, ukrywa się. Chcąc zmusić Irenę, aby z nim wyjechała, porwał jej córeczkę, której nieszczęśliwa matka szuka po wszystkich miastach, wraz z swym znajomym z Niemiec Szoberem. Chcąc jakoś żyć, Irena wykorzystuje swe zdolności śpiewacze i występuje w Filadelfii, gdzie zawiera liczne znajomości. M. In. poznała ona pułkownika Wilsona, którym jest Artur. Cudownym zbiegiem okoliczności Irena odzyskuje swe dziecko I ucieka wraz z Szoberem do południowej części kraju. I tam jednak odnalazł ją Nordheim, który postanowił ją zwabić do pewnej karczmy. W tym celu przedstawił się karczmarzowi za przyjaciela Ireny pułk. Rogersa i wysłał córkę karczmarza imieniem Miby z listem do Ireny, aby przybyła do zajazdu. W sz y stk o udało się n ad sp o d ziew a nie dobrze. K o szto w ało go to w p ra w dzie tro ch ę sp ry tu i niesum ienności, ale za to w niezw ykle k ró tk im czasie zdobył sobie ład n y m ajątek. M ożna go było w p raw d zie p o sąd zać ale n ik t nie m ógł m u niczego dow ieść. W ła ściw ie zląkł się w ted y, g d y p o jaw ił się Szoller i rozpaczliw ie u siłow ał ra to w ać Iren ę. Jak im cudem d o stał się tu ta j te n człow iek? K to to b y ł? J a k się to skończy? Co za sk u tk i b ęd ą? T e p y tan ia strasz n ie zaniepokoiły P en n a. T y lk o jeg o có rk a M illy p rz y w iozła, pom im o jego zakazu, teg o człow ieka. Z upełnie obcy nie odw a żyłby się na tak ie eksp ery m en ty? Co pow odow ało M illy, ab y d ziałała przeciw ko jeg o w oli? C zy m oże podsłuchała jego ro zm o w ę z N o rd - heim em? Czy m oże go zd rad ziła? A m oże ją przek u p ili? W sz ak to jeg o có rk a? A m oże była to u k arto w an a gra. B adaw czo i g ro źnie się na nią p a trzał, a ona nie śm iała podnieść oczu. S tała blada i d rżąca obok niego i z p rzerażen iem p atrz ała na odpływ a jący prom. B yły to strasz n e chw ile dla teg o człow ieka. M acknell przeczuł, co się stało, chociaż nie zrozum iał teg o dokładnie, G dy pojaw ił się okopcony człow iek w zatłuszczonym u b ran iu i groził łop atą Szoberow i, k tó ry się chciał dostać na prom, p o licjan t doszedł do P en n a i szepnął m u. T o był N o rd h eim, k tó rem u pan pom ógł. A le Jo h n P en n nie był głupi. O n w łaśnie czekał na to p y tan ie i ze zdziw ieniem sp y tał się. N o rd h eim? A co to za jed en? * N ordheim, to zb ro d n iarz, k tó ry się rów nież zow ie Jo h n G ould odpow iedział M acknell o stro. ; Je st to ten, k tó reg o poszukujem y. A ch, w ięc ta k i dodał P en n ironicznie. Je st to człow iek w k u frze! T ak, łask aw y panie, jak m ało w iem, co się zn ajd u je w k ufrze, k tó ry był pilnow any przez pana, ta k sam o wiem, k to jest tam ten, k tó re g o w idzę po raz pierw szy. N ie jestem m ag i kiem, ani to w arzy szem zb ro d n iarzy, lecz jestem uczciw ym człow iekiem. A jeżeli pan m i nie w ierzy, to niech mi p an dowiedzie. M acknell nic n a to nie odpow ied ział; był przekonany, że P en n zaw i nił, że pom ógł N ordheim ow i zbiec. A le poniew aż tu szło o m ordercę, nie w olno m u było inaczej działać, w iec strzelił do N ordheim a tak, go nie z a b ić, lecz.tylko zranić aby N o rd h eim padł. M acknell i obcy w oźnica zaw ołali h u rra, a P en n, k tó rem u stra c h ścisn ął g ard ło, m io tał p rzek leń stw a. P rz e z kilka chw il zg ro m adzen i p a trz y li na prom, k tó ry znikł im w k ró tc e z oczu w m ro k u n ad ch o d zącej nocy. M acknell w siadł n a k o n ia P ro szę n aty ch m iast zaw ieźć k u fer do C olum bii zw rócił się do o b cego w oźnicy i p ro szę g o oddać w kom endzie policji. P ow iedzcie tam, coście w idzieli. A le pro szę prędko. W eźcie rów nież i to i oddajcie szefow i policji. M ożecie sobie zasłu ży ć na n ag ro d ę. Ja p o jad ę za p an em I W y rw a ł k a rtk ę z n o tesu, napisał coś tajn y m szyfrem, w ręczył to w o ź nicy i naglił go, ab y jak n ajp ręd zej pojechał. W ó z odjechał. P o m ó w im y jeszcze z tobą, p a nie P e n n! rzek ł do w łaściciela p ro m u, w siadł na kozioł i pojechał. Z aw ołaj go, on w jedzie w p ro st w b a g n o! rzek ła dziew czyna i zbladła. Z am iast odpow iedzi schw ycił ją za ram ię, i rzucił na ziem ię. A te ra z ja pom ów ię ż to b ą, d z ie w k o! zaw o łał gniew nie. P o w iedz mi, co ty o ty m w szy stk iem w iesz? K to b y ł te n człow iek, k tó ry skoczył do w o d y? O dpow iedz, bo jak nie, to jak B oga kocham, w rzu cę cię do rzeki. M illy zn ała w ściekły gniew sw ego ojca. D rżała o sw oje życie. L ito ści, ojcze, jestem tw o im d zieckiem! w ołała. Jeżeli zd rad ziłaś m nie dla ty ch obcych, to w ted y nie jesteś w ięcej m oim dzieckiem! k rzy czał jak opętan y, nie ro zu m iejąc, że sw oim k rz y kiem sam siebie zdradzał. P o d n ió sł bicz. M illy b ała się, że g d y pow ie praw dę, on ją uderzy, w ięc w o lała nie p rzy zn ać się. N ie, n ie! w ołała i podniosła ręce do góry. Ja o niczym nie w iem. Jeste m n ie w in n ą! K łam iesz, d z ie w k o! zaw ołał P en n. P ow iedz, k to był ten czło-, w iek? L ito ści, o jc z e! J a o niczym nie w ie m! p łak ała M illy. K o g o ś tu przyw iozła, o prócz tej pan i? N ik o g o nie przyw iozłam, ojcze, nikogo 1 P en n p atrz ał się z podełba na có r kę. Z daw ało m u się, że m ów i p ra w dę. A le ten człow iek? Czyś go nie sp o tk ała u niej? b ad ał dalej P en n sw o ją córkę. M illy m usiała k łam ać dalej. N ie, nie zn am teg o człow ieka tw ierdziła. N ie w iem, skąd się tu ta j w ziął. N ie, rzeczyw iście, nie w iesz? G niew P en n a pow oli m alał. Jest to b ard zo dziw ne, hm... m ów ił sam do siebie i o b ejrzał się. W s ta ń! ro zkazał jej. B lada i d rżąca M illy podniosła się. N a raz P en n uśw iadom ił sobie, że zan ad to mówił. D iablo głupia h isto ria! rzekł. N ie znałem w cale teg o człow ieka, chciałem m u się tylko przysłużyć. T e ra z okazuje się, że ten człow iek, k tó ry ta k elegancko w y stęp o w ał, pił przy śn iadaniu w ino, był zw y czajnym p rzestęp cą i w d o d atk u w ielkim zbro d n iarzem. I te ra z m ów ią, że jestem jego sojusznikiem. T a k płaci się człow iekow i za jego dobroć. A prócz teg o stra ta prom u, k tó ry najedzie m oże na jaką skałę i rozbije się. JJastąp iło o bopólne m ilczenie. ' S łuchaj, M illy! począł P en n n a now o, a głos jego b rzm iał łag o dnie. C zego chcesz, ojcze? zap y ta ła M illy. Cała ta sp raw a jest dla m nie b ard zo fataln a i m oże m ieć p rzy k re n astęp stw a, jeżeli się dow iedzą, że p osłałem cię z listem teg o obcego do C olum bii, abyś przyw iozła tę panią. B yłoby to b ard zo p rzy k re, a tybyś teg o nie chciała? N ie, o jcze> W ięc nie m ów o ty m nikom u. T ak, o jc z e! Gdyby cię ktoś zap y tał po co p o jech ałaś do C olum bii, to pow iesz, że dla zak u p u żyw ności. D o ty ch czas jeszcze n ik t nie zajrzał do naszej b ry czki. T a obca pani, k tó rej w cale nie znałaś, sp o tk ała cię na ulicy i p o p ro siła, ab y ś ją zab rała do prom u. W ięcej o niczym nie w iesz. C zy zro zu m iałaś? T ak, ojcze! * A to w łóż sobie do skarbonki. K u p ię ci rów nież now ą sukienkę. A te ra z ru szaj w drogę, pojedziem y p e w nie g o d zin ę dłużej, bo m usim y jechać p rzez bród. M usim y się dostać do dom u. Jo h n P en n w siad ł do bryczki. M illy schow ała sreb rn eg o d o lara do kieszeni. T eraz, g dy m inęła b u rza, p o ru szyło się w niej sum ienie. P o m y ślała o słodkiej, m ałej dziew czynce, k tó rą p o zo staw ił tu ta j gdzieś to w arzy sz Iren y. O czym a jej szukała. C zego się ta k w a h asz? C zego ta k u p a tru je sz? zapyta ł P en n z nieufnością. M yślę ó człow ieku, k tó ry w jechał w m oczary. odpow iedziała M illy. Cóż on nas obchodzi? rzek ł P en n su ro w y m tonem. N ie p y tał się m nie o dro g ę. P raw d o p o d o b n ie zna tu tejsze okolice, w ięc obejdzie m o c z a ry! A le chodź, pojedziem y. D ro g a jest długa i n iep rzyjem n a! dodał po chw ili. M illy w siad ła na b ryczkę. S erce jej biło g w ałto w n ie, ale m usiała u słu chać. U d erzy ła lekko k o n ia i p o jechali. M illy p rzez czas jazd y m ilczała, a P en n dalej m yślał o tej sp raw ie i o sk u tk ach, k tó r e 1 m o g ą w yniknąć. G dy oboje p rzyjech ali do dom u i, m ilcząc, zjedli kolację, P e n n rzekł do sw ojej c ó rk i: S łuchaj, M illy, jesteś b lad a i zm ęczona, d łu g a d ro g a do C olum bii znużyła cię. N ajlepiej idź do łó ż k a! Z am knij się w pokoju. G dy k to ś zap u k a do tw eg o pokoju, nie odzyw aj się. P rz e d e w szy stk im nie o tw ieraj. S podziew am się tej nocy n iep ro szonych gości! W ięc najlepiej będzie, g d y się w cale nie pokażesz. D o b ra noc! M illy b y ła b ard zo zadow olona, że m ogła u d ać się do sw ego pokoju. P odczas jazdy ro zm y ślała o stra sz n y ch w y p adkach n a p rzy stan i. S łyszała rów nież słow a, k tó re M acknell rzekł do jej o jc a : T o był m o rd erca G ould, a w yście m u pom ogli uciec. Z daw ało się, że p o licjan t m iał słuszność, g dy się ta k odezw ał do jej ojca. P o ra z p ierw szy p o zn ała p raw d ziw y c h a ra k te r sw ego ojca i zad rżała n a sam ą m yśl o tym. G dy poszła do sw ego p o k o ju i zam knęła drzw i za sobą na klucz, u- siadła n a krześle. W id o k z jej okna w ychodził n a p rz y sta ń i m im ow oli tam się p atrzała. M illy m yślała o zaginionym dziecku. P o lu b iła to dziecko, k tó re w ciąż w ołało m am u siu. M oże ^ pobiegło do dziew iczego lasu, w któ ry m były w ilki! Ą może wpąjgo do w ody! Z cichym o k rzykiem M illy skoczyła z k rzesła. P a trz a ła n a siebie, jak na p rzestępczynię. O n a jed n a w iedziała o ty m dziecku i p rz ez sw oje m ilczenie popełniła grzech. Jeżelib y to dziecko zginęło, ona b y łab y w in n a jego śm ierci i w razie g d y b y sp o tk ała tę kobietę, nie śm iałaby sp o jrzeć jej w oczy. M illy była dobra, uczciw a dziew czyna i jako tak a, pokazała się w obec Ire n y. M usiała n iestety sobie pow iedzieć, że ojciec jej m aczał ręce w u- cieczce m o rd ercy i w u p ro w ad zen iu ow ej pani. A g d y b y Ire n a nie w ró ciła, dziecko by się nie odnalazło. W ó w czas nie zn alazłab y n ig d y spokoju. N ie, koniecznie m usiała ra to w a ć dziecko! M usiała chociaż p o p ró b o w ać je u rato w ać. P o k ó j M illy był n a p arte rze. P o cichu o tw o rzy ła o k n o i w y d o stała się n a podw órze. W dom u p an o w ała cisza. Jeszcze ra z się o b ejrzała i pobieg ła w stro n ę rzeki. W sitow iu była u k ry ta łódka. W siad ła do niej i p rzep raw iła się n a d ru g i brzeg. P o dziesięciu m in u ta ch była n a m iejscu. Z now u u k ry ła łódkę i pośpieszyła na m iejsce, z k tó re g o zjaw ił się Szoller. ROZDZIAŁ 82. NOCNA WĘDRÓWKA. T y m czasem Ire n a, k tó ra w y sk o czyła z p ro m u na b rzeg, skierow ała się do m iejsca, k tó re jej opisał Szoller. N ie zn ała dro g i, ale w ciąż szła w jed n y m k ieru n k u, nie o d d alając się zb y tn io od rzeki. f * -i - rv -«w V łp -, **I,' ' L " T, i. 1.. ł >.. * Ä w ęd ró w k a była uciążliw a. N a około były m oczary, a stąp ać no nicti było b ard zo tru d n o. N o g i jej g rzęzły, to też m u siała w ciąż k rąży ć naokoło. W tak i sposób d o stała się do ciem neg o b o ru, k tó ry w nocy był stra sz ny. D zikie k o ty i psy b ieg ały w około. A od czasu do czasu dał się słyszeć cichy szm er p o d k ra d ającego się w ilka, albo syk żm ii. N a szczęście Ire n a poczuła w kieszeni rew o lw er, tak, że nie była zu pełnie b ezbro n n a. P o m im o to strach ją o g arn iał. P o ra z p ierw szy zn alazła się w w ielkiej, am ery k ań sk iej p u szczy. Z n u żo n a i zm ęczona, o m o k r y c h, pokaleczo n y ch n ogach, w porw an ej sukni i o ro zp u szco n y ch w łosach, w lok ła się dalej i dalej. N ie m iaia innego d ro g o w sk azu, jak te m oczary, a te ciąg n ęły się bez końca. A le m iłosc dla dziecka g n ała ją dalej. M ijały g o d ziny. Ju ż b y ła zrozpaczona, ale n a ra z sp o strzegła św iatło i zdaleka u jrzała rzekę. Ire n a poczuła się silniejszą. Ju ż niedaleko^ stąd była p rzystań. W ięk sz a część swej nocnej w ęd ró w ki odbyła. C oraz prędzej się p o su w a ła, znow u poczuła tw ard y g ru n t pod n ogam i. P o dw udziestu m in u tach doszła do rzeki. S ta m tą d u jrzała św iatło ; zbliżyła się do p rzy stan i. N a raz doznała p ierw szeg o ro z czarow ania. M iejsce było opuszczone, a ona ta k się spodziew ała sp o tk ać tu ta j w łaściciela dom u i innych. A m oże zabrali oni ze sobą L id d y? C hciała.w ołać, chociaż p rz e strz e ń była dosyć duża, ale nie m ogła, p o niew aż b y ła zb y t w yczerpana. C zy by k to słyszał? P o n iew aż M illy m iała zw yczaj u k ry w ania łó d k i w sitow iu, Ire n a nie m iała żadnej m ożności p rzed o stan ia się p rzez rzekę, w ięc dobiegła do p ag ó rk a, gdzie podobno Szoller pozo staw ił dziecko. (Ciąg dalszy nastąpi$.

5 SIEDEM GROSZY" Str. s PogiosKi o zniesieniu obozu w Berezie Woiewoda jlosteß~föiema foi ma iśi na emewąpirnwę Warszawa, Tel. wł. Dopiero obecnie wyszło na jaw, iż 9 grudnia delegacja rodzin osób izolowanych w Berezie Kartuskiej przyjęta była przez wicem arszałka Senatu, prof. Makowskiego i wicemarszałka Sejmu, Podoskiego. Delegacja przedstaw iła obu wicemarszałkom warunki życia więźniów w Berezie. Delegacja odniosła wrażenie, źe krok przez nią uczyniony nie będzie bezskutecznym. Jak wiadomo, obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej mieści się na terenie woiew. poleskiego, którego wojewodą jest p. Kostek-Biemacki. Ostatnio rozeszły się pogłoski, że płk. Kostek-Biernacki idzie wskutek poważnej choroby na em eryturę. Województwo poleskie ma objąć o- hecny starosta radomski Tramercourt, zbliżony przekonaniami do naprawiaczy, do których należy również senatorka Flesza rowa. Ponoć p. Tramercourt podziela noglad naprawiaczy w sprawie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. W Chinach wre Londyn, Tel. wł. Dziewięć samolotów rządu nankińskieno przeleciało ponad Sian-Fu, bombarduino wojska marszałka Czang-Sueh-Liangu, króre sypią szańce obronne wokół miasta. Famo miasto zostało oszczędzone, ponieważ nie chciano wystawiać na niebezpierzeństwo zakładników, których miejsce pobytu nie je st znane. Gubernatorowie prowincji Szantung, Kwantung, Hopei, Yunan, Szansi i Human nadesłali rządowi nankińskiemu deklaracje lojalności. Jak słychać, poza Sian-Fu spokój panuje w całym kraju. Lawina kamieni. P ary ż, Tel. wł. Koło G renoble nastąpiło katastro faln e o- Berwanie się skał. P o strom ym zboczu stoczyła się law ina k ilk a tysięcy sześcienych kam ieni i* ziemi, k tó ra pogrzebała czterech robotników, p ra cujących przy n ap ra w ie szosy. K olum na ra tunkow a zd o łała dokopać się do o fiar k a ta strofy. Gaz w kościele W ilno, Tel. wł. W skutek zepsucia się instalacji gazowej, gaz św ietlny przedostał się do kościoła u- tałw ersyteckiego św. Ja n a w W ilnie. N iebezpieczeństw o zostało spostrzeżone i w porę zlikw idow ane. N atom iast w sklepie z dew o cjonaliam i, zn ajd u jący m się w przybudów ce tego kościoła, zatru ła się gazem ekspedientka. Pom ocy udzieliło jej pogotow ie. Humo* TRAFIŁA KOSA NA KAMIEŃ Pan Sprytnicki przekonał się już kilkakrotnie na własnej skórze o nierzetelności bliźnich. Skradziono m u mianowicie trzy palta w jednym sezonie. Pan Sprytnicki kupił nowe palto, poszedł w nim do restauracji i przypiął do rękawa kartkę z napisem: W łaściciel tego palta jest chory na szkarlatynę. Gdy po godzinie wrócił pan Sprytnicki do szatni, nie znalazł już palta, lecz tylko kartkę, na której, ku swemu przerażeniu, przeczytał odpowiedź: Palto oddałem do dezynfekcji. Podpisu brakowało. RĘKAWICZKI Mój kochany I Rękawiczki są z dnia na dzień droższe! Moja żona innie formalnie rujnuje! Codziennie ma nowe zachcianki! Jest na to środek. Od czasu gdy na ten trick wpadłem, moja żona nie nosi więcej rękawiczek. Co ty zrobiłeś? Wydatek jednorazowy. Kupiłem jej kilkanaście potężnych pierścieni brylantowych! Poza tym warto zanotować pogłoski,,że niektórzy ministrowie z rządu premiera Slawoj-Sktadkowskiego inaczej zapatrują się na rolą obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, niż jego twórca b. premier Kozłowski. W szystkie powyższe fakty świadczyć mogą, że jesteśm y w przededniu decyzji w sprawie B erezy Kartuskiej. Śledzlwe e najazd na Myślenice ukończone beizte w styczniu Kraków, Tel. wł. Śledztwo w sprawie sprawców napadu na Myślenice, t. j. Doboszyósklego 1 jego towarzyszy jest prawie ukończone 1 będzie w najbliższych dniach zamknięte. Akt oskarżenia spodziewany jest w pierwszej połowie stycznia. Dwaj rolnicy. Albin I Andrzej Kudzlowle, którzy byli zasądzeni w I instancji za ukrywanie Doboszyńskiego w czasie pościgu, odpowiadali wczoraj w sądzie apelacyjnym. Andrzej Kudzia został uniewinniony a Albinowi obniżono karę do 18 miesięcy. Wielbi hydropian francuski zengiroegł ma MMmmtngMm Rio de Jan eiro, PAT. Rząd fran cusk i zaw iadom ił drogą rad io Nie tylko prasa, ale i m ieszkańcy stoli- w ą w szystkie statki, zn ajd u jące się n a m o cy B razylii są do głębi poruszeni zaginięciem wielkiego hydroplanu francuskiej linii istnieje obaw a, iż sam olot był zm uszony do rzu m iędzy Rio de Janeiro a D akarem, że lotniczej n a trasie Rio D akar. A parat ten planow ania na pełnym m orzu. Każdy ze Croix du S ud, trzym otorow iec, pilotow a statków, w ypływ ających z Rio, otrzym ał ta n y przez znakom itego lo tn ik a M erm oza, odbyw ał sw oją podróż nad oceanem po raz ki lotniskow iec O stm ark w yrzucił hydrok ą sam ą depeszę. D nia 8 bm. ran o niem iec 62-gi bez żadnego defektu. Pilot Mermoz plan, któ ry udał się natychm iast szlakiem, p rzelaty w ał n a nim ocean po raz 25-ty. Sam olot m iał w poniedziałek dnia 7 bm. po cześnie O stm ark podniósł kotw icę, aby jak i pow inien był przebyć Mermoz. Rów no północy w ylądow ać w D akarze, lecz do tej wziąć udział w poszukiw aniach fran cuskiego aparatu. pory nie przybył na m iejsce przeznaczenia. O statnią depeszę radiow ą w ysłał M ermoz dnia 7 bm., o godz. 10-tej rano, donosząc, źe znajduje się o 800 km n a południe od D akaru, źe m orze jest spokojne i źe jeden * trzech m otorów działa niezbyt regularnie. Od tej po ry w szelki słuch o aparacie zaginął. Ojciec św. wyzdrowiał Miasto Watykańskie, Tel. wł. Zdrowie Ojca św, z dniem każdym coraz wyraźniej poprawia się i obecnie uważać je można za całkowicie odzyskane. Bóle i zaburzenia lokalne ustąpiły, konieczny jest jednak dalszy odpoczynek. Ojciec św. przyjmuje obecnie nie tylko kardynała Pacelliego, z którym omawia sprawy bieżące, ale także załatwia z sekretarzami przywatnymi bardzo obszerną korespondencję prywatną. W piątek P a pież przyjął także arcybiskupa toledańskiego kardynała Goma'y Tomas, z którym rozmawiał o sprawach hiszpańskich. 180 P anie Ttiain?... Słucham panią. Czy m a p a n jak ie pow ody, by źle życzyć o j cu m em u? Nie m am żadnych! odpow iedział. I ja w to nie w ątpię 1 rzekła. Miałam jednak przez chwilę w rażenie, że p an usiłow ał dać m i odpowiedź w ym ijającą. N aturalnie om yliłam się i bardzo przep raszam p a n a za to niesłuszne pod ejrzenie. D aw id zacisnął zęby. Na m iejscu pani w strzym ałbym się jeszcze jak iś czas z odw ołaniem tych podejrzeń! ostrzegał. C hciałabym w idzieć w lu dziach sam e tylko dob re strony. ciągnęła dalej L etycja. Jak iż in te res m ógłby p an m ieć w tern, by zniszczyć m ego ojca?... Czy pan pozwoli, że pow tórzę m oje pytanie: zgadza się p an w ziąć z pow rotem akcje i oddać w zam ian weksle? W ątpię, odpowiedział T hain, czy pytanie p an i odpow iada życzeniom jej ojca. Niech pan polega na m oim zapew nieniu, ż* ojciec będzie b ard zo zadow olony. T h a in spoglądał w stronę dw o rk u swego w uja. Szczerość za szczerość, m iss Letycjo! rzekł po chw ili w ahania, W artość akcji pozostaje bez zm iany, a pom yślniejszych wieści o P lutonie niem a. J a k dotychczas, ojciec pani pom ylił się w sw oich r a chubach. Czy pani faktycznie życzyłaby sobie, abym zrobił ojcu p rezen t z czterdziestu tysięcy funtów? R aptem podniosła si P. Beck wygłosi ekspose w piątek Warszawa, (PAT) Wobec wyrażonego przez szereg senatorów życzenia, aby ekspose na temat polskiej polityki zagranicznej mogło być ogłoszone jeszcze przed świętami, co odpowiadało również intencji p. prezesa Rady Ministrów, p. minister spraw zagranicznych, porozumiał się z okazji dzisiejszego plenarnego posiedzenia z p. Marszałkiem Senatu. Zostało ustalone, źe p. minister Beck wygłosi swe ekspose w komisji spraw zagranicznych Senatu w piątek, dnia 18 bm. Nowe zarządzenie przeciw katolikom w Hiemczech Prezydent Kolonii wydał okólnik do wszystkich szkół swego okręgu, według którego godziny religll przewidziane w planie nauczania, nic mogą być przeznaczone na przyjmowanie Sakramentów św. Okólnik został wydany dlatego, że stwierdzono, iż w niektórych szkołach dzieci w czasie godzin, przeznaczonych na wykłady religii, szły na nabożeństwa i przyjmowały Komunię św. Okólnik przypomina, źe stwierdzanie, czy uczniowie brali udział w nabożeństwach szkolnych, jest we wszystkich szkołach zabronione. Ks. Edward przyjadzie do Polski? Wiedeń, Tel. wł. Wśród dziennikarzy międzynarodowych, uczestniczących w nieustannym pościgu za b. królem Edwardem, rozeszła się wczoraj sensa- cyjna pogłoska, iż ks. Windsor postanowił opuścić Austrię 1 zamierza wyjechać do Polski. Zamiar ten powstać miać w następstwie zaproszenia, wystosowanego do b. ' Ćróla prz*z pewnego arystokratę polskiego, który zaproponował b. królowi spędzenie kilku tygodni w swej rezydencji na Podkarpaciu, gdzie woiny będzie od natarczywej ciekawości ludzi. Prace komisy! sejmowych Ustawa a acfktonie TĘpnfcm p r a c ij TU WYCIĄĆ! W arszaw a, PAT. Dziś obradow ała sejm ow a kom isja pracy w obecności p. m inistra opieki społecznej Zyndram -K ościałkow skiego i podsekretarza stan u Jastrzębskiego. Po referacie posła W aszkiew icza p rzy jęto z pew nym i popraw kam i rządow y p ro jek t ustaw y o ochronie rynku pracy. P ro jekt ten przew iduje dwie zm iany obecnego stanu rzeczy w dziedzinie praw a o ochronie rynku pracy, a m ianow icie: a) przew iduje m ożność cofnięcia udzielonego już pracodaw cy zewolen ia n a zatrudnienie cudzoziem ca, o ile d alsze zatrudnienie m oże przynieść szkodę in teresom państw a, b) P rzew iduje w prow a dzenie specjalnego zew olenia n a p racę dla cudzoziemców, przebyw ających w Polsce od 1 stycznia 1922 r., któ re to zezw olenia dopiero zw aln iają ich pracodaw ców od p rzestrzegania rygorów, dotyczących zatru d n ienia cudzoziem ców. N astępnie po referacie posła Gardeckiego odbyła się d yskusja ogólna nad rządowym p rojektem ustaw y o u k ład ch zbiorowych w pracy..w dyskusji zabierało głos 10 mówców, a m. in. p. m in. K ościałkow ski. N astępne posiedzenie kom isji, pośw ięcone tem u projektow i, odbyć się m a w n ad chodzący poniedziałek. Ustawa o stanie wyjątkowym Warszawa, (PAT) Sejmowa komisja prawnicza rozpatrywała na dzisiejszym posiedzeniu w obecności premiera gen. Sławoj-Składkowskiego, rządowy projekt ustawy o stanie wyjątkowym. Projekt tej ustawy wzorowany jest na dotychczas obowiązujących przepisach i jedynie przepisy te dostosowuje do postanowień konstytucji. W wyniku obrad komisja przyjęła projekt tej ustawy w obu czytaniach, wprowadzając nieznaczne zmiany o charakterze tylko redakcyjnym, wzgl. kodyfikacyjnym, które nie zmieniają w niczym istoty projektu rządowego. 177 L ad y Letycja! zaw ołał, nie w ierząc w łasnym oczom. N iech p a n nie robi tak iej w ystraszonej m iny! ' poprosiła, w itając się z nim. Jak że tu ta j p ięk nie! P odał jej fotel i nalał jej filiżankę kaw y, k tó rą piła z w idoczną przyjem nością. T a lura, k tó rą nazyw am y kaw ą w M andeley, nie w ytrzym uje porów nania z tym nektarem! rzekła wesoło. Muszę tu kiedyś przyjść razem z ojcem. i Przyglądała się w zam yśleniu starym, pięknym drzew om, k tó re otaczały willę. W ydaje mi się, że już sto lal chyba tutaj, nie byłam. Czy p a n też m a zam iar m ęczyć ojca o re paracje? Wszystk'o, co potrzeba, zostało już zrobione tr- odpow iedział z uśm iechem. Dzięki Bogu! Z pew nością dziwi się pan, że przyszłam tu tak późno? B ynajm niej. W praw dzie nie spodziewałem się w izyty pani, ale te r a z, w ydaje m i się o -a całkiem naturalną. Ma pan rację. Gdy spacerow ałam po park u, przypom niałam sobie o pianie pańskiego ogrodu, więc przybiegłam. B ardzo p an i dziękuję, L etycjo! Jest jednak jeszcze inny pow ód m ej wizyty, chodzi m i m ianow icie o akcje, k tó re pan sprzedał ojcu. * O akcje naftow e Plutona? zapytał Thain. T ak! Ojciec nie m a p ra w a baw ić się w spekulacje, gdyż nie po siad a grosza, by p an u zapłacić

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

ollcja na miejscu zbrodni

ollcja na miejscu zbrodni Wydanie D f ( t o k I I. Wtorek l4-«o marca 1933 r. Hr. 73 D Z I E N N I K I L U S T R O W A N Y D L A W S Z Y S T K I C H O W S Z Y S T K I E M ollcja na miejscu zbrodni Zeznania funkcjonarjuszów policji

Bardziej szczegółowo

Sześć rządów hiszpańskich

Sześć rządów hiszpańskich Wydanie D Cena egzem pl. 10 gr. WIADOMOŚCI leświata-sensacyjne DOWIEŚĆ!.groszu J le d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM. Rok VI. Niedziela, dnia 28 listopada 1937 r. Nr. 328 Adwekettiumańskl

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

Groźna powódź w Łodzi «

Groźna powódź w Łodzi « Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG IEM PL.8 J U d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. g r o t x y ROK IV. PONIEDZIAŁEK, 18 -GO LUTEGO 1935 NR. 48 Bialska

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 42 (160) IV Jaradn, 22 października 1993 r. Cena 4.000 zl B ezd om n i w Jarocin ie J a ro cin ia n in R oku D o re d a k c ji n aszej G azety w p ły n ę ły p ie rw sze

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW Jarocińska NUMER 33 (97) 111 11 Jarocin, 8 sierpnia 1992~ 20 OOO W ID Z Ó W 3 6 0 Z E S P O Ł O W 4 2 0 0 N A P O L U N A M I O T O W Y M CENA 2000 zl ROCK AND ROLL UZDRAWIA Dzisiaj jest wreszcie noc tajemnicza,

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl

Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl Gazeta Jarocińska TY G O D N IK ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl LUZ BEZ LUZU Od ponad miesiąca oczekiwałam, ja k zresztą chyba większość jarociniaków, na

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo