Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia uwarunkowania prawne. Działania podejmowane przez Wykonawcę w trakcie świadczenia usług utrzymania, powinny być zgodne z zapisami: 1. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. nr 212, poz 1766) tj. : 1) spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów; 2) system powinien być wyposażony i wspomagany przez składniki sprzętowe i oprogramowanie: a) umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosownie do zakresu działania systemu stanowiącego przedmiot zamówienia; b) zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 205, poz. 1692). 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku, (Dz. U. Nr 214 poz. 1781), w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków Strona 1 z 16

2 technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz.1024). II. Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie 12-miesięcznej usługi utrzymania systemu informatycznego platformy erzoz. 1. Zapewnienie wymaganego sprzętu, oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz infrastruktury sieciowej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania. 2. Administrację na poziomie systemu operacyjnego a w szczególności: zakładanie i kasowanie kont użytkowników, zarządzanie kontami, uprawnieniami i dostępem do zasobów i usług, aktualizację systemu operacyjnego, zabezpieczenie systemu operacyjnego, tuning systemu operacyjnego pod kątem wymagań aplikacji, wykonywanie kopii zapasowych plików, konfigurowanie środowiska dla użytkowników, monitorowanie pracy systemu, instalacja oprogramowania, instalacja urządzeń, usuwanie awarii sprzętu. 3. Administrację backupami, na którą składają się wykonywanie i weryfikacja pełnej kopii danych po każdej zmianie Oprogramowania systemowego, Narzędziowego lub Oprogramowania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz dzienne kopie pełne składników zmiennych, do których zalicza się bazę danych, logi oraz katalogi domowe użytkowników. Kopie danych będą przechowywane w miejscu wydzielonym, innym niż serwerownia, nie narażonym na działanie czynników zewnętrznych takich np. jak silne pole magnetyczne. 4. Administrację bazą danych, na którą składają się nadawanie i odbieranie uprawnień do bazy danych, wykonywanie kopii bazy danych, okresowe kompaktowanie i defragmentację bazy danych, tuning motoru bazy danych. 5. Administrację środowiskiem sieciowym. Dostęp do zasobów systemu informatycznego platformy erzoz będzie zabezpieczony poprzez firewall (serwery zostaną umieszczone w strefie zdemilitaryzowanej i chronione będą zarówno od strony Internetu jak i sieci wewnętrznej). 6. Administrację infrastrukturą bezpieczeństwa w ramach, której zapewnione będzie przechowywanie haseł, monitorowanie logów systemowych pod kątem wykrycia nieuprawnionych prób dostępu. 7. Zapewnienie ochrony fizycznej centrów przetwarzania danych i środowiska eksploatacyjnego posiadającego co najmniej: a) podwójne zasilanie; Strona 2 z 16

3 b) redundantne łącza telekomunikacyjne; c) system klimatyzacyjny; d) system kontroli dostępu: wielostrefowy z identyfikacją; e) system Sygnalizacji Włamania i Napadu klasy SA3; f) system cyfrowej telewizji dozorowej; g) ochronę; h) systemy bezpieczeństwa pożarowego (System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, System automatycznego gaszenia gazem, Dźwiękowy System Ostrzegania); i) system BMS monitorowanie pomieszczeń serwerowni i trybu pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji wydzielonej; j) system zdalnego monitoringu i diagnostyki stanu technicznego poszczególnych urządzeń wydzielonej instalacji klimatyzacji; k) dodatkowy system monitorowania temperatury w pomieszczeniach serwerowi; l) system zasilania gwarantowanego pozwalający na ciągłą bezprzerwową pracę urządzeń przy zaniku zasilania miejskiego. 8. Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego platformy erzoz z sumą czasu niedostępności w ciągu roku nie większą niż 30 godzin, w tym nie większą niż 10 godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego. 9. Infrastruktura Teleinformatyczna udostępniona przez Wykonawcę będzie przygotowana do umożliwienia równoległej pracy 1000 Użytkowników Końcowych, w tym użytkowników korzystających z części ogólnodostępnej Oprogramowania. 10. Przerwy konserwacyjne wynikające z właściwości aplikacji lub funkcjonalności, będą ustalone w procesie przygotowania procedur eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z aplikacją i nie będą uwzględniane jako czas niedostępności. Za przygotowanie procedur eksploatacyjnych odpowiadają Kierownicy Projektu. 11. Prowadzenie procesów zarządzania incydentami oraz problemami, wspieranych poprzez narzędzia informatyczne, na podstawie sformalizowanej procedury zgodnej z metodyką ITIL lub równoważną. 12. Przerwy wymagane przez procedury backup-owe każdego dnia w godzinach :30 nie będą uwzględniane jako czas niedostępności. 13. Czas, w którym na wniosek Zamawiającego system informatyczny platformy erzoz będzie niedostępny, na potrzeby szacowania poziomu realizowanej dostępności będzie traktowany jako okres pełnej dostępności systemu informatycznego platformy erzoz. Strona 3 z 16

4 14. Strony dopuszczają dodatkowe przestoje w działaniu systemu informatycznego platformy erzoz związane np. z pracami serwisowymi takimi jak: awaria sprzętu, konieczność uaktualnienia oprogramowania itp. za zgodą Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 15. Czas, po którym dane i infrastruktura informatyczna obsługująca procesy biznesowe mają być odtworzone po awarii lub katastrofie i staną się dostępne dla końcowego użytkownika) poniżej 8 godzin. 16. Aktualność (wiek) danych, które zostaną wykorzystane w procesie odtwarzania po katastrofie) poniżej 24 godzin. 17. Zapewnienie zapasowego ośrodka przetwarzania danych 18. Opracowanie i modyfikowanie w zależności od potrzeb oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla zaprojektowanego i używanego systemu, przy uwzględnieniu postanowień Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z zapisami 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w związku z art. 2 ust. 2, art. 13 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 19. Wykonawca w ramach usługi utrzymania będzie wprowadzał zmiany w Oprogramowaniu polegające na dostosowaniu Oprogramowania do nowej wersji systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej. Dostosowanie Oprogramowania nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od wydania nowej wersji systemu lub przeglądarki internetowej. Jeżeli nowa wersja systemu operacyjnego została wydana przed realizacją umowy to Wykonawca zobowiązuje się dostosować Oprogramowanie w ciągu 3 miesięcy od daty realizacji umowy. 20. W przypadku zmian w certyfikatach istniejących przyjmuje się, że centrum certyfikacji uprzedzi o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem i w takim czasie Oprogramowanie powinno być dostosowane. W przypadku nowych centrów certyfikacji w ciągu do 6 miesięcy. 21. Usługa utrzymania systemu informatycznego platformy erzoz musi zostać uruchomiona w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. III. Utrzymanie hotline-u: 1. Usługi hotline-u będą świadczone w godzinach 09:00 16:00 w dniach poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strona 4 z 16

5 2. Do korzystania z hotline-u będą miały prawo wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, których lista zostanie przekazana Zamawiającemu. 3. Usługa hotline-u będzie świadczona telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, lub za pomocą fax-u. 4. Działalność hot-linu będzie dokumentowana raportem kwartalnym. 5. Zakres usługi hotline-u: a) przyjmowania zgłoszeń błędów; b) przyjmowanie zgłoszeń zmian; c) udzielanie informacji dot. obsługi Oprogramowania; d) informowanie o stanie obsługi zgłoszenia. IV. Obsługa zgłoszeń błędów. 1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego w okresie trwania Usługi Utrzymania systemu informatycznego platformy erzoz zobowiązany jest do dokonywania zmian w Oprogramowaniu w związku: a) z wykrytymi Błędami uniemożliwiającymi pracę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia w godzinach , w dniach poniedziałek piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. b) z wykrytymi Błędami utrudniającymi pracę w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 2. Zgłoszenia Błędów będą przyjmowane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną lub pod ustalonym numerem fax. Wzór zgłoszenia Błędu przedstawiony jest w Załączniku nr 7 do opz. Zgłoszenia przyjęte po godzinie traktowane będą jako przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. V. Uwagi: a) W przypadku pojawienia się nowej wersji oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej wersji oprogramowania z automatycznym przeniesieniem praw autorskich do przedmiotowego oprogramowania na Zamawiającego w terminie do 14 od podpisania umowy. b) Pliki oprogramowania źródłowego systemu informacyjnego stanowiącego podstawę do świadczenia usługi utrzymania systemu informatycznego platformy erzoz są własnością Zamawiającego. i zostaną udostępnione Wykonawcy na jego wniosek po Strona 5 z 16

6 podpisaniu z nim umowy na świadczenie usługi utrzymania systemu informacyjnego platformy erzoz. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 - Harmonogram płatności. Załącznik nr 2 - Struktura Projektu. Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru prac poszczególnych etapów. Załącznik nr 4 - Zasady prowadzenie hot-linu. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o powołaniu komitetu sterującego. Załącznik nr 6 - Definicje. Załącznik nr 7 Formularz zgłoszenia błędu. Załącznik nr 8 - Uwarunkowania formalne hot-linu. Załącznik nr 9 - Wymagania sprzętowe użytkowników końcowych Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Harmonogram płatności L p Etap prac Etap I Etap II Etap III Etap IV Zakres prac Etapu Utrzymanie systemu informatycznego Platformy erzoz Utrzymanie systemu informatycznego Platformy erzoz Utrzymanie systemu informatycznego Platformy erzoz Utrzymanie systemu informatycznego Platformy erzoz Podmiot realizujący Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Produkt Raport kwartalny Etapu I Raport kwartalny Etapu II Raport kwartalny Etapu III Raport kwartalny Etapu IV Termin realizacji 1 kwartał od rozpoczęcia świadczenia usługi 1 kwartał od zakończenia Etapu I 1 kwartał od zakończenia Etapu II miesięcy od zakończenia Etapu III Cena Netto Brutto Termin i zasady Płatności Po podpisaniu Protokołu odbioru Po podpisaniu Protokołu odbioru Po podpisaniu Protokołu odbioru Po podpisaniu Protokołu odbioru Okres usługi utrzymania (Etap I Etap IV) do rok Strona 6 z 16

7 Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Struktura Projektu 1. Stanowiska i zadania Nazwa stanowiska Podstawowe zadania Dyrektor Powołanie Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego. Projektu Nadzór ogólny nad przebiegiem realizacji projektu. Zatwierdzenie realizacji poszczególnych etapów projektu. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Kierownik Projektu Dyrektor projektu Kierownik Projektu Komitet Sterujący Akceptacja zgłoszeń zmian przed wysłaniem ich do Wykonawcy. Nadzór bieżący nad przebiegiem realizacji prac. Odbiór poszczególnych etapów projektu. Akceptacja zgłoszeń Błędów/Awarii przed wysłaniem ich do Wykonawcy. Uzgadnianie i modyfikacji harmonogramu realizacji zadań w ramach etapów Umowy. Przygotowanie propozycji procedury obsługi zgłoszeń Błędów i zgłoszeń zmian. Powołanie Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy. Nadzór ogólny nad przebiegiem realizacji projektu. Zatwierdzenie realizacji poszczególnych etapów projektu. Kierowanie i nadzór bieżący nad realizacją projektu. Zatwierdzanie realizacji poszczególnych zadań projektów. Uzgadnianie i modyfikacja harmonogramu realizacji zadań w ramach etapów Umowy. Przygotowanie propozycji procedury obsługi zgłoszeń Błędów/Awarii i zgłoszeń zmian. Proponowanie i uzgadnianie zmian w zapisach Umowy Nadzór ogólny nad przebiegiem realizacji projektu. Koordynowanie, kontrolowanie i ocena postępu prac związanych z realizacją Umowy. Rozpatrywanie i rozwiązywanie problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych wynikłych w toku realizacji Umowy. Ustalanie i modyfikacja szczegółowych harmonogramów realizacji kolejnych etapów Umowy. Uzgodnienie i zatwierdzenie procedury obsługi zgłoszeń Błędów/Awarii i zgłoszeń zmian. Uzgodnienie i zatwierdzenie formy i zakresu raportu z przebiegu prac w poszczególnych etapach Umowy Podejmowanie decyzji o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do raportu z realizacji etapu Umowy. 2. W skład Komitetu Sterującego będzie wchodzić od dwóch do czterech osób w tym m.in.: 1. Przedstawiciel kierownictwa CSIOZ lub osoba umocowana do decydowania o zmianach w zapisach Umowy. 2. Członek Zarządu..., lub osoba umocowana do decydowania o zmianach w zapisach Umowy. Strona 7 z 16

8 Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wzór protokołu odbioru etapów Zamawiający: z siedzibą w: PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU. (PEŁNA NAZWA ODBIERAJĄCEGO) (DOKŁADNY ADRES) którego reprezentuje:... (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) przyjmuje w dniu... od Wykonawcy:. (PEŁNA NAZWA WYKONAWCY) z siedzibą w: (DOKŁADNY ADRES) którego reprezentuje:... (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) Zamawiający stwierdza, że prace wykonane w ramach realizacji etapu są kompletne oraz spełniają wymagania umowy. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca zakończył realizację etapu... zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Miejsce...,. dnia... *) niepotrzebne skreślić. Strona 8 z 16

9 Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zasady prowadzenie hot-linu 1. W ramach prowadzenia Hostingu Wykonawca zapewnia w DataCenter: 1. Wymagany sprzęt, Oprogramowanie systemowe i Narzędziowe oraz infrastrukturę sieciową niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania z zastrzeżeniem p. 2 niniejszego Załącznika. 2. Administrację na poziomie systemu operacyjnego a w szczególności: zakładanie i kasowanie kont użytkowników, zarządzanie kontami, uprawnieniami i dostępem do zasobów i usług, aktualizację systemu operacyjnego, zabezpieczenie systemu operacyjnego, tuning systemu operacyjnego pod kątem wymagań aplikacji, wykonywanie kopii zapasowych plików, konfigurowanie środowiska dla użytkowników, monitorowanie pracy systemu, instalacja oprogramowania, instalacja urządzeń, usuwanie awarii sprzętu. 3. Administrację backupami, na którą składają się wykonywanie i weryfikację pełnej kopii danych po każdej zmianie Oprogramowania systemowego, Narzędziowego lub Oprogramowania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz dzienne kopie pełne składników zmiennych, do których zalicza się bazę danych, logi oraz katalogi domowe użytkowników. Kopie danych będą przechowywane w miejscu wydzielonym, innym niż serwerownia, nie narażonym na działanie czynników zewnętrznych takich np. jak silne pole magnetyczne. 4. Administrację bazą danych, na którą składają się nadawanie i odbieranie uprawnień do bazy danych, wykonywanie kopii bazy danych, okresowe kompaktowanie i defragmentację bazy danych, tuning motoru bazy danych. 5. Administrację środowiskiem sieciowym. Dostęp do zasobów Systemu informatycznego platformy erzoz będzie zabezpieczony poprzez firewall (serwery zostaną umieszczone w strefie zdemilitaryzowanej i chronione będą zarówno od strony Internetu jak i sieci wewnętrznej). 6. Administrację infrastrukturą bezpieczeństwa w ramach której zapewnione będzie przechowywanie haseł, monitorowanie logów systemowych pod kątem wykrycia nieuprawnionych prób dostępu, logowanie do sieci.. 7. Środki ochrony i środowisko eksploatacyjne posiadające co najmniej: a) podwójne zasilanie, b) redundantne łącza telekomunikacyjne, Strona 9 z 16

10 c) system klimatyzacyjny, d) system kontroli dostępu: wielostrefowy z identyfikacją, e) system Sygnalizacji Włamania i Napadu klasy SA3, f) system cyfrowej telewizji dozorowej, g) ochronę, h) systemy bezpieczeństwa pożarowego (System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, System automatycznego gaszenia gazem, Dźwiękowy System Ostrzegania), i) system BMS monitorowanie pomieszczeń serwerowni i trybu pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji wydzielonej, j) system zdalnego monitoringu i diagnostyki stanu technicznego poszczególnych urządzeń wydzielonej instalacji klimatyzacji, k) dodatkowy system monitorowania temperatury w pomieszczeniach serwerowi, l) system zasilania gwarantowanego pozwalający na ciągłą bezprzerwową pracę urządzeń przy zaniku zasilania miejskiego. 8. Prowadzenie procesów zarządzania incydentami oraz problemami, wspieranych poprzez narzędzia informatyczne, na podstawie sformalizowanej procedury. Mają one być zgodne z metodyką ITIL lub równoważną. 9. Zapewnienie Funkcjonowania Systemu informatycznego platformy erzoz z sumą czasu niedostępności w czasie świadczenia usługi nie większą niż 30 godzin, w tym nie większą niż 10 godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego. 10. Infrastruktura Teleinformatyczna udostępniona przez Wykonawcę będzie przygotowana do umożliwienia równoległej pracy m.in Użytkowników Końcowych, w tym użytkowników korzystających z części ogólnodostępnej Oprogramowania. 11. Przerwy konserwacyjne wynikające z właściwości aplikacji lub funkcjonalności, będą ustalone w procesie przygotowania procedur eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z aplikacją i nie będą uwzględniane jako czas niedostępności. Za przygotowanie procedur eksploatacyjnych odpowiadają Kierownicy Projektu. 12. Przerwy wymagane przez procedury backup-owe każdego dnia w godzinach :30 nie będą uwzględniane jako czas niedostępności. 13. Czas, w którym na wniosek Zamawiającego system informatyczny Platformy erzoz będzie niedostępny, na potrzeby szacowania poziomu realizowanej dostępności będzie traktowany jako okres pełnej dostępności systemu informatycznego Platformy erzoz. Strona 10 z 16

11 14. Strony dopuszczają dodatkowe przestoje w działaniu systemu informatycznego Platformy erzoz związane np. z pracami serwisowymi takimi jak: awaria sprzętu, konieczność uaktualnienia oprogramowania itp. za zgodą Kierownika Projektu na wniosek Wykonawcy. 15. Czas, po którym dane i infrastruktura informatyczna obsługująca procesy biznesowe mają być odtworzone po awarii lub katastrofie i staną się dostępne dla końcowego użytkownika) poniżej 8 godzin. 16. Aktualność (wiek) danych, które zostaną wykorzystane w procesie odtwarzania po katastrofie) poniżej 24 godzin. 17. Opracowanie i modyfikowanie w zależności od potrzeb oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla zaprojektowanego i używanego systemu, przy uwzględnieniu postanowień Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z zapisami 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w związku z art. 2 ust. 2, art. 13 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Strona 11 z 16

12 Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wzór oświadczenia o powołaniu komitetu sterującego OŚWIADCZENIE O POWOŁANIU KOMITETU STERUJĄCEGO Zgodnie z umową Nr... zawartą w Warszawie, w dniu... pomiędzy: Zamawiający:.. (PEŁNA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO) z siedzibą w:... (DOKŁADNY ADRES) którego reprezentuje:... (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) Wykonawca:. (PEŁNA NAZWA WYKONAWCY) (DOKŁADNY ADRES) którego reprezentuje:... (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) powołują Komitet Sterujący w którego skład wejdą przedstawiciele stron: Przedstawiciele Zamawiającego,: Przewodniczący Komitetu Członek Komitetu oraz przedstawiciele Wykonawcy: Wiceprzewodniczący Komitetu Członek Komitetu Osoby wchodzące w skład Komitetu Sterującego będą odpowiedzialne za bezpieczną i terminową realizację umowy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Warszawa,. dnia... Strona 12 z 16

13 Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Definicje. Kod źródłowy komendy i instrukcje użyte przez programistów do wytworzenia Oprogramowania. Hosting Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług informatycznych dotyczących obsługi i utrzymania sprawności Infrastruktury Teleinformatycznej Platformy erzoz zgodnie z Załącznikiem nr 5. Błąd Działanie odebranego Oprogramowania niezgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji oprogramowania systemu informatycznego Platformy erzoz. Użytkownicy końcowi Pracownicy organów rejestrowych i Zakładów Opieki Zdrowotnej pracujący bezpośrednio z systemem informatycznym Platformy erzoz. Dostępność Czas, w którym Użytkownicy Końcowi będą mogli nawiązać połączenie i korzystać z Oprogramowania na zasadach i w zakresie określonym w Umowie. Ustalone przez Strony przestoje traktowane są jako czas, w którym system informatyczny Platformy erzoz jest dostępny. Platforma erzoz Oprogramowanie Systemu erzoz oraz systemu informatycznego Platformy. Udostępnienie on-line Przedsiębiorcom Usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej erzoz wraz z systemem szkoleń elektronicznych elearning, dane zgromadzone w wyniku działania Oprogramowania oraz Infrastruktura Teleinformatyczna służąca do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej i składaniem wniosków rejestrowych Oprogramowanie Oprogramowanie systemu informatycznego Platformy erzoz. Infrastruktura Całość sprzętu, oprogramowania Standardowego, udostępnianego w Teleinformatyczna ramach usługi Hostingu, niezbędna do udostępniania Zamawiającemu funkcji realizowanych przez system informatyczny Platformy erzoz. Administrator Centralny Osoba lub osoby wskazane przez Zamawiającego pracujące z systemem informatycznym Platformy erzoz w zakresie obsługi słowników, zakładania kont i nadawania uprawnień Użytkownikom Końcowym. Umowa Niniejsza umowa Oprogramowanie Standardowe Oprogramowanie Standardowe oznacza programy lub biblioteki programistyczne w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim. Korzystanie z Oprogramowania Standardowego regulują odpowiednie umowy licencyjne, wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia Usługi Utrzymania i niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania. Usługa utrzymania Jest to utrzymanie i administrowanie Infrastrukturą Teleinformatyczną Platformy erzoz na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy, utrzymanie hotline-u na zasadach określonych w tym załączniku. Formularz zgłoszenia błędów stanowi załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia, który jest jednocześnie załącznikiem nr 7 do umowy. Zamawiający nie dostarcza licencji na Oprogramowanie Standardowe. Sposób odpowiedniego oprogramowania zapewniającego prawidłowe działanie systemu informatycznego Platformy erzoz należy wyłącznie od Wykonawcy. Strona 13 z 16

14 Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia FORMULARZ ZGŁOSZENIA BŁĘDU Nazwa klienta / organ rejestrowy Miejscowość (lokalizacja) Data, godzina zgłoszenia Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Telefon kontaktowy Nazwa systemu Objawy (komunikat, nr błędu) Lista załączników i forma przekazania załączników Rodzaj zgłoszenia Błąd uniemożliwiający pracę Błąd utrudniający pracę Podpis zgłaszającego Ostateczne wersja Formularza Zgłoszenia błędu zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą przez kierowników projektu. Strona 14 z 16

15 Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Uwarunkowania formalne hot-linu 1. Usługi hotline u będą świadczone w godzinach 09:00 16:00 w dniach poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Do korzystania z hotline u będą miały prawo wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, których lista została przekazana Zamawiającemu. 3. Usługa hotline u będzie świadczona telefonicznie pod numerem, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem lub za pomocą fax-u o nr. 4. Raporty okresowe z działalności hotline u będą stanowiły fragment raportu kwartalnego. 5. Zakres usługi hotline u: - przyjmowanie zgłoszeń błędów, - przyjmowanie zgłoszeń zmian, - udzielanie informacji dot. obsługi Oprogramowania, - informowanie o stanie obsługi zgłoszenia. Strona 15 z 16

16 Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wymagania sprzętowe użytkowników końcowych Użytkownicy końcowi oraz Administrator Centralny muszą mieć dostęp co najmniej do: 1. Komputera klasy PC wyposażonego w: a. system operacyjny MS Windows dla komputerów biurowych (XP, Vista) lub równoważny; b. przeglądarkę MS Internet Explorer (7 lub 8 w wersji 32 bitowej) lub równoważną. 2. Internet o przepustowości co najmniej 256 kb/s. Strona 16 z 16

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Zał. nr 2 do zawiadomienia o kontroli Kwestionariusz dotyczący działania teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Poz. Obszar / Zagadnienie Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Zabrze, 1 czerwca 2015 r. Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić ofertę na świadczenie usług dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. SEPI umożliwia między innymi: a) składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg)

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) Warszawa, dn. 10.04.2006 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...3 2. DOKUMENTACJA SZCF...3 3. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wymiany zasobów danych informacji przestrzennej w sieciach teleinformatycznych Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A.

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 146/34/17 z dnia 29 maja 2017 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 3 do umowy nr 16/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII WORTALU PSZ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE WORTALEM PSZ 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania platformą

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO 1 Plan prezentacji: Przepisy określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych promu nabywcy Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia... zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 1. Postanowienia ogólne

Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2015 Burmistrza Barcina z dnia 26 marca 2015 r. Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116515-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2015/S 066-116515 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 22 667 17 04 lub 05, fax 22 667 17 33 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD <-> TBD

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD <-> TBD Ul. Zielona 18,05-090 Raszyn tel. 22 7207719 fax 22 2128752 www.mainframe.pl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD TBD Raszyn, wrzesień 2010 Wersja 1.0.0 --- Strona 1 z 10 --- Spis Treści 1. Funkcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo