Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17

2 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ I Ogólna...4 Tabela 1. Rozliczenia pieniężne...4 Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna...5 Tabela 3. Karty bankowe...6 Tabela 4. Pozostałe opłaty dotyczące działalności kredytowej:...6 Tabela 5. Obsługa weksli....7 Tabela 6. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce....7 Tabela 7. Przekaz w obrocie dewizowym...8 Tabela 8. Czeki w obrocie dewizowym...9 Tabela 9. Usługi różne....9 CZĘŚĆ II Klienci indywidualni...10 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe ( wkłady a vista ) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych...11 Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy Część III Klienci instytucjonalni...13 Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych ( z wyłączeniem rolniczych)...13 Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych...14 Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych)...14 Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób instytucjonalnych Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy Strona 2 z 17

3 Zasady pobierania opłat i prowizji. 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w RBS pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez RBS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny Bank z zastrzeżeniem punktu 6, RBS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za zastępczą obsługę kasowa klientów innych banków RBS pobiera od Banku Zlecającego prowizję w wysokości 0,5 % kwoty obrotów kasowych, pomniejszonej o kwoty, od których prowizję uiści klient. 7. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat RBS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego zawartymi w imieniu RBS przez Bank Zrzeszający. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych. b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społeczne 2) wpłat na cele charytatywne, 3) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w RBS Bychawa, oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki prowadzone w RBS kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, rachunków bieżących lub R.O.R. 5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do RBS (np. z tytułu najmu lokalu RBS, dostaw robót i usług), 6) oraz wpłat na rzecz dostawców usług dla RBS. 7) Wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych II Urzędu Skarbowego w Lublinie na jego konto oraz na konta innych Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami służbowymi. 9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa RBS pobiera prowizje i opłaty w wysokościach uzgodnionych z BPS S.A. 10. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie sądu, prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną sądową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów mających związek z przestępstwem oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz Inspektora Nadzoru Bankowego. 11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 12. Prowizje i opłaty od rachunków budżetów terenowych pobiera się wg odrębnych zasad normowanych w drodze ustaleń z posiadaczem rachunku. Strona 3 z 17

4 CZĘŚĆ I Ogólna Opłaty i prowizje za czynności bankowe w złotych i w walutach wymienialnych Tabela 1. Rozliczenia pieniężne. 1. Wpłaty gotówkowe oraz przekazy: a) wpłaty dokonywane w palcówkach RBS na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż RBS Bychawa do kwoty 500,00 zł od 500,01 do 1000,00 zł od 1000,01 do 3000,00 zł od 3000,01 do 5000,00 zł pow. 5000,01 zł 3,00zł 4,00zł 8,00zł 10,00zł 12,00zł b) wpłaty dokonywane w placówce ekspozytury w Bełżycach 3,00zł od wpłaty c) Od wpłat dokonywanych w formie nieuporządkowanej 0,10% kwoty wpłaty Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy, od każdej wpłaty oddzielnie! 2. Wypłaty gotówkowe a) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki 0,50% min. 3,00zł, max. 200 zł b) z tytułu realizacji czeków potwierdzonych przez inny BS 0,50%min. 3,00zł, max. 200 zł Uwaga: Prowizja od wypłat RBS obciąża rachunek wystawcy dyspozycji! 3. Przechowywanie w depozycie bankowym a) książeczek i bonów oszczędnościowych 5,00 zł od każdego deponowanego dokumentu b) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) 1% wartości min. 5,00zł, max. 100zł kwartalnie c) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 5,00 zł miesięcznie od każdego depozytu. 4. Wpłata ZUS 4,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów wymienionych w pkt. a i b składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Strona 4 z 17

5 Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna. 1. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł b) za każdy poprzedni rok Opłata podwyższona o 50% stawki podstawowej, tj. 4,50 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne księgowanie! 2. Za każdą operacje związaną z realizacją tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza rachunku! 3. Poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach 0,5% kwoty zajętej min. 5,00 zł, max.100,00zł Uwaga: opłatę pobiera się od: - sądów za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków i o spadek, - organów skarbowych, - osób fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku, - innych przypadków z wyłączeniem opłat przewidzianych art. 110 ust. 1,2,3 ustawy z dnia r. Prawo bankowe z późn. zm. 4. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw wkładów na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami lub osobami na wniosek posiadacza rachunku 10,00zł Uwaga: nie dotyczy blokady na rachunkach bankowych! 5. Instalacja programu HOME BANKING 200,00zł jednorazowo 6. Opłata abonamentowa za jedno stanowisko HOME BANKING 30,00zł miesięcznie 7. Prowizja za odblokowanie i ponowne generowanie hasła Internet Banking 5,00 zł 8. Przelew ZUS (od każdego przelewu) 3,00zł 9. Od wpłat dokonywanych w formie nieuporządkowanej 0,10% kwoty wpłaty 10. Udzielenie informacji o stanie rachunku Saldo na hasło 2,00 zł miesięcznie Zmiana hasła 1,00 zł SMS BANKING I wersja do 10 SMS 2,00zł miesięcznie II wersja powyżej 10 SMS 0,20 zł za każdy SMS Bankofon 2,00zł miesięcznie Bankofon + SMS 3,00 zł miesięcznie Zmiana hasła SMS BANKING + saldo na hasło 11. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego okresu zadeklarowanego (zakładanego w jednostce banku) 12. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego okresu zadeklarowanego (zakładanego w systemie internetowym) 1,00 zł opłata 0,20 zł za każdy wysłany SMS (nie mniej niż 2,00 zł miesięcznie) + 2,00 zł miesięcznie za usługę saldo na hasło 0,5 % kwoty likwidowanego wkładu Bez opłaty Strona 5 z 17

6 Tabela 3. Karty bankowe 1 Karty Visa Classic debetowa i Visa Business debetowa 1) Wydanie nowej karty 1) 5,00zł 2) Opłata roczna za posiadanie karty 20,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 4) Wznowienie karty 5,00zł 5) Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju Bez opłat 6) Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 7) Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. 2) Bez opłat 8) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9) Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% od kwoty wypłaty (min. 10 zł) 10) Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00zł 11) Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 12) Generowanie zestawienia operacji na życzenie posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany 13) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika/telefoniczne 8,00 zł odblokowanie 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00zł 2 Karta bankomatowa własna 1) Wydanie pierwszej karty 1,00zł 2) Wydanie kolejnej karty do rachunku 5,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 5) Wypłata gotówki w bankomatach RBS Bez opłat 6) Rozpatrzenie reklamacji 25,00zł 7) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 8) Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 8,00zł 9) Zastrzeżenie karty 0,00zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku 2) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 4 Karty Visa Electron i Visa Business Electron 1) 5) Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju Bez opłat 6) Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 7) Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. 2) Bez opłat 8) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9) Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% od kwoty wypłaty (min. 10 zł) 10) Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00zł 11) Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 12) Zastrzeżenie karty 25,00 zł 13) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika/telefoniczne 8,00 zł odblokowanie 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00zł 1) karty nie są wydawane 2) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Strona 6 z 17

7 Tabela 4. Pozostałe opłaty dotyczące działalności kredytowej: 1. Zmiana, uzupełnienie warunków umowy dotyczących: a) wydłużenia terminu spłaty należności RBS z tytułu udzielonych kredytów (spłaty kredytu lub raty kredytu) 2,00 % kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty (min. 20 zł, max. 200 zł) b) zwiększenie kwoty kredytu, limitu kredytu, debetu w r.o.r 1,00 %kwoty zwiększenia nie mniej niż 10,00zł c) odnowienie kredytu w ROR na kolejny okres od kwoty kredytu 1,00% d) pozostałych warunków umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy 50,00 zł 2. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 3. Sporządzenie i wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt 4. Za inne czynności związane z obsługą kredytów, np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki itp. 5. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej Od 50,00 zł max 500 zł 6. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat (raty) kredytu lub odsetek 15 zł Uwaga: opłata obciąża rachunek dłużnika za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli. 7. Za udzielenie gwarancji bankowej Przygotowawcza - jednorazowo Za korzystanie z gwarancji za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji liczony od daty wystawienia do daty ważności lub od daty udzielenia potwierdzenia do daty jego ważności pobierana w pierwszym dniu każdego rozpoczętego kwartału 100 zł 0,25 % kwoty gwarancji Od kwoty przyznanego limitu Od 0,50 do 3,00% kwoty gwarancji 8. Przejęcie długu 1% od kwoty przejmowanego długu + opłata przygotowawcza 100 zł 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu Od 100,00 zł max 3500,00 zł Tabela 5. Obsługa weksli. 1. Obsługa weksli a) przedstawienie weksla do zapłaty 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest przez RBS (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego! b) złożenie weksla do dyskonta 10,00 zł Uwaga: opłatę pobiera dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla. c) przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt. d 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizję pobiera BS dokonujący zdyskontowania weksla od podawcy weksla!. d) za przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i 0,5 % sumy wekslowej zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów Uwaga: w przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego, RBS prowizji nie pobiera. e) zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niespłacenia 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizje pobiera BS (dimicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo banku, który zdyskontował weksel! f) przyjęcie niedyskontowanego weksla do inkasa 10,00 zł Tabela 6. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce. 1. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat Strona 7 z 17

8 Tabela 7. Przekaz w obrocie dewizowym 1) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe a) Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł b) Przelew SEPA 2) 10 zł c) Przelew regulowany 3) 20 zł d) Polecenie wypłaty 4) : z dyspozycja dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20 zł, max. 100zł e) Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego świadczenia emerytalno rentowego 5) 0,15% min. 20zł, max. 100zł g) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku BPS 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 75 zł + koszty banków trzecich a) Przelew SEPA 2) 15 zł b) Przelew regulowany 3) 30 zł c) Polecenie wypłaty 4) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane 0,25% min. 20 zł max. 300 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt.5, w przypadku opcji kosztowej OUR d) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 20 zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. a) i b) pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2c) a) b) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym ( dziś ) w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym ( jutro ) 100 zł 80 zł 4. Zmiany (korekty) odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6) : a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do ,00 włącznie lub ich równowartości w 80 zł innej walucie wymienialnej c) przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie 100 zł wymienialnej 3. Nadanie komunikatu SWIFT 10 zł 4. Opłata Non-Stop 7) 30 zł 5. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10 zł przekazu 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 2) Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: a) waluta transakcji EUR, b) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym (Swift code), do którego jest kierowany przekaz c) występuje opcja kosztowa SHA d) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Strona 8 z 17

9 3) Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lun przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00 c) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, d) występuje opcja kosztowa SHA 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polegająca dokonanie wpłaty przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT 6) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 7) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1d) i 2c). Opłata jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC (SWIFT) beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela 8. Czeki w obrocie dewizowym 1. Inkaso czeków (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia na czeki. Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie 0,25 % min. 20 zł, max. 300 zł 2. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: a) czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest waluta obiegową za jeden czek 4 EUR - płatne w pozostałych krajach za jeden czek 10 EUR b) czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za jeden 4 GBP czek c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD - płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku za jeden czek 3 USD 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 15 zł Tabela 9. Usługi różne. 1. Konsultacja na temat zasad i technik rozliczeń zagranicznych Wg umowy 2. Wydanie kserokopii umowy 10,00zł 3. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta Min.10zł Max. 50 zł 4. Potwierdzenie klucza telegraficznego 20 zł 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnice bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 105 ust.1 pkt.2 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty 10,00zł lub na zasadach wzajemności Strona 9 z 17

10 Część II Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe ( wkłady a vista ) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego Bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo Bez opłat rozliczeniowych 3. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) prowadzenie rachunku ROR 7,00 zł miesięcznie b) prowadzenie rachunku ROR SENIOR Bez opłat b) realizacja przelewu z r.o.r. - w systemie ELIXIR 3,00 zł - w systemie internetowym 0,50 zł c) wydanie czeków 0,75 zł za każdy czek d) potwierdzenie czeku 1,00 zł za każdy czek e) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 10,00 zł g) wysyłanie drogą pocztowa wyciągów z r.o.r. 2,00 zł h) przyjęcie polecenia zapłaty 2,00 zł jednorazowo i) dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 2,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 4. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w RBS Bychawa: a) przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki oszczędnościowej 10,00 zł b) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 10,00 zł oszczędnościowej c) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł d) ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki, w Bez opłat przypadku innym niż określono w ppkt.a) e) likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 2,00 zł 5. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych a vista: a) przyjęcie zlecenia stałego 2,00 zł b) realizacja przelewu 5,00 zł c) likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 2,00 zł d) rachunki SKO Bez opłat 8. Opłata za cesję książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 9. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Wydanie fotokopii: a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie 5,00 zł b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi 3,00 zł 11. Realizacja odsetek z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych Bez opłat terminowych na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub książeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na każde żądanie 12. Dokonanie zastrzeżenia doraźnego za pośrednictwem telegramu ostrzegawczego w 50,00 zł placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 13. Wydanie posiadaczowi rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub oszczędnościowego na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 14. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych kolejnych) pełnomocników w 5,00 zł rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych i oszczędnościowych 15. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku Bez opłat oszczędnościowego lub oszczędnościowo rozliczeniowego 16. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: a) w rozmowie telefonicznej Wg faktycznego kosztu rozmowy telefonicznej b) przy użycie teleksu lub telefaksu Wg cennika za usługi telekomunikacyjne w obrocie krajowym + 50% Strona 10 z 17

11 Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. Lp. Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Prowizja od kwoty kredytu przyznanego Opłata roczna za administrowanie rachunkiem 1% 1% 0,00 zł 2. Kredyt mieszkaniowy 100,00zł 2,00% 25 zł rocznie a prowizja od kredytu rozliczanego na podstawie 1% kwoty rozliczanej oświadczenia Kredytobiorcy b. opłata za kontrolę wykorzystania/transzy kredytu 100 zł 3. Kredyty gotówkowe 0,00zł 2,00% 0,00 zł 4. Kredyt bezpieczna gotówka 0,00zł 2,00% 0,00 zł 5. Kredyt na kolektory słoneczne: a prowizja za rozpatrzenia wniosku 0,10% min 25,00 zł UWAGA!: prowizja za rozpatrzenia wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klientów lub rezygnacji przez niego z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu b prowizja za udzielenie kredytu od 2,00 % do 4,00% min 100,00 zł c prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 2,00 % UWAGA!: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się; prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim d zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na 20 zł wniosek kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu kredytowania e Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 2,00% min odsetkowych) od kwoty prolongowanej f Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty 1,00% min. zwiększenia kredytu g Zmiana innych postanowień umowy kredytu, niż wymienione w pkt. e i f dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł Strona 11 z 17

12 Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądnie dla każdej waluty Bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty Bez opłat 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty Bez opłat 4 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej a) prowadzony w RBS Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min 15,00zł max 120,00zł 5 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie, prowadzonego w Bez opłat jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata 0,00% - 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 6 Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy w innym banku krajowym ELIXIR 5,00zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Cz I Tab Wyciąg z konta bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Bez opłat 7.2. Wysyłany przez RBS drogą pocztową na terenie kraju : - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2,00zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 3,00zł b) listem poleconym 10,00zł 8 Likwidacja rachunku walutowego Bez opłat Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy. 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 0,00 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego 0,00 w danej jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,00% - 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00% - 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Za likwidację książeczki terminowej 2,00zł 4. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego terminu 10,00 zł Strona 12 z 17

13 Część III Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych ( z wyłączeniem rolniczych) 1. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 00,00 zł b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel 10,00 zł c) lokaty terminowej Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku z wyłączeniem rachunków podmiotów niekomercyjnych- chyba że umowa stanowi inaczej: a) bieżącego i pomocniczego miesięcznie b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Bez opłat c) rachunek lokat terminowych Bez opłat 3. Sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 5,00zł b) jednego dowodu do wyciągu 4,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej! 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadania oraz stan na rachunku bankowym 5. Wydanie książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (wg. ceny zakupu) 0,80 zł za każdy czek 6. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 4,00 zł od każdego czeku 7. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych 8. Wykonanie szczegółowych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np. ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, pozostawienie na rachunku 5,00 zł każdorazowo salda o określonej kwocie 9. Wpłaty na rachunek Bez opłat 10. Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego (chyba że umowa stanowi inaczej) 0,50% min. 5zł, max. 200 zł 11 Przelewy/ zlecenia jednorazowe: na rachunki w RBS Bychawa Bez opłat na rachunki w innych bankach: - w systemie ELIXIR - w systemie internetowym 4,00 zł 1,50 zł 13. Przyjęcie polecenia zapłaty 5,00 zł 14. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych. 1. Otwarcie rachunku rolniczego Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku rolniczego 7,00 zł miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek Bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Bez opłat 5. Przelewy w systemie ELIXIR 4,00 zł 6. Przelewy w systemie internetowym 0,50 zł 7. Wydanie posiadaczowi rachunku na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 8. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 5,00 zł 9. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia 10. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych kolejnych) pełnomocników w rachunkach bieżących + 1,00 zł za każdy przelew 5,00 zł Strona 13 z 17

14 Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa 0,20% min. 5 zł max. 200 zł 5. Przelew na rachunek w Banku lub w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł Każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym 10 zł Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych) Lp Rodzaj usługi Pakiet e-biznes Pakiet na dobry początek e-biznes Pakiet na dobry Pakiet e-agro początek e Agro 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku Bieżącego (miesięcznie) 7,00 zł 20 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się 7 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się Pomocniczego (miesięcznie) 3. System bankowości internetowej Internet Banking Home Banking 5,00 zł 5,00 zł - - (miesięcznie) 4. Karty bankomatowe własna Visa Business (rocznie) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wpłata gotówkowa Wypłata gotówkowa 0,3% min 3 max 150 0,3% min 3 max Przelewy jednorazowe na rachunek w RBS innym banku w systemie ELIXIR innym banku w systemie internetowym 8. Bankofon/ SMS Banking/ Saldo na Hasło 9. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 10. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 zł 1 zł 0,50 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Strona 14 z 17

15 Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Lp. Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za Prowizja od kwoty kredytu przyznanego Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku bieżącym 100,00 zł 1,00% 0,00 zł 2. Kredyty obrotowe w rachunku 100,00 zł 1,00% 0,00 zł kredytowym (w tym rewolwingowy) 3. Kredyty inwestycyjne 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 4. Kredyty pomostowe 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 5. Kredyty preferencyjne 0,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 6. Kredyty mieszkaniowe Wspólny 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie remont 7. Kredytowa linia hipoteczna a za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% min 100 zł UWAGA!: prowizja bezzwrotna, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wliczana w poczet prowizji za udzielenie kredytu b za udzielenie kredytu min. 1%, min. 300 zł od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt c opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu 2% - w pierwszym roku kalendarzowym 1% - w drugim i kolejnych latach kredytowania Uwaga!!!: w przypadku pobierania od klienta prowizji w pierwszym roku kalendarzowym, nie pobiera się prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu, bez względu na zakres wnioskowanych zmian do omowy kredytu d od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku kredytowym na koniec roku kalendarzowego płatna w dniu 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec e od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym na koniec roku kalendarzowego płatna w dniu 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu roku kalendarzowego 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego 8. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1% 9. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2% 10. Szybka inwestycja opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł prowizja od kwoty kredytu przyznanego 1,50% Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym 25 zł Strona 15 z 17

16 Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych: Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za Prowizja od kwoty przyznanego kredytu Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku bieżącym 50,00 zł 1,00% 0,00 zł 2. Kredyty obrotowe w rachunku 100,00 zł 1,50% 0,00 zł kredytowym 3. Kredyt obrotowy na bieżącą 50,00zł 1,50% 0,00 zł działalność gosp. 4. Kredyt bezpieczny kredyt 0,00 zł 2,5% 0,00 zł 5. Kredyty inwestycyjne 100,00 zł 2,00% 25,00 zł rocznie 6. Kredyty pomostowe 100,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie 7. Kredytowa linia hipoteczna a. W rachunku kredytowym 0,10 % (min. 100zł) b. W rachunku bieżącym 0,10 % (min. 100zł) c. Kredytowa linia hipoteczna Opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit ( min. 300zł) 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit ( min. 300zł) 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do 15 stycznia każdego roku 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do 15 stycznia każdego roku - w pierwszym roku kredytowania min. 2,00% - w drugim i kolejnych latach min 1,00%. 8. Kredyty preferencyjne obrotowe 0,00 zł 2,00 % 0,00 9. Kredyty preferencyjne inwestycyjne 0,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie 10. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1% 11. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2% 12. Kredyty CSK (Częściowa Spłata Kapitału) 0,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób instytucjonalnych. 1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0,10% min 25,00 zł UWAGA!: prowizja za rozpatrzenia wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klientów lub rezygnacji przez niego z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu od 2,00 % do 4,00% min. 100,00 zł 3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 2,00% UWAGA!:!: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się 4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu kredytowania 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od 2,00% min. kwoty prolongowanej 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia 1,00% min. kredytu 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5i 6 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł Strona 16 z 17

17 Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 10,00 zł 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty Bez opłat 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w RBS 0,15% min 5zł max. 200zł b) prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku. 0,20% min30zł max.200zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a)dokonana w jednostce RBS prowadzącej rachunek: - w walucie obcej 0,20% min 5zł max 200 zł - w złotych Bez opłat 5.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,00%- 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00%-0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 6 zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Zgodnie z Cz I Tab Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce RBS Bez opłat prowadzącej rachunek 7.2. Wysyłany przez bank drogą pocztową ( na terenie kraju) a) listem zwykłym - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2 zł b) listem poleconym 4 zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a)listem zwykłym 3 zł b) listem poleconym 10 zł 7.4. Sporządzony specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych 8. Likwidacja rachunku Bez opłat Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy. 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce RBS a) dokonana w złotych Bez opłat b) dokonana w walucie obcej Bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,00%- 0,25% pobierana jest w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00% - 0,25% konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego Bez opłat Strona 17 z 17

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik do Uchwały Nr 4/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 09 maj 2012 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, czerwiec 2012 1 Strona 1 z 18 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01-01-2014 r) Uchwała Zarządu Nr 2/40/2013 z dnia 31.12.2013 Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, grudzień 2013 Strona 1 z 19 Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01.05.2015) Uchwała Zarządu Nr 6/13/2015 z dnia 29-04-2015 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, kwiecień 2015 Strona 1 z 20 Spis Treści... 2 Definicje i zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01.02.2015) Uchwała Zarządu Nr 7/4/2015 z dnia 30.01.2015 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 20 Spis Treści... 2 Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 01-07-2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, lipiec 2013 Strona 1 z 19 Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ I Ogólna...4 Tabela 1. Rozliczenia pieniężne...4

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01-04-2014 r) Uchwała Zarządu Nr 5/11/2014 z dnia 28.03.2014 Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, kwiecień 2014 Strona 1 z 19 Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo