Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata 1/8 oraz dostarczenie licencji Oracle. 2. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy dotyczące parametrów rozbudowy platformy sprzętowej wraz z oprogramowaniem należy odczytywać, jako parametry minimalne. 3. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych, jednakże produkt równoważny do wymaganego przez Zamawiającego produktu musi spełniać kryteria równoważności określone w Wymaganiach dla rozbudowy platformy sprzętowosystemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 rozwiązanie równoważne, w załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz techniczny. II. Rozbudowa platformy sprzętowo systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 do Exadata X3-2 1/4 1. W ramach rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 do Exadata X3-2 1/4 Wykonawca dokona: a) bilansu otwarcia, polegającego na inwentaryzacji zasobów platformy Exadata (CPU, RAM, zasoby dyskowe, IOPS), w tym średniej utylizacji tych zasobów, uruchomienie oraz analiza raportu exacheck, przegląd plików logów, raportów z uruchomionych baz danych, przygotowanie potencjalnych akcji naprawczych, b) opracowania projektu rozbudowy oraz szczegółowego harmonogramu prac rozbudowy i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji. Ewentualne niezbędne zdaniem wykonawcy okna serwisowe będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, c) rozbudowy platformy sprzętowo systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 do Oracle Exadata X3-2 1/4. Rozbudowa platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 nie może naruszać posiadanej przez Zamawiającego gwarancji na elementy sprzętowe oraz licencjonowania oprogramowania określonego w pkt.iii.1, d) konfiguracji parametrów platformy sprzętowo-systemowej, uwzględniając wymagania infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego (czynności te muszą być przeprowadzone w sposób bezpieczny dla obecnie wykorzystywanych w tym środowisku baz danych i danych, nie mogą powodować zmiany konfiguracji sieciowej platformy, zmiany konfiguracji backupu baz danych, zwiększenia obciążenia podłogi technicznej serwerowni Zamawiającego). 2. czynności, o których mowa w pkt. 1 muszą być wykonane przez inżynierów serwisowych, posiadających co najmniej jeden z certyfikatów: Oracle Exadata Database Machine 2014 Certified Implementation Specialist (1Z0 485) lub Oracle Exadata X3 Administration (1Z0-027). 1

2 III. Zasoby platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 będące w posiadaniu Zamawiającego. 1. W ramach platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 Zamawiający, użytkuje następujące licencje: Lp. Produkt Metryka Ilość 1 Oracle Database Enterprise Edition Processor 8 2 Partitioning Processor 8 3 Real Application Clusters Processor 8 4 Advanced Security Processor 8 5 Data Integrator and Application Adapter for Data Integration Processor 8 6 Oracle Advanced Analytics Processor 8 7 Oracle Exadata Storage Server Software Disk Platforma sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 będąca w posiadaniu Zamawiającego zawiera między innymi (wymieniono jedynie elementy kluczowe dla rozbudowy platformy): - 2 serwery bazodanowe wyposażone w procesory zawierające w sumie 16 aktywnych rdzeni, 4 dyski po 300 GB RPM na każdy serwer, - 3 serwery storage wyposażone w procesory zawierające w sumie 18 aktywnych rdzeni, 6 aktywnych dysków po 3TB, RPM na każdy serwer. 3. Informacja o pełnej konfiguracji sprzętowej platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8 dostępna jest pod adresem 4. Zamawiający posiada aktualną umowę asysty technicznej Oracle Premier Support for Systems na platformę sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 1/8. IV. Dostawa licencji uzupełniających Oracle 1. Wykonawca, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami licencyjnymi producenta sprzętu Oracle Exadata X3-2 1/4 dostarczy Zamawiającemu licencje uzupełniające Oracle odpowiednio do zwiększonych rozbudową fizycznych parametrów procesorów i dysków, z uwzględnieniem licencji już posiadanych przez Zamawiającego. 2. W zakresie dostawy licencji uzupełniających Wykonawca dostarczy następujące produkty: Produkt Metryka Ilość Oracle Database Enterprise Edition Processor 8 Partitioning Processor 8 Real Application Clusters Processor 8 2

3 Advanced Security Processor 8 Data Integrator and Application Adapter for Data Integration Processor 8 Oracle Advanced Analytics Processor 8 Tuning Pack Processor 16 Diagnostic Pack Processor 16 Oracle Exadata Storage Server Software Disk W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca w ofercie przedstawi listę proponowanych produktów równoważnych wraz z precyzyjnym wyspecyfikowaniem nazwy producenta i modelu oferowanego produktu. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat potwierdzający udzielenie licencji. 5. Dostarczone licencje muszą zapewnić zgodność licencyjną z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami wymienionymi w pkt. III Warunki licencjonowania produktów wymienionych w pkt. III.1 znajdują się pod adresem V. Warunki gwarancji dla platformy sprzętowo-systemowej i oprogramowania. 1. W ramach zamówienia wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie rozbudowanej części platformy sprzętowo-systemowej Oracle Exadata X3-2 na okres minimum 12 miesięcy oraz zapewni obsługę zgłoszeń związanych z eksploatacją tego środowiska. 2. W celu realizacji usług wymienionych w pkt. V.1 wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii, błędów, konsultacji przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu (24/7). Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu stosowne informacje, takie jak całodobowy nr telefonu, adres strony internetowej systemu zgłaszania awarii i problemów (Wykonawca zapewni przynajmniej jeden numer telefonu do zgłaszania awarii i błędów). 3. Reakcję na zgłoszenia krytyczne (SLA) maksymalnie do.. godzin(y) (zostanie uzupełnione na podstawie oferty). 4. Przez zgłoszenie krytyczne należy rozumieć zgłoszenie, wynikające z braku dostępności funkcjonalności systemów teleinformatycznych, spowodowane uszkodzeniem sprzętu rozbudowanej platformy sprzętowo-systemowej. O krytyczności zgłoszenia decyduje Zamawiający. 5. Wykonawca zapewni świadczenie gwarancji zgodnie z następującymi warunkami: a) udostępnianie aktualizacji produktów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym, b) udostępnianie skryptów rozszerzających, c) certyfikacja dla nowych produktów/wersji produktów innych firm, 3

4 d) udostępnianie wersji produktów i technologii obejmujących ogólne wersje serwisowe oraz wersji programów zawierających nowe funkcje i aktualizacje dokumentacji dostępnych w formie elektronicznej, e) udostępnianie aktualizacji programów, poprawek i alarmów dot. zabezpieczeń dla oprogramowania zintegrowanego ze sprzętem (włączając zintegrowane opcje oprogramowania), f) umożliwienie zdalnej instalacji oprogramowania zintegrowanego ze sprzętem (wraz ze zintegrowanymi opcjami oprogramowania); g) zapewnienie całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie elektronicznej lub telefonicznej, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, w języku polskim oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku angielskim, h) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych, poprawek programistycznych oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jak też świadczenia wsparcia architektonicznego przez przedstawicieli producenta oprogramowania z zakresu optymalnego wykorzystania licencjonowanych technologii, i) zapewnienie dedykowanego koordynatora zobowiązań gwarancyjnych opiekun środowiska odpowiedzialny za realizację gwarancji i kwartalne przeglądy jej realizacji, j) zapewnienie doradztwa technicznego i rekomendacji dotyczących eksploatacji, konfiguracji i sposobu użycia produktów wymienionych w pkt. IV.2. k) zapewnienie prawa do korzystania z know-how i najlepszych praktyk producenta sprzętu i oprogramowania, l) dostęp do zaawansowanej diagnostyki konfiguracji wykonywanej na poziomie kodu oprogramowania przez wykwalifikowany personel serwisowy producenta; m) transfer wiedzy raz na kwartał w formie warsztatów; należy przez to rozmieć jednodniowe warsztaty (1 dzień warsztatów oznacza 8 godzin, w przedziale 8:15-16:15 w dni robocze), w czasie których zostanie przekazana Zamawiającemu wiedza dotyczącą eksploatacji rozbudowanej platformy sprzętowo-systemowej, w szczególności: i ii iii iv optymalizacja baz danych, w tym wykorzystanie funkcjonalności silnika bazy danych, przegląd nowych funkcjonalności platformy sprzętowo-systemowej, diagnozowanie problemów z działaniem i wydajnością platformy, zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych działających platformy sprzętowo-systemowej. Szczegółowy zakres tematyczny wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trybie roboczym. 6. W ramach gwarancji wykonawca dostarczy nośniki, na których zapisane są najnowsze, udoskonalone, rozpowszechniane wersje oprogramowania, o którym mowa w pkt. IV.2, w terminie do 3 dni liczonych od daty otrzymania przez wykonawcę zapotrzebowania 4

5 Zamawiającego na wskazaną przez Zamawiającego wersję produktu. Zapotrzebowanie musi zostać złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że udostępni pod adresem strony internetowej.. dla Zamawiającego, odpowiednie pliki do pobrania, zawierające rozpowszechniane wersje oprogramowania, poprawki, aktualizacje, nowe wersje oprogramowania niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producenta oprogramowania. 8. W przypadku braku możliwości pobrania plików ze wskazanej przez wykonawcę strony internetowej, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawek, aktualizacji, /nowych wersji na elektronicznych nośnikach informacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania żądania zgłoszonego przez Zamawiającego na nr tel/fax.. lub pocztą elektroniczną na adres.. podając nazwę i wersję produktu, nazwę i wersje platformy, nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz adres dostarczenia. 9. W przypadku stwierdzenia w okresie realizacji umowy oraz trzech miesięcy po jej zakończeniu defektu nośnika, na którym dostarczono oprogramowanie, wykonawca bezpłatnie wymieni taki nośnik na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o stwierdzonej wadzie. 10. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy oprogramowania na nośnikach DVD i CD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 11. W przypadku wymiany nośników danych (dyski twarde, flash) spowodowanej ich awarią, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. 5

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo