S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r.

2 WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 i określiła wielkość dochodów na kwotę ,00 zł i wydatków na kwotę ,00 zł, ustaliła również nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 9/V/11 z dnia r. - uchwała nr 16/VI/11 z dnia r. - uchwała nr 23/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 24/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 35/IX/11 z dnia r. - uchwała nr 40/X/11 z dnia r. - uchwała nr 46/XI/11 z dnia r. - uchwała nr 52/XII/11 z dnia r. - uchwała nr 58/XIII/11 z dnia r. - uchwała nr 71/XIV/11 z dnia r. - uchwała nr 72/XV/11 z dnia r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 19/11 z r. - Zarządzenie nr 34/11 z r. - Zarządzenie nr 41/11 z r. - Zarządzenie nr 55/11 z r. - Zarządzenie nr 65/11 z r. - Zarządzenie nr 73/11 z r. - Zarządzenie nr 82/11 z r. - Zarządzenie nr 84/11 z r. - Zarządzenie nr 85/11 z r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu: - przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,46 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań ,00 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r ,74 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,00 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych 8.235,00 zł

3 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanego zadania w ramach Programu Radosna Szkoła ,00 zł - zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów bieżących ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowy mostu i drogi, zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego III etapu remontu Zamku Lenno ,00 zł - przyznania pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice ,00 zł - dofinansowania realizacji programów unijnych w tym: - projektu systemowego realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu i Szkołę Podstawową w Pilchowicach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,70 zł - projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,67 zł - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za Projektu realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu ,82 zł - dochodów własnych ,76 zł. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze: - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - zmniejszeniem subwencji oświatowej 2.982,00 zł - zmniejszeniem dochodów własnych ,00 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień r. Zwiększenia/Zmniejszenia planu Plan po zmianach na dzień r. Dochody , , ,15 Wydatki , , ,52 W tym: Wydatki majątkowe , , ,31 Wydatki bieżące , , ,21 Nadwyżka budżetu , , ,63

4 DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 98,37 %. Na planowaną kwotę ,15 zł realizacja wyniosła ,29 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł. Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków , ,39 90,86 Udziały w dochodach budżetu państwa , ,72 102,90 Dochody z majątku gminy , ,17 101,62 Subwencja ogólna , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej , ,10 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 99,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,22 100,63 Środki i dotacje otrzymane na podstawie umów, w tym na remonty i realizację inwestycji , ,00 100,00 Pozostałe dochody własne , ,01 77,41 Środki na realizację programów unijnych , ,89 98,89 RAZEM: , ,29 98,37 Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.138,24 zł i były wyższe o 594,76 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki za już zrealizowane zadania i przyznane na realizację nowych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o ,74 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił ,85 zł. W 2011 r. nie było rozłożeń podatku na raty i odroczenia terminu płatności. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji były niższe o ,46 zł.

5 Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie : Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem , ,74 0, ,85 0,00 z tego: - podatek rolny 34,95 0,00 34,95 0,00 - podatek od nieruchomości , ,98 0, ,90 0,00 - podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - podatek od środków transportowych 305,76 305,76 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę ,54 zł, co stanowi 4,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie ,52 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :

6 Lp. Wyszczególnienie Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych 1.080, ,87 umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i 5.191, ,58 użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ,30 6 0,00 prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z tytułu przekształcenia 1.493,33 1 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5. Odsetki od nieterminowych wpłat na 2.600,00 6 0, r. 6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne , , ,08 0,00 7. Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne ,90 0, ,17 0,00 8. Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne 946,97 0, ,53 4,46 9. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne 4.216, , ,00 0, Grzywny, mandaty i wpływy z , ,60 różnych dochodów 11. Renta planistyczna ,60 3 0, Pozostałe (jednostki budżetowe) ,60 1 0, Odsetki od zaległości podatkowych na r. - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM ,54 901, , ,00 OGÓŁEM ,54 901,29 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i

7 sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,94 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI Na planowaną kwotę wydatków ,52 zł realizacja wyniosła ,39 zł, co stanowi 97,49 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: ,31 zł, realizacja wyniosła ,41 zł co stanowi 84,58 % - plan wydatków bieżących: ,21 zł, realizacja wyniosła ,98 zł, co stanowi 99,04 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wydatki ogółem: , ,39 97,49 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,28 99,94 Wydatki inwestycyjne , ,41 84,58 Wydatki na remonty , ,08 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,62 100,00 Wydatki na obsługę długu , ,68 95,70 Wydatki na programy finansowane ze środków UE , ,65 90,80 Pozostałe wydatki , ,67 99,28 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

8 Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne - 9,29 % 2. Wydatki na remonty 5,25 % 3. Wydatki na oświatę 38,00 % 4. Wydatki na pomoc społeczną 20,70 % 5. Wydatki na administrację publiczną 13,06% 6. Dotacje 6,27 2% 7. Pozostałe wydatki 7,43 % Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki oświatę i wychowanie Suma wydatków w dziale Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę ,30 zł. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem ,53 zł., natomiast Szkoły Podstawowej w Pilchowicach ,45 zł Pozostała kwota w wysokości ,32 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na zadania inwestycyjne oraz bieżące w tym na remonty, stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych. Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2011 r. kwotę ,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę ,70 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2011 wyniosły ,70 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie ,60 zł..należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół. Następną pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, dodatków mieszkaniowych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. Wynosiły one ,55 zł i stanowiły 20,70 % ogółu wydatków w 2011 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były: - dotacje celowe na zadania zlecone i własne : ,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej: ,78 zł - środki własne gminy: ,53 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Kolejną istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Razem z wydatkami remontowymi stanowią 14,54 % ogółu wydatków roku Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 3. Ważniejsze zadania remontowe 2011 r. ; - Wleń, zamek piastowski Lenno (XIV-XVI w. ) III etap rewaloryzacji obiektu, wykonanie wieńca górnego na koronie murów, naprawa spękań pionowych i remont baszty ,20 zł, - Malowanie hali sportowej w Zespole Szkół we Wleniu ,30 zł,

9 - Remonty budynków komunalnych ,23 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2011 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie ,33 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn: - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów ,33 zł. 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły ,33 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,33 zł. W 2011 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe: - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,50 zł, zaciągniętą na zadanie pn. Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,37 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,84 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie, - w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. Łącznie spłacono kredyty i pożyczki w kwocie ,71 zł. Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Uboczu w kwocie ,00 zł. oraz Zakładowi Odpadów Komunalnych IZERY w Lubomierzu w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązana krótkoterminowe w kwocie ,50 zł, w tym wymagalne ,57 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.

10 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Współpraca gmin partnerskich Już nie zginiesz w naszej gminie przewodnik po gminach partnerskich Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,08 EUR. 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Transgraniczne Turnieje Tenisowe - Wleń - Jiretin pod Bukovou Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,84 EUR. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno Sportowego w Pilchowicach Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,20 zł. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice w Gminie Wleń Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,45 zł. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł Gmina Wleń w 2011 r. realizowała następujące programy i projekty: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów.

11 Projekt jest w trakcie rozliczania. W roku 2011 został złożony wniosek o płatność na kwotę ,00 zł. 2. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,78 zł. 3. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Każdy ma szansę na sukces Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,70 zł. ZAKŁAD BUDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu Przychody: Plan ,00 zł. Wykonanie ,48 zł. co stanowi 62,92 % wykonania. Koszty: Plan ,00 zł. Wykonanie: ,57 zł. co stanowi 84,86 % wykonania. Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę ,08 zł. W porównaniu do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o kwotę 9.511,48 zł. Zobowiązania wymagalne Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ,62 zł i były wyższe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę ,13 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP Dochody własne realizowały następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie ,70 zł. Realizacja dochodów i wydatków w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego była niższa o kwotę ,30 zł.

12 Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6. FUNDUSZ SOŁECKI Budżet funduszu sołeckiego na rok 2011 wynosił zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę ,08 zł tj. 93,79 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na remonty, wyposażenie świetlic oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informacje z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień r. stanowiły kwotę 5.791,00 zł. W ciągu 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy 3.878,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.400,00 zł. Na koniec 2011 r. do dyspozycji pozostało 7.269,00 zł. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,90 zł.

13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Dochody gminy za 2011 r. Plan Wykonanie Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,99 99,45% 0, Pozostała działalność , , , ,99 99,45% 0,00 Wpływy z różnych opłat (obwody 0690 łowieckie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 29,53 2,95% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,46 0, , ,46 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 630 Turystyka ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,82 0, , ,82 100,00% 0, gmin), powiatów(związków powiatów), ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł , , , ,45 ###700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 75,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 75,12% 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 92,85% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 108,83% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Odsetki od charakterze nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 23,80% 0, Pozostałe odsetki 0,00 586,03 5,86% , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , ,18 108,75% 0,00

14 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) , , , ,13 115,81% 0,00 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) ,00 600,00 600,00 87,05 14,51% 0, Spis Dotacje powszechny celowe otrzymane i inne z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na spis powszechny) Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dotacje celowe kontroli otrzymane i ochrony z budżetu prawa 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację Wybory spisów wyborców) Dotacje celowe do Sejmu otrzymane i Senatu z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wybory do 752 Obrona Sejmu i Senatu) narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Pozostałe Dotacje celowe wydatki otrzymane obronne z budżetu 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne Bezpieczeństwo ) publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , , , , ,11% Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacja na wydatki obrony cywilnej) Straż miejska 0, , , ,83 56,01% ,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 92,85% , , , ,83 56,01% , , , , ,72 95,42% , , , , ,76 92,14% , , , , , Podatek rolny 0, , , ,00 93,39% 0, Podatek leśny 0, , , ,46 94,79% 0, Podatek od środków transportowych 0,00 48,22% Podatek od czynności 2 160,00 cywilnoprawnych 8 200, , , , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00

15 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 237,60 #DZIEL/0! 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 87,45% , , , ,74 16,96% 0, , , , ,22 90,86% , , , , , Podatek rolny 0,00 87,92% , , , , Podatek leśny 0, , , ,84 103,54% 946, Podatek od środków transportowych 0,00 53,48% 4 000, , , , Podatek od spadków i darowizn 0, , , ,36 157,04% 0, Opłata od posiadania psów 0, , , ,00 56,00% 0, Wpływy z opłaty targowej 0, , , ,00 81,04% 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0, , , ,58 96,03% 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , ,99 142,82% 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,40 128,48% 0, , , , ,02 66,25% , Wpływy z opłaty skarbowej 0, , , ,50 76,77% 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 0, , , ,22 100,63% 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 0, , , ,30 36,02% ,60 odrębnych ustaw - opłaty planistyczne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 0, , , ,72 102,90% 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób , , , ,00 101,71% 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób , , , ,72 143,30% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , , , ,00 100,00% 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 0, , , ,00 100,00% 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ((zwrot ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0, , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie 87,37% , , , , , Szkoły podstawowe 0,00 101,71% , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 36,23 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 798,28 #DZIEL/0! ,60

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,64 0, , ,65 100,00% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich - program operacyjny 7 334,06 0, , ,05 100,00% 0,00 Kapitał Ludzki Wpłata do budżetu dochodów 2400 własnych 0,00 0,00 0,00 1,28 #DZIEL/0! 0, Dowożenie Dochody z najmu uczniów i dzierżawy do szkół 0, , , ,42 77,40% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0, , , ,42 77,40% 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa Stołówki autobusu szkolne szkolnego) i przedszkolne 0, , , ,06 103,95% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 236,89 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,17 99,82% 0, Pozostała działalność 102, , , ,60 106,32% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 435,26 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , , ,34 100,44% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 102,00 0,00 102,00 102,00 100,00% 0,00 gmin) - komisje egzaminacyjne 852 Pomoc społeczna , , , ,61 100,05% ,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,49 100,16% , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,95 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 764,83 #DZIEL/0! Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,55 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorządu gmin) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,47 zleconych Składki na ustawami ubezpieczenie (zaliczki zdrowotne alimentacyjne) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach Dotacje celowe w centrum otrzymane integracji z budżetu społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 8 099, , ,49 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,80 rentowe , , , ,00 100,00% 0, ,00 22,07% 0, ,00 99,26% 0, ,00 98,73% 0, ,00 99,92% 0, ,00 99,84% 0,00

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,96 99,99% 0,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2039 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,84 98,23% 0,00 gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,67 0, , ,43 99,55% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 42,03 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 757,62 #DZIEL/0! 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0, , ,13 98,24% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Dotacje Ludzki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,67 0, , ,65 98,24% 0, ,00 0, , ,00 99,61% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dotacje opiekuńcze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Pozostała ustawami działalność ,00 0, , ,00 99,79% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 200,00 0, , ,00 97,62% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0, Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 gmin) Gospodarka (stypendia komunalna dla uczniów) i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 3 117, , , gromadzeniem środków z opłat i kar 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 za korzystanie ze środowiska 900 0,00 124,41% 0, Wpływy z różnych opłat 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,88 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 zabytkami 921 0,00 98,25% 0, ,00 100,00% 0,00

18 273 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu prze użytkowników zabytków niebędących jednostkami b budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z MKiDN Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,88 89,48% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,26 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ,00 0, , ,62 89,47% 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,28 28,11% 0,00 Turnieje Tenisowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów(związków powiatów), 4 200,00 0, , ,00 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,53 97,87% ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 0, , ,42 70,20% 0,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,74 100,00% 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Śródki na dofinansowanie wsi własnych ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 101,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego 0,00 101,62% przekształcenia prawa użytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w 0,00 165,26% prawo Wpłaty własności. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 0,00 98,72% nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 0,00

19 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na pomoc finansową ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja na zakup samochodu dla OSP Pilchowice) 758 Różne rozliczenia 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 100,00% 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (dotacja na rządowy program "Radosna Kultura i ochrona szkoła" dziedzictwa ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 kluby Śródki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i ) 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Turnieje Śródki na Tenisowe) dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych Śródki na dofinansowanie z innych źródeł własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), 4 200,00 0, , ,86 33,04% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,02 99,91% ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,85 99,89% 0,00 Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe 98,34% , , , , ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,19 udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 0, , ,27 97,03% 0,00 1 pkt 2 i 3

20 Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Rolnictwo i łowiectwo , , , ,73 99,96% 0, Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0, Turystyka ,82 0, , ,82 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,00 88,37% , , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 100,00% 0, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,83 89,14% ,45 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 0, , , ,72 95,42% ,41 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , ,74 100,00% 0, Oświata i wychowanie 91,18% , , , , , Pomoc społeczna 100,05% , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, , ,74 124,41% 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , ,13 99,32% 0,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,14 65,79% 0,00 Razem: , , , ,29 98,37% ,06

21 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki gminy za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 95,21% Melioracje wodne 7 000, ,00 100,00% Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja , ,00 100,00% rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659, ,53 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 182, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 041,57 646,00 62,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,10 85,62% - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: ,10zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,00 99,99% budżetowych - zakupy do Przepompowni ścieków w Nielestnie: ,00 zł - zakup zbiornika na wodę - wodociąg w Bystrzycy: ,00 zł Izby rolnicze 4 734, ,00 100,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , ,00 100,00% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,44 98,71% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych , ,00 100,00% diet sołtysom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu , ,60 100,00% sołeckiego Zakup usług pozostałych, w tym usługi w ramach funduszu , ,41 100,00% sołeckiego Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na , ,43 100,00% paliwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi , ,00 71,10% transportu rolniczego w Strzyżowcu (dokumentacja) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% Dostarczanie wody , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla , ,00 100,00% KZOM do cen dostarczania wody 600 Transport i łączność , ,50 95,48% Drogi publiczne gminne , ,00 86,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i , ,46 100,00% chodników

22 4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników 9 534, ,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych , ,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% - Modernizacja drogi w Bełczynie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,50 99,88% - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach: ,38 - Odbudowa mostu w Marczowie: , Gospodarka mieszkaniowa , ,28 73,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 55,69% 4300 Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie , ,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych 4 797, ,50 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650, ,00 100,00% 6059 Program rewitalizacji miasta Wleń , ,00 7,76% Pozostała działalność , ,31 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 796, ,81 99,98% 4270 Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych , ,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 284, ,27 100,00% 710 Działalność usługowa 1 702, ,20 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 1 702, ,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania 1 702, ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,10 98,94% Urzędy wojewódzkie , ,50 100,11% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 25,50 #DZIEL/0! 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 27,00 #DZIEL/0! Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 97,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych , ,28 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty 6 443, ,07 88,93% 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki 35,56 35,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,67 225,67 100,00% 4700 Szkolenia 295,20 295,20 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 99,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 112, ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni , ,67 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r , ,95 100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo