Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17

2 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ I Ogólna...4 Tabela 1. Rozliczenia pieniężne...4 Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna...5 Tabela 3. Karty bankowe...6 Tabela 4. Pozostałe opłaty dotyczące działalności kredytowej:...6 Tabela 5. Obsługa weksli....7 Tabela 6. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce....7 Tabela 7. Przekaz w obrocie dewizowym...8 Tabela 8. Czeki w obrocie dewizowym...9 Tabela 9. Usługi różne....9 CZĘŚĆ II Klienci indywidualni...10 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe ( wkłady a vista ) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych...11 Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy Część III Klienci instytucjonalni...13 Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych ( z wyłączeniem rolniczych)...13 Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych...14 Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych)...14 Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób instytucjonalnych Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy Strona 2 z 17

3 Zasady pobierania opłat i prowizji. 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w RBS pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy RBS a posiadaczem rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez RBS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny Bank z zastrzeżeniem punktu 6, RBS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za zastępczą obsługę kasowa klientów innych banków RBS pobiera od Banku Zlecającego prowizję w wysokości 0,5 % kwoty obrotów kasowych, pomniejszonej o kwoty, od których prowizję uiści klient. 7. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat RBS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego zawartymi w imieniu RBS przez Bank Zrzeszający. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych. b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społeczne 2) wpłat na cele charytatywne, 3) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w RBS Bychawa, oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki prowadzone w RBS kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, rachunków bieżących lub R.O.R. 5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do RBS (np. z tytułu najmu lokalu RBS, dostaw robót i usług), 6) oraz wpłat na rzecz dostawców usług dla RBS. 7) Wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych II Urzędu Skarbowego w Lublinie na jego konto oraz na konta innych Urzędów Skarbowych w związku z czynnościami służbowymi. 9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa RBS pobiera prowizje i opłaty w wysokościach uzgodnionych z BPS S.A. 10. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie sądu, prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną sądową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów mających związek z przestępstwem oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz Inspektora Nadzoru Bankowego. 11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 12. Prowizje i opłaty od rachunków budżetów terenowych pobiera się wg odrębnych zasad normowanych w drodze ustaleń z posiadaczem rachunku. Strona 3 z 17

4 CZĘŚĆ I Ogólna Opłaty i prowizje za czynności bankowe w złotych i w walutach wymienialnych Tabela 1. Rozliczenia pieniężne. 1. Wpłaty gotówkowe oraz przekazy: a) wpłaty dokonywane w palcówkach RBS na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż RBS Bychawa do kwoty 500,00 zł od 500,01 do 1000,00 zł od 1000,01 do 3000,00 zł od 3000,01 do 5000,00 zł pow. 5000,01 zł 3,00zł 4,00zł 8,00zł 10,00zł 12,00zł b) wpłaty dokonywane w placówce ekspozytury w Bełżycach 3,00zł od wpłaty c) Od wpłat dokonywanych w formie nieuporządkowanej 0,10% kwoty wpłaty Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy, od każdej wpłaty oddzielnie! 2. Wypłaty gotówkowe a) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki 0,50% min. 3,00zł, max. 200 zł b) z tytułu realizacji czeków potwierdzonych przez inny BS 0,50%min. 3,00zł, max. 200 zł Uwaga: Prowizja od wypłat RBS obciąża rachunek wystawcy dyspozycji! 3. Przechowywanie w depozycie bankowym a) książeczek i bonów oszczędnościowych 5,00 zł od każdego deponowanego dokumentu b) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) 1% wartości min. 5,00zł, max. 100zł kwartalnie c) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych 5,00 zł miesięcznie od każdego depozytu. 4. Wpłata ZUS 4,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów wymienionych w pkt. a i b składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Strona 4 z 17

5 Tabela 2. Rachunki bankowe część ogólna. 1. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł b) za każdy poprzedni rok Opłata podwyższona o 50% stawki podstawowej, tj. 4,50 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne księgowanie! 2. Za każdą operacje związaną z realizacją tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza rachunku! 3. Poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach 0,5% kwoty zajętej min. 5,00 zł, max.100,00zł Uwaga: opłatę pobiera się od: - sądów za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków i o spadek, - organów skarbowych, - osób fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku, - innych przypadków z wyłączeniem opłat przewidzianych art. 110 ust. 1,2,3 ustawy z dnia r. Prawo bankowe z późn. zm. 4. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw wkładów na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami lub osobami na wniosek posiadacza rachunku 10,00zł Uwaga: nie dotyczy blokady na rachunkach bankowych! 5. Instalacja programu HOME BANKING 200,00zł jednorazowo 6. Opłata abonamentowa za jedno stanowisko HOME BANKING 30,00zł miesięcznie 7. Prowizja za odblokowanie i ponowne generowanie hasła Internet Banking 5,00 zł 8. Przelew ZUS (od każdego przelewu) 3,00zł 9. Od wpłat dokonywanych w formie nieuporządkowanej 0,10% kwoty wpłaty 10. Udzielenie informacji o stanie rachunku Saldo na hasło 2,00 zł miesięcznie Zmiana hasła 1,00 zł SMS BANKING I wersja do 10 SMS 2,00zł miesięcznie II wersja powyżej 10 SMS 0,20 zł za każdy SMS Bankofon 2,00zł miesięcznie Bankofon + SMS 3,00 zł miesięcznie Zmiana hasła SMS BANKING + saldo na hasło 11. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego okresu zadeklarowanego (zakładanego w jednostce banku) 12. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego okresu zadeklarowanego (zakładanego w systemie internetowym) 1,00 zł opłata 0,20 zł za każdy wysłany SMS (nie mniej niż 2,00 zł miesięcznie) + 2,00 zł miesięcznie za usługę saldo na hasło 0,5 % kwoty likwidowanego wkładu Bez opłaty Strona 5 z 17

6 Tabela 3. Karty bankowe 1 Karty Visa Classic debetowa i Visa Business debetowa 1) Wydanie nowej karty 1) 5,00zł 2) Opłata roczna za posiadanie karty 20,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 4) Wznowienie karty 5,00zł 5) Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju Bez opłat 6) Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 7) Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. 2) Bez opłat 8) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9) Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% od kwoty wypłaty (min. 10 zł) 10) Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00zł 11) Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 12) Generowanie zestawienia operacji na życzenie posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany 13) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika/telefoniczne 8,00 zł odblokowanie 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00zł 2 Karta bankomatowa własna 1) Wydanie pierwszej karty 1,00zł 2) Wydanie kolejnej karty do rachunku 5,00zł 3) Wydanie duplikatu karty 5,00zł 5) Wypłata gotówki w bankomatach RBS Bez opłat 6) Rozpatrzenie reklamacji 25,00zł 7) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 8) Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 8,00zł 9) Zastrzeżenie karty 0,00zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku 2) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 4 Karty Visa Electron i Visa Business Electron 1) 5) Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju Bez opłat 6) Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 7) Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. 2) Bez opłat 8) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9) Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% od kwoty wypłaty (min. 10 zł) 10) Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00zł 11) Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 12) Zastrzeżenie karty 25,00 zł 13) Zmiana danych użytkownika karty 3,00zł 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika/telefoniczne 8,00 zł odblokowanie 15) Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00zł 1) karty nie są wydawane 2) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku BPS 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Strona 6 z 17

7 Tabela 4. Pozostałe opłaty dotyczące działalności kredytowej: 1. Zmiana, uzupełnienie warunków umowy dotyczących: a) wydłużenia terminu spłaty należności RBS z tytułu udzielonych kredytów (spłaty kredytu lub raty kredytu) 2,00 % kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty (min. 20 zł, max. 200 zł) b) zwiększenie kwoty kredytu, limitu kredytu, debetu w r.o.r 1,00 %kwoty zwiększenia nie mniej niż 10,00zł c) odnowienie kredytu w ROR na kolejny okres od kwoty kredytu 1,00% d) pozostałych warunków umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy 50,00 zł 2. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 3. Sporządzenie i wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt 4. Za inne czynności związane z obsługą kredytów, np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki itp. 5. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej Od 50,00 zł max 500 zł 6. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat (raty) kredytu lub odsetek 15 zł Uwaga: opłata obciąża rachunek dłużnika za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli. 7. Za udzielenie gwarancji bankowej Przygotowawcza - jednorazowo Za korzystanie z gwarancji za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji liczony od daty wystawienia do daty ważności lub od daty udzielenia potwierdzenia do daty jego ważności pobierana w pierwszym dniu każdego rozpoczętego kwartału 100 zł 0,25 % kwoty gwarancji Od kwoty przyznanego limitu Od 0,50 do 3,00% kwoty gwarancji 8. Przejęcie długu 1% od kwoty przejmowanego długu + opłata przygotowawcza 100 zł 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu Od 100,00 zł max 3500,00 zł Tabela 5. Obsługa weksli. 1. Obsługa weksli a) przedstawienie weksla do zapłaty 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest przez RBS (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego! b) złożenie weksla do dyskonta 10,00 zł Uwaga: opłatę pobiera dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla. c) przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt. d 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizję pobiera BS dokonujący zdyskontowania weksla od podawcy weksla!. d) za przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i 0,5 % sumy wekslowej zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów Uwaga: w przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego, RBS prowizji nie pobiera. e) zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niespłacenia 1 % sumy wekslowej Uwaga: prowizje pobiera BS (dimicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo banku, który zdyskontował weksel! f) przyjęcie niedyskontowanego weksla do inkasa 10,00 zł Tabela 6. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce. 1. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat Strona 7 z 17

8 Tabela 7. Przekaz w obrocie dewizowym 1) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe a) Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł b) Przelew SEPA 2) 10 zł c) Przelew regulowany 3) 20 zł d) Polecenie wypłaty 4) : z dyspozycja dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20 zł, max. 100zł e) Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego świadczenia emerytalno rentowego 5) 0,15% min. 20zł, max. 100zł g) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku BPS 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 75 zł + koszty banków trzecich a) Przelew SEPA 2) 15 zł b) Przelew regulowany 3) 30 zł c) Polecenie wypłaty 4) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane 0,25% min. 20 zł max. 300 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt.5, w przypadku opcji kosztowej OUR d) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 20 zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. a) i b) pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2c) a) b) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym ( dziś ) w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym ( jutro ) 100 zł 80 zł 4. Zmiany (korekty) odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6) : a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do ,00 włącznie lub ich równowartości w 80 zł innej walucie wymienialnej c) przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie 100 zł wymienialnej 3. Nadanie komunikatu SWIFT 10 zł 4. Opłata Non-Stop 7) 30 zł 5. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10 zł przekazu 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 2) Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: a) waluta transakcji EUR, b) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym (Swift code), do którego jest kierowany przekaz c) występuje opcja kosztowa SHA d) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Strona 8 z 17

9 3) Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lun przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00 c) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, d) występuje opcja kosztowa SHA 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polegająca dokonanie wpłaty przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT 6) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 7) opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1d) i 2c). Opłata jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC (SWIFT) beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tabela 8. Czeki w obrocie dewizowym 1. Inkaso czeków (od kwoty czeku) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia na czeki. Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie 0,25 % min. 20 zł, max. 300 zł 2. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: a) czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest waluta obiegową za jeden czek 4 EUR - płatne w pozostałych krajach za jeden czek 10 EUR b) czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za jeden 4 GBP czek c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD - płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku za jeden czek 3 USD 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 15 zł Tabela 9. Usługi różne. 1. Konsultacja na temat zasad i technik rozliczeń zagranicznych Wg umowy 2. Wydanie kserokopii umowy 10,00zł 3. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta Min.10zł Max. 50 zł 4. Potwierdzenie klucza telegraficznego 20 zł 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnice bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 105 ust.1 pkt.2 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty 10,00zł lub na zasadach wzajemności Strona 9 z 17

10 Część II Klienci indywidualni Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe ( wkłady a vista ) i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego Bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo Bez opłat rozliczeniowych 3. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) prowadzenie rachunku ROR 7,00 zł miesięcznie b) prowadzenie rachunku ROR SENIOR Bez opłat b) realizacja przelewu z r.o.r. - w systemie ELIXIR 3,00 zł - w systemie internetowym 0,50 zł c) wydanie czeków 0,75 zł za każdy czek d) potwierdzenie czeku 1,00 zł za każdy czek e) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 10,00 zł g) wysyłanie drogą pocztowa wyciągów z r.o.r. 2,00 zł h) przyjęcie polecenia zapłaty 2,00 zł jednorazowo i) dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 2,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 4. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w RBS Bychawa: a) przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki oszczędnościowej 10,00 zł b) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 10,00 zł oszczędnościowej c) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł d) ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki, w Bez opłat przypadku innym niż określono w ppkt.a) e) likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 2,00 zł 5. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych a vista: a) przyjęcie zlecenia stałego 2,00 zł b) realizacja przelewu 5,00 zł c) likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 2,00 zł d) rachunki SKO Bez opłat 8. Opłata za cesję książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 9. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Wydanie fotokopii: a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie 5,00 zł b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi 3,00 zł 11. Realizacja odsetek z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych Bez opłat terminowych na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub książeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na każde żądanie 12. Dokonanie zastrzeżenia doraźnego za pośrednictwem telegramu ostrzegawczego w 50,00 zł placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 13. Wydanie posiadaczowi rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub oszczędnościowego na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 14. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych kolejnych) pełnomocników w 5,00 zł rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych i oszczędnościowych 15. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku Bez opłat oszczędnościowego lub oszczędnościowo rozliczeniowego 16. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: a) w rozmowie telefonicznej Wg faktycznego kosztu rozmowy telefonicznej b) przy użycie teleksu lub telefaksu Wg cennika za usługi telekomunikacyjne w obrocie krajowym + 50% Strona 10 z 17

11 Tabela 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. Lp. Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Prowizja od kwoty kredytu przyznanego Opłata roczna za administrowanie rachunkiem 1% 1% 0,00 zł 2. Kredyt mieszkaniowy 100,00zł 2,00% 25 zł rocznie a prowizja od kredytu rozliczanego na podstawie 1% kwoty rozliczanej oświadczenia Kredytobiorcy b. opłata za kontrolę wykorzystania/transzy kredytu 100 zł 3. Kredyty gotówkowe 0,00zł 2,00% 0,00 zł 4. Kredyt bezpieczna gotówka 0,00zł 2,00% 0,00 zł 5. Kredyt na kolektory słoneczne: a prowizja za rozpatrzenia wniosku 0,10% min 25,00 zł UWAGA!: prowizja za rozpatrzenia wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klientów lub rezygnacji przez niego z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu b prowizja za udzielenie kredytu od 2,00 % do 4,00% min 100,00 zł c prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 2,00 % UWAGA!: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się; prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim d zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na 20 zł wniosek kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu kredytowania e Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 2,00% min odsetkowych) od kwoty prolongowanej f Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty 1,00% min. zwiększenia kredytu g Zmiana innych postanowień umowy kredytu, niż wymienione w pkt. e i f dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł Strona 11 z 17

12 Tabela 3. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądnie dla każdej waluty Bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty Bez opłat 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty Bez opłat 4 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej a) prowadzony w RBS Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 0,20% min 15,00zł max 120,00zł 5 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie, prowadzonego w Bez opłat jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata 0,00% - 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 6 Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy w innym banku krajowym ELIXIR 5,00zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym Zgodnie z Cz I Tab Wyciąg z konta bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Bez opłat 7.2. Wysyłany przez RBS drogą pocztową na terenie kraju : - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2,00zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 3,00zł b) listem poleconym 10,00zł 8 Likwidacja rachunku walutowego Bez opłat Tabela 4. Rachunek walutowy terminowy. 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty 0,00 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego 0,00 w danej jednostce organizacyjnej RBS Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,00% - 0,25% pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00% - 0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Za likwidację książeczki terminowej 2,00zł 4. Za zerwanie wkładu terminowego przed upływem pierwszego terminu 10,00 zł Strona 12 z 17

13 Część III Klienci instytucjonalni Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych ( z wyłączeniem rolniczych) 1. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 00,00 zł b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel 10,00 zł c) lokaty terminowej Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku z wyłączeniem rachunków podmiotów niekomercyjnych- chyba że umowa stanowi inaczej: a) bieżącego i pomocniczego miesięcznie b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Bez opłat c) rachunek lokat terminowych Bez opłat 3. Sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 5,00zł b) jednego dowodu do wyciągu 4,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej! 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadania oraz stan na rachunku bankowym 5. Wydanie książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (wg. ceny zakupu) 0,80 zł za każdy czek 6. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 4,00 zł od każdego czeku 7. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych 8. Wykonanie szczegółowych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np. ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, pozostawienie na rachunku 5,00 zł każdorazowo salda o określonej kwocie 9. Wpłaty na rachunek Bez opłat 10. Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego (chyba że umowa stanowi inaczej) 0,50% min. 5zł, max. 200 zł 11 Przelewy/ zlecenia jednorazowe: na rachunki w RBS Bychawa Bez opłat na rachunki w innych bankach: - w systemie ELIXIR - w systemie internetowym 4,00 zł 1,50 zł 13. Przyjęcie polecenia zapłaty 5,00 zł 14. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Tabela 2. Rachunki bieżące rolników indywidualnych. 1. Otwarcie rachunku rolniczego Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku rolniczego 7,00 zł miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek Bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Bez opłat 5. Przelewy w systemie ELIXIR 4,00 zł 6. Przelewy w systemie internetowym 0,50 zł 7. Wydanie posiadaczowi rachunku na jego wniosek zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na rachunku 8. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 5,00 zł 9. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 4,00 zł jednorazowo od każdego zlecenia 10. Dokonanie zmiany (w tym ustanowienie dodatkowych kolejnych) pełnomocników w rachunkach bieżących + 1,00 zł za każdy przelew 5,00 zł Strona 13 z 17

14 Tabela 3. Rachunek lokacyjny w złotych 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa 0,20% min. 5 zł max. 200 zł 5. Przelew na rachunek w Banku lub w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł Każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym 10 zł Tabela 4. Pakiety (rachunki w złotych) Lp Rodzaj usługi Pakiet e-biznes Pakiet na dobry początek e-biznes Pakiet na dobry Pakiet e-agro początek e Agro 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku Bieżącego (miesięcznie) 7,00 zł 20 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się 7 zł Przez pierwsze 3 miesiące nie pobiera się Pomocniczego (miesięcznie) 3. System bankowości internetowej Internet Banking Home Banking 5,00 zł 5,00 zł - - (miesięcznie) 4. Karty bankomatowe własna Visa Business (rocznie) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wpłata gotówkowa Wypłata gotówkowa 0,3% min 3 max 150 0,3% min 3 max Przelewy jednorazowe na rachunek w RBS innym banku w systemie ELIXIR innym banku w systemie internetowym 8. Bankofon/ SMS Banking/ Saldo na Hasło 9. Przyjęcie polecenia zapłaty (za przyjęcie) 10. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez klienta (zlecenie stałe) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 zł 1 zł 0,50 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew 2 zł jednorazowo od każdego zlecenia + 1,00 zł za każdy przelew Strona 14 z 17

15 Tabela 5. Kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Lp. Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za Prowizja od kwoty kredytu przyznanego Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku bieżącym 100,00 zł 1,00% 0,00 zł 2. Kredyty obrotowe w rachunku 100,00 zł 1,00% 0,00 zł kredytowym (w tym rewolwingowy) 3. Kredyty inwestycyjne 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 4. Kredyty pomostowe 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 5. Kredyty preferencyjne 0,00 zł 2,00% 25 zł rocznie 6. Kredyty mieszkaniowe Wspólny 100,00 zł 2,00% 25 zł rocznie remont 7. Kredytowa linia hipoteczna a za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% min 100 zł UWAGA!: prowizja bezzwrotna, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wliczana w poczet prowizji za udzielenie kredytu b za udzielenie kredytu min. 1%, min. 300 zł od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt c opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu 2% - w pierwszym roku kalendarzowym 1% - w drugim i kolejnych latach kredytowania Uwaga!!!: w przypadku pobierania od klienta prowizji w pierwszym roku kalendarzowym, nie pobiera się prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu, bez względu na zakres wnioskowanych zmian do omowy kredytu d od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku kredytowym na koniec roku kalendarzowego płatna w dniu 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec e od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym na koniec roku kalendarzowego płatna w dniu 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy termin spłaty przypada przed tym dniem nie później niż w dniu całkowitej spłaty kredytu roku kalendarzowego 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego 8. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1% 9. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2% 10. Szybka inwestycja opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 100 zł prowizja od kwoty kredytu przyznanego 1,50% Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym 25 zł Strona 15 z 17

16 Tabela 6. Kredyty dla rolników indywidualnych: Rodzaj kredytu Opłata przygotowawcza za Prowizja od kwoty przyznanego kredytu Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym rozpatrzenie wniosku 1. Kredyt w rachunku bieżącym 50,00 zł 1,00% 0,00 zł 2. Kredyty obrotowe w rachunku 100,00 zł 1,50% 0,00 zł kredytowym 3. Kredyt obrotowy na bieżącą 50,00zł 1,50% 0,00 zł działalność gosp. 4. Kredyt bezpieczny kredyt 0,00 zł 2,5% 0,00 zł 5. Kredyty inwestycyjne 100,00 zł 2,00% 25,00 zł rocznie 6. Kredyty pomostowe 100,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie 7. Kredytowa linia hipoteczna a. W rachunku kredytowym 0,10 % (min. 100zł) b. W rachunku bieżącym 0,10 % (min. 100zł) c. Kredytowa linia hipoteczna Opłata przygotowawcza za czynności związane ze zwiększeniem kwoty kredytu 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit ( min. 300zł) 1,00% kwoty kredytu przyznanego lub kwoty zwiększającej przyznany limit ( min. 300zł) 0,10% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do 15 stycznia każdego roku 0,50% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego płatna do 15 stycznia każdego roku - w pierwszym roku kredytowania min. 2,00% - w drugim i kolejnych latach min 1,00%. 8. Kredyty preferencyjne obrotowe 0,00 zł 2,00 % 0,00 9. Kredyty preferencyjne inwestycyjne 0,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie 10. Debet dopuszczalny: jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 1% 11. Kredyt na dobry początek jednorazowo od kwoty (za przyznanie) 2% 12. Kredyty CSK (Częściowa Spłata Kapitału) 0,00 zł 2,00 % 25,00 zł rocznie Tabela 7. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla osób instytucjonalnych. 1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0,10% min 25,00 zł UWAGA!: prowizja za rozpatrzenia wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klientów lub rezygnacji przez niego z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu od 2,00 % do 4,00% min. 100,00 zł 3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 2,00% UWAGA!:!: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się 4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodującą zmiany okresu kredytowania 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od 2,00% min. kwoty prolongowanej 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia 1,00% min. kredytu 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5i 6 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł Strona 16 z 17

17 Tabela 8. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 10,00 zł 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty Bez opłat 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w RBS 0,15% min 5zł max. 200zł b) prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku. 0,20% min30zł max.200zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a)dokonana w jednostce RBS prowadzącej rachunek: - w walucie obcej 0,20% min 5zł max 200 zł - w złotych Bez opłat 5.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,00%- 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00%-0,25% konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 6.1. Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w RBS Bez opłat 6.2. Na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 6 zł 6.3. Na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Zgodnie z Cz I Tab Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce RBS Bez opłat prowadzącej rachunek 7.2. Wysyłany przez bank drogą pocztową ( na terenie kraju) a) listem zwykłym - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 2 zł b) listem poleconym 4 zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a)listem zwykłym 3 zł b) listem poleconym 10 zł 7.4. Sporządzony specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych 8. Likwidacja rachunku Bez opłat Tabela 9. Rachunek walutowy terminowy. 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce RBS a) dokonana w złotych Bez opłat b) dokonana w walucie obcej Bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata 0,00%- 0,25% pobierana jest w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z 0,00% - 0,25% konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego Bez opłat Strona 17 z 17

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo