OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził w Urzędzie Gminy Korzenna oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej kontrolę, której przedmiotem było rozliczenie pod względem finansowoksięgowym wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2014 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm., a uprzednio Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r., poz. 567). Kontrola została przeprowadzona przez Marię Opokę starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia nr 63/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Realizację zadań objętych kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Ocena ta została sformułowana na podstawie ustaleń kontroli, które zostały ujęte według następującej tematyki: Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 1. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. W trakcie prowadzonej kontroli objęto wydatki na kwotę ogółem ,96 zł, co stanowi 3,74% środków dotacji wykorzystanej na zadania objęte kontrolą w łącznej wysokości ,60 zł, w tym z rozdziału: 85212, 2010 na kwotę ogółem ,36 zł, z czego: wydatki wynikające z decyzji przyznających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę ,28 zł, wydatki rzeczowe poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów na kwotę ,72 zł, wydatki poniesione na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców na kwotę ,36 zł, co stanowi 3,47% kwoty wydatkowanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne a także na obsługę w łącznej wysokości ,00 zł, 85213, 2010 na kwotę ,60 zł, co stanowi 100% kwoty wykorzystanej dotacji, 85295, 2010 na kwotę ogółem 8.968,00 zł, z czego: decyzje na kwotę 5.200,00 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 3.768,00 zł, co stanowi 6,72% kwoty wykorzystanej dotacji w wysokości ,00 zł. Ustalenia ogólne Zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na terenie Gminy Korzenna dalej Gmina realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej dalej OPS. OPS został powołany przez Gminną Radę Narodową w Korzennej, uchwałą nr 63/XII/90 z dnia 5 kwietnia 1990 r. Siedzibą OPS jest budynek 2

3 położony w miejscowości Korzenna 325. OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy. Obsługę kasową OPS prowadzi Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w Korzennej. W 2014 r. przypadająca na Gminę zaplanowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań objętych kontrolą w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziałach: 85212, i wyniosła ogółem ,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki dotacji w kwocie ,00 zł, z czego wykorzystano ,60 zł, tj. 99,99% dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na te zadania. W ramach ww. podziałek klasyfikacji budżetowej Gminie przekazano dotacje na zadania objęte kontrolą w 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Niewykorzystaną kwotę dotacji 740,40 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Małopolskiego w dniu 30 grudnia 2014 r. tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), dalej ustawa o finansach publicznych. Kwoty dotacji na zadania kontrolowane ujęto w uchwale budżetowej Gminy Korzenna na rok 2014 Nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2013 r. Do uchwały budżetowej Gminy w zakresie planu dotacji kontrolowanych zadań wprowadzono w dziale zmian. Zmiany następowały, stosownie do art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zarządzeniami Wójta Gminy Korzenna w oparciu o informacje Wojewody Małopolskiego o zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dotacji. Urząd Gminy Korzenna przekazywał do OPS środki otrzymane od Wojewody Małopolskiego na realizację zadań niezwłocznie. W każdym miesiącu do OPS przekazywana była pełna kwota dotacji otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dalej MUW. 1. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85212, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dotacja planowana 7.270,00,00 zł, 3

4 Blokada planu ,00 zł, Dotacja otrzymana i wykorzystana 7.200,000,00 zł. Plan dotacji celowych dla Gminy na rok 2014 w rozdziale 85212, 2010 na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej ,00 zł, a w ustawie budżetowej ,00 zł. Plan dotacji celowej w ramach tego rozdziału i działania, został zwiększony o ,00 zł zarządzeniami Wojewody Małopolskiego odpowiednio z dnia 10 października 2014 r. i 14 listopada 2014 r. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. plan dotacji na wypłatę ww. świadczeń i koszty obsługi wynosił ,00 zł. Środki dotacji po uwzględnieniu blokady planu na kwotę ,00 zł dokonanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zostały przekazane Gminie w kwocie 7.200,000,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotację wykorzystano w pełnej wysokości, z tego na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów ( 3110) ,02 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych ( 4110) ,41 zł, wypłatę odsetek dla zasiłkobiorców dla opiekunów ( 4580) ,30 zł. koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów ,27 zł. 1.1.Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) dalej ustawa o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi OPS wykorzystał środki dotacji w ramach rozdziału w pełnej wysokości, tj. w kwocie ,32 zł, z tego na: wypłatę świadczeń rodzinnych ( 3110 Świadczenia społeczne) ,60 zł, zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne) ,36 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych ,36 zł. 4

5 Realizując zadanie OPS wypłacił w 2014 r.: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku w kwocie ,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne w kwocie ,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie ,40 zł, świadczenia pielęgnacyjne w kwocie ,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie ,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto 44 decyzje (w tym 106 pozycji) na podstawie, których wypłacono świadczeniobiorcom w 2014 r. łączną kwotę ,00 zł, tj. 1,16% kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w tym roku, z tego: 31 decyzji przyznających zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę ,00 zł, 5 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 4.743,00 zł, 4 decyzje przyznające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4.680,00 zł, 1 decyzję przyznająca świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 5.600,00 zł, 3 decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 3.000,00 zł. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne świadczenia rodzinne wypłacano w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Kontrolą objęto również wydatki na kwotę ogółem ,36 zł (100% wydatków) poniesione w 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Wykazano, że OPS za 35 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacił składki społeczne na kwotę ,39 zł oraz za 36 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,97 zł. Analizie w tym zakresie poddano deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 r. oraz przelewy należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalono, że w ciągu 2014 r. sporządzono 2 korekty deklaracji. Korekty te dotyczyły naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2014 r. Kwoty składek wynikające z deklaracji (po korektach) były zgodne z wysokością składek społecznych przekazanych w 2014 r. do ZUS. Deklaracje przesyłano oraz składki opłacano w terminie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, a uprzednio Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), dalej ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca. Składkę należną za grudzień 2014 r. przekazano w dniu 24 grudnia 2014 r. 5

6 Koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazano, że koszty obsługi świadczeń rodzinnych, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż zł rocznie dla organu właściwego. Kontrola wykazała, że w 2014 r. koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły ,36 zł. Poniesione wydatki na obsługę zadania stanowiły 2,93% otrzymanej dotacji w klasyfikacji budżetowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( ,32 zł), a więc mieściły się w limicie określonym w art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczone zostały na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń ( ,08 zł), zakup materiałów biurowych (2.703,11 zł), zakup usług pozostałych, w tym obsługa bankowa, usługi pocztowe, itp. (8.439,55 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.375,72 zł) oraz delegacje, badania okresowe i szkolenia wynikające z konieczności dokształcania pracowników wykonujących zadanie zlecone (2.749,90 zł). W kosztach obsługi 88,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników. Szczegółową kontrolą objęto wydatki na obsługę zadania poniesione w 4210 oraz 4700 na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników na kwotę ogółem 4.999,11 zł, co stanowi 3,06% wydatków na koszty obsługi świadczeń. Wydatki dotyczyły zakupu druków, tonerów, artykułów biurowych i zasilaczy oraz szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych. Poddane kontroli wydatki były prawidłowo, zgodnie z rodzajem wydatków, kwalifikowane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Dowody księgowe były zadekretowane i opisane w sposób prawidłowy. Sprawdzone zostały pod względem formalnorachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Wszystkie płatności regulowano w terminach wskazanych na fakturach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami ich obsługi Gmina wykorzystała 100% dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego na te zadania. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 1.2.Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 6

7 alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) dalej ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacja planowana, otrzymana i wykorzystana ,32 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że dotacja celowa została wykorzystana w pełnej wysokości na wypłatę 629 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i koszty obsługi, z tego na: wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 3110) ,41 zł, koszty obsługi 7.338,91 zł. Szczegółową kontrolą objęto 6 decyzji (w tym 25 pozycji) na podstawie, których wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. na łączną kwotę ,28 zł, tj. 5,5% kwoty świadczeń wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne świadczenia alimentacyjne wypłacano w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że koszty obsługi pokryte ze środków dotacji wyniosły w 2014 r. kwotę 7.338,91 zł. Wydatki na obsługę zadania zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym (2.400,00 zł) oraz na opłaty pocztowe i prowizje bankowe (4.938,91 zł). Poniesione wydatki stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego a więc mieściły się w limicie określonym w art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w 4300 na kwotę ogółem 4.938,91 zł, co stanowi 67,30% ogółu wydatków z dotacji na koszty obsługi. Kontrolowane wydatki w 4300 Zakup usług pozostałych dotyczyły w szczególności prowizji bankowych i opłat pocztowych. Poddane kontroli dowody księgowe były zadekretowane i opisane w sposób prawidłowy. Sprawdzone zostały pod względem formalno-rachunkowym oraz 7

8 merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Wszystkie płatności regulowano w terminach wskazanych na fakturach. 1.3.Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r., poz. 567) dalej ustawa o zasiłkach dla opiekunów. Dotacja planowana, otrzymana i wykorzystana ,36 zł. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że OPS na realizację ustawy o zasiłkach dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. wydatkował w ramach rozdziału kwotę ogółem ,36 zł, z czego na: wypłatę zasiłków dla opiekunów w kwocie po 520,00 zł miesięcznie ( 3110 Świadczenia społeczne) ,01 zł, wypłatę odsetek za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, w którym świadczeniobiorcy nie otrzymywali należnego im świadczenia ( 4580 Pozostałe odsetki) ,30 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 58 osób ( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne) ,05 zł, koszty obsługi zadania ( 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników) ,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto 10 decyzji (w tym 70 pozycji) na podstawie, których wypłacono w 2014 r. zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę ,00 zł oraz odsetki na kwotę 2.794,70 zł, tj. 2,73% kwoty zasiłków i odsetek wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i ich wypłat wykazała, że poszczególne świadczenia wypłacano w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Kontrola wykazała, że odsetki zostały naliczone i wypłacone w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 2 ust. 4 w związku z art. 26 ustawy o zasiłkach dla opiekunów. Koszty obsługi zasiłków dla opiekunów Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zasiłku dla opiekunów Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. Natomiast według zapisów art. 10 ust. 1. ww. ustawy W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 8

9 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) dotyczące świadczeń, co oznacza, że na koszty obsługi zasiłków dla opiekunów przysługuje Gminie 3% z otrzymanej dotacji. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2014 r. koszty obsługi zadania wyniosły kwotę ,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w referacie świadczeń rodzinnych i stanowiły 2,91% otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków dla opiekunów. 2. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213, Działanie Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione Dotacja planowana ,00 zł, Blokada planu 3.986,00 zł, Dotacja otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,60 zł. Plan dotacji celowej na 2014 r. w rozdziale 85213, 2010 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, przewidywał dla Gminy w projekcie ustawy budżetowej ,00 zł, a w ustawie budżetowej ,00 zł. Plan dotacji w ramach tego paragrafu w związku z oszczędnościami w realizacji zadania został zmniejszony o ,00 zł zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2014 r. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. plan dotacji w tej podziałce klasyfikacyjnej wynosił ,00 zł. Po uwzględnieniu blokady planu dotacji w kwocie 3.986,00 zł środki dotacji przekazano do Gminy w wysokości ,00 zł. Ustalono, że w 2014 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za: 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.087,20 zł, 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 8.704,80 zł, 16 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 5.943,60 zł. 9

10 Łącznie w tym rozdziale opłacono składki zdrowotne za 35 osób na kwotę ogółem ,60 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 328,40 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. na rachunek Wojewody Małopolskiego. Analizie poddano ewidencję księgową wydatków poniesionych w rozdziale w 4130, deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA za 2014 r. oraz przelewy należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby uprawnione. Ustalono, że wystawione przez OPS w 2014 r. deklaracje rozliczeniowe w zakresie składek zdrowotnych płaconych z rozdziału były zgodne z wysokością składek przekazanych do ZUS. W toku kontroli wykazano, że składki za dany miesiąc odprowadzane były w tym samym miesiącu lub do 5 dnia następnego miesiąca, tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki zdrowotne za grudzień 2014 r. odprowadzono w dniu 22 grudnia 2014 r. 3. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej w 2014 r. z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego rozdział 85295, Działanie Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dotacja planowana ,00 zł, Blokada planu 2.472,00 zł, Dotacja otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,00 zł, Zwrot środków 412,00 zł. Plan dotacji celowej na 2014 r. w rozdziale 85295, 2010 na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustalony został dla Gminy 8 zarządzeniami Wojewody Małopolskiego oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. plan wynosił ogółem ,00 zł, z tego z przeznaczeniem na: realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe kwota 4.000,00 zł, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 rady Ministrów z 12 marca 2014 r. kwota ,00 zł. 10

11 Po uwzględnieniu blokady planu dotacji na kwotę 2.472,00 zł dokonanej zarządzaniem Wojewody Małopolskiego z 22 grudnia 2014 r. środki dotacji przekazano na rachunek Gminy w kwocie ,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej wykazano, że środki dotacji wykorzystano w łącznej wysokości ,00 zł, co stanowi 99,69% środków otrzymanych, z tego na: wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe w wysokości po 200,00 zł miesięcznie 4.000,00 zł (wsparcia finansowego w tym zakresie udzielono dla 5 osób wypłacając im 20 świadczeń), wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r. w wysokości po 200,00 zł miesięcznie ,00 zł (wsparcia finansowego w tym zakresie udzielono dla 53 osób, wypłacając im 628 świadczeń), koszty obsługi 3.768,00 zł. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 412,00 zł zwrócono na rachunek MUW w dniu 30 grudnia 2014 r. Szczegółową kontrolą objęto 6 decyzji (w tym 25 pozycji) na podstawie, których wypłacono w 2014 r. dodatki na łączną kwotę 5.200,00 zł, tj. 4,01% kwoty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconych w tym roku. Analiza decyzji i dokonanych wypłat wykazała, że pomoc finansową wypłacano w wysokościach i terminach zgodnych z wydanymi w tym zakresie decyzjami. Koszty obsługi pomocy finansowej Według art. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U r. poz. 413) w sprawach dotyczących kosztów obsługi pomocy stosuje się przepisy art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którymi koszty obsługi zadania, wynoszą 3% otrzymanej dotacji. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji księgowej wynika, że koszty obsługi pomocy finansowej pokryte ze środków dotacji wyniosły w 2014 r. kwotę 3.768,00 zł. Poniesione wydatki na obsługę zadania stanowiły 2,82% dotacji otrzymanej w rozdziale ( ,00 zł). Środki dotacji przeznaczone zostały na opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Wydatki z tego tytułu zostały prawidłowo zaklasyfikowane do 4300 Zakup usług 11

12 pozostałych. Analiza dokumentacji księgowej nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych OPS. Kontrola sprawozdań budżetowych wykazała, że OPS sprawozdanie jednostkowe o wydatkach Rb-50 za IV kwartały 2014 r. sporządził i złożył Wójtowi Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. tj. z zachowaniem terminu określonego w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.) (31 stycznia) dalej rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Wykazane w sprawozdaniu kwoty planowanych wydatków na zadania kontrolowane w rozdziałach 85212, oraz ( ,00 zł) i ich wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ( ,60 zł) były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną przez OPS. Sprawozdanie zbiorcze Gminy Rb-50 za IV kwartały 2014 r. sporządzono oddzielnie dla dotacji i wydatków i przesłano do MUW z zachowaniem terminu określonego w załączniku nr 44 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (15 lutego). Dane wykazane w tym sprawozdaniu w zakresie środków objętych kontrolą były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania jednostkowego OPS. Ustalono, że w przesłanych do MUW rocznych sprawozdaniach rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykazano kwoty wydatków na poszczególne świadczenia i koszty ich obsługi zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w OPS. 4. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. W toku kontroli ustalono, że na koniec 2014 r. stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek wynosił ogółem ,85 zł z czego z tytułu: świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego ( 0980) ,55 zł, świadczeń wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( 0970) ,83 zł, naliczonych odsetek ( 0920) ,47 zł. Kontrola wykazała, że w 2014 r. od 24 dłużników alimentacyjnych OPS wyegzekwował kwotę zwrotu ogółem ,32 zł, w tym z tytułu odsetek 2.010,85 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,47 zł. 12

13 Wpływ środków z tytułu kwot wyegzekwowanych w kwocie ogółem ,32 zł, rozdysponowano zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: na dochody budżetu państwa przekazano kwotę ogółem ,48 zł, z tego z tytułu wyegzekwowanych odsetek 2.010,85 zł oraz zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego ,63 zł, na dochody budżetu Gminy przekazano kwotę ,89 zł, na dochody gmin dłużników przekazano 4.453,95 zł (20% należności z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego). W sprawozdaniu Gminy Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów za IV kwartały 2014 r. prawidłowo wykazano w rozdziale w kolumnie 6 kwotę dochodów wykonanych (45.880,32 zł), w kolumnie 7 kwotę dochodów potrąconych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (17.547,84 zł) oraz w kolumnie 8 kwotę dochodów przekazanych (28.332,48 zł). Kontrola wykazała, że na rachunek Gminy (jako organowi właściwemu dłużnika) z tytułu 20% zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego inne gminy przekazały w 2014 r. kwotę ogółem 2.310,32 zł. W sprawozdaniu Gminy Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2014 r. w kolumnie 8, prawidłowo wykazano w rozdziale w 2360 dochody otrzymane na kwotę ,21 zł. W kwocie tej mieści się kwota ,89 zł potrącona na rzecz Gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego oraz kwota 2.310,32 zł otrzymana z innych gmin. Ustalono, że na dzień 1 stycznia 2014 r. ze spłatą należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zalegało 46 dłużników a na 31 grudnia 2014 r. 51. Zaległości na 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,78 zł a według stanu na 31 grudnia 2014 r ,85 zł. Kwota zaległości na koniec 2014 r. wzrosła w stosunku do salda początkowego 2014 r. o ,07 zł. Według informacji Kierownika OPS, w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których skutkiem było m. in. skierowanie do 32 dłużników informacji o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, przesłanie do gmin właściwych 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przesłanie komornikowi sądowemu 41 decyzji przyznających świadczenia, 13

14 wezwanie 29 dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, 2 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (po zarejestrowaniu dłużników, wystąpiono o ich aktywację), złożenie 13 wniosków do prokuratury o ściganie z art Kodeksu Karnego oraz 13 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, wydanie 15 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań oraz 30 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności. W 2014 r. przekazano do urzędów skarbowych 25 tytułów wykonawczych oraz 2 informacje o ich ograniczeniu. Szczegółową kontrolą objęto działania prowadzone wobec 3 dłużników alimentacyjnych zalegających na 1 stycznia 2014 r. na kwotę ogółem ,80 zł a na koniec 2014 r. już na kwotę ,21 zł. Kontrolą objęto postępowania prowadzone przez OPS za okres świadczeniowy 2013/2014. Na podstawie objętych kontrolą postępowań, wykazano, że OPS w jednym przypadku nie wystawił do dnia kontroli tytułu wykonawczego, pomimo upłynięcia około pięciu miesięcy od wyznaczonego w decyzji terminu zwrotu należności. W stosunku do pozostałych dłużników alimentacyjnych objętych kontrolą OPS podejmował właściwe i terminowe działania: 1. Dłużnik alimentacyjny R.B. (Gmina Korzenna jest dla dłużnika organem właściwym dłużnika i wierzyciela). Zaległości dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,61 zł. Decyzją Nr OPS-SRFA /2013 z dnia 10 września 2013 r., przyznano dla 2 osób uprawnionych świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę miesięczną ogółem 1.000,00 zł. Od dłużnika w 2014 r. nie wyegzekwowano zwrotu świadczeń. i zaległości dłużnika na koniec 2014 r. wzrosły do kwoty ,61 zł. Po wydaniu decyzji przyznających osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego i uprawomocnieniu się jej w dniu 5 października 2013 r., w dniach: 30 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, 28 listopada 2013 r. wezwano dłużnika na wywiad jak również do złożenia oświadczenia majątkowego dłużnik nie zgłosił się na wywiad, 17 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wystąpiono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorlickich z zapytaniem czy w/w w ostatnich 6 miesiącach wywiązał się ze zobowiązań alimentacyjnych od komornika w dniu 27 stycznia 2014 r. otrzymano informację, że dłużnik dokonał jednej wpłaty w dniu 29 lipca 2013 r. na kwotę 300,00 zł, 14

15 14 lutego 2014 r. wydano decyzję uznającą w/w za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 18 marca 2014 r. wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o ściganie z art. 209 Kodeksu Karnego w dniu 3 lipca 104 r. otrzymano informację o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko dłużnikowi. 28 marca 2014 r. przesłano do Starosty Nowosądeckiego aktualizującą informację, że dłużnik ponownie został uznany za dłużnika alimentacyjnego, co stanowi podstawę do wpisu w ewidencji, jako dłużnik alimentacyjny (po wniosku o zatrzymanie prawa jazdy z dnia 21 maja 2012 r. dłużnik nie posiada prawa jazdy i został wpisany do ewidencji kierowców jako dłużnik alimentacyjny), po zakończeniu okresu świadczeniowego (30 września 2014 r.) 3 października 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 14 listopada 2014 r. wydano decyzję Nr OPS-SRFA /14 żądającą zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (decyzja dotyczy 2 wierzycieli) na kwotę ,00 zł., dłużnik w wyznaczonym terminie (2 stycznia 2015 r.) nie dokonał wpłaty i 23 stycznia 2015 r. wystawiono upomnienie w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 11 lutego 2015 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. 2. Dłużnik alimentacyjny S.Ch. (Gmina Korzenna jest dla dłużnika organem właściwym dłużnika i wierzyciela). Zaległości dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,09 zł. Decyzją Nr OPS-SRFA /2013 z dnia 18 października 2013 r., przyznano dla 2 osób uprawnionych świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę miesięczną 500,00 zł. Od dłużnika w 2014 r. wyegzekwowano zwrot świadczeń na kwotę 1.199,22 zł (łącznie z odsetkami) i zaległości dłużnika na koniec 2014 r. wynosiły ,50 zł. Po wydaniu decyzji przyznającej osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego i uprawomocnieniu się jej w dniu 29 października 2013 r., w dniach: 30 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, 28 listopada 2013 r. wezwano dłużnika na wywiad jak również do złożenia oświadczenia majątkowego dłużnik nie zgłosił się na wywiad, 15

16 17 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wystąpiono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorlickich z zapytaniem czy ww. w ostatnich 6 miesiącach wywiązał się ze zobowiązań alimentacyjnych od komornika w dniu 3 lutego 2014 r. otrzymano informację, że dłużnik dokonał trzech wpłat w dniu 8 lipca 2013 r. 800,00 zł, 12 lipca 2013 r. 500,00 zł oraz 23 października 2013 r. 800,00 zł, 14 lutego 2014 r. wydano decyzję uznającą ww. za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 18 marca 2014 r. wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o ściganie z art. 209 Kodeksu Karnego w dniu 13 maja 2014 r. odmowa wszczęcia dochodzenia, 28 marca 2014 r. przesłano do Starosty Nowosądeckiego aktualizującą informację, że dłużnik ponownie został uznany za dłużnika alimentacyjnego, co stanowi podstawę do wpisu w ewidencji, jako dłużnik alimentacyjny (po wniosku o zatrzymanie prawa jazdy z dnia 13 kwietnia 2012 r. dłużnik ma zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu), po zakończeniu okresu świadczeniowego (30 września 2014 r.) 3 października 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 14 listopada 2014 r. wydano decyzję Nr OPS-SRFA /14 żądającą zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (decyzja dotyczy 2 wierzycieli) na kwotę 4.428,61 zł. dłużnik w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 stycznia 2015 r. nie dokonał wpłaty, wobec czego w dniu 23 stycznia 2015 r. wystawiono upomnienie w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 11 lutego 2015 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. 3. Dłużnik alimentacyjny M. Sz. Gmina Korzenna jest dla dłużnika organem właściwym wierzyciela). Zaległości dłużnika na 1 stycznia 2014 r. wynosiły ,10 zł. Decyzją Nr OPS-SRFA /2013 z dnia 30 września 2013 r. przyznano dla osoby uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 na kwotę 300,00 zł miesięcznie. Od dłużnika w 2014 r. wyegzekwowano zwrot zaległości na kwotę 3.104,56 zł (łącznie z odsetkami) i na koniec 2014 r. zalęgłości dłużnika wynosiły ,10 zł. 16

17 Po wydaniu decyzji przyznającej osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego i uprawomocnieniu się decyzji w dniu 22 października 2013 r., w dniach: 31 października 2013 r. wystąpiono do organu właściwego dłużnika z informacją o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 30 października 2013 r. przesłano do dłużnika informację o przyznaniu świadczenia, po zakończeniu okresu świadczeniowego z dniem 30 września 2014 r. 3 października 2014 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 14 listopada 2014 r. wydano decyzję w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego Nr OPS-SRFA /14 na kwotę 408,29 zł, dłużnik w wyznaczonym terminie, tj. do 3 stycznia 2015 r. nie dokonał wpłaty. Upomnienie w sprawie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wystawiono w dniu 28 maja 2015 r. (tj. po upływie ponad czterech miesięcy od terminu zwrotu). Do dnia zakończenia kontroli (5 czerwca 2015 r.) nie sporządzono tytułu wykonawczego, tj. obowiązku określonego w art ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W wyjaśnieniu Kierownik OPS podała, że Dłużnik alimentacyjny ( ) po wydaniu decyzji znak: OSP-SRFA /14 z dnia 14 listopada 2014 r. o zwrocie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 408,29 zł deklarował telefonicznie oraz osobiście dokonanie wpłaty w/w kwoty. Wpłaty tej jednak nie dokonał, ponieważ dokonywał dalszych wpłat do komornika sądowego, które zostały zaliczane na poczet bieżących wypłat świadczeń z okresu 2014/2015. Dlatego nadal trwa postępowanie w tej sprawie i w dniu 28 maja 2015 r. zostało wystawione upomnienie Nr 27/2015, które zostało doręczone w dniu 1 czerwca 2015 r. Po upływie 7-dniowego zostanie wystawiony tytuł wykonawczy. Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli zwracam się do Pana Wójta o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionego uchybienia poprzez wzmocnienie nadzoru nad działalnością OPS w zakresie kierowania upomnień do dłużników alimentacyjnych niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie zwrotu przez nich należności z tytułu świadczeń otrzymanych przez osobę uprawnioną. 17

18 Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń proszę przekazać za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Z up. Wojewody Małopolskiego Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli 18

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.78.2015 Kraków, 13.11.2015 r. Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2015 Kraków, 01.10.2015 r Pan Jacek Latko Burmistrz Libiąża ul. Działkowa 1 32-590 Libiąż WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.52.2015 Kraków, 27.09.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.30.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza 33-330 Nowy Sącz Rynek 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.12.2012 Kraków, dnia 13 11 2012 Pan Aleksander Górski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r. FBC-IV.431.14.2014.AByl Pan Henryk Matysik Wójt Gminy Kolsko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.1610.1.3.2018 (WK-IV.1610.1.1.2018 ) Pan Krzysztof Chojnacki Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., dnia 6 maja 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.1.2014.TWit Pan Andrzej Kunt Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.17.2017.KO Pani Alina Majerska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III.431.5.13.2015.SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce

Bardziej szczegółowo

Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności Miedzna

Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności Miedzna WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa,25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.4.2017.JS Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności 3 07-106 Miedzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadza procedurę postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadza procedurę postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Nr OPS 0152/64/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 1 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW Pieczęć Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika ) SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE ) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW za IV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW Pieczęć Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika ) SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE ) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW za IV

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sandomierzu, zarządzam, co następuje:

Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sandomierzu, zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr OPS 021.1.36.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 29.06.2012 w sprawie procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie 43 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., lutego 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.22.2012.TWit Pan Stanisław Kozłowski Burmistrz Ośna Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Gorzów Wlkp., dnia 8 lipca 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.7.2014.TWit Pan Bogdan Bakalarz Burmistrz Lubska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / ^ lipca 2018 r. FB-KF.431.18.2018.DW Pan Janusz Szpot Wójt Gminy Łagiewniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 23 maja do 30 maja 2018 r. na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.68.2017.MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. Pan Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax UMP st. Warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.24.2012 Kraków, 31 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniach od 2 do 4 marca 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy przez Piotra Gębkę - inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III.431.63.2014.SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże 98 17-207 Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-2-11 Kraków, 24 marca 2011 r. Pani Elżbieta Prus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Batorego 5 34-120 Andrychów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE 1) Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Rynek - Porąbka 8. :: Pieczęć Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-06/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/12

Bardziej szczegółowo