Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe"

Transkrypt

1 (obowiązuje od ) Uchwała Zarządu Nr 7/4/2015 z dnia r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 20

2 Spis Treści... 2 Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji... 3 CZĘŚĆ I Ogólna... 5 Tabela 1. Rozliczenia pieniężne... 5 Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna... 5 Tabela 3. Usługi elektroniczne - część ogólna... 6 Tabela 4. Karty bankowe... 6 Tabela 5. Działalność kredytowa część ogólna... 7 Tabela 6. Obsługa weksli Tabela 7. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Tabela 8. Przekaz w obrocie dewizowym... 8 Tabela 9. Czeki w obrocie dewizowym... 9 Tabela 10. Usługi różne Tabela 11. Identyfikacja przychodzących płatności masowych część ogólna CZĘŚĆ II Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe ( wkłady a vista ) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy Część III Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych ( z wyłączeniem rolniczych) Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych) Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób instytucjonalnych Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy Strona 2 z 20

3 Definicje i zasady pobierania prowizji i opłat: 1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat w Rejonowym Banku Spółdzielczym, zwana dalej Taryfą, określa stawki prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy od: 1) Osób fizycznych; 2) Osób prawnych; 3) Jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną; 4) Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność zarobkową na własny rachunek w tym rolników; 5) Klientów rynku mieszkaniowego (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych), 6) Jednostek Samorządu Terytorialnego 2. Użyte w Taryfie określenie Bank/RBS/ RBS Bychawa należy rozumieć, jako Rejonowy Bank Spółdzielczy. 3. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) po wykonaniu usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawarta umową. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej Bank może pobierać opłaty i prowizje w formie abonamentowej i zryczałtowanej. 2. Opłaty abonamentowe w tym opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta: 1) w ciężar rachunku, do wysokości wolnych środków na rachunku, 2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku: a) pobranie prowizji i opłat powoduje powstanie niedopuszczalnego salda debetowego, b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 3. Opłaty abonamentowe (miesięczne) nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez bank. 4. W przypadku konsumentów opłaty abonamentowe okresowe roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłat Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat gotówkowych wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w RBS pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez RBS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny Bank w ramach zastępczej obsługi, RBS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 5. Za zastępczą obsługę kasowa klientów innych banków RBS pobiera od Banku Zlecającego prowizję w wysokości 0,5 % kwoty obrotów kasowych, pomniejszonej o kwoty, od których prowizję uiści klient. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat RBS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego zawartymi w imieniu RBS przez Bank Zrzeszający. 7. Prowizje i opłaty od rachunków jednostek samorządu terytorialnego pobiera się wg odrębnych zasad normowanych w drodze ustaleń z posiadaczem rachunku z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) otwarcia i prowadzenia rachunków: - lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych. - wkładów oszczędnościowych, - na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społeczne b) wpłat na cele charytatywne, c) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, d) organizacji pozarządowych mających status jednostki pożytku publicznego e) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w RBS Bychawa, oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki prowadzone w RBS kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, rachunków bieżących lub R.O.R. f) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do RBS (np. z tytułu najmu lokalu RBS, dostaw robót i usług), g) wpłat na rzecz dostawców usług dla RBS. h) Wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych Urzędów Skarbowych w Lublinie z którymi Bank zawarł umowę o zastępczą obsługę kasową w związku z ich czynnościami służbowymi. Strona 3 z 20

4 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od...do... dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach (UWAGA: zapis nie dotyczy konsumentów). 10. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 11. Prowizje i opłaty ustalane są w walucie lub złotych. 12. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. Decyzję w tej sprawie podejmowane są zgodnie z kompetencjami uregulowanymi w RBS Bychawa. 14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. Strona 4 z 20

5 CZĘŚĆ I Ogólna Opłaty i prowizje za czynności bankowe w złotych i w walutach wymienialnych Tabela 1. Rozliczenia pieniężne. 1. Wpłaty gotówkowe oraz przekazy: a) wpłaty dokonywane w palcówkach RBS na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż RBS Bychawa do kwoty 500,00 zł od 500,01 do 1000,00 zł od 1000,01 do 3000,00 zł od 3000,01 do 5000,00 zł pow. 5000,01 zł 3,00zł 4,00zł 8,00zł 10,00zł 12,00zł b) wpłaty dokonywane w placówce ekspozytury w Bełżycach 3,00zł od wpłaty c) Od wpłat dokonywanych w formie nieuporządkowanej do prowizji o której mowa w 0,10% pkt 1. a i b dolicza się od kwoty wpłaty Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy, od każdej wpłaty oddzielnie! 2. Wypłaty gotówkowe a) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki 0,50% min. 3,00zł, max. 200 zł b) z tytułu realizacji czeków potwierdzonych przez inny BS 0,50% min. 3,00zł, max. 200 zł Uwaga: Prowizja od wypłat dokonywanych w RBS obciąża rachunek wystawcy dyspozycji! 3. Wpłata ZUS 4,00 zł 4. Przelew SORBNET 30,00 zł 5. Przelew Natychmiastowy BlueCash 5,00 zł Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna. 1. Sporządzenie wydruku historii rachunku na wniosek Posiadacza: a) za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł b) za każdy poprzedni rok Opłata podwyższona o 50% stawki podstawowej, tj. 4,50 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne księgowanie! 2. Za każdą operacje związaną z realizacją tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego /nie dotyczy klientów indywidualnych/ Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza rachunku! 3. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw wkładów na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami lub osobami na wniosek posiadacza rachunku 0,5% kwoty zajętej min. 5,00 zł, max.100,00zł 10,00zł Strona 5 z 20

6 Tabela 3. Usługi elektroniczne - część ogólna 1. Uruchomienie usługi HOME BANKING 100,00 zł plus VAT wg obowiązującej stawki /jednorazowo/ 2. Konsultacje u klienta dotyczące usługi Home Banking 100,00 zł plus VAT wg obowiązującej stawki 3. Opłata abonamentowa za jedną instancje HOME BANKING 30,00zł miesięcznie 4. Przelew Home Banking (od każdego przelewu) 1,50 zł 5. Prowizja za ponowne generowanie hasła Internet Banking 5,00 zł 6. Przelew Natychmiastowy BlueCash 5,00 zł 7. Udzielenie informacji o stanie rachunku Saldo na hasło 2,00 zł miesięcznie Zmiana hasła 1,00 zł 8. SMS BANKING I wersja od 1 do 10 SMS 2,00zł miesięcznie II wersja powyżej 10 SMS 0,20 zł za każdy SMS 9. Bankofon 2,00zł miesięcznie 10. Bankofon + SMS 3,00 zł miesięcznie 11. Zmiana hasła 1,00 zł 12. SMS BANKING + saldo na hasło opłata 0,20 zł za każdy wysłany SMS (nie mniej niż 2,00 zł miesięcznie) + 2,00 zł miesięcznie za usługę saldo na hasło Tabela 4. Karty bankowe 1 Karty Visa Classic debetowa i Visa Business debetowa 1) Wydanie nowej karty 0,00zł 2) Opłata roczna za posiadanie karty 3) 20,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 4) Wznowienie karty 5,00zł 5) Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju Bez opłat 6) Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 7) Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS Bez opłat S.A. 1) 8) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł (za kartę do rachunku ROR-Junior i ROR-Student opłaty nie pobiera się) 9) Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% od kwoty wypłaty (min. 10 zł) 10) Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2) 2,00zł 11) Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 12) Generowanie zestawienia operacji na życzenie posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany 13) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8,00 zł 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00zł 16) Wypłata gotówki poprzez usługę Cash Back (wypłata gotówki w 1,00 zł kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2 Karta bankomatowa własna 1) Wydanie pierwszej karty 0,00zł 2) Wydanie kolejnej karty do rachunku 5,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 5) Wypłata gotówki w bankomatach RBS Bez opłat 6) Rozpatrzenie reklamacji 25,00zł 7) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 8) Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 8,00zł 9) Zastrzeżenie karty 0,00zł 1) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 3) W przypadku jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku opłatę rozlicza się miesięcznie Strona 6 z 20

7 Tabela 5. Działalność kredytowa - część ogólna: 1. Zmiana, uzupełnienie warunków umowy dotyczących: a wydłużenia terminu spłaty należności RBS z tytułu udzielonych kredytów (spłaty kredytu lub raty kredytu) 2,00% kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty (min., max. 1000,00 zł) b pozostałych warunków umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 2. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 100,00 zł 3. Sporządzenie i wydanie na życzenie Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy o kredyt 4. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej 0,50% min. 50,00 zł max. 500,00 zł 5. Za wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty 15,00 zł Uwaga: kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu /nie dotyczy klientów indywidualnych/ 6. Za udzielenie gwarancji bankowej a opłata przygotowawcza jednorazowo** 100,00 zł b za korzystanie z gwarancji za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji liczony od daty wystawienia do daty ważności lub od daty udzielenia potwierdzenia do daty jego ważności pobierana w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego kwartału 0,25% kwoty gwarancji c od kwoty przyznanego limitu jednorazowo w dniu podpisania umowy gwarancji od 0,50% do 3,00% kwoty gwarancji 7. Przejęcie długu 1% od kwoty przejmowanego długu + opłata przygotowawcza** 100,00 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu od 100,00 zł max 3500,00 zł 9. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu /nie dotyczy Klientów indywidualnych/ ** opłata przygotowawcza pobierana w dniu przyjęcia wniosku/zlecenia udzielenia gwarancji 115,00 zł Tabela 6. Obsługa weksli część ogólna 1. Obsługa weksli a przedstawienie weksla do zapłaty 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest przez RBS (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego! b złożenie weksla do dyskonta 10,00 zł Uwaga: opłatę pobiera dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla. c przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt. d 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizję pobiera BS dokonujący zdyskontowania weksla od podawcy weksla!. d za przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy 0,5 % sumy wekslowej płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów Uwaga: w przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego, RBS prowizji nie pobiera. e zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niespłacenia 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizje pobiera BS (dimicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo banku, który zdyskontował weksel! f przyjęcie niedyskontowanego weksla do inkasa 10,00 zł Tabela 7. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce część ogólna 1. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat Strona 7 z 20

8 Tabela 8. Przekaz w obrocie dewizowym 1) część ogólna 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe a) Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł b) Przelew SEPA 2) 10 zł c) Przelew regulowany 3) 20 zł d) Polecenie wypłaty 4) : z dyspozycja dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20 zł, max. 100zł e) Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20zł, max. 100zł g) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku BPS 75 zł + koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym a) Przelew SEPA 2) 15 zł b) Przelew regulowany 3) 30 zł c) Polecenie wypłaty 4) 0,25% Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków min. 30 zł max. 300 zł pośredniczących określone w pkt.5, w przypadku opcji kosztowej OUR d) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 20 zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. a) i b) pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2c) a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym ( dziś ) 100 zł b) USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym ( jutro ) 80 zł 4. Zmiany (korekty) odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł Klienta + koszty banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) : a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł b) przy kwotach od EUR 5.000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 6. Opłata Non-Stp 6) 30 zł 7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 2) Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: a) waluta transakcji EUR, b) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym (Swift code), do którego jest kierowany przekaz c) występuje opcja kosztowa SHA d) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3) Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lun przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: Strona 8 z 20

9 a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00 c) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, d) występuje opcja kosztowa SHA 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polegająca dokonanie wpłaty przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 6) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1d) i 2c). Opłata jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC (SWIFT) beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela 9. Czeki w obrocie dewizowym część ogólna 1. Inkaso czeków (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia na czeki. Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie 0,25 % min., max. 300,00 zł 2. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: a) czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest waluta obiegową za jeden czek 4 EUR - płatne w pozostałych krajach za jeden czek 10 EUR b) czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za jeden 4 GBP czek c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku za jeden czek 4 USD 3 USD 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 15,00 zł Tabela 10. Usługi różne część ogólna 1. Wydanie kserokopii umowy /nie dotyczy umów kredytowych/ 10,00zł 2. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 100,00 zł 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 4. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, lub na zasadach wzajemności pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.) Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.) 5. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 10,00 zł bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku) 3. Przechowywanie w depozycie bankowym a) książeczek i bonów oszczędnościowych 5,00 zł od każdego deponowanego dokumentu Strona 9 z 20

10 b) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) 1% wartości min. 5,00zł, max. 100,00 zł kwartalnie c) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 5,00 zł miesięcznie od każdego depozytu. 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku plus VAT wg obowiązującej stawki Tabela 11. Identyfikacja przychodzących płatności masowych część ogólna 1. Opłata za udostępnienie usługi - miesięcznie 100,00zł 2. Opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za 1 szt. 0,10zł Strona 10 z 20

11 Część II Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe (wkłady a vista) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego Bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych Bez opłat 3. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) prowadzenie rachunku ROR - Standard 7,00 zł miesięcznie b) prowadzenie rachunku ROR-SENIOR, ROR-JUNIOR, ROR-STUDENT Bez opłat c) realizacja przelewu z ROR - w systemie ELIXIR 3,00 zł - w systemie ELIXIR ROR-Junior i ROR-Student 3,00 zł - w systemie internetowym 0,50 zł - w systemie internetowym ROR-Junior i ROR-Student 0,20 zł d) wydanie czeków 0,75 zł za każdy czek e) potwierdzenie czeku 1,00 zł za każdy czek f) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 10,00 zł g) wysyłanie drogą pocztowa wyciągów z ROR 2,00 zł h) przyjęcie polecenia zapłaty 2,00 zł jednorazowo i) dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach 2,00 zł jednorazowo od wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 4. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w RBS Bychawa: a) przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki oszczędnościowej 10,00 zł b) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 10,00 zł oszczędnościowej c) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł d) ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki, w Bez opłat przypadku innym niż określono w ppkt.a) e) likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 2,00 zł 5. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych a vista: a) przyjęcie zlecenia stałego 2,00 zł b) realizacja przelewu 5,00 zł c) likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 2,00 zł d) rachunki SKO Bez opłat 6. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych a vista dla Rad Rodziców a) prowadzenie rachunku Bez opłat b) Sporządzenie odpisu: - wyciągu z rachunku bankowego 5,00 zł - jednego dowodu do wyciągu 4,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej! c) Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadania oraz stan na rachunku bankowym d) Wydanie książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 0,80 zł (wg. ceny zakupu) za każdy czek e) Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 4,00 zł od każdego czeku f) Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych g) Wykonanie szczegółowych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np. ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, pozostawienie na 5,00 zł rachunku każdorazowo salda o określonej kwocie h) Wpłaty na rachunek Bez opłat i) Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego (chyba że umowa stanowi inaczej) j) Przelewy/ zlecenia jednorazowe: 0,50% min. 5zł, max. 200 zł Strona 11 z 20

12 na rachunki w RBS Bychawa Bez opłat na rachunki w innych bankach: - w systemie ELIXIR 4,00 zł - w systemie internetowym 1,50 zł k) Przyjęcie polecenia zapłaty 5,00 zł l) Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach 4,00 zł jednorazowo od wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 7. Rachunki OPS a) Przelew Elixir 3,00 zł b) Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach 3,00 zł za każdy przelew wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) c) Wydanie karty własnej 3,00 zł 8. Opłata za cesję książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 9. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Wydanie fotokopii: a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde 5,00 zł żądanie b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi 3,00 zł 11. Dokonanie zastrzeżenia doraźnego za pośrednictwem telegramu ostrzegawczego w 50,00 zł placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 12. Wydanie posiadaczowi rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub oszczędnościowego na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 13. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych 3-go) pełnomocników w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych i oszczędnościowych 14. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo rozliczeniowego 5,00 zł Bez opłat Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych Lp. Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku** Prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty kredytu przyznanego Opłata roczna za administrowanie rachunkiem 1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym a zwiększenie limitu kredytu w ROR w trakcie okresu kredytowania b przedłużenie umowy kredytu w ROR na kolejny 12 miesięczny okres od kwoty kredytu 1,00% od kwoty zwiększenia 1,00% 1,00% 0,00 zł 1,00 % od kwoty zwiększenia nie mniej niż 10,00 zł 1,00% 2. Kredyt Mój Dom 100,00 zł 2,00% 24,00 zł rocznie* a udokumentowanie wykorzystania kredytu na podstawie 0% rachunków/faktur/aktu notarialnego b udokumentowanie wykorzystania kredytu na podstawie inspekcji przez pracownika Banku 1,00% od kwoty wykorzystanego kredytu nie rozliczonej na podstawie rachunków/faktur/aktu notarialnego, nie mniej niż 100,00 zł c zwiększenie kwoty kredytu w trakcie okresu kredytowania 100,00 zł 2,00% od kwoty zwiększenia 3. Uniwersalny kredyt hipoteczny 100,00 zł 2,00% 24,00 zł rocznie* a zwiększenie kwoty kredytu w trakcie okresu kredytowania 100,00 zł 2,00% od kwoty zwiększenia 4. Kredyt Bezpieczna gotówka 0,00 zł 2,00% 0,00 zł 5. Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych: Strona 12 z 20

13 a prowizja za rozpatrzenie wniosku 0,10% min. 25,00 zł Uwaga: prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu przez Klienta przed podpisaniem umowy; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu b prowizja za udzielenie kredytu c zmiana harmonogramu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) nie spowodowana wcześniejszą spłatą części kredytu lub prolongatą, na wniosek Kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania d prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty prolongowanej e zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia kredytu f zmiana innych postanowień umowy kredytu, niż wymienione w pkt. d i e dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna jednorazowo od każdego aneksu 6. Kredyt EKO DACH a prowizja za rozpatrzenie wniosku 2,70% min. 100,00 zł 2,00% min. 1,00% min. 100,00 zł 0,10% min. 25,00 zł Uwaga: prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu przez Klienta przed podpisaniem umowy; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu b prowizja za udzielenie kredytu c zmiana harmonogramu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) nie spowodowana wcześniejszą spłatą części kredytu lub prolongatą, na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania 1,00% min. 100,00 zł d prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 2,00% min. odsetkowych) od kwoty prolongowanej e zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty 1,00% min. zwiększenia kredytu f zmiana innych postanowień umowy kredytu, niż wymienione w pkt. d i e 100,00 zł dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna jednorazowo od każdego aneksu *opłata naliczana jest na początku każdego roku kalendarzowego lub w dniu zaewidencjonowania nowo udzielonego kredytu i pobierana najpóźniej w ostatnim dniu tego roku z zastrzeżeniem, że jeżeli termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada przed tym dniem, opłata jest pobierana najpóźniej w dniu spłaty ostatniej raty kredytu, przy czym opłata należna jest wyłącznie za miesiące następujące po miesiącu, w którym zaewidencjonowano nowo udzielony kredyt, do miesiąca, w którym nastąpi ostateczna spłata kredytu włącznie. ** opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji przez klienta z kredytu przed podpisaniem umowy. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądnie dla każdej waluty Bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty Bez opłat 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty Bez opłat 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej a) prowadzony w RBS Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min 15,00zł max 120,00zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie, prowadzonego w Bez opłat jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy w innym banku krajowym ELIXIR 5,00zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z Cz. I Tab Wyciąg z konta bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Bez opłat Strona 13 z 20

14 7.2. Wysyłany przez RBS drogą pocztową na terenie kraju : - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2,00zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 3,00zł b) listem poleconym 10,00zł 8. Likwidacja rachunku walutowego Bez opłat Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy. 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 0,00 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego 0,00 w danej jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Za likwidację książeczki terminowej 2,00zł 4. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego terminu 10,00 zł Strona 14 z 20

15 Część III Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych (z wyłączeniem rolniczych) 1. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 00,00 zł b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel 10,00 zł c) lokaty terminowej Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku z wyłączeniem rachunków podmiotów niekomercyjnych- chyba że umowa stanowi inaczej: a) bieżącego i pomocniczego miesięcznie b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Bez opłat c) rachunek lokat terminowych Bez opłat 3. Sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 5,00 zł b) jednego dowodu do wyciągu 4,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej! 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadania oraz stan na rachunku bankowym 5. Wydanie książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 0,80 zł (wg. ceny zakupu) za każdy czek 6. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 4,00 zł od każdego czeku 7. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych 8. Wykonanie szczegółowych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np. ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, pozostawienie na rachunku 5,00 zł każdorazowo salda o określonej kwocie 9. Wpłaty na rachunek Bez opłat 10. Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego 0,50% (chyba że umowa stanowi inaczej) min. 5zł, max. 200 zł 11 Przelewy/ zlecenia jednorazowe: na rachunki w RBS Bychawa Bez opłat na rachunki w innych bankach: - w systemie ELIXIR 4,00 zł - w systemie internetowym 1,50 zł 12. Przyjęcie polecenia zapłaty 5,00 zł 13. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych. 1. Otwarcie rachunku rolniczego Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku rolniczego 7,00 zł miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek Bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Bez opłat 5. Przelewy w systemie ELIXIR 4,00 zł 6. Przelewy w systemie internetowym 0,50 zł 7. Wydanie posiadaczowi rachunku na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 8. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 5,00 zł 9. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia 10. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych kolejnych) pełnomocników w rachunkach bieżących + 1,00 zł za każdy przelew 5,00 zł Strona 15 z 20

16 Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa 0,20% min. 5 zł max. 200 zł 5. Przelew na rachunek w Banku lub w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł Każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym 10 zł Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych) Lp Rodzaj usługi Pakiet e-biznes Pakiet na dobry początek e-biznes Pakiet na dobry Pakiet e-agro początek e Agro 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku Bieżącego (miesięcznie) 7,00 zł 20 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się 7 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się Pomocniczego (miesięcznie) 3. System bankowości internetowej Internet Banking Home Banking 5,00 zł 5,00 zł - - (miesięcznie) 4. Karty bankomatowe własna Visa Business (rocznie) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wpłata gotówkowa Wypłata gotówkowa 0,3% min 3 max 0,3% min 3 max Przelewy jednorazowe na rachunek w RBS innym banku w systemie ELIXIR innym banku w systemie internetowym 8. Bankofon/ SMS Banking/ Saldo na Hasło 9. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 10. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 zł 1 zł 0,50 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Strona 16 z 20

17 Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Lp. Rodzaj kredytu Opłata Prowizja za udzielenie Opłata za administrowanie przygotowawcza za kredytu - od kwoty rachunkiem kredytowym rozpatrzenie kredytu przyznanego wniosku** 1. Kredyt w rachunku bieżącym 100,00 zł 1,00% 0,00 zł a opłata za przedłużenie kredytowania 1,00% w przypadku, jeżeli wystąpiła co najmniej jednokrotna spłata kredytu na kolejny 12 miesięczny okres od w bieżącym okresie kredytowania kwoty kredytu podlegającej 1,50% jeżeli nie wystąpiła co najmniej jednokrotna spłata kredytu przedłużeniu w bieżącym okresie kredytowania b prowizja za gotowość finansową (dotyczy kredytów udzielanych lub aneksowanych po roku) c zwiększenie limitu kredytu w trakcie okresu kredytowania 2. Kredyty obrotowe w rachunku Prowizja naliczana jest za każdy dzień od różnicy pomiędzy kwotą kredytu postawioną do dyspozycji a kwotą wykorzystanego kredytu wg stawki 3% w stosunku rocznym i pobierana w ostatnim dniu każdego miesiąca. 100,00 zł 1,00% od kwoty zwiększenia 100,00 zł 1,00% 0,00 zł kredytowym (w tym rewolwingowy) 3. Kredyty inwestycyjne 100,00 zł od 1,50% do 2,50% 25,00 zł rocznie* 4. Kredyty pomostowe 100,00 zł od 1,50% do 2,50% 25,00 zł rocznie* 5. Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR a udzielone do r 0,00 zł 2,00% 25,00 zł rocznie* b udzielone od r 0,00 zł 1,00% (suma prowizji od udzielenia podwyższenia kredytu, promesy kredytu nie może przekroczyć 1%) 25,00 zł rocznie* prowizja od zaangażowania kredytowego 1% od kwoty zadłużenia na koniec każdego roku kalendarzowego min. 200,00 zł, płatna do ostatniego roboczego dnia miesiąca marca następnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym podpisano umowę kredytu. 6. Kredyt mieszkaniowy Wspólny remont 100,00 zł 2,00% 25,00 zł rocznie* 7. Kredytowa linia hipoteczna a za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% min 100,00 zł** b za udzielenie kredytu min. 1,00%, min. 300,00 zł od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt c opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu 2,00% - w pierwszym roku kredytowania 1,00% - w drugim i kolejnych latach kredytowania Uwaga: w przypadku pobierania od Kredytobiorcy prowizji w pierwszym roku kredytowania, nie pobiera się opłaty za zmianę warunków umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy bez względu na zakres wnioskowanych zmian do umowy kredytu d od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku kredytowym na koniec roku kalendarzowego płatna do dnia 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu e od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym na koniec roku kalendarzowego płatna do dnia 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu f prowizja za gotowość finansową (dotyczy kredytów w rachunku bieżącym udzielanych lub aneksowanych po roku) 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego Prowizja naliczana jest za każdy dzień od różnicy pomiędzy kwotą kredytu postawioną do dyspozycji a kwotą wykorzystanego kredytu wg stawki 3% w stosunku rocznym i pobierana w ostatnim dniu każdego miesiąca. 8. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1,00% Strona 17 z 20

18 9. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2,00% 10. Szybka inwestycja a opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku** 100,00 zł b prowizja za udzielenie kredytu - od kwoty kredytu przyznanego 1,50% c opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym 25,00 zł rocznie* *opłata naliczana jest na początku każdego roku kalendarzowego lub w dniu zaewidencjonowania nowo udzielonego kredytu i pobierana najpóźniej w ostatnim dniu tego roku z zastrzeżeniem, że jeżeli termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada przed tym dniem, opłata jest pobierana najpóźniej w dniu spłaty ostatniej raty kredytu ** opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji przez Klienta z kredytu przed podpisaniem umowy. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych Rodzaj kredytu Opłata Prowizja za udzielenie Opłata za administrowanie przygotowawcza za kredytu - od kwoty rachunkiem kredytowym rozpatrzenie przyznanego kredytu wniosku** 1. Kredyt w rachunku bieżącym 50,00 zł 1,00% 0,00 zł a opłata za przedłużenie kredytowania 1,00% w przypadku, jeżeli wystąpiła co najmniej jednokrotna spłata kredytu na kolejny 12 miesięczny okres od w bieżącym okresie kredytowania kwoty kredytu podlegającej 1,50% jeżeli nie wystąpiła co najmniej jednokrotna spłata kredytu przedłużeniu w bieżącym okresie kredytowania b prowizja za gotowość finansową (dla kredytów udzielanych lub aneksowanych po roku) c zwiększenie limitu kredytu w trakcie Prowizja naliczana jest za każdy dzień od różnicy pomiędzy kwotą kredytu postawioną do dyspozycji a kwotą wykorzystanego kredytu wg stawki 3% w stosunku rocznym i pobierana w ostatnim dniu każdego miesiąca. 50,00 zł 1,00% od kwoty okresu kredytowania zwiększenia 2. Kredyt obrotowy w rachunku 100,00 zł 1,50% 0,00 zł kredytowym 3. Kredyt obrotowy na finansowanie 50,00 zł 1,50% 0,00 zł bieżącej działalności rolniczej 3.a Kredytowa linia dopłatowa 0,00 zł 1,50% nie mniej niż 0,00 zł 150,00 zł 4. Kredyt Bezpieczny kredyt 0,00 zł 2,50% 0,00 zł 5. Kredyt inwestycyjny 100,00 zł od 1,50 % do 2,50% 25,00 zł rocznie* 6. Kredyt pomostowy 100,00 zł od 1,50 % do 2,50% 25,00 zł rocznie* 7. Kredytowa linia hipoteczna a w rachunku kredytowym 0,10% (min. 100,00 zł) b w rachunku bieżącym 0,10% (min. 100,00 zł) 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit ( min. 300,00 zł) 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit (min. 300,00 zł) 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do dnia 15 stycznia każdego roku 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do dnia 15 stycznia każdego roku - w pierwszym roku kredytowania min. 2,00% - w drugim i kolejnych latach min 1,00% c opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu Uwaga: w przypadku pobierania od klienta prowizji w pierwszym roku kredytowania, nie pobiera się opłaty za zmianę pozostałych warunków umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy, bez względu na zakres wnioskowanych zmian do umowy kredytu d prowizja za gotowość finansową (dotyczy kredytów w rachunku bieżącym udzielanych lub aneksowanych po roku) prowizja naliczana jest za każdy dzień od różnicy pomiędzy kwotą kredytu postawioną do dyspozycji a kwotą wykorzystanego kredytu wg stawki 3% w stosunku rocznym i pobierana w ostatnim dniu każdego miesiąca. 8. Kredyty obrotowe z dopłatami 0,00 zł 2,00% 0,00 zł Strona 18 z 20

19 ARiMR (w tym klęskowe) 9. Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR a udzielone do r. 0,00 zł 2,00% 25,00 zł rocznie* b udzielone od r 0,00 zł 1,00% (suma prowizji od udzielenia podwyższenia kredytu, promesy kredytu nie może przekroczyć 1%) 25,00 zł rocznie* prowizja od zaangażowania kredytowego 1,00% od kwoty zadłużenia na koniec każdego roku kalendarzowego min. 200,00 zł, płatna do ostatniego roboczego dnia miesiąca marca następnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym podpisano umowę kredytu. c Kredyty inwestycyjne klęskowe z dopłatami ARIMR udzielone od r. 0,00 zł 1,00% (suma prowizji od udzielenia podwyższenia kredytu, promesy kredytu nie może przekroczyć 1%) 10. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1,00% 11. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2,00% 12. Kredyty CSK (Częściowa Spłata Kapitału) udzielone od r 0,00 zł 1,00% (suma prowizji od udzielenia podwyższenia kredytu, promesy kredytu nie może przekroczyć 1%) 25,00 zł rocznie* 25,00 zł rocznie* prowizja od zaangażowania kredytowego 1,00% (min. 200,00 zł) liczona od kwoty zadłużenia na koniec każdego roku kalendarzowego, płatna do ostatniego roboczego dnia miesiąca marca następnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym podpisano umowę kredytu. *opłata naliczana jest na początku każdego roku kalendarzowego lub w dniu zaewidencjonowania nowo udzielonego kredytu i pobierana najpóźniej w ostatnim dniu tego roku z zastrzeżeniem, że jeżeli termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada przed tym dniem, opłata jest pobierana najpóźniej w dniu spłaty ostatniej raty kredytu ** opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji przez Klienta z kredytu przed podpisaniem umowy. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla klientów instytucjonalnych 1. prowizja za rozpatrzenie wniosku 0,10% min 25,00 zł Uwaga: prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji przez Klienta z kredytu przed podpisaniem umowy; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. prowizja za udzielenie kredytu od 2,00% do 4,00% min. 100,00 zł 3. prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem (z wyjątkiem spłaty 2,00% kredytu z tytułu wpływu dotacji NFOŚiGW) Uwaga: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się 4. zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek Kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu kredytowania 5. prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 2,00% min. od kwoty prolongowanej 6. zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty 1,00% min. zwiększenia kredytu 7. zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4-6 dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 10,00 zł 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty Bez opłat 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w RBS Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 0,20% Strona 19 z 20

20 Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży min30zł max.200zł polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku. 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a)dokonana w jednostce RBS prowadzącej rachunek: - w walucie obcej 0,20% min 5zł max 200 zł - w złotych Bez opłat 5.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 6 zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku. Zgodnie z Cz I Tab Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce RBS Bez opłat prowadzącej rachunek 7.2. Wysyłany przez bank drogą pocztową ( na terenie kraju) a) listem zwykłym - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2 zł b) listem poleconym 4 zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a)listem zwykłym 3 zł b) listem poleconym 10 zł 7.4. Sporządzony specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych 8. Likwidacja rachunku Bez opłat Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy. 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce RBS a) dokonana w złotych Bez opłat b) dokonana w walucie obcej Bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,25% pobierana jest w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,25% konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego Bez opłat Strona 20 z 20

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/8/808/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.08.201 (obowiązuję od 01.09.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo