S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r.

2 WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 i określiła wielkość dochodów na kwotę ,00 zł i wydatków na kwotę ,00 zł, ustaliła również nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 9/V/11 z dnia r. - uchwała nr 16/VI/11 z dnia r. - uchwała nr 23/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 24/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 35/IX/11 z dnia r. - uchwała nr 40/X/11 z dnia r. - uchwała nr 46/XI/11 z dnia r. - uchwała nr 52/XII/11 z dnia r. - uchwała nr 58/XIII/11 z dnia r. - uchwała nr 71/XIV/11 z dnia r. - uchwała nr 72/XV/11 z dnia r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 19/11 z r. - Zarządzenie nr 34/11 z r. - Zarządzenie nr 41/11 z r. - Zarządzenie nr 55/11 z r. - Zarządzenie nr 65/11 z r. - Zarządzenie nr 73/11 z r. - Zarządzenie nr 82/11 z r. - Zarządzenie nr 84/11 z r. - Zarządzenie nr 85/11 z r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu: - przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,46 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań ,00 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r ,74 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,00 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych 8.235,00 zł

3 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanego zadania w ramach Programu Radosna Szkoła ,00 zł - zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów bieżących ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowy mostu i drogi, zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego III etapu remontu Zamku Lenno ,00 zł - przyznania pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice ,00 zł - dofinansowania realizacji programów unijnych w tym: - projektu systemowego realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu i Szkołę Podstawową w Pilchowicach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,70 zł - projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,67 zł - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za Projektu realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu ,82 zł - dochodów własnych ,76 zł. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze: - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - zmniejszeniem subwencji oświatowej 2.982,00 zł - zmniejszeniem dochodów własnych ,00 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień r. Zwiększenia/Zmniejszenia planu Plan po zmianach na dzień r. Dochody , , ,15 Wydatki , , ,52 W tym: Wydatki majątkowe , , ,31 Wydatki bieżące , , ,21 Nadwyżka budżetu , , ,63

4 DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 98,37 %. Na planowaną kwotę ,15 zł realizacja wyniosła ,29 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł. Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków , ,39 90,86 Udziały w dochodach budżetu państwa , ,72 102,90 Dochody z majątku gminy , ,17 101,62 Subwencja ogólna , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej , ,10 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 99,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,22 100,63 Środki i dotacje otrzymane na podstawie umów, w tym na remonty i realizację inwestycji , ,00 100,00 Pozostałe dochody własne , ,01 77,41 Środki na realizację programów unijnych , ,89 98,89 RAZEM: , ,29 98,37 Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.138,24 zł i były wyższe o 594,76 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki za już zrealizowane zadania i przyznane na realizację nowych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o ,74 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił ,85 zł. W 2011 r. nie było rozłożeń podatku na raty i odroczenia terminu płatności. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji były niższe o ,46 zł.

5 Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie : Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem , ,74 0, ,85 0,00 z tego: - podatek rolny 34,95 0,00 34,95 0,00 - podatek od nieruchomości , ,98 0, ,90 0,00 - podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - podatek od środków transportowych 305,76 305,76 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę ,54 zł, co stanowi 4,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie ,52 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :

6 Lp. Wyszczególnienie Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych 1.080, ,87 umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i 5.191, ,58 użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ,30 6 0,00 prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z tytułu przekształcenia 1.493,33 1 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5. Odsetki od nieterminowych wpłat na 2.600,00 6 0, r. 6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne , , ,08 0,00 7. Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne ,90 0, ,17 0,00 8. Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne 946,97 0, ,53 4,46 9. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne 4.216, , ,00 0, Grzywny, mandaty i wpływy z , ,60 różnych dochodów 11. Renta planistyczna ,60 3 0, Pozostałe (jednostki budżetowe) ,60 1 0, Odsetki od zaległości podatkowych na r. - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM ,54 901, , ,00 OGÓŁEM ,54 901,29 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i

7 sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,94 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI Na planowaną kwotę wydatków ,52 zł realizacja wyniosła ,39 zł, co stanowi 97,49 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: ,31 zł, realizacja wyniosła ,41 zł co stanowi 84,58 % - plan wydatków bieżących: ,21 zł, realizacja wyniosła ,98 zł, co stanowi 99,04 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wydatki ogółem: , ,39 97,49 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,28 99,94 Wydatki inwestycyjne , ,41 84,58 Wydatki na remonty , ,08 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,62 100,00 Wydatki na obsługę długu , ,68 95,70 Wydatki na programy finansowane ze środków UE , ,65 90,80 Pozostałe wydatki , ,67 99,28 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

8 Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne - 9,29 % 2. Wydatki na remonty 5,25 % 3. Wydatki na oświatę 38,00 % 4. Wydatki na pomoc społeczną 20,70 % 5. Wydatki na administrację publiczną 13,06% 6. Dotacje 6,27 2% 7. Pozostałe wydatki 7,43 % Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki oświatę i wychowanie Suma wydatków w dziale Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę ,30 zł. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem ,53 zł., natomiast Szkoły Podstawowej w Pilchowicach ,45 zł Pozostała kwota w wysokości ,32 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na zadania inwestycyjne oraz bieżące w tym na remonty, stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych. Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2011 r. kwotę ,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę ,70 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2011 wyniosły ,70 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie ,60 zł..należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół. Następną pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, dodatków mieszkaniowych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. Wynosiły one ,55 zł i stanowiły 20,70 % ogółu wydatków w 2011 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były: - dotacje celowe na zadania zlecone i własne : ,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej: ,78 zł - środki własne gminy: ,53 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Kolejną istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Razem z wydatkami remontowymi stanowią 14,54 % ogółu wydatków roku Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 3. Ważniejsze zadania remontowe 2011 r. ; - Wleń, zamek piastowski Lenno (XIV-XVI w. ) III etap rewaloryzacji obiektu, wykonanie wieńca górnego na koronie murów, naprawa spękań pionowych i remont baszty ,20 zł, - Malowanie hali sportowej w Zespole Szkół we Wleniu ,30 zł,

9 - Remonty budynków komunalnych ,23 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2011 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie ,33 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn: - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów ,33 zł. 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły ,33 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,33 zł. W 2011 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe: - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,50 zł, zaciągniętą na zadanie pn. Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,37 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,84 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie, - w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. Łącznie spłacono kredyty i pożyczki w kwocie ,71 zł. Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Uboczu w kwocie ,00 zł. oraz Zakładowi Odpadów Komunalnych IZERY w Lubomierzu w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązana krótkoterminowe w kwocie ,50 zł, w tym wymagalne ,57 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.

10 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Współpraca gmin partnerskich Już nie zginiesz w naszej gminie przewodnik po gminach partnerskich Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,08 EUR. 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Transgraniczne Turnieje Tenisowe - Wleń - Jiretin pod Bukovou Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,84 EUR. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno Sportowego w Pilchowicach Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,20 zł. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice w Gminie Wleń Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,45 zł. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł Gmina Wleń w 2011 r. realizowała następujące programy i projekty: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów.

11 Projekt jest w trakcie rozliczania. W roku 2011 został złożony wniosek o płatność na kwotę ,00 zł. 2. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,78 zł. 3. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Każdy ma szansę na sukces Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,70 zł. ZAKŁAD BUDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu Przychody: Plan ,00 zł. Wykonanie ,48 zł. co stanowi 62,92 % wykonania. Koszty: Plan ,00 zł. Wykonanie: ,57 zł. co stanowi 84,86 % wykonania. Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę ,08 zł. W porównaniu do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o kwotę 9.511,48 zł. Zobowiązania wymagalne Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ,62 zł i były wyższe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę ,13 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP Dochody własne realizowały następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie ,70 zł. Realizacja dochodów i wydatków w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego była niższa o kwotę ,30 zł.

12 Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6. FUNDUSZ SOŁECKI Budżet funduszu sołeckiego na rok 2011 wynosił zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę ,08 zł tj. 93,79 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na remonty, wyposażenie świetlic oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informacje z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień r. stanowiły kwotę 5.791,00 zł. W ciągu 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy 3.878,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.400,00 zł. Na koniec 2011 r. do dyspozycji pozostało 7.269,00 zł. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,90 zł.

13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Dochody gminy za 2011 r. Plan Wykonanie Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,99 99,45% 0, Pozostała działalność , , , ,99 99,45% 0,00 Wpływy z różnych opłat (obwody 0690 łowieckie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 29,53 2,95% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,46 0, , ,46 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 630 Turystyka ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,82 0, , ,82 100,00% 0, gmin), powiatów(związków powiatów), ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł , , , ,45 ###700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 75,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 75,12% 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 92,85% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 108,83% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Odsetki od charakterze nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 23,80% 0, Pozostałe odsetki 0,00 586,03 5,86% , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , ,18 108,75% 0,00

14 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) , , , ,13 115,81% 0,00 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) ,00 600,00 600,00 87,05 14,51% 0, Spis Dotacje powszechny celowe otrzymane i inne z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na spis powszechny) Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dotacje celowe kontroli otrzymane i ochrony z budżetu prawa 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację Wybory spisów wyborców) Dotacje celowe do Sejmu otrzymane i Senatu z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wybory do 752 Obrona Sejmu i Senatu) narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Pozostałe Dotacje celowe wydatki otrzymane obronne z budżetu 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne Bezpieczeństwo ) publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , , , , ,11% Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacja na wydatki obrony cywilnej) Straż miejska 0, , , ,83 56,01% ,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 92,85% , , , ,83 56,01% , , , , ,72 95,42% , , , , ,76 92,14% , , , , , Podatek rolny 0, , , ,00 93,39% 0, Podatek leśny 0, , , ,46 94,79% 0, Podatek od środków transportowych 0,00 48,22% Podatek od czynności 2 160,00 cywilnoprawnych 8 200, , , , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00

15 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 237,60 #DZIEL/0! 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 87,45% , , , ,74 16,96% 0, , , , ,22 90,86% , , , , , Podatek rolny 0,00 87,92% , , , , Podatek leśny 0, , , ,84 103,54% 946, Podatek od środków transportowych 0,00 53,48% 4 000, , , , Podatek od spadków i darowizn 0, , , ,36 157,04% 0, Opłata od posiadania psów 0, , , ,00 56,00% 0, Wpływy z opłaty targowej 0, , , ,00 81,04% 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0, , , ,58 96,03% 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , ,99 142,82% 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,40 128,48% 0, , , , ,02 66,25% , Wpływy z opłaty skarbowej 0, , , ,50 76,77% 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 0, , , ,22 100,63% 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 0, , , ,30 36,02% ,60 odrębnych ustaw - opłaty planistyczne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 0, , , ,72 102,90% 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób , , , ,00 101,71% 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób , , , ,72 143,30% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , , , ,00 100,00% 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 0, , , ,00 100,00% 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ((zwrot ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0, , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie 87,37% , , , , , Szkoły podstawowe 0,00 101,71% , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 36,23 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 798,28 #DZIEL/0! ,60

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,64 0, , ,65 100,00% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich - program operacyjny 7 334,06 0, , ,05 100,00% 0,00 Kapitał Ludzki Wpłata do budżetu dochodów 2400 własnych 0,00 0,00 0,00 1,28 #DZIEL/0! 0, Dowożenie Dochody z najmu uczniów i dzierżawy do szkół 0, , , ,42 77,40% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0, , , ,42 77,40% 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa Stołówki autobusu szkolne szkolnego) i przedszkolne 0, , , ,06 103,95% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 236,89 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,17 99,82% 0, Pozostała działalność 102, , , ,60 106,32% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 435,26 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , , ,34 100,44% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 102,00 0,00 102,00 102,00 100,00% 0,00 gmin) - komisje egzaminacyjne 852 Pomoc społeczna , , , ,61 100,05% ,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,49 100,16% , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,95 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 764,83 #DZIEL/0! Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,55 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorządu gmin) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,47 zleconych Składki na ustawami ubezpieczenie (zaliczki zdrowotne alimentacyjne) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach Dotacje celowe w centrum otrzymane integracji z budżetu społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 8 099, , ,49 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,80 rentowe , , , ,00 100,00% 0, ,00 22,07% 0, ,00 99,26% 0, ,00 98,73% 0, ,00 99,92% 0, ,00 99,84% 0,00

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,96 99,99% 0,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2039 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,84 98,23% 0,00 gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,67 0, , ,43 99,55% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 42,03 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 757,62 #DZIEL/0! 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0, , ,13 98,24% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Dotacje Ludzki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,67 0, , ,65 98,24% 0, ,00 0, , ,00 99,61% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dotacje opiekuńcze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Pozostała ustawami działalność ,00 0, , ,00 99,79% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 200,00 0, , ,00 97,62% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0, Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 gmin) Gospodarka (stypendia komunalna dla uczniów) i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 3 117, , , gromadzeniem środków z opłat i kar 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 za korzystanie ze środowiska 900 0,00 124,41% 0, Wpływy z różnych opłat 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,88 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 zabytkami 921 0,00 98,25% 0, ,00 100,00% 0,00

18 273 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu prze użytkowników zabytków niebędących jednostkami b budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z MKiDN Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,88 89,48% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,26 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ,00 0, , ,62 89,47% 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,28 28,11% 0,00 Turnieje Tenisowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów(związków powiatów), 4 200,00 0, , ,00 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,53 97,87% ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 0, , ,42 70,20% 0,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,74 100,00% 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Śródki na dofinansowanie wsi własnych ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 101,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego 0,00 101,62% przekształcenia prawa użytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w 0,00 165,26% prawo Wpłaty własności. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 0,00 98,72% nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 0,00

19 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na pomoc finansową ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja na zakup samochodu dla OSP Pilchowice) 758 Różne rozliczenia 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 100,00% 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (dotacja na rządowy program "Radosna Kultura i ochrona szkoła" dziedzictwa ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 kluby Śródki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i ) 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Turnieje Śródki na Tenisowe) dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych Śródki na dofinansowanie z innych źródeł własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), 4 200,00 0, , ,86 33,04% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,02 99,91% ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,85 99,89% 0,00 Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe 98,34% , , , , ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,19 udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 0, , ,27 97,03% 0,00 1 pkt 2 i 3

20 Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Rolnictwo i łowiectwo , , , ,73 99,96% 0, Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0, Turystyka ,82 0, , ,82 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,00 88,37% , , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 100,00% 0, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,83 89,14% ,45 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 0, , , ,72 95,42% ,41 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , ,74 100,00% 0, Oświata i wychowanie 91,18% , , , , , Pomoc społeczna 100,05% , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, , ,74 124,41% 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , ,13 99,32% 0,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,14 65,79% 0,00 Razem: , , , ,29 98,37% ,06

21 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki gminy za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 95,21% Melioracje wodne 7 000, ,00 100,00% Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja , ,00 100,00% rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659, ,53 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 182, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 041,57 646,00 62,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,10 85,62% - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: ,10zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,00 99,99% budżetowych - zakupy do Przepompowni ścieków w Nielestnie: ,00 zł - zakup zbiornika na wodę - wodociąg w Bystrzycy: ,00 zł Izby rolnicze 4 734, ,00 100,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , ,00 100,00% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,44 98,71% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych , ,00 100,00% diet sołtysom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu , ,60 100,00% sołeckiego Zakup usług pozostałych, w tym usługi w ramach funduszu , ,41 100,00% sołeckiego Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na , ,43 100,00% paliwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi , ,00 71,10% transportu rolniczego w Strzyżowcu (dokumentacja) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% Dostarczanie wody , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla , ,00 100,00% KZOM do cen dostarczania wody 600 Transport i łączność , ,50 95,48% Drogi publiczne gminne , ,00 86,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i , ,46 100,00% chodników

22 4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników 9 534, ,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych , ,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% - Modernizacja drogi w Bełczynie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,50 99,88% - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach: ,38 - Odbudowa mostu w Marczowie: , Gospodarka mieszkaniowa , ,28 73,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 55,69% 4300 Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie , ,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych 4 797, ,50 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650, ,00 100,00% 6059 Program rewitalizacji miasta Wleń , ,00 7,76% Pozostała działalność , ,31 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 796, ,81 99,98% 4270 Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych , ,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 284, ,27 100,00% 710 Działalność usługowa 1 702, ,20 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 1 702, ,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania 1 702, ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,10 98,94% Urzędy wojewódzkie , ,50 100,11% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 25,50 #DZIEL/0! 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 27,00 #DZIEL/0! Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 97,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych , ,28 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty 6 443, ,07 88,93% 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki 35,56 35,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,67 225,67 100,00% 4700 Szkolenia 295,20 295,20 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 99,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 112, ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni , ,67 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r , ,95 100,00%

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU Budżet Gminy Podgórzyn na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XLVII/407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów wynosił: 23.044.224,00

Bardziej szczegółowo