Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /271/IN / /_370/145/2013/44 UNP: znak sprawy TZ/370/75/13 Warszawa, dnia r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali specyfikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS. Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następującej odpowiedzi: Pytanie nr 1 Dotyczy Załącznik nr 2 do SWIZ Wzór Umowy ZAŁĄCZNIK 7 Formularz cenowy, str. 152 (oraz Wzór umowy, str. 22) Prosimy o potwierdzenie, że nowe komponenty oprogramowania monitorowania instalowane i konfigurowane w ramach Usług dodatkowych wsparcie w rozwoju SMU, będą instalowane na platformie sprzętowo-systemowej Zamawiającego i Zamawiający dostarczy wymagane licencje m.in. systemowe, bazodanowe, aplikacyjne. Odpowiedź nr 1 Formularz Cenowy stanowi obecnie Rozdz V Załącznika nr 1 do SIWZ Oferta. Zamawiający potwierdza, że nowe komponenty oprogramowania monitorowania będące częścią przedmiotu niniejszego zamówienia będą instalowane na platformie sprzętowo-systemowej Zamawiającego. Od Wykonawcy Zamawiający oczekuje jedynie dostarczenia licencji zgodnie ze szczegółową specyfikacją oprogramowania, zawartą w formularzu cenowym stanowiącym Punkt V Załącznika nr 1 do SIWZ Oferta. Pytanie nr 2 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt III, str. 166 (oraz Wzór umowy, str. 43) : (22) faks: (22)

2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada licencję bazową: Sentry Software Monitoring and Analytics for BMC ProactiveNet Performance Management - Base License. Na fakt posiadania takiej licencji wskazuje posiadanie przez Zamawiającego licencji: Sentry Software High Availability and Backup Monitoring and Analytics for BMC ProactiveNet Performance Management Odpowiedź nr 2 Zamawiający informuje, że nie posiada licencji Sentry Software Monitoring and Analytics for BMC ProactiveNet Performance Management - Base License. Pytanie nr 3 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt V, str. 176 (oraz Wzór umowy, str. 133) Prosimy o podanie dotychczasowych statystyk dot. incydentów z podziałem na liczbę i kategorię zgłaszanych incydentów w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Odpowiedź nr 3 Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi obecnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy. Zamawiający informuje, że nie posiada statystyk dotyczących incydentów z okresu 24 miesięcznego. Poprzednia umowa na utrzymanie SMU obowiązywała krócej niż 24 miesiące. Poniżej przedstawiamy zestawienie incydentów z podziałem na kategorię od stycznia 2012 do stycznia 2013 nadmieniając, że w poprzedniej umowie zastosowano inną kategoryzację incydentów oraz brak limitów dla poszczególnych kategorii. Kategoria sty- lut- kwi- maj- cze- lip- sie- wrz- paź- lis- gru- sty Podstawowy Podwyższony Priorytetowy Suma

3 Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt V, str. 176 (oraz Wzór umowy, str. 133) Prosimy o podanie definicji/sposobu kategoryzacji incydentów dla poziomów podstawowego i priorytetowego metryki US_ODI. Odpowiedź nr 4 W części A. Zakres oraz sposób realizacji usług wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Punkt I zostały dodane dwie definicje o następującym brzmieniu: Poziom priorytetowy system lub istotna jego część nie funkcjonuje lub jest istotnie ograniczona, dane produkcyjne zostały uszkodzone lub są niedostępne. Brak możliwości korzystania z systemu. Poziom podstawowy incydent nie jest incydentem priorytetowym, usterka nie powoduje przerw w działaniu, lub dostępie do danych produkcyjnych, sytuację da się opanować tymczasowo, wykorzystując środki zastępcze, nietypowe zachowanie się produktu, funkcjonalność niezgodna z dokumentacją, problemy z wydajnością. Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt VII 8.4, str. 193 Prosimy o potwierdzenie, że obsługa incydentów dotyczących monitorowania Systemów Mainframe (rodzina BMC MainView) wykraczają poza zakres usług serwisowych realizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedź nr 5 Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi obecnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy. Zamawiający informuje, iż obsługa incydentów w ramach wykonywania Umowy na Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS będzie dotyczyła środowiska Systemu Monitorowania Usług. W ramach planowanej Umowy na Dostawę licencji wraz z

4 opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS nie planuje się obsługi incydentów dotyczących oprogramowania z rodziny BMC MainView. Pytanie nr 6 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 8, str. 213 Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane incydenty mogą dotyczyć również platformy raportowoanalitycznej. Odpowiedź nr 6 Zamawiający informuje, iż obsługa incydentów w ramach wykonywania Umowy na Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS będzie dotyczyła również platformy raportowo-analitycznej, która jest jednym z komponentów SMU. Pytanie nr 7 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt 8, str. 213 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i będzie posiadał wsparcie producenta dla platformy BO w czasie trwania Umowy. Odpowiedź nr 7 Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada wsparcia producenta dla platformy BO. Planowane jest uruchomienie postępowania (prace już w toku) mającego na celu pozyskanie takiego wsparcia z planowanym terminem zawarcia umowy w lipcu 2014r. Pytanie nr 8 Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Punkt VIII, str. 267 (oraz Wzór umowy, str. 122)

5 Prosimy o potwierdzenie, że spis minimalnych wymagań w zakresie monitorowania MS SharePoint dotyczy licencji dostarczonych w ramach wymagania zapisanego w Załącznik nr 5, Punkt II, str Odpowiedź nr 8 Zamawiający potwierdza, iż podane wymagania w Załączniku nr 5, zgodnie z PZP dotyczą jedynie przedmiotu zamówienia, a więc w tym przypadku licencji, które mają być dostarczone w ramach Umowy na Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS. Pytanie nr 9 Dotyczy Załącznik nr 8 do SIWZ Test Przedmiotu Zamówienia, str. 277 Czy Zamawiający zakłada możliwość sprawdzenia aktualności i poprawności współdziałania zainstalowanych komponentów przez Wykonawcę w czasie do 30 minut, przed przystąpieniem do Testu (implementacji)? Brak uwag Wykonawcy oznaczałby potwierdzenie poprawności działania udostępnionego środowiska i rozpoczęcie odmierzania czasu. Odpowiedź nr 9 Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi obecnie Załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający nie zakłada możliwości sprawdzania aktualności i poprawności współdziałania zainstalowanych komponentów przez Wykonawcę przed przystąpieniem do testów. Niedostępność (awaria) sprzętu lub oprogramowania wchodzącego w skład udostępnionego na potrzeby przeprowadzenia testu środowiska nie będzie miało negatywnego wpływu na ocenę testu. Test będzie kontynuowany po usunięciu awarii, a na okres awarii czas przeprowadzenia testu będzie zatrzymany. Pytanie nr 10 Dotyczy Załącznik nr 8 do SIWZ Test Przedmiotu Zamówienia, str. 277 Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie niedostępności (awarii) sprzętu lub oprogramowania oznacza brak

6 możliwości uruchomienia lub znacznego spowolnienia działania przynajmniej jednego elementu programowego (warstwy systemowej i aplikacji) w udostępnionym środowisku. Odpowiedź nr 10 Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi obecnie Załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający informuje, iż pojęcie niedostępność (awaria) sprzętu lub oprogramowania wchodzącego w skład udostępnionego na potrzeby przeprowadzenia testu środowiska oznacza brak możliwości uruchomienia lub znacznego spowolnienia przynajmniej jednego elementu programowego zapewnionego przez Zamawiającego (warstwy systemowej i aplikacji) w udostępnionym środowisku. Pytanie nr 11 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ Test Integracyjny Przedmiotu Zamówienia, str. 285 Czy Zamawiający zakłada możliwość sprawdzenia aktualności i poprawności współdziałania zainstalowanych komponentów przez Wykonawcę w czasie do 30 minut, przed przystąpieniem do Testu (implementacji)? Brak uwag Wykonawcy oznaczałby potwierdzenie poprawności działania udostępnionego środowiska i rozpoczęcie odmierzania czasu. Odpowiedź nr 11 Zapisy zawarte w Rozdz. II SIWZ dotyczące zastrzeżenia możliwości przeprowadzenia testu integracyjnego przedmiotu zamówienia zostały wykreślone. Tym samym udzielenie odpowiedzi dotyczącej testu integracyjnego, o którym mowa powyżej staje się bezzasadne. Pytanie nr 12 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ Test Integracyjny Przedmiotu Zamówienia, str. 285 Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie niedostępności (awarii) sprzętu lub oprogramowania oznacza brak możliwości uruchomienia lub znacznego spowolnienia działania przynajmniej jednego elementu programowego (warstwy systemowej i aplikacji) w udostępnionym środowisku.

7 Odpowiedź nr 12 Zapisy zawarte w Rozdz. II SIWZ dotyczące zastrzeżenia możliwości przeprowadzenia testu integracyjnego przedmiotu zamówienia zostały wykreślone. Tym samym udzielenie odpowiedzi dotyczącej testu integracyjnego, o którym mowa powyżej staje się bezzasadne. Pytanie nr 13 Czy dla wykazania doświadczenia osób mających realizować zamówienie (strona 274, załącznik nr 7 punkt 1 podpunkty a,b,c) wystarczające jest złożenie oświadczenia? Odpowiedź nr 13 Załącznik nr 7 do SIWZ stanowi obecnie Załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający informuje, iż dla wykazania doświadczenia, należy przedłożyć wypełniony wykaz osób ( ) zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium wyznaczony na r. nie ulega zmianie

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-246/2012 Warszawa, dn. 21.03.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz:

Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz: PROGRAM REGIONALNY NARODOWA Sl"RATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miasto Opole Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo